MAO:165/17

KANNE

Vaatimukset

Cannonball Motorcycle Club ry (jäljempänä myös kantaja) on 13.3.2017 vireille tulleessa tavaramerkin loukkausta koskevassa haastehakemuksessaan muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus antaa tavaramerkkilain 48 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen, jolla CrimeTime osuuskuntaa (jäljempänä myös vastaaja) sakon uhalla kielletään jatkamasta A:n kirjan "Elämäni gangsterina" markkinointia siten, että kirjassa käytetään kantajan kansallista tavaramerkkiä rekisterinumero 261559. Lisäksi kantaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää kiellon olemaan voimassa väliaikaisena tavaramerkkilain 48 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaajaa kuulematta.

Perusteet

Cannonball Motorcycle Club ry:llä on tavaramerkkilain 34 §:ssä tarkoitettu käyttölupa, jonka perusteella yhdistys on saanut käyttää elinkeinotoiminnassaan kansallista tavaramerkkiä rekisterinumero 261559. Tavaramerkki on kuva tykinkuulasta ja sen liekkikuviosta, ja se on rekisteröity luokkaan 41 käsittäen nimikkeet ajanviete, kulttuuri- ja urheilutoiminnat ja koulutus.

Cannonball Motorcycle Club ry on toiminnassaan käyttänyt tavaramerkkiä moottoripyöräkerhon tuotteiden markkinoinnissa sekä moottoripyöräkerhon vapaa-ajantoiminnassa. Tavaramerkki on tullut erittäin tunnetuksi ja vakiintuneeksi liittyen moottoripyöräkerhon toimintaan.

CrimeTime osuuskunta on A:n kirjan "Elämäni gangsterina" ennakkomarkkinoinnissa käyttänyt näkyvällä tavalla Cannonball Motorcycle -nimeä ja nyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä. Tavaramerkki on myös painettu kirjan kanteen ja näin sillä on edistetty kirjan myyntiä, vaikka yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen on kantajalla. Vastaajan menettely on ollut tahallista. Vastaaja on jatkanut julkaisutoimintaa tietoisena siitä, että markkinoinnissa käytetään toisen tavaramerkkiä.

Väliaikaiselle kiellolle on perusteet, koska kantajan oikeuden loukkaus on ilmeinen ja vastaajan toiminnan jatkuminen loukkaa selvästi kantajan oikeutta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on tässä vaiheessa ratkaistavana, voidaanko kantajan vaatimus keskeyttämismääräyksen antamisesta ratkaista ilman, että vastaajalle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi.

Tavaramerkkilain 48 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua kannetta käsitellessään tavaramerkkioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyn käytön (keskeyttämismääräys), jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin väitetyn loukkaajan, välittäjän ja tavaramerkkioikeuden haltijan oikeudet.

Lain 48 a §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen ennen 38 §:n 1 momentissa tarkoitetun kanteen nostamista, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varattava sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tilaisuus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, voidaan toimittaa postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen.

Lain 48 a §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi pyynnöstä antaa 2 momentissa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Lain 48 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perustelujen (HE 26/2006 vp s. 22 ja 24) mukaan pykälässä tarkoitetun keskeyttämismääräyksen antaminen väitettyä loukkaajaa kuulematta on poikkeuksellista. Tällainen tilanne voisi olla käsillä lähinnä silloin, jos välitön keskeyttäminen on hakijalle erityisen tärkeää eikä väitettyä loukkaajaa voida riittävän nopeasti kuulla. Perusteluissa on lisäksi todettu, että säännöksen on ollut tarkoitus vastata oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin säännöstä.

Viimeksi mainitussa lainkohdassa säädetään, että turvaamistointa koskevaa hakemusta ei voida hyväksyä varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua, tuomioistuin voi kuitenkin hakijan pyynnöstä antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle sanottua tilaisuutta. Määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään.

Kantaja on perustellut keskeyttämismääräyksen antamista väliaikaisena vastaajaa kuulematta sillä, että kantajan oikeuden loukkaus on ilmeinen ja että vastaajan toiminnan jatkuminen loukkaa selvästi kantajan oikeutta.

Vastapuolen kuuleminen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeinen periaate, josta on mahdollista poiketa vain erityisen painavasta syystä. Tämän ja edellä esitettyjen oikeusohjeiden mukaisesti pääsääntönä kanteessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen käsittelyssä on vastapuolen kuuleminen ennen asian ratkaisemista. Kantaja ei ole esittänyt sellaisia perusteita, joiden johdosta tästä pääsäännöstä tulisi poiketa. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, ettei kanteessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen tarkoitus käsillä olevissa olosuhteissa vaarannu sen vuoksi, että ennen keskeyttämismääräystä koskevan asian ratkaisemista vastaajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi keskeyttämismääräystä koskevasta vaatimuksesta.

Edellä todetun perusteella kantajan vaatimus keskeyttämismääräyksen antamisesta vastaajaa kuulematta on hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Cannonball Motorcycle Club ry:n vaatimuksen keskeyttämismääräyksen antamisesta väliaikaisena vastaajaa kuulematta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta ottaen huomioon oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 §:n 3 momentti.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Pertti Lenkkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen