MAO:646/18

Asian tausta

Easydoing Oy:lle on 23.3.2005 myönnetty eurooppapatentti numero EP 1 096 872 keksinnölle nimeltä "Saddle Chair" (suomeksi "Satulatuoli"). Mainittu eurooppapatentti on sittemmin saatettu voimaan muun ohella Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

Eurooppapatentin numero EP 1 096 872 tarkoittama keksintö muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–4.

Edellä mainittu itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

“1. A saddle chair, which comprises:

- a saddle-shaped seat (1) which has a rounded center part (2), and side parts (3) that curve downwards at an angle from the center part in order to support pelvis and thigh muscles of a seated person, said side parts (3) having front edges (4), which are at a diagonal angle to one another and between them is formed a space (5), the side parts being structured to support the pelvis and thigh muscles of a seated person such that the seat guides the seated person to sit with thighs thereof at an angle downwards and forwards with respect to the center part in use;

- an adjusting device (7) attached to the saddle-shaped seat to enable the adjustment of the elevation of the saddle-shaped seat; characterized in that the front edges (4) are located in the front center section of the side parts (3) and are curved at an angle backwards and towards the center part of the saddle-shaped seat such that the space between these edges (4) extends backwards, and that the rounded center part (2) of the seat extends from the front side to the back side of the saddle-shaped seat."

Patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne

Scan-Cast Oy on 20.9.2017 nostanut markkinaoikeudessa kanteen Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 1 096 872 (jäljempänä myös riitapatentti) julistamisesta mitättömäksi.

Kyseisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä markkinaoikeudessa Easydoing Oy on tehnyt käsillä olevan Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 1 096 872 rajoittamista koskevan pyynnön.

Patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Vaatimukset

Easydoing Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 1 096 872 olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 3 ja 4 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Perusteet

Euroopan patenttiviraston vakiintuneen käytännön mukaan eurooppapatentin on myöntämisen jälkeenkin täytettävä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä myös Euroopan patenttisopimus tai EPC) 138 artiklassa määrätyt patentoitavuuden edellytykset, mukaan lukien Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklaan sisältyvä vaatimus niin sanotusta selityksen riittävyydestä. Lisäksi patentin rajoittamisen edellytyksenä on Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklaan sisältyvä vaatimus niin sanotusta patenttivaatimusten täsmällisyydestä.

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät patenttilain 53 b §:ssä säädetyt edellytykset patentin rajoittamisen hyväksymiselle. Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset ovat lisäksi Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa tarkoitetulla tavalla täsmällisiä.

Patenttilain 53 b §:n 1 kohdassa viitataan patentin rajoittamisen edellytyksenä Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklaan sisältyvään vaatimukseen selityksen riittävyydestä.

Alan ammattimies voi toteuttaa rajoittamispyynnön mukaisten patenttivaatimusten tarkoittaman keksinnön. Rajoittamispyynnön mukaisessa patenttivaatimuksessa käytetty ilmaisu "lähelle" on riittävä, jotta alan ammattimies voisi käyttää keksintöä.

Rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytettyä piirrettä on pidettävä alan ammattimiehelle selkeänä ja täsmällisenä. Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 täsmentää riitapatenttia aukon määritelmän osalta.

Rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 löytyy niin sanottu tuki riitapatentin niin sanottuna perusasiakirjana pidettävästä riitapatentin selityksestä.

Rajoittamispyynnön mukaisella itsenäisellä patenttivaatimuksella 1 rajataan riitapatentin suojapiiristä pienet aukot. Rajoittamisella näin ollen supistetaan riitapatentin suojapiiriä.

Vastaus

Vaatimukset

Scan-Cast Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Easydoing Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Perusteet

Patenttilain 53 b §:ään ei ole sinänsä katsottava sisältyvän patentin rajoittamiselle ehtoa patenttivaatimuksen selkeydestä tai täsmällisyydestä. Rajoittamispyynnön mukaisissa patenttivaatimuksissa käytetyistä sanamuodoista ja niiden merkitysestä ei saa kuitenkaan jäädä epäselvyyttä. Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan oikeuskäytännön mukaan, jos väitekäsittelyssä patenttivaatimuksia muutetaan siten, että niihin otetaan piirteitä selityksestä, tulee muutettujen patenttivaatimusten täyttää myös vaatimukset patenttivaatimusten selkeydestä ja täsmällisyydestä. Kysymyksessä olevassa asiassa rajoittamispyynnön mukaisiin patenttivaatimuksiin on otettu piirteitä selityksestä ja näin ollen kyseisten patenttivaatimusten tulee täyttää myös vaatimukset patenttivaatimusten selkeydestä ja täsmällisyydestä.

Kysymyksessä oleva rajoittamispyyntö ei täytä patenttilain 53 b §:ssä säädettyjä patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytyksiä.

Alan ammattimies ei ensinnäkään pysty toteuttamaan rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä kyseisen patenttivaatimuksen suojan määrittämässä laajuudessa, vaikka hän tukeutuisi riitapatentin selitykseen. Riitapatentin selityksestä ei selviä, miten aukko tosiasiallisesti muodostetaan, miten aukko toimii reisiä myötäillessään paremmin eikä varsinkaan sitä, mikä tekninen etu saavutetaan tuolla väitetyllä reisien myötäilyllä. Rajoittamispyynnön mukaisten patenttivaatimusten ei näin ollen ole katsottava täyttävän patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytystä patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

Rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytetty määritelmä "lähelle" ei täsmennä muutenkin tulkinnanvaraista patenttivaatimusta. Kyseessä on suhteellisesta ja epäselvästä määritelmästä, kuten on myös määritelmässä "reisiä myötäilevä".

Rajoittamispyynnön hyväksyminen edellyttää lisäksi, että patentin rajoittaminen merkitsee patentin suojapiirin todellista supistumista. Koska rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ole täsmällinen, sen ei ole todellisuudessa katsottava rajoittavan patentin suojapiiriä.

Rajoittamispyynnön mukaisten patenttivaatimusten englanninkielinen sanamuoto ei vastaa suomenkielistä sanamuotoa. Englanninkieliseen sanamuotoon sisältyvää ilmaisua "upwards" ei sisälly suomenkieliseen sanamuotoon.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Markkinaoikeus on pyytänyt oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:n perusteella lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeuden pyynnön johdosta antanut 17.7.2018 lausunnon.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Riitapatentti

Easydoing Oy:lle on 23.3.2005 myönnetty eurooppapatentti numero EP 1 096 872 keksinnölle nimeltä "Saddle Chair" (suomeksi "Satulatuoli"). Mainittu eurooppapatentti on sittemmin saatettu voimaan muun ohella Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

Riitapatentin tarkoittama keksintö muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–4.

Edellä mainitun riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

“1. A saddle chair, which comprises:

- a saddle-shaped seat (1) which has a rounded center part (2), and side parts (3) that curve downwards at an angle from the center part in order to support pelvis and thigh muscles of a seated person, said side parts (3) having front edges (4), which are at a diagonal angle to one another and between them is formed a space (5), the side parts being structured to support the pelvis and thigh muscles of a seated person such that the seat guides the seated person to sit with thighs thereof at an angle downwards and forwards with respect to the center part in use;

- an adjusting device (7) attached to the saddle-shaped seat to enable the adjustment of the elevation of the saddle-shaped seat;

characterized in that the front edges (4) are located in the front center section of the side parts (3) and are curved at an angle backwards and towards the center part of the saddle-shaped seat such that the space between these edges (4) extends backwards, and that the rounded center part (2) of the seat extends from the front side to the back side of the saddle-shaped seat."

Riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suomenkielinen käännös kuuluu puolestaan seuraavasti:

“1. Satulatuoli, johon kuuluu:

- satulan muotoinen istuin (1), jossa on pyöristetty keskiosa (2) ja sivuosat (3), jotka ulottuvat keskiosasta vinosti alaspäin istuvan henkilön lantion ja reisilihaksien tukemiseksi, mainituissa sivuosissa (3) on etureunat (4), jotka ovat vinossa kulmassa toisiinsa nähden ja niiden välissä on aukko (5), sivuosat on muotoiltu tukemaan istuvan henkilön lantion lihaksia ja reisilihaksia siten, että istuin ohjaa istuvan henkilön istumaan käytännössä reidet viistosti alaspäin ja eteenpäin keskiosaan nähden

- istuimeen kuuluu satulan muotoiseen istuimeen liitetty säätölaite (7) satulan muotoisen istuimen korkeussäätöä varten;

tunnettu siitä, että etureunat (4) ovat sivuosien (3) keskialueen edessä ja ne on kaarrettu vinosti taaksepäin ja satulan muotoisen istuimen keskiosaa kohden siten, että näiden reunojen (4) välissä oleva aukko ulottuu taaksepäin, ja että istuimen pyöristetty keskiosa (2) ulottuu satulan muotoisen istuimen etuosasta takaosaan."

2 Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys Scan-Cast Oy:n Easydoing Oy:tä vastaan nostaman Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 1 096 872 mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Easydoing Oy:n markkinaoikeudelle tekemästä mainittua riitapatenttia koskevasta patentin rajoittamista koskevasta pyynnöstä.

Easydoing Oy on pyytänyt, että Suomessa voimaan saatettua eurooppapatenttia numeroa FI/EP 1 096 872 rajoitetaan olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 3 ja 4 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Scan-Cast Oy on vaatinut, että Easydoing Oy:n tekemä patentin rajoittamista koskeva pyyntö hylätään.

3 Patentin rajoittamiseen liittyvistä oikeusohjeista

Patenttilain 70 g §:n mukaan Suomea koskevalla eurooppapatentilla on sama oikeusvaikutus kuin Suomen patenttiviranomaisen myöntämällä patentilla ja siihen sovelletaan Suomessa myönnettyä patenttia koskevia säännöksiä, jollei patenttilain 9 b luvussa muuta säädetä.

Patenttilain 70 p §:n 4 momentin mukaan mainitun lain 52 §:ssä tarkoitetussa mitättömyysoikeudenkäynnissä on yksinomaan käsittelykielellä olevien asiakirjojen sanamuoto todistusvoimainen.

Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset

Patenttilain 53 a §:n 1 momentin mukaan patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista tekemällä siitä kirjallisen pyynnön patenttiviranomaiselle. Rajoittamista koskevaan pyyntöön tulee sisältyä:
1) patentinhaltijan nimi ja osoite;
2) patentin rekisterinumero;
3) rajoitetut patenttivaatimukset sekä selitys ja piirustukset, jos niitä on muutettu;
4) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite; sekä
5) käsittelymaksu.

Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:

1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta on todettu tuomioistuimissa tapahtuvaan patentin rajoittamiseen liittyen, että sääntelyn tarkoituksena on antaa patentinhaltijalle oikeus puolustautua mitätöintikannetta vastaan patenttivaatimuksia muuttamalla (HE 92/2005 vp s. 14).

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että rajoittamista koskevan säännöksen ottamisella lakiin ei haluta tehdä eroa eurooppapatentin ja kansallisen patentin välillä, joten säännös koskee kaikkia Suomessa voimassa olevia patentteja. Tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä patenttiviranomaisen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15).

Kansallisessa patenttiviranomaisessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien rajoittamismenettelystä kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säännökset kansallisten patenttien rajoittamismenettelystä. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamista koskeva menettely patenttiviranomaisessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14).

Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on ensinnäkin patenttilain 52 §:ään liittyen todettu muun ohella, että kuten patentin rajoittaminen patenttiviranomaisessa, patentin rajoittaminen tuomioistuimessa tapahtuu aina patenttivaatimuksia rajoittamalla. Niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoittamispyyntö voidaan hyväksyä, säädetään patenttilain 53 b §:ssä (HE 92/2005 vp s. 38).

Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi patenttilain 53 a §:ään liittyen todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39).

Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on vielä patenttilain 53 b §:ään liittyen todettu, että pykälässä säädetään niistä ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta patenttiviranomainen voi hyväksyä rajoittamispyynnön. Pykälän sisältämät ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi myös tuomioistuimessa tapahtuvaan patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaiseen patentin rajoittamispyynnön käsittelyyn (HE 92/2005 vp s. 39).

Samassa yhteydessä hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että muutetun patentin mukaisen keksinnön tulee olla niin selvästi esitetty, että ammattimies voi patentin perusteella käyttää keksintöä. Patenttia ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville patenttihakemuksesta, kun se tehtiin. Muutetut patenttivaatimukset eivät saa laajentaa patenttisuojaa myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä muutetun patentin käsittämästä suoja-alasta (HE 92/2005 vp s. 39–40).

Lisäksi hallituksen esityksessä on vielä todettu, että patenttiviranomainen ei suorita uutuus- ja patentoitavuustutkimusta patentin rajoittamismenettelyssä. Patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoitus siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät. Patentinhaltijan ei siis ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esimerkiksi vain patenttivaatimusten selventämiseksi tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa eli rajoittaa patenttiaan vain näennäisesti (HE 92/2005 vp s. 40).

