MAO:41/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.10.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Henkel AG & Co. KGaA (jäljempänä myös Henkel) on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 FUSION XLT hyväksymiseksi koskemaan Suomea luokkiin 16 ja 17 sisältyvien tavaroiden osalta.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti asettanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 FUSION XLT esteeksi luokan 16 tavaroiden osalta EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION sekä luokan 17 tavaroiden osalta EU-tavaramerkit numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION. Kansainvälinen rekisteröinti ei asiaa kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa edellä mainittuihin EU-tavaramerkkeihin.

Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT kattamat tavarat eivät ole luokassa 17 samoja tai samankaltaisia kuin EU-tavaramerkkien numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION kattamat tavarat.

Kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 17 muun ohella pakkaus-, tasoitus- ja eristysmateriaalit, tiivistysaineet, tilkemateriaalit, silikoniseokset ja silikonitiivisteet. EU-tavaramerkki numero 259465 FUSION kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Muoviputket; muoviset putkien liittimet; muoviset katiskat; muovivalmisteet."

Kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluetteloon sisältyviä tuotteita ei millään tavoin ymmärretä muovituotteiksi. Etenkään silikonitiivisteitä ei lähtökohtaisesti ymmärretä muovituotteiksi, vaan niitä pidetään aivan omanlaisinaan tuotteina. Silikonitiivisteitä ja muita kansainvälisen rekisteröinnin kattamia luokan 17 tuotteita myydään esimerkiksi rautakaupoissa aivan omina tuotteinaan, omilla nimityksillään, omilla osastoillaan ja hyllyillään.

Vaikka tavaroiden välinen vertailu tehdään rekisteriin tai rekisteröintihakemukseen merkittyjen tavaroiden perusteella, vertailtavien tuotteiden erilaisuutta ja EU-tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden luonnetta konkretisoivat kuvaruutukopio EU-tavaramerkin haltijan internet-sivuilta ja esimerkki Henkelin valmistamasta tuotteesta.

EU-tavaramerkki numero 3019833 FUSION puolestaan kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Lämpökovettuvat muovit jauheena, kaikki jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen koristeellista ja toiminnallista suojaamista varten; kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 17."

Näin tarkasti määritellyn tavaraluettelon suoja-ala on hyvin suppea. EU tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamat tavarat ovat raaka aineita, jotka on tarkoitettu teollisuuden käyttöön pinnoitteiden tekemiseen. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT kattamat tavarat luokassa 17 eivät puolestaan liity tällaisiin pinnoitteiden valmistukseen käytettäviin jauhemaisiin muoveihin. Etenkään silikonitiivisteillä ei ole mitään tekemistä jauhepinnoitteiden tuottamiseen tarkoitettujen jauhemaisten lämpökovettuvien muovien kanssa.

EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamat tavarat ovat selvästi yksinomaan teollisuudelle suunnattuja erikoistuotteita. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT kattamat tavarat ovat yleisesti ottaen laajemmalle yleisölle tarkoitettuja vähittäiskaupoissakin myytäviä tuotteita. Näin ollen vertailtavien tavaroiden kohdeyleisöä ja jakelukanavia ei voida mitenkään pitää yhteneväisinä. Vertailtavilla tavaroilla on myös täysin eri luonne ja käyttötarkoitus. EU-tavaramerkin kattamia tavaroita käytetään jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen suojaamiseksi ja silikonitiivisteitä puolestaan saumojen tiivistämiseen. Vertailtavat tavarat eivät myöskään ole toistensa kanssa kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Vertailtavat merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki FUSION XLT. Aikaisemmat EU-tavaramerkit ovat sanamerkkejä FUSION. Kansainvälisessä rekisteröinnissä on sana XLT, jota ei ole EU-tavaramerkeissä ja joka siten erottaa vertailtavat merkit ulkoasultaan toisistaan.

Lausuntatavan osalta kansainvälisessä rekisteröinnissä korostuu jälkimmäinen sana XLT, koska se lausutaan kirjain kerrallaan toisin kuin sana FUSION.

Merkityssisällön osalta vertailtavien merkkien yhteinen sana FUSION on ruotsin ja englannin kielien sana, joka tarkoittaa muun ohella sulautumaa, yhdistymistä tai fuusiota. Sana FUSION muistuttaa suuresti myös suomen kielen sanaa fuusio. Näin ollen sanalla FUSION on merkitys, jonka suomalainen kohdeyleisö hyvin todennäköisesti tunnistaa. Sanalla XLT sen sijaan ei ole mitään sellaista yleistä merkitystä, jonka voisi katsoa olevan suomalaisen kohdeyleisön tiedossa.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa ei voida yksioikoisesti lähteä siitä, että sekaannusvaara on olemassa, koska aikaisemman sanamerkin muodostava sana sisältyy haettuun merkkiin. Kansainvälisen rekisteröinnin sanoista FUSION ja XLT sanan XLT erottamiskykyä on pidettävä korkeampana, koska sanalla ei ole sellaista yleistä merkitystä, johon kohdeyleisö liittäisi jonkin merkityssisällön, ja sana myös erottuu merkistä selvästi ja tulee lausuttaessa erityisesti esiin, koska se lausutaan kirjain kerrallaan. Merkin sanaosan ensimmäinen sana FUSION, joka siis muodostaa ainoan yhteneväisen elementin aikaisemman merkin kanssa, ei ole merkin antaman kokonaisvaikutelman hallitseva osa. Vaikka sanalle FUSION annettaisiin merkitystä merkkejä vertailtaessa, kyseinen sana ei yksinään hallitse merkistä mieleen jäävää mielikuvaa siten, että kaikki merkin muut elementit jäisivät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Merkkiä tarkasteleva taho kiinnittää varmasti huomiota myös sanaan XLT.

Ruotsin rekisteriviranomainen ei ole pitänyt EU-tavaramerkkejä numerot 259465 ja 3019833 esteinä kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT hyväksymiselle koskemaan Ruotsia.

EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION osalta asiassa on lisäksi otettava huomioon aikaisemman merkin erottamiskyvyn aste. Sanan FUSION voidaan katsoa jossain määrin ilmaisevan merkin kohteena olevien luokan 16 tavaroiden (muun ohella liimat) käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia yhdistymiseen ja sulautumiseen viittaavana terminä. Koska vertailtavien merkkien yhteinen osa ei ole erityisen erottamiskykyinen, vähäisetkin erot merkkien välillä ovat riittäviä poistamaan sekaannusvaaran.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Muiden maiden rekisteriviranomaisten päätökset eivät sido Patentti- ja rekisterihallitusta.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Henkel on antanut asiassa lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1325918 FUSION XLT sekaannusvaaran luokan 16 tavaroiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU tavaramerkkiin numero 4877346 FUSION ja luokan 17 tavaroiden osalta aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU tavaramerkkeihin numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Tavaroiden vertailu

2.1 Yleistä tavaroiden vertailusta

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaroiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella, eikä sillä, mille tavaroille merkkiä tosiasiallisesti käytetään, ole merkitystä tätä arviointia tehtäessä.

2.2 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 4877346 FUSION koskevat luokassa 16 samoja tai samankaltaisia tavaroita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu. Koska kansainvälisen rekisteröinnin kattamat ainoat tavarat "Adhesives for stationary and household purposes" sisältyvät myös EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin, tältä osin kysymys on samoista tavaroista.

2.3 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 259465 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: “Packing, stopping and insulating materials; sealant compounds for joints; caulking material, sealants, silicone compounds, heat protection and insulating materials, silicone resins (semi finished products as far as included in this class), silicone sealants, self-adhesive seals (other than for stationary or household use)."

Esteeksi asetettu 26.5.1998 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 259465 FUSION kattaa puolestaan luokassa 17 seuraavat tavarat: "Muoviputket; muoviset putkien liittimet; muoviset katiskat; muovivalmisteet."

Kuten valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, esteeksi asetetun EU tavaramerkin kattamia tavaroita "muovivalmisteet" ei ole rajattu koskemaan vain tietynlaisia muovituotteita. Käsite kattaa kaikenlaiset tavaraluokkaan 17 kuuluvat muovivalmisteet ja muovista valmistelut tavarat. Näin ollen kyseiset tavarat kattavat myös kaikki kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat siltä osin kuin niiden voidaan katsoa olevan muovivalmisteita tai muovista valmistettuja tuotteita. Tältä osin vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja. Siltä osin kuin kansainvälinen rekisteröinti kattaa kyseisessä luokassa myös muita kuin muovista valmistettuja tavaroita, niiden voidaan katsoa olevan samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin kattamat tavarat "muovivalmisteet" samassa luokassa.

Kuten edellä on todettu, tavaroiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella. Näin ollen sillä seikalla, että rekisteröinnin esteeksi asetettua EU tavaramerkkiä mahdollisesti tosiasiallisesti käytetään erilaisille tavaroille kuin mistä kansainvälisen rekisteröinnin kattamissa tavaroissa on kysymys, ei nyt käsiteltävässä asiassa ole merkitystä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia EU-tavaramerkin numero 259465 FUSION luokassa 17 kattamien tavaroiden "muovivalmisteet" kanssa.

2.4 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 3019833 FUSION kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Lämpökovettuvat muovit jauheena, kaikki jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen koristeellista ja toiminnallista suojaamista varten; kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 17."

Valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että edellä mainitut EU tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin kattamat seuraavat tavarat: “stopping and insulating materials; sealant compounds for joints; caulking material, sealants, silicone compounds, heat protection and insulating materials, silicone resins (semi finished products as far as included in this class), silicone sealants, self-adhesive seals (other than for stationary or household use)."

Sen sijaan valituksenalaisessa päätöksessä ei ole katsottu, että kysymyksessä oleva EU-tavaramerkki muodostaisi esteen kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle tavaroiden “packing materials" osalta. Ottaen huomioon myös valittajan esittämän asiassa on markkinaoikeudessa näin ollen kysymys ainoastaan edellä todetuista muista tavaroista.

Kyseisiltä muilta osin markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetettu EU tavaramerkki kattaa metallipintojen suojaamista varten tarkoitettuja tavaroita. Kansainvälinen rekisteröinti puolestaan kattaa tasoittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen tarkoitettuja tavaroita. Eristäminen sisältää käsitteellisesti eristämisen lämpöä, kosteutta, ilmaa tai muita vastaavia tekijöitä vastaan. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin kattamia tavaroita käytetään siten yleisesti ottaen samanlaiseen tarkoitukseen, ja tavaroiden luonteen sekä kohdeyleisön voidaan katsoa olevan ainakin jossain määrin samankaltaisia.

Sillä seikalla, että rekisteröinnin esteeksi asetettua EU-tavaramerkkiä mahdollisesti tosiasiallisesti käytetään erilaisille tavaroille kuin mistä kansainvälisen rekisteröinnin kattamissa tavaroissa on kysymys, ei nyt käsiteltävässä asiassa ole edellä todetuin tavoin merkitystä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat ovat valituksenalaisessa päätöksessä todetuilta osin samoja tai samankaltaisia EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION luokassa 17 kattamien tavaroiden kanssa.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että luokan 16 samojen tavaroiden eli paperi- ja kotitalousliimojen osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Luokassa 17 samoiksi tai samankaltaisiksi edellä katsotut tavarat on tarkoitettu pääosin ammattikäyttöön ja tämän lisäksi osittain myös tee se itse -töitä harrastaville kuluttajille. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen voidaan katsoa vaihtelevan tavanomaisesta tavanomaista korkeampaan tavaroista riippuen.

4 Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat sanamerkit:

- kansainvälinen rekisteröinti numero 1325918 FUSION XLT

- EU-tavaramerkit numerot 4877346, 259465 ja 3019833 FUSION

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti muodostuu sanaosista FUSION ja XLT, kun taas esteeksi asetetut EU-tavaramerkit muodostuvat ainoastaan sanasta FUSION. Kansainväliseen rekisteröintiin ja EU-tavaramerkkeihin sisältyvä sana FUSION merkitsee sekä ruotsiksi että englanniksi sulautumista, yhdistelmää tai fuusiota.

Sanan FUSION voidaan katsoa jossain määrin välillisesti ilmaisevan kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 kohteena olevien, luokkaan 16 sisältyvien paperi- ja kotitalousliimojen käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia yhdistymiseen ja sulautumiseen viittaavana terminä. Edellä todetun ei voida kuitenkaan katsoa esillä olevassa asiassa merkitsevän sitä, että kansainvälisen rekisteröinnin ainoana erottamiskykyisenä osana luokan 16 tavaroiden osalta olisi pidettävä sanaosaa XLT.

Ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan edellä mainitut vertailtavat merkit muistuttavat toisiaan siltä osin kuin kysymyksessä olevien EU tavaramerkkien ainoa osa, sana FUSION sisältyy kokonaisuudessaan kansainväliseen rekisteröintiin. Merkit eroavat toisistaan ainoastaan kansainvälisen rekisteröinnin sisältämän kirjainyhdistelmän XLT osalta. Vaikka kansainvälisessä rekisteröinnissä on sanaa FUSION pidentävänä elementtinä kysymyksessä olevista EU-tavaramerkeistä puuttuva sanaosa XLT, tämä ei poista merkkien ulkoasun ja lausuntatavan tiettyä samankaltaisuutta, koska kohdeyleisöjen huomio kiinnittyy merkin ensimmäiseen osaan, joka on sama kuin EU-tavaramerkkien ainoa sanaosa. Ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vertailtavien merkkien on näin ollen katsottava olevan samankaltaisia.

Edellä todetuin tavoin sana FUSION tarkoittaa sulautumista, yhdistelmää tai fuusiota. Kansainväliseen rekisteröintiin sisältyy myös kirjainyhdistelmä XLT, jolla ei puolestaan ole sellaista merkityssisältöä, jonka kohdeyleisöjen voitaisiin katsoa tässä yhteydessä tunnistavan. Näin ollen vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.

5 Kokonaisarviointi

5.1 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT kattaa samat tavarat (paperi- ja kotitalousliimat) luokassa 16 kuin aikaisempi EU tavaramerkki numero 4877346 FUSION. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välinen ero, kirjainyhdistelmä XLT, ei ole riittävä poistamaan niiden välistä sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT ja aikaisemman EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION välillä on kokonaisuutena arvioiden olemassa sekaannusvaara.

5.2 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkkien numerot 259465 ja 3019833 FUSION välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT ja aikaisemmat EU tavaramerkit numerot 259465 ja 3019833 FUSION kattavat edellä todetulla tavalla samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 17. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välinen ero, kirjainyhdistelmä XLT, ei ole riittävä poistamaan niiden välistä sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT ja aikaisempien EU-tavaramerkkien numerot 259465 ja 3019833 FUSION välillä on kokonaisuutena arvioiden olemassa sekaannusvaara siitä huolimatta, että relevantin kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusaste on osan tavaroista osalta tavanomaista korkeampi.

6 Johtopäätös

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1325918 FUSION XLT aiheuttaa sekaannusvaaran edellä merkkikohtaisesti yksilöidyin tavoin aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU tavaramerkkeihin numerot 4877346, 259465 ja 3019833 FUSION. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Patentti- ja reksiterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.