MAO:167/18

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Hakemus

Warner Bros. Entertainment Inc. (jäljempänä myös hakija) on 30.5.2017 markkinaoikeuteen saapuneessa hakemuksessaan ja 30.6.2017 saapuneessa hakemuksen täydennyksessään vaatinut, että markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista, hakemuksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä liitteessä mainittuina aikoina.

Käyttäjän yhteystiedoilla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, mitä Elisa Oyj:llä on liittymän käyttäjästä ja tilaajasta. Hakemus koskee tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin Elisa Oyj säilyttää tietoja tietoyhteiskuntakaaren 137 §:n nojalla. Hakija ei vaadi luovutettavaksi niitä tietoja, joita säilytetään yksinomaan tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden perusteella.

Hakija on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää liikesalaisuuksia sisältävänä sen asiakirjatodisteen 2 (Assignment agreement, NS Pictures Inc. / Warner Bros. Entertainment Inc., 25.7.2016) salassa pidettäväksi 25 vuodeksi. Asiakirja on pitkäaikaiseksi tarkoitettu sopimus, joka vastaa sisällöltään hakijan muita pitkään voimassa olleita sopimuksia, ja vastaavan sisältöistä sopimusta on käytetty jo yli kymmenen vuotta. Hakija on lisäksi vaatinut sen asiakirjatodisteen 6 (Expert Report on the Functionality of selected functions of Network Data Broker version 1.51 as part of the NARS Software) määräämistä liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettäväksi 10 vuoden ajaksi.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteessä yksilöidyistä internetliittymistä on ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat sille. Tekijänoikeuden loukkauksen kohteena ovat olleet elokuvateokset televisiosarjasta Supernatural. Hakijalla on elokuvateoksiin sopimukseen perustuva saanto tuottajayhtiöltä. Kyseinen saanto koskee myös hakemuksen kohteena olevien teosten kaikkien oikeuksien kokonaisluovutusta. Internetliittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta. Jokaisesta hakemuksen liitteeseen 1 numerolla 1–1.860 yksilöidystä IP-osoitteesta on havaittu jaettavan yksittäistä jaksoa kyseisestä televisiosarjasta. Hakija ei luovuta henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Seuraavilla ja hakemuksesta 30.5.2017, hakemuksen täydennyksestä 30.6.2017 ja lausumasta 13.11.2017 tarkemmin ilmenevillä perusteilla Elisa Oyj on määrättävä antamaan hakemuksessa tarkoitetut yhteystiedot.

Hakemuksen kohteena olevaa televisiosarjaa on jaettu useammassa kuin yhdessä BitTorrent-parvessa. Hakijan käyttämä NARS-ohjelma tarkkailee kaikkia tunnettuja hakijan teoksia jakavia parvia ja kirjaa ylös havaitut yksilölliset käyttäjät vuorokauden tarkkuudella. Hakemuksen liitteestä 1 ilmenee kunkin IP-osoitteen yhdistämän parven käyttäjämäärä sen vuorokauden aikana, jolloin IP-osoitteesta on havaittu jaetun teosta. Listattuna on myös kaikkien saman televisiosarjan kyseistä jaksoa tai tuotantokautta jakaneiden parvien yhteenlaskettu käyttäjämäärä eli kokonaisyleisö kyseisen vuorokauden aikana. Kokonaisyleisö osoittaa sitä todetun yleisön määrää, jolle hakijan teosta on välitetty kustakin IP-osoitteesta. Jokaisen jakajan osalta todettu kokonaisyleisö on kunkin tarkasteluvuorokauden aikana ollut vähintään useita satoja ja useimmissa tapauksissa useita tuhansia käyttäjiä.

Markkinaoikeuden 12.6.2017 annettua ratkaisua numero 333/17 edeltänyt oikeuskäytäntö on noudattanut EU-oikeuden vakiintunutta linjaa yksityiselämän suojasta. Oikeudellisen arvioinnin tulee noudattaa läheisesti aiempaa vakiintunutta käytäntöä.

Mainitun ratkaisun antamisen jälkeen toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteestä 4 ilmenee, onko IP-osoitteesta tapahtunut loukkauksia toistuvasti tai pidemmän aikaa taikka onko yleisön saataviin saattaminen koskenut useita teoksia.

Liitteen sarake "Teoksen koepalat" tarkoittaa niiden koepalojen lukumäärää, jolla teleliittymästä välitetyn tiedoston on varmistettu loukkaavan hakijan oikeutta hakemuksessa yksilöityyn teokseen.

NARS-ohjelma pyrkii luomaan yhteyden kyseiseen teleliittymään, tai teleliittymässä käytetty asiakasohjelma ottaa yhteyden NARS-ohjelmaan tiedoston tarjoamista varten. Yksi havainto tarkoittaa tyypillisesti 60–120 sekunnin yhteyttä liittymästä käytettyyn asiakasohjelmaan. Useampi havainto viittaa siihen, että liittymästä on toistuvasti kyetty lataamaan koepala. Erittäin suuri koepalojen määrä puolestaan viittaa siihen, että vertaisverkko-ohjelma on aktiivisesti itse pyrkinyt tarjoamaan tiedostoa valvontaohjelmalle.

Liitteen sarake "Tarkastetut teokset" tarkoittaa niiden tiedostojen lukumäärää, joita hakemuksen kohteena olevasta IP-osoitteesta on saatettu teknisesti yhtenevällä tavalla luvattomasti yleisön saataviin ja joista NARS-valvontaohjelmalla on ladatun koepalan avulla tarkistettu ja todettu tekijänoikeutta loukkaavaksi. Sellaisia tiedostoja, joihin ei ole ajallista ja teknistä yhteyttä hakemuksessa täsmennettyyn tiedostoon, ei ole tässä listattu, vaan kaikki tiedostot ovat teknisten jälkien perusteella peräisin samasta teleliittymästä. Torrent-paketti voi myös sisältää useita televisiosarjan jaksoja, jolloin koepalan vastatessa tällaista tiedostoa jokainen itsenäinen teos lasketaan omaksi tarkastetuksi teokseksi.

Liitteen sarake "Kaikki koepalat" tarkoittaa koepalojen määrää kaikkien sellaisten kohdassa "tarkastetut teokset" todettujen tiedostojen osalta, jotka on tarkistettu ja todettu tekijänoikeutta loukkaavaksi.

Liitteen sarake "DHT-havainnot" tarkoittaa niiden tiedostojen määrää, joita kyseisestä IP-osoitteesta käytetty asiakasohjelma on DHT-protokollan kautta ilmoittanut saattavansa yleisön saataviin. Havainnot on laskettu vain, jos tekninen jälki on vastannut koepalojen teknistä jälkeä ja on näin ollen perusteltu syy todeta, että BitTorrent-aktiivisuus on peräisin samasta asiakasohjelmasta. Näistä havainnoista ei ole suoritettu koelatausta, mutta niiden osalta tiedostonimet viittaavat sellaisiin suojattuihin teoksiin, joita ei luvallisesti tällä menetelmällä saateta yleisön saataviin. Kukin tiedosto on kirjattu kerran yhden vuorokauden osalta.

Liitteen sarake "Aika (vrk)" tarkoittaa niiden vuorokausien lukumäärää, joina IP-osoitteesta on teknisesti ja ajallisesti yhtenevällä tavalla havaittu tarjotun tekijänoikeutta loukkaaviksi todettuja tai epäiltyjä tiedostoja.

Edellä todettu laajennettu lokitiedosto osoittaa, että hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä tapahtuneet oikeudenloukkaukset eivät ole olleet kertaluontoisia. Liittymiä on käytetty oikeudenloukkauksiin toistuvasti tai pidemmän aikaa. Loukkaukset täyttävät niin sanotun merkittävyyskynnyksen, ja myös sellaisissa tapauksissa, joissa on tehty vain yksittäisiä havaintoja, osallistuminen teosten tehokkaaseen levittämiseen BitTorrent-verkossa aiheuttaa huomattavaa haittaa ja vahinkoa oikeudenhaltijalle. Kun kysymys on dynaamisia IP-osoitteita käyttävistä teleliittymistä, IP-osoitteiden vaihtuminen voi tehdä mahdottomaksi tiettyjen liittymätyyppien luvattoman toiminnan seuraamisen pidemmällä aikavälillä. IP-osoitteiden dynaamisuus myös rajoittaa tietojen luovutuksesta teleliittymän haltijan yksityisyyden suojalle aiheutuvaa haittaa. Elokuvateokset ovat lisäksi erityisen alttiita piratismille.

Markittävyyskynnyksen täyttymistä tulee arvioida laajasti. Markkinaoikeus voi vapaan todistusharkinnan perusteella antaa painoa myös esimerkiksi muiden tekijöiden kuin yksin hakijan oikeuksien loukkaukseen puuttumisen tärkeydelle. Hakija on osoittanut kunkin

IP-osoitteen toiminnan merkittävyyttä tuomalla liitteessä 4 esille myös muiden kuin hakemuksen kohteena olevien teosten loukkauksen. Tällaisia muita teoksia ovat paitsi hakijan omat loukatuksi havaitut teokset myös muiden tekijöiden teokset, joiden sisältö on niiden oikeudenomistajien myötävaikutuksella voitu tarkistaa. Loukkaavuus on voitu myös päätellä tiedostonimestä sisältöä erikseen tarkistamatta.

Asiaan osallisen lausuma

Elisa Oyj on lausumassaan 5.9.2017 pyytänyt markkinaoikeutta arvioimaan huolellisesti tekijänoikeuslain 60 a §:n niin sanotun merkittävyyskynnyksen ja sitä koskevan todistelun sekä muiden edellytysten täyttymisen. Markkinaoikeus on 12.6.2017 antamallaan päätöksellä numero 333/17 olennaisesti korottanut merkittävyyskynnystä aiempaan ratkaisukäytäntöön nähden. Merkittävyyskynnystä on tulkittava myös EU-oikeuskäytännön valossa, ja henkilötietojen suojaa koskevia poikkeuksia ja rajoituksia on tulkittava suppeasti. Merkittävyyskynnyksen ylittymistä on arvioitava jokaisen hakemuksessa yksilöidyn teleliittymän kohdalta erikseen, eikä Bittorrent-vertaisverkon käyttäminen voi sellaisenaan täyttää kyseistä edellytystä.

Hakijan toimittama täydennetty aineisto on sen itsensä laatima Excel-tiedosto, johon hakijan mukaan sisältyvät tiedot valvontaohjelman lokitiedoista ja tilastointijärjestelmän avulla tehdyistä havainnoista. Hakija ei ole eritellyt merkittävyyskynnyksen täyttymistä jokaisesta havainnosta. Hakija ei ole myöskään selvittänyt, millä perusteella se on katsonut tietystä IP-osoitteesta jaetun tekijänoikeutta väitetysti loukkaavia tai loukkaavaksi epäiltyjä tiedostoja teknisesti ja ajallisesti yhtenevällä tavalla. Havainnot ovat voineet kohdistua esimerkiksi useampaan liittymään, joiden käytössä sama IP-osoite on eri ajanhetkinä ollut. Etenkin "teoksen koepalojen" määrän jäädessä vähäiseksi myös havaintoja teoksen yleisön saataviin saattamisesta on tehty vain lyhyeltä ajalta. Havainnoista ei ole myöskään esitetty tarkempaa selvitystä. Selvityksen sarakkeesta "Aika (vrk)" ei voi päätellä, ovatko havainnot olleet ajallisesti yhteydessä toisiinsa vai ainoastaan pidemmälle ajanjaksolle jakautuvia. Sarake on myös voinut sisältää muita kuin hakemuksessa yksilöidyn teoksen jakamista. Muut hakemuksessa esitetyt sarakkeet eivät sellaisenaan enemmälti selvitä väitettyä loukkausta. Yleisön saataviin saattamisen merkittävyys on jäänyt kaikkien havaintojen osalta näyttämättä.

Elisa Oyj on lausumissaan 12.12.2017 ja 19.12.2017 esittänyt, että sen tietojen käsittelyaika omaa tarvetta varten voi vaihdella riippuen esimerkiksi käytetystä tekniikasta. Käsittelyaika on pääsääntöisesti1–9 kuukautta. Ajat voivat vaihdella myös esimerkiksi yritysjärjestelyjen myötä Elisa Oyj:n osaksi tulleissa yhtiöissä käytössä olevista ajoista johtuen. Sikäli kun säilytysaika voi vaihdella, hakemuksen perusteella ei ole lopullisesti pääteltävissä, millaisia erilaisia käsittelyaikoja on käytössä ja minkälaisessa tilantessa kutakin sovelletaan hakemuksen kohteena olevien tietojen osalta. Elisa Oyj:llä ei ole mahdollisuutta selvittää etukäteen sitä, ovatko hakemuksen kohteena olevat yhteystiedot selvitettävissä. Hakemuksen liitteestä ilmenevien tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että varsinkaan kaikilta osin haetut tiedot eivät olisi enää selvitettävissä ja luovutettavissa hakijalle.

Elisa Oyj on vielä pyytänyt, että markkinaoikeus vahvistaa, että hakija on velvollinen korvaamaan Elisa Oyj:lle tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin mukaisesti kaikki mahdollisen tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut ja kustannnukset tiettyjen vähimmäisveloitusten mukaisesti.

ASIAKIRJATODISTELU

Warner Bros. Entertainment Inc.

1. Ote NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta
2. Assignment agreement, NS Pictures Inc. / Warner Bros. Entertainment Inc., 25.7.2016 (salassa pidettävä)
3. Otteet Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä televisiosarjan Supernatural tuotantokaudelta 10
4. Laajennettu ote NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta
5. Tecxipio GmbH:n laatima tilasto BitTorrentin kokonaiskäyttöasteesta Suomessa 17.7.2012–1.6.2017
6. Expert Report on the Functionality of selected functions of Network Data Broker version 1.51 as part of the NARS Software (salassa pidettävä)
7. Televisiosarjan Supernatural tuotantokausien 9–12 levynkannet (alun perin esitetty asiassa 2017/442)

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Warner Bros. Entertainment Inc.:n vaatimuksesta, jota Elisa Oyj ei ole vastustanut, markkinaoikeus määrää oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 ja 11 §:n nojalla liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäväksi Warner Bros. Entertainment Inc.:n asiakirjatodisteet 2 (Assignment agreement, NS Pictures Inc. / Warner Bros. Entertainment Inc., 25.7.2016) ja 6 (Expert Report on the Functionality of selected functions of Network Data Broker version 1.51 as part of the NARS Software).

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiakirjatodisteen 2 osalta sen luonne ja sisältö huomioon ottaen salassa pitämiselle 25 vuoden ajaksi ole perusteita. Markkinaoikeus määrää edellä mainitut asiakirjat pidettäväksi salassa 10 vuotta asian vireille tulosta lukien eli 30.5.2027 saakka.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hakijan oikeudet

Warner Bros. Entertainment Inc. on ilmoittanut, että sillä on hakemuksen kohteena oleviin televisiosarjan osiin sopimukseen perustuva saanto tuottajayhtiöltä ja että saanto koskee myös hakemuksen kohteena olevien teosten kaikkien oikeuksien kokonaisluovutusta.

Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Tässä tapauksessa kysymys on hakijan ilmoituksen mukaan elokuvista, joiden tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

Hakija on asiavaltuutensa osoittaakseen toimittanut markkinaoikeudelle Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin otteet televisiosarjan tuotantokaudelta 10, kuvat levynkansista tuotantokausista 9–12 ja 25.7.2016 päivätyn sopimuksen, joista käy ilmi muun ohella, että hakijalla on oikeus ryhtyä toimiin teoksiin kohdistuvien oikeudenloukkausten johdosta.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hakijalla on asiavaltuus asiassa ja oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia hakemuksen kohteena olevista Supernatural-televisiosarjan tuotantokausista 9–12.

Yhteystietojen luovuttamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Hallituksen esityksestä (HE 28/2004 vp) antamassaan lausunnossa eduskunnan lakivaliokunta on ehdotettujen tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevien tekijänoikeuslain 60 a–60 d §:n osalta todennut yleisinä lähtökohtina muun ohella (LaVL 5/2005 vp s. 8), että laittoman toiminnan estämiseksi tulee olla käytettävissä riittävät keinot. Ensisijaisesti näiden keinojen tulee kohdistua siihen henkilöön, jonka väitetään saattavan yleisön saataviin tekijänoikeudelle suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Sekä viestinnän vapauden turvaamisen näkökulmasta yleensä, että väitetyn loukkaajan oikeusturvan kannalta erityisesti on tärkeää, että tällaisille viestinnän harjoittamiseen puuttuville toimille asetetaan riittävät edellytykset ja että asiassa noudatettava menettely sisältää takeet kaikkien osapuolten oikeuksien huomioon ottamisesta.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan ehdotetun 60 a §:n osalta todennut (s. 8–9), että koska tietoja ei luovuteta viranomaiselle vaan suoraan toiselle yksityiselle, säännös sisältää myös luovuttamisvelvollisuutta rajaavan edellytyksen. Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisen liittymän osalta, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan myös todennut (s. 9), että viime kädessä tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että aineiston yleisön saataville saattaminen laajuudeltaan ylittää tämän merkittävyyskynnyksen. Jos tämä kriteeri ei täyty, tekijällä tai hänen edustajallaan on aina mahdollisuus kääntyä asiassa poliisin puoleen. Lisäksi lakivaliokunta on todennut, että säännöksessä tarkoitettu korvausvelvollisuus on oletettavasti samalla omiaan suuntaamaan pykälässä tarkoitettuja tietojen luovuttamispyyntöjä tekijänoikeuden suojan toteuttamisen kannalta merkityksellisiin tapauksiin.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säännös liittyy tekijänoikeuslain muutokseen, jolla on saatettu kansallisesti voimaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY. Mainitun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 28/2004 vp) ei ehdotettu erillistä tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä, vaan tekijänoikeuslain 60 a § lisättiin lakivaliokunnan aloitteesta lakiin erillisen sääntelyn tarpeen tultua esiin lainsäädäntöprosessin aikana. Lakivaliokunta kuitenkin painotti edellä mainitussa lausunnossaan (s. 8), että säännöstä on syytä tarkastella uudelleen, kun saatetaan kansallisesti voimaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY. Säännöstä ei kuitenkaan tuossa yhteydessä tarkasteltu uudestaan eikä säännökseen ole tehty tältä osin muutoksia.

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisuissaan arvioinut sitä, kuinka edellä mainittuja direktiivejä sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) on tulkittava arvioitaessa tunnistamistietojen luovuttamista koskevia edellytyksiä siviiliprosessia varten (muun muassa tuomio 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54 ja tuomio 19.4.2012, Bonnier Audio ym., C-461/10, EU:C:2012:219).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin viestinnän luottamuksellisuutta koskevan 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kansallisella lainsäädännöllä varmistettava yleisen viestintäverkon ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen välityksellä tapahtuvan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Mainitun direktiivin 6 artiklassa säädetään tilaajia ja käyttäjiä koskevien liikennetietojen käsittelystä.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun ohella mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyjen säädettyjen päämäärien toteuttamiseksi ja edellyttäen, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden yleisten periaatteiden kuten perusoikeuksien mukaisia.

Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdassa suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuudesta paljastaa henkilötietoja siviiliprosessin yhteydessä, mutta siinä ei myöskään aseteta näille valtioille velvollisuutta säätää tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, C-275/06, 54–55 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., C-461/10, 54–55 kohta). Myöskään muut edellä mainitut direktiivit tai kansainväliset sopimukset eivät sisällä tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, 57–60 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 55 kohta). Jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten on tällaisia toimenpiteitä täytäntöön pannessaan tulkittava kansallista oikeuttaan mainittujen direktiivien mukaisesti tavalla, jolla voidaan varmistaa unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien välinen tasapaino sekä yleisten oikeusperiaatteiden, kuten suhteellisuusperiaatteen noudattaminen (ks. em. tuomio Promusicae, 68 ja 70 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 59–61 kohta).

Unionin tuomioistuin on sittemmin liikennetietojen säilyttämistä koskevassa ratkaisussaan todennut, että koska jäsenvaltiot voivat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla rajoittaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden varmistamista koskevan lähtökohtaisen velvollisuuden ulottuvuutta, sitä on unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kuitenkin tulkittava suppeasti (tuomio 21.12.2016, Tele2 Sverige ja Watson ym., C-203/15 ja C-698/15, EU:C:2016:970, 89 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitun ratkaisunsa perusteluissa viitannut sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohtaan ja siihen, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden periaatteesta poikkeavan toimenpiteen, jos se on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen demokraattisen yhteiskunnan toimenpide tässä säännöksessä ilmaistuihin tavoitteisiin nähden. Tuomioistuin on todennut edelleen, että mainitun direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleessa täsmennetään, että tällaisen toimenpiteen on "ehdottomasti" oltava oikeassa suhteessa sen tarkoitukseen nähden (em. tuomion 95 kohta). Tuomioistuin on vielä todennut, että suhteellisuusperiaatteen noudattaminen perustuu myös unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan yksityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden suoja unionin tasolla edellyttää, että henkilötietojen suojaa koskevat poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa (em. tuomion 96 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetuista ratkaisuista ilmenevällä tavalla yhteystietojen luovuttaminen siviiliprosessissa on mahdollista edellyttäen, että tämä toteutetaan ja säännöksiä tulkitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitussa ratkaisussaan kuitenkin edelleen korostanut tällaisten poikkeusperusteiden suppeaa tulkintaa ja sitä, että toimenpiteiden on ehdottomasti oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseen nähden ja ne on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa.

Hakemuksen kohteena olevien tietojen saatavuus

Hakemuksen liitteestä ilmenee, että havainnot, joiden osalta hakija on vaatinut saada Elisa Oyj:n teleliittymiä koskevat yhteystiedot, ovat olleet ajalta 12.1.2017–19.5.2017.

Sähköisen viestin ja välitystietojen käsittelystä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 17 luvussa. Luvun 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan, että käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä.

Markkinaoikeus on kehottanut Elisa Oyj:tä muun ohella ilmoittamaan tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n mukaisten tietojen käsittelyajan omaa tarvetta varten ja sen, minkä ajan jälkeen hakemuksen kohteena olevien teleliittymien haltijat eivät ainakaan ole enää tunnistettavissa.

Elisa Oyj ei ole ilmoittanut kyseistä käsittelyaikaa tai tietojen enimmäissäilytysaikaa. Elisa Oyj on kuitenkin todennut, että hakemuksen liitteestä ilmenevien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että varsinkaan kaikilta osin haetut tiedot eivät olisi enää selvitettävissä ja luovutettavissa hakijalle.

Markkinaoikeus toteaa, että Warner Bros. Entertainment Inc.:n hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne häviävät ajan kulumisen seurauksena. Käsillä olevassa tilanteessa ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa todettavissa, miltä osin hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat saatavilla tai onko niitä lainkaan saatavilla. Koska ajan kuluminen vaikuttaa edellä todetuin tavoin hakemuksen kohteeseen ja koska merkityksellinen ajankohta tietoihin kohdistuvan hakemuksen kannalta on tietojen antamista koskevan määräyksen täytäntöönpanon ajankohta, kyseisen määräyksen tarkka ulottuvuus tulee selvitettäväksi vasta määräystä mahdollisesti täytäntöön pantaessa.

Arviointi tietojen luovuttamisen edellytyksistä

Hakemukseen liitetyn valvontaohjelman lokitiedoista muodostetun taulukon perusteella asiassa voidaan katsoa saatetun tässä asiassa riittävän todennäköiseksi, että kustakin mainitussa liitteessä yksilöidystä IP-osoitteesta on liitteessä yksilöitynä ajankohtana saatettu niin sanotussa BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Hakijalla on edellä todetun mukaisesti oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon perustuvia vaatimuksia. Hakemuksessa ilmoitetun mukaan mainittu yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Markkinaoikeus voi tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrätä kysymyksessä olevan viestinnän välittäjän luovuttamaan yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Kyseisellä merkittävyyskynnyksellä on pyritty kohdistamaan menettelyt riittävän moitittaviin, tietyn vakavuusasteen ylittäviin tekoihin. Pykälää sovellettaessa on erityisesti oikeudenloukkauksen merkittävyyttä arvioitaessa kysymys yhtäältä oikeudenhaltijan omaisuudensuojan ja sen toteuttamiseen liittyvien oikeussuojakeinojen käytettävyyden sekä toisaalta hakemuksessa tarkoitettujen IP-osoitteita vastaavien teleliittymien haltijoiden henkilötietojen sekä viestintää koskevien tietojen luottamuksellisuuden ja siten yksityiselämän suojan välisestä punninnasta. Merkittävässä määrin -kriteerin täyttymistä tulee arvioida kunkin teleliittymän ja tässä tapauksessa IP-osoitetta koskevan havainnon osalta erikseen ottaen arvioinnissa huomioon sekä oikeudenhaltijan että kunkin teleliittymän haltijan edellä mainitut intressit.

Asiassa on näin ollen vielä arvioitava, onko tekijänoikeudella suojatun aineiston saataviin saattamista katsottava asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtuneen kustakin teleliittymästä eli tässä tapauksessa kustakin tietyllä ajanhetkellä yksilöidystä IP-osoitteesta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

BitTorrent-tekniikalla tapahtuvasta oikeudettomasta teosten ja niiden osien jakamisesta oikeudenhaltijalle aiheutuvan haitan kannalta on sinänsä merkityksellistä, kuinka suuri joukko henkilöitä menettelyyn osallistuu ja näin ollen kuinka suuren henkilöjoukon saataviin teos vertaisverkon avulla saatetaan. Hakijan esittämät parven suuruutta koskevat tiedot eivät kuitenkaan sellaisenaan osoita, mikä merkitys jostakin yksittäisestä teleliittymästä saataviin saatetulla teoksen osalla on tosiasiassa ollut muiden käyttäjien toimintaan. Sama koskee niin sanottua kokonaisyleisöä eli samaa teosta rinnakkaisissa parvissa kysymyksessä olevan vuorokauden aikana havaittujen käyttäjien IP-osoitteiden lukumäärää.

Markkinaoikeuden 12.6.2017 antaman ratkaisun numero 333/17 jälkeen hakija on esittänyt selvitystä kunkin teleliittymää koskevan havainnon osalta myös ladattujen koepalojen lukumäärästä, tarkastettujen hakijan teosten määrästä, kaikkien hakijan teosten koepalojen määrästä ja siitä, kuinka monta tiedostoa asiakasohjelma on ilmoittanut saattavansa yleisön saataviin sekä niiden vuorokausien lukumäärästä, jolloin tekijänoikeutta loukkaaviksi todettuja tai epäiltyjä tiedostoja on saatettu yleisön saataviin.

Markkinaoikeus toteaa, että kaksi viimeksi mainittua ovat hakijankin ilmoittaman perusteella sisältäneet tietoja myös muiden kuin hakijan teoksia koskevista todetuista tai epäillyistä oikeudenloukkauksista. Kyseisiltä osin hakijalla ei ole ensinnäkään asiavaltuutta ja toiseksi tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisesti tekijällä tai hänen edustajallaan on mahdollisuus saada tietoja vain sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Kun esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, miltä osin selvitys koskee hakijan oikeuksia, mainituista tiedoista ei ole tehtävissä päätelmiä yleisön saataville saattamisen merkittävyydestä nimenomaan hakijan oikeuksien suojan kannalta.

Lisäksi tarkastettuja hakijan teoksia ja kaikkia teosten koepaloja koskevissa määrissä on hakijan esittämän mukaan otettu huomioon myös muita kuin hakemuksen kohteena olevia hakijan teoksia. Näistä muista teoksista ja niihin liittyvästä yleisön saataviin saattamisesta ei ole kuitenkaan esitetty mitään selvitystä. Tässä tilanteessa myöskään kyseisiltä osin hakemuksen perusteella ei ole tehtävissä ratkaisevia päätelmiä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hakijan itse laatimaan taulukkoon ja sen luotettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä ottaen huomioon muun ohella sen, että eräissä tapauksissa "kaikkien koepalojen" määrä on ollut pienempi kuin "teoksen koepalojen" määrä, miltä osin on jäänyt epäselväksi, miten tämä olisi ollut esitetyllä menettelyllä mahdollista.

Hakemuksen täydennyksessä ilmoitettujen 1.860 IP-osoitteen osalta havainnoitu ladattujen teoksen koepalojen määrä on vaihdellut välillä

1–7.741. Esimerkiksi 17 tapauksessa koepalojen määrä on ollut vähintään 500, 70 tapauksessa 100–499 ja noin 1.200 tapauksessa alle kymmenen.

Asiassa esitetyn perusteella teoksen koepaloja on ladattu yhtäältä passiivisesti odottamalla teleliittymästä tapahtuvaa yhteydenottoa ja toisaalta aktiivisesti NARS-valvontaohjelmistolla teleliittymään yhteyttä ottamalla. Etenkin viimeksi mainitussa tapauksessa valvontaohjelmaan on voitu lähtökohtaisesti itse määrittää, kuinka usein se pyrkii ottamaan yhteyttä teleliittymään, eikä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, kuinka koepalojen määrä on jakautunut kyseisten seurantatapojen kesken. Esitetystä selvityksestä ei myöskään käy ilmi, kuinka usein tai millä aikavälillä liitteessä todetun yksittäisen teoksen koepaloja on ladattu. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa kyseisten koepalojen määrästä ei ole sellaisenaan pääteltävissä, kuinka toistuvaa tai pitkäkestoista teleliittymästä tapahtunut yleisön saataviin saattaminen on ollut.

Tässä tapauksessa asiassa esitetyn selvityksen rajoitukset ja puutteellisuudet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakija on esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä niiden 30 tämän päätöksen liitteestä ilmenevän teleliittymän osalta, joista teosten koepaloja on ladattu eniten ja määrältään varsin paljon.

Hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen yleisön saataville saattajaan. Edellä mainituissa olosuhteissa yleisön saataviin saattamista voidaan edellä mainitulla tavalla pitää siinä määrin merkittävänä, että oikeudenhaltijalla on oltava mahdollisuus puuttua siihen, vaikka se edellyttää teleliittymän haltijan yhteystietojen antamista oikeudenhaltijalle ja merkitsee puuttumista teleliittymän haltijan yksityisyyden suojaan. Teleliittymän haltijalle aiheutuvia haittoja rajoittaa se, että tekijänoikeuden haltija saa käyttää luovutettavia tietoja vain loukkauksen selvittämiseen ja vaatimusten esittämiseen sekä että väärinkäytösten estämiseksi tekijänoikeuden haltijaan sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä sekä tietoturvasta. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tunnistamistietojen luovuttamista puoltavat syyt ovat mainituilta osin merkittävämpiä kuin tietojen luovuttamisesta teleliittymän haltijalle aiheutuva haitta.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että edellä todetuista teleliittymistä on saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä Elisa Oyj selvittämään ja antamaan hakijalle selvitetyt ja saatavilla olevat tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.

Kyseisiltä osin tiedot on määrättävä luovutettavaksi jäljempänä todetusti päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Muilta osin hakemuksen hyväksymiselle ei ole nyt esitetyn selvityksen perusteella edellytyksiä.

Luovuttamismääräyksestä

Edellä todetusti hakemuksen kohteena olevat havainnot ovat olleet ajalta 12.1.2017–19.5.2017. Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n 1 momentista ilmenee, että säännöksen mukaisia tiettyjä viranomaistarpeita varten säilytettäviä tietoja saa käyttää ainoastaan pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rikosten selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi. Tämä säilytysaika internetyhteyspalveluihin liittyvien tietojen osalta on yhdeksän kuukautta. Kun viimeisestäkin havainnosta on tässä tapauksessa kulunut yli yhdeksän kuukautta, kyseinen säilytysperuste ja sitä koskevat tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset eivät tule sovellettaviksi.

Edellä Elisa Oyj:n tietojen käsittelyajasta esittämän perusteella tässä vaiheessa ei ole todettavissa, miltä osin hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat saatavilla. Tietoyhteiskuntakaaren 137 §:n 3 momentti ja ajan kuluminen huomioon ottaen tietojen saatavuus tulee näin ollen selvitettäväksi vasta päätöslauselmasta ilmenevää tietojen antamista koskevaa määräystä mahdollisesti täytäntöön pantaessa.

Markkinaoikeus katsoo, että luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä ja tilaajasta, jotka mahdollistavat käyttäjän ja tilaajan tunnistamisen sekä tavoittamisen. Yhteystiedot tulee luovuttaa salassapitosäännösten estämättä.

Hakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat perustuneet hakijalle sopimuksin myönnettyihin oikeuksiin. Hakija saa siten käyttää sille luovutettavia tunnistamistietoja ainoastaan selvittääkseen ja esittääkseen sillä kysymyksessä olevan sopimuksen nojalla oleviin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia tekijänoikeuslain nojalla Suomessa.

Asiaan osallisen vaatimukset

Elisa Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus vahvistaa hakijan yleisen velvollisuuden korvata sille luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut tiettyjen vähimmäisveloitusten mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin nojalla välittäjänä toimivalle palveluntarjoajalle on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko. Yhteystietojen luovuttamismääräystä koskevan hakemusasian yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista vahvistaa yleistä korvausvelvollisuutta. Elisa Oyj:n vahvistusvaatimus on siten hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n selvittämään ja antamaan Warner Bros. Entertainment Inc:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot tämän päätöksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä siinä mainittuina aikoina siltä osin kuin tiedot ovat määräystä täytäntöön pantaessa tietoyhteiskuntakaaren 17 luvussa tarkoitettua Elisa Oyj:n omaa käyttöä varten saatavilla.

Warner Bros. Entertainment Inc. on sitoutunut olemaan luovuttamatta annettavia tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja se saa käyttää sille edellä mainituin tavoin luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille Supernatural-televisiosarjan tuotantoyhtiöltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Elisa Oyj:n vaatimuksen täytäntöönpanokulujen korvaamisvelvollisuuden vahvistamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.5.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Ville Parkkari, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen