MAO:40/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 1.8.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Henkel AG & Co. KGaA (jäljempänä myös Henkel) on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti asettanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) esteeksi neljä EU tavaramerkkiä FUSION.

Valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 5421318 FUSION ei ole enää voimassa, joten se ei voi olla esteenä kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle luokissa 1 ja 16.

Kansainvälinen rekisteröinti ei asiaa kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa luokan 16 tavaroiden osalta EU-tavaramerkkiin numero 4877346 FUSION eikä luokan 17 tavaroiden osalta EU-tavaramerkkeihin numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION.

Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) kattamat tavarat eivät ole luokassa 17 samoja tai samankaltaisia kuin EU-tavaramerkkien numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION kattamat tavarat.

Kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 17 muun ohella pakkaus-, tasoitus- ja eristysmateriaalit, tiivistysaineet, tilkemateriaalit, silikoniseokset ja silikonitiivisteet. EU-tavaramerkki numero 259465 FUSION kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Muoviputket; muoviset putkien liittimet; muoviset katiskat; muovivalmisteet."

Kansainvälisen rekisteröinnin tavaraluetteloon sisältyviä tuotteita ei millään tavoin ymmärretä muovituotteiksi. Etenkään silikonitiivisteitä ei lähtökohtaisesti ymmärretä muovituotteiksi, vaan niitä pidetään aivan omanlaisinaan tuotteina. Silikonitiivisteitä ja muita kansainvälisen rekisteröinnin kattamia luokan 17 tuotteita myydään esimerkiksi rautakaupoissa aivan omina tuotteinaan, omilla nimityksillään, omilla osastoillaan ja hyllyillään.

Vaikka tavaroiden välinen vertailu tehdään rekisteriin tai rekisteröintihakemukseen merkittyjen tavaroiden perusteella, vertailtavien tuotteiden erilaisuutta ja EU-tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden luonnetta konkretisoivat kuvaruutukopio EU-tavaramerkin haltijan internet-sivuilta ja esimerkki Henkelin valmistamasta tuotteesta.

EU-tavaramerkki numero 3019833 FUSION puolestaan kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Lämpökovettuvat muovit jauheena, kaikki jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen koristeellista ja toiminnallista suojaamista varten; kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 17."

Näin tarkasti määritellyn tavaraluettelon suoja-ala on hyvin suppea. EU tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamat tavarat ovat raaka aineita, jotka on tarkoitettu teollisuuden käyttöön pinnoitteiden tekemiseen. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) kattamat tavarat luokassa 17 eivät puolestaan liity tällaisiin pinnoitteiden valmistukseen käytettäviin jauhemaisiin muoveihin. Etenkään silikonitiivisteillä ei ole mitään tekemistä jauhepinnoitteiden tuottamiseen tarkoitettujen jauhemaisten lämpökovettuvien muovien kanssa.

EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamat tavarat ovat selvästi yksinomaan teollisuudelle suunnattuja erikoistuotteita. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) kattamat tavarat ovat yleisesti ottaen laajemmalle yleisölle tarkoitettuja vähittäiskaupoissakin myytäviä tuotteita. Näin ollen vertailtavien tavaroiden kohdeyleisöä ja jakelukanavia ei voida mitenkään pitää yhteneväisinä. Vertailtavilla tavaroilla on myös täysin eri luonne ja käyttötarkoitus. EU-tavaramerkin kattamia tavaroita käytetään jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen suojaamiseksi ja silikonitiivisteitä puolestaan saumojen tiivistämiseen. Vertailtavat tavarat eivät myöskään ole toistensa kanssa kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Vertailtavat merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Ulkoasun osalta kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT (kuvio) on värillinen kuviomerkki, jossa on mustalla kirjoitettu teksti FUSION ja harmaalla kirjoitettu pienempi teksti XLT ja niiden alla kuvio, jonka väreinä ovat vihreä, punainen, harmaa ja valkoinen. Kyseisen merkin ulkoasun hallitseva osa on tekstiosan alla sijaitseva värikäs kuvioelementti. Kuvioelementti on sijoitettu näkyvälle paikalle keskelle merkkiä, se on merkin värikkäin elementti ja se on kooltaan hyvin suuri. Aikaisemmat EU-tavaramerkit ovat sanamerkkejä FUSION.

Lausuntatavan osalta kansainvälisen rekisteröinnin lausuttava osa on FUSION XLT. Sanaosan jälkimmäinen osa XLT korostuu lausuttaessa, koska se lausutaan kirjain kerrallaan toisin kuin sana FUSION. Aikaisempien EU-tavaramerkkien lausuttava osa on sana FUSION.

Merkityssisällön osalta vertailtavien merkkien yhteinen sana FUSION on ruotsin ja englannin kielien sana, joka tarkoittaa muun ohella sulautumaa, yhdistymistä tai fuusiota. Sana FUSION muistuttaa suuresti myös suomen kielen sanaa fuusio. Näin ollen sanalla FUSION on merkitys, jonka suomalainen kohdeyleisö hyvin todennäköisesti tunnistaa. Sanalla XLT sen sijaan ei ole mitään sellaista yleistä merkitystä, jonka voisi katsoa olevan suomalaisen kohdeyleisön tiedossa.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa ei voida yksioikoisesti lähteä siitä, että sekaannusvaara on olemassa, koska aikaisemman sanamerkin muodostava sana sisältyy haettuun merkkiin. Merkkejä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki niihin sisältyvät elementit. Kansainvälisen rekisteröinnin hallitseva elementti on siinä oleva kuvioelementti, joka on muotonsa ja värityksensä puolesta erikoinen ja omaperäinen, ja merkin sanaosa muodostuu kahdesta sanasta, FUSION ja XLT. Näistä sanoista sanan XLT erottamiskykyä on pidettävä korkeampana, koska sanalla ei ole sellaista yleistä merkitystä, johon kohdeyleisö liittäisi jonkin merkityssisällön ja sana myös erottuu merkistä selvästi ja tulee lausuttaessa erityisesti esiin, koska se lausutaan kirjain kerrallaan. Merkin sanaosan ensimmäinen sana FUSION, joka siis muodostaa ainoan yhteneväisen elementin aikaisemman merkin kanssa, ei ole merkin antaman kokonaisvaikutelman hallitseva osa. Vaikka sanalle FUSION annettaisiin merkitystä merkkejä vertailtaessa, kyseinen sana ei yksinään hallitse merkistä mieleen jäävää mielikuvaa siten, että kaikki merkin muut elementit jäisivät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Merkkiä tarkasteleva taho kiinnittää varmasti huomiota myös merkin kuviollisuuteen ja sanaan XLT.

Tilanteessa, jossa vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat enintään vähäisessä määrin samankaltaisia, merkkien tulisi olla merkittävällä tavalla samankaltaisia, jotta sekaannusvaara voisi olla käsillä. Tässä tapauksessa tällaista merkkien samankaltaisuutta ei ole olemassa.

Rekisterissä on jo vertailun kohteena olevassa tavaraluokassa rinnakkain eri merkkejä, joissa on sana FUSION, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen päätös osoittaa. Tämä puhuu aikaisempien merkkien kapean suoja-alan puolesta. Esimerkiksi Ruotsin rekisteriviranomainen ei ole pitänyt EU-tavaramerkkejä numerot 259465 ja 3019833 esteinä kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) hyväksymiselle koskemaan Ruotsia.

EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION osalta asiassa on lisäksi otettava huomioon aikaisemman merkin erottamiskyvyn aste. Sanan FUSION voidaan katsoa jossain määrin ilmaisevan merkin kohteena olevien luokan 16 tavaroiden (muun ohella liimat) käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia yhdistymiseen ja sulautumiseen viittaavana terminä. Koska vertailtavien merkkien yhteinen osa ei ole erityisen erottamiskykyinen, vähäisetkin erot merkkien välillä ovat riittäviä poistamaan sekaannusvaaran.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Esteeksi asetetut merkit ovat EU-tavaramerkkejä, eikä Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tutki viran puolesta merkkien sekaannusvaaraa. Näin ollen EUIPO:n rekisterissä voi olla useita identtisiäkin merkkejä, jotka kattavat samoja tavaroita. Aikaisempien rekisteröintien perusteella ei siten voi tehdä johtopäätöstä, että aikaisemmat merkit nauttisivat ainoastaan kapeaa suoja-alaa.

Muiden maiden rekisteriviranomaisten päätökset eivät sido Patentti- ja rekisterihallitusta.

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 5421318 FUSION on lakannut, eikä se siten enää muodosta estettä kansainväliselle rekisteröinnille. Muilta osin valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Henkel on antanut asiassa lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valituksenalaisessa päätöksessä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) hyväksymisen esteeksi luokkien 1 ja 16 tavaroiden osalta asetettu EU tavaramerkki numero 5421318 FUSION ei ole enää voimassa. Kyseinen EU tavaramerkki ei siten enää muodosta luokkien 1 ja 16 tavaroiden osalta estettä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) hyväkysymiselle koskemaan Suomea.

Asiassa on näin ollen enää arvioitavana kysymys siitä, aiheuttaako edellä mainittu kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran luokan 16 tavaroiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 4877346 FUSION ja luokan 17 tavaroiden osalta aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU tavaramerkkeihin numero 259465 FUSION ja numero 3019833 FUSION.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Tavaroiden vertailu

2.1 Yleistä tavaroiden vertailusta

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaroiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella, eikä sillä, mille tavaroille merkkiä tosiasiallisesti käytetään, ole merkitystä tätä arviointia tehtäessä.

2.2 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT (kuvio) ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 4877346 FUSION koskevat luokassa 16 samoja tai samankaltaisia tavaroita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu. Koska kansainvälisen rekisteröinnin kattamat ainoat tavarat "Adhesives for stationary and household purposes" sisältyvät myös EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin, tältä osin kysymys on samoista tavaroista.

2.3 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 259465 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT (kuvio) kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: “Packing, stopping and insulating materials; sealant compounds for joints; caulking material, sealants, silicone compounds, heat protection and insulating materials, silicone resins (semi finished products as far as in class 17 included), silicone sealants, self-adhesive seals (other than for stationary or household use)."

Esteeksi asetettu 26.5.1998 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 259465 FUSION kattaa puolestaan luokassa 17 seuraavat tavarat: "Muoviputket; muoviset putkien liittimet; muoviset katiskat; muovivalmisteet."

Kuten valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, esteeksi asetetun EU tavaramerkin kattamia tavaroita "muovivalmisteet" ei ole rajattu koskemaan vain tietynlaisia muovituotteita. Käsite kattaa kaikenlaiset tavaraluokkaan 17 kuuluvat muovivalmisteet ja muovista valmistelut tavarat. Näin ollen kyseiset tavarat kattavat myös kaikki kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat siltä osin kuin niiden voidaan katsoa olevan muovivalmisteita tai muovista valmistettuja tuotteita. Tältä osin vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja. Siltä osin kuin kansainvälinen rekisteröinti kattaa kyseisessä luokassa myös muita kuin muovista valmistettuja tavaroita, niiden voidaan katsoa olevan samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin kattamat tavarat "muovivalmisteet" samassa luokassa.

Kuten edellä on todettu, tavaroiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella. Näin ollen sillä seikalla, että rekisteröinnin esteeksi asetettua EU tavaramerkkiä mahdollisesti tosiasiallisesti käytetään erilaisille tavaroille kuin mistä kansainvälisen rekisteröinnin kattamissa tavaroissa on kysymys, ei nyt käsiteltävässä asiassa ole merkitystä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia EU-tavaramerkin numero 259465 FUSION luokassa 17 kattamien tavaroiden "muovivalmisteet" kanssa.

2.4 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION kattamien tavaroiden vertailu

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 3019833 FUSION kattaa luokassa 17 seuraavat tavarat: "Lämpökovettuvat muovit jauheena, kaikki jauhepinnoitteiden tuottamiseen metallipintojen koristeellista ja toiminnallista suojaamista varten; kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 17."

Valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että edellä mainitut EU tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin kattamat seuraavat tavarat: “stopping and insulating materials; sealant compounds for joints; caulking material, sealants, silicone compounds, heat protection and insulating materials, silicone resins (semi finished products as far as in class 17 included), silicone sealants, self-adhesive seals (other than for stationary or household use)."

Sen sijaan valituksenalaisessa päätöksessä ei ole katsottu, että kysymyksessä oleva EU-tavaramerkki muodostaisi esteen kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle tavaroiden “packing materials" osalta. Ottaen huomioon myös valittajan esittämä asiassa on markkinaoikeudessa näin ollen kysymys ainoastaan edellä todetuista muista tavaroista.

Kyseisiltä muilta osin markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetettu EU tavaramerkki kattaa metallipintojen suojaamista varten tarkoitettuja tavaroita. Kansainvälinen rekisteröinti puolestaan kattaa tasoittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen tarkoitettuja tavaroita. Eristäminen sisältää käsitteellisesti eristämisen lämpöä, kosteutta, ilmaa tai muita vastaavia tekijöitä vastaan. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ja kansainvälisen rekisteröinnin kattamia tavaroita käytetään siten yleisesti ottaen samanlaiseen tarkoitukseen, ja tavaroiden luonteen sekä kohdeyleisön voidaan katsoa olevan ainakin jossain määrin samankaltaisia.

Sillä seikalla, että rekisteröinnin esteeksi asetettua EU-tavaramerkkiä mahdollisesti tosiasiallisesti käytetään erilaisille tavaroille kuin mistä kansainvälisen rekisteröinnin kattamissa tavaroissa on kysymys, ei nyt käsiteltävässä asiassa ole edellä todetuin tavoin merkitystä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 17 kattamat tavarat ovat valituksenalaisessa päätöksessä todetuilta osin samoja tai samankaltaisia EU-tavaramerkin numero 3019833 FUSION luokassa 17 kattamien tavaroiden kanssa.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että luokan 16 samojen tavaroiden eli paperi- ja kotitalousliimojen osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Luokassa 17 samoiksi tai samankaltaisiksi edellä katsotut tavarat on tarkoitettu pääosin ammattikäyttöön ja tämän lisäksi osittain myös tee se itse -töitä harrastaville kuluttajille. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen voidaan katsoa vaihtelevan tavanomaisesta tavanomaista korkeampaan tavaroista riippuen.

4 Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta). Toisaalta kahden tavaramerkin keskinäinen samankaltaisuus ei edellytä, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka haettu tavaramerkki luo, vaan tältä osin on riittävää, että mainittu yhteinen osatekijä ei ole merkityksetön (ks. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

- kansainvälinen rekisteröinti numero 1312800

kansainvälinen rekisteröinti numero 1312800 FUSION XLT (kuvio).

- EU-tavaramerkit numerot 4877346, 259465 ja 3019833 FUSION

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista FUSION ja XLT sekä niiden alapuolelle keskitetysti sijoitetusta kuvio-osasta. Sana FUSION merkitsee sekä ruotsiksi että englanniksi sulautumista, yhdistelmää tai fuusiota. Kyseinen sana on kirjoitettu mustalla värillä lihavoiduin suuraakkosin kuviomerkin vasempaan ylälaitaan. Kirjainyhdistelmä XLT on kirjoitettu harmaalla värillä suuraakkosin sanan FUSION perään merkin oikeaan ylälaitaan selvästi pienemmällä kirjasinkoolla kuin sana FUSION. Merkin kuvio osan muodostaa näennäisesti kolmesta renkaasta koostuva kuvio, joissa vihreä, punainen ja harmaa rengas yhdistyvät saumattomasti toisiinsa muodostaen symmetrisen rengaskuvion. Renkaissa on myös valkoista väriä.

Markkinaoikeus katsoo, että kuviomerkin ulkoasua hallitsevat lihavoiduin suuraakkosin kirjoitettu sana FUSION ja sen alla oleva kuvio.

Kansainväliseen rekisteröintiin ja EU-tavaramerkkeihin sisältyvän sanan FUSION voidaan katsoa jossain määrin välillisesti ilmaisevan kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 kohteena olevien, luokkaan 16 sisältyvien paperi- ja kotitalousliimojen käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia yhdistymiseen ja sulautumiseen viittaavana terminä. Kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osan on katsottava tukevan tätä sanaosan FUSION merkitystä, ja myös kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osan on näin ollen katsottava vähäisessä määrin välillisesti ilmaisevan paperi- ja kotitalousliimojen käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia. Edellä todetun ei voida kuitenkaan katsoa esillä olevassa asiassa merkitsevän sitä, että kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyisimpänä osana luokan 16 tavaroiden osalta olisi pidettävä sanaosaa XLT. Kyseinen sanaosa on kuviomerkissä kokonsa ja asettelunsa johdosta selvästi toissijaisessa asemassa.

Ulkoasultaan vertailtavilla merkeillä on yhteisenä elementtinä sana FUSION. Vertailtavat merkit eroavat toisistaan kansainvälisen rekisteröinnin sisältämien kirjainyhdistelmän XLT ja kuvio-osan osalta. Kun otetaan huomioon kirjainyhdistelmän XLT toissijainen asema kansainvälisessä rekisteröinnissä ja se, että merkin sanaosia on lähtökohtaisesti pidettävä kuvio-osia erottamiskykyisempinä, ulkoasultaan vertailtavat merkit ovat jossain määrin samankaltaisia.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit muistuttavat toisiaan siltä osin kuin niihin sisältyy sana FUSION. Merkit eroavat toisistaan ainoastaan kirjainyhdistelmän XLT osalta. Vaikka kansainvälisessä rekisteröinnissä on sanaa FUSION pidentävänä elementtinä kysymyksessä olevista EU tavaramerkeistä puuttuva sanaosa XLT, tämä ei poista merkkien lausuntatavan tiettyä samankaltaisuutta, koska kohdeyleisöjen huomio kiinnittyy merkin ensimmäiseen osaan, joka on sama kuin EU tavaramerkkien ainoa sanaosa. Lausuntatavaltaan vertailtavien merkkien on näin ollen katsottava olevan samankaltaisia.

Edellä todetuin tavoin sana FUSION tarkoittaa sulautumista, yhdistelmää tai fuusiota ja kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osan on katsottava tukevan tätä merkitystä. Kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osalla ei voida katsoa kohdeyleisön näkökulmasta ajatellen olevan muuta merkitystä. Kansainväliseen rekisteröintiin sisältyy myös kirjainyhdistelmä XLT, jolla ei puolestaan ole sellaista merkityssisältöä, jonka kohdeyleisöjen voitaisiin katsoa tässä yhteydessä tunnistavan. Näin ollen vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.

5 Kokonaisarviointi

5.1 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT (kuvio) kattaa samat tavarat (paperi- ja kotitalousliimat) luokassa 16 kuin aikaisempi EU tavaramerkki numero 4877346 FUSION. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien väliset erot eivät ole riittäviä poistamaan niiden välistä sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) ja aikaisemman EU-tavaramerkin numero 4877346 FUSION välillä on kokonaisuutena arvioiden olemassa sekaannusvaara.

5.2 Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkkien numerot 259465 ja 3019833 FUSION välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kansainvälinen rekisteröinti FUSION XLT (kuvio) ja aikaisemmat EU tavaramerkit numerot 259465 ja 3019833 FUSION kattavat edellä todetulla tavalla samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 17. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien väliset erot eivät ole riittäviä poistamaan niiden välistä sekaannusvaaraa. Kansainvälisen rekisteröinnin FUSION XLT (kuvio) ja aikaisempien EU tavaramerkkien numerot 259465 ja 3019833 FUSION välillä on kokonaisuutena arvioiden olemassa sekaannusvaara siitä huolimatta, että relevantin kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusaste on osan tavaroista osalta tavanomaista korkeampi.

6 Johtopäätös

Koska luokan 1 tavaroiden osalta ainoa esteeksi asetettu merkki eli EU tavaramerkki numero 5421318 FUSION ei ole enää voimassa, sekaannusvaaraa ei tältä osin enää ole. Valituksenalainen päätös on näin ollen tältä osin kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea tältä osin.

Luokkien 16 ja 17 tavaroiden osalta kansainvälinen rekisteröinti numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran edellä merkkikohtaisesti yksilöidyin tavoin aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numerot 4877346, 259465 ja 3019833 FUSION. Valitus on näiltä osin hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 1.8.2017 tekemän päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea luokan 1 tavaroiden osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.