MAO:565/18

Hakemus

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG, Scanbox Entertainment Content Rights ApS, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS (jäljempänä yhteisesti myös hakijat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n mukaisen turvaamistoimen A:n (jäljempänä myös vastapuoli) hallussa olevilla tietoteknisillä laitteilla sijaitsevaan aineistoon, jolla on merkitystä todisteluna tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimista koskevassa riita-asiassa. Todistelun kannalta merkityksellä sisällöllä tarkoitetaan seuraavaa sisältöä:

- hakijoiden teosten teoskopioita sisältävät tiedostot
- .torrent-päätteiset tiedostot
- vertaisverkkojen käyttöön tarkoitetut tietokoneohjelmat
- mediatiedostot, jotka vaikuttavat laittomasti hankituilta
- selainten sivuhistorian tiedot siltä osin, kuin tämä viittaa BitTorrentin käyttöön liittyviin sivustoihin
- selainten apu- ja liitännäisohjelmien tiedot siltä osin, kuin nämä viittaavat BitTorrentin käyttöön suunniteltuihin ohjelmiin
- magnet-linkkien käyttöön viittaavat tiedot
- muut tiedostot ja ohjelmat, jotka ilmeisesti liittyvät vertaisverkkojen käyttöön
- laitteiden tallennusmuistien mahdolliset salatut osiot ja niiden tiedot kuten osion koko ja salaustyyppi
- tiedot mahdollisista laitteiden tallennusmuistien tyhjentämisestä sekä tyhjentämistoimenpiteiden laajuudesta ja ajankohdasta
- tiedot siitä, missä langattomissa verkoissa vastapuolen tietokoneita on käytetty sekä tiedot vastapuolen taloudessa käytössä olevan reitittimen mallista ja langattoman verkon nimestä ja suojausasetuksista.

Todistelun kannalta merkittävää sisältöä voi löytyä vastapuolen hallussa olevilta seuraavilta laitteilta:

- tietokoneet, joihin sisältyvät sekä kannettavat tietokoneet että niin kutsuttujen pöytäkoneiden keskusyksiköt
- tablettitietokoneet
- muistitikut
- ulkoiset kiintolevyt ja ulkoiset kiintolevypalvelimet ja -asemat;
- CD-, DVD- ja Blu-ray-levyt, joille käyttäjän on mahdollista kirjoittaa tietoja
- mediantoistolaitteet, joille käyttäjä voi itse asentaa ulkoisia ohjelmistoja, kuten muun ohella televisioon kytkettävät digisoittimet ja mediatietokoneet sekä - vastapuolen talouden reititin.

Hakijat ovat myös vaatineet, että markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla vastapuolen luovuttamaan sakon uhalla ulosottomiehelle edellä vaaditun turvaamistoimenpiteen toteuttamisen ja turvaamistoimen todisteena käyttämisen edellyttämät salausavaimet, salasanat ja käyttäjätunnukset.

Lisäksi hakijat ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää vaaditut turvaamistoimet ensin väliaikaisina varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi.

Edelleen hakijat ovat pyytäneet, että markkinaoikeus uskoo hakemuksen tiedoksiannosta huolehtimisen hakijoille.

Vielä hakijat ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1a–1c, 3j–3n ja 5 olevat asiakirjat hakijoiden yksityisiä liikesalaisuuksia ja hakijoiden yksityistä elinkeinotoimintaa sisältäviä seikkoja sisältävinä pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan.

Perusteet

Hakijat ovat valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainneet, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteista on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa seuraavia teoksia:

- Crystalis Entertainment UG:ltä Ash vs Evil Dead -televisiosarjan kauden 1 jaksoja 1–10, kauden 2 jaksoja 1–3 ja 6–10 sekä kauden 3 jaksoja 1–10 sekä Black Sails televisiosarjan kauden 1 jaksoja 3, 4 ja 6–8, kauden 2 jaksoja 2–4 ja 6–9, kauden 3 jaksoja 3–10 sekä kauden 4 jaksoja 1–7 ja 9–10
- Scanbox Entertainment Content Rights ApS:ltä elokuvia All I See Is You, Bad Santa 2, Eye in the Sky, Hell or High Water ja The Big Sick
- Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:ltä elokuvia Captain Fantastic, Lion, Snowden, Southpaw, The Hateful Eight, The Neon Demon, Trumbo ja Unlocked
- Scanbox Entertainment Film Rights ApS:ltä elokuvaa The Killing of a Sacred Deer.

Crystalis Entertainment UG:llä on sen ja Starz Entertainment, LLC:n välisen lisenssisopimuksen perusteella yksinoikeus sen mainittujen teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa Suomessa. Starz Entertainment, LLC:llä on ollut oikeus luovuttaa mainitut oikeudet sille loukkauksen kohteena olevien televisiosarjojen tuottajana ja Yhdysvaltojen Copyright Officeen rekisteröityneenä oikeudenhaltijana.

Muut hakijat kuuluvat Scanbox Entertainment Group -konserniin, joka on pohjoismaalainen elokuvien jakelija. Yhtiöillä on sopimuksiin perustuen yksinoikeus saattaa mainittuja elokuvia yleisön saataviin Suomessa. Eräiden elokuvien mainosjulisteista tai kansista ilmenee tekijäolettaman edellyttämin tavoin konsernin S-kirjaimen muotoinen tuotemerkki ja muista elokuvista esitetään näitä koskevat lisenssisopimukset.

Crystalis Entertainment UG:n teleoperaattoreilta saaman tiedon mukaan oikeudenloukkauksiin käytetty teleliittymä on 20.10.2015 ja 29.9.2016 ollut vastapuolen käytössä. Vastapuoli on vahvistettujen havaintojen välillä vaihtanut palveluntarjoajaa. Oikeudenloukkausten tekijällä on ollut pitkäaikainen pääsy vastapuolen teleliittymään ja loukkaukset ovat peräisin samalta laitteelta. Hakijat ovat lisäksi havainneet, että vastapuolen teleliittymän käyttämästä IP-osoitteesta on jaettu säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä myös muuta aineistoa BitTorrent-verkossa.

Hakijat valmistelevat vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Hakijat tulevat vaatimaan oikeudenloukkauksista hyvitystä 500 euroa kutakin televisiosarjan jaksoa ja 750 euroa kutakin elokuvaa kohti, eli yhteensä 31.700 euroa. Hyvitysvaatimuksen määrä saattaa vielä nousta, sillä on mahdollista, että hakijoiden tiedossa ei ole vielä kaikkia näiden teoksiin kohdistuneita oikeudenloukkauksia. Vastapuolen liittymästä tapahtuneet oikeudenloukkaukset ovat myös jatkuneet vielä 7.6.2016 alkaen kirjeitse lähetettyjen yhteydenottojen jälkeenkin.

Kun oikeudenloukkauksiin on käytetty vastapuolen internetliittymää ja kun loukkausten tekijällä on ollut pidempiaikainen pääsy liittymään, voidaan olettaa, että vastapuolen hallussa olevat edellä mainitut laitteet sisältävät todistelun kannalta merkityksellistä aineistoa.

BitTorrent-vertaisverkon käyttäminen jättää laitteelle jäljet vertaisverkon käyttämisestä, ja tällaista tietoa tallentuu laitteelle huomattavasti. Tietojen poistaminen tai salaaminen on kuitenkin helppoa. Näin ollen on tärkeää, että todistelu saadaan turvattua kopioimalla todistelun kannalta olennainen aineisto vastapuolen laitteilta ennen kuin vastapuolella on mahdollisuus poistaa jäljet laitteiltaan.

BitTorrentin käyttöön viittaavalla aineistolla on oikeuskäytännön perusteella erittäin keskeinen merkitys oikeudenloukkauksen syyllistymisen osoittamisessa. Niin ikään oikeuskäytännön mukaan merkityksellistä on, onko vastapuolen liittymän käyttäjäpiiri rajattu nimenomaisen luvan saaneisiin henkilöihin ja onko aihetta epäillä ulkopuolisia henkilöitä. Tämän osoittamiseksi on tärkeää saada tiedot, millaista reititintä vastapuoli käyttää sekä millainen reitittimen mahdollisesti lähettämä langaton verkko on suojausasetuksiltaan. Ulosottomies voi havainnoida ja dokumentoida vastapuolen talouden reitittimen ja langattoman verkon tiedot.

Koska vastapuoli on mahdollisesti salannut laitteidensa sisällön kokonaan tai osittain, on turvaamistoimen tarkoituksen toteutumisen kannalta tärkeää, että vastapuoli velvoitetaan luovuttamaan kaikki laitteiden salausten avaamiseksi tarvittavat tiedot ulosottomiehelle.

Oikeudenloukkausten merkittävyyden vuoksi hakijoilla on painava intressi saattaa vastuuseen oikeudenloukkaukset tehnyt henkilö, sillä teosten luvaton saataviin saattaminen on kohdistettu huomattavan suurelle yleisölle. Loukkaus on sitä vakavampi, mitä suuremmalle yleisölle teosta on tarjottu ladattavaksi BitTorrent-verkossa.

Turvaamistoimen määrääminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa vastapuolelle turvattavaan etuun nähden. Turvaamistoimen kohteena on keskeinen ja olennainen todistusaineisto, minkä vuoksi turvaamistoimi voidaan ulottaa vastapuolen kodissa suoritettavaan etsintään. Turvaamistoimihakemusta ei voi hylätä kategorisesti siksi, että turvaamistoimi loukkaisi vastapuolen kotirauhaa. Todistelun turvaaminen vastapuolen hallussa olevilta laitteilta kopioimalla ei voi aiheuttaa vastapuolelle taloudellista menetystä, kun vastapuolelle jää edelleen käyttöön laitteet ja niiden sisältö sellaisena kuin ne olivat ennen turvaamistoimen täytäntöönpanoa. Laitteiden takavarikointi turvaamistoimen täytäntöönpanon yhteydessä ei ole ehdottoman välttämätöntä, vaan ulosottomies voi harkintansa mukaan toteuttaa todistelun turvaamisen vastapuolelle vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla.

Vastapuolelle aiheutuvan haitan ja hakijoiden suojattavan intressin vertailussa on otettava lisäksi huomioon, että vastapuoli on mitä ilmeisimmin tahallisesti saattanut yleisön saataviin erittäin paljon tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa BitTorrent-vertaisverkossa. Lisäksi turvaamistoimella turvattavan todistelun merkitys näyttönä tulee rajoittamaan pääasian oikeudenkäyntikuluja puolin ja toisin.

Todistelu

Hakijoiden asiakirjatodisteet

1. Starz Entertainment LLC:n ja Crystalis Entertainment UG:n välinen lisenssisopimus (2.10.2014) sekä 28.5.2015 ja 1.11.2017 päivätyt täydennykset (salassapidettäviä)
2. Otteet Yhdysvaltojen Copyright Officen tietokannasta televisiosarjoja Ash vs Evil Dead ja Black Sails koskien
3. Elokuvan The Big Sick mainosjuliste (3a), elokuvien Captain Fantastic, Eye in the Sky, Hell or High Water, Snowden, Southpaw, The Hateful Eight, The Neon Demon ja Trumbo Blu-ray-levykannet (3b–3i) sekä elokuvia All I See Is You, Bad Santa 2, Lion, The Killing of a Sacred Deer ja Unlocked koskevat lisenssisopimukset (3j–3n, salassapidettäviä)
4. TECXIPIO GmbH:n laatima selvitys vastapuolen liittymistä havaituista oikeudenloukkauksista
5. TECXIPIO GmbH:n laatima selvitys vastapuolen liittymän kahdesta IP-osoitteesta havaitusta BitTorrent-liikenteestä (salassapidettävä)
6. Kuvakaappaus Muropaketti-keskustelupalstan eräistä 13.7.2017 kirjoitetuista viesteistä
7. DNA Oyj:n ja Elisa Oyj:n ilmoitukset teleliittymän haltijan tietojen luovuttamisesta

Markkinaoikeuden ratkaisu

Väliaikainen salassapitomääräys

Hakijat ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1a–1c, 3j–3n ja 5 olevat asiakirjat pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan. Hakijoiden mukaan hakemuksen liitteinä 1a–1c ja 3j–3n olevat asiakirjat sisältävät tietoja hakijoiden yksityisestä liikesalaisuudesta ja tietoja yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista, joiden julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijoille. Lisäksi hakijoiden mukaan hakemuksen liite 5 sisältää liikesalaisuutena pidettäviä yksityiskohtia hakijoiden suorittaman valvonnan metodeista ja laajuudesta. Julkisuuteen tullessaan tiedot todennäköisesti vaikeuttaisivat valvonnan suorittamista jatkossa ja siten niiden julkiseksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijoille.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut edellytykset määrätä edellä mainitut asiakirjat pidettäväksi salassa väliaikaisesti. Sen vuoksi markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1a–1c, 3j–3n ja 5 olevat asiakirjat pidettäviksi salassa toistaiseksi.

Tämä väliaikaismääräys on voimassa, kunnes salassapitoa koskevan vaatimuksen johdosta annetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu lopullinen ratkaisu.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Oikeudelliset lähtökohdat

1. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu muun ohella tekijänoikeuslaissa säädettyjen tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

2. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa riita-asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

3. Lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

4. Lain 4 §:n mukaan, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua, tuomioistuin voi hakijan pyynnöstä antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin toisin määrää.

5. Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijoiden saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (niin sanottu vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (niin sanottu vaaraedellytys). Edelleen edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu). Vielä arvioitavaksi tulee se, voidaanko turvaamistoimi määrätä väliaikaisena vastapuolta kuulematta.

2 Hakijoiden oikeuksista ja oikeuksien loukkaamisen toteutumisesta

6. Hakijoiden tulee ensinnäkin saattaa todennäköiseksi, että niillä on edellä mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, kuten tekijänoikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että niiden oikeutta loukataan tai että tällainen on välittömästi toteutumassa.

7. Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Tässä tapauksessa kysymys on hakijoiden ilmoituksen mukaan muun ohessa elokuvista, joiden tuottajien kotipaikka on Ranskassa, Tanskassa, Unkarissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa. Kyseiset valtiot ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

8. Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

9. Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

10. Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

11. Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

12. Hakijat ovat oikeuksiensa loukkaamisen osoittaakseen toimittaneet markkinaoikeudelle elokuvajulisteen ja Blu-ray-levyjen kansia eräistä elokuvista, Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin otteita hakemuksen kohteena olevista televisiosarjoista sekä televisiosarjoja ja eräitä elokuvia koskevia lisenssisopimuksia seuraavien teosten vuosina 2015–2018 havaittujen oikeudenloukkauksien osalta:

- Crystalis Entertainment UG: Ash vs Evil Dead -televisiosarjan kauden 1 jaksot 1–10, kauden 2 jaksot 1–3 ja 6–10 sekä kauden 3 jaksot 1–10 sekä Black Sails -televisiosarjan kauden 1 jaksot 3, 4 ja 6–8, kauden 2 jaksot 2–4 ja 6–9, kauden 3 jaksot 3–10 sekä kauden 4 jaksot 1–7 ja 9–10
- Scanbox Entertainment Content Rights ApS: elokuvat All I See Is You, Bad Santa 2, Eye in the Sky, Hell or High Water ja The Big Sick
- Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS: elokuvat Captain Fantastic, Lion, Snowden, Southpaw, The Hateful Eight, The Neon Demon, Trumbo ja Unlocked
- Scanbox Entertainment Film Rights ApS: elokuva The Killing of a Sacred Deer.

13. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo hakijoiden saattaneen tässä turvaamistoimiasiassa tässä vaiheessa riittävän todennäköiseksi, että niillä on sellainen oikeus mainittujen elokuvien ja televisiosarjojen jaksojen vertaisverkkojakeluun, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

14. Oikeuksiensa loukkauksesta hakijat ovat puolestaan esittäneet selvityksenä TECXIPIO GmbH -nimisen yrityksen laatiman koosteen BitTorrent-liikennettä koskevista lokitiedoista. Kun otetaan huomioon siinä mainittujen tiedostojen nimet, markkinaoikeus katsoo hakijoiden esittämän selvityksen osoittavan tässä vaiheessa riittävän suurella todennäköisyydellä, että vastapuolen teleliittymän käytössä olleista kahdesta IP-osoitteesta on oikeudetta saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen edellä kohdassa 12 mainittuja elokuvia ja televisiosarjojen jaksoja. Markkinaoikeus katsoo hakijoiden näin ollen saattaneen todennäköiseksi, että mainituilta osin niiden oikeutta loukataan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

3 Aineiston merkityksestä todisteena pääasiassa

15. Turvaamistoimen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa. Tällaisena pääasiana on hakijoiden esittämän perusteella pidettävä tekijänoikeuslain 57 §:n mukaista vastapuoleen kohdistuvaa hyvityskannetta, joka perustuu edellä kohdassa 12 yksilöityjen elokuvien ja televisiosarjojen jaksojen oikeudettomaan yleisön saataviin saattamiseen vertaisverkossa.

16. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että turvaamistoimihakemuksessa ja -päätöksessä turvaamistoimen kohde tulee yksilöidä sellaisella tarkkuudella, että täytäntöönpanossa tiedetään, mitä omaisuutta täytäntöönpanossa etsitään ja mihin omaisuuteen turvaamistoimi kohdistetaan. Samoin yksilöinti on tarpeen sen vuoksi, että tuomioistuin voi arvioida, onko kohteella oletettavasti merkitystä todisteena. Hakemukselta ja päätökseltä ei kuitenkaan edellytetä, että niissä aina on nimenomaisesti tarkkaan yksilöity jokainen esine tai asia, johon turvaamistointa haetaan. Yksilöinnin pitää kuitenkin sisältää niin tarkat tiedot turvattavista todisteista, että turvaamistoimen kohde ei jää ulosottomiehen harkintaan, vaan ulosottomies voi turvaamistoimipäätöksessä annetun yksilöintikuvauksen perusteella kohdistaa turvaamistoimen päätöksessä tarkoitettuihin esineisiin. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda siviiliasioihin esitutkintatyyppistä menettelyä.

17. Edelleen esitöiden (HE 119/1999 vp s. 7) mukaan turvaamistoimen kohteena voivat muun ohella olla vastapuolen omistamat ja sen liiketiloissa olevat tietokoneet ja niissä olevat hakemuksessa mainitut tietokoneohjelmat tai muu tietokoneessa oleva aineisto, josta oikeudenloukkaus saattaa ilmetä.

18. Markkinaoikeus katsoo, että hakemuksessa esitetyn perusteella vertaisverkkojen käyttöön tarkoitetuilla tietokoneohjelmilla, erityisesti niiden nimillä ja versionumeroilla, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Niin ikään edellä kohdassa 12 yksilöityjen elokuvien ja televisiosarjojen jaksojen teoskappaleita sisältävillä tiedostoilla ja näitä vastaavilla .torrent-päätteisillä tiedostoilla voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Hakemuksessa esitetyn perusteella voidaan lisäksi olettaa olevan merkitystä todisteena tiedoilla vastapuolen talouden reitittimestä, mahdollisen langattoman verkon nimestä ja suojausasetuksista sekä tietokoneissa käytettyjen langattomien lähiverkkojen tiedoilla reitittimen langattomien verkkojen tietoja vastaavilta osin.

19. Kuitenkaan ainakaan tässä vaiheessa esitetyn perusteella ei ole todettavissa, mikä merkitys todisteena olisi laitteiden tallennusmuistien mahdollisesti salatuilla osioilla ja niiden tiedoilla, mahdollista laitteiden tallennusmuistien tyhjentämistä koskevilla tiedoilla sekä tiedoilla siitä, missä kaikissa langattomissa verkoissa vastapuolen tietokoneita on käytetty. Hakemuksessa ei ole myöskään riittävästi yksilöity, mitä laittomasti hankituilta vaikuttavat mediatiedostot, BitTorrentin käyttöön viittaavat selainten sivuhistorian tiedot, BitTorrentin käyttöön suunniteltuihin ohjelmiin viittaavat selainten apu- ja liitännäisohjelmien tiedot, magnet-linkkien käyttöön viittaavat tai muut ilmeisesti vertaisverkkojen käyttöön liittyvät tiedostot ja ohjelmat olisivat ja mitä merkitystä näillä voidaan olettaa olevan todisteena pääasiassa. Edellä todetuilta osin hakemus turvaamistoimen määräämisestä vastapuolta kuulematta on siten hylättävä.

4 Vaaraedellytys

20. Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskevissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta. Markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua vaaraedellytystä ole aihetta arvioida toisin myöskään käsillä olevassa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen asian yhteydessä.

21. Markkinaoikeus katsoo, että hakemuksessa esitettyä väitettä vaaraedellytyksen käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä. Näin ollen turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

5 Haittavertailu

22. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on todettu muun ohella, että turvaamistoimesta määrätessään tuomioistuimen tulee vertailla keskenään hakijalle turvaamistoimen määräämättä jättämisestä aiheutuvaa vahinkoa, hänelle toimesta aiheutuvaa hyötyä ja vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tästä syystä tuomioistuin voi myös viran puolesta määrätä lievemmästä toimenpiteestä, vaikka hakija pyytää todistusaineiston takavarikkoa.

23. Markkinaoikeus katsoo, että mainitussa haittavertailussa turvaamistoimen määräämistä puoltavana seikkana on otettava huomioon, että käsillä olevat todennäköisiksi saatetut oikeudenloukkaukset ovat kohdistuneet edellä kohdassa 12 yksilöityihin 14 elokuvaan ja kahden televisiosarjan yhteensä 57 jaksoon, oikeudenloukkauksista on tehty havaintoja vuosina 2015–2018 ja oikeudenloukkaukset ovat esitetyn perusteella jatkuneet hakijoiden yhteydenottojen jälkeenkin.

24. Haittavertailussa turvaamistoimen määräämistä puoltaa myös se, että edellä kohdassa 18 todetusti turvaamistoimi kohdistuisi verrattain tarkkarajaisesti loukkauksen kohteena olleita teoksia sisältäviin tai näihin liittyviin tiedostoihin sekä loukkauksessa mahdollisesti käytettyihin vertaisverkko-ohjelmiin ja langattoman verkon käyttöä koskeviin keskeisiin tietoihin.

25. Hakemuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, miten vaadittu turvaamistoimi tulisi toteuttaa. Hakemuksessa on sinänsä viitattu tietojen kopioimiseen ja toisaalta langattomaan verkkoon liittyvien tietojen osalta havainnointiin ja dokumentointiin. Hakijat ovat myös viitanneet siihen, että turvaamistoimi voidaan panna täytäntöön vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla.

26. Tähän nähden hakemuksen mukaisena viimesijaisena vaihtoehtona on pidettävä takavarikkoa, ellei turvaamistointa voida toteuttaa vähemmän haittaa aiheuttavalla tavalla. Markkinaoikeus toteaa, että esitetty turvaamistoimi olisi ainakin joissakin olosuhteissa mahdollista panna täytäntöön vastapuolen kotona siten, ettei vastapuolen hallussa olevia pääosin tavallisia, normaaliin elämään liittyvien asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoteknisiä laitteita olisi tarpeen ottaa ulosottomiehen haltuun. Toisaalta vastapuoli voisi katsoa, että hänen kotonaan tapahtuvan tutkimisen, havainnoinnin ja dokumentoinnin aiheuttama haitta olisi suurempi kuin laitteiden lyhytaikaisesta haltuun ottamisesta aiheutuva haitta. Niin ikään esimerkiksi tarvittavista käyttäjätunnuksista tai tietojen salauksesta johtuen turvaamistointa voi olla mahdotonta panna täytäntöön muutoin kuin ottamalla laitteet ulosottomiehen haltuun, niiden tallennusmuistien sisältö kopioimalla ja tästä kopiosta turvaamistoimen kohteena olevat tiedot selvittämällä ja erottelemalla.

27. Markkinaoikeus katsoo, että haittavertailussa turvaamistoimen määräämistä vastaan puhuu jossakin määrin se, että ulosottomiehen on mentävä vastapuolen kotiin ja joko otettava haltuun edellä kohdassa 26 mainittuja yleiskäyttöisiä laitteita tai pantava turvaamistoimi siellä täytäntöön esimerkiksi tutkimalla, havainnoimalla ja dokumentoimalla mainittuja laitteita ja niiden käyttöä. Turvaamistoimen edellä mainitut rajaukset kuitenkin vähentävät näitä haittoja. Haittoja on myös mahdollista vähentää antamalla oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tarkempia määräyksiä siitä, milloin vastapuolelle on viimeistään palautettava sen tietotekniset laitteet, jos niitä on välttämätöntä ottaa ulosottomiehen haltuun turvaamistoimen täytäntöönpanoa varten.

6 Turvaamistoimen myöntäminen väliaikaisesti vastapuolta kuulematta

28. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 4 §:n esitöiden (HE 119/1999 vp s. 9) mukaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa todistusaineisto on luonteeltaan usein sellaista, että se voidaan hävittää hyvin nopeasti. Erityisesti tietokoneohjelmat ja muu tietokoneille tallennettu aineisto ovat luonteeltaan sellaisia, että hävittämisen vaara on säännönmukaisesti olennainen. Jos vastaaja saisi turvaamistoimesta tiedon ennen sen täytäntöönpanoa, todistusaineisto voisi täytäntöönpanoon ryhdyttäessä varsin usein olla kätketty, hävitetty tai siirretty muualle. Sen vuoksi turvaamistoimi tulee esitöiden mukaan käytännössä usein määrättäväksi väliaikaisena hakijan niin vaatiessa. Jos todistusaineisto on luonteeltaan sellaista, että vastapuolen kuuleminen ennen hakemuksen käsittelyä ei vaarantaisi turvaamistoimen tarkoitusta, vastapuolta on esitöiden mukaan kuitenkin kuultava.

29. Markkinaoikeus toteaa, että ottaen huomioon kysymyksessä olevan turvaamistoimen luonne ja kohde sekä sen toteuttamiseen liittyvä tarve turvata niin sanottu yllätysmomentti, on ilmeistä, että turvaamistoimen tarkoitus saattaisi todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarantua, ellei turvaamistoimipäätöstä annettaisi varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi.

30. Väliaikaisella turvaamistoimella hankittu aineisto tulee lisäksi tässä vaiheessa määrätä jäämään ulosottomiehen haltuun.

7 Johtopäätös

31. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen turvaamistoimen myöntämiselle väliaikaisena vastapuolta kuulematta päätöslauselmassa tarkemmin yksilöidyin tavoin ovat olemassa.

8 Yleinen turvaamistoimi todistelun turvaamisen täytäntöönpanemiseksi

32. Hakijat ovat myös vaatineet, että markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla vastapuolen luovuttamaan sakon uhalla ulosottomiehelle edellä vaaditun turvaamistoimenpiteen toteuttamisen ja turvaamistoimen todisteena käyttämisen edellyttämät salausavaimet, salasanat ja käyttäjätunnukset.

33. Asiassa tulee myös tältä osin tässä vaiheessa ratkaista, voidaanko hakemus turvaamistoimen myöntämiseksi hyväksyä ilman, että vastapuolelle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentissa säädetään, että turvaamistoimea koskevaa hakemusta ei voida hyväksyä varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua, tuomioistuin voi kuitenkin hakijan pyynnöstä antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle sanottua tilaisuutta.

34. Markkinaoikeus toteaa tämän vaaditun turvaamistoimen tarkoituksena olevan varmistaa se, että todistelun turvaamista koskevan turvaamistoimen kohteena olevaa aineistoa on mahdollista käyttää todisteena tietoteknisten salaustoimenpiteiden estämättä. Markkinaoikeus katsoo, että tämä tarkoitus ei vaarannu siitä, että vastapuolelle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

35. Tältä osin vaatimus turvaamistoimen määräämisestä väliaikaisena vastapuolta kuulematta on siten hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen A:n luona kopioimaan tai tutkimaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan A:n hallussa olevilta

a) tietokoneilta, ulkoisten ohjelmistojen asentamisen mahdollistavilta mediantoistolaitteilta ja levypalvelimilta vertaisverkkojen käyttöön tarkoitetut tietokoneohjelmat ja erityisesti niiden nimet ja versionumerot; ja

b) tietokoneilta, ulkoisten ohjelmistojen asentamisen mahdollistavilta mediantoistolaitteilta ja levypalvelimilta tai kiintolevyiltä, muistitikuilta tai kirjoitettavissa olevilta tai olleilta CD-, DVD- tai Blu-ray-levyiltä (jäljempänä siirrettävät tallennusalustat) seuraavien teosten teoskappaleita sisältävät tiedostot ja näitä koskevat .torrent-päätteiset kuvaustiedostot:

- Ash vs Evil Dead -televisiosarjan kauden 1 jaksot 1–10, kauden 2 jaksot 1–3 ja 6–10 sekä kauden 3 jaksot 1–10
- Black Sails -televisiosarjan kauden 1 jaksot 3, 4 ja 6–8, kauden 2 jaksot 2–4 ja 6–9, kauden 3 jaksot 3–10 sekä kauden 4 jaksot 1–7 ja 9–10
- Elokuvat All I See Is You, Bad Santa 2, Eye in the Sky, Hell or High Water, The Big Sick, Captain Fantastic, Lion, Snowden, Southpaw, The Hateful Eight, The Neon Demon, Trumbo, Unlocked ja The Killing of a Sacred Deer.

Markkinaoikeus myös määrää ulosottomiehen tutkimaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan tiedot A:n taloudessa käytössä olevan reitittimen mallista, mahdollisesta langattoman verkon nimestä ja suojausasetuksista sekä tiedot siitä, missä langattomissa verkoissa A:n tietokoneita on käytetty reitittimen langattomien verkkojen tietoja vastaavilta osin.

Siinä tapauksessa, ettei edellä mainittuja määräyksiä ole joiltakin osin mahdollista toteuttaa tai joka tapauksessa jos A niin vaatii, ulosottomiehen on otettava turvaamistoimen täytäntöönpanoa varten näiltä osin väliaikaisesti haltuun A:n hallussa olevat edellä mainitut laitteet ja siirrettävät tallennusalustat kyseisten tietojen selvittämiseksi ja erottelemiseksi. Mahdollisesti haltuun otettavat laitteet on palautettava A:lle mahdollisimman pian ja viimeistään viiden vuorokauden ja siirrettävät tallennusalustat 10 vuorokauden kuluttua niiden haltuun ottamisesta.

Ulosottomies saa tarpeen vaatiessa käyttää turvaamistoimen täytäntöönpanossa apunaan esteetöntä asiantuntijaa. Mainitun asiantuntijan vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Mainituilla toimenpiteillä saatu aineisto määrätään jäämään tässä vaiheessa ulosottomiehen haltuun.

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes asiassa annetaan lopullinen turvaamistoimea koskeva päätös tai asiassa toisin määrätään.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää hakemuksen turvaamistoimien määräämisestä vastapuolta kuulematta.

Täytäntöönpano ja vakuudet sekä turvaamistoimen peruuttaminen

Tämän väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Crystalis Entertainment UG, Scanbox Entertainment Content Rights ApS, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS hakevat tämän väliaikaisen turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n on ennen tämän väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n tulee viimeistään 10.12.2018 huolehtia kysymyksessä olevan väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanosta uhalla, että väliaikaista turvaamistointa koskeva määräys raukeaa ja ulosottomies voi peruuttaa täytäntöönpanon.

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n tulee viimeistään 17.12.2018 toimittaa markkinaoikeudelle selvitys väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanosta.

A:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi.

Väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen ja hakemuksen tiedoksianto

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n pyynnöstä markkinaoikeus uskoo tämän muun ohella väliaikaista turvaamistointa koskevan määräyksen ja hakemuksen tiedoksiannosta huolehtimisen hakijoille.

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n on viimeistään 10.12.2018 annettava tämä päätös, todistelun turvaamista koskeva hakemus ja markkinaoikeuden vastauspyyntö tiedoksi A:lle.

Crystalis Entertainment UG:n, Scanbox Entertainment Content Rights ApS:n, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS:n on viimeistään 17.12.2018 toimitettava markkinaoikeudelle selvitys edellä mainittujen asiakirjojen tiedoksiannosta A:lle.

Crystalis Entertainment UG, Scanbox Entertainment Content Rights ApS, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ja Scanbox Entertainment Film Rights ApS voivat pyytää määräajan pidennystä, uutta määräaikaa tai tuomioistuinta huolehtimaan tiedoksiannosta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 14 §:n 2 momentin ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 33 §:n 3 momentin nojalla tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.