Euroopan patenttisopimuksessa eurooppapatentin rajoittamisesta määrätään sopimuksen 105 b artiklassa. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan patenttivirasto tutkii, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimusta koskevissa soveltamismääräyksissä tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin rajoittamiselle. Artiklan 2 kohdan mukaan, jos Euroopan patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, se päättää eurooppapatentin rajoittamisesta soveltamismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä pyyntö.

Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten, jotka muodostavat erottamattoman osan Euroopan patenttisopimusta, säännön 95 mukaan, jos eurooppapatentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää tutkimisen edellytykset, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia, muodostavatko muutetut patenttivaatimukset todellisen rajoituksen suhteessa alun perin myönnettyihin tai väitemenettelyn kuluessa muutettuihin tai aikaisemmin rajoitettuihin patenttivaatimuksiin nähden, sekä täyttävätkö ne Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan ja 123 artiklan 2 ja 3 kohdan määräykset. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä näitä vaatimuksia, patentoitavuustutkimusosaston tulee antaa rajoittamispyynnön tekijälle yksi tilaisuus korjata havaitut puutteet ja muuttaa vaatimukset sekä tarvittaessa selitys ja piirustukset määräajassa (sääntö 95(2)).

Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaan patenttivaatimuksissa on määriteltävä se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä, ja patenttiselityksen on tuettava niitä.

Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia voidaan muuttaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä soveltamismääräysten mukaisesti. Hakijalle on kuitenkin annettava ainakin yksi mahdollisuus hakemuksen muuttamiseen haluamallaan tavalla. Kyseisen artiklan 2 kohdan mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella, että jos rajoittamispyyntö otetaan tutkittavaksi, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosasto tutkii, onko kyseessä todellinen alkuperäisten tai aikaisemmin rajoitettujen patenttivaatimusten rajoittaminen. Sen tulee tutkia täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kohtien mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Sen sijaan patentoitavuustutkimusosasto ei ole velvoitettu tutkimaan, onko rajoitettu patentti enää patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen 52–57 artikloiden mukaan. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

4 Easydoing Oy:n patentin rajoittamista koskeva pyyntö ja asianosaisten käsitykset rajoittamispyyntöön liittyen

Easydoing Oy on edellä selostetulla tavalla pyytänyt, että Suomessa voimaan saatettua eurooppapatenttia numeroa FI/EP 1 096 872 rajoitetaan olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 3 ja 4 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Edellä mainittujen rajoittamispyynnön mukaisten patenttivaatimusten itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

“1. A saddle chair, which comprises:

- a saddle-shaped seat (1) which has a rounded center part (2), and side parts (3) that curve downwards at an angle from the center part in order to support pelvis and thigh muscles of a seated person, said side parts (3) having front edges (4), which are at a diagonal angle to one another and between them is formed a space (5), the side parts being structured to support the pelvis and thigh muscles of a seated person such that the seat guides the seated person to sit with thighs thereof at an angle downwards and forwards with respect to the center part in use;

- an adjusting device (7) attached to the saddle-shaped seat to enable the adjustment of the elevation of the saddle-shaped seat;

characterized in that the front edges (4) are located in the front center section of the side parts (3) and are curved at an angle backwards and towards the center part of the saddle-shaped seat such that the space between these edges (4) extends backwards, which space fits to the form of the thigh and extends upwards close to the pelvic bone of the seated person, and that the rounded center part (2) of the seat extends from the front side to the back side of the saddle-shaped seat."

Edellä mainittujen rajoittamispyynnön mukaisten patenttivaatimusten itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suomenkielinen käännös kuuluu puolestaan seuraavasti:

“1. Satulatuoli, johon kuuluu:

- satulan muotoinen istuin (1), jossa on pyöristetty keskiosa (2) ja sivuosat (3), jotka ulottuvat keskiosasta vinosti alaspäin istuvan henkilön lantion ja reisilihaksien tukemiseksi, mainituissa sivuosissa (3) on etureunat (4), jotka ovat vinossa kulmassa toisiinsa nähden ja niiden välissä on aukko (5), sivuosat on muotoiltu tukemaan istuvan henkilön lantion lihaksia ja reisilihaksia siten, että istuin ohjaa istuvan henkilön istumaan käytännössä reidet viistosti alaspäin ja eteenpäin keskiosaan nähden

- istuimeen kuuluu satulan muotoiseen istuimeen liitetty säätölaite (7) satulan muotoisen istuimen korkeussäätöä varten;

tunnettu siitä, että etureunat (4) ovat sivuosien (3) keskialueen edessä ja ne on kaarrettu vinosti taaksepäin ja satulan muotoisen istuimen keskiosaa kohden siten, että näiden reunojen (4) välissä oleva aukko ulottuu taaksepäin, joka aukko on reisiä myötäilevä ja ulottuu lähelle istujan lantioluita ja että istuimen pyöristetty keskiosa (2) ulottuu satulan muotoisen istuimen etuosasta takaosaan."

Easydoing Oy on esittänyt, että rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytykset. Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan osalta Easydoing Oy on esittänyt, että mainitun säännöksen mukainen edellytys on ymmärrettävä viittaukseksi Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklaan sisältyvään vaatimukseen selityksen riittävyydestä. Easydoing Oy:n mukaan alan ammattimiehen on katsottava kykenevän käyttämään rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä. Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaisen edellytyksen osalta Easydoing Oy on puolestaan esittänyt, että rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 on katsottava löytyvän niin sanottu tuki riitapatentin niin sanottuna perusasiakirjana pidettävästä riitapatentin selityksestä. Patenttilain 53 b §:n 3 kohdan osalta Easydoing Oy on taas esittänyt, että koska rajoittamispyynnön mukaisella itsenäisellä patenttivaatimuksella 1 rajataan riitapatentin suojapiiriä, myös kyseisen edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Scan-Cast Oy on esittänyt, että rajoittamispyyntö ei täytä patenttilain 53 b §:ssä säädettyjä patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytyksiä. Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen osalta Scan-Cast Oy on esittänyt, että alan ammattimies ei kykene toteuttamaan rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä kyseisen patenttivaatimuksen suojan määrittämässä laajuudessa, vaikka hän tukeutuisi riitapatentin selitykseen. Lisäksi Scan-Cast Oy on esittänyt, että koska rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ole täsmällinen, sen ei ole todellisuudessa katsottava rajoittavan patentin suojapiiriä.

5 Asian arviointi

Kuten edellä on selostettu, patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksistä säädetään patenttilain 53 b §:ssä.

Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukaan ensimmäisenä patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Markkinaoikeus toteaa, että sanamuotonsa perusteella edellä mainittu patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukainen edellytys vastaa patenttilain 52 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista perustetta julistaa patentti mitättömäksi.

Patenttilain 52 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan mitättömyysperusteen on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan niin sanottua selityksen riittävyyttä koskevaa edellytystä, josta määrätään Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklassa.

Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan sekä mainitun lain 52 §:n 1 momentin 2 kohdan yhtenevän sanamuodon olisi sinänsä katsottava tukevan sitä, että patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen tulisi ymmärtää merkitsevän Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklassa mukaista selityksen riittävyyttä koskevaa edellytystä.

Kuten edellä on selostettu, sisällytettäessä patentin rajoittamismenettelyä koskevia säännöksiä patenttilakiin lainvalmistelutöissä on sanotussa yhteydessä nimenomaisesti kuitenkin todettu ensinnäkin se, että tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15). Edelleen lainvalmistelutöissä on samassa yhteydessä nimenomaisesti todettu Patentti- ja rekisterihallituksessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti ja että tarkoituksena on, että patentin rajoittamista koskeva menettely Patentti- ja rekisterihallituksessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14). Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on patenttilain 53 a §:ään liittyen vielä nimenomaisesti todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39). Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu muun ohella, että ottaessaan rajoittamispyynnön tutkittavaksi Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kohtien mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

Tulkittaessa lain säännöstä lähtökohtana on pidettävä lain sanamuodon mukaista tulkintaa (ks. esim. korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2014:2 kohta 7). Edellä selostettujen patenttilain muuttamiseen liittyvien nimenomaisesti esitettyjen esityölausumien perusteella markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että patenttilain 53 b §:ää säädettäessä lainsäätäjän tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa patenttilain mukaiset patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytykset Euroopan patenttisopimuksen mukaisten patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytysten kanssa, joiden viimeksi mainittujen on kyseisissä patenttilain muuttamista koskevissa esitöissä nimenomaisesti todettu muodostuvan Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan sekä 123 artiklan 2 ja 3 kohtien määräyksistä. Sanotun valossa markkinaoikeus katsoo, että patenttilain 53 b §:n 1 kohdan osalta, sanotussa säännöksessä käytetystä selityksen riittävyyteen viittaavasta sanamuodosta huolimatta, lainsäätäjä on tarkoittanut kyseisellä edellytyksellä viitata Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaiseen kriteeriin koskien vaatimusta patenttivaatimusten täsmällisyydestä.

Markkinaoikeus toteaa, että rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on voimassa olevaan patenttivaatimukseen nähden muutoksena ehdotettu sisällytettäväksi uusi piirre, joka kuuluu "which space fits to the form of the thigh and extends upwards close to the pelvic bone of the seated person" / " joka aukko on reisiä myötäilevä ja ulottuu lähelle istujan lantioluita".

Euroopan patenttiviraston valituslautakuntatien vakiintuneen oikeuskäytännön (ks. esim. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisut T 560/09, kohta 2 ja T 728/98, kohta 3.1 sekä valituslautakuntien ratkaisut T 1640/11, kohta 3.1 ja T 337/95, kohdat 2.2–2.5) mukaan Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan patenttivaatimusten täsmällisyyttä koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että kolmansille osapuolille ei jää mitään epäselvyyttä sen suhteen, mikä on tietyn patenttivaatimuksen tuottaman suojan kohteena. Tästä oikeusvarmuuden vaatimuksesta sanotun oikeuskäytännön mukaan seuraa, että patenttivaatimusta ei voida pitää Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa tarkoitetulla tavalla täsmällisenä, jollei patenttivaatimus yksiselitteisesti mahdollista edellä mainitun rajanvedon tekemistä. Patenttivaatimus, joka käsittää epätäsmällisen teknisen piirteen, tuo siten mukanaan epäilyn kyseisen patenttivaatimuksen kohteesta. Tämä pätee sitä suuremmalla syyllä, jos epätäsmällinen piirre on olennainen siinä mielessä, että se on tarkoitettu erottamaan patenttivaatimuksen tuottaman suojan kohde tunnetusta tekniikasta.

Kuten edellä on selostettu, rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on voimassa olevaan patenttivaatimukseen nähden muutoksena ehdotettu sisällytettäväksi uusi piirre, jonka mukaan satulatuolissa oleva "aukko on reisiä myötäilevä ja ulottuu lähelle istujan lantioluita".

Markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että edellä mainittuun piirteeseen sisältyvää määrettä "lähelle" on pidettävä jo lähtökohtaisesti luonteeltaan suhteellisena. Easydoing Oy ei ole myöskään esittänyt, että kyseinen termi voisi edes omata nyt kysymyksessä olevalla tekniikan alalla yleisesti hyväksyttyä vakiintunutta merkitystä.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitussa piirteessä satulatuolin aukko on määritelty sen mukaan, miten kyseinen aukko suhteutuu satulatuolin käyttäjään nähden. Satulatuolin käyttäjä ei kuitenkaan muodosta osaa satulatuolin rakenteesta. Satulatuolin rakennetta ei siten ole rajoittamispyynnön mukaisessa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 määritelty satulatuolia määrittelevien piirteiden avulla, vaan epäsuorasti satulatuolin ja sen käyttäjän lantioluiden etäisyyden perusteella.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisältyvä määre "lähelle istujan lantioluita" ei kuvaa Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa tarkoitetulla tavalla täsmällisesti sitä, mitä patentilla halutaan suojata.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että rajoittamispyynnön mukainen patentti ei täytä patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytystä rajoittamispyynnön hyväksymiselle.

Koska Easydoing Oy:n esittämän rajoittamispyynnön mukainen patentti ei edellä todetulla tavalla täytä patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytystä, on Easydoing Oy:n käsillä oleva rajoittamispyyntö jo sanotun johdosta hylättävä. Asiassa ei näin ollen ole sinänsä tarpeen ottaa kantaa muihin patenttilaissa säädettyjen patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytysten täyttymiseen.

Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että koska rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 ei edellä todetulla tavalla ole pidettävä täsmällisenä siihen sisällytettäväksi ehdotetun uuden piirteen osalta, ei sanotussa patenttivaatimuksesta ole katsottava ilmenevän myöskään täsmällisesti sitä, että rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset käsittäisivät patenttisuojan rajoituksen siihen nähden, mitä myönnetyn patentin mukaiset patenttivaatimukset sisältävät. Easydoing Oy:n esittämän rajoittamispyynnön ei näin ollen ole katsottava täyttävän myöskään rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä olevaa vaatimusta siitä, että patentin rajoittamisen tulee olla todellinen siten, että rajoittamispyynnön mukainen patentti merkitsee patentin suojapiirin rajoittumista.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Easydoing Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinööri Krister Karlsson.


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen