MAO:127/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 3.9.2018

Asian tausta

A on 19.4.2018 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen tavaramerkin Tourio rekisteröimiseksi tietyille luokkien 35 ja 39 palveluille. Hakemus on saanut numeron T201850926.

Patentti- ja rekisterihallitus on 14.6.2018 tehnyt puheena olevassa rekisteröintiasiassa välipäätöksen, jossa on todettu, että hakijan on Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksessä yksilöityjen huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään mainittuna määräpäivänä uhalla, että hakemus kokonaisuudessaan jätetään sillensä. Tältä osin välipäätöksessä on viitattu tavaramerkkilain 19 §:n 1 momenttiin. Lisäksi välipäätöksessä on ilmoitettu lihavoidulla tekstillä "Määräpäivä: 09.08.2018". Välipäätös on lähetetty postitse A:n hakemuksessaan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

A on 15.8.2018 Patentti- ja rekisterihallitukselle lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut luopuvansa hakemuksestaan T201850926 luokan 35 osalta ja pyytänyt tavaramerkin Tourio rekisteröintiä luokan 39 alle.

Patentti- ja rekisterihallitus on 3.9.2018 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä jättänyt A:n tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sillensä, koska hakija ei ollut määräajassa antanut lausumaansa tai ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuksien korjaamiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen 14.6.2018 antamassa välipäätöksessä tekemien huomautusten johdosta. Myös valituksenalaisessa päätöksessä on viitattu tavaramerkkilain 19 §:n 1 momenttiin.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

A on pyytänyt, että hänen Patentti- ja rekisterihallitukselle antamansa vastine käsitellään sille kuuluvalla tavalla. A ei ole välipäätöstä lukiessaan ymmärtänyt, että sana "määräpäivä" viittaa korjauksen viimeiseen jättöpäivään. Välipäätöksen ilmaisu "määräpäivä" ei yksin viittaa selvästi vastineen viimeiseen jättöpäivään edes äidinkielenään suomea puhuvalle henkilölle, kuten hän on. Muissa Patentti- ja rekisterihallituksen antamissa päätöksissä lukee selvästi suomenkielellä "Vastaa korjaus/muutoskehotukseen viimeistään xx.xx.2018".

Hallintolain 8 ja 9 § velvoittavat viranomaisen antamaan kansalaiselle apua ymmärrettävässä muodossa. A ei ole osannut lukea välipäätöksestä terminologiaa, joka lienee lainoppineelle selvää. Myöskään Patentti- ja rekisterihallituksen puhelinpalvelu ei antanut tietoa päivämäärästä, kun A siitä soitti.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Sillensä jättämistä koskeva uhka on ilmaistu välipäätöksessä selkeästi. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jollei hakija noudata, mitä hakemuksen tekemisestä on määrätty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, velvoitettakoon hakija määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu, uhalla että hakemus jätetään sillensä.

Hallintolain 33 §:ssä säädetään selvityksen antamiselle asetettavasta määräajasta. Pykälän 2 momentin mukaan asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

Viimeksi mainitun pykälän soveltamiseen liittyen oikeuskirjallisuudessa (Kulla: Hallintomenettelyn perusteet. 2018, s. 241) on todettu, että määräajan jälkeenkin toimitettu selvitys on yleensä otettava huomioon, mikäli se on viranomaisen käytettävissä riittävän ajoissa ennen asian esittelyä ja päättämistä.

Hallintolain 5 §:n 1 momentin mukaan, jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemesta. Ottaen huomioon, että tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentti on erityissäännös suhteessa hallintolain 33 §:ään, viimeksi mainittu säännös ei tule nyt käsillä olevassa tilanteessa sovellettavaksi.

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentti on ollut voimassa sellaisenaan yli 50 vuotta. Vastaavan kaltaisia immateriaalioikeuksien rekisteröintimenettelyyn liittyviä hallinnollisia erityissäännöksiä ovat muun ohella patenttilain 15 §:n 2 momentti ja mallioikeuslain 14 §:n 2 momentti. Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla on tavaramerkin hakijoita ohjeistettu selkeästi siitä, että jos Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään välipäätökseen ei vastata sen antamassa määräajassa, koko tavaramerkkihakemus jää sillensä.

Patentti- ja rekisterihallituksen 14.6.2018 tekemässä ja tavaramerkin hakija A:lle osoitetussa välipäätöksessä käytetty ilmaisu "määräpäivä" on tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentissa käytetyn käsitteen "määräaika" lähikäsite, jolla ilmaistaan määräajan viimeinen päivä. Markkinaoikeus katsoo, että välipäätöksessä on selkeästi ilmaistu, että hakijan on tullut antaa välipäätöksessä todettujen huomautusten johdosta kirjallinen lausuma tai korjata puutteet viimeistään määräpäivänä eli 9.8.2018 uhalla, että hakemus kokonaisuudessaan jätetään sillensä.

Kun A on toimittanut lausumansa Patentti- ja rekisterihallitukselle vasta 15.8.2018 eli edellä todetun määräpäivän jälkeen, Patentti- ja rekisterihallitus ei ole menetellyt virheellisesti, kun se on valituksenalaisella 3.9.2018 tekemällään päätöksellä jättänyt A:n tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sillensä.

Edellä todettu huomioon ottaen A valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Riikka Innanen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.