MAO:154/18


KANNE

Vaatimukset

Laulumaa Huonekalut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Pohjanmaan Kaluste Oy loukkaa Laulumaa Huonekalut Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä numero 236024 SARA, numero 248620 OLIVIA ja numero 236285 SOFIA sekä kieltää Pohjanmaan Kaluste Oy:tä jatkamasta tai toistamasta tavaramerkkien loukkausta;

2. velvoittaa Pohjanmaan Kaluste Oy:n suorittamaan Laulumaa Huonekalut Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkkien oikeudettomasta käyttämisestä 10 prosenttia Pohjanmaan Kaluste Oy:n sanoilla SARA, OLIVIA ja SOFIA myymien tuotteiden verottomasta myyntihinnasta, mikä määrä tämänhetkisen arvion mukaan on 100.000 euroa, laillisine korkoineen;

3. velvoittaa Pohjanmaan Kaluste Oy:n suorittamaan Laulumaa Huonekalut Oy:lle vahingonkorvausta tavaramerkkien oikeudettoman käytön aiheuttamasta vahingosta, mikä määrä tämänhetkisen arvion mukaan on 100.000 euroa, laillisine korkoineen;

4. velvoittaa Pohjanmaan Kaluste Oy:n korvaamaan Laulumaa Huonekalut Oy:lle 2.470 euroa lainvoimaisen tuomion tietojen julkistamisesta;

5. velvoittaa Pohjanmaan Kaluste Oy:n korvaamaan Laulumaa Huonekalut Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 4.588 eurolla, joka sisältää 2.000 euron tuomioistuinmaksun, 2.500 euroa todistelukustannuksia ja 88 euroa matkakuluja, ja palkkion osalta 31.216,50 eurolla eli yhteensä 35.804,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Lisäksi Pohjanmaan Kaluste Oy on esittänyt korvausten määriin liittyvän asiakirjojen esittämisvaatimuksen ja ilmoittanut täsmentävänsä oikeudenkäynnin kuluessa korvausvaatimustensa euromääriä.

Perusteet

Laulumaa Huonekalut Oy omistaa ja hallinnoi Suomessa muun muassa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä numero 236024 SARA, numero 248620 OLIVIA ja numero 236285 SOFIA, jotka on rekisteröity luokassa 20 muun muassa huonekaluille. Sillä on rekisteröintien perusteella tavaramerkkilain mukainen yksinoikeus kyseisiin tavaramerkkeihin.

Laulumaa Huonekalut Oy:n tietoon on tullut syksyllä 2016, että Pohjanmaan Kaluste Oy on käyttänyt huonekalujensa ja kalusteidensa myynnissä ja markkinoinnissa verkkosivuillaan edellä mainittuja tavaramerkkejä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: "Sara Baaripöytä", "Olivia Ruokapöytä" ja "Sofia Istuttava Sohva". Pohjanmaan Kaluste Oy:n käyttämissä loukkaavissa merkeissä esiintyvät sanat SARA, OLIVIA ja SOFIA ja näiden perässä kyseistä tuotetta kuvaava substantiivi, jolla itsessään ei ole erottmiskykyä, koska se kuvaa kysymyksessä olevaa tuotetta. Näin ollen Pohjanmaan Kaluste Oy:n käyttämien merkkien ainoa erottamiskykyinen osa on nimenomaan merkin alussa esiintyvä sana SARA, OLIVIA ja SOFIA. Näitä sanoja on puolestaan pidettävä huonekalujen yhteydessä vahvasti erottamiskykyisinä ja omaperäisinä, koska ne kaikki ovat naisten etunimiä, joilla ei ole mitään yleiskielessä tunnettua liityntää huonekaluihin.

Molempien asianosaisten merkkien kirjainyhdistelmät on esitetty graafisesti eri kirjasinlajeilla, jotka ovat kuitenkin vain hyvin vähäisessä määrin tyyliteltyjä. Tyylittely on toteuttu pienillä fonttimuutoksilla ja kursivoininilla. Todettu huomioon ottaen Pohjanmaan Kaluste Oy:n menettelyssä on ensijaisesti kysymys tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta suorasta loukkauksesta ("double identity"), joka on todettavissa ja vahvistettavissa sellaisenaan ilman tarvetta muulle arvioinnille.

Toissijaisesti, mikäli kysymyksessä ei jostain syystä olisi samuuteen perustuva loukkaus, Pohjanmaan Kaluste Oy:n menettelyssä on kysymys tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta samankaltaisuuteen ja sekaannusvaaraan perustuvasta loukkauksesta ottaen huomioon, että vertailtavat asianosaisten merkit ja tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. On selvää, että tässä tilanteessa Pohjanmaan Kaluste Oy:n edellä todettu merkkien käyttö synnyttää sekaannusvaaran suhteessa Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkeihin.

VASTAUS

Vaatimukset

Pohjanmaan Kaluste Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. hylkää Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteen;

2. velvoittaa Laulumaa Huonekalut Oy:n korvaamaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.363,60 eurolla, joka sisältää 400 euroa todistelukustannuksia ja 963,60 euroa matkakuluja, ja palkkion osalta 28.520 eurolla eli yhteensä 29.883,60 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Pohjanmaan Kaluste Oy:n valmistamien yksityiskohtaisesti suunniteltujen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen tuotteiden korkea laatu rakentuu pohjalaisen käsityötaidon perinteille. Laulumaa Huonekalut Oy ei valmista itse sen kanteessa käsiteltyjä tuotteitaan. Pohjanmaan Kaluste Oy on käyttänyt ja käyttää aina tuotteidensa alkuperän ja laadun osoittamiseen omaa rekisteröityä tavaramerkkiään "pohjanmaan" tai toiminimeään, eikä se missään nimessä halua tuotteidensa sekaantuvan Laulumaa Huonekalut Oy:n markkinoimiin kolmansien toimijoiden valmistamiin tuotteisiin. Pohjanmaan Kaluste Oy ei käytä Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteessa tarkoitettuja nimiä tavaramerkinomaisesti.

Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteessa tarkoitetut rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit numero 236024 SARA, numero 248620 OLIVIA ja numero 236285 SOFIA ja niitä vastaavat nimet eivät ole olleet erottamiskykyisiä rekisteröintien hakemishetkellä, eivätkä ne ole tulleet myöhemminkään erottamiskykyisiksi. Kyseisiä merkkejä vastaavia etunimiä on käytetty eri toimijoiden toimesta huonekalujen niminä vuosikymmenten ajan, eikä niillä pyritä osoittamaan tuotteen alkuperää tai erottamaan tuotetta toisen toimijan tuotteesta. Sitä vastoin tällaisia nimiä käytetään huonekalualalla vakiintuneesti tuotenumeronomaisesti erottamaan tuote kunkin toimijan omista muista tuotteista.

Arvioitaessa Laulumaa Huonekalut Oy:n yksinoikeuden laajuutta on kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseiset tavaramerkit ovat kuviomerkkejä, joissa tekstin painoasu on selvästi tyylitelty, ja että niistä puuttuu vähäistä suurempi mielikuvituksellisuus, eikä niissä ole mitään hallitsevaa tai erottavaa osaa merkkien sanallisen osan ollessa pelkkä Suomessa erittäin yleinen etunimi. Sara, Sofia ja Olivia ovat olleet suosituimpia nimiä Suomessa viimeisempien vuosikymmenten aikana. Rekisteröinnin kohde on kyseisten kuviomerkkien sisältämä sanojen erityinen painoasu, eikä kyseisiä sanoja olisi voitu missään tapauksessa rekisteröidä sanamerkkeinä. Tavaramerkkilain mukainen yksinoikeus ei koske kuviomerkin sanallista osaa, eikä kuviomerkin suoja-alaa tule tulkita sanamerkin suoja-alaa vastaavaksi. Näin ollen rekisteröinnin estämättä jokainen saa käyttää tällaista merkin sanallista osaa.

Pohjanmaan Kaluste Oy ei ole käyttänyt Laulumaa Huonekalut Oy:n kuviomerkkejä niiden erityisessä painoasussa tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin eli siten, etteikö asiassa olisi arvioitava sekaannusvaaraa. Kuviomerkkien osalta yksinoikeuden loukkauksen perusteena tulee niiden sanamerkkejä kapeammasta suoja-alasta johtuen aina arvioitavaksi samankaltaisuus ja erottamiskyky sekä sekaannusvaaran aiheutuminen yleisön keskuudessa.

Pohjanmaan Kaluste Oy ei ole myöskään loukannut Laulumaa Huonekalut Oy:n yksinoikeuksia tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin aiheuttamalla sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa käyttämällä elinkeinotoiminnassaan Laulumaa Huonekalut Oy:n merkkien kanssa samankaltaisia merkkejä, koska huonekalualan vakiintuneen käytännön mukaan huonekalujen myynnissä ja markkinoinnissa on käytetty ja käytetään yleisesti erisnimiä huonekalujen ja huonekaluperheiden nimeämisessä. Tällaisen nimeämisen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden käsittelyä, myyntiä ja markkinointia siten, että kukin tuote on helpommin erotettavissa tuotteen valmistajan tuotevalikoiman muista tuotteista. Lisäksi huonekalualan vakiintuneen käytännön mukaan huonekalujen laatuun ja alkuperään liittyvässä kuluttajamarkkinoinnissa käytetään pelkästään valmistajan nimeä tai valmistajan nimeen liittyvää tavaramerkkiä.

Huonekalualalla yleistä tuotteiden nimeämiskäytäntöä ja Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien erottamiskyvyttömyyttä osoittaa myös se, että Laulumaa Huonekalut Oy:n puheena olevien kuviomerkkien sisältämiä nimiä on käytetty huonekalujen niminä useamman eri toimijan toimesta jo vuosia ennen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien rekisteröintien hakemisajankohtaa. Myös Pohjanmaan Kaluste Oy on käyttänyt tällaisia nimiä. Lisäksi kyseisten tavaramerkkien rekisteröintien jälkeenkin useat eri toimijat ovat vuosien ajan käyttäneet tuotteidensa niminä kyseisiä nimiä ilman, että niiden käyttöä on yritetty estää. On selvää, että kuluttajat ovat tottuneet erisnimien yleiseen käyttöön huonekalujen niminä ja myös altistuneet nimien Sara, Sofia ja Olivia käytölle huonekalujen niminä jo ennen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien rekisteröintien hakemisajankohtaa.

Pohjanmaan Kaluste Oy ei ole käyttänyt Laulumaa Huonekalut Oy:n rekisteröimien kuviomerkkien sanallista osaa tuotteidensa tavaramerkkinä eikä myöskään tunnuksena tavaramerkinomaisesti, vaan kyseisiä nimiä on siis käytetty alan vakiintuneen käytännön mukaisesti tuotteiden niminä tuotenumeronomaisesti. Pohjanmaan Kaluste Oy on edellä todetulla tavalla käyttänyt ja käyttää aina tuotteidensa alkuperän ja laadun osoittamiseksi omaa rekisteröityä tavaramerkkiään "pohjanmaan" tai toiminimeään.

Myöskään Laulumaa Huonekalut Oy ei ole käyttänyt kanteessaan tarkoitettujen tavaramerkkiensä mukaisia nimiä tavaramerkinomaisesti osoittamaan tuotteidensa alkuperää, vaan se on käyttänyt siihen tavaramerkkiään "laulumaa". Laulumaa Huonekalut Oy ei ole myöskään käyttänyt rekisteröityjä tavaramerkkejään niiden rekisteröidyssä muodossa. On selvää, että pelkästään Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteessa tarkoitettujen tavaramerkkien perusteella yleisö ei voi merkittävässä määrin tunnistaa Laulumaa Huonekalut Oy:n tuotteita sen tuotteiksi ja erottaa niitä muiden yritysten tuotteista. Kyseisten tavaramerkkien erottamiskyky ei siten voi olla vahva.

Laulumaa Huonekalut Oy ei ole puuttunut rekisteröintiensä voimassaoloaikana eli yli kymmeneen vuoteen merkkiensä sisältämien nimien yleiseen käyttöön huonekalujen niminä, vaikka se on huonekalualalla pitkään toimineena varmuudella ollut tietoinen tällaisesta käytöstä.

Pohjanmaan Kaluste Oy:n väitettyä yksinoikeuden loukkausta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös se, että Pohjanmaan Kaluste Oy ei myy tuotteitaan eikä kohdenna markkinoinitiaan suoraan kuluttajille ja että se on markkinoinut Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteessa tarkoitettuja tuotteitaan vain verkkosivuillaan. Kyseisillä sivuilla näkyy tuotteen yhteydessä selvästi myös Pohjanmaan Kaluste Oy:n tavaramerkki "pohjanmaan", joten sekaannuksen mahdollisuuta ei ole.

Mikäli yleisen etunimen sanallisena osana sisältävän yksinkertaisen kuviomerkin rekisteröinnillä saadun yksinoikeuden katsottaisiin estävän kyseisen etunimen käytön tuotteen nimenä, olisi kuviomerkillä sanamerkin suoja-alaa vastaava suoja-ala. Tällöin rekisteröimällä yksinkertaisina kuviomerkkeinä kaikki yleisimmät etunimet voitaisiin merkittävästi ja kohtuuttomasti rajoittaa samalla alalla toimivien kilpailijoiden mahdollisuuksia nimetä omia tuotteitaan alalla vakiintuneen tavan mukaisesti ja estää kilpalijoita jatkamasta jo ennen kuviomerkkien rekisteröintiä käyttämiensä etunimien käyttöä tuotteilleen. Selvää on, ettei tämä ole lain tarkoitus.

Pohjanmaan Kaluste Oy ei ole ollut tietoinen Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteessa tarkoitetuista rekisteröidyistä tavaramerkeistä ennen 19.9.2016 saamaansa kieltokirjettä. Mikäli asiassa katsottaisiin tapahtuneen tavaramerkin loukkaus, kysymys ei kuitenkaan ole ollut tahallisuudesta eikä huonekalualan vakiintunut kauppatapa huomioon ottaen myöskään huolimattomuudesta.

TODISTELU

Henkilötodistelu

Laulumaa Huonekalut Oy

1. AA, Laulumaa Huonekalut Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. TH, Laulumaa Huonekalut Oy:n tuotesuunnittelija
3. MA, Laulumaa Huonekalut Oy:n myyntipäällikkö

Pohjanmaan Kaluste Oy

1. TV, Pohjanmaan Kaluste Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. MK, Pohjanmaan Kaluste Oy:n myyntijohtaja
3. JA, Kaluste-Kaverit Oy:n toimitusjohtaja

Asiakirjatodistelu

Laulumaa Huonekalut Oy

1. Todistus tavaramerkin SARA luovutuksesta Rauno Laulumaa Oy:ltä Laulumaa Huonekalut Oy:lle
2. Todistus tavaramerkin OLIVIA luovutuksesta Rauno Laulumaa Oy:ltä Laulumaa Huonekalut Oy:lle
3. Todistus tavaramerkin SOFIA luovutuksesta Rauno Laulumaa Oy:ltä Laulumaa Huonekalut Oy:lle
4. Tavaramerkin SARA
5. Tavaramerkin OLIVIA rekisteröintitodistus
6. Tavaramerkin SOFIA rekisteröintitodistus
7. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sara Baaripöytä")
8. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sara Baarituoli)
9. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sara Ruokapöytä")
10. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sara Ruokatuoli")
11. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Olivia Ruokapöytä")
12. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sofia Istuttava Sohva")
13. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sofia Rahi")
14. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sofia Ruokapöytä")
15. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy verkkosivuilta ("Sofia Ruokatuoli")
16. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy verkkosivuilta ("Sofia Sohva")
17. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sofia Tuoli")
18. Kuvakaappaus Pohjanmaan Kaluste Oy:n verkkosivuilta ("Sofia Tuoli Delux")
19. Laulumaa Huonekalut Oy:n 19.9.2016 päivätty kieltokirje Pohjanmaan Kaluste Oy:lle
20. Laulumaa Huonekalut Oy:n 19.9.2016 päivätty sitoumusehdotus Pohjanmaan Kaluste Oy:lle
21. Pohjanmaan Kaluste Oy:n 28.9.2016 päivätty vastaus Laulumaa Huonekalut Oy:n 19.9.2016 toimittamaan

Pohjanmaan Kaluste Oy

1. Kuvakaappaus väestörekisterikeskuksen verkkopalvelusivuilta
2. Kuvakaappaus väestörekisterikeskuksen verkkopalvelusivuilta
3. Kuvakaappaus väestörekisterikeskuksen verkkopalvelusivuilta
4. Luovuttu
5. Luovuttu
6. Kuvakaappaus Lahden historiallisen museon verkkosivulta koskien Sara-pinnatuolin ottamista tuotantoon vuonna 1967 (18.1.2017)
7. Kuva Asko Oy:n arkistosta vuodelta 1984 koskien lepotuolia "Sofia"
8. Kuva Asko Oy:n arkistosta vuodelta 1983 koskien lepotuolia "Olivia"
9. Kuva Sotka-huonekaluliikkeen esitteestä vuodelta 2001 koskien pöytää ja tuoleja "Sara"
10. Kuva Sotka-huonekaluliikkeen esitteestä vuodelta 2001 koskien penkkiä "Sofia"
11. Kuva Sotka-huonekaluliikkeen esitteestä vuodelta 2001 koskien laatikostoa ja arkkuja "Olivia"
12. Kuvakaappaus Finn-Soffat Oy:n verkkosivuilta huhtikuulta 2003 koskien vuodesohvaa "Sara"
13. Luovuttu
14. Kuva Pohjanmaan Kaluste Oy:n esitteestä 1990-luvun lopulta koskien huonekaluja "Sofia"
15. Kuva Pohjanmaan Kaluste Oy:n arkistosta vuodelta 2001
16. Pohjanmaan Kaluste Oy:n tilausvahvistus 4.7.2005 koskien tuotteita "Sofia"
17. Pohjanmaan Kaluste Oy:n tilausvahvistus 30.12.2009 koskien kulmaryhmää "Olivia"
18. Kuvakaappaus verkkosivuilta trademax.fi koskien huonekaluja "Sara", "Olivia" ja "Sofia" (18.1.2017)
19. Kuvakaappaus verkkosivuilta vepsalainen.com koskien sohvaa "Sara" (18.1.2017)
20. Kuvakaappaus verkkosivuilta masku.com koskien divaanisohvaa "Sara" (18.1.2017)
21. Kuvakaappaus verkkosivuilta huippukaluste.fi koskien tuolia "Sara" (18.1.2017)
22. Kuvakaappaus verkkosivuilta haavistori.fi koskien kulmasohvaa "Sara" (18.1.2017)
23. Kuvakaappaus verkkosivuilta finsoffat.fi koskien tuolia "Sara" (18.1.2017)
24. Kuvakaappaus verkkosivuilta bauhaus.fi koskien tuolia "Sara" (18.1.2017)
25. Kuvakaappaus verkkosivuilta asko.fi koskien mattoa "Sara" (18.1.2017)26. Kuvakaappaus verkkosivuilta isku.fi koskien vuodesohvaa "Sofia" (18.1.2017)
27. Kuvakaappaus verkkosivuilta vekenkaluste.fi koskien tuolia "Sofia" (18.1.2017)
28. Kuvakaappaus verkkosivuilta unicofinland.fi koskien sohvaryhmää "Sofia" (18.1.2017)
29. Kuvakaappaus verkkosivuilta turunkaluste.fi koskien sohvia "Sofia" (18.1.2017)
30. Kuvakaappaus verkkosivuilta taloon.com koskien tuolia "Sofia" (18.1.2017)
31. Kuvakaappaus verkkosivuilta liias.fi koskien pöytäryhmää "Sofia" (18.1.2017)
32. Kuvakaappaus verkkosivuilta hexaplan.fi koskien tuolia "Sofia" (18.1.2017)
33. Kuvakaappaus verkkosivuilta huonekaluverkkokauppa.com koskien tv-tasoa "Sofia" (18.1.2017)
34. Kuvakaappaus verkkosivuilta furniturebox.fi koskien pöytää "Sofia" (18.1.2017)
35. Kuvakaappaus verkkosivuilta asko.fi koskien tyynyä "Sofia" (18.1.2017)
36. Kuvakaappaus verkkosivuilta kallenkaluste.fi koskien tuolia "Olivia" (18.1.2017)
37. Kuvakaappaus verkkosivuilta kalustevarrio.fi koskien tuolia "Olivia" (18.1.2017)
38. Kuvakaappaus verkkosivuilta masku.com koskien ruokaryhmää "Olivia" (18.1.2017)
39. Kuvakaappaus verkkosivuilta kalustemyynti.net koskien korotettua tukituolia "Olivia" (18.1.2017)
40. Kuvakaappaus verkkosivuilta paroonikaluste.fi koskien ruokaryhmää "Olivia" (18.1.2017)
41. Kuvakaappaus verkkosivuilta pedro.fi koskien vuodesohvaa "Olivia" (18.1.2017)
42. Kuvakaappaus verkkosivuilta jakkikaluste.fi koskien sohvaa "Olivia" (18.1.2017)
43. Kuvakaappaus verkkosivuilta asko.fi koskien ruokaryhmää "Olivia" (18.1.2017)
44. Kuvakaappaus Laulumaa Huonekalut Oy:n tuote-esitteestä verkkosivuilta issuu.com/laulumaa koskien huonekaluja "Olivia" (18.1.2017)
45. Kuvakaappaus Laulumaa Huonekalut Oy:n verkkosivuilta koskien huonekaluja "Sofia" (20.12.2014)
46. Kuvakaappaus Laulumaa Huonekalut Oy:n tuote-esitteestä verkkosivuilta issuu.com/laulumaa koskien tuoleja "Sofia" (18.1.2017)
47. Tavaramerkin SARA rekisteröintihakemus
48. Tavaramerkin SOFIA rekisteröintihakemus
49. Tavaramerkin OLIVIA rekisteröintihakemus
50. Sähköpostiviesti Patentti- ja rekisterihallitukselta 12.12.2017 A:lle
51. Kuvakaappaus Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkin SARA rekisteröintitietoja
52. Kuvakaappaus Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkin SOFIA rekisteröintitietoja
53. Kuvakaappaus Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkin OLIVIA rekisteröintitietoja
54. Tuloste tavaramerkkilehdestä 10/2006; tavaramerkin SARA rekisteröinti
55. Tuloste tavaramerkkilehdestä 12/2006; tavaramerkin SOFIA rekisteröinti
56. Tuloste tavaramerkkilehdestä 6/2010; tavaramerkin OLIVIA rekisteröinti
57. Tuloste TMview-tietopalvelusta 3.1.2018; tavaramerkin SARA tiedot
58. Tuloste TMview-tietopalvelusta 3.1.2018; tavaramerkin SOFIA tiedot
59. Tuloste TMview-tietopalvelusta 3.1.2018; tavaramerkin OLIVIA tiedot
60. Kuva Laulumaa Huonekalut Oy:n mainoslehdestä 1/2018
61. Kuva Laulumaa Huonekalut Oy:n mainoslehdestä 1/2018

