MAO:752/17

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Hakemus

Vaatimukset

Copyright Management Services Ltd on 19.5.2017 markkinaoikeuteen saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt, että markkinaoikeus määrää Telia Finland Oyj:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista, hakemuksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä liitteessä mainittuina aikoina (tämän päätöksen liite, siten kuin sitä on 21.8.2017 päivitetty).

Käyttäjän yhteystiedoilla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, mitä Telia Finland Oyj:llä on liittymän käyttäjästä mukaan lukien kaikki liittymän tilaajan tiedot. Hakemus koskee vain ei-viranomaiskäyttöön tarkoitettuja tietoja, joita teleyritys säilyttää omaan käyttöönsä.

Perusteet

Copyright Management Services Ltd (jäljempänä myös hakija) on hankkinut tekijänoikeudet liitteessä yksilöityihin teoksiin Euroopassa.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteessä yksilöidyistä internetliittymistä on ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat sille. Liittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta loukaten näin sen tekijänoikeutta.

Edellä mainituilla sekä hakemuksesta 19.5.2017 ja sen täydennyksestä 21.8.2017 tarkemmin ilmenevillä perusteilla Telia Finland Oyj on määrättävä antamaan hakemuksessa tarkoitetut yhteystiedot.

Asiaan osallisen lausuma

Telia Finland Oyj ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden päätös turvaamistoimesta ja asiakirjojen salassapidosta

Markkinaoikeus on 22.6.2017 antanut turvaamistointa ja asiakirjojen salassapitoa koskevan päätöksen numero 388/17. Määrätty turvaamistoimi koskee nyt hakemuksen kohteena olevien tietojen selvittämistä ja säilyttämistä.

Hakijan lisälausumat

Hakija on lausunut, että Telia Finland Oyj ilmoittaa tietojen säilytysajaksi kolme kuukautta. Tällaista säilytysaikaa ei ole olemassa, vaan tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä on säädetty yhdeksän kuukauden säilytysaika. Telia Finland Oyj ei ole lainsäätäjä, joka määrittelee tietojen säilytysajasta tai tietojen luovuttamisesta. Hakemus on hyväksyttävä. Tietojen olemassaolo ja siitä seuraavat toimenpiteet tulevat arvioitavaksi vasta markkinaoikeuden päätöksen jälkeen.

Hakija on vielä lausunut, että turvaamistoimea ei ole pantu täytäntöön ja että turvaamistoimi voidaan poistaa.

ASIAKIRJATODISTELU

1. Suomeksi käännetty ote valvontaohjelman lokitiedostosta
2. Teosten kannet
3. Todistus hakijan nimenmuutoksesta
4. Hakijan ja The Black Arrow, LLC dba Kevin Moore Productions sopimus 17.8.2015 (salassa pidettävä)
5. Hakijan ja Malibu Media, LLC sopimus 5.7.2015 (salassa pidettävä)
6. Malibu Media, LLC:n “Fictitious Business Name Statement" (X-Art.com)
7. Hakijan ja Echo Alpha Inc dba Evil Angel sopimus 15.8.2015 (salassa pidettävä)
8. Todistus Echo Alpha Inc nimenmuutoksesta
9. Echo Alpha Inc:n "Fictitious Business Name Statement" (Evil Angel ja Evil Angel Video)
10. Ohjaajien sopimukset Echo Alpha Inc tai sen edeltäjän kanssa (salassa pidettäviä)
11. Suomeksi käännetty uusi ote valvontaohjelman lokitiedostosta

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hakija on rajannut hakemuksensa koskemaan tietoja, joita Telia Finland Oyj säilyttää vain omiin tarkoituksiinsa. Hakija on niin ikään rajannut hakemustaan siten, että hakemus ei koske ainoastaan viranomaistarpeita varten säilytettäviä tietoja. Sanotulla viranomaiskäytöllä hakijan on katsottava tarkoittaneen tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä säädettyä säilytysvelvollisuutta.

Sähköisen viestin ja välitystietojen käsittelystä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 17 luvussa. Luvun 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan, että käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä.

Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä muun ohella lain 17 luvussa säädetään välitystietojen käsittelystä, sisäministeriön päätöksellään erikseen nimeämän teletoimintailmoituksen antaneen yrityksen (säilytysvelvollinen yritys) on huolehdittava säädetyin edellytyksin, että säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot säilytetään säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti. Säilytettäviä tietoja saa käyttää ainoastaan pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rikosten selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi.

Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n 6 momentin mukaan säilytysvelvollisuuden edellytyksenä on, että tiedot ovat saatavilla ja säilytysvelvollisen yrityksen yleisesti saatavilla olevien viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä tämän lain tai henkilötietolain perusteella tuottamia tai käsittelemiä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei laissa ole säädetty nimenomaista velvollisuutta tuottaa tai käsitellä tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n 6 momentissa tarkoitetulla tavalla hakemuksen kohteena olevia teleliittymän jälkikäteiseksi tunnistamiseksi välttämättömiä tietoja siitä, mille teleliittymälle kukin IP-osoite on tietyllä ajanhetkellä kuulunut. Näin ollen hakemuksen kohteena olevat asiaan osallisen kyseiset tiedot voivat perustua ainoastaan niihin tietoyhteiskuntakaaren 17 luvussa säädettyihin käsittelyperusteisiin, jotka asiaan osallinen on itse ja omista tarpeistaan käsin määrittänyt.

Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n 8 momentin mukaan säilytysvelvollisuuden perusteella säilytettävien tietojen teknisistä yksityiskohdista määrätään Viestintäviraston määräyksessä.

Viestintäviraston teleyritysten tietojen säilytysvelvollisuudesta viranomaistarpeita varten antaman määräyksen (53 B/2014) 7 §:n 1 momentin mukaan säilytysvelvollinen yritys määrittelee jokaiselle erikseen luetellulle tietoryhmälle sen ajan, jonka se käsittelee kyseisen tietoryhmän tietoja omaa tarvetta varten (käsittelyaika omaa tarvetta varten). Pykälän 2 momentin mukaan, mikäli ei ole mahdollista määritellä jonkin tietoryhmän osalta käsittelyaikaa omaa tarvetta varten todellisen käsittelyajan mukaisesti, määritellään käsittelyajaksi omaa tarvetta varten se vähimmäisaika, jonka kyseisen tietoryhmän tietoja ainakin käsitellään säilytysvelvollisen yrityksen omaa tarvetta varten.

Markkinaoikeus toteaa, että tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä on kysymys säilytysvelvollisen yrityksen tuottamien tai käsittelemien eräiden tietojen säilyttämisestä tiettyihin viranomaistarpeisiin säädetyn ajan sen jälkeen, kun säilytysvelvollisen yrityksen käsittelyaika omaa käyttöä varten on päättynyt. Edellä todetun mukaisesti säilytysvelvolliset yritykset määrittelevät itse käsittelyajan omaa tarvetta varten muun ohella tietoyhteiskuntakaaren 137 §:ssä ja muutoin sen 17 luvussa säädetty huomioon ottaen.

Hakemuksen liitteestä ilmenee, että tuorein havainto, jonka osalta hakija on pyytänyt Telia Finland Oyj:tä antamaan teleliittymää koskevat yhteystiedot, on toukokuulta 2017.

Markkinaoikeus toteaa, että hakijan esittämän mukaan Telia Finland Oyj on ilmoittanut tietojen käsittelyajaksi 90 päivää tai kolme kuukautta. Telia Finland Oyj:llä on ollut oikeus ja velvollisuus määrittää tietojen käsittelyaika sen omaa tarvetta varten. Asiassa ei ole edes varsinaisesti väitetty eikä ilmennyt perusteita sille, ettei mainittu ilmoitettu käsittelyaika pitäisi paikkaansa. Turvaamistointa ei ole pantu täytäntöön.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todettuun nähden hakemuksen kohteena olevia, teleliittymän tunnistamiseksi välttämättömiä tietoja ei ole enää saatavissa. Hakemus on näin ollen hylättävä, eikä tässä tilanteessa ole tarpeen lausua tekijänoikeuslain 60 a §:n soveltamisedellytyksistä ja niiden täyttyessä antaa määräystä tietojen luovuttamisesta.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentissa säädetään, että jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi. Luvun 9 §:ssä säädetään puolestaan muun ohella, että kun tuomioistuin ratkaisee pääasian, sen tulee samalla määrätä, kuinka kauan turvaamistoimi on voimassa.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että hakemus on hylättävä, koska hakemuksen kohteena olevia tietoja ei ole saatavissa. Hakija on lisäksi ilmoittanut, että asiassa määrätty turvaamistoimi voidaan poistaa. Sen vuoksi markkinaoikeuden päätöksessä 22.6.2017 numero 388/17 annettu määräys turvaamistoimesta on määrättävä peruutettavaksi heti.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Markkinaoikeus määrää 22.6.2017 antamallaan päätöksellä numero 388/17 määräämänsä turvaamistoimen peruutettavaksi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.2.2018.

Markkinaoikeustuomari Pekka Savola

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen.