MAO:413/18

Päätös, josta valitetaan

Sisäministeriön päätös 8.8.2017

Asian tausta

Suomen Hypoteekkiyhdistys on 31.1.2017 jättänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkkihakemuksen numero T201750264 HYPON TONTTIKONSEPTI (kuvio) tietyille luokan 36 palveluille. Haettu merkki on seuraava:


HYPON TONTTIKONSEPTI kuvaPatentti- ja rekisterihallitus on tehnyt 2.5.2017 välipäätöksen, jonka mukaan haetun merkin rekisteröinti edellyttää ottaen huomioon tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohta sisäministeriön lupaa, koska merkissä esiintyvä leijonakuvio on sekoitettavissa Suomen valtion viralliseen leijonavaakunaan.

Suomen Hypoteekkiyhdistys on 14.5.2017 hakenut sisäministeriöltä edellä todettua lupaa merkkinsä rekisteröintiin. Hakemuksen mukaan hakija käyttää rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä liiketoiminnassaan, jossa sen tytäryhtiö Suomen Asuntohypopankki Oy tarjoaa asuinkiinteistöihin sijoittaville ammattimaisille sijoittajille, perustajaurakoitsijoina toimiville rakennusliikkeille ja asunto-osakeyhtiöille suunnattua tonttikonseptipalvelua.

Sisäministeriö on 8.8.2017 tekemällään päätöksellä kuultuaan Kansallisarkiston heraldista lautakuntaa päättänyt olla myöntämättä Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista lupaa. Päätöstä on perusteltu ensinnäkin sillä, että valtiollisen tunnuksen käyttäminen saattaisi antaa asiakkaille virheellisen kuvan siitä, että Suomen Asuntohypopankki Oy:n toiminta on viranomaistoimintaa ja toiseksi sillä, että Suomen Hypoteekkiyhdistys on uudistanut tunnuksensa vuonna 2014, jolloin tunnuksen historiallinen leijonavaakuna on vaihdettu Suomen valtion virallista vaakunaa muistuttavaan kuvaan. Päätöksen muutoksenhaun ohjauksen mukaan päätökseen saa hallintolainkäyttölain 7 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätökseen on liitetty myös muutoksenhaun ohjausta vastaava valitusosoitus.

Suomen Hypoteekkiyhdistys on 14.9.2017 valittanut edellä todetusta sisäministeriön 8.8.2017 tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista. Valituksen mukaan Suomen Hypoteekkiyhdistykselle on ensisijaisesti myönnettävä sen hakema suostumus tavaramerkin rekisteröimiseksi ja toissijaisesti asia on palautettava sisäministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi valituksen mukaan sisäministeriö on velvoitettava korvaamaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Helsingin hallinto-oikeus on 10.10.2017 antamallaan päätöksellä numero 17/0868/3 poistanut sisäministeriön päätökseen liitetyn virheellisenä pitämänsä valitusosoituksen ja siirtänyt valituksen markkinaoikeudelle käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan tavaramerkkilain 42 §:n 1 momentin mukaan tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta käsitellessään varannut valittajalle tilaisuuden toimittaa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sisäministeriön luvan Suomen vaakunaan sekoitettavissa olevan leijonakuvion käyttämiseen tavaramerkin osana. Päätöksellään sisäministeriö ei ole antanut lainkohdassa tarkoitettua lupaa valittajalle. Koska asiassa on kysymys myös sisäministeriön päätöksen osalta tavaramerkkilakiin perustuvan hakemusasian käsittelystä ja tavaramerkkilakiin perustuvat hakemusasiat kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan, hallinto-oikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta. Perusteluissa mainittujen oikeusohjeiden lisäksi asiassa on sovellettu hallintolainkäyttölain 3 ja 30 §:ää sekä tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:ää ja 5 luvun 1 §:ää. Edelleen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan siihen ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla.

Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut päätöksestään sisäministeriölle ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle toimittamalla niille jäljennöksen päätöksestään. Siirretty asia asiakirjoineen on saapunut markkinaoikeuteen 10.10.2017.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Asian käsittelyä on jatkettu markkinaoikeudessa siitä, mihin asiaa Helsingin hallinto-oikeudessa käsiteltäessä on jääty.

Markkinaoikeus on 16.10.2017 päivätyllä lausumapyynnöllään varannut Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tilaisuuden lausua markkinaoikeuden toimivallasta tutkia sille siirretty asia. Markkinaoikeus on myös pyytänyt Suomen Hypoteekkiyhdistystä yksilöimään mahdollisesti edelleen sisäministeriöltä vaatimansa oikeudenkäyntikulukorvauksen määrän ja esittämään toimenpiteitä koskevan erittelyn. Suomen Hypoteekkiyhdistys on 30.10.2017 toimittanut markkinaoikeudelle siltä pyydetyn lausuman.

Markkinaoikeus on 2.11.2017 päivätyllä lausuntopyynnöllään varannut sisäministeriölle tilaisuuden lausua kirjallisesti Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Helsingin hallinto-oikeudelle osoittaman valituksen ja markkinaoikeudelle antaman lausuman johdosta. Markkinaoikeus on varannut sisäministeriölle tilaisuuden lausua myös markkinaoikeuden toimivallasta tutkia sille siirretty asia. Sisäministeriö on 23.11.2017 toimittanut markkinaoikeudelle lausuntopyynnön johdosta kirjelmän.

Markkinaoikeus on 1.12.2017 päivätyllä lausumapyynnöllään varannut Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma sisäministeriön kirjelmän johdosta. Suomen Hypoteekkiyhdistys on toimittanut lausumansa markkinaoikeudelle 18.1.2018. Kyseinen lausuma on annettu tiedoksi sisäministeriölle.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vaatimukset ja perusteet

Vaatimukset

Suomen Hypoteekkiyhdistys on vaatinut, että sisäministeriön päätös kumotaan ja että sille myönnetään sen pyytämä suostumus tavaramerkin rekisteröimiseksi tai että toissijaisesti asia palautetaan sisäministeriöön uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen luvan myöntämiseksi. Lisäksi Suomen Hypoteekkiyhdistys on vaatinut, että sisäministeriö velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.185,77 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että sisäministeriön päätöksessä on kysymys tavaramerkkilain mukaisen hakemusasian käsittelystä ja tavaramerkkilakiin perustuvat hakemusasiat kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan. Tämän johdosta hallinto-oikeus on katsonut, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta ja että sisäministeriön päätökseen on siten virheellisesti liitetty valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen mukaan markkinaoikeus on toimivaltainen tutkimaan kysymyksessä olevan valitusasian. Valituksessa on vedottu myös tavaramerkkioikeudellisiin perusteisiin ja siihen, että käsillä olevassa asiassa on kysymys tavaramerkkirekisteröinnin myöntämisen edellytysten arvioinnista. Suomen Hypoteekkiyhdistys on kiinnittänyt huomiota lupaharkinnan kohteena olevan tunnuksensa pitkäaikaiseen käyttöön ja vakiintumiseen sen palveluiden tunnuksiksi.

Sisäministeriö on velvoitettava korvaamaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen oikeudenkäyntikulut hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla johtuen osaksi virheellisestä päätöksestään ja osaksi virheellisestä muutoksenhaun ohjauksestaan.

Sisäministeriön kirjelmä

Vaatimukset

Sisäministeriön on katsottava ensisijaisesti vaatineen Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vaatimusten jättämistä tutkimatta ja toissijaisesti niiden hylkäämistä.

Perusteet

Helsingin hallinto-oikeuden tulkinta sisäministeriön päätöksen luonteesta on virheellinen, eikä markkinaoikeus ole toimivaltainen käsittelemään asiaa. Puheena oleva asia ei ole tavaramerkkilakiin perustuva hakemus- tai riita-asia. Sisäministeriön lupaharkinta ei ole perustunut tavaramerkkilakiin eikä tavaramerkkilaissa säädetä luvan myöntämisen edellytyksistä. Niistä säädetään valtioneuvoston sisäministeriöstä antamassa asetuksessa (1056/2013), jonka 1 §:n 1 momentin 19 kohdan mukaan sisäministeriön tehtäviä ovat Suomen lippu ja Suomen vaakuna.

Sisäministeriön päätös on tavaramerkin rekisteröinnistä erillinen hallintopäätös, jolla on ratkaistu hakijan pyyntö saada käyttää vaakunaa tavaramerkissä. Lupa on harkinnanvarainen. Tällaiseen hallintopäätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölain 7 §:n mukaisesti hallinto-oikeudelta. Lisäksi joka tapauksessa tuomioistuin voi tutkia valituksen vain niiltä osin kuin se koskee väitettä sisäministeriön päätöksen lainvastaisuudesta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa harkinnassa on otettava huomioon se, ettei sisäministeriö ole menetellyt asiassa lainvastaisesti. Joka tapauksessa asiassa on ilmennyt sellaisia tuomioistuimen toimivaltaan, sovellettavaan lainsäädäntöön ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä seikkoja, ettei sisäministeriön velvoittaminen korvaamaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen oikeudenkäyntikuluja ole perusteltua.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lausuma

Suomen Hypoteekkiyhdistys on lausumassaan todennut, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös siirtää asia markkinaoikeuden ratkaistavaksi, on oikea. Muutoin Suomen Hypoteekkiyhdistys on lausumassaan lähinnä toistanut markkinaoikeuden toimivallan ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista koskevan vaatimuksensa osalta aiemmin esittämänsä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Sisäministeriö on 8.8.2017 tekemällään päätöksellä päättänyt olla myöntämättä Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista lupaa käyttää Suomen vaakunaan sekoitettavissa olevaa kuvaa rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä. Helsingin hallinto-oikeus on siirtänyt tätä sisäministeriön päätöstä koskevan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen valituksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asiassa on kysymys tavaramerkkilain 42 §:n 1 momentin mukaisesta hakemusasiasta. Suomen Hypoteekkiyhdistys on pitänyt hallinto-oikeuden päätöstä oikeana todeten myös asian olevan valitusasia.

Markkinaoikeudessa on nyt kysymys markkinaoikeuden toimivallasta tutkia puheena oleva sen käsiteltäväksi siirretty asia. Tässä ratkaisussa tutkimisen edellytyksiä on arvioitu siitä näkökulmasta, että asia tulisi tutkia markkinaoikeudessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitettuna valitusasiana.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi muun ohessa tavaramerkkilaissa (7 kohta) sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (12 kohta). Viimeksi mainitun lain 6 §:n 1 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 ja 5–14 kohdassa mainituissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty asia (valitusasia), jossa valitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen (rekisteriviranomainen) päätöksestä, käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin 2–16 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentista ilmenee, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi säädetyissä valitusasioissa on kysymys asioista, joissa valitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen eli rekisteriviranomaisen päätöksestä. Tämän säännöksen esitöiden (HE 124/2012 vp s. 56) mukaan säännöksessä mainittuja muita viranomaisia ovat Viestintävirasto, Evira sekä kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Valitusasiassa on siis kysymys muutoksenhausta rekisteriviranomaisen päätökseen. Sisäministeriö ei ole tavaramerkkien osalta rekisteriviranomainen. Tällainen viranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus. Todettu huomioon ottaen markkinaoikeuden käsiteltäväksi siirretyssä asiassa ei ole kysymys oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitetusta valitusasiasta.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan valitusasiana Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vaatimuksia muuttaa sisäministeriön hallintoasiassa tekemää päätöstä. Tällaiset vaatimukset on siten jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.

Markkinaoikeus on arvioinut toimivaltaansa tutkia Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vaatimukset tavaramerkkilain 42 §:n 1 momentissa tarkoitettuna hakemusasiana, jolla mainitun säännöksen esitöiden (HE 124/2012 vp s. 91) mukaan tarkoitetaan siviiliprosessuaalista hakemusasiaa, ja siten siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä nyt käsillä olevasta hallintoprosessuaalisesta ratkaisusta erillisessä ratkaisussaan (diaarinumero 2017/782). Kyseisen siviiliprosessuaalisen ratkaisun osalta muutoksenhakutie ohjautuu korkeimpaan oikeuteen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Suomen Hypoteekkiyhdistys on vaatinut sisäministeriötä korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Koska Suomen Hypoteekkiyhdistykseen ei ole kohdistettu oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa vaatimusta, asiassa ei tule sovellettavaksi hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentti.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Ottaen huomioon yhtäältä pääasian lopputulos ja toisaalta se, ettei asian käsittely markkinaoikeudessa ole johtunut sisäministeriön päätöksen muutoksenhaun ohjauksesta, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen valituksen pääasian osalta tutkimatta ja hylkää sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jenni Ihalainen.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 4.11.2019 taltionumero 5174.