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tausta

1. Laulumaa Huonekalut Oy on perustettu vuonna 2016 jatkamaan alkuperäisen Laulumaa-huonekaluliiketoiminnan harjoittajan Rauno Laulumaa Oy:n toimintaa uusien yrittäjien toimesta. Tässä tarkoituksessa Laulumaa Huonekalut Oy on ostanut vuonna 2016 Rauno Laulumaa Oy:n liiketoiminnan, jossa yhteydessä muun ohella kaikki Rauno Laulumaa Oy:n omistamat tavaramerkit ja hyödyllisyysmallit ovat siirtyneet uudelle omistajalle eli Laulumaa Huonekalut Oy:lle.

2. Rauno Laulumaa Oy on 31.3.2016 luovuttanut Laulumaa Huonekalut Oy:lle 13.12.2004 haetun ja 31.5.2006 rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin numero 236024 SARA, joka on rekisteröity luokan 20 tavaroille huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta korkista, ruo´osta, rottingista ja pajusta tehdyt kalusteet. Kyseinen rekisteröity tavaramerkki on seuraava:

Kuva 1 Sara

3. Rauno Laulumaa Oy on 31.3.2016 luovuttanut Laulumaa Huonekalut Oy:lle 2.10.2009 haetun ja 31.3.2010 rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin numero 248620 OLIVIA, joka on rekisteröity luokan 20 tavaroille huonekalut, peilit, taulunkehykset; puusta korkista, ruo`osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin). Kyseinen rekisteröity tavaramerkki on seuraava:


Kuva 2 Olivia


4. Rauno Laulumaa Oy on 31.3.2016 luovuttanut Laulumaa Huonekalut Oy:lle 6.4.2005 haetun ja 30.6.2006 rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin numero 236285 SOFIA, joka on rekisteröity luokan 20 tavaroille huonekalut (nimittäin lipastot, laatikostot, kaapit, kaapistot, hyllyt, televisiotasot, vitriinit, pöydät, aputasot, senkit, tuolit, penkit ja sohvat, sekä sängyt ihmisten käyttöön), peilit, taulunkehykset; puusta korkista, ruo`osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin. Kyseinen rekisteröity tavaramerkki on seuraava:


Kuva 3 SOFIA


5. Laulumaa Huonekalut Oy on kanteessaan esittänyt, että Pohjanmaan Kaluste Oy on loukannut edellä todettuja Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkejä käyttämällä huonekalujensa ja kalusteidensa myynnissä ja markkinoinnissa verkkosivuillaan edellä mainittuja tavaramerkkejä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: "Sara Baaripöytä", "Olivia Ruokapöytä" ja "Sofia Istuttava Sohva". Laulumaa Huonekalut Oy:n mukaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n menettelyssä on ensisijaisesti kysymys tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesta suorasta loukkauksesta tai toissijaisesti saman momentin 2 kohdassa tarkoitetusta samankaltaisuuteen ja sekaannusvaaraan perustuvasta loukkauksesta.

6. Pohjanmaan Kaluste Oy on kiistänyt väitetyt oikeudenloukkaukset sillä perusteella, että kanteessa tarkoitetut Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkit ja niitä vastaavat nimet eivät ole olleet erottamiskykyisiä rekisteröintien hakemishetkellä, eivätkä ne ole tulleet myöhemminkään erottamiskykyisiksi. Kyseisiä tavaramerkkejä vastaavia etunimiä on käytetty eri toimijoiden toimesta huonekalujen niminä vuosikymmenten ajan, eikä niillä pyritä osoittamaan tuotteen alkuperää tai erottamaan tuotetta toisen toimijan tuotteesta. Sitä vastoin tällaisia nimiä käytetään huonekalualalla vakiintuneesti tuotenumeronomaisesti erottamaan tuote kunkin toimijan omista muista tuotteista. Arvioitaessa Laulumaa Huonekalut Oy:n yksinoikeuden laajuutta on kiinnitettävä huomiota siihen, että sen puheena olevat tavaramerkit ovat kuviomerkkejä, joissa tekstin painoasu on selvästi tyylitelty. Tavaramerkkilain mukainen yksinoikeus ei koske kuviomerkin sanallista osaa, eikä kuviomerkin suoja-alaa tule tulkita sanamerkin suoja-alaa vastaavaksi. Edelleen Pohjanmaan Kaluste Oy on muun ohessa todennut, ettei se ole käyttänyt Laulumaa Huonekalut Oy:n kuviomerkkejä niiden erityisessä painoasussa.

7. Asiassa on riidatonta, että asianosaisten vertailun kohteena olevat tavarat ovat samankaltaisia.

8. Asian valmistelussa on sovittu, että markkinaoikeus antaa ensin välituomion Laulumaa Huonekalut Oy:n väittämistä tavaramerkkioikeuksien loukkauksista sekä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten perusteista.

2. Oikeudelliset lähtökohdat

9. Laulumaa Huonekalut Oy:n mukaan puheena olevat tavaramerkkioikeuksien loukkaukset ovat tulleet sen tietoon syksyllä 2016. Loukkaukset ovat alkaneet jo aiemmin.

10. Tavaramerkkilakia on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla (616/2016). Lainmuutoksen tarkoituksena oli muuttaa muun muassa tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä ja suojan sisältöä koskevia säännöksiä niin, että ne vastaavat 15.1.2019 saakka voimassa olevaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).

11. Laulumaa Huonekalut Oy:n 16.11.2016 esittämät kannevaatimukset perustuvat jo ennen 1.9.2016 alkaneeseen Pohjanmaan Kaluste Oy:n menettelyyn. Pohjanmaan Kaluste Oy:n väite kanteessa tarkoitettujen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien erottamiskyvyttömyydestä jakaantuu myös ajallisesti edellä todetun päivämäärän suhteen; siis sekä rekisteröityjen tavaramerkkien hakemisajankohtiin että tämän oikeudenkäynnin ajankohtaan. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkien väitettyä loukkausta on arvioitava sen väitettynä ajankohtana kulloinkin voimassa olleen lain nojalla. Vastaavasti väitettä erottamiskyvyttömyydestä on arvioitava sen lain nojalla, minkä ajankohdan mukaiseen tarkasteluun kyseinen väite perustuu. Sillä, että tässä asiassa tulee sovellettavaksi riippuen sekä väitetyn loukkauksen ajankohdasta että väitetyn erottamiskyvyttömyyden tarkastelun ajankohdasta tavaramerkkilain säännökset sellaisina kuin ne olivat voimassa yhtäältä ennen 1.9.2016 ja toisaalta kyseisestä päivämäärästä lukien, ei ole merkitystä asian arvioinnin lopputuloksen kannalta, koska tavaramerkkilakia on joka tapauksessa tulkittava ja sovellettava ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivi ja sitä koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Todetusta seuraa myös se, että markkinaoikeus katsoo tässä ratkaisussa riittäväksi kuvata tavaramerkkilain säännöksiä vain sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.9.2016 lukien.

12. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki (kohta 1); merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä (kohta 2).

13. Mainitun pykälän esitöiden (HE 24/2016 vp s. 14–15) mukaan pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa sekä sisällöltään että rakenteeltaan.

14. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Sama kielto-oikeus koskee b alakohdan mukaan merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

15. Tavaramerkkien sekä tavaroiden ja palvelujen samuuteen liittyen unionin tuomioistuimen ratkaisusta (tuomio 20.3.2003, LTJ Diffusion, C-291/00, EU:C:2003:169, 50 kohta) käy ilmi, että sitä kriteeriä, jonka mukaan merkin on oltava sama kuin tavaramerkki, on tulkittava suppeasti. Jo samuuskäsitteen määritelmästä on nimittäin pääteltävissä, että kaksi vertailtavaa elementtiä ovat kaikilta osin samat. Ehdotonta suojaa, jota annetaan silloin, kun merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä käytetään niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ei voida ulottaa laajemmalle kuin niihin tilanteisiin, joita varten tästä suojasta on säädetty. Tähän liittyen mainitussa ratkaisussa (51 ja 52 kohta) on edelleen todettu, että merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit. On kuitenkin huomattava, että sen ratkaisemiseksi, ymmärretäänkö merkki samaksi kuin tavaramerkki, on tehtävä kokonaisarviointi sellaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Tällaisen kuluttajan näkökulmasta merkki tuottaa kuitenkin kokonaisvaikutuksen. Näin on siksi, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan merkkejä ja tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan.

16. Edellä todettuun tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyen korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2017:42 (kohta 12) on esitetty, että tavaramerkkien sekaannusvaaraa koskevaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on käsitelty muun muassa ratkaisussa KKO 2004:49 (kohdat 6–10). Keskeiset tulkintalinjaukset voidaan tiivistää seuraavasti. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät. Sekaannusvaara on olemassa, jos kohdeyleisö voi erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, joten ominaispiirteidensä tai hyvän tunnettuuden vuoksi erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä suojataan muita laajemmin ja päinvastoin. Sekaannusvaaran arvioiminen on perustettava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, jota varten on määritettävä tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sekaannusvaaraa arvioidaan tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta. Tällaisen kuluttajan on tavaramerkkejä tarkastellessaan useimmiten turvauduttava epätäydellisiin muistikuviin.

3. Markkinaoikeuden arviointi

17. Tavaramerkkien sekä tavaroiden ja palvelujen samuutta koskevan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 kohdasta ilmenee, että yksinoikeus liittyy suojattuun tavaramerkkiin. Sen selvittämiseksi, mikä on kulloinkin suojattu tavaramerkki, eli nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa, onko kaikki tavaramerkin muodostavat elementit eli osatekijät tulleet sanotun tavaramerkin tuoman suojan piiriin, joudutaan arvioimaan tavaramerkin muodostavia osatekijöitä ja eritoten niiden erottamiskykyä. Tällaisesta arvioinnista on ollut kysymys korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:118. Erottamiskyvyn arviointi liittyy myös tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen sekaannusvaaran arviointiin, kuten muun muassa edellä todetussa ratkaisussa KKO 2017:42 (kohta 12) on esitetty. Tämänkin lainkohdan mukaan yksinoikeus liittyy suojattuun tavaramerkkiin.

18. Todetun johdosta asiassa on ensimmäiseksi arvioitava kanteessa tarkoitettujen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien osatekijöiden erottamiskykyä.

19. Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

20. Kuten unionin tuomioistuin on todennut, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta). Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (esim. tuomio 29.4.2004, Procter & Gamble v. SMHV, C-468/01 P–C-472/01 P, EU:C:2004:259, 33 kohta). Arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon myös se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 51 kohta).

21. Kanteessa tarkoitetut Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkit on markkinaoikeudessa todistajina kuultujen TH:n ja MA:n kertomusten mukaan suunniteltu graafisesti niille rekisteröinnin hakeneen yhtiön työntekijöiden toimesta. Puheena olevien tavaramerkkien ulkoasu ei siis perustu vakiokirjasintyyppien käyttöön.

22. Oikeudenkäyntiasiakirjoista ei käy ilmi, millä perusteilla kanteessa tarkoitetut Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkit on katsottu erottamiskykyisiksi niitä rekisteröitäessä. Sitä vastoin kyseisiä tavaramerkkejä koskevista rekisteritiedoista ilmenee, että ne ovat tyypiltään kuviomerkkejä, joissa on sanallinen osa.

23. Kanteessa tarkoitetut Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkit eivät ole kuvailevia nyt kysymyksessä oleville tavaroille. Tästä huolimatta ne eivät kuitenkaan välttämättä ole erottamiskykyisiä.

24. Kuten korkeimman oikeuden ennakkoratkaisusta KKO 2005:118 (kohta 37) ilmenee, kaikki tavaramerkin osatekijät eivät välttämättä tule rekisteröinnin myötä tavaramerkkiä koskevan suojan piiriin. Näin on esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin osatekijä ei ole ollut tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen. Erottamiskykyä arvioidaan kohdeyleisön näkökulmasta, kuten edeltä kohdasta 20 käy ilmi. Nyt kysymyksessä olevien tavaroiden eli huonekalujen ja kalusteiden kohdeyleisö muodostuu näiden tavaroiden tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

25. Asiassa esitetystä asiakirjatodistelusta on ilmennyt, että huonekalualan elinkeinonharjoittajat ovat jo ennen kanteessa tarkoitettujen Laulumaa Huonekalut Oy:n rekisteröityjen tavaramerkkien hakemisajankohtia yksilöineet huonekaluja käyttämällä naisten etunimiä, kuten Sara, Olivia ja Sofia (Pohjanmaan Kaluste Oy:n asiakirjatodisteet 6–8), ja käyttämällä jo tuolloin kyseisiä etunimiä myös tavaroidensa markkinoinnissa (Pohjanmaan Kaluste Oy:n asiakirjatodisteet 9–12, 14 ja 15). Asiassa esitetty laaja asiakirjatodistelu viittaa lisäksi siihen, että tällainen naisten etunimien käyttö, mukaan lukien nimien Sara, Olivia ja Sofia käyttö, huonekalualan markkinoinnissa erityisesti huonekalujen niminä on nykyään hyvinkin yleistä ja että alan eri toimijat siis myös käyttävät samoja nimiä (Pohjanmaan Kaluste Oy:n asiakirjatodisteet 18–43). Edellä todettu todistelu viittaa myös siihen, ettei huonekalualan yleinen markkinointitapa nimetä tavaroita naisten etunimillä ole juurikaan muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

26. Kanteessa tarkoitettujen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien erottamiskyvyn vahvuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että nyt kysymyksessä olevan kohdeyleisön edustaja eli suomalainen keskivertokuluttaja havaitsee huonekalualan elinkeinoharjoittajien markkinoinnin perusteella, että kyseisen alan markkinoinnissa Suomessa käytetään usein naisten etunimiä tarkoituksessa viitata tavaroihin. Sitä, missä tarkoituksessa – joko tavaramerkkinä tai edellä kohdassa 6 tarkoitetulla tavalla tuotenumeronomaisesti – tällaisia nimiä alan markkinoinnissa käytetään, keskivertokuluttaja sitä vastoin ei todennäköisesti tiedosta. Naisten etunimien yleisestä käytöstä puheena olevan alan markkinoinnissa Suomessa seuraa, ettei keskivertokuluttaja miellä tällaisia nimiä kovinkaan helposti merkeiksi, joiden avulla tavaramerkkilain 3 §:ssä todetuin tavoin voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tähän nähden naisten etunimet ovat puheena oleville tavaroille Suomessa lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiä tavaramerkkeinä. Laulumaa Huonekalut Oy ei myöskään ole osoittanut, että kuluttajat tunnistaisivat tavaroiden kaupallisen alkuperän nimenomaan kanteessa tarkoitettuihin sen tavaramerkkeihin sisältyvien nimien Sara, Olivia ja Sofia perusteella.

27. Todetun perusteella kanteessa tarkoitetut Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkit saattavat omata jossain määrin erottamiskykyä vain niiden kuviollisten piirteiden johdosta. Sitä vastoin nimet Sara, Olivia ja Sofia eivät sellaisinaan ole tulleet sanottuja tavaramerkkejä koskevan suojan piiriin. Tästä seuraa, että kanteessa tarkoitettuihin Laulumaa Huonekalut Oy:llä tavaramerkkeihin perustuva tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukainen yksinoikeus ja siihen perustuva kielto-oikeus jää hyvin suppeaksi.

28. Asiassa esitetyn todistelun perusteella Pohjanmaan Kaluste Oy on käyttänyt huonekalujensa markkinoinnissa nimiä Sara, Olivia ja Sofia edellä kohdassa 5 todetuin tavoin, mutta ei kanteessa tarkoitettujen Laulumaa Huonekalut Oy:n tavaramerkkien ainoaa edes jossain määrin erottamiskykyistä osatekijää eli niiden muihin kuin vakiokirjasintyyppeihin perustuvia kuviollisia piirteitä. Tällaisessa Pohjanmaan Kaluste Oy:n menettelyssä ei ole kysymys tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesta suojatun tavaramerkin käyttämisestä. Näillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Pohjanmaan Kaluste Oy ei ole loukannut Laulumaa Huonekalut Oy:n vaatimuksessa 1 todetuin tavoin sen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näin ollen Laulumaa Huonekalut Oy:n kanne eli siis sen kaikki vaatimukset on hylättävä.

4. Oikeudenkäyntikulut

29. Laulumaa Huonekalut Oy on hävinnyt asian, joten se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

30. Pohjanmaan Kaluste Oy on vaatinut, että Laulumaa Huonekalut Oy velvoitetaan korvaamaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.363,60 eurolla ja palkkion osalta 28.520 eurolla eli yhteensä 29.883,60 eurolla viivästyskorkoineen. Kun Laulumaa Huonekalut Oy:llä ei ole ollut vaaditun määrän osalta huomauttamista, se on velvoitettava korvaamaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Laulumaa Huonekalut Oy:n kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Laulumaa Huonekalut Oy:n korvaamaan Pohjanmaan Kaluste Oy:n oikeudenkäyntikulut 29.883,60 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.5.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen