MAO:47/19


Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 14.11.2016 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Spring House Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin sillä on kumottu valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinti osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta ja kokonaan luokkien 16 ja 42 osalta sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

Perusteet

Toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, valittajan tavaramerkki SPRING HOUSE (jäljempänä myös myöhempi merkki) ei ole sekoitettavissa vastaajan aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 701920 SPRING (jäljempänä myös aikaisempi merkki).

Valittajayhtiö on suomalainen valmennustalo, joka on erikoistunut työ- ja elinkeinohallinnolle tuotettaviin työvoimapalveluihin. Valittaja tuottaa myös henkilöstövalmennusta julkissektorin organisaatioille ja yrityksille. Valittajan palveluntarjonta on pisimmälle jalostetuin ja valtakunnallisesti laajin kohderyhmälleen. Perustamisestaan eli vuodesta 2002 alkaneen käytön myötä myöhempi merkki SPRING HOUSE on tullut laajalti tunnetuksi ja muun ohella kaikkein tunnetuimmaksi ja arvostetuimmaksi brändiksi työ- ja elinkeinohallinnon kanssa toimivista yksityisistä koulutus- ja valmennusyrityksistä.

Valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla tarjoten erilaisia palveluja ja kohdentaen palveluntarjontansa eri kohderyhmille eri markkinoilla. Vastaaja käyttää tavaramerkkiään SPRING henkilöstövuokrauspalvelujen tarjoamisessa kapea-alaisella toimialalla ulkomailla. Valittaja ei ole henkilöstövuokrausyhtiö eikä toimi henkilöstövuokrausalalla.

Myöhemmän merkin kattamat tavarat ja palvelut ovat erilaiset aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin verrattuina. Merkkien kattamia tavaroita ja palveluja ei ainakaan voida pitää samanlaisina.

Aikaisemman merkin tavara- ja palveluluettelon suoja-ala on suppeampi kuin mitä Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnut sen olevan. Aikaisempi merkki on EU-tavaramerkki ja se on haettu rekisteröitäväksi 12.12.1997, jolloin voimassa on ollut Nizzan luokituksen versio 7/1997. Aikaisemman merkin suoja-alan on katsottava rajoittuvan tavara- ja palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen mukaisiin tavaroihin ja palveluihin.

Aikaisemman merkin kattamat tavarat luokassa 9 ovat erinäisiä tiedonsiirtoon, tallennukseen ja toistoon liittyviä laitteita ja välineitä. Myöhemmän merkin kattamat tavarat "henkilöstöhallinnon, laskutuksen, kirjanpidon, taloushallinnon ja palkkahallinnon ohjelmistot ja sovellukset; mobiilisovellukset; tietojenkäsittelyjärjestelmät; tietokannat (sähköiset); ladattavat sähköiset julkaisut; ladattavat sähköiset lomakkeet" luokassa 9 ovat selvästi erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat mainitussa luokassa. Kyseisten tavaroiden käyttötarkoitus on selkeästi rajattu, eivätkä ne liity tiedostojen siirtoon, tallennukseen tai toistoon miltään osin. Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; sovellukset; tietokoneohjelmistot ja -laitteet tietokantojen hallintaa varten" luokassa 9 ei voida pitää samanlaisina aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin nähden, kun otetaan huomioon, että vertailtavien tavaroiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan ja että valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla.

Myöhemmän merkin kattamat tavarat "taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat" luokassa 16 ovat erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat mainitussa luokassa. Kyseiset tavarat eivät miltään osin liity yleisiin paperikauppatavaroihin tai konttoritarvikkeisiin. Lisäksi myöhemmän merkin kattamat tavarat "painetut koulutusmateriaalit; tilauslomakkeet; painetut kirjanpidon ja palkanlaskennan lomakkeet; painetut työsopimus- ja työnhakulomakkeet" luokassa 16 ovat selvästi erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat mainitussa luokassa. Kyseiset tavarat ovat erityistarkoitukseen soveltuvia, minkä vuoksi niiden käyttötarkoitus ja jakelukanavat eroavat aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin verrattuna. Myöskään myöhemmän merkin kattamia tavaroita "paperi, pahvi; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; kirjat" luokassa 16 ei voida pitää samanlaisina aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin nähden, kun otetaan huomioon, että vertailtavien tavaroiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan ja että valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla.

Myöhemmän merkin kattamat palvelut "henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut, mukaan lukien henkilöstöpalvelut, henkilöstön vuokrauspalvelut, työnvälityspalvelut, työvoiman uudelleensijoittamispalvelut, rekrytointiin liittyvät henkilöstön arviointi- ja testauspalvelut, psykologinen testaus henkilöstön valintaa varten, haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten, henkilöstövaatimusten arviointi, henkilöstönvalinta (muille), henkilöstötietojen ylläpito (muille), työvuorolistojen laadinta; ulkoistamispalvelut (yritystoiminnan avustamisena); henkilöstöön ja työnhakijoihin liittyvien tietojen kerääminen, koostaminen ja systematisointi; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" luokassa 35 ovat selvästi erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut. Mainitut myöhemmän merkin kattamat palvelut ovat henkilöstöhallintoon, rekrytointiin ja työnvälitykseen liittyviä erityispalveluja, joita tavanomaisesti hankitaan siihen erikoistuvilta yrityksiltä. Sen sijaan aikaisemman merkin kattamat "työvoimatoimistopalvelut" ovat nimenomaisesti julkisen sektorin työ- ja elinkeinotoimistojen itsensä tarjoamia palveluja. Myöhemmän merkin kattamat rajoitetummat palvelut on sen sijaan toimialalla tavanomaisesti suunnattu yksityisen sektorin yrityksille tai luonnollisille työnhakijoille suoraan erillisten työnvälitys-, henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritysten palvelutarjonnan kautta.

Myös myöhemmän merkin kattamat palvelut "palkan laskenta; palkkalistojen laadinta; laskutus; laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi; hallinnollinen tietojenkäsittely; ostomääräysten hallinnollinen käsittely" luokassa 35 ovat selvästi erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut mainitussa luokassa. Kyseiset palvelut ovat kirjanpitoon liittyviä erityispalveluja, joiden luonne, käyttötarkoitus ja saantikanavat poikkeavat merkittävästi aikaisemman merkin kattamista yleisluontoisista konsultointipalveluista. Lisäksi myöhemmän merkin kattamat palvelut "yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; liiketoimintaan liittyvän tiedon kerääminen ja systemointi; näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin" luokassa 35 ovat erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut. Kyseiset palvelut liittyvät yleiseen tiedonkeräämiseen yritystoiminnasta ja sen jäsentämiseen tai yrityksen markkinointiin. Sen sijaan aikaisemman merkin kattamat palvelut liittyvät nimenomaisesti yleisluonteisiin konsultointipalveluihin tai tarkasti määriteltyihin palveluihin, kuten markkinatutkimus- ja työvoimatoimistopalveluihin. Myöskään myöhemmän merkin kattamia palveluja "liikkeenjohto; yrityshallinto" luokassa 35 ei voida pitää samanlaisina kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut, kun otetaan huomioon, että vertailtavien palvelujen luonteet poikkeavat toisistaan ja että valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla.

Myöhemmän merkin kattamat palvelut "henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus ja valmennus; henkilöstön koulutus ja vaimennus; turvallisuuskoulutus; kilpailujen, näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen koulutuksellisiin tarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien kilpailujen järjestäminen; koulutuksellisten testitulosten analysointi (muille); koulutuksellisten kokeiden ja testien järjestäminen; koulutusaineistojen ja -välineiden vuokraus; koulutusaineistojen tuotanto ja vuokraus; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" luokassa 41 ovat erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut mainitussa luokassa. Kyseiset palvelut ovat nimenomaisesti henkilöstöhallintoon, työnvälitykseen ja muihin erityisiin tarkoitusperiin tarkoitettuja palveluja. Aikaisemman merkin kattamat palvelut sen sijaan liittyvät yleisluontoisiin opetus- ja koulutuspalveluihin. Palvelujen käyttötarkoitukset ovat siten erilaiset. Lisäksi myöhemmän merkin kattamat palvelut "ajanviete; kulttuuritoiminnat" luokassa 41 ovat selvästi erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut. Myöskään myöhemmän merkin kattamia palveluja "koulutus; koulutuksen järjestäminen" luokassa 41 ei voida pitää samanlaisina kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut, kun otetaan huomioon, että valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla.

Myöhemmän merkin kattamat palvelut "elektroninen tietojen säilytys; tiedonvälitysjärjestelmien suunnittelu ja kehitys; muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi työnvälitysilmoitusten ja henkilöstöhallintoon liittyvien sähköisten dokumenttien luomiseen ja julkaisemiseen; verkkosivujen ylläpitopalvelut (muille); tiedon monistus- ja muuntamispalvelut sekä tiedon koodauspalvelut, mukaan lukien asiakirjojen digitointi [skannaus]; verkkosovelluspalvelut [SaaS]; Internetin hakukonepalveluiden tarjoaminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" luokassa 42 ovat erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut mainitussa luokassa. Kyseiset palvelut eivät liity ohjelmointi-, suunnittelu- tai tutkimuspalveluihin eivätkä erinäisten laitteiden, ohjelmistojen tai laitelmistojen vuokraukseen. Myöskään myöhemmän merkin kattamia palveluja "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus, mukaan lukien tietokantojen suunnittelu ja kehitys; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantaohjelmistojen ylläpito, päivitys, korjaus ja asennuspalvelut; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantojen vuokraus; verkkopalvelinten vuokraus" luokassa 42 ei voida pitää samanlaisina kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut, kun otetaan huomioon, että vertailtavien palvelujen luonteet poikkeavat toisistaan ja että valittaja ja vastaaja toimivat eri toimialoilla.

Myös vertailtavat merkit eroavat selkeästi toisistaan. Patentti- ja rekisterihallitus on erotellut merkin SPRING HOUSE kahdeksi eri osaksi arvioiden kumpaakin osaa yksinään ottamatta merkkiä huomioon kokonaisuutena. Merkkejä vertailtaessa on otettava huomioon merkkien kaikki eri osat, eikä vertailua voida suorittaa ottamalla huomioon pelkkiä yksittäisiä osia itsenäisesti. Myöhempi merkki SPRING HOUSE muodostuu kahdesta sanasta, jotka molemmat on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Myöhemmässä merkissä sana "house" on vähintään yhtä erottamiskykyinen osa kuin sana "spring", joten sitä ei voida pitää merkityksettömänä osana merkkiä. Vertailua merkkien välillä ei siten olisi tullut tehdä pelkästään merkkien yhteisen osan SPRING perusteella, vaan molemmat merkit olisi tullut ottaa huomioon kokonaisuutena. Merkkien kokonaisvaikutelmat ovat selvästi erilaiset, ja tavaramerkkien väliset samankaltaisuudet ovat niin vähäisiä ja sen luontoisia, ettei sekaannusvaaran edellyttämä samankaltaisuusaste ylity.

Merkit eroavat toisistaan olennaisesti ulkoasultaan. Myöhempi merkki muodostuu kahdesta osasta ja yhdestätoista kirjaimesta ja siinä on myös osa HOUSE, kun taas aikaisemmassa merkissä ei ole tätä osaa tai mitään sitä muistuttavaakaan osaa.

Merkit eroavat selvästi toisistaan myös lausuntatavaltaan. Aikaisemmassa merkissä ei ole sanaa "house" tai mitään sitä muistuttavaakaan sanaa. Tämä sana tekee myöhemmästä merkistä rytmiltään täysin erilaisen kuin aikaisempi merkki. Merkkien lausuntatapa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten ne mielletään.

Merkeillä on myös erilainen merkityssisältö. Aikaisemman merkin sana "spring" viittaa hyppyyn, ponnahdukseen tai loikkaukseen, jouseen tai vieteriin, kimmoisuuteen tai pelkästään kevääseen. Sen sijaan myöhemmässä merkissä sana "spring" toimii attribuuttina sanalle "house". Kyse on englanninkielisestä yhdyssanasta, joka objektiivisesti arvioiden viittaa suggestiivisesti lähteen päällä olevaan taloon tai lähdetaloon. Lähteen päällä olevan talon tai lähdetalon tarkoitus on suojata lähdettä putoavilta lehdiltä ja pitää eläimet loitolla, jotta lähdevesi pysyisi puhtaana. Myöhemmästä merkistä syntyvä mielikuva eroaa siten kokonaisvaikutelmassa aikaisemman merkin synnyttämästä mielikuvasta. Merkkien yleiskielinen merkitys rekisteröityy kohderyhmän mielessä ja vaikuttaa olennaisesti siihen, miten kohderyhmä mieltää merkit ja kuinka samankaltaisina se niitä pitää. Suomalaisten englannin kielen taito on keskimäärin varsin hyvä, ja kohderyhmä ymmärtää merkkien merkityseron vaivatta.

Koska vertailtavat merkit eroavat selkeästi toisistaan, merkkien välillä ei voi olla sekaannusvaaraa. Kuluttajat pystyvät selkeästi erottamaan vertailtavien merkkien väliset eroavaisuudet. Tästä johtuen kohderyhmä havaitsee mainittujen merkkien viestimän kaupallisen alkuperän olevan eri. Kuluttajat eivät kyseisten merkkien kohdalla erehdy luulemaan tavaroiden tai palvelujen tulevan samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Kaupallisen alkuperän erotettavuutta vahvistaa myös valittajan vakiintunut ja laajamittainen toiminta tavaramerkkihakemuksen kattamissa tavaroissa ja palveluissa. Valittajayhtiö on erittäin merkittävä valmennustalo ja toimija alallaan. Valittaja on käyttänyt merkkiä SPRING HOUSE toiminnassaan aina perustamisestaan vuodesta 2002 lähtien markkinointinsa näkyvimpänä osana. Mainitun merkin käyttö on vahvistanut sen erottamiskykyä.

Sen sijaan pelkästä sanasta "spring" muodostuva aikaisempi merkki on luontaisesti heikon erottamiskyvyn omaava tavaramerkki. Aikaisemman merkin erottamiskykyä heikentää edelleen sanan "spring" sisältävien merkkien yleinen käyttö rekrytointi- ja koulutustoimialoilla. Aikaisempi merkki mielletään kehityksen, osaamisen tai kasvun hyppäystä tai urallaan eteenpäin ponnahdusta tai loikkausta kuvaavana. Kun sanan "spring" sisältäviä merkkejä käytetään yleisesti rekrytointi- ja koulutustoimialoilla, kohderyhmä ei kiinnitä osaan SPRING sellaisenaan juurikaan huomiota. Kohderyhmä ei siten oleta tämän osan perusteella, että sillä markkinoidut tavarat tai palvelut olisivat samasta kaupallisesta lähteestä.

Myöhemmän merkin ja aikaisemman merkin käyttö rinnakkain yli 14 vuoden aikana ei ole aiheuttanut sekaannuksia.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan toimittaman selvityksen ei voida katsoa osoittavan myöhemmän merkin olevan laajalti tunnettu tavaramerkki, minkä vuoksi merkin mahdollista laajalti tunnettuutta ei voida ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa.

Sillä valittajan esittämällä seikalla, että aikaisempaa merkkiä käytetään erittäin kapealla toimialalla, ei ole merkitystä asiassa. Merkkejä verrataan toisiinsa niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka on merkitty rekisteriin.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään tulkinnut aikaisemman merkin tavara- ja palveluluettelon nimikkeitä niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Aikaisempaa merkkiä ei ole rekisteröity missään luokassa koko luokkaotsikolle, minkä vuoksi sitä ei ole edes koskenut yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424, 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitusmenettely.

Myöhemmän merkin kattamat tavarat ja palvelut ovat samoja tai samankaltaisia aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin nähden.

Luokan 9 tavaroiden osalta aikaisemman merkin kattamia tavaroita "tietokonelaitteet, ohjelmistot, laitelmistot" (computer hardware, software, firmware) ei ole rajattu mihinkään käyttötarkoitukseen, minkä vuoksi niiden on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; sovellukset; tietokoneohjelmistot ja laitteet tietokantojen hallintaa varten; henkilöstöhallinnon, laskutuksen, kirjanpidon, taloushallinnon ja palkkahallinnon ohjelmistot ja sovellukset; mobiilisovellukset; tietojenkäsittelyjärjestelmät; tietokannat (sähköiset); ladattavat sähköiset julkaisut; ladattavat sähköiset lomakkeet" kanssa. Aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "tallenteet, nauhat, levyt ja kortit, kaikki ääni-, kuva- ja audiovisuaalisen tiedon tallennukseen, varastointiin ja toistoon" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet" kanssa, joita ei ole rajattu mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Myöskään myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet" käyttötarkoitusta ei ole rajattu, minkä vuoksi niiden on katsottava olevan samoja aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "laitteet ja välineet, kaikki ääni- ja kuvamateriaalin tallennukseen, siirtoon ja toistoon" kanssa.

Luokan 16 tavaroiden osalta aikaisemman merkin tavaraluetteloa ei ole rajattu koskemaan mitään käyttötarkoitusta, joten tältä osin valittajan tavaroiden käyttötarkoituksesta esittämällä ei ole merkitystä. Myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "paperi, pahvi" on katsottava olevan samoja aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet" kanssa. Lisäksi myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "painotuotteet; valokuvat; kirjat; painetut koulutusmateriaalit; tilauslomakkeet; painetut kirjanpidon ja palkanlaskennan lomakkeet; painetut työsopimus- ja työnhakulomakkeet" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "kirjat, aikakauslehdet, lehdet, kausijulkaisut; painetut julkaisut; kuvat, julisteet, valokuvat" kanssa. Edelleen myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "kirjansidonta-aineet; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet; kynät, lyijykynät, väriliidut, piirustusvälineet" kanssa.

Luokan 35 palvelujen osalta myöhemmän merkin kattamat palvelut "liikkeenjohto; yrityshallinto" sisältävät samoja palveluja kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut "yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut" tai ovat ainakin samankaltaisia palveluja. Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut, mukaan lukien henkilöstöpalvelut, henkilöstön vuokrauspalvelut, työnvälityspalvelut, työvoiman uudelleensijoittamispalvelut, rekrytointiin liittyvät henkilöstön arviointi- ja testauspalvelut, psykologinen testaus henkilöstön valintaa varten, haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten, henkilöstövaatimusten arviointi, henkilöstönvalinta (muille), henkilöstötietojen ylläpito (muille), työvuorolistojen laadinta, ulkoistamispalvelut (yritystoiminnan avustamisena); palkan laskenta; palkkalistojen laadinta; laskutus; laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi; hallinnollinen tietojenkäsittely; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; liiketoimintaan liittyvän tiedon kerääminen ja systemointi; henkilöstöön ja työnhakijoihin liittyvän tiedon kerääminen, koostaminen ja systematisointi; näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan samoja tai samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "yritysneuvonta ja konsultointipalvelut; työvoimatoimistopalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut" kanssa.

Lisäksi luokan 35 palvelujen osalta myöhemmän merkin kattamien palvelujen "ulkoistamispalvelut (yritystoiminnan avustamisena); näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan samoja tai samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "yritysten tiedotuspalvelut; markkinatutkimuspalvelut" kanssa.

Myöskään luokan 41 palvelujen osalta aikaisemman merkin palveluluetteloa ei ole rajattu mitään käyttötarkoitusta varten, minkä vuoksi palvelujen käyttötarkoituksen ei voida katsoa olevan erilainen. Aikaisemman merkin kattamien palvelujen "koulutuspalvelut; näyttelyiden, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; opetuspalvelut, koulutuspalvelut" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia myöhemmän merkin kattamien palvelujen "koulutus; koulutuksen järjestäminen; henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus ja valmennus; henkilöstön koulutus ja valmennus; turvallisuuskoulutus; kilpailujen, näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen koulutuksellisiin tarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien kilpailujen järjestäminen; koulutuksellisten testitulosten analysointi (muille); koulutuksellisten kokeiden ja testien järjestäminen; koulutusaineistojen ja -välineiden vuokraus; koulutusaineistojen tuotanto ja vuokraus; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" kanssa. Aikaisemman merkin kattamien palvelujen "näyttelyiden, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia myöhemmän merkin kattamien palvelujen "ajanviete; kulttuuritoiminnat; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" kanssa.

Luokassa 42 aikaisemman merkin kattamien palvelujen "tutkimus- ja kehityspalvelut; tietokoneisiin liittyvät konsultointipalvelut; tietokoneohjelmointipalvelut; suunnittelupalvelut; tiedotuspalvelut; tutkimuspalvelut; tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen ja -laitelmistojen vuokraus" on katsottava olevan samoja ja samankaltaisia kaikkien myöhemmän merkin kattamien luokan 42 palvelujen kanssa. Aikaisemman merkin palveluluettelo kattaa niin yleisiä tutkimus-, kehitys , suunnittelu-, ohjelmointi- ja konsultointipalveluja, että niiden on katsottava olevan joko samoja tai samankaltaisia myöhemmän merkin kattamien luokan 42 palvelujen kanssa.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

Adecco Group AG on vaatinut, että valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinti kumotaan kokonaisuudessaan luokkien 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 tavaroiden ja palvelujen osalta.

Perusteet

Myöhemmän merkin SPRING HOUSE ja aikaisemman EU-tavaramerkin SPRING välillä on sekaannusvaara.

Merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat osittain identtisiä ja muilta osin hyvin samankaltaisia.

Aikaisempi merkki on haettu vuonna 1997, jolloin käytössä on ollut Nizzan luokituksen versio 7/1997. Aikaisemman merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kuuluminen muutaman termin osalta Nizzan luokituksen version 7/1997 luokkaotsikkoon ei rajoita valittajan esittämällä tavalla merkin suoja-alaa. Aikaisempaa merkkiä ei ole minkään sen kattaman luokan osalta haettu luokkaotsikkoa käyttäen, joten luokituksen täsmentäminen EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei ole ollut tarpeellista eikä edes mahdollista.

Ulkoasultaan merkit ovat erittäin samankaltaisia, koska aikaisempi merkki sisältyy kokonaisuudessaan myöhempään merkkiin. Aikaisempi merkki SPRING on hallitseva osa myöhemmässä merkissä SPRING HOUSE ja muodostaa siinä itsenäisen ja helposti erottuvan osan. Myöhemmän merkin osa HOUSE on puolestaan erottamiskyvyltään merkin heikompi osa.

Lausuntatavaltaan myöhemmän merkin ensimmäinen osa SPRING on identtinen aikaisemman merkin kanssa. Koska kuluttajien huomio kiinnittyy enemmän merkin alku- kuin loppuosaan, merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara. Lisäksi on otettava huomioon, että myöhemmässä merkissä osa SPRING on erottamiskykyisempi kuin jälkimmäinen osa HOUSE.

Merkityssisällön osalta on otettava huomioon, että myöhempi merkki sisältää aikaisemman merkin kokonaisuudessaan. Myöhempi merkki koostuu kahdesta itsenäisestä sanasta, joilla molemmilla on oma merkityssisältö. Sana "house" tarkoittaa muun ohella yrityksen toimipaikkaa (a place of business). Suomessa käsite "spring house" ei ole kuluttajille tuttu, eikä yhteys merkin SPRING HOUSE ja lähdetalon välillä ole todennäköinen.

Myöhemmän merkin hallitseva osa on SPRING. Näin ollen merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia. Lisäksi merkit ovat käsitteellisesti samankaltaisia, koska ne viittaavat kevääseen.

Koska aikaisempi merkki ja myöhempi merkki sisältävät identtisen osan SPRING, merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa ja näin ollen riskinä on, että kuluttaja merkit nähdessään olettaa niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen olevan samasta yrityksestä tai mahdollisesti samassa taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Merkkejä vertailtaessa kyse ei ole ainoastaan siitä, huomaavatko kuluttajat myöhemmässä merkissä olevan osan HOUSE, vaan siitä, voivatko kuluttajat erehtyä tavaroiden ja palvelujen alkuperästä merkit nähdessään.

Valittajan toimittama selvitys ei osoita, että myöhempi merkki olisi käytön kautta vakiintunut ja että väitetty vakiintuminen olisi omiaan poistamaan sekoitettavuuden merkkien välillä. Valittajan toimittama markkinointi- ja mainosmateriaali ei osaltaan myöskään osoita, että SPRING HOUSE olisi ollut käytössä tavaramerkkinä. Toimitettu selvitys koskee ainoastaan rekisteröidyn toiminimen Spring House Oy käyttöä ja tulee sen vuoksi jättää huomioon ottamatta.

Aikaisempi merkki ei ole valittajan esittämällä tavalla heikosti erottamiskykyinen. Myöhemmän merkin osalta sana "spring" on erottamiskykyisempi ja samalla myös merkin hallitseva osa, kun taas sana "house" on kuvaileva ja siten heikosti erottamiskykyinen.

Valittajan viittaama muiden yritysten sanan "spring" sisältävien merkkien käyttö tulee myös jättää ottamatta huomioon, koska kyseinen käyttö liittyy ulkomaisiin yrityksiin. Muutaman muun yrityksen toimesta tapahtuva sanan "spring" sisältävien merkkien käyttö maailmalla ei ole myöskään osoitus siitä, että mainitun sanan sisältäviä merkkejä olisi yleisesti käytössä aikaisemman merkin ja myöhemmän merkin kattamille tavaroille ja palveluille.

Valittajan lausuma

Tavaramerkin kattamien tavara- ja palvelunimikkeiden on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä. Aikaisemman merkin kattamia tavaroita ja palveluja on siten arvioitava täsmällisesti tavara- ja palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, että myöhemmän merkin kattamia tavaroita ja palveluja ei ole rajattu mihinkään käyttötarkoitukseen. Tietyllä tavara- tai palvelunimikkeellä on kuitenkin jo itsessään tietty käyttötarkoitus, joka tulee ottaa huomioon ilman erillistä rajoittavaa merkintää.

Aikaisempi merkki ei viittaa yleisimmin kevääseen. Päinvastoin verkkosanakirjojen hakutuloksissa merkille annetaan merkityssisällöksi ensisijaisesti verbit, kuten hypätä, loikata ja nousta, ja substantiiveissakin loikka. Sen sijaan myöhemmän merkin merkityssisältö ilmenee suoraan merkistä itsessään, eikä sen siten tarvitse olla englannin kieltä osaavan kohdeyleisönsä keskuudessa ennalta tunnettu.

Valittajan toimittama selvitys osoittaa myöhemmän merkin erittäin mittavan ja laajan käytön tavaramerkkihakemuksen kattamissa tavaroissa ja palveluissa. Tämänkaltainen käyttö on ollut omiaan vakiinnuttamaan myöhemmän merkin toimialallaan ja osoittaa merkin tulleen erittäin tunnetuksi. Selvityksestä myös ilmenee yksiselitteisesti valittajan tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen markkinointi merkillä SPRING HOUSE. Se seikka, että myöhempää merkkiä vastaava toiminimi saattaa esiintyä materiaaleissa pienemmällä kirjasinkoolla, ei heikennä materiaaleissa esiintyvän myöhemmän merkin käytön merkitystä. Siltäkin osin kuin materiaalissa ilmenee toiminimi Spring House Oy, on toiminimen käyttö omiaan tukemaan myöhemmän merkin laajaa tunnettuutta ja vakiintuneisuutta toimialallaan. Lisäksi materiaalista ilmenee, että toiminimeä on käytetty valittajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän ilmaisemiseksi.

Myöhemmän merkin tuleminen käytön myötä erittäin tunnetuksi on otettava huomioon rekisteriin merkittyjä tavaroita ja palveluja vertailtaessa ja sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa. Myöhemmän merkin käytön kautta saavutettu vahva erottamiskyky ja erittäin laaja tunnettuus aikaansaavat sen, että kohdeyleisö erottaa merkit helposti toisistaan.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vaatimusten tutkiminen

Adecco Group AG on 9.3.2017 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastauksessa vaatinut, että valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinti kumotaan kokonaisuudessaan luokkien 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 tavaroiden ja palvelujen osalta.

Vastaaja on Patentti- ja rekisterihallitukselle 15.12.2014 tekemässään väitteessä vaatinut, että valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinti kumotaan luokkien 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 tavaroiden ja palvelujen osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella, 14.11.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt vastaajan tekemän väitteen osittain ja kumonnut valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinnin osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta sekä kokonaan luokkien 16 ja 42 osalta. Vastaajan väite on siten hylätty osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta ja kokonaan luokan 38 osalta. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on 18.11.2016 annettu tiedoksi vastaajalle.

Vastaaja ei ole valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen edellä mainitusta päätöksestä markkinaoikeuteen. Vastaajan valitusajan päättymisen jälkeen Spring House Oy:n valituksen johdosta antamassaan vastauksessa esittämä vaatimus valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinnin kumoamisesta kokonaisuudessaan, eli myös niiltä osin kuin vastaajan väite on hylätty, on siten jätettävä markkinaoikeudessa myöhässä saapuneena tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 14.11.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Adecco Group AG:n tekemän väitteen osittain ja kumonnut Spring House Oy:lle rekisteröidyn tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta sekä kokonaan luokkien 16 ja 42 osalta. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että tavaramerkki SPRING HOUSE on rekisteröity jäljempänä mainittujen luokkien 9 ja 16 tavaroiden sekä luokkien 35, 41 ja 42 palvelujen osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita ja palveluja varten kuin aikaisempi

EU-tavaramerkki numero 701920 SPRING. Päätöksen mukaan tavaramerkin SPRING HOUSE on katsottava kokonaisuutena arvioiden aiheuttavan sekaannusvaaran suhteessa aikaisemmin rekisteröityyn

EU-tavaramerkkiin SPRING jäljempänä mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Asiassa on kysymys siitä, onko mainittu myöhempi tavaramerkki SPRING HOUSE sekoitettavissa edellä mainittuun aikaisempaan

EU-tavaramerkkiin SPRING jäljempänä mainittujen luokkien 9 ja 16 tavaroiden sekä luokkien 35, 41 ja 42 palvelujen osalta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa tavaroiden ja palvelujen vertailussa ei ole merkitystä tosiasiassa tarjottavilla tavaroilla ja palveluilla tai merkkien haltijoiden tosiasiallisilla toimialoilla vaan ainoastaan tavara- ja palveluluetteloissa mainituilla tavaroilla ja palveluilla.

Valittaja on esittänyt, että aikaisemman merkin SPRING tavara- ja palveluluettelon suoja-ala on suppeampi kuin mitä Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnut sen olevan. Valittaja on vedonnut vaatimukseen tavara- ja palvelunimikkeiden riittävästä selkeydestä ja täsmällisyydestä sekä esittänyt, että aikaisemman merkin kattamia tavaroita ja palveluja on arvioitava täsmällisesti tavara- ja palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on puolestaan esittänyt, että se on päätöksessään tulkinnut aikaisemman merkin tavara- ja palveluluettelon nimikkeitä juurikin niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Valittajan esittämän johdosta markkinaoikeus toteaa, että unionin tuomioistuimen 11.10.2017 antamassa tuomiossa EUIPO vastaan Cactus (C 501/15 P, EU:C:2017:750, 43 ja 48 kohta) on katsottu, ettei unionin tuomioistuimen 19.6.2012 antamalla tuomiolla Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, "IP Translator") voi olla vaikutusta ennen viimeksi mainitun tuomion julistamista rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuuteen, koska mainittu tuomio koskee vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen toteamalla tavalla aikaisempaa merkkiä ei ole rekisteröity missään luokassa koko luokkaotsikolle, minkä vuoksi sitä ei ole myöskään koskenut yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424, 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitusmenettely. Edellä esitetyn perusteella aikaisemman merkin tavara- ja palveluluettelon suoja-alan ei ole katsottava olevan valittajan esittämällä tavalla suppeampi kuin mitä Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnut sen olevan.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että myöhemmän ja aikaisemman merkin luokissa 9, 16, 35, 41 ja 42 kattamat, jäljempänä mainitut tavarat ja palvelut ovat samoja ja samankaltaisia kuitenkaan yksilöimättä, miltä osin ne ovat samoja ja miltä osin samankaltaisia, ja mikä samankaltaisuuden aste on. Jäljempänä esitetyn perusteella erottelulla samoihin ja samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin tai samankaltaisuuden asteella ei kuitenkaan ole vaikutusta nyt esillä olevan asian lopputulokseen.

Luokan 9 tavarat

Myöhemmän merkin rekisteröinti on valituksenalaisella päätöksellä kumottu seuraavien tavaroiden osalta luokassa 9: "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; sovellukset; tietokoneohjelmistot ja -laitteet tietokantojen hallintaa varten; henkilöstöhallinnon, laskutuksen, kirjanpidon, taloushallinnon ja palkkahallinnon ohjelmistot ja sovellukset; mobiilisovellukset; tietojenkäsittelyjärjestelmät; tietokannat (sähköiset); ladattavat sähköiset julkaisut; ladattavat sähköiset lomakkeet".

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat tavarat luokassa 9: "tietokonelaitteet, -ohjelmistot, -laitelmistot; tallenteet, nauhat, levyt ja kortit, kaikki ääni-, kuva- ja audiovisuaalisen tiedon tallennukseen, varastointiin ja toistoon; laitteet ja välineet, kaikki ääni- ja kuvamateriaalin tallennukseen, siirtoon ja toistoon".

Markkinaoikeus toteaa, että myöhemmän merkin kattamat "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet" ovat jo sanamerkitykseltään samoja kuin aikaisemman merkin kattamat "laitteet ja välineet, kaikki ääni- ja kuvamateriaalin tallennukseen, siirtoon ja toistoon". Viimeksi mainitut kattavat myös myöhemmälle merkille haetut "CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet", jotka ovat siten samoja niiden kanssa. Vertailtavien tavaroiden käyttötarkoitusta ei ole rajattu toisistaan poikkeavasti.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "magneettiset tietovälineet, tallennelevyt" on puolestaan pidettävä samoina kuin aikaisemman merkin kattamia tavaroita "tallenteet, nauhat, levyt ja kortit, kaikki ääni-, kuva- ja audiovisuaalisen tiedon tallennukseen, varastointiin ja toistoon". Näiden tavaroiden ei voida katsoa eroavan käyttötarkoitukseltaan.

Aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "tietokonelaitteet, ohjelmistot, laitelmistot" on katsottava sisältävän myöhemmän merkin kattamat "laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; tietokoneohjelmistot; sovellukset; tietokoneohjelmistot ja laitteet tietokantojen hallintaa varten". Näitäkin tavaroita on siten pidettävä samoina.

Aikaisemman merkin kattamien tietokoneohjelmistojen, joita ei ole rajattu mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen, on katsottava kattavan myös myöhemmän merkin kattamat "henkilöstöhallinnon, laskutuksen, kirjanpidon, taloushallinnon ja palkkahallinnon ohjelmistot ja sovellukset; mobiilisovellukset; tietojenkäsittelyjärjestelmät; tietokannat (sähköiset)". Tältäkin osin tavaroita on siten pidettävä samoina.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "ladattavat sähköiset julkaisut; ladattavat sähköiset lomakkeet" ja aikaisemman merkin kattamia tietokoneohjelmistoja voidaan puolestaan pitää toisiaan täydentävinä. Niiden valmistaja voi olla sama, niillä on samat jakelukanavat ja niiden kohdeyleisö on yleensä sama. Mainittuja tavaroita on siten pidettävä samankaltaisina.

Edellä todetusti tavaroiden vertailussa merkitystä ei ole sillä, toimivatko valittaja ja vastaaja tosiasiallisesti eri toimialoilla.

Luokan 16 tavarat

Myöhemmän merkin rekisteröinti on valituksenalaisella päätöksellä kumottu seuraavien tavaroiden osalta luokassa 16: "paperi, pahvi; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat; kirjat; painetut koulutusmateriaalit; tilauslomakkeet; painetut kirjanpidon ja palkanlaskennan lomakkeet; painetut työsopimus- ja työnhakulomakkeet".

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat tavarat luokassa 16: "kirjat, aikakauslehdet, lehdet, kausijulkaisut; painetut julkaisut; paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet; kynät, lyijykynät, väriliidut, piirustusvälineet; kuvat, julisteet, valokuvat".

Markkinaoikeus toteaa, että myöhemmän merkin kattamat "paperi, pahvi; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; kirjat; painetut koulutusmateriaalit" sisältyvät aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin "kirjat, aikakauslehdet, lehdet, kausijulkaisut; painetut julkaisut; paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet; kynät, lyijykynät, väriliidut, piirustusvälineet; kuvat, julisteet, valokuvat", joten niitä on pidettävä samoina. Vertailtavien tavaroiden ei voida katsoa eroavan käyttötarkoitukseltaan eikä valittajan ja vastaajan mahdollisesti erilaisilla toimialoilla ole tavaroiden vertailussa edellä todetusti merkitystä.

Myöhemmän merkin kattamien tavaroiden "kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut)" voidaan katsoa sisältyvän aikaisemman merkin kattamiin konttoritarvikkeisiin, joten myös niitä on pidettävä samoina.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "taiteilijantarvikkeet; siveltimet" voidaan pitää hyvin samankaltaisina aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "kynät, lyijykynät, väriliidut, piirustusvälineet" kanssa. Vertailtavat tavarat ovat luonteeltaan samanlaisia, niitä voidaan käyttää samaan tarkoitukseen ja ne myös kilpailevat keskenään. Mainittuja tavaroita myös tarjotaan samojen jakelukanavien kautta ja niillä on sama tavanomainen alkuperä.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat" voidaan pitää samankaltaisina aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet; kynät, lyijykynät, väriliidut, piirustusvälineet" kanssa. Niiden voidaan katsoa olevan luonteeltaan samankaltaisia ja niillä on yleensä samat jakelukanavat ja sama kohdeyleisö.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "tilauslomakkeet; painetut kirjanpidon ja palkanlaskennan lomakkeet; painetut työsopimus- ja työnhakulomakkeet" voidaan pitää samankaltaisina aikaisemman merkin kattamien tavaroiden "kirjat, aikakauslehdet, lehdet, kausijulkaisut; painetut julkaisut; paperikauppatavarat; konttoritarvikkeet" kanssa. Vertailtavat tavarat ovat luonteeltaan samankaltaisia ja niitä voidaan myös tarjota samojen jakelukanavien kautta.

Luokan 35 palvelut

Myöhemmän merkin rekisteröinti on valituksenalaisella päätöksellä kumottu seuraavien palvelujen osalta luokassa 35: "liikkeenjohto; yrityshallinto; henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut, mukaan lukien henkilöstöpalvelut, henkilöstön vuokrauspalvelut, työnvälityspalvelut, työvoiman uudelleensijoittamispalvelut, rekrytointiin liittyvät henkilöstön arviointi- ja testauspalvelut, psykologinen testaus henkilöstön valintaa varten, haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten, henkilöstövaatimusten arviointi, henkilöstönvalinta (muille), henkilöstötietojen ylläpito [muille], työvuorolistojen laadinta; ulkoistamispalvelut [yritystoiminnan avustamisena]; palkan laskenta; palkkalistojen laadinta; laskutus; laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi; hallinnollinen tietojenkäsittely; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; liiketoimintaan liittyvän tiedon kerääminen ja systematisointi; henkilöstöön ja työnhakijoihin liittyvien tietojen kerääminen, koostaminen ja systematisointi; näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen".

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat palvelut luokassa 35: "yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut; yritysten tiedotuspalvelut; työvoimatoimistopalvelut; markkinatutkimuspalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut".

Markkinaoikeus toteaa, että myöhemmän merkin kattamat palvelut "liikkeenjohto; yrityshallinto; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" sisältävät aikaisemman merkin kattamat palvelut "yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut". Niiden on siten katsottava olevan samoja.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut, mukaan lukien henkilöstöpalvelut, henkilöstön vuokrauspalvelut, työnvälityspalvelut, työvoiman uudelleensijoittamispalvelut, rekrytointiin liittyvät henkilöstön arviointi- ja testauspalvelut, psykologinen testaus henkilöstön valintaa varten, haastattelupalvelut henkilöstön rekrytointia varten, henkilöstövaatimusten arviointi, henkilöstönvalinta (muille), henkilöstötietojen ylläpito (muille), työvuorolistojen laadinta; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan samoja aikaisemman merkin kattamien palvelujen "yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut; työvoimatoimistopalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut" kanssa, koska jälkimmäisten voidaan katsoa sisältävän ensin mainitut. Aikaisemman merkin kattamia työvoimatoimistopalveluja ei voida valittajan esittämällä tavalla rajoittaa merkitykseltään vain julkisiin toimijoihin.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "ulkoistamispalvelut (yritystoiminnan avustamisena); palkan laskenta; palkkalistojen laadinta; laskutus; laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi; hallinnollinen tietojenkäsittely; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut; liiketoimintaan liittyvän tiedon kerääminen ja systemointi; henkilöstöön ja työnhakijoihin liittyvien tietojen kerääminen, koostaminen ja systematisointi; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan vähintään hyvin samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut; työvoimatoimistopalvelut; liikkeenjohdon neuvonta- ja konsultointipalvelut" kanssa. Merkkien kattamia palveluja hankitaan tavanomaisesti samasta paikasta ja niillä on usein sama kohdeyleisö sekä samat palveluntarjoajat.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan vähintään hyvin samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "yritysten tiedotuspalvelut; markkinatutkimuspalvelut" kanssa. Merkkien kattamia palveluja hankitaan tavanomaisesti samasta paikasta ja niillä on usein sama kohdeyleisö sekä samat palveluntarjoajat.

Luokan 41 palvelut

Myöhemmän merkin rekisteröinti on valituksenalaisella päätöksellä kumottu seuraavien palvelujen osalta luokassa 41: "koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; kulttuuritoiminnat; henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus ja valmennus; henkilöstön koulutus ja valmennus; turvallisuuskoulutus; kilpailujen, näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen koulutuksellisiin tarkoituksiin; työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien kilpailujen järjestäminen; koulutuksellisten testitulosten analysointi (muille); koulutuksellisten kokeiden ja testien järjestäminen; koulutusaineistojen ja -välineiden vuokraus; koulutusaineistojen tuotanto ja vuokraus; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen".

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat palvelut luokassa 41: "koulutuspalvelut; näyttelyjen, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto; opetuspalvelut, koulutuspalvelut".

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisemman merkin kattamia palveluja luokassa 41 ei ole rajattu mitään tiettyä käyttötarkoitusta varten, minkä vuoksi merkkien kattamien palvelujen käyttötarkoituksen ei voida katsoa olevan erilainen.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "koulutus; koulutuksen järjestäminen; henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus ja valmennus; henkilöstön koulutus ja valmennus; turvallisuuskoulutus; kilpailujen, näyttelyiden, tapahtumien ja messujen järjestäminen koulutuksellisiin tarkoituksiin; koulutuksellisten testitulosten analysointi (muille); koulutuksellisten kokeiden ja testien järjestäminen; koulutusaineistojen ja -välineiden vuokraus; koulutusaineistojen tuotanto ja vuokraus; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan samoja aikaisemman merkin kattamien palvelujen "koulutuspalvelut; näyttelyiden, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; opetuspalvelut, koulutuspalvelut" kanssa, koska jälkimmäisten voidaan katsoa sisältävän ensin mainitut.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "työnvälitykseen ja henkilöstöhallintoon liittyvien kilpailujen järjestäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan vähintään hyvin samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "koulutuspalvelut; näyttelyiden, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; opetuspalvelut, koulutuspalvelut" kanssa. Merkkien kattamia palveluja hankitaan tavanomaisesti samasta paikasta ja niillä on sama kohdeyleisö ja samat palveluntarjoajat.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "ajanviete; kulttuuritoiminnat; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan vähintään hyvin samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "näyttelyiden, seminaarien, symposiumien ja luentojen järjestäminen; neuvontapalvelut; radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto" kanssa. Merkkien kattamia palveluja hankitaan tavanomaisesti samasta paikasta ja niillä on sama kohdeyleisö ja samat palveluntarjoajat.

Luokan 42 palvelut

Myöhemmän merkin rekisteröinti on valituksenalaisella päätöksellä kumottu seuraavien palvelujen osalta luokassa 42: "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus, mukaan lukien tietokantojen suunnittelu ja kehitys; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantaohjelmistojen ylläpito, päivitys, korjaus ja asennuspalvelut; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantojen vuokraus; verkkopalvelinten vuokraus; elektroninen tietojen säilytys; tiedonvälitysjärjestelmien suunnittelu ja kehitys; muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi työnvälitysilmoitusten ja henkilöstöhallintoon liittyvien sähköisten dokumenttien luomiseen ja julkaisemiseen; verkkosivujen ylläpitopalvelut (muille); tiedon monistus- ja muuntamispalvelut sekä tiedon koodauspalvelut, mukaan lukien asiakirjojen digitointi [skannaus]; verkkosovelluspalvelut [SaaS]; Internetin hakukonepalveluiden tarjoaminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen".

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat palvelut luokassa 42: "tutkimus- ja kehityspalvelut; tietokoneisiin liittyvät konsultointipalvelut; tietokoneohjelmointipalvelut; suunnittelupalvelut; tiedotuspalvelut; tutkimuspalvelut; tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen ja -laitelmistojen vuokraus".

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus, mukaan lukien tietokantojen suunnittelu ja kehitys; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantaohjelmistojen ylläpito, päivitys, korjaus ja asennuspalvelut; ohjelmistojen, sovellusten ja tietokantojen vuokraus; verkkopalvelinten vuokraus; tiedonvälitysjärjestelmien suunnittelu ja kehitys; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan samoja aikaisemman merkin kattamien palvelujen "tutkimus- ja kehityspalvelut; tietokoneisiin liittyvät konsultointipalvelut; tietokoneohjelmointipalvelut; suunnittelupalvelut; tutkimuspalvelut; tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen ja -laitelmistojen vuokraus" kanssa, koska jälkimmäisten voidaan katsoa sisältävän ensin mainitut.

Myöhemmän merkin kattamien palvelujen "elektroninen tietojen säilytys; muiden kuin ladattavien tietokoneohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen käytettäväksi työnvälitysilmoitusten ja henkilöstöhallintoon liittyvien sähköisten dokumenttien luomiseen ja julkaisemiseen; verkkosivujen ylläpitopalvelut (muille); tiedon monistus- ja muuntamispalvelut sekä tiedon koodauspalvelut, mukaan lukien asiakirjojen digitointi [skannaus]; verkkosovelluspalvelut [SaaS]; Internetin hakukonepalveluiden tarjoaminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen" on katsottava olevan hyvin samankaltaisia aikaisemman merkin kattamien palvelujen "tietokoneisiin liittyvät konsultointipalvelut; tietokoneohjelmointipalvelut; suunnittelupalvelut; tietokonelaitteiden, -ohjelmistojen ja -laitelmistojen vuokraus" kanssa. Merkkien kattamia palveluja hankitaan tavanomaisesti samasta paikasta ja niillä on sama kohdeyleisö ja samat palveluntarjoajat.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevien luokkien 9 ja 16 tavaroiden sekä luokkien 35, 41 ja 42 palvelujen kohdeyleisö koostuu sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T 220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Myöhempi merkki

SPRING HOUSE

Aikaisempi EU-tavaramerkki

SPRING

Myöhempi merkki SPRING HOUSE on sanoista "spring ja "house" koostuva sanamerkki. Sana "spring" on muun ohella englantia ja tarkoittaa yleisimmin kevättä, hyppyä, jousta ja lähdettä. Lisäksi sanaa "spring" voidaan käyttää englannin kielessä verbinä. Sanaa "spring" ei voida pitää kuvailevana nyt kysymyksessä oleville tavaroille tai palveluille. Sana "house" on englantia ja tarkoittaa muun ohella taloa, firmaa ja liikettä. Sanan "house" voidaan katsoa viittaavan kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluja tarjoavaan tahoon ja olevan siten heikosti erottamiskykyinen. Englanninkielisellä ilmaisulla "spring house" voidaan valittajan mukaan ymmärtää pienehköä lähteen päälle sijoitettua rakennusta. Vaikka suomalaisen tavallisen kuluttajan voidaankin lähtökohtaisesti katsoa osaavan englantia varsin hyvin, hänen ei voida katsoa hallitsevan englantia niin hyvin, että hän ymmärtäisi kysymyksessä olevan merkin edellä mainitun merkityksen. Sanaa "spring" voidaan pitää kyseessä olevan merkin erottamiskykyisimpänä osana sanan "house" ollessa merkissä tavaroita ja palveluja tarjoavaa tahoa kuvailevana osana erottamiskyvyltään heikompi. Ottaen huomioon, että keskivertokuluttaja yleensä kiinnittää enemmän huomiota merkin alku- kuin loppuosaan, voidaan osaa SPRING pitää myös merkin hallitsevimpana osana. Osaa HOUSE ei kuitenkaan voida pitää puheena olevassa merkissä merkityksettömänä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki SPRING on sanamerkki, joka muodostuu yksinomaan sanasta "spring", joka edellä todetusti on muun ohella englantia ja tarkoittaa yleisimmin kevättä, hyppyä, jousta ja lähdettä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin aikaisempi merkki SPRING sisältyy kokonaan myöhempään merkkiin. Ottaen huomioon, että edellä todetulla tavalla osa SPRING muodostaa myöhemmän merkin erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan, merkkejä on pidettävä ulkoasultaan hyvin samankaltaisina. Samankaltaisuutta ei riitä poistamaan myöhemmän merkin osa HOUSE, koska kohdeyleisöön kuuluvan kuluttajan huomion on katsottava kiinnittyvän kummassakin merkissä osaan SPRING.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia niihin molempiin sisältyvän sanan "spring" osalta ja eroavat ainoastaan myöhemmän merkin jälkimmäisen sanan "house" osalta. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkit ovat lausuntavaltaan samankaltaiset jo yhteisen sanan "spring" perusteella.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat merkityssisällöltään samanlaiset sanan "spring" osalta ja eroavat myöhemmän merkin sanan "house" osalta. Kuten edellä on todettu, kohderyhmään kuuluvan keskivertokuluttajan ei voida katsoa ymmärtävän sanayhdistelmän "spring house" lähteen päälle sijoitettuun rakennukseen viittaavaa merkitystä. Markkinaoikeus katsoo, että myöhemmän merkin sana "house" ei riitä poistamaan merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta.

Edellä todetun perusteella merkkien samankaltaisuuden asteen voidaan katsoa olevan melko korkea.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä SPRING on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Kyseistä seikkaa ei ole syytä arvioida toisin sillä valittajan esittämällä perusteella, että sanan "spring" sisältäviä merkkejä käytetään yleisesti rekrytointi- ja koulutustoimialoilla. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että sanan "spring" sisältäviä merkkejä olisi Suomessa käytetty yleisesti rekrytointi- tai koulutustoimialoilla.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että sen merkki on tullut käytön perusteella laajalti tunnetuksi ja että merkin käyttö on lisännyt sen erottamiskykyä, mitkä seikat on valittajan mukaan otettava huomioon merkkien välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa. Valittaja on myös esittänyt selvitystä sen merkin laajalti tunnettuudesta. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämän selvityksen ei voida katsoa osoittavan tavaramerkin SPRING HOUSE olevan laajalti tunnettu tavaramerkki. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että myöhemmän merkin erottamiskyvyllä ei lähtökohtaisesti ole merkitystä merkkien välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa.

Valittaja on vielä esittänyt, että myöhemmän merkin ja aikaisemman merkin käyttö rinnakkain yli 14 vuoden aikana ei ole aiheuttanut sekaannuksia. Markkinaoikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa ei ole esitetty selvitystä kysymyksessä olevien tavaramerkkien rinnakkaiskäytöstä Suomessa.

Vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen on edellä todettu olevan samoja, hyvin samankaltaisia tai samankaltaisia. Ottaen huomioon, että markkinaoikeus on edellä todennut merkkien samankaltaisuuden asteen olevan melko korkea, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki SPRING HOUSE on sekoitettavissa kaikkien kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta aikaisempaan EU-tavaramerkkiin SPRING. Koska myöhempää merkkiä SPRING HOUSE hallitsee osa SPRING, josta aikaisempi

EU-tavaramerkki kokonaisuudessaan muodostuu, myöhemmästä merkistä SPRING HOUSE saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää tutkimatta Adecco Group AG:n vaatimuksen valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE rekisteröinnin kumoamisesta kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Riikka Innanen ja Jukka Koivusalo.

Patentti- ja reksiterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.