MAO:114/19

Asian käsittelyn aiemmat vaiheet

Markkinaoikeus on 4.10.2018 antamallaan välituomiolla numero 494/18 asiassa, joka on tullut vireille 30.11.2015, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksesta

a) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin numero 955419, EU-tavaramerkin numero 91884 ja kansallisen tavaramerkin numero 25184 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä tämän markkinaoikeuden ratkaisun perustelujen kohdan 5 mukaisella tunnuksella "Blaukreuz" sekä toistamasta loukkausta;

b) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta rekisteröidyn yhteisömallin numero 002591453-0001 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä sitä malliltaan vastaavaa Mi6-vannetta sekä toistamasta loukkausta;

c) määrännyt, että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat kohdan a mukaisella loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet on muutettava siten, että tavaroista poistetaan loukkaava tunnus tai jos se ei ole mahdollista, ne on hävitettävä, ja että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa olevat tai määräysvallassa olevat kohdan b mukaiset loukkaavat vannemallit on hävitettävä;

d) määrännyt, että vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa oleva markkinointimateriaali, joka sisältää kohdan a mukaisen loukkaavan tunnuksen tai kohdan b mukaisen loukkaavan vannemallin on muutettava siten, että materiaalista poistetaan loukkaava tunnus tai loukkaava vannemalli tai jos se ei ole mahdollista, materiaali on hävitettävä.

Lisäksi markkinaoikeus on mainitulla välituomiollaan hylännyt Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin kannevaatimuksen 7, jossa on vaadittu kieltäväksi vannetukku.fi Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se käyttää vanteiden markkinoinnissa ja myynnissä mallinimityksiä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 tai Sport-M tai muita vastaavia mallinimityksiä, jotka ovat sekoitettavissa BMW:n M-mallisarjan mallinimityksiin tai joilla luodaan mielleyhtymä BMW:hen tai sen mallinimityksiin tarkoituksena hyötyä BMW:n ja sen mallinimitysten maineesta.

Markkinaoikeuden välituomioon antaman muutoksenhaun ohjauksen mukaan oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 2 momentti huomioon ottaen puheena olevaan välituomioon saa hakea muutosta ainoastaan haettaessa muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaus- ja hyvitysvaatimusten käsittelyyn liittyen sekä sen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien vaatimusten johdosta vannetukku.fi Oy on 2.1.2019 toimittanut markkinaoikeuteen tositteita tuotteidensa myynnistä. Mainitut tositteet on toimitettu Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille tiedoksi, jonka jälkeen se on 23.1.2019 esittänyt jäljempänä todetut tarkennetut vaatimuksensa.

Kantajan asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevat vaatimukset

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että markkinaoikeus määrää

1) vannetukku.fi Oy:n 250.000 euron sakon uhalla esittämään kirjanpitolain edellyttämät osto- ja myyntitositteet jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä

a) tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu markkinaoikeuden 4.10.2018 antaman välituomion numero 494/18 tuomilauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei

b) mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina asiakirjan esittämistä koskevan määräyksen antamispäivään asti; ja/tai

2) vannetukku.fi 250.000 euron sakon uhalla antamaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaiset tarpeelliset tiedot, eli

2.1) tavaroiden tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet ja

2.2) tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden määrästä sekä niistä saaduista hinnoista,

jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä

a) tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu edellä mainitun välituomion tuomiolauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei

b) mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina tiedonsaantia koskevan määräyksen antamispäivään asti.

Perusteet

Vannetukku.fi Oy:n tähän mennessä toimittama aineisto muodostaa vain murto-osan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevilla vaatimuksillaan vaatimasta aineistosta. Asiakirjan esittämistä koskevaan vaatimukseen liittyen on jäänyt puuttumaan ainakin keskimerkkien ostotositteet sekä vanteiden osto- ja myyntitositteet. Tiedonsaantia koskevan vaatimuksen osalta vannetukku.fi Oy ei ole toimittanut mitään tietoja.

Vaaditut tiedot on esitettävä paitsi keskimerkkien myös vanteiden osalta riippumatta siitä, onko Blaukreuz-tunnus ollut kiinnitettynä itse vanteeseen, koska kyseistä tunnusta on kuitenkin käytetty muuten vanteiden markkinoinnissa tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla panemalla tavaramerkki tuotteiden päällyksiin. Vannetukku.fi Oy on käyttänyt Blaukreuz-tunnusta vanteidensa myyntipakkauksissa.

Oikeus saada asiakirja esitetyksi koskee paitsi myyntitositteita myös ostotositteita, jotta vannetukku.fi Oy:n saama perusteeton etu voidaan laskea.

Vannetukku.fi Oy:n ilmoitus siitä, että Mi6-vanteen myynti on ollut vaatimatonta, ei ole peruste olla määräämättä vaadittujen tietojen antamista kyseisen vanteen osalta täysimääräisesti.

Myöskään vannetukku.fi Oy:n vetoama liikesalaisuudensuoja ei ole peruste olla määräämättä vaadittujen tietojen antamista täysimääräisesti.

Asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevat vaatimukset tulee hyväksyä rinnakkain ja samanaikaisesti. Se on keino, jolla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft voi varmistaa sille toimitettujen tietojen oikeellisuuden ja kattavuuden.

Annettavia määräyksiä on tehotettava erillisillä 250.000 euron uhkasakoilla, koska vannetukku.fi Oy on tähän mennessä jättänyt toimittamatta keskimerkkien ostotositteet sekä vanteiden myynti- ja ostotositteet ja koska se on todennut, että tiedonsaantia koskevan vaatimuksen mukaisia tositteita se ei tule luovuttamaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille.

Siltä varalta, että vaatimukset oltaisiin taipuvaisia hylkäämään, markkinaoikeuden tulee esittää asiassa ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Vastaus

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimukset.

Perusteet

Vanne ja keskimerkki ovat erillisiä tuotteita ja sellaisina niitä pitää kannevaatimusten suhteen markkinaoikeudessa myös tulkita.

Vannetukku.fi Oy ei ole myynyt ja markkinoinut Blaukreuz-vanteita markkinaoikeuden välituomion tuomiolauselman kohdassa a tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella, vaan EU-tavaramerkeillä BLAUKREUZ numero 013959903, joka on sanamerkki, ja BLAUKREUZ WHEELS numero 012753497, joka on yhdistelmämerkki.

Mainitun tuomiolauselman kohdassa a tarkoitetulla tunnuksella on myyty ja markkinoitu keskimerkkejä. Erityisesti on syytä huomata, että myös tuomiolauselman kohdassa a tarkoitettu Blaukreuz-tunnus on vannetukku.fi Oy:lle rekisteröity EU-tavaramerkki numero 017896224. Ilmeisesti tämän EU-rekisteröinnin olemassaolon merkitys on jäänyt markkinaoikeudelta välituomio tehtäessä havaitsematta.

Ottaen huomioon vannetukku.fi Oy:n edellä todetut EU-rekisteröinnit, joiden ei ole todettu loukkaavan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin tavaramerkkioikeuksia, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimukset on hylättävä.

Markkinaoikeuden ei tule sallia Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin toteuttamaa tietojen kalastelua, eikä vannetukku.fi Oy:tä voida siten velvoittaa toimittamaan omia ostotositteitaan ja vaatimuksessa 2 tarkoitettuja tietoja Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille hyödynnettäviksi.

Asiassa on myös otettava huomioon liikesalaisuudensuoja ja tietojen saannin oikeasuhteisuus yksittäistapauksessa.

Vannetukku.fi Oy:n tiedossa ei ole, että jokin ulkopuolinen taho millään tavalla käyttäisi sille kuuluvia tavaramerkkejä. Tämän vuoksi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimus tuotanto- ja jakeluketjun selvittämisestä on kaikilta osin tarpeeton ja spekulatiivinen eikä vaatimuksella ole merkitystä Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaus- tai hyvitysvaatimusten arvioinnissa.

Vannetukku.fi Oy on jo toimittanut riittävät tiedon Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille. Lisäksi uhkasakkovaatimukset ovat määriltään täysin ylimitoitetut ja suhteettomat, ainakin kymmenkertaiset, kannevaatimuksiin nähden.

Ennakkoratkaisupyynnön esittämiselle Euroopan unionin tuomioistuimelle ei ole tarvetta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asiakirjan esittäminen

1.1 Sovellettavat säännökset

1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on velvollisuus muun ohella luovuttaa esine tai asiakirja tuomioistuimelle todisteeksi, jollei laissa toisin säädetä. Luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

2. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan sillä, jolla on tuomioistuimessa kuulusteltaessa velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta, ei ole muun ohella velvollisuutta luovuttaa esinettä tai asiakirjaa käytettäväksi todisteena salassa pidettävästä tai vaitiolo-oikeuden alaisesta tiedosta. Luvun 19 §:n (732/2015) mukaan liike- tai ammattisalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista. Luvun 23 §:n 1 momentin mukaan, jos henkilö kieltäytyy todistamasta, hänen on ilmoitettava kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennäköiseksi sitä tukevat seikat.

1.2 Asian arviointi

3. Vannetukku.fi Oy on vedonnut asiassa EU-tavaramerkkien BLAUKREUZ numero 013959903 hakemispäivältään 17.4.2015, BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) numero 012753497 hakemispäivältään 2.4.2014 ja numero 017896224 (kuvio) hakemispäivältään 7.5.2018 sille tuomiin oikeuksiin ja siihen, ettei se ole käyttänyt vanteidensa markkinoinnissa markkinaoikeuden 4.10.2018 antamassa välituomiossa numero 494/18 tarkoitettua Blaukreuz-tunnusta.

4. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että puheena olevassa välituomiossa tarkoitettu Blaukreuz-tunnus on kuvio eikä EU-tavaramerkillä BLAUKREUZ numero 013959903, joka on sanamerkki, ole merkitystä asian kannalta. Jo välituomiossa (kohta 37) todetuin tavoin EU-tavaramerkillä BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) numero 012753487 (oikeastaan numero 012753497) ei puolestaan ole ollut merkitystä tavaramerkkiloukkausta arvioitaessa, koska mainittu merkki ei tuo vannetukku.fi Oy:lle merkin käyttöoikeutta, eikä varsinkaan oikeutta käyttää merkin yhtä osaa siten, että kyseinen osa aiheuttaa sekaannusvaaran toisen aiempiin tavaramerkkeihin. Myöskään EU-tavaramerkistä numero 017896224 (kuvio) ei johdu Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin aikaisemmista oikeuksista riippumatonta oikeutta käyttää kysymyksessä olevaa Blaukreuz-tunnusta. Lisäksi mainitussa välituomiossa on pidetty asiassa esitetyn todistelun perusteella selvänä, että vannetukku.fi Oy on käyttänyt Blaukreuz-tunnusta sellaisenaan markkinoimissaan vanteiden keskimerkeissä sekä niiden ja vanteiden markkinoinnissa (kohta 24). Todettu huomioon ottaen vannetukku.fi Oy ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, etteikö nyt käsillä olevaa asiakirjan esittämistä koskevaa vaatimusta tulisi arvioida siltä pohjalta, mitä mainitusta välituomiosta ilmenee tavaramerkin loukkauksesta käyttämällä Blaukreuz-tunnusta sekä vanteisiin kuuluvien keskimerkkien että itse vanteiden markkinoinnissa.

5. Vannetukku.fi Oy ei ole edes väittänyt, etteikö asiakirjan esittämistä koskeva vaatimus olisi riittävästi yksilöity.

6. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n mukaisen esittämismääräyksen edellytyksenä on, että asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä. Kuten korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:7 on todettu, näytöllisen merkityksen kynnys on matala. Riittävää on, että todisteella saattaa olla näyttöarvoa jollekin asiassa merkitykselliselle ja näyttöä kaipaavalle seikalle. Mainitun luvun 8 §:n mukaan tuomioistuimen on evättävä muun ohella näyttö, joka koskee asiaan vaikuttamatonta seikkaa tai on muuten tarpeeton.

7. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 26/2006 vp s. 23) on tuotu esiin, että tavaramerkkiloukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena maksetaan korvausta kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. Tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää.

8. Siltä osin kuin vannetukku.fi Oy on esittänyt, että yhtiötä ei voida velvoittaa toimittamaan omia ostotositteitaan, markkinaoikeus toteaa, kun otetaan huomioon, mitä edellä todetuissa esitöissä on lausuttu loukkaajan saamasta voitosta määritettäessä vahingonkorvauksen määrää, että myyntitositteiden ohella myös ostotositteilla voi olla merkitystä tässä asiassa näyttönä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä edellytetyllä tavalla arvioitaessa tavaramerkkiloukkauksen perusteella määrättäviä taloudellisia seuraamuksia. Sama koskee mallioikeusloukkauksen perusteella määrättäviä taloudellisia seuraamuksia.

9. Liikesalaisuuden suojan murtamisen osalta korkein oikeus on edellä todetussa ennakkopäätöksessään todennut, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:ssä (732/2015) todetun asian laadun merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Kuten lain esitöissä on todettu, voidaan riita-asiassa painoa panna sille, minkälainen ja kuinka suuri intressi on kysymyksessä. Todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta viittaa puolestaan siihen, kuinka olennaisesta todisteesta on kysymys. Merkitystä voi olla myös sillä, onko korvaavaa todistelua saatavissa. Todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty. Harkinnassa on syytä ottaa myös huomioon, jos todistamiskiellon murtamisen jälkeen todiste otettaisiin vastaan suljetuin ovin ja määrättäisiin salassa pidettäväksi. Muita harkinnassa huomioon otettavia seikkoja voivat lain esitöiden mukaan olla esimerkiksi asianosaisten tasa-arvoiseen kohteluun ja muut oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät vaatimukset (HE 46/2014 vp s. 61–62).

10. Markkinaoikeus toteaa, että vanteiden ja niiden keskimerkkien osto- ja myyntitositteita on pidettävä keskeisenä näyttönä arvioitaessa tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausten perusteella vaadittavia ja määrättäviä taloudellisia seuraamuksia. Tämä seikka tukee erittäin tärkeiden syiden käsilläoloa. Asiassa ei ole esitetty selvitystä vahingosta, joka tietojen paljastamisesta oikeudenkäynnissä voisi seurata. Esitetyt asiakirjat voidaan lisäksi määrätä pääasiassa salassa pidettäviksi. Ottaen huomioon Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin oikeuden ajaa asiaansa sekä aineellisen totuuden selvittämisen tavoitteen markkinaoikeus katsoo, että erittäin tärkeiden syiden käsilläoloa puoltaville seikoille on annettava asiassa enemmän painoa kuin niitä vastaan puhuville seikoille. Näin ollen erittäin tärkeät syyt edellyttävät, että asiakirjan esittämisvelvollisuus koskee osto- ja myyntitositteita niistä tuotteista, jotka vaatimuksen 1 kohdissa a ja b on mainittu.

2 Tiedonsaanti

2.1 Sovellettavat säännökset

11. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (jäljempänä myös todistelun turvaamislaki) 7 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laissa, kuten tavaramerkki- ja mallioikeuslaissa, säädetyn teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asian oikeudenkäynnissä kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan, jonka on todettu loukanneen tällaista oikeutta kaupallisessa laajuudessa, antamaan tarpeelliset tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta. Määräystä ei kuitenkaan saa antaa, jos siitä aiheutuisi vastaajalle tiedonsaannin merkitykseen verrattuna kohtuutonta haittaa.

12. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat: tavaroiden tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet (kohta 1), ja tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden taikka palvelujen määrästä sekä niistä saaduista hinnoista (kohta 2).

13. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin määrää, miten tiedot annetaan. Määräyksen saaneen vastaajan velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä kertomasta seikkaa on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädetään todistajasta. Mainitun luvun 19 §:n (732/2015) mukaan liike- tai ammattisalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista.

2.2 Asian arviointi

14. Nyt käsillä olevassa asiassa loukkaus on jo tuomiolla vahvistettu. Tässä suhteessa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin tiedonsaantioikeus on siten selvä.

15. Lisäksi kun otetaan huomioon, mitä muutoin korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:10 on todettu ja mitä edellä kohdassa 1.2 on todettu vannetukku.fi Oy:n vetoamista seikoista, markkinaoikeus katsoo, että erittäin tärkeät syyt vaativat tietojen luovuttamista vaatimuksen 2 mukaisessa laajuudessa.

3 Asiakirjojen toimittaminen ja sakon uhka

16. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ei ole vaatinut asiakirjojen esittämistä ja tietojen antamista suoraan sille tai muuallekaan. Näin ollen tässä tilanteessa markkinaoikeus määrää, että asiakirjat ja tiedot on toimitettava markkinaoikeuteen. Tämän jälkeen ne saatetaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin tietoon.

17. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 68 §:n perusteella todistelua koskevaan päätökseen haetaan muutosta pääasian yhteydessä, mutta tuomioistuin voi määrätä, että päätökseen haetaan muutosta erikseen, jos päätöksen sisältö huomioon ottaen muutoksenhaku pääasian yhteydessä olisi hyödytöntä ja asianomaisen henkilön oikeusturva edellyttää erillistä muutoksenhakuoikeutta tai jos siihen on muuten erittäin painavat syyt.

18. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 4 momentin mukaan tuomioistuin voi erityisestä syystä määrätä, että tässä pykälässä tarkoitettua määräystä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman.

19. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut määräysten asettamista rinnakkain ja samanaikaisesti. Edellä todettujen säännösten mukaiset pääsäännöt johtavat ristikkäiseen tilanteeseen vaadittujen määräysten totetuttamisajankohdan suhteen. Lisäksi sakon uhan asettaminen edellyttää, että velvoitettu tietää, milloin asetettu määräys tulee viimeistään täyttää. Kun Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ei ole edes väittänyt, että nyt olisi käsillä viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitettua erityistä syytä, markkinaoikeus katsoo, että vannetukku.fi Oy:n on täytettävä sille nyt asetetut määräykset viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun määräykset ovat saaneet lainvoiman.

20. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 3 momentin perusteella tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä asianomaisen henkilön täyttämään asiakirjan esittämistä koskevan velvollisuutensa sakon uhalla.

21. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä vastaajan antamaan tässä pykälässä tarkoitetut tiedot sakon uhalla.

22. Markkinaoikeus katsoo, että määräysten noudattamisen tehosteeksi on asetettava sakon uhka. Riittävänä määränä on pidettävä 50.000 euroa kummankin määräyksen osalta erikseen.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää

1) vannetukku.fi Oy:n 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan markkinaoikeuteen kirjanpitolain edellyttämät osto- ja myyntitositteet jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä

a) tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu markkinaoikeuden 4.10.2018 antaman välituomion numero 494/18 tuomilauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei

b) mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa 30.11.2015 aina tämän markkinaoikeuden päätöksen antamispäivään asti; ja

2) vannetukku.fi Oy:n 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan markkinaoikeuteen todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaiset tarpeelliset tiedot, eli

2.1) tavaroiden tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet ja

2.2) tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden määrästä sekä niistä saaduista hinnoista,

jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä

a) tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu edellä mainitun välituomion tuomiolauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei

b) mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa 30.11.2015 aina tämän markkinaoikeuden päätöksen antamispäivään asti.

Edellä mainitut asiakirjat ja tiedot on toimitettava markkinaoikeuteen viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 13.5.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.