MAO:611/18

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Hakemus

Warner Bros. Entertainment Inc. (jäljempänä myös hakija) on markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa 30.10.2018 sekä hakemuksen täydennyksissä 2.11.2018 ja 19.11.2018 pyytänyt, että markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n antamaan yhteystiedot sille kuuluvista, hakemuksen liitteistä 1 ja 63 ilmenevistä teleliittymistä liitteiden sarakkeessa "Ajankohta (UTC)" mainittuina aikoina.

Hakemus koskee tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin Elisa Oyj säilyttää tietoja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun nojalla. Kyseinen Elisa Oyj:n säilytysaika on sen ilmoituksen mukaan eräin poikkeuksin kolme kuukautta. Hakija ei vaadi luovutettavaksi niitä tietoja, joita säilytetään yksinomaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden perusteella. Hakija ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteissä 1 ja 63 yksilöidyistä teleliittymistä on ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia, joihin hakijalla on yksinomainen oikeus. Teleliittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta loukaten näin hakijan yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teosta yleisön saataviin. Oikeudenloukkauksen kohteena olleet hakijan elokuvateokset ovat olleet teatterielokuvia ja televisiosarjojen jaksoja.

Seuraavilla ja hakemuksesta 30.10.2018 sekä hakemuksen täydennyksistä 2.11.2018 ja 19.11.2018 tarkemmin ilmenevillä perusteilla Elisa Oyj on määrättävä antamaan hakemuksessa tarkoitetut yhteystiedot.

Hakemuksen kohteena olevien elokuvateosten tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa. Hakijalla on sopimukseen perustuva saanto kyseisten elokuvateosten tuottajayhtiöiltä kaikkien niiden luomien teosten oikeuksiin. Hakija on rekisteröinyt saantonsa Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteriin, tai saannon rekisteröinti on vireillä.

Hakija valvoo BitTorrent-vertaisverkossa tapahtuvaa tiedostonjakamista NARS-järjestelmällä, joka kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot koepalojen lataamisesta ja hakijan teoksia luvattomasti välittävistä teleliittymistä. Hakija on ladannut hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä koepaloja, joiden lukumäärä on ilmoitettu liitteenä 1 olevassa käännetyssä otteessa NARS-järjestelmän lokitiedostosta. Kaikki liitteessä ilmoitetut koepalat ovat olleet saman IP-osoitteen, tietoliikenneporttitietojen, vertaisverkon parven ja BitTorrent asiakasohjelman perusteella samasta teleliittymästä ja samasta laitteesta siten, että lokitiedosto-otteen kullakin yksittäisellä rivillä mainittu koepalojen määrä on ladattu kokonaisuudessaan kyseisellä rivillä yksilöidystä IP osoitteesta. Tämän lisäksi koepaloilla on ollut ajallinen yhtenevyys eli kahden peräkkäisen koepalan välillä ei ole ollut huomattavaa taukoa. Koepalat ovat varmuudella olleet samasta teleliittymästä peräisin. Koepaloja on verrattu hakijan teokseen, millä on varmistettu tiedoston jakamisen loukkaavan hakijan tekijänoikeutta.

Hakemuksen liitteenä 63 olevasta NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta ilmenee, että hakija on ladannut kullakin rivillä tarkoitetun määrän koepaloja sarakkeista "Ensimmäinen koepala" ja "Ajankohta (UTC)" ilmenevien ajankohtien välisenä aikana. Oikeudenhaltijan kannalta vahinko on yhtä merkittävä riippumatta siitä, ovatko oikeudenloukkaukset tapahtuneet peräkkäin, yhtäaikaisesti tai pidemmän ajan kuluessa. Mikäli koepalat on ladattu hyvin lyhyeltä ajalta, koepalojen huomattava lukumäärä on osoitus siitä, että luvaton yleisön saataviin saattaminen on ollut tehokasta. Mikäli koepaloja on ladattu pitkällä aikavälillä, koepalojen määrä osoittaa, että oikeudenloukkaus on ollut pitkäkestoista ja toistuvaa.

Yksittäinen koepala tarkoittaa useimmiten noin 1–2 minuutin yhteyttä hakemuksen kohteena olevaan teleliittymään. Koepalan lataaminen itsessään tapahtuu hyvin nopeasti, ja tämän jälkeisenä yhteysaikana siirtyvä tieto koskee vain tietoa siitä, että osapuolilla on edelleen yhteys toisiinsa. BitTorrent-protokollan ominaisuuksiin kuuluu, että yhteydenottoajat kuhunkin asiakasohjelmaan ovat lyhyitä.

Markkinaoikeus ei ole ratkaisukäytännössään antanut itsenäistä merkitystä yhteydenottojen toistumisväliä ilmentävälle frekvenssille, eikä sille tule antaa itsenäistä merkitystä tässäkään asiassa. NARS-ohjelmalla ei ole ollut tiettyä yksittäistä frekvenssiä, jolla koepaloja pyrittäisiin

oma-aloitteisesti lataamaan, vaan olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tutkimus ja tuotekehitys ovat myös olleet perusteena frekvenssin ajoittaiseen vaihtamiseen. Koska tavalliset asiakasohjelmat pyrkivät hylkimään useita yhteydenottoja

NARS-järjestelmän kaltaiselta taholta, joka ei itse jaa tiedostoa, NARS-valvontajärjestelmässä on 6.10.2018 alkaen otettu käyttöön ominaisuus, jolla käytetään aiempaa useampia IP-osoitteita vastaanottamaan vertaisverkkoliikennettä. Tavalliselle BitTorrent-asiakasohjelmalle jokainen NARS-järjestelmän käyttämä IP-osoite näyttäytyy itsenäisenä BitTorrent-käyttäjänä. Ominaisuuden käyttöönoton seurauksena BitTorrent-asiakasohjelmat pyrkivät itsenäisesti tarjoamaan tiedoston osia jokaiselle tai useimmalle edellä mainitulle IP-osoitteelle. Ominaisuuden käyttöönoton myötä

NARS-järjestelmä ei enää ollenkaan ota itsenäisesti yhteyttä muihin BitTorrentin käyttäjiin, vaan kaikki yhteydenotot ovat peräisin BitTorrent-käyttäjien omasta aktiivisuudesta.

Hakija on yksilöinyt hakemuksessaan ne teleliittymät, joista hakija on ladannut koepaloja eniten. Hakijan on ollut mahdollista ladata satoja koepaloja hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä, minkä lisäksi kuka tahansa muu vertaisverkon käyttäjä on voinut ladata hakijan teoksia teleliittymistä itselleen. Tämä osoittaa, että teleliittymien käyttäjät ovat saattaneet merkittävissä määrin hakijan teoksia yleisölle.

Tietojen luovuttaminen hakemuksen liitteissä 1 ja 63 yksilöidyistä teleliittymistä on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen oikeudettomaan jakelijaan. Hakija on oikeutettu saamaan yhteystiedot henkilöstä, jolla on parhaimmat mahdollisuudet keskeyttää omistamastaan liittymästä tapahtuva oikeudenloukkaus. Liittymän omistajan kärsimää haittaa voidaan pitää enintään vähäisenä suhteessa hakijan intressiin laajan oikeudenloukkauksen selvittämiseen.

Asiaan osallisen lausuma

Elisa Oyj on lausumassaan 12.11.2018 huomauttanut, ettei sillä vielä lausumaa antaessaan ole tiedossaan, onko hakijan vaatimien yhteystietojen selvittäminen ja luovuttaminen hakijalle mahdollista. Elisa Oyj on pyytänyt markkinaoikeutta huomioimaan, että joka tapauksessa tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisissa tapauksissa hakijalle ei voida selvittää eikä luovuttaa tietoja, joita säilytetään ainoastaan rikosten selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi tai joita lain perusteella voivat saada säilytysvelvollisilta yrityksiltä ainoastaan ne viranomaiset, joilla on lain perusteella oikeus saada tiedot.

Elisa Oyj on lisäksi pyytänyt, että markkinaoikeus arvioi huolellisesti, täyttyvätkö kussakin yksittäisessä tapauksessa perusteet määrätä Elisa Oyj selvittämään ja luovuttamaan kukin hakijan vaatima yksittäinen yhteystieto.

Elisa Oyj on vielä pyytänyt, että markkinaoikeus vahvistaa, että sille tulee korvata tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin mukaisesti kaikki mahdollisen tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut ja kustannnukset täysimääräisesti.

Asiakirjatodistelu

Warner Bros. Entertainment Inc.

1. Ote NARS-valvontajärjestelmän lokitiedostosta
2. Teoksen Arrow tuotantokausia 1 ja 5–6 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
3. Teoksen Black Lightning tuotantokautta 1 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
4. Teoksen Blindspot tuotantokausia 1–3 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
5. Teosta Dunkirk koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
6. Teosta Fantastic Beasts and Where to Find Them koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
7. Teoksen Gotham tuotantokausia 3–4 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
8. Teosta It koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
9. Teoksen iZombie tuotantokausia 3–4 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
10. Teosta Justice League koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
11. Teosta King Arthur: Legend of the Sword koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
12. Teosta Kong: Skull Island koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
13. Teoksen Krypton tuotantokautta 1 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
14. Teoksen Legends of Tomorrow tuotantokautta 2 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
15. Teoksen Lethal Weapon tuotantokautta 1 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
16. Teoksen Lucifer tuotantokausia 1–3 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
17. Teosta Ocean’s 8 koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
18. Teoksen Pretty Little Liars tuotantokautta 1 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
19. Teosta Rampage koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
20. Teosta Ready Player One koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
21. Teoksen Riverdale tuotantokautta 2 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
22. Teoksen Shameless tuotantokausia 1 ja 4–8 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
23. Teosta Suicide Squad koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
24. Teosta Sully koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
25. Teoksen Supergirl tuotantokautta 2 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
26. Teoksen Supernatural tuotantokausia 1–13 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
27. Teoksen The 100 tuotantokausia 1 ja 3–4 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
28. Teosta The Accountant koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
29. Teoksen The Big Bang Theory tuotantokausia 1–11 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
30. Teoksen The Flash tuotantokausia 1 ja 3–4 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
31. Teosta The Lego Batman Movie koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
32. Teosta The Meg koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
33. Teoksen The Originals tuotantokausia 1 ja 4 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
34. Teoksen The Vampire Diaries tuotantokausia 1, 4 ja 7 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
35. Teosta War Dogs koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
36. Teoksen Westworld tuotantokausia 1–2 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
37. Teosta Wonder Woman koskeva Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin rekisteröintitodistus
38. Teoksen Young Sheldon tuotantokautta 1 koskeva ote Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
39. Teoksen Arrow tuotantokausia 1 ja 5–7 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan tuotantotiedot
40. Teoksen Black Lightning tuotantokautta 1 koskeva IMDb-jaksoluettelo
41. Teoksen Blindspot tuotantokausia 1–4 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan tuotantotiedot
42. Teoksen Gotham tuotantokausia 3–4 koskeva IMDb-jaksoluettelo
43. Teoksen iZombie tuotantokausia 3–4 koskeva IMDb-jaksoluettelo
44. Teoksen Krypton tuotantokautta 1 koskeva IMDb-jaksoluettelo
45. Teoksen Legends of Tomorrow tuotantokautta 2 koskeva IMDb-jaksoluettelo
46. Teoksen Lethal Weapon tuotantokausia 1 ja 3 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan tuotantotiedot
47. Teoksen Lucifer tuotantokausia 1–3 koskeva IMDb-jaksoluettelo
48. Teoksen Pretty Little Liars tuotantokautta 1 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan julkaisutiedot
49. Teoksen Riverdale tuotantokausia 2–3 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan tuotantotiedot
50. Teoksen Shameless tuotantokausia 1 ja 4–9 koskeva IMDb-jaksoluettelo sekä sarjan tuotantotiedot ja julkaisutiedot
51. Teoksen Supergirl tuotantokautta 2 koskeva IMDb-jaksoluettelo
52. Teoksen Supernatural tuotantokausia 1–7 koskeva IMDb-jaksoluettelo
53. Teoksen Supernatural tuotantokausia 8–13 koskeva IMDb-jaksoluettelo
54. Teoksen The 100 tuotantokausia 1–3 ja 5 koskeva IMDb-jaksoluettelo sekä sarjan tuotantotiedot ja julkaisutiedot
55. Teoksen The Big Bang Theory tuotantokausia 1–7 koskeva IMDb jaksoluettelo
56. Teoksen The Big Bang Theory tuotantokausia 8–12 koskeva IMDb jaksoluettelo sekä sarjan tuotantotiedot ja julkaisutiedot
57. Teoksen The Flash tuotantokausia 1 ja 3–5 koskeva IMDb-jaksoluettelo ja sarjan tuotantotiedot
58. Teoksen The Originals tuotantokausia 1 ja 4–5 koskeva IMDb-jaksoluettelo sekä sarjan tuotantotiedot ja julkaisutiedot
59. Teoksen The Vampire Diaries tuotantokausia 1, 4 ja 7 koskeva IMDb jaksoluettelo ja sarjan julkaisutiedot
60. Teoksen Westworld tuotantokausia 1–2 koskeva IMDb-jaksoluettelo
61. Teoksen Young Sheldon tuotantokautta 1 koskeva IMDb-jaksoluettelo
62. Teosta Supernatural koskevat IMDb-tuotantotiedot
63. Ote NARS-valvontajärjestelmän lokitiedostosta

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hakijan oikeudet

Warner Bros. Entertainment Inc:lle on sen ilmoituksen mukaan sopimuksin siirtynyt kysymyksessä olevien elokuvateosten oikeudet siten, että sillä on oikeus esittää asiassa tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia. Hakijan mukaan se on rekisteröinyt saantonsa Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteriin tai saannon rekisteröinti on vireillä.

Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Tässä tapauksessa kysymys on hakijan ilmoituksen mukaan elokuvista tai televisiosarjoista, joiden tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

Hakija on asiavaltuutensa osoittaakseen toimittanut markkinaoikeudelle Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin otteita ja rekisteröintitodistuksia sekä jaksoluetteloita ja tuotanto- ja julkaisutietoja hakemuksen kohteena olevista elokuvateoksista. Tässä hakemusasiassa hakijan toimittamasta selvityksestä käy riittävällä tavalla ilmi, että hakijalla on oikeus ryhtyä toimiin teoksiin kohdistuvien oikeudenloukkausten johdosta.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hakijalla on esillä olevassa tekijänoikeuslain 60 a §:ää koskevassa asiassa asiavaltuus ja oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia hakemuksen kohteena olevista teoksista.

Yhteystietojen luovuttamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Hallituksen esityksestä (HE 28/2004 vp) antamassaan lausunnossa eduskunnan lakivaliokunta on ehdotettujen tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevien tekijänoikeuslain 60 a–60 d §:n osalta todennut yleisinä lähtökohtina muun ohella (LaVL 5/2005 vp s. 8), että laittoman toiminnan estämiseksi tulee olla käytettävissä riittävät keinot. Ensisijaisesti näiden keinojen tulee kohdistua siihen henkilöön, jonka väitetään saattavan yleisön saataviin tekijänoikeudelle suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Sekä viestinnän vapauden turvaamisen näkökulmasta yleensä että väitetyn loukkaajan oikeusturvan kannalta erityisesti on tärkeää, että tällaisille viestinnän harjoittamiseen puuttuville toimille asetetaan riittävät edellytykset ja että asiassa noudatettava menettely sisältää takeet kaikkien osapuolten oikeuksien huomioon ottamisesta.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan ehdotetun 60 a §:n osalta todennut (s. 8–9), että koska tietoja ei luovuteta viranomaiselle vaan suoraan toiselle yksityiselle, säännös sisältää myös luovuttamisvelvollisuutta rajaavan edellytyksen. Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisen liittymän osalta, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan myös todennut (s. 9), että viime kädessä tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että aineiston yleisön saataville saattaminen laajuudeltaan ylittää tämän merkittävyyskynnyksen. Jos tämä kriteeri ei täyty, tekijällä tai hänen edustajallaan on aina mahdollisuus kääntyä asiassa poliisin puoleen. Lisäksi lakivaliokunta on todennut, että säännöksessä tarkoitettu korvausvelvollisuus on oletettavasti samalla omiaan suuntaamaan pykälässä tarkoitettuja tietojen luovuttamispyyntöjä tekijänoikeuden suojan toteuttamisen kannalta merkityksellisiin tapauksiin.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säännös liittyy tekijänoikeuslain muutokseen, jolla on saatettu kansallisesti voimaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY. Mainitun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa edellä mainitussa hallituksen esityksessä

(HE 28/2004 vp) ei ehdotettu erillistä tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä, vaan tekijänoikeuslain 60 a § lisättiin lakivaliokunnan aloitteesta lakiin erillisen sääntelyn tarpeen tultua esiin lainsäädäntöprosessin aikana. Lakivaliokunta kuitenkin painotti edellä mainitussa lausunnossaan (s. 8), että säännöstä on syytä tarkastella uudelleen, kun saatetaan kansallisesti voimaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY. Säännöstä ei kuitenkaan tuossa yhteydessä tarkasteltu uudestaan eikä säännökseen ole tehty tältä osin muutoksia.

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisuissaan arvioinut sitä, kuinka edellä mainittuja direktiivejä sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) on tulkittava arvioitaessa tunnistamistietojen luovuttamista koskevia edellytyksiä siviiliprosessia varten (muun muassa tuomio 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54 ja tuomio 19.4.2012, Bonnier Audio ym., C-461/10, EU:C:2012:219).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin viestinnän luottamuksellisuutta koskevan 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kansallisella lainsäädännöllä varmistettava yleisen viestintäverkon ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen välityksellä tapahtuvan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Mainitun direktiivin 6 artiklassa säädetään tilaajia ja käyttäjiä koskevien liikennetietojen käsittelystä.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun ohella mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyjen säädettyjen päämäärien toteuttamiseksi ja edellyttäen, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden yleisten periaatteiden kuten perusoikeuksien mukaisia.

Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdassa suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuudesta paljastaa henkilötietoja siviiliprosessin yhteydessä, mutta siinä ei myöskään aseteta näille valtioille velvollisuutta säätää tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, C-275/06, 54–55 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym.,

C-461/10, 54–55 kohta). Myöskään muut edellä mainitut direktiivit tai kansainväliset sopimukset eivät sisällä tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, 57–60 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 55 kohta). Jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten on tällaisia toimenpiteitä täytäntöön pannessaan tulkittava kansallista oikeuttaan mainittujen direktiivien mukaisesti tavalla, jolla voidaan varmistaa unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien välinen tasapaino sekä yleisten oikeusperiaatteiden, kuten suhteellisuusperiaatteen noudattaminen (ks. em. tuomio Promusicae, 68 ja 70 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 59–61 kohta).

Unionin tuomioistuin on sittemmin liikennetietojen säilyttämistä koskevassa ratkaisussaan todennut, että koska jäsenvaltiot voivat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla rajoittaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden varmistamista koskevan lähtökohtaisen velvollisuuden ulottuvuutta, sitä on unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kuitenkin tulkittava suppeasti (tuomio 21.12.2016, Tele2 Sverige ja Watson ym., C-203/15 ja C-698/15, EU:C:2016:970, 89 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitun ratkaisunsa perusteluissa viitannut sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohtaan ja siihen, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden periaatteesta poikkeavan toimenpiteen, jos se on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen demokraattisen yhteiskunnan toimenpide tässä säännöksessä ilmaistuihin tavoitteisiin nähden. Tuomioistuin on todennut edelleen, että mainitun direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleessa täsmennetään, että tällaisen toimenpiteen on "ehdottomasti" oltava oikeassa suhteessa sen tarkoitukseen nähden (em. tuomion 95 kohta). Tuomioistuin on vielä todennut, että suhteellisuusperiaatteen noudattaminen perustuu myös unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan yksityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden suoja unionin tasolla edellyttää, että henkilötietojen suojaa koskevat poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa (em. tuomion 96 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetuista ratkaisuista ilmenevällä tavalla yhteystietojen luovuttaminen siviiliprosessissa on mahdollista edellyttäen, että tämä toteutetaan ja säännöksiä tulkitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitussa ratkaisussaan kuitenkin edelleen korostanut tällaisten poikkeusperusteiden suppeaa tulkintaa ja sitä, että toimenpiteiden on ehdottomasti oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseensa nähden ja ne on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa.

Arviointi tietojen luovuttamisen edellytyksistä

Hakemukseen liitettyjen valvontaohjelman lokitiedoista muodostettujen taulukoiden perusteella voidaan katsoa saatetun tässä asiassa riittävän todennäköiseksi, että kustakin mainituissa liitteissä yksilöidystä

IP-osoitteesta on liitteiden sarakkeessa "Ajankohta (UTC)" yksilöitynä ajankohtana saatettu niin sanotussa BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Hakijalla on edellä todetun mukaisesti oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon perustuvia tekijänoikeuslain 60 a §:än perustuvia vaatimuksia. Hakemuksessa ilmoitetun mukaan mainittu yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Markkinaoikeus voi tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrätä kysymyksessä olevan viestinnän välittäjän luovuttamaan yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Kyseisellä merkittävyyskynnyksellä on pyritty kohdistamaan menettelyt riittävän moitittaviin, tietyn vakavuusasteen ylittäviin tekoihin. Pykälää sovellettaessa on erityisesti oikeudenloukkauksen merkittävyyttä arvioitaessa kysymys yhtäältä oikeudenhaltijan omaisuudensuojan ja sen toteuttamiseen liittyvien oikeussuojakeinojen käytettävyyden sekä toisaalta hakemuksessa tarkoitettujen IP-osoitteita vastaavien teleliittymien haltijoiden henkilötietojen sekä viestintää koskevien tietojen luottamuksellisuuden ja siten yksityiselämän suojan välisestä punninnasta. Merkittävässä määrin -kriteerin täyttymistä tulee arvioida kunkin teleliittymän ja tässä tapauksessa IP-osoitetta koskevan havainnon osalta erikseen ottaen arvioinnissa huomioon sekä oikeudenhaltijan että kunkin teleliittymän haltijan edellä mainitut intressit.

Asiassa on näin ollen vielä arvioitava, onko tekijänoikeudella suojatun aineiston saataviin saattamista katsottava asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtuneen kustakin teleliittymästä eli tässä tapauksessa kustakin tietyllä ajanhetkellä yksilöidystä IP-osoitteesta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

Hakijan esittämän perusteella markkinaoikeus katsoo ensinnäkin riittävällä tavalla selvitetyksi, että hakemuksen liitteenä olevien lokitiedostoista muodostettujen taulukoiden kullakin yksittäisellä rivillä mainittu koepalojen määrä on ladattu kokonaisuudessaan kyseisellä rivillä yksilöidystä IP-osoitteesta ja sen tarkoittamasta yhdestä teleliittymästä.

Hakija on esittänyt selvityksen kunkin teleliittymän osalta ladattujen koepalojen lukumäärästä ja siitä, milloin hakija on ladannut ensimmäisen ja viimeisen koepalan. Hakemuksessa on sen liitteistä 1 ja 63 ilmenevin tavoin kyse yhteensä 512 IP-osoitteesta. Kyseisistä IP osoitteista on ladattu koepaloja 29.9.–29.10.2018. Koepalojen määrä on vaihdellut välillä 198–189.167. Esimerkiksi 14 tapauksessa koepalojen määrä on ollut vähintään 10.000, noin 130 tapauksessa 1.000–9.999 ja vajaassa 400 tapauksessa alle 1.000. Pisimmillään havaintoja on tehty vajaan kuukauden ja lyhimmillään noin minuutin ajalta.

Hakijan esittämän mukaan sen hyödyntämää NARS valvontajärjestelmää on muutettu 6.10.2018. Tästä lukien se on käyttänyt aiempaa useampia IP-osoitteita vastaanottamaan vertaisverkkoliikennettä, mistä on seurannut, että BitTorrent asiakasohjelmat ovat pyrkineet tarjoamaan tiedoston osia jokaiselle tai useimmalle kyseiselle IP osoitteelle. Toisaalta hakijan mukaan muutoksen myötä NARS-järjestelmä ei enää ota itsenäisesti yhteyttä muihin BitTorrentin käyttäjiin vaan kaikki yhteydenotot eli kaikki ladatut koepalat ovat peräisin BitTorrent käyttäjien omasta aktiivisuudesta.

Hakijan mukaan yksi koepala tarkoittaa useimmiten noin 1–2 minuutin yhteyttä hakemuksen kohteena olevaan teleliittymään. Hakemuksen liitteenä 63 olevasta taulukosta ilmenee kuitenkin, että esimerkiksi rivillä 150 yksilöidystä IP-osoitteesta on ladattu noin kolmen minuutin aikana yli 1.000 koepalaa ja rivillä 322 yksilöidystä IP-osoitteesta noin kolmen ja puolen minuutin aikana yli 1.500 koepalaa. Toisaalta kyseisestä taulukosta ilmenee, että saman noin tuhannen koepalan lataaminen on voinut tapahtua myös useiden tuntien, useiden vuorokausien tai jopa useiden viikkojen ajanjaksona. Esimerkiksi riveillä 364 ja 396 yksilöidyistä IP-osoitteista on ladattu alle 500 koepalaa noin kahden ja puolen viikon aikana.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka hakija ei ole esittänyt selvitystä NARS-valvontajärjestelmän 6.10.2018 jälkeen käyttämien IP osoitteiden lukumäärästä tai edes suuruusluokasta, asiassa esitetyn selvityksen perusteella on selvää, että hakijan hyödyntämän valvontajärjestelmän muutos on mahdollistanut sen, että koepaloja on voitu ladata aiempaa huomattavasti suurempia määriä lyhyessäkin ajassa. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella on esimerkiksi mahdollista, että tietystä teleliittymästä on käsillä olevalla tarkastelujaksolla ladattu muutamassa minuutissa jopa tuhansia koepaloja. Toisaalta asiassa esitetyn selvityksen perusteella saman koepalojen määrän lataaminen on voinut jakautua noin minuutin ajanjaksosta usean viikon ajanjaksolle. Koska selvää on, että ainakaan esimerkiksi muutaman minuutin aikana tapahtunut lataaminen ei osoita tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävää yleisön saataviin saattamista, pelkästään koepalojen lukumäärän perusteella ei ole käsillä olevissa olosuhteissa tehtävissä riittävän luotettavia päätelmiä yleisön saataviin saattamisen merkittävyydestä.

Hakija on edellä todetuin tavoin esittänyt kunkin hakemuksen kohteena olevan IP-osoitteen osalta erikseen selvitystä myös siitä, milloin ensimmäinen ja viimeinen koepala on ladattu. Siitä ei kuitenkaan käy ilmi, miten ladatut koepalat ovat jakautuneet ilmoitetulle ajanjaksolle. Hakijan mukaan kahden peräkkäisen koepalan välillä ei ole ollut "huomattavaa taukoa". Voidaan pitää jossain määrin todennäköisenä, että siltä osin kuin kaikki koepalat koskevat yksittäistä teosta, kyseisestä teoksesta on voinut ladata koepaloja koko liitteessä 63 ilmoitetun ajanjakson ajan. Ilman yksityiskohtaista selvitystä koepalojen määrän ajallisesta jakautumisesta ajanjakson sisällä myös ilmoitettuun ajanjaksoon liittyy kuitenkin sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka on otettava huomioon yleisön saataviin saattamisen merkittävyyttä arvioitaessa.

Edellä todetun perusteella koepalojen määrästä ja nyt ilmoitetuista ajanjaksotiedoista ei ole sellaisenaan yksiselitteisesti pääteltävissä, kuinka laajaa ja toistuvaa kustakin teleliittymästä tapahtunut yleisön saataviin saattaminen on ollut. Myöskään sillä, että teleliittymästä on voitu ladata suuri määrä koepaloja suhteellisen lyhyessä ajassa, ei voi katsoa olevan hakijan esittämää ratkaisevaa merkitystä yleisön saataviin saattamisen merkittävyyttä arvioitaessa. Tässä tapauksessa asiassa esitetyn selvityksen rajoitukset ja puutteellisuudet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakija on kuitenkin esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä kuuden tämän päätöksen liitteestä ilmenevän teleliittymän osalta. Kyseisistä teleliittymistä ladattujen koepalojen määrä on ollut niin huomattava, että sen perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että teleliittymästä tapahtunut yleisön saataviin saattaminen on ollut kyseisen teleliittymän osalta ilmoitetun ajanjakson aikana toistuvaa, ja kyseistä ajanjaksoa ei voida pitää erityisen lyhyenä.

Hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen yleisön saataville saattajaan. Edellä mainituissa olosuhteissa yleisön saataviin saattamista voidaan edellä mainitulla tavalla pitää siinä määrin merkittävänä, että oikeudenhaltijalla on oltava mahdollisuus puuttua siihen, vaikka se edellyttää teleliittymän haltijan yhteystietojen antamista oikeudenhaltijalle ja merkitsee puuttumista teleliittymän haltijan yksityisyyden suojaan. Teleliittymän haltijalle aiheutuvia haittoja rajoittaa se, että tekijänoikeuden haltija saa käyttää luovutettavia tietoja vain loukkauksen selvittämiseen ja vaatimusten esittämiseen sekä että väärinkäytösten estämiseksi tekijänoikeuden haltijaan sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä sekä tietoturvasta. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tunnistamistietojen luovuttamista puoltavat syyt ovat mainituilta osin merkittävämpiä kuin tietojen luovuttamisesta teleliittymän haltijalle aiheutuva haitta.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että edellä todetuista teleliittymistä on saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä Elisa Oyj selvittämään ja antamaan hakijalle selvitetyt tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.

Kyseisiltä osin tiedot on määrättävä luovutettavaksi jäljempänä todetusti päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Muilta osin hakemuksen hyväksymiselle ei ole nyt esitetyn selvityksen perusteella edellytyksiä.

Luovuttamismääräyksestä

Hakemuksen liitteistä 1 ja 63 ilmenee, että havainnot, joiden osalta hakija on pyytänyt Elisa Oyj:tä antamaan teleliittymiä koskevat yhteystiedot, ovat ajalta 2.10.2018–29.10.2018.

Sähköisen viestin ja välitystietojen käsittelystä säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvussa. Luvun 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan, että käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä.

Hakija on ilmoittanut, että sen käsityksen mukaan kaikki hakemuksen kohteena olevat yhteystiedot ovat Elisa Oyj:n hallussa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun mukaisiin tarkoituksiin ja siten markkinaoikeuden määräyksellä luovutettavissa, mikäli markkinaoikeus ratkaisee tämän hakemusasian kuudessa viikossa. Elisa Oyj on esittänyt, ettei sillä vielä lausuntoa antaessaan ole ollut tiedossaan, onko hakijan vaatimien yhteystietojen selvittäminen ja luovuttaminen hakijalle mahdollista.

Markkinaoikeus toteaa, että hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne häviävät ajan kulumisen seurauksena. Tässä vaiheessa ei ole varmuudella todettavissa, miltä osin hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat saatavilla. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 137 §:n 3 momentti ja ajan kuluminen huomioon ottaen tietojen saatavuus tulee näin ollen selvitettäväksi vasta päätöslauselmasta ilmenevää tietojen antamista koskevaa määräystä mahdollisesti täytäntöön pantaessa.

Markkinaoikeus katsoo, että luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä ja tilaajasta, jotka mahdollistavat käyttäjän ja tilaajan tunnistamisen sekä tavoittamisen. Yhteystiedot tulee luovuttaa salassapitosäännösten estämättä.

Hakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat hakijan mukaan perustuneet sille sopimuksin myönnettyihin oikeuksiin. Hakija saa siten käyttää sille luovutettavia tunnistamistietoja ainoastaan selvittääkseen ja esittääkseen sillä kysymyksessä olevien sopimusten nojalla oleviin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia tekijänoikeuslain nojalla Suomessa.

Asiaan osallisen vaatimukset

Elisa Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus vahvistaa yleisen velvollisuuden korvata sille luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut ja kustannukset.

Markkinaoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin nojalla välittäjänä toimivalle palveluntarjoajalle on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko. Yhteystietojen luovuttamismääräystä koskevan hakemusasian yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista vahvistaa yleistä korvausvelvollisuutta. Elisa Oyj:n vahvistusvaatimus on siten hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n selvittämään ja antamaan Warner Bros. Entertainment Inc:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot tämän päätöksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä sen sarakkeessa "Ajankohta (UTC)" mainittuina aikoina siltä osin kuin tiedot ovat määräystä täytäntöön pantaessa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvussa tarkoitettua Elisa Oyj:n omaa käyttöä varten saatavilla.

Warner Bros. Entertainment Inc. on sitoutunut olemaan luovuttamatta annettavia tietoja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja se saa käyttää sille edellä mainituin tavoin luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille tämän päätöksen liitteessä mainittujen elokuvateosten tuotantoyhtiöltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Elisa Oyj:n vaatimuksen täytäntöönpanokulujen korvaamisvelvollisuuden vahvistamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.2.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.