MAO:565/17

KANNE

Vaatimukset

Scanbox Entertainment A/S on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa SV:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle 1.000 euroa hyvityksenä elokuvateoksen luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 20.3.2016 lukien.

Scanbox Entertainment A/S on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa SV:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 33.611,48 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Perusteet

Scanbox Entertainment A/S:n asiavaltuus

Scanbox Entertainment A/S:lla (jäljempänä myös Scanbox) on tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC:n kanssa tehtyyn lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa elokuvaa A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin Suomessa. Lisenssisopimuksen täydennyksessä Exclusive Media Distribution, LLC on antanut nimenomaisen tahdonilmaisun, jonka mukaan Scanboxin yksinoikeus kattaa oikeuden puuttua kaikkeen elokuvan luvattomaan käyttämiseen, muun ohella on demand -internetjakeluun. Lisenssisopimuksella Scanboxille luovutettu yksinoikeus kattaa elokuvan alkuperäisen englanninkielisen version ja tekstityksen sekä jälkiäänityksen sopimuksessa todetuilla kielillä.

Alkuperäisen lisenssiantajan Exclusive Media Distribution, LLC:n sijaan lisenssisopimuksen osapuoleksi on sittemmin tullut elokuvan tekoaikainen tuotantoyhtiö Tombstones Movie Holding, LLC, joka on antanut lausuman lisenssisopimuksella myönnettyjen yksinoikeuksen laajuudesta. Lausuman mukaan sopimuksella ei ole rajoitettu Scanboxin yksinoikeutta elokuvaan sen alkuperäisellä ääniraidalla, vaan sopimuksen tarkoituksena on ollut mahdollistaa elokuvan rajoitettu muuntelu laatimalla käännökset sallituille kielille sallituilla menetelmillä. Sopimusta on tulkittava tavalla, joka noudattaa lisenssinantajan tarkoitusta.

Tekijänoikeuden loukkaaminen

SV (jäljempänä myös vastaaja) on loukannut Scanboxin edellä mainittua yksinoikeutta A Walk Among the Tombstones -elokuvaan saattamalla sen oikeudetta yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

Scanbox on valvonut internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostonjakamista. Scanbox on havainnut sen oikeutta edellä mainittuun elokuvaan loukatun 29.1.2015 IP-osoitteesta 88.192.56.172.

Markkinaoikeus on 10.3.2015 antamallaan päätöksellä numero 170/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Scanboxille teleliittymän, jonka IP-osoite on edellä mainittu, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtana 29.1.2015 kello 7.11.55 (UTC-aika). TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut, että IP-osoite on tuona ajankohtana ollut vastaajan käytössä.

Ei ole uskottavaa, että vastaajan langatonta verkkoa olisi käyttänyt ulkopuolinen taho. Vastaajan langattoman verkon kuuluvuusalue on signaalin kulkua heikentävien esteiden vaikutuksesta siten rajallinen, että verkkoa on hädin tuskin mahdollista käyttää edes lähimmästä naapuritalosta käsin. Lisäksi vastaaja on kertonut langattoman verkkonsa yleensä olleen suojattu ja että sen salasana on vaihdettu usein.

Vastaajan asunnon läheisyydessä 3.8.2015 tehdyssä langattomia verkkoja koskevassa mittauksessa vastaajan langaton verkko oli suojattu, eikä verkon ulkopuolinen käyttö siten ole tuolloin ollut mahdollista. Samana päivänä vastaajan käytössä olleen liittymän IP-osoitteesta on havaintoja BitTorrent-liikenteestä, johon on käytetty samaa tietoliikenneporttia (TCP-porttia) 42110 kuin nyt kysymyksessä olevaan tekijänoikeusloukkaukseen 29.1.2015.

Vastaajan käytössä olleen liittymän IP-osoitteesta on jaettu hänen työtehtäviinsä IT-asiantuntijana liittyvää aineistoa. Vastaaja on myös Twitter-viestipalvelussa käytännössä myöntänyt käyttäneensä BitTorrent-teknologiaa elokuvateosten hankkimiseen. Vastaajan liittymän IP-osoitteesta on jaettu venäjänkielisiä elokuvateoksia, mikä sopii yhteen sen kanssa mitä vastaaja on Twitterissä kertonut.

Liittymästä, joka on käyttänyt IP-osoitetta 88.192.56.172, on useita havaintoja TCP-porteista 6889, 15649 ja 42110. Porttien perusteella pääteltynä liittymästä havaittu BitTorrent-liikenne on peräisin kolmesta eri BitTorrent-ohjelmasta: Harvinaista porttia 6889 käyttävästä Pulsar-ohjelmasta, josta vastaaja on kirjoittanut Twitteriin, porttia 15649 käyttävästä tuntemattomaksi jääneestä ohjelmasta, jolla on jaettu muun muassa tietokoneohjelmia ja venäjänkielisiä elokuvia sekä porttia 42110 käyttävästä µTorrent-ohjelmasta, jota on käytetty paitsi nyt kysymyksessä olevaan oikeudenloukkaukseen 29.1.2015 myös 3.8.2015 ajankohtana, jolloin vastaajan langaton verkko on ollut suojattuna. Tämän lisäksi vastaajan liittymästä on jaettu vastaajan käyttämälle Android-nimiselle mobiilialustalle kehitettyä Popcorn Time -nimistä BitTorrent-ohjelmaa.

Kysymyksessä olevasta IP-osoitteesta havaittu BitTorrent-liikenne ja siihen käytetyt portit ovat ennen 29.1.2015 ja tämän jälkeen siinä määrin yhdenmukaisia, että on erittäin todennäköistä, että IP-osoite on ainakin ajalla 1.3.2014–9.8.2015 ollut vastaajan käytössä. BitTorrent-liikenne on loppunut kun Scanbox on 10.8.2015 päivätyllä kirjeellä esittänyt vastaajalle tekijänoikeusloukkauksen perusteella hyvitysvaatimuksen.

Ottaen huomioon, että edellä selostetulla tavalla ja liittymästä havaitun BitTorrent-liikenteen perusteella vastaaja itse käyttää säännöllisesti useita eri BitTorrent-ohjelmia sekä se, että vastaajan mukaan hänen naapurinsa ja perheenjäsenensä eivät liity asiaan, ainoa uskottava selitys asiassa on, että myös porttia 42110 käyttävä µTorrent-ohjelma on ollut vastaajan käytössä ja vastaaja on itse tehnyt kysymyksessä olevan oikeudenloukkauksen.

Vastaajan tietokoneensa tutkimisesta esittämä raportti on aukollinen. Raportin perusteella ei voida päätellä, onko kyseinen tietokone ollut vastaajan aktiivisessa käytössä ja onko vastaaja tutkituttanut koneensa avoimesti. Tutkimusraportti ei myöskään osoita, että vastaaja ei olisi loukannut Scanboxin tekijänoikeutta.

Vastaaja on väitettynä loukkausajankohtana ollut matkalla töihin tai työpaikallaan Helsingissä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois vastaajan osallisuutta asiassa. BitTorrent-ohjelman tiedonsiirto on automaattista sen jälkeen, kun tiedosto on hyväksytty käyttäjän toimesta siirrettävien tiedostojen listaan. Käynnistyksen jälkeen ohjelman käyttö ei vaadi aktiivisia toimia. Yleinen käyttötapa onkin, että ohjelma jätetään päälle sellaisina aikoina, kun käyttäjä ei muuten käytä laitetta, sillä BitTorrent-ohjelmien vaatima tiedonsiirto- ja laskentatehokapasiteetti voi häiritä muuta verkon käyttöä.

Teoksen oikeudettomasta käytöstä suoritettava hyvitys

Kohtuullinen hyvitys on edellä kuvatusta yksityishenkilön tekemästä ammattimaisen jakelun kanssa kilpailevasta toiminnasta 1.000 euroa kokoillan elokuvaa kohti.

Hyvityksen tarkoituksena on hyvittää luvaton käyttö tekijälle ja ehkäistä teoksen lainvastaista käyttöä siten, että loukkaaja ei pääse teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksen on oltava kohtuullinen, mutta se ei voi olla lähes olematon, ottaen huomioon että hyvityskanteen nostaminen on kallista ja sisältää riskejä. Piratismin harjoittamisen taloudellinen riski ei saa jäädä vähäiseksi. Oikeuskäytännön mukaan hyvityksen määrän on vastattava sitä mitä teoksen luvaton käyttäjä olisi joutunut maksamaan, jos olisi käyttänyt teosta luvallisesti.

Vastaaja on käyttänyt teosta levittämällä sitä edelleen vertaisverkossa siten, että rajoittamattomalla yleisöllä on ollut mahdollisuus saada sen suojaamaton kappale itselle. Vertaisverkon toimintaperiaate on järjestää tiedostojen leviäminen ja saatavuus mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman suurelle joukolle. Vastaaja on omalla panoksellaan osallistunut siihen, että vertaisverkko on onnistunut tavoitteessaan.

Scanbox tai kukaan muukaan loukkauksen kohteena olevaa teosta luvallisesti tarjoava ei tarjoa teoksen käyttötapaa, joka olisi verrattavissa vastaajan toimintaan. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kohtuullisen hyvityksen lähtökohtana tulisi olla hinnoittelu siinä jakelukanavassa, joka lähinnä vastaisi loukkauksessa toteutunutta menettelyä. Lähin samankaltainen luvallinen käyttötapa tapahtuu jakeluportaassa.

Jakeluportaassa teoksen käytöstä suoritettavat korvaukset neuvotellaan tapauskohtaisesti ja ne eivät ole julkisia. Tällä ei tarkoiteta hinnoittelua, jolla palvelun tilaaja saa palvelun käyttöönsä, vaan hinnoittelua, jolla palvelun tarjoaja saa teoksen palveluun välitettäväksi. On selvää, että nämä korvaukset ovat niin suuria, että yksityishenkilöllä ei ole kykyä niitä suorittaa. Kun vastaaja ei ole toiminut yksin, vaan osana suurempaa joukkoa yhteisenä tarkoituksena toimia luvattomana jakeluportaana, on kohtuullista arvioida normaalikorvaus sellaiseksi, että yksityishenkilö voi selviytyä hyvityksen suorittamisesta.

Vastaaja on saattanut yleisön saataviin elokuvaa osallistuen parveen, joka on havaintopäivänä ollut 41.593 käyttäjän kokoinen. Kun teosta jaetaan useissa eri parvissa, ja koska yleisön kiinnittyminen kuhunkin parveen on täysin satunnaista, on vastaajan kokonaisyleisöksi laskettavissa kaikki teokseen eri parvissa kiinnittyneet käyttäjät. Kokonaisyleisö on ollut vastaavasti 178.737 käyttäjää yhden päivän aikana.

Kohdeyleisö on ollut maailmanlaajuinen. Kun parvien käyttäjien määrä on päivässä näin suuri, ei ole tarkoituksenmukaista arvioida hyvitystä enää puhtaasti käyttäjien lukumäärän perusteella, vaan suurta yleisön määrää on pidettävä hyvitystä korottavana seikkana.

Vastaaja on saattanut elokuvan yleisön saataviin 29.1.2015. Elokuva on julkaistu Suomessa DVD/Blu-Ray -muodossa ja Video on Demand palveluille 14.1.2015. Vastaaja on osallistunut elokuvan luvattomaan jakamiseen lyhyen ajan sisällä julkaisun jälkeen. Tämä on ollut omiaan alentamaan teokseen kohdistuvaa kaupallista kysyntää teoksen kaupallisen hyödyntämisen elinkaaren alusta. Vastaajan toiminnan ajoitus on siten otettava huomioon hyvityksen määrää korottavana seikkana.

Vastaaja on lisäksi saattanut teosta yleisön saataviin korkearesoluutioisena versiona ja vailla minkäänlaisia kopiointisuojauksia. Luvallisesti levitettynä tällainen aineisto on vain teknisesti suojatussa muodossa, jolloin sen kopiointi edelleen ei ole mahdollista ja teos on tekijän jälkikontrollin piirissä. Kun vastaajan tekemä teoksen välittäminen yleisölle on kohdistunut korkearesoluutioiseen suojaamattomaan versioon, hän on osallistunut toimintaan, joka on ollut omiaan haavoittamaan teoksen laillista jakelua. Tällaista toimintaa on arvioitava hyvityksen määrää korottavana seikkana.

Myös teon tuomittavuus on otettava huomioon hyvityksen määrää arvioitaessa ankaroittavana seikkana. Vertaisverkon toimintaperiaate tiedostojen edelleen jakamiseksi ja suojattujen teosten levittämisen lainvastaisuus on hyvin yleisön tiedossa ja vastaajan on myös täytynyt tämä käsittää.

Oikeudenkäyntikulut

Mikäli vastaajaa ei kaikesta huolimatta katsota hyvitysvelvolliseksi asiassa, on hänet joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan Scanboxin oikeudenkäyntikulut, koska vastaaja on aiheuttanut toimillaan tarpeettoman oikeudenkäynnin. Scanbox on pyrkinyt selvittämään oikeudenloukkaukset vastaajan kanssa noudattamalla lainmukaista menettelyä ottamalla häneen yhteyttä kirjeitse ja tarjoamaan sovintoa ja mahdollisuutta esittää selvitys asiassa. Vastaaja ei ole useista pyynnöistä huolimatta reagoinut selvittääkseen asiaa ennen haasteen tiedoksiantoa. Vastaajan passiivisuuden vuoksi asia on täytynyt saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, vaikka asia olisi voitu selvittää jo aiemmin.

VASTAUS

Vaatimukset

SV on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen. SV on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Scanbox Entertainment A/S:n korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulunsa 13.269 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Perusteet

Scanboxin puuttuva asiavaltuus

Scanboxilla ei ole asiassa asiavaltuutta. Sen esittämä lisenssisopimus ei anna Scanboxille oikeutta levittää jälkiäänittämätöntä ja tekstittämätöntä versiota elokuvasta A Walk Among the Tombstones.

Tombstones Movie Holding, LLC ei ole alkuperäinen sopimuksen osapuoli, eikä sen käsityksellä lisenssisopimuksella myönnettyjen yksinoikeuksien laajuudesta ole merkitystä. Muutoinkaan ei lisenssisopimuksen tulkinnassa voida vedota sopimuksen tekemisen jälkeiseen aineistoon.

Väitetty oikeudenloukkaus

Vastaaja ei ole loukannut Scanboxin tekijänoikeutta, eikä ladannut tai saattanut elokuvan A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin internetissä. Vastaajalla ei ole kyseistä elokuvaa, BitTorrent-ohjelmaa taikka Torrent-tiedostoja.

Vastaaja on ollut yhteydessä teleoperaattorinsa asiakastukeen, mutta operaattorilla ei ole tallessa IP-osoitteiden haltijatietoja ajalta 29.1.2015. Tietoja haltijoista ei myöskään luovuteta muille kuin viranomaisille. Vastaaja ei ole itse pitänyt kirjaa IP-osoitteistaan, mutta vastaaja on huomannut, että hänen IP-osoitteensa vaihtuu usein. Scanboxin mukaan vastaajan käytössä olisi ollut IP-osoite 88.192.56.172 alkaen 1.3.2014 ja 9.8.2015 saakka. Tämä IP-osoite ei ole ollut vastaajan käytössä vastaajan saadessa Scanboxin asiamieheltä ensimmäisen ja toisen vaatimuskirjeen eikä myöskään silloin, kun vastaaja on saanut tätä asiaa koskevan haasteen tiedokseen. Vastaajan Facebook-profiilin mukaan vastaajan käytössä ollut IP-osoite on 26.4.2014 ollut 80.223.90.185. Vastatessaan kanteeseen 10.4.2016 vastaajan IP-osoite on myös ollut 80.223.90.185. Kun vastaaja on täydentänyt vastaustaan 20.11.2016 vastaajan IP-osoite on ollut 84.248.93.237.

Jos Scanboxin ilmoittama IP-osoite 88.192.56.172 olisi ollut edellä mainittuna ajanjaksona 1.3.2014–9.8.2015 saman henkilön käytössä, kysymyksessä ei voisi olla vastaaja. Näin ollen teleoperaattorin ilmoitus siitä, kenen käytössä edellä mainittu IP-osoite on ollut väitetyn tekijänoikeusloukkauksen tapahtuessa 29.1.2015, ei voi pitää paikkaansa.

IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen lokitiedoista esitetty selvitys on tulkinnanvarainen. Liikenteessä on useita pitkiä taukoja. Nyt kysymyksessä olevaa elokuvaa on väitetty jaetun useita kertoja ja eri tietoliikenneporteista. Nämä havainnot viittaavat siihen, että internetliittymällä on ollut useita eri käyttäjiä. Samaan viittaa myös se, että liikenteessä on käytetty yhteensä kuutta eri tietoliikenneporttia.

Väitettynä loukkausajankohtana 29.1.2015 vastaaja ei ole ollut kotona, vaan matkalla töihin tai työpaikallaan Helsingissä, jossa vastaaja työskentelee turvatilassa. Vastaajalla on ollut ainoa tietokoneensa mukanaan. Näin ollen vastaaja ei ole tuolloin käyttänyt IP-osoitettaan. Myöskään vastaajan perheenjäsenet, puoliso ja poika, eivät ole ladanneet tai saattaneet yleisön saataviin kyseistä elokuvaa. Userhash-koodi on jakamisesta tehdyissä havainnoissa eri, mikä viittaa siihen, että kysymyksessä on ollut kaksi eri BitTorrent-ohjelman käyttäjää. Avointen langattomien verkkojen käyttäminen ja tarjoaminen ei merkitse tekijänoikeusloukkausta.

Vastaaja asuu pientaloalueella Hyvinkään keskustassa. Langattoman verkon kantavuus on noin 100 metriä ja tällä kuuluvuusalueella on 23 muuta asuinrakennusta. Vastaajalla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, kuka hänen perheenjäsenistään, naapureistaan tai vieraistaan on käyttänyt vastaajan internetyhteyttä. Vastaajan asunnon langaton WLAN-yhteys on joskus salaamaton lasten mobiililaitteiden käyttöä varten. Yleensä vastaaja kuitenkin käyttää WPA-salausta. Langattoman verkon salasana on kuitenkin ollut kaikkien vierailevien sukulaisten ja naapureiden tiedossa ja vapaasti käytettävissä. Vastaajan verkkoon kohdistuneet Scanboxin asiantuntijan tekemät mittaukset on tehty lähes kahdeksan kuukautta väitetyn tekijänoikeusloukkauksen jälkeen. Näin ollen ne eivät todista mitään tilanteesta tammikuussa 2015. IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen lokitiedoista 3.8.2015 havaittavia jakamisia ei myöskään voida yhdistää 3.8.2015 suoritettuihin langattoman verkon mittauksiin, koska lokitiedoissa ei ole kellonaikoja.

Vastaajalla on työnsä puolesta saatavilla kirjallisuutta ja tarvittavat ohjelmat, eikä siten tarvetta ladata työnantajansa yhteistyökumppaneiden ohjelmia. Vastaaja ei ole käyttänyt BitTorrent-ohjelmia, kuten Pulsar, Popcorn Time tai µTorrent.

Scanbox on tulkinnut vastaajan Twitter-viestejä väärin. Vastaaja ei ole kertonut Twitterissä tehneensä väitettyjä loukkauksia, vaan ainoastaan kommentoinut Pulsar-ohjelman päivitystä, ei omaa käyttöään. Venäjän kieleen viittaavassa Twitter-kirjoituksessa vastaaja on ottanut kantaa alan trendeihin ja ilmiöihin, ei selvittänyt omia tekemisiään. Vastaaja ei osaa venäjää, eikä ole ladannut venäjänkielistä elokuvaa.

Vastaajan tietokonetta tutkittaessa siinä ei ole ollut elokuvaa A Walk Among the Tombstones eikä µTorrent 3.4.2 -ohjelmaa. Tietokoneella ei ollut viittauksia elokuvaa koskevaan .torrent-tiedostoon eikä 3.8.2015 väitetyksi tehtyihin jakamisiin.

Hyvitys

Scanboxin vaatima hyvitys on määrältään mielivaltainen. Scanbox ei ole esittänyt, mihin seikkoihin vaaditun hyvityksen määrä perustuu ja se on ilmoittanut nyt esitetyn 1.000 euron vaatimuksen vastaajalle vasta haastehakemuksessa.

Maailmanlaajuinen yleisön ei voi olla hyvityksen määrää korottava seikka, koska Scanboxin jakeluoikeus koskee vain Pohjoismaita. Väitetty loukkaus ei myöskään ole koskenut korkearesoluutioista elokuvaa. Väitetty loukkaus on tapahtunut vasta tammikuun lopulla 2015, kun elokuva on julkaistu teatterilevitykseen jo syyskuussa 2014. Hyvityksen määrää alentaa lisäksi se, että väitetty loukkaus on ollut lyhytkestoinen, sillä ei ole tavoiteltu taloudellista hyötyä eikä asiassa ole edes väitetty loukkaajan syyllistyneen rikolliseen menettelyyn.

Scanbox ei ole selvittänyt yksiselitteisesti ladattujen tai jaettujen tiedostojen määrää. BitTorrent-parven koko ei määrittele, kuinka monta elokuvaa on ladattu tai kenelle elokuvia on jaettu. Parven koko ilmaisee lähinnä elokuvan suosiota.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kantaja

1. Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välinen A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskevan lisenssisopimuksen 12.2.2015/18.2.2015 päivätty lisäys (salassapidettävä)
3. Excipio GmbH:n tekninen selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta IP-osoitteessa 88.192.56.172 ajankohtana 29.1.2015
4. Excipio GmbH:n tekninen selvitys IP-osoitteen 88.192.56.172 toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 1.3.2014–22.11.2015 (salassapidettävä)
5. TeliaSonera Finland Oyj:n lausunto 13.9.2016 IP-osoitteen 88.192.56.172 tilaajatietojen tarkastamisesta ajankohdalta 29.1.2015 (salassapidettävä)
6. Ace-Control-kohderaportti langattomista verkoista vastaajan asunnon ympäristössä (salassapidettävä)
7. Ote Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välisestä A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskevasta lisenssisopimuksesta (salassapidettävä)
8. Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausunto “Statement on the Scope of Exclusive Rights Granted" elokuvaan A Walk Among the Tombstones lisenssisopimuksella myönnettyjen yksinoikeuksien laajuudesta (salassapidettävä)
9. Kuvakaappaus kantajan DVD-muodossa julkaisemasta elokuvasta A Walk Among the Tombstones
12. Kuvakaappaus redhat.com-verkkosivustolta
13. Kuvakaappaus pirateunblocker-verkkosivustolta, tiedot julkaisusta Jenkins: The Definitive Guide
14. Kuvakaappaus vastaajan Twitter-tilistä
15. TECXIPIO GmbH:n tilasto BitTorrent-ohjelmien käyttämien tietoliikenneporttien 6881–6890 yleisyydestä 26.6.–7.7.2015 tehtyjen havaintojen perusteella.
16. Ote µTorrent-ohjelman käyttöönotto-ohjeistuksen luvusta 2, perusohjeet
17. Kuvakaappaus µTorrenti-ohjelman verkkosivustolta, ohjeistus porttien käytöstä

Vastaaja

4. Excipio GmbH:n tekninen selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta IP-osoitteessa 88.192.56.172 ajankohtana 29.1.2015 (sama kuin kantajan asiakirjatodiste 3)
5. Ote vastaajan työnantajan tilaustietokannasta koskien uuden työtietokoneen tilaamista vastaajalle 22.3.2016 (salassapidettävä)
7 a. Ote Matthew B. Shoemaken julkaisusta Wi-Fi (IEEE 802.11b) and Bluetooth, Coexistence Issues and Solutions for the 2.4 GHz ISM Band, Texas Instruments, helmikuu 2001
7 b. Karttakuva vastaajan reitittimen kuuluvuusalueesta
8. Excipio GmbH:n tekninen selvitys IP-osoitteen 88.192.56.172 toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 1.3.2014–22.11.2015 (salassapidettävä) (sama kuin kantajan asiakirjatodiste 4)
9. Ote vastaajan Facebook-profiilitiedoista
10. Kuvakaappaus vastaajan työnantajan työvälineiden verkkotilaussivustosta 25.2.2017 (salassapidettävä)
11. Kuvakaappaus vastaajan työnantajan intranetistä 25.2.2017, vastaajan työnantajan yhteistyökumppanit (salassapidettävä)
12. Kuvakaappaus redhat.com-verkkosivustosta 25.2.2017
13. Sähköpostiviesti 29.9.2015 Red Hat JBOSS EAP -ohjelmiston käyttämisestä (salassapidettävä)
14. Kuvakaappaus @pulsarhq:n 20.11.2014 ja 23.11.2014 päivätyistä viesteistä Twitter-sivustolla
15. Kuvakaappaus The Wireshark Wiki -verkkosivustolta (wiki.wireshark.org) 27.2.2017
16. Kuvakaappaus quasar-analytics.org-verkkosivustolta 27.2.2017

Asiantuntijanlausunnot

Kantaja

1. MV ja MJ: "Torrent-tiedostoanalyysi 2010570858", 22.11.2016
2. JT ja ML: "Pulsar suoratoisto XBMC komponentin analyysi Case 2010909704", 21.2.2017

Vastaaja

1. MS: "Service report", job number 19626, 9.2.2017

Henkilötodistelu

Kantaja

1. SV, todistelutarkoituksessa
2. HH, yksityisetsivä, todistajana
3. M-KL, Scanbox Entertainment A/S:n Head of Finnish Production, todistajana
4. JT, diplomi-insinööri, asiantuntijana

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohtia

1. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Lain 27 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

2. Scanboxilla on esittämänsä mukaan tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC:n kanssa tekemäänsä lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa yleisön saataviin Suomessa elokuvaa A Walk Among the Tombstones sekä yksinoikeus tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten esittämiseen elokuvan luvattoman käytön johdosta.

3. Scanboxin vastaajaan kohdistama hyvitysvaatimus perustuu siihen, että vastaaja on BitTorrent-vertaisverkossa saattanut edellä mainitun teoksen yleisön saataviin Scanboxin yksinoikeuksia loukaten.

4. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten Transmission, µTorrent tai qBittorrent. Jaettava tiedosto voi sisältää esimerkiksi videon, musiikkia tai tietokoneohjelman. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta. Kuvaustiedosto voidaan jakaa muille käyttäjille esimerkiksi www-sivujen tai sähköpostin välityksellä ja varsinainen jaettava tiedosto jätetään omalle tietokoneelle vertaisverkon käyttäjien saataviin.

5. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedosto tai sen palasia saattaa siis olla samanaikaisesti ladattavissa usealta vertaisverkkoon kuuluvalta tietokoneelta, jolloin sitä voi ladata useasta lähteestä samaan aikaan, mikä tehostaa lataamista merkittävästi.

6. Tiedostoa verkosta lataavat käyttäjät yleensä jakavat tiedostoa samanaikaisesti myös muille käyttäjille. Samaa tiedostoa jakavien ja lataavien BitTorrent-käyttäjien joukkoa kutsutaan parveksi (swarm). Yhteys parven muihin tietokoneisiin muodostetaan IP-numeroiden ja protokollan käyttämän porttinumeron avulla. BitTorrent-teknologia mahdollistaa tiedoston edelleen jakamisen osissa ilman, että teoksen sisältävä tiedosto on kokonaisuutena latautunut tietokoneelle, mikä osaltaan tehostaa tiedoston jakamista. Parven tehokas toiminta ei myöskään edellytä, että yhdelläkään taholla olisi koko teoksen sisältävä tiedosto hallussaan, vaan riittää että parvella on yhteensä kaikki tiedoston osaset.

7. BitTorrent-vertaisverkossa kuka tahansa voi liittyä parveen. Siten yleisö, jonka saataviin teos saatetaan, voi kasvaa suureksi. BitTorrent-vertaisverkon käyttäjä on parvessa joko lataajana tai lähteenä. Lataajana olevat tietokoneet lataavat tiedoston palasia, mutta samalla myös jakavat palasia muille, ellei käyttäjä ole estänyt tätä ohjelmiston asetuksia muuttamalla. Lähde-tilassa olevat tietokoneet ovat jo ladanneet kaikki tiedoston palaset, koostaneet niistä kokonaisen tiedoston ja jakavat sitä edelleen kokonaisuudessaan muilla käyttäjille palasina.

8. Vastaaja on ensisijaisesti vaatinut kanteen tutkimatta jättämistä ja kiistänyt, että Scanboxilla olisi sellainen yksinoikeus nyt kysymyksessä olevaan elokuvaan, että sillä olisi asiavaltuus esittää teoksen tekijänoikeutta loukkaavaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustuva hyvitysvaatimus.

9. Näin ollen asiassa on ensin otettava kantaa siihen, onko Scanboxilla asiavaltuus esittää yllä todettuun teokseen perustuvia tekijänoikeudellisia vaatimuksia. Tämän jälkeen on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko vastaaja loukannut Scanboxin tekijänoikeutta siten, että vastaaja tulee velvoittaa suorittamaan Scanboxille tekijänoikeuslain mukainen hyvitys.

2 Scanboxin asiavaltuus

10. Kuten edellä on todettu, voidaan tekijänoikeus tekijänoikeuslain 27 §:n 1 momentin mukaan, lain 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

11. Oikeuskirjallisuudessa (Harenko ym., Tekijänoikeus, 2016, s. 334, 336 ja 338) on todettu, että tekijänoikeus on vapaasti luovutettavissa oleva varallisuusoikeus. Tekijänoikeuden luovuttamisessa lähtökohtana on sopimusvapaus. Tekijänoikeus on myös luovutettavissa vain osittain. Tekijänoikeuden luovuttamisesta käytetään lisenssin käsitettä. Tekijänoikeuden haltija voi päättää, myöntääkö hän lisenssejä eli käyttöoikeuksia vain yhdelle vai useammalle luovutuksensaajalle. Lisäksi voidaan puhua rinnakkaisista yksinoikeuskäyttöluvista. Tekijänoikeudessa puhutaan vakiintuneesti yksinomaisista tai ei-yksinomaisista käyttöluvista. Vakiintuneen käsityskannan mukaan ei-yksinomaisen lisenssin saajalla ei ole asiavaltuutta suhteessa hänelle lisensoituun tekijänoikeuteen. Yksinomaisen lisenssin haltijalla sitä vastoin on asiavaltuus.

12. Scanbox on asiavaltuutensa osalta vedonnut sen ja Exclusive Media Distribution, LLC:n väliseen 10.4.2014 voimaan tulleeseen lisenssisopimukseen ja mainitun sopimuksen 12.2.2015 ja 18.2.2015 päivättyyn täydennykseen sekä 13.2.2017 päivättyyn Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausuntoon lisenssisopimuksella myönnettyjen oikeuksien laajuudesta. Vastaaja on kiistänyt Scanboxin asiavaltuuden sillä perusteella, että nyt esillä olevassa asiassa on kysymys A Walk Among the Tombstones -elokuvan englanninkielisestä versiosta ilman tekstitystä tai jälkiäänitystä eikä lisenssioikeus koske tällaista versiota lisenssinantajan pidätettyä lisenssiopimuksella itsellään kaikki ne oikeudet elokuvaan, joita ei ole nimenomaisesti annettu jakelijalle. Vastaaja on viitannut markkinaoikeuden aikaisempaan ratkaisuun, jossa Scanboxin asiavaltuuden on katsottu tällä perusteella puuttuvan.

13. Markkinaoikeus toteaa, että Scanbox on edellä mainitulla lisenssisopimuksella saanut sopimuksessa tarkemmin määritellyt yksinoikeudet A Walk Among the Tombstones -elokuvan levitykseen. Lisenssisopimuksen kohdealueeksi on määritelty muun ohella Suomi. Lisenssisopimuksen kohdassa 4.1 on todettu elokuvan kieliversioiden osalta, että lisensoinnin kohteena on elokuvan alkuperäinen englanninkielinen versio jälkiäänitettynä tai tekstitettynä norjan-, ruotsin , tanskan- ja suomenkielellä. Sallitut jälkiäänitys- ja tekstityskielet on määritelty termillä "Authorized Languages". Lisenssisopimuksen kohdassa 6.1 on määritelty lisensoidut oikeudet. Lisenssinantaja on myöntänyt levittäjälle eli Scanboxille sopimuksen voimassaoloajaksi yksinoikeuden elokuvan levittämiseen kohdassa erikseen mainituilla tavoilla, lisenssin maantieteellisellä alueella ja sallituilla kielillä "Authorized Languages". Lisäksi lisenssinantaja on pidättänyt itsellään kaikki ne oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole sisällytetty lisensoituihin oikeuksiin.

14. Lisenssisopimuksen edellä mainitussa täydennyksessä on puolestaan todettu sopijapuolten intressissä olevan elokuvaan kohdistuvan piratismin ehkäisy lisenssisopimuksen kohdealueella. Sopimuksen täydennyksen mukaan Scanbox on oikeutettu ja myös velvoitettu käyttämään kaikki tarkoituksenmukaiset keinot tekijänoikeuden suojaamiseksi ja elokuvan luvattoman käytön ehkäisemiseksi kohdealueella. Lisenssisopimuksen täydennyksessä on edelleen muun ohella todettu, että yllä todettu oikeus ja velvollisuus kohdistuu elokuvan kaikkiin versioihin, mukaan lukien alkuperäiseen elokuvaan sellaisenaan ilman jälkiäänitystä tai tekstitystä ja myös kaikkiin jälkiäänitettyihin tai tekstitettyihin versioihin. Lisenssisopimuksen liitteessä on vielä todettu, että lisenssinantaja antaa jakelijalle kaikki tarvittavat oikeudet elokuvan oikeuksien turvaamiseksi lisenssisopimuksen voimassaoloaikana. Tämä sisältää muun ohella oikeuden tehdä hakemuksia tuomioistuimille loukkaavaan toimintaan käytettyjen teleliittymien omistajien henkilöllisyyden selvittämiseksi sekä vaatimusten esittämiseksi tekijänoikeuden loukkausta koskevissa oikeudenkäynneissä ja niiden ulkopuolella.

15. Edellä todetuin tavoin lisenssisopimuksen täydennys koskee myös elokuvan alkuperäistä versiota ilman jälkiäänitystä tai tekstitystä. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että edellä mainitussa lisenssisopimuksen täydennyksessä ei ole laajennettu Scanboxille lisensoitua tekijänoikeutta A Walk Among the Tombstones -elokuvaan, vaan ainoastaan velvoitettu ja valtuutettu Scanbox ryhtymään toimenpiteisiin elokuvaan kohdistuvan piratismin torjumiseksi. Tällainen piratismin torjuntaan liittyvä valtuutus ei kuitenkaan merkitse yksinomaisen käyttöoikeuden ja siten tekijänoikeuteen perustuvan asiavaltuuden siirtämistä valtuutetulle nyt esillä olevassa tekijänoikeusloukkaukseen perustuvaa hyvitysmaksuvaatimusta koskevassa asiassa. Asiavaltuuden osalta asiassa on näin ollen arvioitavana kysymys lisenssisopimuksella myönnetyn yksinoikeuden laajuudesta ja erityisesti se, kattaako yksinoikeus mainituilla kielillä tekstitetyn tai jälkiäänitetyn version lisäksi myös alkuperäisen englanninkielisen version, josta nyt on kysymys.

16. Scanbox on esittänyt, ettei lisenssisopimuksen edellä mainittu 4.1 kohta rajoita lisensoitua oikeutta siten, että yksinoikeus koskisi vain tekstitettyä tai jälkiäänitettyä versiota niin kuin markkinaoikeus on aiemmassa samaa elokuvaa koskevassa ratkaisussa numero 55/17 katsonut. Scanboxin mukaan tämä ei ole ollut sopimuksen tarkoitus, vaan kyseinen sopimuskohta ainoastaan määrittää ne kielet, joille elokuvan tekstitys tai jälkiäänitys on sallittua.

17. Scanbox on nyt esillä olevassa asiassa esittänyt asiavaltuutensa osalta lisenssisopimuksen ja sen täydennyksen lisäksi myös 13.2.2017 päivätyn Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausunnon (kantajan asiakirjatodiste 8) ja kuvakaappauksen Scanboxin DVD-muodossa julkaisemasta A Walk Among the Tombstones -elokuvasta (kantajan asiakirjatodiste 9), joita ei ollut esitetty edellä mainitussa aikaisemmassa asiassa. Lisäksi elokuva-alan käytännöistä on kuultu todistaja M-KL:ää, joka on Scanboxin palveluksessa osaltaan vastannut elokuvalisensseistä.

18. Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausunnossa on ensin esitetty, miten 10.4.2014 Scanboxin ja Exclusive Media Distribution, LLC:n välillä voimaan tullut lisenssisopimus on siirretty ensin Exclusive Films International, LTD:lle ja sittemmin edelleen Tombstones Movie Holdings, LLC:lle osana järjestelyä, jolla viimeksi mainittu yhtiö on hankkinut itselleen kaikki oikeudet ja lisenssisopimukset mainittuun elokuvaan liittyen. Asianosaiset ovat tässä asiassa todenneet riidattomiksi sekä lisenssisopimuksen siirrot että sen, että lausunnon antanut Tombstones Movie Holdings, LLC on elokuvan tekijänoikeuksien nykyinen haltija.

19. Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausunnossa on todettu levittäjälle eli Scanboxille lisenssisopimuksella luovutettujen oikeuksien osalta, että lisenssisopimuksen 4.1 kohdan tarkoitus on sallia Scanboxille valintansa mukaan elokuvan tekstitys tai jälkiäänitys sallituilla kielillä eikä kohdassa ole tarkoitettu rajoittaa alkuperäisen englanninkielisen version levittämistä ilman tekstitystä tai jälkiäänitystä. Lisäksi lausunnon mukaan levittäjälle eli Scanboxille on tarkoitettu antaa yksinomainen oikeus ryhtyä toimenpiteisiin elokuvaa koskevien tekijänoikeusloukkausten johdosta lisenssin maantieteellisellä kohdealueella.

20. Todistaja M-KL, joka on toiminut Scanboxin Suomen tuotantojohtajana lokakuusta 2015 lukien, on kertonut markkinaoikeudessa, että Scanbox ostaa elokuvien levitysoikeuksia maantieteelliselle alueelle, johon kuuluu Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Levitysoikeudet ostetaan suoraan elokuvien tuotantoyhtiöiltä ja yleensä pyrkimyksenä on ostaa yksinoikeus elokuvan levittämiseen eri kanavissa. Alan käytäntönä on todistajan mukaan, että yhdellä maantieteellisellä alueella on vain yksi elokuvan levittäjä, eikä päällekkäisiä levittäjiä esimerkiksi elokuvan tekstitetylle versiolle ja tekstittämättömälle versiolle ole. Todistaja M-KL on kertonut tuntevansa nyt kysymyksessä olevan lisenssisopimuksen sisällön. M-KL:n mukaan Scanboxilla on oikeus levittää elokuvaa myös ilman tekstitystä, vaikka lisenssisopimukseen on kirjattu oikeus elokuvan tekstittämiseen.

21. Scanboxin DVD- tai BlueRay-formaatissa julkaisemia elokuvia katsottaessa niistä on todistaja M-KL:n mukaan mahdollista kytkeä tekstitys pois päältä. Scanbox on lisäksi asiakirjatodisteena 9 esittänyt kuvakaappauksen DVD-muodossa julkaisemastaan A Walk Among the Tombstones -elokuvasta. Kuvakaappauksessa on esitetty sama kohta elokuvasta sekä suomenkielisellä tekstityksellä että ilman tekstitystä.

22. Markkinaoikeus katsoo, että lisenssisopimuksen 4.1 ja 6.1 kohtien puhtaasti sanamuodon mukainen tulkinta johtaisi ensisijaisesti siihen, että lisenssin kohteena on vain sallituilla kielillä jälkiäänitetty tai tekstitetty versio elokuvasta. Sopimustulkinnassa voidaan kuitenkin sanamuodon lisäksi antaa merkitystä myös muille sopimuksen valmisteluun tai sopimussuhteeseen liittyville asiakirjoille, sopijapuolten lausumista saataville tiedoille sekä sopijapuolten käyttäytymiselle sopimusprosessin eri vaiheissa. Merkitystä voidaan muun ohella antaa myös osapuolten aikaisemmalle sopimuskäytännölle, kyseisen alan käytännölle ja vastaavien sopimusten sisällölle sekä sopijapuolten sopimuksen päättämisen jälkeiselle toiminnalle.

23. Nyt esillä olevan asian osalta markkinaoikeus katsoo, että lisenssisopimuksen tulkinnassa voidaan yhtenä seikkana muiden ohella ottaa huomioon elokuvan nykyisen oikeudenhaltijan ja lisenssinantajan Tombstones Movie Holdings, LLC:n lausunto huolimatta siitä, että yhtiö ei ole ollut lisenssisopimuksen alkuperäinen osapuoli sopimusta laadittaessa. Yhtiö on Scanboxin kanssa yhtenevästi esittänyt, että sallituilla jälkiäänitys- ja tekstityskielillä ei ole tarkoitettu rajoittaa levittäjän lisenssioikeuksia elokuvan alkuperäiseen englanninkieliseen versioon.

24. Tätä sopimustulkintaa tukee sopimuspuolten toiminta ja alan yleisestä käytännöstä kerrottu. Todistaja M-KL:n kertomuksesta ja kantajan asiakirjatodisteena 9 olevasta kuvakaappauksesta ilmenee, että Scanboxin DVD-muodossa levittämästä A Walk Among the Tombstones -elokuvasta on mahdollista kytkeä tekstitys pois päältä, mitä vastaaja ei ole kiistänyt. M-KL:n mukaan tämä koskee kaikkia Scanboxin DVD-elokuvia ja alan yleisenä käytäntönä on, ettei yhdellä maantieteellisellä alueella ole päällekkäisiä levittäjiä esimerkiksi elokuvan tekstitetylle versiolle ja tekstittämättömälle versiolle.

25. Scanboxin esittämän sopimustulkinnan puolesta puhuu vielä myös se, että lisenssisopimuksen täydennyksen mukainen Scanboxille annettu velvollisuus ja oikeus ryhtyä toimenpiteisiin piratismin torjumiseksi koskee elokuvan kaikkia versioita, vaikka tällainen piratismin torjuntaan liittyvä valtuutus ei edellä todetuin tavoin sinänsä luo asiavaltuutta nyt kysymyksessä olevassa asiassa.

26. Edellä todettuja seikkoja kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että Scanboxille on luovutettu elokuvan levittämiseen maantieteellinen yksinoikeus, joka koskee myös elokuvan alkuperäistä englanninkielistä versiota ilman tekstitystä tai jälkiäänitystä. Näin ollen Scanboxilla on asiavaltuus asiassa ja vastaajan vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

3 Vastaajan väitetty teoksen yleisön saataviin saattaminen

3.1 Sovellettavat oikeusohjeet

27. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

28. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

29. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 7778) käy ilmi, että pykälässä tarkoitettuna teoksen välittämisenä voidaan pitää teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana ("on demand"). Tietoverkossa pyynnöstä tapahtuvasta yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun teos on tallennettuna tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi joko maksua vastaan tai maksutta. Kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen riippumatta siitä, ottaako kukaan tosiasiassa yhteyttä palvelimeen saadakseen teoksen saataviinsa. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää.

30. Yleisölle välittämisestä on edellä viitattujen esitöiden mukaan kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

31. Esitöistä käy lisäksi ilmi, että yleisölle välittämisenä ei pidetä kuitenkaan pelkkää laitteiden ja internetyhteyden tarjoamista käytettäväksi siten, että niiden avulla on mahdollisuus saada tietoverkossa saataviin saatettu aineisto nähtäville tai kuultaville.

3.2 Väitetyissä tekijänoikeusloukkauksissa käytetty IP-osoite

32. Kanteen mukaan vastaaja on oikeudettomasti saattanut elokuvan A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa 29.1.2015 internetliittymänsä IP-osoitteesta 88.192.56.172.

33. Markkinaoikeus on 10.3.2015 antamallaan päätöksellä numero 170/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Scanboxille teleliittymän, jonka IP-osoite on edellä mainittu, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtana 29.1.2015 kello 7.11.55 (UTC-aika). TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut, että IP-osoite on tuona ajankohtana ollut vastaajan käytössä. TeliaSonera Finland Oyj on myöhemmin Scanboxin pyynnöstä selvittänyt miten tilaajatietoja on tarkastettu (kantajan asiakirjatodiste 5). Selvityksestä käy ilmi, että TeliaSonera Finland Oyj ensin selvittää IP-osoitetta tiettynä ajankohtana käyttäneen liittymätunnuksen ja sen jälkeen liittymätunnuksen tilaajan. Markkinaoikeuden päätöksen johdosta IP-osoitteen 88.192.56.172 liittymätunnus ja siihen liittyvät tilaajatiedot edellä mainittuna ajankohtana on selvitetty ja luovutettu Scanboxille. Selvityksen mukaan tietoja luovutettaessa on tehty asianmukaiset haut ja kyseinen liittymätunnus on ollut IP-osoitteen käyttäjä mainittuna ajankohtana.

34. Vastaaja ei ole kiistänyt sitä, että esitetyt NARS-ohjelman lokitiedot kuvaavat luotettavalla tavalla IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikennettä (kantajan asiakirjatodisteet 3 ja 4). Vastaaja on sen sijaan kiistänyt TeliaSonera Finland Oyj:n antaman lausunnon luotettavuuden ja sen, että mainittu IP-osoite 88.192.56.172 olisi ollut vastaajan käytössä ajalla 1.3.2014–22.11.2015, jolta ajalta NARS-ohjelman lokitiedot ovat (kantajan asiakirjatodiste 4). Vastaaja on tältä osin viitannut Facebook-profiiliaan koskeviin tietoihin (vastaajan asiakirjatodiste 9), joiden mukaan vastaajan käytössä olisi jo 26.4.2014 ollut IP-osoite 80.223.90.185 ja viimeksi mainittu IP-osoite on riidattomasti ollut vastaajan käytössä vielä vastaajan vastatessa kanteeseen huhtikuussa 2016. Näin ollen NARS-ohjelman lokitiedot eivät vastaajan mukaan kuvaa vastaajan käytössä olleen IP-osoitteen BitTorrent-liikennettä.

35. Asiassa on siten vastaajan väitteiden johdosta otettava ensiksi kantaa siihen, onko Scanbox esittänyt riittävän näytön siitä, että IP-osoite 88.192.56.172 on ollut vastaajan internetliittymän käytössä väitetyn tekijänoikeusloukkauksen tapahtuma-aikana 29.1.2015.

36. Edellä mainittu vastaajan asiakirjatodiste 9 sisältää 26.2.2017 tulostetun otteen vastaajan Facebook-profiiliin liittyvistä turvallisuustiedoista. Kyseisiin turvallisuustietoihin sisältyy tietoja vastaajan Facebook-käyttäjätilin toiminnasta sekä kirjautumisensuojaustietoja. Vastaajan ilmoittama IP-osoite 80.223.90.185 esiintyy turvallisuustietojen kohdassa "Kirjautumisensuojaustiedot". Otteesta ei sen sijaan ilmene IP-osoite 88.192.56.172, josta tässä asiassa on kysymys.

37. Markkinaoikeus toteaa edellä mainitusta vastaajan asiakirjatodisteenaan esittämästä otteesta ilmenevän, että vastaajan Facebook-profiiliin liittyviä turvallisuustietoja on kaiken kaikkiaan ollut yhteensä 60 sivua. Ote kuitenkin sisältää niistä ainoastaan kolme sivua eli sivut 1, 57 ja 58. Lisäksi otteessa on osittain peitetty osa siitä ilmenevistä IP-osoitteista.

38. Profiilitietojen mukaan Facebook-profiili on luotu vuonna 2008, mutta otteeseen sisältyviltä sivuilta ilmenee käyttäjätilin toimintaa vain tammi ja helmikuulta 2017. Näin ollen otteesta ei ilmene, mistä IP-osoitteesta käyttäjätiliä on käytetty esimerkiksi tammikuussa 2015. Vastaajan ilmoittama IP-osoite 80.223.90.185 on otteesta ilmenevien kirjautumisensuojaustietojen mukaan luotu 26.4.2014 ja päivitetty 29.11.2015. Kirjautumisensuojaustietojen osalta on kuitenkin epäselvää, sisältääkö ote kaikki kirjautumisensuojaustiedot. Lisäksi osaa tiedoista on muokattu. Vastaaja ei myöskään ole esittänyt, mikä kirjautumisensuojaustietojen merkitys ylipäänsä on, eikä perustellut sitä, miten Facebook-profiilin turvallisuustietojen perusteella olisi pääteltävissä, että nyt kysymyksessä oleva IP-osoite 88.192.56.172 ei olisi ollut vastaajan internetliittymän käytössä 29.1.2015.

39. Vaikka ote vastaajan Facebook-profiilin turvallisuustiedoista on edellä kuvatuin tavoin varsin aukollinen, siitä voidaan päätellä, että vastaaja on käyttänyt Facebookia useista eri IP-osoitteista, muun ohella IP-osoitteesta 80.223.90.185. Sen sijaan otteesta ei ole pääteltävissä esimerkiksi sitä, onko vastaaja kulloinkin kirjautunut palveluun omalla tietokoneellaan oman internet-liittymänsä käytössä olleesta IP-osoitteesta vai onko kirjautumiseen voitu käyttää myös muita laitteita ja IP-osoitteita. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajan asiakirjatodisteesta 9 ole pääteltävissä, mikä on ollut vastaajan internetliittymän IP-osoite 29.1.2015.

40. Kuten edellä on todettu, TeliaSonera Finland Oyj on internetliittymän palveluntarjoajana ilmoittanut IP-osoitteen 88.192.56.172 olleen 29.1.2015 vastaajan internetliittymän käytössä. Kun asiassa ei ole esitetty sellaista vastanäyttöä, joka asettaisi teleoperaattorin ilmoituksen luotettavuuden kyseenalaiseksi, eikä myöskään kiistetty NARS-ohjelman lokitietojen paikkansapitävyyttä, asiassa on näytetty, että kysymyksessä oleva elokuva A Walk Among the Tombstones on NARS-ohjelman lokitietojen mukaisesti saatettu yleisön saataviin 29.1.2015 vastaajan internetliittymää käyttäen.

3.3 Onko vastaaja itse ladannut ja edelleen välittänyt teosta?

3.3.1 Kysymyksenasettelu

41. Edellä todettu ei vielä merkitse, etteikö joku muu kuin vastaaja olisi voinut ladata ja edelleen saattaa elokuvan yleisön saataviin vastaajan internetliittymää käyttäen. Näin ollen seuraavaksi on arvioitava, voidaanko katsoa näytetyksi, että vastaaja itse on saattanut elokuvan A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin.

42. Asiassa on tältä osin ensiksi arvioitava vastaajan langattoman verkon suojauksesta ja kuuluvuudesta esitettyä näyttöä ja sen seikan mahdollisuutta, että langatonta verkkoa on käyttänyt joku vastaajan talouden ulkopuolinen henkilö. Tämän jälkeen on tarkasteltava IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-tietoliikenteestä esitettyä näyttöä. Kuten edellä kohdassa 34 on todettu, vastaaja ei ole kiistänyt lokitietojen oikeellisuutta sinänsä. Näin ollen asiassa on seuraavaksi arvioitava kysymystä siitä, miltä osin kyseisen BitTorrent-tietoliikenteen voidaan katsoa liittyvän nimenomaan vastaajaan. Osana tätä kysymystä on arvioitava tietoja vastaajan käytössä olevasta langattomasta verkosta, vastaajan liittymän IP-osoitteen BitTorrent-lokitietoja ja BitTorrent-tietoliikenteeseen liittyviä vastaajan Twitter-viestejä. Vielä on arvioitava vastaajan tietokoneesta esitettyä selvitystä ja sen seikan merkitystä, että vastaaja on riidattomasti ollut joko matkalla töihin tai työpaikallaan sinä aikana kun kysymyksessä olevaa elokuvaa on saatettu yleisön saataviin vastaajan internetliittymästä.

43. Lopuksi on kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen suoritettava kokonaisarvio siitä, onko vastaajan itse näytetty saattaneen kysymyksessä olevan elokuvan yleisön saataviin 29.1.2015.

3.3.2 Vastaajan langaton verkko

44. Edellä todetun mukaisesti on ensin arvioitava vastaajan langattoman lähiverkon osalta esitettyä näyttöä ja kysymystä siitä, onko vastaajan lisäksi joku muu voinut käyttää vastaajan internetliittymää kyseisen verkon kautta.

45. Scanbox on esittänyt Ace-Control-kohderaportin langattomista verkoista vastaajan asunnon ympäristössä (kantajan asiakirjatodiste 6). Raportin mukaan vastaajan omakotitalon edustalla, piha-aidan takaa noin viiden–seitsemän metrin etäisyydeltä omakotitalosta on suoritettu mittaukset havaittavissa olevista langattomista lähiverkoista kolme kertaa, 3.8.2015, 6.8.2015 ja 24.8.2015. Jokaisessa mittauksessa on havaittu vastaajan reitittimen langaton verkko, joka on tunnistettu sen MAC-osoitteen perusteella. Vastaajan langaton verkko on mainittuina ajankohtina ollut suojattu WPA2-Personal salauksella.

46. Toinen edellä mainittujen mittausten suorittajista, HH, on todistajana markkinaoikeudessa kertonut, että vastaajan omakotitalon ympäristössä suoritettiin 26.2.2016 vielä neljäs mittaus, jossa mitattiin myös vastaajan langattoman verkon voimakkuutta lähialueilla. Mittauksia suoritettiin vastaajan asiakirjatodisteena 7 b olevaan karttaan merkityllä ympäröidyllä vastaajan omakotitalon läheisyydessä sijaitsevalla alueella olevien kiinteistöjen kohdalla. HH:n mukaan vastaajan asunto sijaitsee rauhallisella omakotialueella, jossa omakotitalot sijoittuvat harvakseltaan suurille tonteille. Vastaajan verkon kuuluvuus on ollut vastaajan kotikadulla lähinnä sijaitsevien naapuritalojen kohdalla välillä –75 ja –62 desibelimilliwattia (dBm). Naapurikadulla lähinnä vastaajan omakotitaloa sijaitsevien kolmen omakotitalon edustalla verkon kuuluvuus on ollut välillä –82 ja –69 dBm. HH:n mukaan muualla kuin edellä todettujen mittauspisteiden kohdalla kuuluvuutta ei ole ollut, vaikka mittauksia suoritettiinkin laajemmalla alueella lähikaduilla.

47. Scanboxin asiantuntijana kuultu JT on kertonut, että langattoman verkon kuuluvuus on riippuvainen signaalin kohtaamista esteistä, kuten rakennusten seinistä, puista ja sähköjohtimista. JT:n mukaan vastaajan asiakirjatodisteessa 7 a esitetty 100 metrin kantama on esteistä johtuen teoreettinen maksimi. Esteet heikentävät verkon voimakkuutta, jolloin tiedonsiirto hidastuu ja verkon käytettävyys on huono. Jos signaalin voimakkuus on vähemmän kuin –80 dBm, langattoman verkon käyttäminen alkaa JT:n mukaan olla mahdotonta. Markkinaoikeus katsoo todistaja HH:n ja asiantuntija JTen kertomusten perusteella näytetyksi, että vastaajan langattoman verkon kantavuus on ollut riittävä internetin käyttämiseen vastaajan omakotitalon lähimpien naapurikiinteistöjen kohdalla. Tällä perusteella ei siten ole poissuljettua, että vastaajan langatonta verkkoa olisi käytetty vastaajan talouden ulkopuolelta.

48. Langattoman verkon salauksen osalta vastaaja on markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että verkko on välillä ollut salattu ja välillä salaamaton sukulaisten lapsien käyttöä varten. Verkon ollessa salattu on sen salasana vastaajan mukaan annettu yhdelle naapurille sekä tämän vaimolle ja pojalle. Vastaaja on vielä todennut, että hän ja hänen puolisonsa ovat ajoittain vaihtaneet verkon salasanaa, mutta vastaajalla ei ole ollut käsitystä siitä, kuka on ollut tietoinen verkon salasanasta 29.1.2015 nyt kysymyksessä olevaa elokuvaa jaettaessa.

49. Markkinaoikeus toteaa johtopäätöksenä vastaajan langattoman verkon salauksen osalta esitetystä näytöstä seuraavan. Kantajan asiakirjatodisteena 6 esitetyn edellä mainitun Ace-Control-kohderaportin mukaan verkko on ollut joka kerta suojattu salauksella elokuussa 2015 mittauksia tehtäessä. Vastaaja ei ole ollut näistä mittauksista tietoinen. Edellä todettu ei sinänsä osoita, että langaton verkko olisi ollut suojattu myös 29.1.2015. Kuitenkin vastaajan oman kertomuksen perusteella on selvää, että vastaajan langaton verkko on pääsääntöisesti ollut suojattu salauksella ja tilapäisesti saattanut olla salaamaton sukulaislasten vierailujen ajan. Verkon on siten lähtökohtaisesti katsottava olleen salattu myös tammikuussa 2015.

50. Vastaajan kertomalla tavalla hänen naapurinsa on kuitenkin voinut saada haltuunsa verkon salasanan ja siten käyttää verkkoa. Vastaajan kertomuksen merkitystä tältä osin kuitenkin vähentää se, että vastaaja ei ole nimennyt kyseistä naapuria eikä tätä ole kuultu asiassa todistajana. Lisäksi vastaajan kertomuksen perusteella ei ole selvinnyt, onko salasana ollut naapurin tiedossa 29.1.2015 vastaajan kertomansa mukaisesti vaihtaessa salasanan aika ajoin. Vastaaja ei ole myöskään kertonut kovin tarkasti siitä, kuinka usein ja milloin verkko on ollut avoin. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo langattoman verkon kantavuudesta ja salauksesta esitettyä todistelua kokonaisuutena arvioiden, että langattoman verkon käyttö on pääosin rajoittunut vastaajan omaan talouteen ja että mahdollisten muiden käyttäjien piiri on ollut hyvin suppea.

51. Asiassa on seuraavaksi tarkasteltava IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-tietoliikenteestä esitettyä ja tämän jälkeen arvioitava, miltä osin kyseinen tietoliikenne liittyy nimenomaan vastaajaan.

3.3.3 IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenne

52. Scanbox on esittänyt otteen NARS-ohjelman keräämistä IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikennettä koskevista lokitiedoista ajalta 1.3.2014–22.11.2015 (kantajan asiakirjatodiste 4). Lokitiedoista ilmenevät IP-osoitteesta jaettujen tiedostojen nimet, niin sanotut torrenthash- eli filehash-koodit ja sisältökategoriat sekä jakamispäivämäärät ja jakamisessa käytetyt tietoliikenneportit. Lisäksi Scanbox on esittänyt erikseen tarkemmat lokitiedot A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta 29.1.2015 (kantajan asiakirjatodiste 3). Viimeksi mainituilta osin lokitietoihin sisältyvät edellä todetun lisäksi muun ohella myös kellonajat, userhash-koodit ja tiedot käytetystä BitTorrent-ohjelmasta sekä BitTorrent-parvien koosta. Scanboxin asiakirjatodisteesta 3 ilmenee, että A Walk Among the Tombstones elokuvaa on 29.1.2015 jaettu IP-osoitteesta 88.192.56.172 kellonaikoina 6.51.51 ja 7.11.55 portista 42210 käyttäen µTorrent ohjelman versiota 3.4.2.

53. Scanboxin mukaan lokitiedoista ilmenevä IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenne ei 9.8.2015 jälkeiseltä ajalta enää liity vastaajaan. BitTorrent-liikenteessä on 9.8.2015 jälkeen lokitietojen mukaan ollut yli kolmen kuukauden pituinen tauko siten, että liikenne on jatkunut vasta 18.11.2015. Tauon jälkeen lokitiedot poikkeavat aiemmista siten, että BitTorrent-liikenteessä on käytetty yksinomaan aiemmin käyttämätöntä tietoliikenneporttia 51413, kun taas ennen taukoa aina 9.8.2015 saakka portit ovat vaihdelleet lähes päivittäin. Jäljempänä tulevat siten arvioitavaksi IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen lokitiedot ajalta 1.3.2014–9.8.2015.

54. IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenne on kantajan asiakirjatodisteen 4 mukaan muodostunut edellä todetulla aikavälillä 1.3.2014–9.8.2015 erityyppisistä sisällöistä. Mukana on aikuisviihdettä, televisiosarjoja, elokuvia, lastenelokuvia, tietokoneohjelmia ja yksi ohjelmointikirja. Nimikkeiden perusteella arvioituna mukana on englanninkielisten teosten lisäksi myös kotimaisia elokuvia sekä yksittäisiä venäjän- ja kiinan- tai japaninkielisiä teoksia. Lokitietojen mukaan samoja elokuvia on jaettu eri aikoina muutaman päivän välein ja nimikkeiden perusteella osaa niistä myös eri kieliversioina. A Walk Among the Tombstones -elokuvaa on jaettu paitsi 29.1.2015, myös 17.1.2015, 25.1.2015, 27.1.2015 ja 8.3.2015. Lokitietojen mukaan BitTorrent-liikenteessä on tarkasteltavana ajanjaksona ollut pidempiä taukoja 29.3.2014–26.4.2014, 26.7.2014–11.8.2014, 22.2.2015–3.3.2015, 16.4.2015–30.4.2015, 17.5.2015–26.6.2015 ja 27.6.2015–10.7.2015.

55. Scanboxin asiakirjatodisteesta 4 ilmeneviin lokitietoihin sisältyy 6.3.2015 alkaen myös tiedot BitTorrent-liikenteeseen käytetyistä tietoliikenneporteista. Käytössä on ollut yhteensä kuusi eri porttia eli portit 1, 6889, 15649, 32420, 42110 ja 51413. Porttia 1 on käytetty yhteensä kaksi kertaa heinä- ja elokuussa 2015. Porttia 6889 on käytetty maalis-, huhti- ja kesäkuussa 2015. Porttia 15649 on käytetty koko sinä aikana, jolta porttitietoja on esitetty. Viimeksi mainitun portin kautta on jaettu aikuisviihdettä, elokuvia, televisiosarjoja ja myös tietokoneohjelma. Porttia 32420 on käytetty vain kerran heinäkuussa 2015. Porttia 42110 on puolestaan käytetty huhti-, touko-, heinä- ja elokuussa 2015 ja sitä käyttäen on jaettu kotimaisia ja ulkomaisia elokuvia ja aikuisviihdettä. Lokitiedoissa ei kuitenkaan ole havaittavissa mitään selviä säännönmukaisuuksia siinä, minä ajankohtina ja minkä tyyppisiä sisältöjä kunkin portin kautta on jaettu.

3.3.4 BitTorrent-liikenteen liittyminen vastaajaan

56. Asiassa on seuraavaksi arvioitava kysymystä siitä, millä tavoin edellä kuvattu IP-osoitteen lokitiedoista ilmenevä BitTorrent-liikenne liittyy vastaajaan. Kanteen perusteet ja esitetty näyttö huomioon ottaen asiaa on arvioitava pidemmältä ajanjaksolta kuin pelkästään ajankohdan 29.1.2015 osalta.

57. Scanboxin mukaan vastaajan käytöstä on osoituksena ensinnäkin langattoman verkon salaus ja se, että IP-osoitteesta on havaittu BitTorrent-vertaisverkkoliikennettä pitkältä ajalta aina siihen saakka, kun vastaaja on vastaanottanut Scanboxin tekijänoikeusloukkaukseen perustuvan 10.8.2015 lähetetyn vaatimuskirjeen. Lisäksi vastaajan liittymästä havaittu BitTorrent-liikenne on Scanboxin mukaan osaksi sisällöltään yhdistettävissä vastaajaan hänen työ- ja koulutustaustansa sekä hänen eräiden Twitter-viestiensä perusteella. Verkon ollessa suojattu on siinä havaittu BitTorrent-liikenne tapahtunut osin samaa tietoliikenneporttia käyttäen kuin mitä on käytetty nyt kysymyksessä olevassa tekijänoikeusloukkauksessa. Vastaaja on puolestaan tältä osin muun ohella esittänyt, että lokitiedoista ilmenevät useat pitkähköt tauot BitTorrent-liikenteessä, tietoliikenneporttien vaihtelevuus ja A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakaminen useita eri kertoja viittaavat useisiin eri käyttäjiin.

58. Scanboxin asiakirjatodisteesta 4 ilmenevin tavoin IP-osoitteesta 88.192.56.172 on 30.4.2014 jaettu BitTorrent-ohjelmalla ITC-oppikirjaa "Jenkins: The Definitive Guide", 4.–9.11.2014 "Red Hat JBOSS EAP" ohjelmaa ja 4.1.2015 "Microsoft Visio-Project Professional" ohjelmaa. Edelleen ilmenee asiakirjatodisteista 12 ja 13, että edellä mainittu oppikirja ja Red Hat JBOSS EAP -ohjelma liittyvät Java-ohjelmointiin. Scanbox on esittänyt niiden olevan yhdistettävissä vastaajaan ja hänen ammattiinsa IT-asiantuntijana. Vastaaja ei ole kiistänyt tarvitsevansa kysymyksessä olevia aineistoja työtehtävissään, mutta on esittänyt selvitystä siitä, että hänellä on työnantajansa järjestämänä mahdollisuus hankkia edellä todettuja ohjelmia ja materiaaleja työnantajan kustantamana eikä siten tarvetta hankkia niitä BitTorrent-ohjelmaa käyttäen. Koska kyseessä ovat verraten erikoistuneeseen ammattikäyttöön tarkoitetut aineistot ja vastaajan langattomalla verkolla on edellä todetuin tavoin voinut olla vastaajan lisäksi vain hyvin rajoitetusti muita mahdollisia käyttäjiä, markkinaoikeus pitää uskottavana, että aineistot yhdistyvät vastaajaan ja IP-osoite 88.192.56.172 on siten jo 30.4.2014 ollut vastaajan liittymän käytössä.

59. Scanboxin mukaan vastaajan Twitter-viestit 31.3.2013 ja 21.1.2015 (kantajan asiakirjatodiste 14) osoittavat vastaajan käyttäneen muun ohella Pulsar-merkkistä BitTorrent-ohjelmaa elokuvien ja muun sisällön lataamiseen ja siten saattamiseen yleisön saataviin.

60. Vastaaja on 31.3.2013 lähettänyt Twitter-viestin "Russian torrent stream tv channels are very interesting;-)". Markkinaoikeus toteaa, että NARS-ohjelman lokitiedoista koskien IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikennettä ajalla 1.3.2014–9.8.2015 on havaittavissa useita tiedostoja, jotka nimensä perusteella viittaavat venäjänkieliseen sisältöön. Tällaisia tiedostoja on lokitietojen rivillä 9 päivämäärällä 9.8.2015, rivillä 48 päivämäärällä 13.4.2015, riveillä 146, 149, 159 tammikuussa 2015, riveillä 248 ja 246 päivämäärällä 15. ja 16.10.2014, rivillä 372 päivämäärällä 12.5.2014 ja rivillä 367 päivämäärällä 13.5.2014. Vastaaja on markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että hän ei ole käyttänyt venäjänkielisiä tiedostoja eikä osaa venäjää. Vastaaja on myös todennut viestin viittaavan mahdollisesti joihinkin kummallisiin hakutuloksiin, tätä kuitenkaan täsmentämättä.

61. Vastaaja on edellä mainitussa Twitter-viestissä viitannut venäläisiin tai venäjänkielisiin torrent-televisiokanaviin tavalla, josta voidaan päätellä vastaajan ainakin jossain määrin tutustuneen niiden sisältöön. Ottaen tämän lisäksi huomioon, että venäjänkielisten sisältöjen jakamisen BitTorrent-liikenteessä voidaan yleisesti arvioituna olettaa olevan Suomessa suhteellisen harvinaista, markkinaoikeus katsoo vastaajan kyseisen Twitter-viestin viittaavan siihen, että vastaaja on itse käyttänyt BitTorrent-ohjelmaa mainittuina ajankohtina ja siten jakanut mainittuja venäjänkielisiä sisältöjä.

62. Vastaaja on lisäksi 21.1.2015 lähettänyt Twitter-viestin "Implemented Pulsar fin subtitle fetcher". Scanboxin mukaan tämä viesti on osoitus siitä, että vastaaja on käyttänyt Pulsar-nimistä BitTorrent-ohjelmaa. Vastaaja on tältä osin viitannut sanotun ohjelman valmistajan Twitter-viestiin 23.11.2014 (vastaajan asiakirjatodiste 14), jossa Pulsar on ilmoittanut julkaisseensa tekstitystuen "Pulsar 0.4.0 just released: subtitles support, and BT performance fixes – –". Vastaajan mukaan hänen viestissään on kysymys tämän ilmoituksen kommentoinnista, eikä siitä, että hän olisi käyttänyt Pulsar-merkkistä BitTorrent-ohjelmaa.

63. Vastaaja on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut häneltä edellä mainitusta Twitter-viestistä kysyttäessä, että hän ei ole käyttänyt Pulsar-ohjelmaa eikä BitTorrent-vertaisverkkoa. Vastaaja ei osannut sanoa muuta syytä siihen, miksi hän on kirjoittanut Twitter-viestin, kuin sen, että hän on ottanut kantaa alan yleisiin ilmiöihin.

64. Vastaajan asiakirjatodisteena 14 olevan Pulsar-merkkisen BitTorrent-ohjelman valmistajan Twitter-viestin on katsottava sisältäneen ilmoituksen siitä, että tekstitystuen sisältävä ohjelmaversio 0.4.0 on julkaistu ("released") 23.11.2014. Viestissä ei kuitenkaan ole erikseen mainittu nimenomaan suomenkielistä tekstitystä. Vastaajan Twitter-viesti "Implemented fin subtitle fetcher" on lähetetty 21.1.2015 eli lähes kaksi kuukautta ohjelmaversion julkaisemisen jälkeen ja se on koskenut nimenomaan suomenkielistä tekstitystä. Lisäksi viestissä käytetty sana "implemented" viittaa toteuttamiseen tai täytäntöönpanoon toisin kuin valmistajan alkuperäisessä viestissä käytetty julkaisemista merkitsevä sana "released". Nämä seikat huomioon ottaen markkinaoikeus ei pidä uskottavana vastaajan väitettä siitä, että hän olisi viestillään tarkoittanut yksinomaan yleisesti kommentoida ohjelman julkaisemista. Vastaajan viesti viittaa pikemminkin siihen, että hänellä on ollut käytössään Pulsar-ohjelma, ja että hän on päivittänyt mahdollisuuden suomenkieliseen tekstitykseen televisiosarjoille ja elokuville.

65. Scanbox on lisäksi esittänyt, että myös mainittu Pulsar-ohjelma ja sen käyttämä oletusasetuksena oleva portti 6889 yhdistävät IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen vastaajaan. Scanbox on tältä osin viitannut JT:n ja ML:n asiantuntijalausuntoon 21.2.2017, jonka mukaan Pulsar XBMC/Kodi -sovelluksen lisäosa, jota käytetään mediatiedostojen suoratoistoon BitTorrent-verkon yli, käyttää oletusasetuksillaan tiedonsiirtoon tietoliikenneportteja väliltä 6889 ja 7000. Scanboxin mukaan näistä portti 6889 on oletusportti. Scanbox on edelleen viitannut siihen, että NARS-ohjelman lokitiedoista koskien IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikennettä ajalla 1.3.2014–9.8.2015 on havaittavissa useita tiedostojen jakamisia, joissa on käytetty tietoliikenneporttia 6889. Scanbox on vielä viitannut sen asiakirjatodisteena 15 olevaan TECXIPIO GmbH:n tilastoon BitTorrent-liikenteessä 26.6.–7.7.2015 käytettyjen tietoliikenneporttien yleisyydestä, jonka mukaan tietoliikenneportti 6889 on harvinainen sen osuuden tietoliikenteestä ollessa 0,004 prosenttia.

66. Vastaaja on puolestaan esittänyt asiakirjatodisteenaan 15 kuvakaappauksen The Wireshark Wiki verkkosivustolta, jossa todetaan porttien 6881–6889 olevan BitTorrent-liikenteessä tunnetusti käytettäviä portteja TCP-tiedonsiirtoprotokollaa käytettäessä, mikä viittaisi siihen, että portti 6889 ei ole erityisen harvinainen. Scanboxin asiantuntija JT on kertonut, että kyseisiä standardiportteja ei kuitenkaan ole pakko käyttää BitTorrent-liikenteessä ja että useat BitTorrent-ohjelmat myös suosittelevat, että niitä ei käytettäisi. JT:n kertomusta tukee kantajan asiakirjatodisteena 17 oleva ote µTorrent-nimisen BitTorrent-ohjelman verkkosivuilta, jossa on suositeltu, että portteja 6881–6889 ei tulisi käyttää BitTorrent-liikenteessä.

67. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus pitää uskottavana sitä, että portin 6889 käyttö on Scanboxin esittämällä tavalla harvinaista. Markkinaoikeus on edellä katsonut vastaajan Twitter-viestin 21.1.2015 viittaavan siihen, että hänellä on ollut käytössään Pulsar-ohjelma, ja hän on tällöin päivittänyt mahdollisuuden suomenkieliseen tekstitykseen televisiosarjoille ja elokuville. Kun Pulsar-ohjelma käyttää oletusporttina edellä mainittua porttia 6889, jonka osuus BitTorrent-tietoliikenteestä on esitetty olleen 0,004 prosenttia lokitietojen ajankohtana, markkinaoikeus katsoo, että porttia 6889 käyttäen tapahtunut lokitiedoista ilmenevä BitTorrent-liikenne voidaan yhdistää vastaajaan.

68. Scanbox on vielä esittänyt lähettäneensä vastaajalle BitTorrent-liikennettä koskevan kirjeen ensimmäisen kerran 10.8.2015. Scanboxin mukaan se, että viimeinen tätä edeltävä havainto BitTorrent-liikenteestä on tehty 9.8.2015 ja tämän jälkeen on ollut yli kolmen kuukauden tauko ennen kuin käyttö on jatkunut aiemmasta poikkeavan portin kautta, osoittaa osaltaan myös lokitietojen yhdistyvän vastaajaan. Markkinaoikeus toteaa, että kirjeen lähetyspäivän, jota vastaaja ei ole kiistänyt, ja BitTorrent-liikenteen pitkähkön tauon välillä on ajallinen yhteys. Yhdessä muiden vastaajan BitTorrent-käytöstä edellä tehtyjen johtopäätösten kanssa markkinaoikeus katsoo, että myös tämä ajallinen yhteys liittää vastaajan BitTorrent-ohjelman käyttöön IP-osoitteesta 88.192.56.172.

69. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, että asiassa on näytetty IP-osoitteen 88.192.56.172 olleen BitTorrent-tietoliikenteessä olevista useista tauoista huolimatta vastaajan internetliittymän käytössä ainakin 30.4.2014 alkaen ja 9.8.2015 saakka ja että vastaaja on liittymänsä kautta käyttänyt BitTorrent-ohjelmaa.

70. Vielä on kuitenkin arvioitava, onko vastaaja itse saattanut A Walk Among the Tombstones -elokuvan yleisön saataviin 29.1.2015. Tältä osin on edellä todetulla tavalla ensiksi arvioitava vastaajan tietokoneensa tutkimisesta esittämää selvitystä sekä toiseksi sen seikan merkitystä, että vastaajan on riidattomasti todettu olleen 29.1.2015 joko työmatkalla tai työpaikalla sinä aikana, kun elokuvaa on jaettu BitTorrent-verkossa hänen internetliittymänsä kautta.

3.3.5 Vastaajan tietokone

71. Vastaaja on esittänyt, että hänellä on ollut asiassa kysymyksessä olevana ajankohtana tammikuussa 2015 ja tämän jälkeen käytössään vain yksi tietokone. Kyseinen kannettava tietokone, joka on vastaajan työkäytössä, on toimitettu tutkittavaksi tammikuussa 2017 eikä tietokoneesta ole asiantuntijalausunnon mukaan löytynyt jälkiä A Walk Among the Tombstones -elokuvasta tai sen jakamiseen käytetystä µTorrent 3.4.2 -nimisestä BitTorrent-ohjelmasta. Vastaajan mukaan kannettavaa tietokonetta koskeva tutkimus osoittaa, ettei hän ole voinut jakaa A Walk Among the Tombstones -elokuvaa BitTorrent-verkossa.

72. Vastaaja on esittänyt MS:n 9.2.2017 päivätyn asiantuntijalausunnon kannettavan tietokoneensa tutkimisesta 18.1.–9.2.2017. Asiantuntijalausunnon mukaan vanhimmat käyttöjärjestelmän kirjaukset (system activity) ovat tapahtuneet 27.4.2012 ja 24.11.2015. Tietokoneesta ei asiantuntijalausunnon mukaan ole löytynyt jälkiä, joiden perusteella voitaisiin todeta sen olleen vastaajan käytössä juuri väitetyn tekijänoikeusloukkauksen ajankohtana 29.1.2015. Asiantuntijalausunnon mukaan tietokoneelta ei myöskään ole löytynyt jälkiä, jotka viittaisivat kantajan asiakirjatodisteena 4 olevasta IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen lokitiedoista poimittuihin kuuteen ladattuun satunnaiseen teokseen.

73. Asiantuntijalausunnossa on edelleen todettu, että vastaajan kannettavasta tietokoneesta ei ole löytynyt jälkiä µTorrent 3.4.2 nimisestä BitTorrent-ohjelmasta eikä elokuvatiedostoja, joiden nimenä tai sen osana olisi "A Walk Among the Tombstones". Sen sijaan asiantuntijalausunnon kohtien 10 ja 11 mukaan tietokoneessa on kohdistamattomissa paikoissa kovalevyä viitteitä nimeen "A Walk Among the Tombstones". Tarkan osuman "A Walk Among the Tombstones.pdf" osalta ei kuitenkaan ole lausunnon mukaan mahdollista määrittää, milloin tiedosto on lisätty kovalevylle. Haku "A Walk Among the Tombstones" on tuottanut 105 osumaa kovalevyltä. Kaikki tiedostot ovat kovalevyn kohdistamattomalla alueella ja ne ovat muotoa "628 K4 Ote Copyright Office A Walk Among the Tombstones.pdf".

74. Scanboxin asiantuntija JT on todennut MS:n asiantuntijalausunnosta, että se on lähtökohdaltaan suppea, eikä sisällä tietoa siitä, että tutkittavana olisi ollut juuri vastaajan kannettava tietokone eikä siitä, onko vastaajalla ollut useita tietokoneita. Lausunnossa ei myöskään ole selvitetty käytettyä tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen suorittamisen osalta ei ilmene, onko kovalevyä muokattu jälkikäteen tai onko koko kovalevy avattu tutkimuksen tekijälle. Taposen mukaan tiedostojen salaaminen on Linux-käyttöjärjestelmällä mahdollista.

75. Vastaajan asiantuntijalausunnossa todettujen "A Walk Among the Tombstones" -haun tuottamassa 105 osumassa on JT:n mukaan kysymys mahdollisesti käyttöjärjestelmän välimuistitiedoista. Asiantuntija-lausunnon kohdan 9 osalta JT on todennut, että haettaessa merkkejä µTorrent 3.4.2 -nimisestä BitTorrent-ohjelmasta on käytetty haun tekstijonona "µTorrent". Erikoismerkki µ ei kuitenkaan ole mahdollinen tiedoston nimessä. Näin ollen haku ei ole JT:n mukaan tuottanut luotettavaa tulosta. Samoin asiantuntijalausunnon kohtien 10 ja 11 suora tekstihaku "A Walk Among the Tombstones" ei ole mahdollisesti tuonut esiin kaikkia merkityksellisiä hakutuloksia, koska haku ei olisi tuonut esiin Scanboxin asiakirjatodisteen 3 mukaista Filename-nimeä, jossa elokuvan nimessä olevien välilyöntien tilalla on pisteet. Markkinaoikeus toteaa hakutulosten osalta, että siltä osin kun asiantuntijalausunnon mukaan haku "A Walk Among the Tombstones" on tuottanut 105 osumaa kovalevyn kohdistamattomalla alueella ja ne ovat olleet muotoa "628 K4 Ote Copyright Office A Walk Among the Tombstones.pdf" kyseinen tiedoston nimi viittaa markkinaoikeudessa aiemmin käsitellyn tekijänoikeusloukkausta koskeneen asian asiakirjatodisteluun eikä hakutuloksilla näiltä osin ole merkitystä arvioitaessa mahdollista tekijänoikeusloukkausta tässä asiassa.

76. Johtopäätöksenään JT on todennut, että vastaajan asiantuntijalausunnossa on ristiriitaisuutta siltä osin, kun sen kohdan 8 mukaan vastaajan tietokone on ollut käytössä 29.1.2015, mutta kohdan 14 mukaan vanhimmat käyttöjärjestelmän kirjaukset ovat 24.11.2015 ja 27.4.2012. Asiantuntijalausunnon perusteella ei JT:n mukaan ole mahdollista arvioida, että tietokoneen omistajalla ei olisi ollut käytössään µTorrent 3.4.2 -nimistä BitTorrent-ohjelmaa tai että tämä ei olisi ladannut elokuvaa A Walk Among the Tombstones.

77. JT on edelleen todennut, että vastaajan tietokone on Dell-merkkinen, mutta vanhaa vuosina 2011–2012 valmistettua mallia. Sen sijaan tutkittu kovalevy ei JT:n mukaan ole ollut alkuperäinen, vaan uudempi. Vastaajan markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertoman mukaan hänen kannettavan tietokoneensa alkuperäinen kovalevy on vaihdettu nopeampaan malliin. Vastaaja oli tehnyt vaihdon itse, ja vaihto oli tapahtunut ehkä vuonna 2015. Vaihtoa ei kuitenkaan tehty vuoden alussa. Vastaajan mukaan tietokoneessa oli sitä tammi- ja helmikuussa 2017 tutkittaessa sama alkuperäinen kovalevy kuin siinä oli ollut tammikuussa 2015. Koneen käyttöjärjestelmien osalta vastaaja on kertonut, että koneessa oli useita virtuaalisia ja Linux- käyttöjärjestelmiä. Uusin Linux-käyttöjärjestelmä on asennettu koneeseen 2016.

78. Markkinaoikeus toteaa, että vastaaja on kertonut ristiriitaisesti siitä, milloin tietokoneen kovalevyn vaihtaminen on tapahtunut. Vastaajan mukaan kovalevy on vaihdettu vuonna 2015, mutta ei kuitenkaan vuoden alussa. Toisaalta tietokoneessa on vastaajan mukaan ollut sitä tammi- ja helmikuussa 2017 tutkittaessa edelleen sama kovalevy kuin vuoden 2015 tammikuussa. Asiantuntija JT:n kertomus ja vastaajan kertomuksen ristiriitaisuus tältä osin huomioon ottaen asiassa on jäänyt varteenotettava epäily siitä, että tietokonetta tammi- ja helmikuussa 2017 tutkittaessa siinä ei ole ollut sama kovalevy kuin tammikuussa 2015.

79. Kun otetaan huomioon vastaajan tietokoneen kovalevyn vaihtamisesta ennen tietokoneen tutkimista todettu, asiantuntija JT:n markkinaoikeudessa vastaajan asiantuntijalausunnon ristiriitaisuuksista ja puutteellisista tiedostohauista kertoma, sekä se, ettei asiassa ole nimetty kuultavaksi asiantuntijalausunnon laatinutta MS:ää, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole kannettavan tietokoneen osalta esitetty näyttöä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että tietokoneella ei ole käytetty µTorrent 3.4.2 -nimistä BitTorrent-ohjelmaa tai tehty Scanboxin esittämää tekijänoikeusloukkausta.

3.3.6 A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisajankohdan 29.1.2015 merkitys

80. Vastaaja on riidattomaksi todetulla tavalla ollut hänen tekemäkseen väitetyn tekijänoikeusloukkauksen aikaan 29.1.2015 joko työpaikallaan Helsingissä tai matkalla työpaikalleen. Lisäksi vastaaja on kertonut, että hänen kannettava työtietokoneensa on ollut tällöin hänen mukanaan. Vastaajan kertoman mukaan tämän tietokoneen lisäksi vastaajan taloudessa on ollut käytössä myös puolison tietokone, jota vastaaja kertomansa mukaan ei kuitenkaan itse ole käyttänyt. Vastaaja on näihin seikkoihin vedoten esittänyt, että hän ei ole voinut saattaa elokuvaa yleisön saataviin kotonaan olevan langattoman verkon välityksellä. Vastaaja on lisäksi esittänyt, että lokitietomerkinnöissä userhash-koodi on vaihtunut jakamisista kello 6.51.51 ja 7.11.35 tehtyjen havaintojen välillä. Vastaajan mukaan tämä on johtunut siitä, että BitTorrent-ohjelma on käynnistetty uudelleen ja että näin ollen tiedostoja ovat jakaneet eri henkilöt.

81. Scanboxin asiantuntija JT on kertonut, että elokuvan jakamiseen edellä mainittuina aikoina käytettyä µTorrent-ohjelmaa on mahdollista käyttää etäyhteydellä. JT:n kertomuksen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei ole poissuljettua, että ohjelmaa on voitu käyttää muualtakin kuin vastaajan kotoa. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä sillä, onko vastaaja ollut kysymyksessä olevina aikoina kotonaan vai ei. Asiassa on vielä arvioitava sen seikan merkitystä, että vastaajalla on kertomansa mukaan ollut kannettava tietokoneensa mukanaan eikä hän ole käyttänyt muuta taloudessaan ollutta tietokonetta.

82. Vastaaja on edellä todetuin tavoin itse esittänyt, että hänen taloudessaan on ollut muukin tietokone kuin hänen työkäytössään ollut kannettava tietokone. Useampaan kuin yhteen laitteeseen tai joka tapauksessa ainakin useampaan BitTorrent-ohjelmaan vastaajan taloudessa viittaa myös se, että IP-osoitteen 88.192.56.172 lokitiedoista ilmenee aineistoa jaetun BitTorrent-verkossa useamman kuin yhden portin kautta 3.8.2015, jolloin todistaja HH on kertonut tehneensä mittauksia vastaajan langattomasta verkosta ja todenneensa, että verkko on ollut suojattu salauksella. Edellä todettuja seikkoja kokonaisuutena arvioiden ja ottaen huomioon myös sen, että vastaaja on tietotekniikan ammattilainen, markkinaoikeus ei pidä uskottavana, että vastaajalla olisi ollut pääsy internetiin ainoastaan yhdellä laitteella eli hänen työkäytössään olleella kannettavalla tietokoneella.

83. Edellä todetuin perustein vastaajan vetoamat seikat eivät osoita, että vastaaja ei olisi voinut työpaikaltaan käsin tai matkaltaan työpaikalle käyttää etäyhteydellä muuta tietokonetta kuin kannettavaa työtietokonettaan. Ne eivät sulje pois myöskään sitä mahdollisuutta, että vastaajan taloudessa olleeseen toiseen tietokoneeseen on jätetty käyntiin tiedostojen jakamisen mahdollistava BitTorrent-ohjelma ennen kotoa poistumista.

84. Scanboxin asiantuntija JT on vielä kertonut, että BitTorrent-ohjelman uudelleen käynnistäminen muuttaa tracker-palvelimen kanssa kommunikoivaa userhash-koodia. Nykyisin BitTorrent-ohjelmat kykenevät kuitenkin JT:n mukaan itse muuttamaan userhash-koodia, jotta BitTorrent-ohjelman käyttäjää ei voitaisi tunnistaa. Markkinaoikeus katsoo asiantuntija JT:n kertomuksen perusteella näytetyksi, että lokitietojen perusteella ei ole pääteltävissä, että edellä kuvatut havainnot tiedostojen jakamisesta 29.1.2015 koskisivat eri henkilöiden toimintaa.

3.3.7 Johtopäätökset vastaajan menettelystä

85. Asiassa on esitetty näyttö ja siitä edellä tehdyt johtopäätökset huomioon ottaen vielä suoritettava kokonaisarviointi siitä, onko vastaaja itse saattanut A Walk Among the Tombstones elokuvan oikeudettomasti yleisön saataviin 29.1.2015.

86. Asiassa ei ole kiistetty IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteestä aikavälillä 1.3.2014–22.11.2015 esitettyjen lokitietojen oikeellisuutta eikä asiassa ole muutoinkaan tullut esille seikkoja, joiden perusteella niiden oikeellisuus olisi tullut kyseenalaiseksi. Näin ollen kyseiset lokitiedot on otettava asian arvioinnin lähtökohdaksi.

87. Lokitiedoista ilmenee, että edellä mainitusta IP-osoitteesta on 29.1.2015 jaettu A Walk Among the Tombstones -elokuvaa kellonaikoina 6.51.51 ja 07.11.55 portista 42210 käyttäen µTorrent-ohjelman versiota 3.4.2. Teleoperaattorin ilmoituksen perusteella on puolestaan edellä katsottu näytetyksi, että IP-osoite 88.192.56.172 on kysymyksessä olevana päivänä ollut vastaajan internetliittymän käytössä.

88. Todistaja HH:n kertomuksen perusteella on katsottu näytetyksi, että vastaajan taloudessa ollut langaton lähiverkko on ollut suojattu mittaushetkillä elokuussa 2015 ja että sen kantavuus on ulottunut vain lähimpiin naapuritaloihin. Vastaajan oman kertomuksen perusteella on ollut pääteltävissä, että verkko on ollut suojattu salauksella jo aiemminkin ja että siihen on ollut pääsy vastaajan talouden ja mahdollisten satunnaisten vieraiden lisäksi vain naapurilla, jota vastaaja ei kuitenkaan ole nimennyt ja jota ei ole voitu kuulla asiassa. Vastaaja ei ole myöskään kertonut siitä, milloin naapuri on saanut verkon salasanan ja onko se annettu naapurille aina uudelleen sitä vastaajan kertomuksen mukaan aika ajoin vaihdettaessa. Markkinaoikeus on näillä perusteilla edellä katsonut, että vastaajan langattomaan lähiverkkoon on ollut pääsy pääosin vastaajan taloudesta ja mahdollinen muu käyttö on ollut satunnaista ja rajautunut hyvin suppeaan piiriin.

89. Edellä todettuun johtopäätökseen ei vaikuta se vastaajan vetoama seikka, että BitTorrent-liikennettä on säännöllisesti havaittu useista eri porteista. Markkinaoikeus ei edellä kohdassa 82 todetuin perustein pidä uskottavana vastaajan väitetä siitä, että hänellä on ollut pääsy internetiin ainoastaan yhdellä laitteella. Vastaajan kertomuksen mukaan hänen taloudessaan on hänen kannettavan työtietokoneensa lisäksi ainakin yksi toinen tietokone ja kannettavassa tietokoneessa on ollut ainakin kaksi eri käyttöjärjestelmää. Markkinaoikeus toteaa, että lokitietojen mukaan vastaajan liittymästä on havaittu BitTorrent-liikennettä kolmesta eri portista 3.8.2015, jona päivänä vastaajan langattoman lähiverkon on todistaja HH:n kertomuksen perusteella todettu olleen suojattu salauksella. Yksi näistä 3.8.2015 havaituista porteista on ollut sama portti 42210, jonka kautta A Walk Among the Tombstones -elokuvaa on jaettu 29.1.2015.

90. IP-osoitteen 88.192.56.172 BitTorrent-liikenteen lokitiedoista on ilmennyt, että sen kautta on jo ainakin 30.4.2014 alkaen jaettu muun muassa Java-ohjelmointiin liittyvää aineistoa, joka on liitettävissä vastaajaan hänen IT-alan ammattitehtäviensä kautta. Lisäksi IP-osoitteen kautta on muun ohella jaettu venäjänkielistä aineistoa, joka on liitettävissä vastaajaan hänen venäjänkielisiä BitTorrent-televisiokanavia koskevan Twitter-viestinsä kautta. Edelleen vastaajan Twitter-viestin perusteella on edellä katsottu näytetyksi, että vastaajalla on ollut käytössään Pulsar-merkkinen BitTorrent-ohjelma ja sen lisäosa, joka mahdollistaa suomenkielisen tekstityksen elokuville ja televisiosarjoille. Pulsar-ohjelma käyttää BitTorrent-liikenteeseen oletusasetuksena porttia 6889, jonka käytön on näytetty olevan BitTorrent-liikenteessä harvinaista. Lokitiedoissa on säännönmukaisesti havaintoja portin 6889 kautta kulkeneesta liikenteestä siltä ajalta kuin tiedot porteista ovat sisältyneet lokitietoihin. Myös A Walk Among the Tombstones -elokuvaa on jaettu 8.3.2015 portin 6889 kautta. Lokitietojen yhdistymiseen vastaajaan viittaa myös se seikka, että lokitiedoissa on 9.8.2015 jälkeen yli kolmen kuukauden tauko, joka on ajallisesti yhteydessä sen kanssa, että Scanbox on 10.8.2015 lähettänyt vastaajalle elokuvan jakamista koskevan kirjeen.

91. Vastaaja on toisaalta esittänyt, ettei hän ole voinut saattaa A Walk Among the Tombstones -elokuvaa yleisön saataviin, koska hän on elokuvaa vertaisverkossa jaettaessa 29.1.2015 ollut joko työpaikallaan tai matkalla sinne. Lisäksi hänellä on kertomansa mukaan ollut mukanaan kannettava työtietokoneensa, joka on ainoa hänen käytössään oleva tietokone. Kannettavalta tietokoneelta ei ole asiantuntijalausunnon mukaan tutkimuksessa löytynyt jälkiä A Walk Among the Tombstones elokuvasta tai sen jakamiseen lokitietojen mukaan käytetystä µTorrent 3.4.2 -nimisestä BitTorrent-ohjelmasta.

92. Markkinaoikeus on vastaajan tietokonetta koskevan tutkimuksen osalta asiantuntija JT:n kertomuksen perusteella edellä kohdassa 79 katsonut, että tietokoneen tutkimuksesta laaditussa asiantuntijalausunnossa on ollut puutteita ja ristiriitaisuuksia. Lisäksi vastaaja on kertonut ristiriitaisesti tietokoneen kovalevyn vaihdosta eikä asiassa ole varmuutta siitä, onko tietokoneessa ollut sitä tutkittaessa sama kovalevy kuin tammikuussa 2015. Näiden epäselvyyksien johdosta ja lisäksi ottaen huomioon, ettei lausunnon laatinutta asiantuntijaa ole nimetty kuultavaksi asiassa, markkinaoikeus katsoo, että tietokoneesta suoritetulle tutkimukselle on annettava todistusharkinnassa enintään vähäinen merkitys eikä tutkimuksen perusteella ole tehtävissä vastaajan esittämiä johtopäätöksiä.

93. Siltä osin kuin vastaaja on riidattomasti ollut työpaikallaan tai matkalla töihin 29.1.2015 ja kertomansa mukaan kyseinen kannettava tietokone mukanaan, markkinaoikeus on edellä katsonut, etteivät nämä seikat sulje pois sitä mahdollisuutta, että muuta kotona olevaa tietokonetta on voitu käyttää etäyhteydellä tai tietokoneeseen on jätetty käyntiin tiedostojen jakamisen mahdollistava BitTorrent-ohjelma ennen kotoa poistumista. Vastaaja on itse esittänyt, että hänen taloudessaan on ollut muukin tietokone kuin hänen työkäytössään ollut kannettava tietokone. Tästä ja muista edellä kohdassa 82 käsitellyistä syistä markkinaoikeus edellä jo todetulla tavalla katsoo, ettei vastaajan kertomus ole uskottava siltä osin kuin vastaaja on esittänyt, että hänellä olisi ollut pääsy internetiin ainoastaan yhdellä laitteella eli hänen työkäytössään olleella kannettavalla tietokoneella.

94. Markkinaoikeus toteaa johtopäätöksenä asiassa vastaajan menettelyn osalta esitetystä näytöstä seuraavan. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön.

95. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty näyttöä, joka suoraan osoittaisi vastaajan jakaneen A Walk Among the Tombstones elokuvaa vertaisverkossa 29.1.2015. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että Scanbox on näyttänyt asiassa useita sellaisia seikkoja, jotka yhdessä kokonaisuutena arvioiden kaikki johtavat siihen lopputulokseen, että vastaaja on menetellyt kanteessa kerrotulla tavalla. Toisaalta vastaajan esittämä vastanäyttö seikoista, joista vain hänellä on ollut mahdollisuus esittää näyttöä, on ollut useilta osin puutteellista. Näitä seikkoja ovat esimerkiksi vastaajan Facebook-profiilin käyttöä koskevat IP-osoitetiedot ja vastaajan kannettavaa tietokonetta koskeva tutkimus. Lisäksi vastaajan oma kertomus erityisesti niiltä osin kuin vastaaja on kertonut suojatun verkkonsa salasanan luovuttamisesta, muiden laitteiden kuin kannettavan tietokoneen käytöstä sekä tietokoneen kovalevyn vaihtamisesta on ollut siten puutteellinen tai epämääräinen, että sitä ei ole näiltä osin pidettävä täysin uskottavana. Vastaaja ei siten ole esittämällään vastanäytöllä kyennyt horjuttamaan Scanboxin esittämää näyttöä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että Scanbox on esittänyt asiassa riittävän uskottavan näytön siitä, että vastaaja on 29.1.2015 saattanut vertaisverkossa yleisön saataviin elokuvan A Walk Among the Tombstones.

4 Tekijänoikeuden loukkaaminen

96. A Walk Among the Tombstones -elokuva on edellä todetuin tavoin ollut oikeudetta saatavilla BitTorrent-vertaisverkon avulla vastaajan tietokoneelta.

97. Kuten edellä on todettu, tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Yleisön saataviin saattamisena pidetään tekijänoikeuslain sanotun pykälän 3 momentin mukaan muun ohella teoksen välittämistä yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

98. Markkinaoikeus katsoo, että vastaaja on loukannut Scanboxin tekijänoikeuslain mukaista yksinoikeutta määrätä kysymyksessä olevasta teoksesta välittämällä sitä osaltaan BitTorrent-vertaisverkossa vapaasti rajoittamattoman ja ennalta määrittelemättömän uuden yleisön saataviin.

5 Hyvityksen määrääminen

5.1 Velvollisuus suorittaa hyvitystä

99. Asiassa on seuraavaksi arvioitava kysymystä vastaajan velvollisuudesta suorittaa Scanboxille hyvitystä.

100. Teoksen oikeudettomasta käyttämisestä suoritettavasta hyvityksestä ja korvauksesta säädetään tekijänoikeuslain 57 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan se, joka käyttää teosta vastoin mainittua lakia, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Pykälän 2 momentin mukaan, jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

101. Tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teoksen käyttämisestä vastoin lakia on kysymys silloin, kun menettelyllä loukataan lain 2 §:ssä tarkoitettua tekijän yksinomaista oikeutta määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Vastaajan on edellä katsottu osaltaan välittäneen kysymyksessä olevaa Scanboxin teosta BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin. Menettelyssä on kysymys tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitetun yksinoikeuden loukkauksesta. Vastaaja on näin ollen velvoitettava suorittamaan Scanboxille hyvitystä. Kun sen hyvitysmaksuvaatimus perustuu teoksen saattamiseen yleisön saataviin, asiassa ei kuitenkaan tule arvioitavaksi hyvityksen suorittaminen kappaleiden valmistamisesta.

102. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esim. KKO 2010:47 kohta 33). Hyvitys on kuitenkin erotettava tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaisesta vahingonkorvauksesta, josta tässä asiassa ei ole Scanboxin vaatimuksen perusteella kysymys. Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

5.2 Kohtuullisen hyvityksen määrä

103. Hyvitystä määrättäessä on lähtökohdaksi oikeuskäytännössä vakiintunut se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia oikeudenhaltijalta luvan käyttää teosta. Hyvitys määräytyy tällöin normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti (esim. KKO 2010:47 kohta 34). Kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa on lähtökohtana sen selvittäminen, onko tekijänoikeutta loukannut teoksen käyttötapa sellainen, jonka osalta on olemassa normaali lisenssimaksu tai muu vastaava käyttökorvaus. Korkein oikeus on toisaalta ratkaisukäytännössään (esim. KKO 2010:47 kohta 35) katsonut, että normaalia lisenssimaksua tai vastaavaa korvausta, vaikka se olisi voitu määritelläkin, ei voida sellaisenaan ottaa kaikissa tapauksissa hyvityksen perusteeksi. Mitä enemmän teoksen luvaton käyttö poikkeaa sellaisesta teoksen hyödyntämisestä, jota tavanomaista käyttökorvausta määrättäessä on ajateltu, sitä vähemmän tavanomainen korvaus soveltuu sellaisenaan hyvityksen pohjaksi. Koska kysymyksessä on lain sanamuodonkin mukaan kohtuullinen hyvitys, tuomioistuimen on hyvityksen suuruutta arvioidessaan otettava huomioon tapauksen erityispiirteet.

104. Nyt esillä olevassa asiassa vastaaja on saattanut Scanboxin teoksen uuden yleisön saattaviin lataamalla sen BitTorrent-ohjelman avulla omalle tietokoneelleen ja samalla osallistumalla teoksen osien välittämiseen BitTorrent-ohjelman toimintaperiaatteen mukaisesti vastikkeettomasti tiedostoina edelleen muille BitTorrent-vertaisverkkoon liittyneille Scanboxin teosta hakeneille käyttäjille. MV:n ja MJ:n asiantuntijalausunnon 22.11.2016 mukaan vastaajan lataama ja edelleen välittämä tiedosto on ollut kopiosuojaamaton.

105. Markkinaoikeus katsoo, että vastaajan edellä kuvattua vertaisverkossa tapahtunutta toimintaa ei voida rinnastaa sellaisten kaupallisten jakelijoiden toimintaan, jotka ostavat teoksen tekijänoikeuksien haltijalta yksinoikeuden teoksen yleisön saataviin saattamiseen vastiketta vastaan tietyllä maantieteellisellä alueella tiettynä aikana ja käyttäen määriteltyjä mediakanavia, kuten suoratoistotekniikalla toimivia tilausvideopalveluita ja kopiosuojattuja DVD-elokuvia. Näin ollen kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa ei voida Scanboxin esittämällä tavalla lähteä siitä, että tässä asiassa vertailukelpoisen lisenssimaksun suuruutta tulisi arvioida suhteessa elokuvan tuotantokustannuksiin pohjautuviin maksuihin levityssopimuksissa.

106. Kun teoksen luvaton tekijänoikeutta loukkaava käyttö on tapahtunut tavalla, jonka osalta ei edellä todetun mukaisesti ole olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta, on kohtuullisen hyvityksen määrä määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta. Tällöin on otettava huomioon hyvityksen merkitys osana tekijänoikeuden tehokasta teosten luvatonta käyttöä ehkäisevää seuraamusjärjestelmää ja toisaalta hyvityksen kohtuullisuus. Korkein oikeus on oikeuskäytännössään ottanut hyvitysmaksun määrää koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon muun ohella myös sen, onko teoksen luvaton käyttö tapahtunut ansiotarkoituksessa (KKO 2010:47 kohta 39).

107. Hyvityksen määrää koskevassa kokonaisharkinnassa markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen määrää korottavana seikkana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että vastaaja on ollut osallisena teosten välittämiseen internetissä melko pian sen julkaisemisen jälkeen, mikä on voinut vähentää lailliseen jakelukanavaan kohdistuvaa kuluttajien mielenkiintoa. Asiassa on riidatonta, että A Walk Among the Tombstones -elokuvan julkaisupäivämäärä DVD- ja Blu-Ray-jakeluun Suomessa on ollut 14.1.2015. Vastaaja on jakanut elokuvaa 29.1.2015.

108. Hyvityksen määrää korottavana seikkana voidaan edelleen pitää sitä, että vastaaja on menettelyllään osallistunut kysymyksessä olevan teoksen hallitsemattomaan leviämiseen internetissä. Teos on edellä todetulla tavalla levinnyt kopiosuojaamattomana.

109. Hyvityksen määrää alentavana seikkana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että vastaaja on edellä todetusti osallistunut elokuvan välittämiseen yhdessä muiden BitTorrent-vertaisverkon käyttäjien kanssa parven jäsenenä, eikä vastaaja ole voinut vaikuttaa siihen, kuinka paljon muita lataajia torrent-parvessa on ollut. Vastaaja ei myöskään ole taloudellisesti hyötynyt siitä, että hänen lataamansa tiedostot ovat osaltaan mahdollistaneet Scanboxin teoksen lataamisen BitTorrent-vertaisverkossa. Vastaaja ei ole pyrkinyt saamaan vastiketta niiltä käyttäjiltä, jotka ovat teoksen omalle tietokoneelleen ladatakseen käyttäneet hyväksi vastaajan tietokoneelle ladattua tiedostoa. Markkinaoikeus on edellä todettujen hyvityksen määrää korottavien ja alentavien seikkojen lisäksi ottanut hyvityksen määrää arvioidessaan huomioon, ettei asiassa ole parven sinänsä verraten suuresta koosta huolimatta tiedossa, kuinka moneen IP-osoitteeseen kysymyksessä olevia tiedostoja on tosiasiallisesti jaettu ja kuinka paljon dataa verkossa on kokonaisuutena jaettu vastaajan IP-osoitteesta.

110. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Ottaen huomioon edellä hyvityksen määrää korottavista ja alentavista seikoista lausutun markkinaoikeus katsoo, että kohtuullisena hyvityksenä on pidettävä elokuvateoksen osalta 100 euroa.

6 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

111. Scanbox on vaatinut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 9.956,48 eurolla ja asianajopalkkion osalta 23.655 eurolla eli yhteensä 33.611,48 eurolla viivästyskorkoineen.

112. Vastaaja on paljoksunut vaaditun palkkion määrää siltä osin kuin se ylittää 17.100 euroa pitäen Scanboxin asiamiehen asiaan käyttämää tuntimäärää siltä osin kuin se ylittää 90 tuntia liiallisena ja tuntilaskutuksen määrää 190 euroa ylittävältä osin niin ikään liiallisena. Vastaaja on pitänyt 21.2.2017 päivättyä asiantuntijalausuntoa tarpeettomana ja sen vuoksi paljoksunut kuluista vaadittua korvausta 1.500 euron osalta.

113. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

114. Vastaaja on hävinnyt asian ja hänet on siten lähtökohtaisesti velvoitettava korvaamaan kaikki Scanboxin tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Scanboxin asiamiehen asiaan käyttämäksi tuntimääräksi on ilmoitettu 131,5 tuntia. Vastaajan asiamiehen toimenpiteiden tuntimäärä on puolestaan ollut 74,5 tuntia. Ottaen huomioon, että Scanbox on sille kuuluneen näyttövelvollisuutensa johdosta esittänyt pääosan asiassa esitetystä näytöstä, johon on muun ohella sisältynyt monimutkaisia teknisiä kysymyksiä koskevia selvityksiä, Scanboxin asiamiehen käyttämään tuntimäärään ei voida katsoa sisältyvän tarpeettomia toimenpiteitä.

115. Asiantuntijalausunnon 21.2.2017 osalta markkinaoikeus lisäksi katsoo, että kyseinen tekninen selvitys ei ole ollut tarpeetonta ottaen huomioon, että vastaajan kiistämisen johdosta Scanboxin on tullut näyttää kanteensa perusteena olevat seikat, joita mainitussa asiakirjassa on osaltaan käsitelty. Näin ollen vastaaja on velvoitettava korvaamaan Scanboxin oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus velvoittaa SV:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaista hyvitystä 100 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti 20.3.2016 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa SV:n korvaamaan Scanbox Entertainment A/S:n oikeudenkäyntikulut 33.611,48 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskoroa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 14.11.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.