MAO:419/16

KANNE

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle 7.500 euroa hyvityksenä kymmenen televisiosarjan jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 23.10.2015 lukien.

Scanbox Entertainment A/S on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle 1.000 euroa hyvityksenä elokuvateoksen luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 23.10.2015 lukien.

Crystalis Entertainment UG ja Scanbox Entertainment A/S ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 31.762,16 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG:lla (jäljempänä myös Crystalis) on Black Sails televisiosarjan tuottajan ja tekijänoikeuksien haltijan Starz Entertainment, LLC:n kanssa tekemänsä lisenssisopimuksen perusteella yksinoikeus teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa.

Scanbox Entertainment A/S:lla (jäljempänä myös Scanbox) on puolestaan tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC:n kanssa tehtyyn lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa elokuvaa A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin Suomessa. Sopimuksen mukaan Scanboxin yksinoikeus kattaa oikeuden puuttua kaikkeen elokuvan luvattomaan käyttämiseen.

A (jäljempänä myös vastaaja) on loukannut Crystaliksen edellä mainittua yksinoikeutta Black Sails -televisiosarjan kymmeneen eri jaksoon ja Scanboxin edellä mainittua yksinoikeutta A Walk Among the Tombstones -elokuvaan saattamalla ne yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

Vastaaja on välittänyt yleisölle BitTorrent-vertaisverkossa Suomesta käsin A Walk Among the Tombstones elokuvan ja Black Sails televisiosarjan seuraavat jaksot:
³³– Black Sails I (kausi 1, jakso 1)
– Black Sails III (kausi 1, jakso 3)
– Black Sails IV (kausi 1, jakso 4)
– Black Sails VII (kausi 1, jakso 7)
– Black Sails VIII (kausi 1, jakso 8)
– Black Sails XII (kausi 2, jakso 4)
– Black Sails XV (kausi 2, jakso 7)
– Black Sails XVI (kausi 2, jakso 8)
– Black Sails XVII (kausi 2, jakso 9)
– Black Sails XVIII (kausi 2, jakso 10).

Kantajat ovat valvoneet internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostonjakamista. Kantajat ovat havainneet IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx useita loukkauksia useina eri ajankohtina.

Markkinaoikeus on 12.2.2015 antamallaan päätöksellä numero 93/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Crystalikselle teleliittymän, jonka IP-osoite on 84.250.xx.xxx, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtina 3.1.2015 kello 21.58,39, 3.1.2015 kello 23.09,58, 6.1.2015 kello 11.06,32, 9.1.2015 kello 1.07,50 ja 8.1.2015 kello 17.45,36 (UTC-aika). TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut, että kyseinen IP-osoite on kaikkina edellä mainittuina aikoina ollut vastaajan käytössä.

Markkinaoikeus on 10.3.2015 antamallaan päätöksellä numero 170/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Scanboxille teleliittymän, jonka IP-osoite on 84.250.xx.xxx, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtana 5.2.2015 kello 14.51,13 (UTC-aika). TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut, että IP-osoite on tänä ajankohtana ollut vastaajan käytössä.

Vastaajan liittymästä viimeisin Crystaliksen tekijänoikeutta loukkaava teko on tapahtunut 29.3.2015 kello 13.38,35 (UTC-aika). Valvonnan seurauksena tallennettujen toistuvasti yhtenevien teknisten tietojen perusteella loukkaus on voitu profiloida tapahtuneen samasta lähteestä kuin muut aikaisemmat loukkaukset.

Vastaajan liittymästä on tehty 82 havaintoa ajalla 3.1.2015–29.3.2015 kantajien teoksien välittämisestä. Kaikissa havaituissa loukkauksissa on käytetty samaa qBittorrent-ohjelman versiota 3.1.0 ja kaikissa samaa tietoliikenneporttia 6881. BitTorrent-ohjelmia on kymmeniä erilaisia ja qBittorrent on näistä verrattain harvinainen. Useimmat BitTorrent-ohjelmat arpovat ohjelman ensikäynnistyskerralla neljä- tai viisinumeroisen portin, jota ne käyttävät yhteydenottoon muiden BitTorrent-ohjelmien kanssa. Mikäli havaintojen takana olisi ollut useita henkilöitä, olisi BitTorrent-ohjelmassa, ohjelman versiossa ja tietoliikenneportissa havaittu vaihtuvuutta. Koska vaihtuvuutta ei ole, kyse on suurella todennäköisyydellä samasta käyttäjästä.

Havaintoja loukkauksista on kaikkina vuorokaudenaikoina ja loukkaukset ovat tapahtuneet hyvin lähellä kunkin teoksen julkaisuajankohtaa. Liittymän käyttäjällä on täytynyt olla välitön pääsy liittymään ja yhteyden on täytynyt olla vahva ja vakaa. Ohikulkijan mahdollinen käyttö voidaan sulkea täysin pois. Myös naapureiden mahdollinen käyttö on erittäin epätodennäköistä. WIFI-signaali heikkenee nopeasti talon rakenteiden vaikutuksesta.

Kantajien käyttämä asiantuntija Excipio GmbH on tarkkaillut laajasti BitTorrent-liikennettä. Vastaajan liittymästä on pelkästään aikajaksolla 8.3.2015–22.4.2015 havaittu 152 kertaa olleen muita kuin kantajien teoksia koskevia tiedostoja jaossa BitTorrent-vertaisverkossa. Näistä 90 havaintoa koskee yksilöllistä nimikettä ja jokainen tiedostonimi viittaa tekijänoikeudella suojattuun aineistoon. Tällaisia havaintoja on ollut lähes päivittäin ja useita päivässä. Havainnot ovat säännönmukaisesti tietoliikenneportista 6881, joka on sama kuin kantajien teoksia koskevat havainnot ja viittaa samaan käyttäjään.

Vastaaja on kertonut, että hänellä on avoin langaton verkko ja että hän on kantajien yhteydenoton vuoksi rajoittanut tukiasemasta langattoman verkon kautta kulkevaa liikennettä tukkimalla ne tietoliikenneportit, joita vertaisverkot käyttävät. Vastaaja ei ole kertonut muuttaneensa langatonta verkkoaan avoimesta suojatuksi.

Vastaajan liittymää käyttäneen henkilön toiminta BitTorrent-vertaisverkossa on ollut säännönmukaista ja pitkäaikaista. Siinäkin tapauksessa, että naapurilla olisi ollut vakaa ja riittävän vahva kuuluvuus vastaajan langattomaan verkkoon, toiminnan vaatima tiedonsiirtokapasiteetti on ollut huomattava ja verkon kuormituksen on täytynyt olla havaittavaa. Ei ole uskottavaa, että tuntemattoman henkilön kuten naapurin käyttö olisi jäänyt vastaajalta huomaamatta ja tämä olisi sellaisen sallinut. Ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää, että vastaaja on itse havaittujen loukkausten takana.

Kantajat ovat 3.12.2015 suorittaneet langattomia verkkoja koskevia mittauksia vastaajan asunnon ympäristöstä. Mittaukset tehtiin menetelmällä, jolla voitiin havaita myös heikosti kuuluvat verkot. Vastaajan asunnon läheisyydestä ei havaittu sellaista langatonta verkkoa, joka olisi ollut avoin ja jossa olisi ollut vastaajan ilmoittama Netwjork 300 Mbp WLAN -tukiasema. Sen sijaan havaittiin kaksi tätä tukiasemaa käyttävää WPA-salauksella suojattua langatonta verkkoa. Ulkopuolinen ei ole voinut niihin yhdistyä tuntematta salasanaa. Kummankaan verkon nimi ei ole ollut vastaajan kantajille kertoma "kotilinja". Mittauksen tulos on ristiriidassa sen kanssa mitä vastaaja on langattomasta verkostaan edellä kuvatulla tavalla kertonut.

Vastaaja on myös julkisesti myöntänyt itse jakaneensa teokset. Vastaaja on ollut aktiivinen osallistuja internetissä käytyyn keskusteluun koskien kantajien harjoittamaa piratismiin puuttumista. Vastaaja on muun ohella kirjoittanut Ylilauta-sivustolla 24.4.2015 ja liittänyt kirjoitukseensa kirjeen, jonka kantajat ovat lähettäneet vastaajalle. Kirje on tunnistettu vastaajalle kuuluvasta yksilöllisestä viitenumerosta ja tämän perusteella viestin kirjoittaja on tunnistettu vastaajaksi. Vastaaja on osallistunut keskusteluun myös Muropaketti-foorumilla, jossa hän arvioi onko vastuusta mahdollista vapautua.

Kohtuullinen hyvitys on edellä kuvatusta yksityishenkilön tekemästä ammattimaisen jakelun kanssa kilpailevasta toiminnasta 750 euroa televisiosarjan jaksoa kohti eli yhteensä 7.500 euroa Black Sails televisiosarjasta ja 1.000 euroa kokoillan elokuvasta A Walk Among the Tombstones.

Vastaaja on käyttänyt teosta välittämällä sitä edelleen vertaisverkossa siten, että rajoittamattomalla yleisöllä on ollut mahdollisuus saada sen suojaamaton kappale itselle. Vertaisverkon toimintaperiaate on järjestää tiedostojen leviäminen ja saatavuus mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman suurelle joukolle. Vastaaja on omalla panoksellaan osallistunut siihen, että vertaisverkko on tavoitteessaan onnistunut.

Kantajat tai kukaan muukaan loukkauksen kohteena olevia teoksia luvallisesti tarjoava ei tarjoa teoksen käyttötapaa, joka olisi verrattavissa vastaajan toimintaan. Lähin samankaltainen luvallinen käyttötapa tapahtuu jakeluportaassa. Suomessa tilauspalvelu HBO Nordic välittää Black Sails -televisiosarjan kaikki julkaistut tuotantokaudet on-demand-suoratoistopalveluna tilaajilleen. Palvelun kautta välitettyjen teosten tallentaminen ei ole mahdollista. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi on maahantuojien ja jälleenmyyjien levitettävänä DVD/Blu-ray-levyillä. A Walk Among the Tombstones elokuva on esitetty ensin elokuvateattereissa ja sen jälkeen se on tullut DVD/Blu-ray-levitykseen ja on-demand-suoratoistopalveluun. Jakeluportaassa teoksen käytöstä suoritettavat maksut neuvotellaan tapauskohtaisesti ja ne eivät ole julkisia. Kun vastaaja ei ole toiminut yksin, vaan osana suurempaa joukkoa, jonka yhteisenä tarkoituksena on toimia luvattomana jakeluportaana, on kohtuullista arvioida normaalikorvaus sellaiseksi, että yksityishenkilö voi hyvityksen suorittamisesta selviytyä.

Vastaaja on jakanut kymmentä Black Sails -televisiosarjan jaksoa osallistuen parviin, jotka ovat kukin yhden havaintopäivän aikana olleet 71–117.214 käyttäjän kokoisia. Kun kutakin teosta jaetaan useissa eri parvissa, ja koska yleisön kiinnittyminen kuhunkin parveen on täysin satunnaista, on vastaajan kokonaisyleisöksi laskettavissa kaikki teoksiin eri parvissa kiinnittyneet käyttäjät. Kokonaisyleisöt ovat olleet vastaavasti 1.332–186.139 käyttäjää yhden päivän aikana kutakin teosta kohti. Kohdeyleisö on ollut maailmanlaajuinen.

Myös A Walk Among the Tombstones elokuvan yleisön määrissä näkyy maailmanlaajuisen kohdeyleisön vaikutus. Vastaajan yhdistämän parven käyttäjämäärä on havaintopäivinä ollut 37.650–40.999 käyttäjää ja kokonaisyleisö 167.387–178.452 käyttäjää. Kun parvien käyttäjien määrä on päivässä näin suuri, ei ole tarkoituksenmukaista arvioida hyvityksen määrää enää puhtaasti käyttäjien lukumäärän perusteella, vaan suurta yleisön määrää on pidettävä hyvitystä korottavana seikkana.

Vastaaja on jakanut teoksia yleisölle vailla minkäänlaisia kopiointisuojauksia ja osin korkearesoluutioisina versioina, mikä on ollut omiaan vahingoittamaan teoksen laillista jakelua. Tällaista toimintaa on arvioitava hyvityksen määrää korottavana seikkana.

Vastaaja on osallistunut Black Sails -televisiosarjan toisen kauden jaksojen luvattomaan jakamiseen välittömästi jaksojen julkaisemisen jälkeisinä päivinä. Lisäksi vastaaja on jakanut A Walk Among the Tombstones -elokuvaa ajalla 2.2.2015–5.2.2015. Elokuva on julkaistu Suomessa DVD/Blu-Ray:lle ja VOD-palveluille 14.1.2015. Vastaajan menettely on ollut omiaan alentamaan teoksiin kohdistuvaa kaupallista kysyntää heti teosten kaupallisen hyödyntämisen elinkaarien alusta. Vastaajan toiminnan ajoitus on siten otettava huomioon hyvityksen määrää korottavana seikkana.

Hyvitystä ei tule aina sitoa teoksen kappaleiden hintaan ja levitettyjen kappaleiden määriin. Teoksen käyttö BitTorrent-vertaisverkossa on siten hinnoiteltava samoin kuin teoksen käyttö laillisessa on-demand-suoratoistopalvelussa (S-VOD). Tällä ei tarkoiteta hinnoittelua, jolla palvelun tilaaja saa palvelun käyttöönsä, vaan hinnoittelua, jolla palvelun tarjoaja saa teoksen palveluun välitettäväksi.

A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakelulisenssin hinta Pohjoismaihin on elokuvan noin 28.000.000 Yhdysvaltain dollarin tuotantokustannuksilla noin 560.000 dollaria. Tämä on se määrä, joka vastaajan olisi tullut suorittaa, jos vastaaja olisi hankkinut lisenssin elokuvan jakamiseen Pohjoismaissa. Pelkästään S-VOD-lisenssiä hän ei olisi puheena olevana ajankohtana saanut, sillä S-VOD-levitys alkaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua elokuvan teatteriensi-illasta. Lisäksi vastaaja on jakanut elokuvan suojaamatonta versiota maailmanlaajuisesti.

Vasta silloin, kun hyvitys muodostuu tällä tavoin loukkauksen tehneen kannalta kohtuuttomaksi, hyvitystä voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon tapauksen erityispiirteet. Hyvityksen perustana voidaan tässä tapauksessa pitää ensimmäisen vuoden lisenssimaksua 560.000 dollaria, jonka päiväkohtainen hinta yhteensä neljästä loukkauspäivästä on 6.137 dollaria, joka vastaa noin 5.650 euroa.

Ottaen vielä huomioon, että vastaaja ei ole toiminut yksin, vaan osallistunut yhdessä muiden käyttäjien kanssa elokuvan jakamiseen BitTorrent-vertaisverkon kautta, kantajat ovat lisäksi kohtuullistaneet vaatimustaan viidesosaan edellä mainitusta ja pyöristänet sen 1.000 euroon. Tämä on riittävä hyvitys, jolla tekijänoikeuden seuraamusjärjestelmässä hyvityksen yleisestävä vaikutus toteutuu.

Black Sails -televisiosarjan osalta hyvityksen muodostumisen peruste on sama. Sarjan tuotantobudjettia ei ole annettu julkisuuteen, mutta sen tärkein jakelukanava on S-VOD-tilauspalvelu. Black Sails televisiosarjan kaltaiset tuotannot on tarkoitettu myymään S VOD-palvelujen tilauksia, jolloin niiden käyttäjät yleensä kerran tilanneena pysyvät palvelun käyttäjinä pitkään. Kun vastaaja on jakanut sarjaa välittömästi sen julkaisemisen jälkeen, hän on omalla toiminnallaan vaikuttanut siihen, että sarjasta kiinnostuneilla ei ole ollut tarvetta tilata S-VOD-palvelua. Tällaisessa tilanteessa, kun sarjan jaksoja on useita, on 750 euron hyvitys sarjan jaksoa kohti riittävä hyvityksen yleisestävän vaikutuksen toteutumiseksi.

VASTAUS

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kantajien kanteen ja velvoittaa kantajat yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 21.714,32 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaaja on kiistänyt saattaneensa kantajien hallinnoimia teoksia yleisön saataviin. Asiassa ei ole näytetty, että kysymyksessä oleva internetliittymä olisi ollut vastaajan käytössä kanteessa tarkoitettuna ajankohtana.

Kantajien vaatimukset perustuvat siihen, että vastaaja olisi jakanut teoksia internetliittymänsä kautta. Kantajien mukaan väitetyt oikeudenloukkaukset on tehty saman, vastaajalle kuuluvan internetliittymän kautta. Tiedon liittymän haltijasta kantajat ovat saaneet vastaajan internetpalveluntarjoajalta markkinaoikeuden antamien päätösten perusteella. Kantajat eivät ole kuitenkaan esittäneet näyttöä siitä, että nimenomaan vastaaja olisi jakanut teoksia.

Mikäli vastaajan internetliittymää on käytetty oikeudenloukkauksiin, tämän on tehnyt joku muu kuin vastaaja. Vastaaja ei ole vastuussa liittymän kautta tehdyistä muiden käyttäjien oikeudenloukkauksista.

Vastaaja on kytkenyt tekoaikana liittymäänsä langattoman WIFI-tukiaseman, mallia Netwjork 300 Mbps WLAN. Langattoman tukiaseman pitäminen ja käyttäminen on laillista. Tukiaseman kautta kuka tahansa Tampereen keskustassa sijaitsevassa vastaajan kerrostalossa, naapurissa tai kadulla oleva on pystynyt käyttämään liittymän kautta internetiä. Tyypillisesti langattomien verkkojen kuuluvuusalueet ovat kymmeniä metrejä. Uusien käyttäjien liittyminen langattomaan tukiasemaan ei vaadi liittymän haltijalta toimia, vaan käyttäjät voivat liittyä siihen omatoimisesti. Liittymän haltija ei usein tiedä, ketkä kaikki hänen internetyhteyttään käyttävät. Kaikkien käyttäjien liikenne näyttää ulospäin tulevan yhdestä ja ainoasta IP-osoitteesta. Tapahtuma-aikana vastaajan internetliittymällä on ollut useita muita käyttäjiä.

Samalla internetliittymällä voi myös olla useita käyttäjiä. Esimerkiksi perhe voi käyttää samaa internetliittymää. Edes internetpalveluntarjoaja ei voi tällaisessa tapauksessa tietää, käyttääkö liittymää isä, äiti, perheen lapset vai joku muu.

Verkkoselaimen käyttämä internetliikenne kulkee tietoverkoissa eri tietoliikenneportista kuin esimerkiksi sähköpostiliikenne tai Spotify-musiikkipalvelun liikenne. Saatuaan kantajien asiamiehen 20.4.2015 päivätyn kirjeen vastaaja on ryhtynyt toimiin kantajien etujen turvaamiseksi. Vastaaja on tehnyt teknisiä toimia, joiden seurauksena hänen hallinnoimansa tukiasema on rajoittanut sen kautta kulkevaa liikennettä. Vastaajan tekemät muutokset ovat tukkineet tukiaseman tietoliikenneportin, josta vertaisverkkoliikenne kulkee.

Hyvityksen kohtuullisena määränä on pidettävä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä hintaa, millä oikeudenloukkaaja olisi saanut teoksen laillisesti käytettäväkseen. Hyvitys ei ole oikeudenhaltijalle keino rangaista tekijää. Oikeudenhaltija ei saa päästä sen avulla parempaan asemaan kuin ilman oikeudenloukkausta.

Kantajat ovat esittäneet, että korvauksen määrä tulisi määritellä sen mukaan, millä hinnalla oikeudenhaltijat olisivat lisensoineet teoksen vertaisverkkojakeluun suojaamattomassa muodossa rajoittamattomalle joukolle. Kantajien näkemys on virheellinen. On tyypillistä, että jakeluportaassa lisenssimaksut perustuvat ladattujen teoskappaleiden määrään. Jos teoksen jakamiselle on olemassa normaali käyttöoikeuskorvaus, sitä voidaan käyttää kohtuullisen hyvityksen perustana. Tässä tapauksessa tulisi siis oikeuskäytännön mukaisesti arvioida hyvityksen määrä kertomalla normaalikorvaus toteennäytettyjen latausten määrällä.

Black Sails -televisiosarja on kokonaisuudessaan laillisesti katsottavissa HBO Nordic -verkkopalvelussa. HBO Nordic -palvelun kuukausitilauksen hinnalla 9,95 euroa tilaaja saa katsottavakseen yhteensä yli 3.500 jaksoa sarjoja ja elokuvia, myös Black Sails televisiosarjan. Näin ollen yhden jakson osalta absoluuttinen yläraja normaalikorvaukselle on 0,995 euroa.

A Walk Among the Tombstones -elokuva on ostettavissa verkkokaupoista hintaan 9,95 euroa, mikä on siis teoksen normaalikorvauksen enimmäismäärä.

Kantajien näkemys torrent-parven koosta hyvityksen määrää korottavana seikkana ei perustu lakiin tai oikeuskäytäntöön. BitTorrent-teknologiaa käytettäessä jokainen tiedostoa lataava tai jakava käyttäjä liittyy vertaisparveen. Parvi tarkoittaa niiden henkilöiden joukkoa, jotka ovat halukkaita lataamaan tai jakamaan tiettyä tiedostoa tai tiedostoja keskenään. Isompi parvi tarkoittaa isompaa joukkoa, jolle tiedoston osia voidaan jakaa. Parven koko ei kuitenkaan suoraan määritä, kenelle tai keneltä tiedostoja todellisuudessa jaetaan tai ladataan. Käyttäjä voi siis kuulua isoon parveen, mutta tosiasiallisesti jakaa tiedostoja vaikkapa vain kahdelle parven käyttäjälle. Tosiasiallisesti tapahtunut jakaminen onkin siis tapauskohtaista, eikä parven koko tyhjentävästi määrittele lataamisen laajuutta.

Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että vastaaja on loukannut kantajien yksinoikeuksia jakamalla teoksia vertaisverkossa, voidaan lähtökohdaksi hyvitysmaksun määrää laskettaessa ottaa se, että teoksia on ladattu 2,5 kertaa. Kun normaalikorvaus edellä todetun mukaisesti Black Sails televisiosarjan jaksoa kohti on 0,995 euroa, hyvityksen määrä kymmenestä jaksosta olisi yhteensä 15,92 euroa. Vastaavasti A Walk Among the Tombstones -elokuvan osalta hyvityksen määrä olisi 15,92 euroa.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kantajat

1. Otteet Starz Entertainment, LLC:n ja Crystalis Entertainment UG:n välisestä 2.10.2014 päivätystä lisenssisopimuksesta (salassa pidettävä)
2. Ote Yhdysvaltain Copyright Officen tekijänoikeustietokannasta koskien Black Sails -televisiosarjaa
3. Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välisen 18.2.2015 päivätyn A Walk Among the Tombstones elokuvaa koskevan lisenssisopimuksen liite (salassa pidettävä)
4. Ote Yhdysvaltain Copyright Officen tekijänoikeustietokannasta koskien A Walk Among the Tombstones elokuvaa
5. Excipio GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista Black Sails televisiosarjan ja A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx ajanjaksolla 3.1.2015−29.3.2015
6. Excipio GmbH:n tekniset otteet lokitiedostosta tietoliikenteestä NARS-ohjelman ja IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välillä koskien
a) havaintoa 6.1.2015 klo 11.06,32 (UTC)
b) havaintoa 5.2.2015 klo 14.51,31 (UTC)
c) havaintoa 29.3.2015 klo 13.38,53 (UTC)
7. Kantajien asiamiehen vastaajalle 20.4.2015 lähettämä kirje ja sen alkuperäinen kirjepohja
8. Kuvakaappaus viestistä ylilauta.org-verkkosivustolla 24.4.2015
9. Kuvakaappaus vastaajan viestistä murobbs-keskustelupalstalla muropaketti.com-verkkosivustolla 24.4.2015
10. Kuvakaappaus kantajien asiamiehen 20.4.2015 päivätystä kirjeestä imgur.com-verkkosivustolla
11. Excipio GmbH:n tekninen selvitys IP-osoitteen 84.250.xx.xxx toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 17.3.2014−14.5.2015 (salassa pidettävä)
12. Ace-Control-kohderaportti langattomista verkoista vastaajan asunnon ympäristöstä 3.12.2015 (salassapidettävä)
13. Sähköpostikirjeenvaihtoa kantajien asiamiehen ja vastaajan välillä 3.–4.5.2015
14. Teoston S-VOD-videopalveluiden hinnasto vuodelle 2016
15. Scanbox.com/fi-verkkosivuston tiedot A Walk Among the Tombstones -elokuvan julkaisuajankohdasta
16. TeliaSonera Oyj:n sähköpostiviesti kantajien asiamiehelle 25.1.2016
17. Tiedot Black Sails -televisiosarjan jaksojen julkaisuajankohdista imdb.com -verkkosivustolla
18. Excipio GmbH:n työntekijän Daniel Susacin lausunto NARS-ohjelmalla ladatun tiedoston tarkastuksesta 21.4.2016
19. Excipio GmbH:n tilasto BitTorrent-ohjelmista ja niiden käyttämistä porteista
20. Ote Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välisestä A Walk Among the Tombstones elokuvaa koskevasta lisenssisopimuksesta
21. Selvitys A Walk Among the Tombstones -elokuvan tuotantokustannuksista imdb.com -verkkosivustolla
22. Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:n laatima tiedostolistaus

Vastaaja

1. Verkkokauppa.com Oyj:n kuitti Netwjork-WLAN-tukiaseman ostosta 17.3.2014
2. Kuvakaappaus Digitoday.fi-uutispalvelun artikkelista 8.9.2015
3. Kaksi valokuvaa vastaajan asunnon ulkopuolelta
4. Kuvakaappaus vastaajan Netwjork WLAN -tukiaseman asetuksista
5. Kuvakaappaus vastaajan Netwjork WLAN -tukiaseman liikennetiedoista (DHCP-loki)
6. Kuvakaappaukset HBO Nordic -verkkopalvelusta
7. Kuvakaappaukset CDON.com-verkkokaupasta
8. Oulu-lehden artikkeli
9. Artikkelit YLE.fi-verkkopalvelussa 25.11.2015 ja 8.12.2015
10. Iltasanomat.fi-verkkopalvelun artikkeli 25.11.2015
11. Kaleva-lehden artikkeli 17.1.2016
12. Sähköpostikirjeenvaihtoa kantajien asiamiehen ja vastaajan välillä 3.–4.5.2015

Henkilötodistelu

Kantajien todistajat

1. B, Senior Software Architect
2. C, Head of TV & VOD Sales, Scanbox Entertainment A/S

Asiantuntijalausunnot

Kantajien asiantuntijalausunnot

1. D ja E: "Kuvaus BitTorrent-protokollasta" 8.4.2016
2. D ja E: "Tietoliikenneanalyysi" 8.4.2016
3. D ja E: "Tiedostoanalyysi Excipio GmbH tallenteista" 15.4.2016

Vastaajan asiantuntijalausunto

1. F: "Asiantuntijalausunto tekijänoikeusloukkausta koskevassa asiassa" 14.4.2016

Asiantuntijat

Kantajien asiantuntija

D, tietoturva-asiantuntija

Vastaajan asiantuntija

F, yli-insinööri

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohtia

1. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Lain 27 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

2. Crystaliksella on tekijänoikeuden haltijan Starz Entertainment, LLC yhtiön kanssa tekemäänsä lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus Suomessa Black Sails -televisiosarjan välittämiseen yleisölle vertaisverkossa ja kyseisen televisiosarjan tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten esittämiseen. Scanboxilla puolestaan on esittämänsä mukaan tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC yhtiön kanssa tekemäänsä lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus Suomessa A Walk Among the Tombstones elokuvan saattamiseen yleisön saataviin ja lisäksi tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten esittämiseen elokuvan luvattoman käytön johdosta kaikilla versioilla ja jakelutavoilla. Vastaaja ei ole kiistänyt kantajien edellä mainittuja yksinoikeuksia.

3. Kantajien vastaajaan kohdistamat hyvitysvaatimukset perustuvat siihen, että vastaaja on BitTorrent-vertaisverkossa saattanut edellä mainittuja teoksia yleisön saataviin kantajien yksinoikeuksia loukaten.

4. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten µTorrent tai qBittorrent. Jaettava tiedosto voi sisältää esimerkiksi videon, musiikkia tai tietokoneohjelman. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta. Kuvaustiedosto voidaan jakaa muille käyttäjille esimerkiksi www-sivujen tai sähköpostin välityksellä ja varsinainen jaettava tiedosto jätetään omalle tietokoneelle vertaisverkon käyttäjien saataviin.

5. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedosto tai sen palasia saattaa siis olla samanaikaisesti ladattavissa usealta vertaisverkkoon kuuluvalta tietokoneelta, jolloin sitä voi ladata useasta lähteestä samaan aikaan, mikä tehostaa lataamista merkittävästi.

6. Tiedostoa verkosta lataavat käyttäjät yleensä jakavat tiedostoa samanaikaisesti myös muille käyttäjille. Samaa tiedostoa jakavien ja lataavien BitTorrent-käyttäjien joukkoa kutsutaan parveksi (swarm). Yhteys parven muihin tietokoneisiin muodostetaan IP-numeroiden ja protokollan käyttämän porttinumeron avulla. BitTorrent-teknologia mahdollistaa tiedoston edelleen jakamisen osissa ilman, että teoksen sisältävä tiedosto on kokonaisuutena latautunut tietokoneelle, mikä osaltaan tehostaa tiedoston jakamista. Parven tehokas toiminta ei myöskään edellytä, että yhdelläkään taholla olisi koko teoksen sisältävä tiedosto hallussaan, vaan riittää että parvella on yhteensä kaikki tiedoston osaset.

7. BitTorrent-vertaisverkossa kuka tahansa voi liittyä parveen. Siten yleisö, jonka saataviin teos saatetaan, voi kasvaa suureksi. BitTorrent-vertaisverkon käyttäjä on parvessa joko lataajana (Leech) tai lähteenä (Seed). Lataajana olevat tietokoneet lataavat tiedoston palasia, mutta samalla myös jakavat palasia muille, ellei käyttäjä ole estänyt tätä ohjelmiston asetuksia muuttamalla. Lähde-tilassa olevat tietokoneet ovat jo ladanneet kaikki tiedoston palaset, koostaneet niistä kokonaisen tiedoston ja jakavat sitä edelleen kokonaisuudessaan muilla käyttäjille palasina.

2. Vastaajan väitetty teosten yleisön saataviin saattaminen

2.1 Sovellettavat oikeusohjeet ja kysymyksenasettelu

8. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

9. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

10. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 7778) käy ilmi, että pykälässä tarkoitettuna teoksen välittämisenä voidaan pitää teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana ("on demand"). Tietoverkossa pyynnöstä tapahtuvasta yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun teos on tallennettuna tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi joko maksua vastaan tai maksutta. Kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen riippumatta siitä, ottaako kukaan tosiasiassa yhteyttä palvelimeen saadakseen teoksen saataviinsa. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää.

11. Yleisölle välittämisestä on edellä viitattujen esitöiden mukaan kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

12. Esitöistä käy lisäksi ilmi, että yleisölle välittämisenä ei pidetä kuitenkaan pelkkää laitteiden ja internetyhteyden tarjoamista käytettäväksi siten, että niiden avulla on mahdollisuus saada tietoverkossa saataviin saatettu aineisto nähtäville tai kuultaville.

13. Kantajien mukaan vastaaja on saattanut yleisön saataviin edellä mainitut teokset ajalla 3.1.2015–29.3.2015 lataamalla ne BitTorrent-ohjelmalla ja jakamalla ne edelleen.

14. Vastaaja on esittänyt, ettei tässä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että IP-osoite 84.250.xx.xxx, josta kantajat ovat ilmoittaneet lataamisten tapahtuneen, olisi ollut vastaajan käytössä edellä mainittuna aikana. Siinä tapauksessa, että puheena olevan IP-osoitteen katsottaisiin kuuluneen vastaajan internetliittymälle, vastaaja on kiistänyt ladanneensa puheena olevia teoksia. Vastaaja ei ole vastuussa latauksista, joita muut ovat tehneet käyttäen vastaajan internetliittymää tämän langattoman tukiaseman kautta.

15. Asiassa on näin ollen ensiksi ratkaistava kysymys siitä, voidaanko IP-osoitteen 84.250.xx.xxx, johon liittyvää teknistä todistelua teosten lataamisesta kantajat ovat esittäneet, katsoa olleen teosten lataamisen aikana vastaajan käytössä olleen internetliittymän IP-osoite.

16. Tämän jälkeen on vielä tarvittaessa arvioitava, voidaanko katsoa selvitetyksi, että vastaaja on itse henkilökohtaisesti ladannut nyt kysymyksessä olevia teoksia ja samalla oikeudettomasti saattanut niitä yleisön saataviin.

2.2 Vastaajan internetliittymä ja IP-osoite

17. IP-osoitteen 84.250.xx.xxx ja siihen liittyvän internetliittymän yhteystietojen osalta kantajat ovat viitanneet markkinaoikeuden 12.2.2015 antamaan päätöksen numero 93/15 ja 10.3.2015 antamaan päätöksen numero 170/15. Markkinaoikeuden kyseiset päätökset ovat perustuneet yhteystietojen luovuttamista koskevaan tekijänoikeuslain 60 a §:ään. Pykälän 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Markkinaoikeus on päätöksissä katsonut, että kyseisissä asioissa hakijoina olleet tämän asian kantajat olivat esittäneet riittävän selvityksen siitä, että niiden ilmoittamien teleliittymien kautta on merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ja markkinaoikeus on tällä perusteella määrännyt IP-osoitteita koskevat yhteystiedot annettavaksi hakijoille.

18. Markkinaoikeus on päätöksellä numero 93/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan asiassa hakijana olleelle Crystalikselle teleliittymän, jonka IP-osoite on 84.250.xx.xxx, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtina 3.1.2015 kello 21.58,39, 3.1.2015 kello 23.09,58, 6.1.2015 kello 11.06,32, 9.1.2015 kello 1.07,50 ja 8.1.2015 kello 17.45,36. Päätöksellä numero 170/15 markkinaoikeus on määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan asiassa hakijana olleelle Scanboxille vastaavat tiedot ajankohtana 5.2.2015 kello 14.51,13.

19. TeliaSonera Finland Oyj on kantajien mukaan ilmoittanut niille, että kyseinen IP-osoite on kaikkina edellä mainittuina aikoina ollut vastaajan käytössä.

20. Vastaaja on esittänyt, että teleoperaattoreiden suorittamissa yhteystietojen yksilöimisissä on tapahtunut lukuisia virheitä. Vastaaja on tältä osin viitannut asiakirjatodisteina esittämiinsä sanomalehdissä ja internetissä julkaistuihin artikkeleihin, joiden mukaan teleoperaattorilta saatujen yhteystietojen perusteella lähetetty kirje on joissakin tapauksissa päätynyt vastaanottajalle, jonka internetliittymällä ei tosiasiassa ole ollut väitettynä tekijänoikeuden loukkausajankohtana kyseistä IP-osoitetta. Vastaaja ei ole esittänyt tämän lisäksi mitään selvitystä siitä, että tässä asiassa kysymyksessä oleva IP-osoite ei olisi ollut vastaajan käyttämän internetliittymän IP-osoite markkinaoikeuden päätöksissä mainittuina ajankohtina.

21. Kantajat ovat saaneet tiedon kysymyksessä olevan internetliittymän käyttäjän tai tilaajan yhteystiedoista kahden markkinaoikeuden päätöksen perusteella koskien edellä mainittua kuutta ajankohtaa. Kantajien pyynnöstä teleoperaattori on tarkastanut tiedot vielä uudelleen koskien ajankohtaa 5.2.2015 kello 14.51,13. Teleoperaattori on vastannut kantajien tietojen tarkastamispyyntöön sähköpostiviestillä 25.1.2016 (kantajien asiakirjatodiste 16) ja todennut, että tiedot on tarkastettu uudelleen kahden eri henkilön toimesta ja että asiakastietojärjestelmän mukaan liittymän tilaaja on ollut vastaaja.

22. Edellä mainituilla perusteilla on tullut riittävän luotettavalla tavalla selvitetyksi, että IP-osoite 84.250.xx.xxx on ollut edellä mainituissa markkinaoikeuden päätöksissä mainittuina aikoina vastaajan internetliittymän IP-osoite. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että teleoperaattoreiden antamissa yhteystiedoissa on tiedotusvälineiden mukaan ollut yksittäisiä virheitä.

2.3 Tekninen selvitys sekä teosten lataaminen ja jakaminen

23. Kantajien mukaan ne ovat valvoneet BitTorrent-teknologialla tapahtuvaa teosten jakamista siten, että kantajien käyttämä asiantuntijayhtiö Excipio GmbH (jäljempänä myös Excipio) on kiinnittynyt kysymyksessä olevia teoksia jakaviin parviin NARS-ohjelmalla (lyhenne sanoista Network Activity Recording and Supervision), joka kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot kustakin parveen kiinnittyneestä IP-osoitteesta. Excipio on tehnyt koelatauksen vastaajan internetliittymän IP-osoitteesta varmistaen, että tämä todella on sallinut teosten edelleen jakamisen. Koelatauksen tulosta on verrattu kysymyksessä oleviin teoksiin, millä on varmistettu tiedoston jakamisen loukanneen kantajien yksinoikeuksia.

24. Kantajien mukaan NARS-ohjelma on tallentanut koelatauksen eri vaiheiden aikana BitTorrent-protokollassa liikkuvat tiedot valvontaa suorittavan Excipion tietokantaan. Samanaikaisesti Excipio on käyttänyt avointa tcpdump-ohjelmaa tallentamaan NARS-ohjelman ja jakamiseen käytetyn ohjelman välisen kommunikaation pcap-tiedostoihin. NARS- ja tcpdump -ohjelmien tallentamia tietoja on ohjelmallisesti verrattu keskenään ja varmistettu, että kummatkin ohjelmat ovat tallentaneet identtiset tiedot.

25. Valvonnan ja siinä saatujen havaintojen osalta kantajat ovat esittäneet asiakirjatodisteina 5 ja 6 Excipion selvityksen NARS-ohjelman lokitiedoista koskien kysymyksessä olevien teosten jakamista IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx ja erityisesti havaintoja 6.1.2015 kello 11.06,32, 5.2.2015 kello 14.51,31 ja 29.3.2015 kello 13.38,53.

26. Lisäksi valvonnan suorittamisesta on markkinaoikeudessa kuultu todistaja B:tä. Käsityksensä suoritetun valvonnan teknisestä oikeellisuudesta ovat yhteisissä asiantuntijalausunnoissaan esittäneet myös asiantuntijat D ja E, joista D:tä on kuultu markkinaoikeudessa.

27. Todistaja B on kertonut, että hän on Excipion alihankkijan palveluksessa suunnitellut BitTorrent-vertaisverkkojen valvontaan NARS-ohjelman. Todistajan mukaan Excipio on valvonut BitTorrent-vertaisverkkojen liikennettä ja laatinut tilastoja niissä havaituista tekijänoikeuden loukkauksista. Valvontaa on kohdennettu IP-osoitteisiin, jotka on saatu yhtiön asiakkailta. Tämän jälkeen BitTorrent-internetsivustoilta on etsitty asiakkaiden teokset ja niiden kautta muodostettu yhteys IP-osoitteisiin, joista on koeladattu 16 kilotavun suuruinen otos. Ladatun tiedoston sisältöä on verrattu äänen ja kuvan osalta tekijänoikeuden haltijoiden toimittamien teosten mallikappaleiden sisältöön. NARS-ohjelma on tallentanut IP-osoitteen koko liikenteen protokollatietoineen ja tarkastanut kellonaikojen oikeellisuuden GPS-järjestelmän avulla.

28. Todistaja Bon kertonut kantajien asiakirjatodisteena 5 esittämän NARS-ohjelman lokitietoja koskevan selvityksen osalta, että kyseessä on luettelo NARS-ohjelman IP-osoitteessa 84.250.xx.xxx havaitsemasta liikenteestä. Todistajan mukaan lokitietojen portteja koskevassa kohdassa on kaksi portin numeroa. Jos numerot ovat samat, NARS-ohjelma on saanut muodostettua yhteyden. Tämän lisäksi lokitietoihin on merkitty yhteyden muodostumiseen liittyvä Userhash-koodi, joka on yksilöity mutta sattumanvarainen ja joka on luotu ohjelmistoa käynnistettäessä. Koska ohjelmaa uudelleen käynnistettäessä luodaan uusi Userhash-koodi, kaikki lokitiedoissa olevat Userhash-koodit eivät ole samoja. Kohdassa Filehash on puolestaan yksilöity ladattu BitTorrent-tiedosto ja kohdissa Swarm Peers ja Total Peers on samana päivänä parvessa tiedostoa jakaneiden määrä ja tiedostoa jakaneiden kokonaismäärä.

29. Lisäksi todistaja B on kertonut kantajien asiakirjatodisteena 6 esittämien NARS-ohjelman lokitieto-otteiden osalta, että kyseessä ovat luettavat versiot ohjelman keräämistä tiedoista. Kussakin otteessa on luettelo latausten ajankohdista ja tarkempi selvitys yhteyden muodostumisesta Excipion ja IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välillä sekä tässä yhteydessä suoritetusta IP-osoitteeseen kohdennetusta 16 kilotavun latauksesta.

30. Kantajien nimeämät asiantuntijat D ja E ovat tietoliikenneanalyysiä koskevassa 8.4.2016 päivätyssä asiantuntijalausunnossaan kertoneet, että analyysin suorittamiseksi he ovat olleet yhteydessä Excipioon. Lausunnossa on todettu, että Excipion toimittamien raporttien ja järjestelmäkuvausten mukaan analysoitujen tiedostojen alkuperäisessä tallennuksessa on käytetty tcpdump-ohjelmistoa libcap- ja pcap-rajapintoja hyödyntäen. Asiantuntijoiden käyttöön on toimitettu kolme pcap-tiedostoa, joiden eheydestä asiantuntijat ovat ensin varmistuneet. Kyseiset tiedostot ovat koskeneet Excipion IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx ja edellä todetusti vastaajalle kuuluneen IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välistä yhteyttä ajankohtina 6.1.2015, 5.2.2015 ja 29.3.2015.

31. Yhteenvetona asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että kyseiset IP-osoitteet ovat olleet yhteydessä toisiinsa BitTorrent-vertaisverkossa kaikkina edellä mainittuina kolmena ajankohtana. Vastaajalle kuuluneesta IP-osoiteesta 84.250.xx.xxx on jaettu 6.1.2015 ja 29.3.2015 tiedostoa, jonka voidaan lausunnon mukaan olettaa sisältävän Black Sails -televisiosarjan jakson ja 5.2.2015 tiedostoa, jonka voidaan lausunnon mukaan olettaa sisältävän elokuvan A Walk Among the Tombstones.

32. Asiantuntijat D ja E ovat 15.4.2016 päivätyssä tiedostoanalyysiä koskevassa lausunnossaan vielä analysoineet edellä todettuja Excipion IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx ja vastaajan IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välisiä yhteydenottoja edellä mainittuina ajankohtina 6.1.2015, 5.2.2015 ja 29.3.2015. Analyysin lopputuloksena asiantuntijat ovat todenneet, että heidän käyttöönsä toimitetut kolme pcap-tiedostoa ovat kuvanneet edellä kohdassa 31 mainittujen tiedostojen osien siirtoja, koska BitTorrent-tiedoston metatiedoissa esiintyvä info_hash-arvo on sama kuin tietoliikennetallenteessa esiintyvä arvo. Näin ollen asiantuntijoiden mukaan samalla hash-arvolla olevaa sisältöä on jaettu pcap-tiedoston sisältämässä tietoliikenteessä. Lisäksi asiantuntijat ovat todenneet, että tiedostojen sisältö on ollut torrent-kuvauksen mukainen eli sisältänyt videona ladattujen tiedostonimien osoittaman sisällön. Vielä asiantuntijat ovat todenneet, että videotiedostojen resoluutiot ovat olleet 1280 x 738, 720 x 404 ja 1280 x 536 ja että missään tiedostoista ei ole havaittu kopiosuojausta. Kaikki tiedostot ovat siten olleet toistettavissa ilman erillistä käyttäjä- tai palvelutunnistusta tai erillisiä salausavaimia.

33. Asiantuntija D on markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että 8.4.2016 päivätyssä tietoliikenneanalyysissä on tutkittu ainoastaan IP-osoitteen 84.250.xx.xxx ja IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx, jonka on edellä todettu kuuluvan Excipiolle, välistä yhteydenpitoa IP-osoitteiden tasolla. Sen sijaan tietoliikenneanalyysissä ei ole selvitetty, onko IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx jaettu tiedostoja muihin IP-osoitteisiin. D on lisäksi todennut, että hänen omat havaintonsa vastaavat Excipion NARS-ohjelman lokitietojen teknisessä otteessa todettua.

34. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty näyttöä, joka viittaisi siihen, että kantajien asiakirjatodisteena 5 esittämän Excipion selvityksen NARS-ohjelman lokitiedoista sisältämät tiedot siinä todetun IP-osoitteen 84.250.xx.xxx tietoliikenteestä eivät pitäisi paikkansa eikä vastaaja ole kiistänyt niiden paikkansapitävyyttä. Ottaen edellä todetun lisäksi huomioon mitä todistaja B on kertonut tietojen hankkimisesta ja kokoamisesta sekä kantajien asiantuntijoiden lausunnot tietojen paikkansapitävyydestä, markkinaoikeus katsoo, että kantajat ovat esittäneet uskottavan näytön siitä, että NARS-ohjelman lokitietojen sisältämät tiedot IP-osoitteen 84.250.xx.xxx tietoliikenteestä pitävät paikkansa.

35. D:n ja E:n tiedostoanalyysiä koskevassa asiantuntijalausunnossa 15.4.2016 on avattu jaettujen kolmen tiedoston mediasisällöt ja todettu, että esimerkiksi tiedosto, jonka nimi on Black Sails S02E10.HDTV.x264-ASAP.mp4, sisältää Black Sails televisiosarjan toisen tuotantokauden kymmenennen jakson. Markkinaoikeus katsoo näin selvitetyn, että NARS-ohjelman lokitietojen sisältämät S- ja E -alkuiset merkinnät kohdassa Title ja kohdassa Filename viittaavat suoraan televisiosarjan osalta sarjan tuotantokauteen (Season) ja jaksoon (Episode) siten, että esimerkiksi merkintä S01E03 tarkoittaa, että kyseinen tiedosto sisältää osan sarjan ensimmäisen tuotantokauden kolmannesta jaksosta.

36. Markkinaoikeus toteaa edellä lausutun perusteella, että NARS-ohjelman lokitietojen mukaan IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx on jaettu Black Sails televisiosarjan jaksoja ja A Walk Among the Tombstones elokuvaa siten, että ensimmäinen jakaminen on tapahtunut 3.1.2015 ja viimeinen 29.3.2015.

37. Ensimmäiset jakamiset 3.1.2015 ovat NARS-ohjelman lokitietojen mukaan koskeneet Black Sails -televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden kolmatta jaksoa. Black Sails televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden neljättä jaksoa on jaettu 6.1.2015 ja ensimmäisen tuotantokauden seitsemättä ja kahdeksatta jaksoa 7.1–8.1.2015. Tämän jälkeen A Walk Among the Tombstones -elokuvaa on jaettu 2.–5.2.2015. Black Sails -televisiosarjan jakaminen on jatkunut 15.2.2015, jolloin on jaettu toisen tuotantokauden neljättä osaa. Seuraavaksi 8.3.2015 on jaettu televisiosarjan toisen tuotantokauden seitsemättä osaa ja 16.3.2015 mainitun tuotantokauden kahdeksatta osaa. NARS-ohjelman lokitietojen mukaan toisen tuotantokauden yhdeksättä osaa on jaettu 26.3.2015 ja kymmenettä osaa 29.3.2015.

38. Kaikissa jakamisissa on NARS-ohjelman lokitietojen mukaan käytetty tietoliikenneporttia 6881. Userhash-koodi on vaihtunut neljä kertaa siten, että eri koodit ovat olleet käytössä ajankohtina 3.1.2015–5.2.2015, 15.2.2015, 8.3.2015–16.3.2015 ja 26.3.2015–29.3.2015. Kaikissa jakamisissa on ollut käytössä lisäksi sama BitTorrent-ohjelma ja sen versio eli qBittorrent 3.1.0.

39. Todistaja B on kertonut käsityksenään, että jakamiset on suoritettu samaa tietokonetta käyttäen, koska IP-osoite, portit ja käytetty BitTorrent-ohjelma ovat kaikki olleet samat.

40. Kantajat ovat esittäneet asiakirjatodisteena 19 Excipion tilaston, joka on koottu yhtiön huhtikuussa 2016 tarkkailemien IP-osoitteiden lokitietojen perusteella. Tilastoinnin kohteena on ollut käytetyt BitTorrent-ohjelmat ja niiden osuus tietoliikenneportin 6881 liikenteestä. Tilaston mukaan kaikista käytetyistä BitTorrent-ohjelmista on 3,2 prosenttia ollut qBittorrent-ohjelmia.

41. Markkinaoikeus toteaa, että NARS-ohjelman lokitietojen mukaan IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx suoritetuissa jakamisissa on kaikissa tapauksissa käytetty tietoliikenneporttia 6881 ja samaa versiota 3.1.0 edellä todetun mukaisesti varsin harvinaisesta qBittorrent-ohjelmasta.

42. Kantajien asiantuntija D on kertonut, että tietoliikenneportti 6881 on BitTorrent-ohjelmien oletusportti, jota suurin osa BitTorrent-ohjelmista käyttää yhteyden muodostamiseen, vaikka BitTorrent-ohjelmat voivat käyttää muitakin tietoliikenneportteja. Näin ollen siitä seikasta, että BitTorrent-ohjelma on NARS-ohjelman lokitietojen mukaan muodostanut IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx suoritetuissa jakamisissa kaikissa tapauksissa yhteyden tietoliikenneportin 6881 kautta, ei voida tehdä johtopäätöksiä jakamiseen käytetystä tietokoneesta ja siitä, että jakamiset olisi tehnyt sama henkilö.

43. Edellä todetuin tavoin tarkkailujakson aikana NARS-ohjelman lokitietojen mukaan teosten lataamiseen ja jakamiseen käytetyn qBittorrent-ohjelman osuus kaikista havaituista BitTorrent-ohjelmista on ollut vain 3,2 prosenttia. Userhash-koodi, joka todistaja B:n kertoman mukaan muodostuu sattumanvaraisesti ja vaihtuu kun BitTorrent-ohjelma käynnistetään uudelleen, on usean kuukauden tarkkailujakson aikana vaihtunut vain neljä kertaa. Lisäksi Userhash-koodi on vaihtunut aina silloin kun lokitietojen mukaan jakamisissa on ollut usean vuorokauden mittainen tauko, jolloin ohjelman sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen on ollut luonnollista. Lisäksi on huomattava, että televisiosarjan osat on poikkeuksetta jaettu niiden kronologisessa tarinan etenemisjärjestyksessä.

44. Kuten edellä on todettu, viimeinen markkinaoikeuden päätökseen perustunut liittymän käyttäjän tai tilaajan yhteystietojen luovutus on koskenut ajankohtaa 5.2.2015, kun taas tässä asiassa esitetyt NARS-ohjelman lokitietojen mukaiset havainnot teosten lataamisesta ja jakamisesta päättyvät 29.3.2015. Edellä kohdassa 43 todetuin perustein markkinaoikeus kuitenkin katsoo selvitetyksi, että kyseinen IP-osoite 84.250.xx.xxx on myös 5.2.2015 jälkeen 29.3.2015 saakka kuulunut samalle liittymälle. Samoin perustein markkinaoikeus katsoo asiassa selvitetyksi, että kaikki NARS-ohjelman lokitiedoista ilmenevät tiedostojen jakamiset on tehty samalla tietokoneella ja saman henkilön toimesta.

2.4 Onko vastaaja itse ladannut ja edelleen välittänyt teoksia?

45. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että teosten lataamiset ja jakamiset on tehnyt sama henkilö samalla tietokoneella ja vastaajan internetliittymää käyttäen. Vastaaja on tältä osin esittänyt, että kysymyksessä on ollut avoin langaton verkko, jota kuka tahansa on voinut käyttää myös vastaajan asunnon ulkopuolelta. Näin ollen asiassa on seuraavaksi arvioitava, ovatko kantajat esittäneet riittävän näytön siitä, että vastaaja on itse osallistunut teosten välittämiseen yleisölle ja on siten vastuussa tekijänoikeuksien loukkauksista.

46. Kantajien mukaan vastaaja on internetin keskustelupalstoilla julkisesti myöntänyt jakaneensa teokset itse. Kantajat ovat viitanneet vastaajalle 20.4.2015 lähetettyyn vaatimuskirjeeseen, Ylilauta- ja Muropaketti -verkkosivustoilla 24.4.2015 julkaistuihin kirjoituksiin sekä vastaajan saaman kirjeen julkaisemiseen Imgur-sivustolla (kantajien asiakirjatodisteet 7, 8, 9 ja 10).

47. Muropaketti-sivuston osalta markkinaoikeus toteaa, että asian valmistelussa on todettu riidattomaksi, että vastaaja on kirjoittanut sivustolle 24.4.2015 käyttäen nimimerkkiä Kapteeni Flint. Muropaketti-sivustolla on tämän kirjoituksen yhteydessä ollut linkki imgur.com- verkkosivustolle, jossa on ollut kuva kantajien asiamiehen vastaajalle lähettämästä 20.4.2015 päivätystä vaatimuskirjeestä. Kyseisessä kuvassa oleva nelisivuinen vaatimuskirje on kaikkien yksityiskohtien, kuten esimerkiksi teosten nimien, lueteltujen ajankohtien ja tekstin asettelun osalta, täysin samanlainen kuin vastaajalle lähetetty alkuperäinen kirje. Ainoastaan kirjeen viitenumero ja IP-osoite on verkkosivustolla olevassa kuvassa peitetty ja hyvityksen maksamiseen liittyvä viitenumero on eri kuin alkuperäisessä kirjeessä, mikä viittaa siihen, että sitä on muutettu.

48. Muropaketti-sivustolla on 24.4.2015 kirjoitettu muun ohella seuraavaa: "Postilaatikossa oli epäilyttävä kirje Hedman Partnersilta. Siitä nimestä tuli muistinhämäristä pahat vibat, joten uteliaana avasin sen heti. Olisi pitänyt jättää edes iltaan. Sisällä oli kiristyskirje tusinan sarjan väitetystä lataamisesta ja vaatimus parin tonnin maksusta kahden viikon sisällä jatkotoimien välttämiseksi. – – Ihan rationaalisesti pohtien itsellä on kaksi vaihtoehtoa.
1. Lammastella ja maksaa; Muropalkalla pari tonnia harmittaa, muttei tuota lamaavaa haittaa; Tämä kannustaa Hedman Partnersia vastaavaan toimintaan jatkossakin; Sapettaa ihan hitosti, jos antaudun noin pienestä.
2. Olla maksamatta ja huomioimatta kiristystä; Odotella tuleeko esitutkintaa – Puolustuksena mulla on jaettu WIFI; Odotella hakeeko kytät tietokoneet pois – Hakevatkohan kaikki läppärit, pöytäkoneet ja iPadit; Odotella mitä syyttäjä sanoo – Toivottavasti esitutkinta ei pitkään kestä, etenkin kun on kryptattua tavaraa; Odotella miten oikeudessa menee – Saakohan Suomessa jenkkityyliin ilmaisen asianajajan; Moraalisesti olen tämän polun kannalla, vaikka taistelu olisi hyvin verkkaista, enkä sääntöä tuntisi saati hyväksyisi. Vähimmäisvaatimus on realistinen voittomahdollisuus.
Osaatteko sanoa millainen kakkospolku käytännössä on, ja paljonko voi olettaa tappioita worst-case? Mitä itse tekisit."

49. Samana päivänä, 24.4.2015, on Ylilauta-sivustolla julkaistu kirjoitus, jossa on todettu seuraavaa: "Ei toiminut seedin pistäminen 0kt/s….". Kirjoitukseen on oheistettu kuva edellä mainitusta kantajien vaatimuskirjeestä. Kuvassa näkyy kirjeen alkuosa, joka on täysin samanlainen kuin vastaajalle lähetetty alkuperäinen kirje on vastaavalta osin. Kuvassa olevasta kirjeestä on peitetty kohta, jossa alkuperäisessä kirjeessä ovat vastaanottajan nimi ja osoite. Kuvan kirjeessä on kuitenkin näkyvillä kirjeen viitenumero, joka on sama kuin vastaajalle lähetetyssä alkuperäisessä kirjeessä.

50. Kantajien BitTorrent-protokolla kuvaavasta asiantuntijalausunnosta 8.4.2016 käy ilmi, että käyttäjä voi olla BitTorrent-vertaisverkossa Leech eli lataaja-tilassa tai Seed eli lähde-tilassa, tietokoneen toimiessa viimeksi mainitussa tilassa tiedostojen palasten jakajana BitTorrent-vertaisverkossa. Ylilauta-sivustolla oleva maininta "seedin pistäminen 0kt/s" viittaa siihen, että sen kirjoittaja, joka on viitannut kantajien vaatimuskirjeeseen, on epäonnistunut yrityksessään rajoittaa tiedostojen palasten edelleen jakamista BitTorrent-vertaisverkossa. Kirjoitukseen on oheistettu kuva vastaajan saamaa vaatimuskirjettä vastaavasta kirjeestä ja se on kirjoitettu samana päivänä kuin edellä todettu Muropaketti-sivuston kirjoitus, eli muutamia päiviä sen jälkeen kun vastaajalle oli kantajien toimesta lähetetty vaatimuskirje. Koska kyseisestä Ylilauta-sivustolla olevasta kuvasta ei ole peitetty kirjeen viitenumeroa, se ei ole voinut olla peräisin edellä todetulla tavalla Muropaketti-sivustolle linkitetystä kuvasta, jossa kyseinen kirjeen viitenumero on ollut peitettynä. Tämä tarkoittaa, että Ylilauta-sivustolla kirjoittaneella on täytynyt olla käytettävissään alkuperäinen kirje. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös Ylilauta-sivustolla julkaistun kirjoituksen kirjoittaja on vastaaja.

51. Muropaketti-sivustolla vastaaja on arvioinut, mitä hänen olisi tehtävä vaatimuskirjeen saatuaan ja viitannut puolustuksena avoimeen langattomaan internetliittymään. Sen sijaan vastaaja ei ole tuossa yhteydessä tuonut esille, että vaatimuskirje olisi lähetetty väärälle henkilölle tai että vastaaja ei olisi luvatta saattanut yleisön saataviin kirjeessä yksilöityjä kantajayhtiöiden teoksia. Johtopäätöksenä markkinaoikeus toteaa, että vastaajan kirjoitukset Ylilauta- ja Muropaketti-sivustoilla viittaavat pikemminkin siihen, että vastaaja olisi luvatta saattanut yleisön saataviin kantajayhtiöiden teoksia.

52. Vastaaja on ilmoittanut hankkineensa langattoman Netwjork WLAN -tukiaseman 17.3.2014. Vastaaja on esittänyt asiakirjatodisteenaan 1 kuitin, jonka mukaan hän on ostanut kyseisen tukiaseman Pirkkalasta 17.3.2014 kello 20.50.

53. Kantajien käyttämä asiantuntijayhtiö Excipio on myös edellä kerrottua laajemmin valvonut vertaisverkossa koelatauksin tekijänoikeuden loukkauksia. Kantajat ovat esittäneet asiakirjatodisteena 11 Excipion selvityksen vastaajan IP-osoitteen toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa ajalla 17.3.2014–14.5.2015. Todistaja B on kertonut raportin osoittavan, että vastaajan IP-osoitteesta on käytetty ajalla 17.3.2014–14.5.2015 BitTorrent-vertaisverkkoa.

54. Edellä mainitun selvityksen sisältämien lokitietojen oikeellisuutta ei ole asiassa kiistetty. Selvityksestä käy ilmi vastaajan IP-osoitteen kautta käytetyn BitTorrent-vertaisverkkoa siten, että ensimmäinen käyttö on tapahtunut sinä päivänä, jona vastaaja on hankkinut langattoman Netwjork WLAN -tukiaseman, eli 17.3.2014. Selvityksessä on tiedot yhteensä 1.187 yhteydenotosta BitTorrent-vertaisverkkoon ajalla 17.3.2014–14.5.2015. BitTorrent-vertaisverkon käyttö on siten ollut lähes päivittäistä aina 22.4.2015 saakka. Tämän ajankohdan jälkeen on vain yksi lokitieto, joka on päivätty 14.5.2015. Näin ollen yhteydenotot BitTorrent-vertaisverkkoon ja teosten lataamiset ovat käytännössä päättyneet 22.4.2015, eli kaksi päivää vastaajalle lähetetyn kantajien vaatimuskirjeen päiväyksen jälkeen.

55. Ottaen huomioon, että yhteydet BitTorrent-vertaisverkkoon ja lataamiset ovat edellä mainitun raportin mukaan alkaneet välittömästi sen jälkeen kun vastaaja on hankkinut langattoman Netwjork WLAN tukiaseman, ja että ne ovat päättyneet pian sen jälkeen kun vastaajalle on lähetetty kantajien vaatimuskirje, markkinaoikeus katsoo edellä mainitun selvityksen sisällön viittaavan siihen, että vastaaja on ladannut tässä asiassa kysymyksessä olevat teokset.

56. Vastaaja on ollut yhteydessä kantajien asiamieheen sähköpostitse 3.5. ja 4.5.2015 eli noin kaksi viikkoa vaatimuskirjeen lähettämisen jälkeen. Ensimmäisessä viestissä 3.5.2015 vastaaja on todennut saaneensa kantajien asiamiehen lähettämän ja 20.4.2015 päivätyn vaatimuskirjeen ja kiistänyt jakaneensa kysymyksessä olevat teokset. Vastaaja on lisäksi ilmoittanut, että hän jakaa langatonta verkkoa tarjoten näin helpon pääsyn internetiin. Vastausviestissä kantajien asiamies on ilmoittanut vastaajalle kantajien teoksia sisältävien tiedostojen nimiä sekä BitTorrent-ohjelman nimen ja versionumeron sekä pyytänyt vastaajaa vielä ilmoittamaan suojaamattoman langattoman verkon nimen eli SSID-tunnuksen.

57. Vastaaja on 4.5.2015 vastauksessaan kantajien asiamiehelle ilmoittanut, ettei hänellä ole kantajien asiamiehen mainitsemia tiedostoja taikka BitTorrent-ohjelmaa. Vastaaja on vielä samana päivänä myöhemmin lähettämässään viestissä todennut, että hänen langaton verkkonsa on ollut avoin kaikelle liikenteelle ja että hän voi yrittää rajata verkkoa ainoastaan selainliikenteelle. Tähän liittyen vastaaja on esittänyt asiakirjatodisteena 4 neljä kuvakaappausta Netwjork WLAN tukiaseman asetuksista näyttönä siitä, että vastaaja on tehnyt asetukset, joiden tarkoituksena on ollut estää verkon käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin. Näistä kuvakaappauksista ei ole kuitenkaan nähtävissä, milloin mahdolliset muutokset asetuksiin on tehty. Vastaajan ilmoitus 4.5.2015 siitä, että hän voi "koittaa" rajoittaa verkkonsa liikennettä on siten ristiriidassa sen kanssa, että edellä todetulla ja kantajien asiakirjatodisteen 11 olevan Excipion selvityksestä ilmenevällä tavalla vastaajan IP-osoitteesta yhteydenotot BitTorrent-vertaisverkkoon ovat päättyneet jo noin kaksi viikkoa aikaisemmin eli 22.4.2015.

58. Vastaajan asiantuntijan F:n asiantuntijalausunnon ja F:n markkinaoikeudessa kertoman perusteella asiassa on selvitetty, että vastaajan käytössä olleen langattoman Netwjork WLAN -tukiaseman kantavuus on ulottunut vastaajan kerrostalossa sijaitsevaa asuinhuoneistoa laajemmalle. Esitetyn selvityksen perusteella vastaajan langattomaan verkkoon on ollut teknisesti mahdollista kirjautua ainakin niistä huoneistoista, jotka ovat sijainneet vastaajan asuinhuoneiston vieressä ja yläpuolella eli siis useista asuinhuoneistoista. Lisäksi kirjautuminen vastaajan langattomaan verkkoon on ollut mahdollista myös kerrostalon piha-alueilta.

59. Vastaaja on myös esittänyt asiakirjatodisteena 5 otteen Netwjork WLAN -tukiasemansa liikennetiedoista, joista vastaajan mukaan käy ilmi, että vastaajan langattomalla verkolla on ollut useita käyttäjiä. Vastaaja on itse todennut, ettei kyseinen ote liikennetiedoista kuvaa tilannetta kantajien suorittaman valvonnan aikana. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, ettei liikennetietojen otteesta ole pääteltävissä, mitä ajankohtaa se koskee.

60. Markkinaoikeus toteaa teosten yleisön saataviin saattaneen tahon henkilöllisyyttä koskevasta näytöstä seuraavan. Vastaaja on esittänyt sinänsä täysin mahdollisen tapahtumakuvauksen siitä, että tuntemattomaksi jäänyt henkilö tai henkilöt ovat voineet käyttää vastaajan suojaamatonta langatonta verkkoa kantajien teosten lataamiseen ja edelleen yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-ohjelman avulla vastaajan asunnon ulkopuolelta. Vastaaja ei ole esittänyt nimenomaista väitettä siitä, että hänen lisäkseen langatonta verkkoa olisi käyttänyt joku muu henkilö vastaajan asunnossa. F:n asiantuntijalausunnon ja vastaajan Netwjork WLAN -tukiasemansa liikennetiedoista esitetyn otteen perusteella on selvää, että ulkopuolisen tahon suorittama vastaajan verkon käyttäminen on sinänsä ollut mahdollista. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että kantajien todisteena esittämän Ace-Control-kohderaportin (kantajien asiakirjatodiste 12) mukaan vastaajan asunnon läheisyydestä ei ole myöhemmin joulukuussa 2015 löytynyt vastaajan kertomaa langatonta verkkoa. Vastaaja ei toisaalta ole esittänyt näyttöä siitä, että tällaista ulkopuolisen tahon suorittamaa vastaajan verkon käyttämistä olisi valvonta-aikana 3.1.2015–29.3.2015 tosiasiallisesti tapahtunut.

61. Kantajien esittämää näyttöä arvioitaessa on ensin otettava huomioon, että markkinaoikeus on katsonut selvitetyksi, että vastaajan langatonta verkkoa on valvonta-aikana 3.1.2015–29.3.2015 käyttänyt teosten lataamiseen ja yleisön saataviin saattamiseen yksi henkilö, jolla on ollut käytössään harvinainen BitTorrent-ohjelma ja joka on ladannut televisiosarjan osat niiden kronologisessa järjestyksessä. Markkinaoikeus on katsonut edellä todetulla tavalla, että vastaajan kirjoitukset Ylilauta- ja Muropaketti -sivustoilla 24.4.2015, eli samana päivänä kun vastaaja on kirjoittamansa mukaan vastaanottanut kantajien vaatimuskirjeen, viittaavat siihen, että vastaaja on luvattomasti saattanut yleisön saataviin kantajayhtiöiden teoksia. Edellä tämän tuomion kohdassa 54 on todettu, että vastaaja on hankkinut langattoman verkon Netwjork WLAN -tukiaseman samana päivänä kun kantajien saamien valvontatietojen mukaan aineistojen lataaminen BitTorrent-ohjelman välityksellä on alkanut, ja lataaminen on loppunut kaksi päivää vastaajalle lähetetyn kantajien vaatimuskirjeen päiväyksen jälkeen.

62. Markkinaoikeus katsoo, että vastaaja on esittänyt ainoastaan väitteen hypoteettisesta tapahtumankulusta, joka vastaajan esittämän näytön perusteella on sinänsä ollut teknisesti mahdollinen. Sen sijaan kantajien esittämä tekninen selvitys on liittynyt suoraan vastaajan internetliittymän lokitietoihin ja suoritettuihin teosten lataamisiin valvonta-aikana 3.1.2015–29.3.2015, jolloin vastaajalla on ollut käytössään langaton verkko. Samoin kantajien asiakirjatodisteena esittämä selvitys vastaajan kirjoituksista internetin keskustelupalstoilla ja yhteydenotot kantajien asiamieheen liittyvät ajallisesti suoraan kantajien harjoittamaan valvontatoimintaan ja vaatimuskirjeen muodossa tapahtuneeseen yhteydenottoon vastaajaan. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo kantajien esittäneen uskottavan näytön siitä, että vastaaja on itse ladannut kantajien teokset ja jakanut niitä edelleen.

2.5 Tekijänoikeuksien loukkaaminen

63. Vastaaja on edellä todetulla tavalla ladannut kysymyksessä olevia teoksia internetliittymänsä avulla ja käyttäen BitTorrent-ohjelmaa. NARS-ohjelman lokitietojen ja todistaja B:n kertoman mukaan nyt kysymyksessä olevat televisiosarjan osat ja elokuva ovat olleet puolestaan ladattavissa BitTorrent-vertaisverkon avulla vastaajan tietokoneelta, mikä on käynyt ilmi Excipion suorittamista 16 kilotavun koelatauksissa.

64. Kuten edellä on todettu, tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Yleisön saataviin saattamisena pidetään tekijänoikeuslain sanotun pykälän 3 momentin mukaan muun ohella teoksen välittämistä yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

65. Markkinaoikeus katsoo, että vastaaja on loukannut kantajien tekijänoikeuslain mukaista yksinoikeutta määrätä kysymyksessä olevista teoksista välittämällä niitä osaltaan BitTorrent-vertaisverkossa vapaasti rajoittamattoman ja ennalta määrittelemättömän uuden yleisön saataviin.

3. Hyvityksen määrääminen

3.1 Velvollisuus suorittaa hyvitystä

66. Asiassa on seuraavaksi arvioitava kysymystä vastaajan velvollisuudesta suorittaa kantajille hyvitystä.

67. Teoksen oikeudettomasta käyttämisestä suoritettavasta hyvityksestä ja korvauksesta säädetään tekijänoikeuslain 57 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan se, joka käyttää teosta vastoin mainittua lakia, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Pykälän 2 momentin mukaan, jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

68. Tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teoksen käyttämisestä vastoin lakia on kysymys silloin, kun menettelyllä loukataan lain 2 §:ssä tarkoitettua tekijän yksinomaista oikeutta määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Vastaajan on edellä katsottu osaltaan välittäneen kysymyksessä olevia kantajien teoksia BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin. Menettelyssä on kysymys tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitetun yksinoikeuden loukkauksesta. Vastaaja on näin ollen velvoitettava suorittamaan kantajille hyvitystä. Kun kantajien hyvitysmaksuvaatimukset perustuvat teosten saattamiseen yleisön saataviin, asiassa ei kuitenkaan tule arvioitavaksi hyvityksen suorittaminen kappaleiden valmistamisesta.

69. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esim. KKO 2010:47 kohta 33). Hyvitys on kuitenkin erotettava tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaisesta vahingonkorvauksesta, josta tässä asiassa ei ole kantajien vaatimusten perusteella kysymys. Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

3.2. Kohtuullisen hyvityksen määrä

70. Hyvitystä määrättäessä on lähtökohdaksi oikeuskäytännössä vakiintunut se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia oikeudenhaltijalta luvan käyttää teosta. Hyvitys määräytyy tällöin normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti (esim. KKO 2010:47 kohta 34). Kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa on lähtökohtana sen selvittäminen, onko tekijänoikeutta loukannut teoksen käyttötapa sellainen, jonka osalta on olemassa normaali lisenssimaksu tai muu vastaava käyttökorvaus. Korkein oikeus on toisaalta ratkaisukäytännössään (esim. KKO 2010:47 kohta 35) katsonut, että normaalia lisenssimaksua tai vastaavaa korvausta, vaikka se olisi voitu määritelläkin, ei voida sellaisenaan ottaa kaikissa tapauksissa hyvityksen perusteeksi. Mitä enemmän teoksen luvaton käyttö poikkeaa sellaisesta teoksen hyödyntämisestä, jota tavanomaista käyttökorvausta määrättäessä on ajateltu, sitä vähemmän tavanomainen korvaus soveltuu sellaisenaan hyvityksen pohjaksi. Koska kysymyksessä on lain sanamuodonkin mukaan kohtuullinen hyvitys, tuomioistuimen on hyvityksen suuruutta arvioidessaan otettava huomioon tapauksen erityispiirteet.

71. Nyt esillä olevassa asiassa vastaaja on saattanut kantajien teokset uuden yleisön saattaviin lataamalla ne BitTorrent-ohjelman avulla omalle tietokoneelleen ja samalla osallistumalla niiden osien välittämiseen BitTorrent-ohjelman toimintaperiaatteen mukaisesti vastikkeettomasti tiedostoina edelleen muille BitTorrent-vertaisverkkoon liittyneille kantajien teoksia hakeneille käyttäjille. Asiantuntija D:n lausunnon ja markkinaoikeudessa kertoman mukaan vastaajan lataamat ja edelleen välittämät tiedostot ovat olleet kopiosuojaamattomia versioita.

72. Markkinaoikeus katsoo, että vastaajan edellä kuvattua vertaisverkossa tapahtunutta toimintaa ei voida rinnastaa sellaisten kaupallisten jakelijoiden toimintaan, jotka ostavat teosten tekijänoikeuksien haltijoilta yksinoikeuden teoksen yleisön saataviin saattamiseen vastiketta vastaan tietyllä maantieteellisellä alueella tiettynä aikana ja käyttäen määriteltyjä mediakanavia, kuten suoratoistotekniikalla toimivia tilausvideopalveluita ja kopiosuojattuja DVD-elokuvia. Näin ollen kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa ei voida kantajien esittämällä tavalla lähteä siitä, että tässä asiassa vertailukelpoinen lisenssimaksu tai muu käyttökorvaus voisi perustua elokuvateosten tai televisiosarjojen tuotantokustannuksiin pohjautuviin maksuihin levityssopimuksissa.

73. Vastaajan hyvityksen perusteeksi esittämät normaalit käyttökorvaukset, eli tilausvideopalvelun kuukausitilaushinta ja elokuvateoksen myyntihinta, eivät sisällä kopiosuojaamatonta versiota teoksesta. Suoratoistona toimivan tilausvideopalvelun tilaaja voi katsoa teoksen omalla laitteellaan, mutta teoksen kopioiminen omalle laitteelle tai sen jakaminen edelleen muille ei ole mahdollista eikä sallittua. Kopiosuojatun DVD-levyn ostaja saa haltuunsa yhden teoskappaleen, jonka kopioiminen edelleen muille ei lähtökohtaisesti ole mahdollista eikä sallittua. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että teoksen luvattomasta välittämisestä suoritettavan kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa ei voida vastaajan esittämällä tavalla lähteä siitä, että verkkopalvelun kuukausitilaushinta ja elokuvan osalta sen myyntihinta verkkokaupassa muodostaisivat vertailukelpoisen normaalin lisenssimaksun tai muun vastaavan käyttökorvauksen.

74. Kun teoksen luvaton tekijänoikeutta loukkaava käyttö on tapahtunut tavalla, jonka osalta ei edellä todetun mukaisesti ole olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta, on kohtuullisen hyvityksen määrä määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta. Tällöin on otettava huomioon hyvityksen merkitys osana tekijänoikeuden tehokasta teosten luvatonta käyttöä ehkäisevää seuraamusjärjestelmää ja toisaalta hyvityksen kohtuullisuus. Korkein oikeus on oikeuskäytännössään ottanut hyvitysmaksun määrää koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon muun ohella myös sen, onko teoksen luvaton käyttö tapahtunut ansiotarkoituksessa (KKO 2010:47 kohta 39).

75. Hyvityksen määrää koskevassa kokonaisharkinnassa markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen määrää korottavana seikkana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että vastaaja on ollut osallisena teosten välittämiseen internetissä hyvin pian niiden julkaisemisen jälkeen, mikä on voinut vähentää lailliseen jakelukanavaan kohdistuvaa kuluttajien mielenkiintoa. Kantajien asiakirjatodisteen 15 mukaan A Walk Among the Tombstones -elokuvan julkaisupäivämäärä on ollut 26.9.2014, mutta kantajien mukaan elokuva on tullut DVD- ja Blu-Ray-jakeluun Suomessa 14.1.2015. Vastaaja on jakanut elokuvaa NARS-ohjelman lokitietojen mukaan 2.2.–5.2.2015. Televisiosarjan toisen tuotantokauden jaksot on kantajien asiakirjatodisteen 17 mukaan julkaistu 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3. ja 28.3.2015. Vastaaja on NARS-ohjelman lokitietojen mukaan jakanut televisiosarjan toisen kauden jaksoja ajalla 15.2.2015–29.3.2015.

76. Hyvityksen määrää korottavana seikkana voidaan edelleen pitää sitä, että vastaaja on menettelyllään osallistunut kysymyksessä olevien teosten hallitsemattomaan leviämiseen internetissä. Teokset ovat levinneet kopiosuojaamattomina ja kantajien asiantuntija D:n 15.4.2016 päivätyn lausunnon mukaan myös osin korkearesoluutioisina versioina.

77. Hyvityksen määrää alentavana seikkana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että vastaaja on edellä todetusti osallistunut elokuvan ja televisiosarjan jaksojen osien välittämiseen yhdessä muiden BitTorrent-vertaisverkon käyttäjien kanssa parven jäsenenä, eikä vastaaja ole voinut vaikuttaa siihen, kuinka paljon muita lataajia torrent-parvessa on ollut. Vastaaja ei myöskään ole taloudellisesti hyötynyt siitä, että hänen lataamansa tiedostot ovat osaltaan mahdollistaneet kantajien teosten lataamisen BitTorrent-vertaisverkossa. Vastaaja ei ole pyrkinyt saamaan vastiketta niiltä käyttäjiltä, jotka ovat teoksia omalle tietokoneelleen ladatakseen käyttäneet hyväksi vastaajan tietokoneelle ladattuja tiedostoja. Markkinaoikeus on edellä todettujen hyvityksen määrää korottavien ja alentavien seikkojen lisäksi ottanut hyvityksen määrää arvioidessaan huomioon, ettei asiassa ole selvitetty, kuinka moneen IP-osoitteeseen kysymyksessä olevia tiedostoja on jaettu ja kuinka paljon dataa verkossa on kokonaisuutena jaettu vastaajan IP-osoitteesta.

78. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Ottaen huomioon edellä hyvityksen määrää korottavista ja alentavista seikoista lausutun markkinaoikeus katsoo, että kohtuullisena hyvityksenä on pidettävä elokuvateoksen osalta 100 euroa ja televisiosarjan yhden jakson osalta 50 euroa, eli kymmenen jakson osalta 500 euroa.

4. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

79. Kantajat ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 11.242,16 eurolla ja palkkion osalta 20.520 eurolla eli yhteensä 31.762,16 eurolla viivästyskorkoineen. Vastaaja on paljoksunut kantajien asiamiehen asiaan käyttämää tuntimäärää ja kulujen osalta pitänyt Ace-Control-kohderaporttia ja 15.4.2016 päivättyä asiantuntijalausuntoa tarpeettomina ja siten paljoksunut kuluista vaadittua korvausta 1.714,20 euron osalta.

80. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

81. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

82. Vastaaja on hävinnyt asian ja hänet on siten lähtökohtaisesti velvoitettava korvaamaan kaikki kantajien tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen määrän osalta kysymyksessä on ollut harkinnanvarainen seikka, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Kantajien asiamiehen asiaan käyttämäksi tuntimääräksi on ilmoitettu 108,25 tuntia. Vastaajan asiamiehen toimenpiteiden tuntimäärä on ollut 63,8 tuntia. Ottaen huomioon, että asiassa on kaksi kantajaa ja ne ovat niille kuuluneen näyttövelvollisuutensa johdosta esittäneet pääosan asiassa esitetystä näytöstä, johon on muun ohella sisältynyt monimutkaisia teknisiä kysymyksiä koskevia selvityksiä, kantajien asiamiehen tuntimäärään ei voida katsoa sisältyvän tarpeettomia toimenpiteitä. Niiltä osin kuin vastaaja on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan Ace-Control-kohderaportin ja kantajien asiantuntijoiden 15.4.2016 päivätyn asiantuntijalausunnon osalta, markkinaoikeus lisäksi katsoo, että kyseinen tekninen selvitys ei ole ollut tarpeetonta ottaen huomioon, että vastaajan kiistämisen johdosta kantajien on tullut näyttää kanteensa perusteena olevat seikat, joita mainituissa asiakirjoissa on osaltaan käsitelty. Näin ollen vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut vaaditun mukaisina.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaista hyvitystä 500 euroa viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaista hyvitystä 100 euroa viivästyskorkoineen.

Hyvitykselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan 23.10.2015 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Crystalis Entertainment UG:n ja Scanbox Entertainment A/S:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 31.762,16 eurolla viivästyskorkoineen. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 2.9.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.