MAO:85/19

Kanne

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan sille hyvityksenä televisiosarjan kahden jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 1.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 13.4.2018 lukien.

Scanbox Entertainment A/S on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan sille hyvityksenä yhden elokuvan luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 750 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 13.4.2018 lukien.

Lisäksi Crystalis Entertainment UG ja Scanbox Entertainment A/S ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 5.111,90 eurolla ja palkkion osalta 20.880 eurolla eli yhteensä 25.991,90 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG (jäljempänä myös Crystalis) on televisiosarjan Black Sails tekijänoikeuden haltija ja sillä on sopimukseen perustuva yksinoikeus teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa.

Scanbox Entertainment A/S (jäljempänä myös Scanbox) on elokuvan Taken 3 tekijänoikeuksien haltija ja sillä on sopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa elokuvaa yleisön saataviin Suomessa. Scanboxilla on ollut yhteisen asiamiehen välityksellä oikeus saada tieto sen tekijänoikeutta loukkaavasta toiminnasta, siitä vastuussa olevan henkilön löytymisestä ja vastuuseen saattamisesta. Markkinaoikeudella ei ole tässä riita-asiassa toimivaltaa tutkia henkilötietojen käytön lainmukaisuutta.

A (jäljempänä myös vastaaja) on loukannut Crystaliksen tekijänoikeutta televisiosarjan Black Sails kahteen jaksoon ja Scanboxin tekijänoikeutta elokuvaan Taken 3. Vastaaja on luvattomasti saattanut BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin televisiosarjan Black Sails toisen kauden jaksoja 1 ja 2 sekä elokuvaa Taken 3.

Crystaliksen ja Scanboxin (jäljempänä yhdessä myös kantajat) tekijänoikeuksien loukkaaminen on tehty vastaajan internetliittymän IP-osoitteesta 88.112.192.144 aikavälillä 17.11.2015 kello 18.30.12–4.2.2016 kello 20.29.07 (UTC-aika). Kaikissa oikeudenloukkauksissa on käytetty samaa kuunteluporttia 49244 ja µTorrent-ohjelmaa, joten ne on erittäin suurella todennäköisyydellä tehty samaa laitetta käyttäen. Elokuvaa Taken 3 on lisäksi saatettu yleisön saataviin samalla teknisellä profiililla 4.8.2015 alkaen myös IP-osoitteista 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50, jotka ovat todennäköisesti olleet vastaajan liittymän käyttämiä IP-osoitteita.

Vastaaja on itse tehnyt oikeudenloukkaukset. Vastaajan liittymän käyttämistä IP-osoitteista 88.114.42.22, 88.112.231.157, 88.112.227.50 ja 88.112.192.144 on aikajaksolla 7.7.2015–30.8.2016 yhdistetty 1.001 kertaa BitTorrent-parviin, joista suurin osa on koskenut muita kuin kanteen kohteena oleviin teoksiin liittyviä tiedostoja. Näistä valtaosassa tiedostonimi on viitannut tekijänoikeudella suojattuun aineistoon, niissä on havaittu sama portti 49244 ja ne viittaavat samaan BitTorrent-ohjelmaan ja käyttäjään kuin kantajien teoksia koskeneissa havainnoissa. Teosten jakaminen on tapahtunut säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä useiden kuukausien ajan, mikä viittaa siihen, että oikeudenloukkausten tekijä on talouden vakituinen asukas. Vastaajan liittymästä on saatettu yleisön saataviin lisäksi televisiosarjan Black Sails kolmannen kauden kolmatta jaksoa 7.2.2016 ja vastaajan Instagram-tilillä on 9.2.2016 julkaistu kuva tämän jakson kohtauksesta.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva, koska teoksia on saatettu huomattavan suurten yleisömäärien saataviin. Vastaaja on omalla panoksellaan edesauttanut vertaisverkon tavoitteen toteutumista. Vastaaja on jakanut kantajien teoksia osallistuen parviin, jotka ovat havaintopäivien aikana olleet satojen käyttäjien kokoisia. Koska kutakin teosta jaetaan useissa eri parvissa ja koska yleisön kiinnittyminen kuhunkin parveen on täysin satunnaista, on vastaajan kokonaisyleisöksi laskettava kaikki teoksiin eri parvissa kiinnittyneet käyttäjät yhteensä. Kokonaisyleisöt ovat olleet vastaavasti useita tuhansia käyttäjiä yhden päivän aikana. Kun BitTorrent-verkkoteknologiaa on ylläpitäjiin kohdistettujen oikeudellisten toimien johdosta kehitetty siten, että tietoa tiedostonjaon toteutuneesta tavumäärästä ja jaettujen teoskappaleiden lukumäärästä ei enää tallennu, ei hyvitystä määritettäessä merkitystä tule antaa sellaisen selvityksen puuttumiselle, jonka hankkimisen tekijänoikeutta loukkaavat tahot ovat tietoisesti pyrkineet estämään.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva myös siksi, että teokset ovat olleet uusia. Black Sails -sarjan toisen kauden kansainvälinen ensi-ilta on ollut 24.1.2015, ja elokuva Taken 3 on julkaistu kotimyyntiin DVD- ja Blu-ray-levyillä 7.5.2015. Teosten jakaminen marras-helmikuussa 2015–2016 on ollut omiaan alentamaan teoksiin kohdistuvaa kaupallista kysyntää heti teosten kaupallisen hyödyntämisen elinkaaren alusta, jolloin suurin osa teosten tuotosta kertyy.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva lisäksi siksi, että vastaaja on saattanut kantajien teoksia yleisön saataviin huomattavan pitkällä aikavälillä. Elokuvaa Taken 3 on jaettu aikavälillä 4.8.2015–4.2.2016, televisiosarja Black Sails:n toisen kauden ensimmäistä jaksoa aikavälillä 3.12.2015–4.2.2016 ja toista jaksoa aikavälillä 30.11.2015–4.2.2016.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva edelleen siksi, että vastaajan tekijänoikeuksia loukkaava toiminta on ollut tahallista ja ilmentänyt välinpitämättömyyttä tekijänoikeuksista. Vastaajan on tullut käsittää BitTorrent-verkon toimintaperiaate tiedostojen edelleen jakamiseksi ja suojattujen teosten levittämisen lainvastaisuus.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva vielä siksi, että teoksia on jaettu kopiosuojaamattomassa muodossa, mikä edesauttaa niiden luvatonta levittämistä. Luvallisesti levitettynä tällainen aineisto on saatavilla vain suojattavassa muodossa, jolloin sen kopiointi edelleen ei ole mahdollista ja teokset ovat tekijän jälkikontrollin piirissä.

Vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus jättää Scanbox Entertainment A/S:n kanteen tutkimatta tai joka tapauksessa hylkää sen ja hylkää Crystalis Entertainment UG:n kanteen.

Lisäksi A on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Crystalis Entertainment UG:n ja Scanbox Entertainment A/S:n yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulunsa 20.398 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Scanboxilla ei ole asiavaltuutta, koska sillä ei ole lisenssiä sellaiseen kopiosuojaamattomaan, jälkiäänittämättömään ja tekstittämättömään versioon, jota väitetään jaetun. Sillä, että elokuvan DVD-kansissa on ilmoitettu Scanboxin tuotemerkki, ei perusteta asiavaltuutta.

Kantajat ovat menettäneet oikeutensa vaatia kohtuullista hyvitystä, kun kannevaatimuksia ei ole esitetty kohtuullisessa ajassa. Kantajat ovat esittäneet hyvitysvaatimuksensa ensimmäisen kerran vasta kanteessaan 22.3.2018, vaikka markkinaoikeus on antanut tietojenluovutusta koskevan päätöksen jo 7.7.2016. Kantajat ovat olleet yhteydessä vastaajaan viimeksi yli vuotta aiemmin kuin kanne on nostettu, minkä vuoksi vastaaja on oikeutetusti olettanut, että kantajat ovat luopuneet vaatimuksistaan. Kantajien menettelystä johtuen vastanäytön hankkiminen on ajan myötä merkittävästi vaikeutunut, joka tulee ottaa huomioon todistelun ja näyttökynnyksen arvioinnissa.

Kantajien menettely on kunnianvastaista ja arvotonta oikeuden väärinkäyttöä, jolle ei tule antaa oikeussuojaa. Menettely on yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan erityisen vahingollista, koska kyse on yksittäistapauksia laajemmasta toiminnasta. Kantajat ovat loukanneet vastaajan yksityiselämän suojaa ja yhteiskunnan perusarvoja, kun kantajat ovat käyttäneet vastaajan henkilötietoja tietojenluovutuspäätöksen vastaisesti ja ilman vastaajan suostumusta. Vastaajan henkilötietoja on käsitelty ja käytetty myös Scanboxin vaatimusten esittämiseksi, vaikka tietojenluovutuspäätöksen mukaisesti saatuja vastaajan yhteystietoja olisi saanut käyttää ainoastaan Crystaliksen hyväksi. Merkittävyyskynnys vastaajan yhteystietojen luovuttamiseksi ei todennäköisesti olisi ylittynyt, jos Scanbox olisi pyrkinyt hankkimaan yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla.

Vastaaja ei ole tehnyt väitettyjä oikeudenloukkauksia. IP-osoitteet 88.112.192.144, 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50 eivät ole olleet vastaajan liittymän käytössä tapahtuma-aikana. Vastaajan internetyhteyteen kytkettyä langatonta verkkoa ovat käyttäneet samassa taloudessa asuvat ja mahdollisesti naapurit.

Kohtuullinen hyvityksen määrä olisi 50 euroa televisiosarjan jaksoa kohden ja 100 euroa elokuvateoksesta. Vastaaja ei ole hyötynyt tai pyrkinyt hyötymään väitetystä jakamisesta. Tiedossa ei ole, kuinka moneen IP-osoitteeseen tiedostoja on jaettu ja kuinka paljon dataa verkossa on kokonaisuutena jaettu.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kantajat

1. Starz Entertainment, LLC:n ja Crystalis Entertainment UG:n välinen lisenssisopimus, päivätty 2.10.2014, sopimuksen lisäosa, päivätty 1.11.2017 ja sopimuksen lisäosa, päivätty 21.8.2015 (salassapidettävä)
2. Ote Yhdysvaltain Copyright Officen tietokannasta koskien Black Sails -televisiosarjaa
3. Elokuvan Taken 3 Blu-ray-julkaisun kannet
4. TECXIPIO GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista
5. Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 88.112.192.144 (salassapidettävä)
6. Ote µTorrent-ohjelman käyttöohjeista, kohta "Setup Guide"
7. Kuvakaappaukset vastaajan Instagram-tililtä (7a) ja HBO Nordic palvelusta (7b)
8. EuropaCorp:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välinen lisenssisopimus, päivätty 25.3.2014 (8a), ja sopimuksen muutos 23.5.2018 (8b) (salassapidettävä)
9. Elisa Oyj:n lausuma tilaajatietojen tarkastuksesta (7.9.2018)
10. Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 88.112.227.50 (salassapidettävä)
11. Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 88.112.231.157 (salassapidettävä)
12. Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 88.114.42.22 (salassapidettävä)
13. TECXIPIO GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista, IP-osoite 88.114.42.22
14. Kuvakaappaukset vastaajan Instagram-tililtä
15. WireShark-ohjelman kuvaus BitTorrent-teknologiasta
16. Ote µTorrentin käyttöohjeista, kysymys "What ports should I use?"
17. Wikipedia-sivuston “Port (computer networking)"-artikkeli
18. Ote portforward.com-verkkosivuston µTorrent-käyttöohjeista
19. Kuvakaappaus Googlen kuvahausta
20. Wigle.net-verkkosivuston hakutulos vastaajan asuinpaikalla havaituista langattomista verkoista (12.10.2018)
21. Ote Wigle.net-verkkosivustolta, kohta "Frequently Asked Questions"
22. Kuvakaappaus Wigle.net-verkkosivuilta vastaajan asuinpaikasta
23. Whois.com-verkkosivuston haut IP-osoitteista 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50
24. Ote Elisa Oyj:n verkkosivuston keskustelupalstalta
25. Ote Elisa Oyj:n verkkosivustolta, kohta "Langattoman verkon (WLAN/WiFi) käyttö ja ongelmatilanteet"
26. Ote µTorrent-ohjelman verkkosivustolta Windows-versiota 3.4.5 koskien
27. Kuvakaappaus µTorrent-ohjelman verkkosivuilta
28. Vastaajan asuinrakennuksen tekniset piirustukset ja niitä koskeva Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluiden maksukuitti
29. Ote Elisan verkkosivustolta, kohta Tekijänoikeuksien valvontakirjeet
30. Ote turre.com-verkkosivustolta, kohta "Tarkasta internetosoite – Näillä ohjeilla selvität IP-osoitteesi historian", päivätty 15.2.2017
31. Kantajien sovintotarjous 25.4.2018

Vastaaja

1. Vastaajan vastine kantajille 30.1.2017
2. Vastaajan sovintotarjous 19.4.2018
3. Asianajajaliiton valvontalautakunnan 14.6.2018 antama ratkaisu valvonta-asiassa Dnro 03618
4. Elisa Oyj:n vastaus vastaajan asiamiehen lähettämään sähköpostiviestiin tilaajatietojen tarkastuksesta 21.11.2018
5. Ylen uutinen 25.11.2016: Syytön perhe uhattiin haastaa oikeuteen tuhansien kappaleiden lataamisesta nettiin
6. Bradley Wittemanin lausunto 15.12.2016 asiassa Malibu Media, LLC vastaan John Doe
7. Oikeustieteellinen artikkeli Matthew Sag & Jake Haskell: Defense Against the Dark Arts of Copyright Trolling, Iowa Law Review Vol. 103:571
8. Valokuvia Black Sails -televisiosarjasta
9. Elokuvan Taken 3 Blu-ray-julkaisun kannet (9a, sama kuin kantajien asiakirjatodiste 3), EuropaCorp:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välinen lisenssisopimus, päivätty 25.3.2014 (9b, sama kuin kantajien asiakirjatodiste 8a, salassapidettävä) ja sopimuksen muutos 23.5.2018 (9c, sama kuin kantajien asiakirjatodiste 8b, salassapidettävä)
10. TECXIPIO GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista (sama kuin kantajien asiakirjatodiste 4)
11. Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address (sama kuin kantajien asiakirjatodiste 5, salassapidettävä)
12. Vastaajan sovintotarjous 16.4.2018
13. Otteita Wigle.net-verkkosivustolta
14. Ote keskustelupalstalta MuroBBS.muropaketti.com eräistä 15.11.2018 kirjoitetuista viesteistä

Asiantuntijalausunto

Kantajat

1. EL:n ja ML:n asiantuntijalausunto Torrent-tiedostoanalyysi 15.11.2018

Henkilötodistelu

Kantajat

1. NG, todistajana
2. MKL, todistajana

Vastaaja

1. A, todistelutarkoituksessa
2. AK, todistajana
3. JK, todistajana

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

2. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 77‒78) ilmenee, että pykälässä tarkoitettua teoksen välittämistä voi olla esimerkiksi teoksen saattaminen yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää. Yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

3. Crystaliksen vastaajaan kohdistama tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettu hyvitysvaatimus perustuu siihen, että vastaaja on saattanut Black Sails -nimisen televisiosarjan toisen kauden jaksoja 1 ja 2 yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa Crystaliksen tekijänoikeuksia loukaten. Scanboxin vastaajaan kohdistama hyvitysvaatimus perustuu puolestaan siihen, että vastaaja on saattanut elokuvan Taken 3 yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa Scanboxin tekijänoikeuksia loukaten.

4. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten µTorrent. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedostoa verkosta lataavat käyttäjät yleensä jakavat tiedostoa samanaikaisesti myös muille käyttäjille. Samaa tiedostoa jakavien ja lataavien BitTorrent-käyttäjien joukkoa kutsutaan parveksi. BitTorrent-vertaisverkossa kuka tahansa voi liittyä parveen. Siten yleisö, jonka saataviin teos saatetaan, voi kasvaa suureksi.

5. Vastaaja on vaatinut ensisijaisesti Scanboxin vaatimusten tutkimatta jättämistä ja kiistänyt, että Scanboxilla olisi sellainen yksinoikeus elokuvaan Taken 3, että sillä olisi asiavaltuus esittää teoksen tekijänoikeutta loukkaavaan yleisön saataviin saattamiseen perustuva hyvitysvaatimus. Crystaliksella on asiassa riidattomasti asiavaltuus esittää kanteen mukaisia vaatimuksia.

6. Vastaaja on myös vedonnut siihen, että kantajat ovat menettäneet oikeutensa vaatia kohtuullista hyvitystä, kun kannevaatimuksia ei ole esitetty kohtuullisessa ajassa, ja että kantajien menettely on oikeuden väärinkäyttöä, jolle ei tule antaa oikeussuojaa ja kanne tulee tämän vuoksi hylätä.

7. Näin ollen asiassa on ensin otettava kantaa siihen, onko Scanboxilla asiavaltuus esittää elokuvaan Taken 3 perustuvia tekijänoikeudellisia vaatimuksia, ovatko Scanbox ja Crystalis menettäneet oikeutensa vaatia hyvitystä ja onko kanne hylättävä sen vuoksi, että asiassa on kysymys oikeuden väärinkäyttämisestä, jolle ei tule antaa oikeussuojaa. Tämän jälkeen on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko vastaaja loukannut kantajien tekijänoikeuksia siten, että vastaaja tulee velvoittaa suorittamaan kantajille tekijänoikeuslain mukainen hyvitys.

2 Scanboxin asiavaltuus

8. Tekijänoikeuslain 27 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus voidaan, lain 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

9. Oikeuskirjallisuudessa (Harenko ym., Tekijänoikeus, 2016, s. 334, 336 ja 338) on todettu, että tekijänoikeus on vapaasti luovutettavissa oleva varallisuusoikeus. Tekijänoikeuden luovuttamisessa lähtökohtana on sopimusvapaus. Tekijänoikeus on myös luovutettavissa vain osittain. Tekijänoikeuden luovuttamisesta käytetään lisenssin käsitettä. Tekijänoikeuden haltija voi päättää, myöntääkö hän lisenssejä eli käyttöoikeuksia vain yhdelle vai useammalle luovutuksensaajalle. Lisäksi voidaan puhua rinnakkaisista yksinoikeuskäyttöluvista. Tekijänoikeudessa puhutaan vakiintuneesti yksinomaisista tai ei-yksinomaisista käyttöluvista. Vakiintuneen käsityskannan mukaan ei-yksinomaisen lisenssin saajalla ei ole asiavaltuutta suhteessa hänelle lisensoituun tekijänoikeuteen. Yksinomaisen lisenssin haltijalla sitä vastoin on asiavaltuus.

10. Scanbox on asiavaltuutensa tueksi vedonnut EuropaCorp:n ja sen väliseen 25.3.2014 päivättyyn lisenssisopimukseen ja mainitun sopimuksen 23.5.2018 päivättyyn muutokseen sekä elokuvan Taken 3 Blu-ray julkaisun kansiin (kantajien asiakirjatodisteet 3 ja 8). Vastaaja on kiistänyt Scanboxin asiavaltuuden sillä perusteella, että asiassa on kysymys Taken 3 elokuvan versiosta ilman kopiosuojausta, tekstitystä tai jälkiäänitystä eikä lisenssioikeus vastaajan mukaan koske tällaista versiota. Asiassa on riidatonta, että kysymyksessä oleva Taken 3 elokuvateos on ollut alkuperäinen englanninkielinen versio ilman jälkiäänitystä tai tekstitystä.

11. Markkinaoikeus toteaa, että Scanbox on edellä mainitulla lisenssisopimuksella saanut sopimuksessa tarkemmin määritellyt yksinoikeudet Taken 3 -elokuvan levitykseen. Lisenssisopimuksen kohdealueeksi on määritelty muun ohella Suomi. Lisenssisopimuksen kohdassa 7 d on määritelty lisensoidut oikeudet. Lisenssinantaja on myöntänyt Scanboxille elokuvaan muun ohella "Video On Demand" levitystä koskevat oikeudet.

12. Lisenssisopimuksen kohdassa 6 on todettu seuraavaa: "The Licensed Rights in and to the Film granted herein pertain only to the original version dubbed and/or subtitled into the following language(s): Danish, Finnish, Norwegian, Swedish (hereinafter "Authorized Language")." Scanboxin mukaan ehdolla on sovittu teoksen sallitusta muuttamisesta. Vastaajan mukaan ehto rajaa Scanboxin oikeuden ehdossa mainittuihin kieliversioihin elokuvasta.

13. Lisenssisopimuksen liitteenä olevien vakioehtojen kohdassa 2.3 on todettu muun ohella seuraavaa: "EuropaCorp reserves all rights in all formats and Versions of the Film other than its original linear form as Delivered to Distributor and authorized dubbed, subtitled or edited versions of such original linear form made by Distributor for exploitation of its Licensed Rights as may be authorized under this Agreement."

14. Lisenssisopimuksen kohtaa 19.3 koskevassa selvyyden vuoksi tehdyssä muutosasiakirjassa on todettu, että Scanbox on oikeutettu käyttämään kaikki tarkoituksenmukaiset keinot elokuvan kaikkien kieliversioiden, olivatpa ne alkuperäisiä versioita tai tekstitettyjä ja/tai jälkiäänitettyjä versioita, tekijänoikeuden suojaamiseksi ja piratismin ehkäisemiseksi kohdealueella. Scanboxin mukaan muutosasiakirjalla ei ole tarkoitettu antaa lisää oikeuksia, vaan selventää oikeuksia, jotka on jo lisenssisopimuksella annettu.

15. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitusta lisenssisopimuksen muutosasiakirjasta ilmenee, että Scanboxille on annettu valtuutus ryhtyä toimenpiteisiin tekijänoikeuden loukkausten torjumiseksi. Tällainen valtuutus ei kuitenkaan merkitse yksinomaisen käyttöoikeuden ja siten tekijänoikeuteen perustuvan asiavaltuuden siirtämistä valtuutetulle nyt esillä olevassa tekijänoikeusloukkaukseen perustuvaa hyvitystä koskevassa asiassa.

16. Asiavaltuuden osalta asiassa on näin ollen arvioitavana kysymys lisenssisopimuksella myönnetyn yksinoikeuden laajuudesta ja erityisesti se, kattaako yksinoikeus mainituilla kielillä tekstitetyn tai jälkiäänitetyn version lisäksi myös alkuperäisen englanninkielisen version, josta nyt on kysymys.

17. Todistajana kuultu Scanbox Entertainment Finland Oy:n Suomen tuotantojohtaja MKL on kertonut tuntevansa elokuva-alan ja elokuvien levittämisen erittäin hyvin. Hän on kertonut, että alalla ei ole tyypillistä, että yhtä maantieteellistä aluetta kohden olisi usea eri levittäjä tai että eri kieliversioille olisi eri levittäjiä. Alan tavan mukaista ei olisi, että elokuvan tuottaja alkaisi levittää Suomessa sellaista versiota, jossa ei ole tekstitystä. Tuottajan tulisi tehdä uusi sopimus, jos se itse haluaisi levittää Suomessa alkuperäistä elokuvaa. Kun elokuvan levitysoikeudet ostetaan, saadaan samalla oikeus tekstittää tai jälkiäänittää sille kielelle, millä kielialueella ollaan. Elokuvakopiot ovat nykyisin digitaalisia ja esimerkiksi elokuvateatterin omistaja voi itse valita, esittääkö elokuvan ilman tekstitystä tai jollakin tekstityksellä. Scanboxille on nyt kysymyksessä olevalla sopimuksella annettu oikeus elokuvan tekstittämiseen ja jälkiäänittämiseen.

18. Markkinaoikeus katsoo, että yksin lisenssisopimuksen 6 kohtaa puhtaasti sen sanamuodon perusteella tulkittaessa voisi päätyä siihen, että lisenssin kohteena on vain sallituilla kielillä jälkiäänitetty tai tekstitetty versio elokuvasta. Sopimustulkinnassa voidaan kuitenkin sanamuodon lisäksi antaa merkitystä myös muun ohella muille sopimussuhteeseen liittyville asiakirjoille, kyseisen alan käytännölle ja vastaavien sopimusten sisällölle.

19. Scanboxin esittämän sopimustulkinnan puolesta puhuu erityisesti se, mitä lisenssisopimuksen liitteenä olevien vakioehtojen kohdassa 2.3 on sovittu oikeuksien luovuttamisesta alkuperäiseen versioon ja siihen tehtävistä sallituista muutoksista. Selvyyden vuoksi tehdyn lisenssisopimuksen muutosasiakirjan mukainen Scanboxille annettu velvollisuus ja oikeus ryhtyä toimenpiteisiin tekijänoikeuden loukkausten torjumiseksi elokuvan kaikkia versioita koskien ei ole ristiriidassa tämän tulkinnan kanssa. Scanboxin esittämää sopimustulkintaa tukee myös todistaja MKL:n kertomus alan käytännöstä.

20. Edellä todettuja seikkoja kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että Scanboxille on luovutettu elokuvan yleisön saataviin saattamiseen maantieteellinen yksinoikeus, joka koskee myös elokuvan alkuperäistä englanninkielistä versiota ilman tekstitystä tai jälkiäänitystä. Näin ollen Scanboxilla on asiavaltuus asiassa ja vastaajan vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

3 Kannevaatimusten esittämisen ajankohdan merkitys

21. Vastaaja on vedonnut siihen, että kantajat ovat menettäneet oikeutensa vaatia hyvitystä, kun kannevaatimuksia ei ole esitetty kohtuullisessa ajassa.

22. Kantajien vaatimus perustuu tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeuslaki ei sisällä erityissäännöksiä siitä, missä ajassa siihen perustuvia vaatimuksia tulee esittää tai kanne tuomioistuimessa nostaa. Asiassa tulevat siten sovellettavaksi yleissäännökset saatavan vanhentumisesta.

23. Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua lain 5–7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Saman lain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan vahingonkorvauksen tai muun hyvityksen vanhentumisaika alkaa kulua muuhun kuin sopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvauksessa siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

24. Kanne on nostettu 22.3.2018. Kanteen perusteena oleva teosten yleisön saataviin saattaminen on väitetty tapahtuneen 4.8.2015 alkaen. Edes kanteen perusteena olevista tapahtumista kanteen nostamiseen ei ole kulunut kolmea vuotta. Kantajien saatava ei siten ole vanhentunut. Kantajat eivät näin ollen ajan kulumisesta johtuen ole menettäneet oikeuttaan vaatia hyvitystä.

4 Väitetty oikeuden väärinkäyttäminen

25. Vastaaja on vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että kantajien menettely on oikeuden väärinkäyttöä, kun kantajat ovat käyttäneet vain Crystalikselle luovutettuja yhteystietoja myös Scanboxin kanteen nostamiseen.

26. Asiassa on riidatonta, että kantajat ovat saaneet markkinaoikeuden tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla antamalla päätöksellä tietoonsa vastaajan yhteystiedot ainoastaan Crystaliksen osalta, mutta tietoja on käytetty molempien kantajien vaatimusten esittämiseksi. Riidatonta on lisäksi se, että tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla saaduissa tiedoissa on kyse salassa pidettävistä tiedoista ja niiden käytössä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

27. Markkinaoikeus toteaa, että oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä sellaista menettelyä, joissa muodollisesti laillisia oikeustoimia käytetään hylättävässä tarkoituksessa, kuten toisen oikeuksien vahingoittamiseksi (KKO 2011:68, kohta 10).

28. Asiassa on kysymys tekijänoikeuden loukkaukseen perustuvasta vaatimuksesta. Kantajien vaatimukset perustuvat siten kantajien oikeuksiin. Markkinaoikeus katsoo, että esittäessään omiin oikeuksiinsa perustuvia vaatimuksia kantajien tarkoitusten ei voida katsoa olevan sillä tavoin hylättäviä kuin mitä oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan, eikä kannetta tule siten tällä perusteella hylätä. Harkittaessa tekijänoikeudellisen hyvityksen perusteita ei arvioitavaksi myöskään tule sen menettelyn lainmukaisuus, jolla Scanbox on saanut tiedon liittymän haltijan yhteystiedoista.

5 Vastaajan väitetty teosten yleisön saataviin saattaminen

5.1 Väitetyissä oikeudenloukkauksissa käytetyt IP-osoitteet ja teknisen selvityksen luotettavuuden arviointi

29. Kanteen mukaan vastaaja on oikeudettomasti saattanut televisiosarjan Black Sails toisen tuotantokauden jaksoja 1 ja 2 sekä elokuvaa Taken 3 yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa ajalla 4.8.2015‒4.2.2016. Kanteen mukaan televisiosarjan Black Sails jaksoja on jaettu vastaajan internetliittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta 88.112.192.144 ja elokuvaa Taken 3 tämän IP-osoitteen lisäksi osoitteista 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50. Vastaaja on väittänyt, että mainitut IP-osoitteet eivät ole olleet hänen liittymänsä käytössä väitettyjen loukkausten aikaan.

30. Kantajien asiakirjatodisteesta 9 ilmenee, että Elisa Oyj on markkinaoikeuden päätöksen numero 425/16 velvoittamana luovuttanut IP-osoitetta 88.112.192.144 ajankohtana 4.2.2016 kello 7.37.54 (UTC-aika) käyttäneen vastaajan liittymän tilaajatiedot. Vastaaja on väittänyt, että teleoperaattorin tietojenluovutuksessa on voinut tapahtua järjestelmävirhe. Vastaaja on esittänyt väitteensä tueksi sen asiakirjatodisteessa 5 esitetyn uutisartikkelin. Asiassa on riidatonta, että Elisa Oyj on tarkistanut vain IP-osoitteen 88.112.192.144 tilaajatiedot mainitulta ajanhetkeltä. Tiedot siitä, mille tilaajalle IP-osoite on kyseisenä ajankohtana kuulunut ei ole säilytetty eikä niitä sen vuoksi voida enää tarkistaa. Markkinaoikeus katsoo, että kun asiassa ei ole esitetty sellaista vastanäyttöä, joka asettaisi teleoperaattorin sinänsä jo uskottavana pidettävän ilmoituksen luotettavuuden kyseenalaiseksi, kyseisen IP-osoitteen on katsottava olleen mainittuna ajankohtana vastaajan liittymän käytössä.

31. Kantajat ovat esittäneet asiakirjatodisteina 4 ja 13 TECXIPIO GmbH:n selvityksen NARS-ohjelman lokitiedoista. Vastaaja on kiistänyt lokitietojen luotettavuuden.

32. Todistaja NG on kertonut markkinaoikeudessa TECXIPIO GmbH:n käyttämistä valvontamenetelmistä ja valvonnassa käytetystä NARS-ohjelmasta. NG:n kertomuksesta on käynyt muun ohella ilmi, että yhtiö saa asiakkailta toimeksiannon seurata tiettyjä nimikkeitä, jotka voivat olla esimerkiksi pelejä, elokuvia tai muita tekijänoikeudenalaisia teoksia. Näitä nimikkeitä koskevat tiedot syötetään valvontajärjestelmään. Järjestelmä etsii verkosta kaikki vastaavat nimikkeet, eli ne, jotka voisivat olla samoja teoksia. Nämä kaikki nimikettä vastaavat Torrent-tiedostot ladataan kokonaan. Yhtiö tarkistaa myös manuaalisesti tiedostoja internetistä ja lisää näitä tietoja järjestelmään. Yhtiö luovuttaa oikeuskäsittelyä varten vain vahvistettua tietoa.

33. Kantajien asiantuntijalausunnossa on muun ohessa tallennetun tietoliikenteen analysoinnista johtopäätöksinä todettu, että IP-osoitteesta 88.112.192.144 on jaettu BitTorrent-verkossa tiettyjä tiedostoja, joiden voidaan todeta olevan suurella todennäköisyydellä Taken 3 elokuva ja Black Sails -televisiosarjan toisen tuotantokauden toinen jakso.

34. Asiassa ei ole esitetty näyttöä, joka viittaisi siihen, että kantajien asiakirjatodisteina 4 ja 13 esittämät NARS-ohjelman lokitiedot IP-osoitteiden 88.112.192.144, 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50 tietoliikenteestä eivät pitäisi paikkaansa. Asiantuntijalausunto ja todistaja NG:n uskottavana pidettävä kertomus valvontajärjestelmästä huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että mainituista NARS-ohjelmaa koskevista asiakirjatodisteista ilmeneviä tietoja IP-osoitteiden tietoliikenteestä on pidettävä luotettavina.

35. Kantajat ovat lisäksi esittäneet asiakirjatodisteina 5, 10, 11 ja 12 taulukoita, joista kantajien mukaan ilmenee IP-osoitteista 88.112.192.144, 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50 tapahtunutta DHT-protokollasta kerättyä tietoa BitTorrent-liikenteestä. Vastaaja on kiistänyt myös näiden lokitietojen luotettavuuden. Vastaaja on kiistämisensä tueksi vedonnut siihen, että asiassa on jäänyt epäselväksi, minkä takia kuunteluportit vaihtelevat.

36. Todistaja NG:n kertomuksesta DHT-protokollan osalta on ilmennyt, että edellä mainitut taulukot kertovat tapahtumista BitTorrent-verkossa. Taulukoissa olevat tiedot saadaan DHT-protokollasta, ja ne ovat kuin puhelinluettelo, josta voi katsoa osoitteen ja sen, mitä tiedostoja tästä osoitteesta jaetaan sillä hetkellä. Kun joku on kiinnostunut tiedostosta, ohjelma lukee protokollan avulla, mistä tiedostoja on saatavilla. Kiinnostus voi näkyä taulukossa, vaikka tiedostoa ei jaettaisikaan. Näistä tiedostoista ei ole ladattu koepaloja, eikä jakamista näiden tiedostojen osalta siten ole vahvistettu.

37. Asiassa ei ole esitetty näyttöä, joka viittaisi siihen, että kantajien asiakirjatodisteina 5, 10, 11 ja 12 esittämät DHT-protokollan avulla kerätyt lokitiedot IP-osoitteiden 88.112.192.144, 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50 tietoliikenteestä eivät pitäisi paikkaansa. Ottaen huomioon todistaja NG:n uskottavana pidettävä kertomus markkinaoikeus katsoo, että mainituista asiakirjatodisteista ilmeneviä tietoja IP-osoitteista DHT-protokollalla ilmaistusta kiinnostuksesta kyseisiin tiedostoihin on pidettävä luotettavina.

5.2 Tekninen selvitys IP-osoitteiden BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä

38. Kuten edellä on todettu, IP-osoite 88.112.192.144 on ollut vastaajan liittymän käytössä 4.2.2016 kello 7.37.54 (UTC-aika). Tästä IP-osoitteesta on kantajien asiakirjatodisteesta 4 ilmenevällä tavalla havaittu jaetun elokuvaa Taken 3 ajalla 17.11.2015‒4.2.2016 käyttäen samaa tiedonsiirtoporttia 49244. Tästä IP-osoitteesta on lisäksi havaittu jaetun televisiosarja Black Sailsin toisen tuotantokauden ensimmäistä jaksoa ajalla 3.12.2015‒4.2.2016 ja toista jaksoa ajalla 30.11.2015‒4.2.2016 käyttäen samaa tiedonsiirtoporttia 49244. Kantajien asiakirjatodisteesta 5 ilmenevä tästä IP-osoitteesta 88.112.192.144 ajalla 8.1.‒25.3.2016 tapahtunut BitTorrent-liikenne on koskenut pääasiassa elokuvia ja tv-sarjoja. Käytetty tiedonsiirtoportti on useimmissa havainnoissa ollut edellä mainittu 49244.

39. IP-osoitteesta 88.112.227.50 on kantajien asiakirjatodisteesta 4 ilmenevällä tavalla havaittu jaetun elokuvaa Taken 3 ajalla 9.‒31.10.2015. Kaikissa havainnoissa on käytetty edellä mainittua tiedonsiirtoporttia 49244. Kantajien asiakirjatodisteesta 10 ilmenevä tästä IP-osoitteesta 88.112.227.50 ajalla 9.10.‒4.11.2015 tapahtunut BitTorrent-liikenne on koskenut pääasiassa elokuvia ja tv-sarjoja. Käytetty tiedonsiirtoportti on useimmissa havainnoissa ollut edellä mainittu 49244.

40. IP-osoitteesta 88.112.231.157 on kantajien asiakirjatodisteesta 4 ilmenevällä tavalla havaittu jaetun tiedonsiirtoporttia 49244 käyttäen elokuvaa Taken 3 26.9.2015. Kantajien asiakirjatodisteesta 11 ilmenevä tästä IP-osoitteesta 88.112.231.157 ajalla 18.9.‒1.10.2015 tapahtunut BitTorrent-liikenne on koskenut elokuvia ja tv-sarjoja. Käytetty tiedonsiirtoportti on useimmissa havainnoissa ollut edellä mainittu 49244.

41. IP-osoitteesta 88.114.42.22 on kantajien asiakirjatodisteesta 13 ilmenevällä tavalla havaittu jaetun elokuvaa Taken 3 ajalla 4.‒24.8.2015. Kaikissa havainnoissa on käytetty edellä mainittua tiedonsiirtoporttia 49244. Kantajien asiakirjatodisteesta 12 ilmenevä tästä IP-osoitteesta 88.114.42.22 ajalla 7.7.‒2.9.2015 tapahtunut BitTorrent-liikenne on koskenut elokuvia ja tv-sarjoja. Käytetty tiedonsiirtoportti on useimmissa havainnoissa ollut edellä mainittu 49244.

42. Samasta IP-osoitteesta ja samasta portista tapahtuva tietoliikenne on erittäin todennäköisesti tapahtunut samalta laitteelta. Kun vielä otetaan huomioon kantajien asiakirjatodisteista 5, 10, 11 ja 12 ilmenevä BitTorrent-liikenteen samantyyppisyys ja jatkuvuus, markkinaoikeus katsoo, että ainakin se mainituista asiakirjatodisteista ilmenevä BitTorrent-liikenne, jossa on käytetty porttia 49244 on tehty samalta laitteelta kuin miltä kantajien teoksia on jaettu.

5.3 Vastaajan käyttämä langaton verkko

43. Vastaaja on väittänyt, että hänen internetliittymäänsä kytketty langaton verkko on ollut avoin.

44. Vastaaja on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että hän oli väitettyjen loukkausten aikaan asunut niin sanotussa kimppakämpässä. Hänen liittymänsä oli ollut Elisa Oyj:n liittymä, eikä hän ollut käyttänyt opiskelija-asuntolan internetyhteyttä. Hänen omaan liittymäänsä kytketty langaton verkko oli ollut avoin, koska hänen kämppäkaverillaan oli ollut pelikonsoli, jota oli ollut hankala käyttää suojatussa verkossa. Hän on pitänyt mahdollisena, että hänen entinen kämppäkaverinsa tai entinen tyttöystävänsä olivat käyttäneet hänen verkkoaan. Hänen silloisella tyttöystävällään oli ollut Windows-tietokone, samoin mahdollisesti kämppäkaverilla ja tämän tyttöystävällä. Vastaajalla itsellään oli ollut Mac-tietokone.

45. Todistajana kuultu AK on kertonut, että hän oli käynyt heinä-maaliskuussa 2015–2016 useasti vastaajan kotona ja oli käyttänyt tuolloin muutaman kerran langatonta verkkoa. Langaton verkko oli ollut avoin.

46. Todistajana kuultu JK on kertonut, että hän oli vieraillut vastaajan kotona heinä-maaliskuussa 2015–2016 muutamia kertoja. Hän oli käyttänyt tuolloin vastaajan langatonta verkkoa, joka oli ollut avoin. Verkko oli ollut avoin yhteiskäytössä olleen pelikonsolin vuoksi, sillä sitä varten olisi muuten tullut syöttää salasana aina uudelleen.

47. Kantajat ovat esittäneet kirjallista todistelua sen väitteensä tueksi, että vastaajan avoin langaton verkko olisi näkynyt wigle.net-hakupalvelussa, mikäli se olisi ollut avoin. Kun otetaan huomioon, että kysymys on hakupalvelusta, joka perustuu käyttäjien ilmoittamiin tietoihin heidän havaitsemistaan langattomista verkoista, tämän todistelun näyttöarvoa ei ole pidettävä merkittävänä. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on tullut vastaajan henkilötodistelulla näytetyksi se, että vastaajan liittymään kytketty langaton verkko on ollut avoin.

5.4 BitTorrent-liikenteen liittyminen vastaajaan

48. Asiassa on vielä arvioitava kysymystä siitä, millä tavoin edellä kuvattu IP-osoitteiden BitTorrent-liikenne liittyy vastaajaan.

49. Kantajien mukaan sen osoituksena, että DHT-protokollalla kerätyissä tiedoissa on kysymys vastaajan BitTorrent-liikenteestä, on se, että valtaosassa BitTorrent-liikenteen tiedostonimi viittaa tekijänoikeudella suojattuun aineistoon, niissä on havaittu sama portti 49244 ja ne viittaavat samaan BitTorrent-ohjelmaan ja käyttäjään kuin kantajien teoksia koskeneissa havainnoissa. Teosten jakaminen on tapahtunut säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä useiden kuukausien ajan, mikä viittaa siihen, että oikeudenloukkausten tekijä on talouden vakituinen asukas. Vastaajan Instagram-tilin tapahtumat myös viittaavat vastaajaan henkilökohtaisesti.

50. Kantajien asiakirjatodisteesta 7 ilmenee, että Instagram-tilillä, joka on riidattomasti vastaajan, on 9.2.2016 julkaistu kuva Black Sails sarjasta ja että 7.2.2016 kyseiseen jaksoon viittaavaa BitTorrent-liikennettä on havaittu IP-osoitteesta 88.112.192.144. Vastaaja on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että oli julkaissut mainitun kuvan hänen ystävänsä ilmoitettua hänen näyttävän kuvassa olevalta parrakkaalta hahmolta.

51. Kantajien mukaan vastaajan asuntoon muutto ja Instagram-päivitykset täsmäävät IP-osoitteesta 88.114.42.22 tehtyihin havaintoihin. Kantajien asiakirjatodisteesta 12 ilmenee, että ensimmäiset havainnot mainitusta IP-osoitteesta ovat heinäkuun 2015 alusta. Vastaaja on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut muuttaneensa nykyiseen asuntoonsa heinäkuussa 2015.

52. Kantajien mukaan vastaaja on ollut Instagram-tilinsä perusteella poissa kotoaan silloin, kun hänen liittymästään ei sen käyttöönoton aikana ole havaittu BitTorrent-liikennettä. Kantajien asiakirjatodisteesta 14 ilmenee, että vastaaja on lisännyt Instagram-tililleen 4., 5., 11. ja 13.7.2015 kuvia, jotka on otettu muualla kuin kaupungissa. Kantajien asiakirjatodisteesta 12 ilmenee, että ensimmäiset havainnot edellä mainitusta IP-osoitteesta 88.114.42.22 ovat 7.7.2015 ja tämän jälkeen seuraavat 14.7.2015.

53. Kantajien mukaan vastaajan Star Warsia, Mad Maxia ja Game of Thronesia koskevat Instagram-päivitykset vastaavat edellä kuvattua IP-osoitteiden BitTorrent-liikennettä. Vastaaja ei sinänsä ole kiistänyt katsoneensa mainittuja elokuvateoksia. Kantajien asiakirjatodisteesta 14 ilmenee, että vastaaja on lisännyt 13.6.2015 Instagram-tililleen kuvan tunnisteella "madmax". Kantajien asiakirjatodisteesta 5 ilmenee, että IP-osoitteesta 88.112.192.144 on 24.3.2016, eli yli yhdeksän kuukautta sanotun ajankohdan jälkeen, tehty DHT-protokollalla havainto BitTorrent-tietoliikenteestä, jossa tiedostonimeen on sisältynyt mainittu elokuvanimi. Kantajien asiakirjatodisteesta 14 ilmenee lisäksi, että vastaaja on lisännyt 10.2.2016 Instagram-tililleen Star Wars elokuvaan liittyvän kuvan. Kantajien asiakirjatodisteesta 5 puolestaan ilmenee, että IP-osoitteesta 88.112.192.144 on 9.2.2016 tehty DHT-protokollalla havainto BitTorrent-tietoliikenteestä, jossa tiedostonimeen sisältyy mainittu elokuvanimi. Vastaaja on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että mainittu kuva on liittynyt hänen opiskeluunsa.

54. Markkinaoikeus katsoo, että edellä kuvatut Instagram-päivitykset liittävät vastaajan vain heikosti kantajien teosten yleisön saataviin saattamiseen. Sen sijaan se seikka, että edellä kuvattu BitTorrent-liikenteen alkaminen sinänsä ajoittuu vastaajan muuttopäivään, puhuu sen puolesta, että BitTorrent-liikenne liittyy vastaajaan tai vähintään henkilöön, joka on oleskellut lähes jatkuvasti vastaajan avoimen langattoman verkon kantaman piirissä.

5.5 Johtopäätös esitetystä näytöstä

55. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön.

56. Asiassa on siten arvioitava, ovatko kantajat esittäneet uskottavan näytön siitä, että vastaaja on saattanut kantajien teoksia yleisön saataviin.

57. Edellä todettu IP-osoitteista 88.112.192.144, 88.114.42.22, 88.112.231.157 ja 88.112.227.50 ajalla 7.7.2015‒25.3.2016 saman tiedonsiirtoportin 49244 kautta tapahtunut BitTorrent-liikenne viittaa vahvasti siihen, että tänä aikana internetliittymää olisi mainitulla tavalla BitTorrent-verkossa käyttänyt vain yksi henkilö. Mainitun tietoliikenteen pitkä ajallinen kesto puolestaan viittaa siihen, että tämä henkilö on ollut asunnossa tai muutoin langattoman verkon kantaman piirissä jatkuvasti tai vähintäänkin usein. Asiassa on riidatonta, että vastaajan internetyhteys on ollut vastaajan kämppäkaverin sekä molempien henkilöiden tyttöystävien käytössä. Nämä seikat puhuvat sen puolesta, että oikeudenloukkaukset on voinut tehdä myös joku muu kuin vastaaja. Vastaaja ei kuitenkaan ole nimennyt tarkemmin näitä mainitsemiaan muita henkilöitä tai esittänyt tarkempia tietoja kyseisten henkilöiden internetyhteyden käytön ajankohdasta ja laadusta.

58. Edellä tietoliikenteen laadusta ja kestosta todettu viittaa vahvasti myös siihen, että kantajien teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut samalta tietokoneelta. Kantajien todistusteemana, ja siten väitteenä asiassa on, että oikeudenloukkaukset on tehty Windows-käyttöjärjestelmää käyttävällä laitteella. Vastaaja on vedonnut siihen todistustosiseikkaan, että hänellä on ollut Mac- eikä Windows-tietokone ja että teosten saataviin saattamisessa käytetty µTorrent-ohjelmaversio 3.4.5 on julkaistu ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmälle. Vastaaja on näyttääkseen väitteensä Mac-tietokoneestaan esittänyt oman, sinänsä uskottavan, kertomuksensa. Markkinaoikeus katsoo, että teosten jakamisessa käytetty BitTorrent-ohjelma huomioon ottaen on todennäköisempää, että teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut Windows- kuin Mac-käyttöjärjestelmää käyttävältä tietokoneelta. Asiassa on osin tästä syystä jäänyt epätodennäköiseksi, että yleisön saattaviin saattaminen on tapahtunut vastaajan tietokoneelta.

59. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus näyttöä kokonaisuutena arvioituaan katsoo, etteivät kantajat ole esittäneet uskottavaa näyttöä siitä, että vastaaja on itse henkilökohtaisesti saattanut kysymyksessä olevia kantajien teoksia yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Näin ollen kanne on hylättävä.

6 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

60. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

61. Kantajien kanne on hylätty, eli ne ovat hävinneet asian ja ovat siten lähtökohtaisesti velvollisia korvaamaan kaikki vastaajan tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

62. Vastaajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus 20.398 euroa on esitetyn erittelyn mukaan käsittänyt palkkion toimenpiteistä 65,80 tunnilta 250 euron tuntiveloituksella eli yhteensä 16.450 euroa sekä arvonlisäveron osuuden 3.948 euroa.

63. Kantajat ovat siltä varalta, että kanne hylätään, mutta oikeuden väärinkäyttöä koskeva väite ei menesty, paljoksuneet vastaajan kuluvaatimusta 50 tunnin työmäärän eli 15.500 euroa ylittävältä osalta.

64. Vastaaja on edellä todetusti vedonnut kanteen vastustamisen perusteena muun ohella siihen, että kantajien menettely on ollut oikeuden väärinkäyttöä, mikä väite ei ole menestynyt. Merkittävä osa vastaajan toimenpiteistä on koskenut tätä väitettä. Näitä toimenpiteitä ei voida pitää sillä tavoin tarpeellisina, että niistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tulisi määrätä vastapuolen korvattavaksi, vaan niistä vastaajan on vastattava itse. Markkinaoikeus on ottanut tämän seikan huomioon arvioidessaan kantajien korvattavaksi määrättävien vastaajan tarpeellisista toimenpiteistä johtuneiden kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määrää.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Crystalis Entertainment UG:n ja Scanbox Entertainment A/S:n yhteisvastuullisesti korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut 15.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 29.4.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pekka Savola ja Riikka Pirttisalo sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.