MAO:355/16

KANNE

Vaatimukset

HKScan Finland Oy (jäljempänä myös HKScan) on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että yhteisön tavaramerkki numero 005379061 (kuvio) (jäljempänä HK-Sinettilogo) on tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi vuodesta 2010 tai viimeistään vuodesta 2013 lukien ensisijaisesti elintarvikkeille ja toissijaisesti lihatuotteille

2. (i) ensisijaisesti tavaramerkin loukkauksen perusteella kieltää Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:tä (jäljempänä myös Hans Freitag) 200.000 euron sakon uhalla käyttämästä niin sanottua hf-tunnusta Suomessa elintarvikkeiden myyntiä koskevassa elinkeinotoiminnassa; ja

(ii) toissijaisesti sopimattomana menettelynä kieltää Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:tä 200.000 euron sakon uhalla käyttämästä hyväksi HK-Sinettilogoon sisältyvää mainetta ja tunnettuutta sekä aiheuttamasta sille haittaa käyttämällä niin sanottua hf-tunnusta Suomessa elintarvikkeille

3. velvoittaa Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:n suorittamaan HKScan Finland Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä 77.250 euroa

4. velvoittaa Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:n suorittamaan HKScan Finland Oy:lle vahingonkorvauksena 100.000 euroa

5. velvoittaa Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:n korvaamaan HKScan Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 98.643,03 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yhteisön tavaramerkin numero 005379061(kuvio)(HK-Sinettilogo) laaja tunnettuus

HKScanille on rekisteröity yhteisön tavaramerkki numero 005379061 (kuvio) luokissa 5, 29, 30, 31, 32, 35 ja 39 (jäljempänä myös HK-Sinettilogo).

HK-Sinettilogo on huomattavan laajan ja jo vuosikymmenten ajan jatkuneen käytön seurauksena vakiintunut ja tullut Suomessa laajalti tunnetuksi kantajan ja sen konserniyhtiöiden erilaisten elintarviketuotteiden ja palvelujen pääasiallisena tunnuksena.

Kirjaimista HK sekä pyöreästä ja paksureunaisesta sinetistä muodostuva tavaramerkki on otettu käyttöön jo 1950-luvun lopulla, ja 1970-luvun lopulla tavaramerkkiin on otettu punaisen ja sinisen värin yhdistelmästä muodostuva väritys. HK-Sinettilogoon sisältyvät ominaispiirteet, eli pyöreä ja paksureunainen sinettimäinen muoto, punaisen ja sinisen värin yhdistelmästä koostuva väritys sekä merkin keskelle sijoiteltu kirjainyhdistelmä HK ovat pysyneet HKScanin tavaramerkin hyvin tunnistettavina ja hallitsevina ominaispiirteinä jo vuosikymmenten ajan. Sanottu jo 1950-luvulta alkanut ja laaja käyttö on vahvistanut HK-Sinettilogon vakiintumista ja tunnettuutta sen nykyisessä muodossa. HKScanille on rekisteröity myös kansalliset tavaramerkit numero 227017 (kuvio) luokissa 29, 30 ja 31 sekä numero 242835 (kuvio) luokissa 29, 30 ja 32.

HKScanin tavaramerkkiä on käytetty ja uudistettu harkitusti asteittain niin, että tavaramerkin luoma mielikuva on kokonaisuudessaan säilynyt samana muutoksista huolimatta. Muutosten välillä on lisäksi kulunut huomattavan pitkä aika ja uudistettua merkkiä on aina käytetty useiden vuosien ajan. HK-Sinettilogon hallitsevat piirteet ovat tunnistettavissa ja se luo nykyisessä muodossaan saman kaupallisen vaikutelman nimenomaan HKScanin tavaramerkkinä kuin tunnuksen aikaisemmatkin käyttömuodot.

Edellä mainittu pitkään jatkunut käyttö on koskenut kirjaimista HK, pyöreästä ja paksureunaisesta sinetistä sekä punaisesta ja sinisestä väriyhdistelmästä muodostuvan tavaramerkin käyttöä Suomessa muun ohella HKScanin yritystunnuksena, esimerkiksi verkkosivuilla, alkutuotannossa, ravintolaliiketoiminnassa, ulko- ja julkisivumainonnassa, urheilu- ja jäähalleissa sekä erityisesti HKScanin elintarvikkeiden tuotepakkauksissa ja niiden valtakunnallisissa televisiomainoskampanjoissa ja lukuisissa laajalevikkisissä aikakauslehdissä julkaistuissa printtimainoksissa. Pelkästään Suomen markkinoilla HKScanin kuluttajille suunnattuun tuotevalikoimaan sisältyy noin 206 ja niin sanotuille foodservice-asiakkaille suunnattuun tuotevalikoimaan noin 50 erilaista HK-Sinettilogolla varustettua tuotetta.

HKScan on tehnyt merkin tunnetuksi tekemiseen huomattavia taloudellisia panostuksia, jotka ovat viime vuosien aikana olleet jopa kymmeniä miljoonia euroja ja esimerkiksi vuosina 2009, 2013 ja 2015 HK-Sinettilogon markkinointiin on käytetty useita miljoonia euroja.

HKScanin HK-Sinettilogoa koskeva markkinointi on tavoittanut huomattavan suuren osan suomalaisista kuluttajista koostuvaa kohdeyleisöä. Esimerkiksi HKScanin "100 vuotta suomalaisten suosikkeja" mainoskampanja tavoitti alkuvuonna 2013 noin 1.100.000 suomalaista ja loppuvuodesta 2013 noin 1.000.000 suomalaista.

Myös HKScanin marraskuussa 2014 kuluttajien keskuudessa teettämä tunnettuustutkimus osoittaa HK-Sinettilogon olevan Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. Tutkimuksen vastaajista 94,8 prosenttia yhdisti HK-Sinettilogon HKScaniin. Lisäksi vuonna 2014 suoritetussa HK brand tracking tunnettuustutkimuksessa HKScanin autettu ja spontaani tunnettuus olivat tutkimuksen mukaan 76 prosenttia. Niin ikään kaikki vastaajat olivat kuulleet HKScanista elintarvikevalmistajana, mikä osaltaan osoittaa, että yhtiöllä ja sen brändillä on merkittävä tunnettuus kohdeyleisön keskuudessa. Viimeksi mainitusta tunnettuustutkimuksesta käy erityisesti ilmi, että HK-Sinettilogoon sisältyvän kirjainelementin "HK" tunnettuus on merkittävää.

Laajalti tunnetun tavaramerkin (HK-Sinettilogo) loukkaus

HK-Sinettilogon sekä hf-tunnuksen välillä on sekaannusvaara sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan osalta edellytetty yhteys. Sanotut merkit muistuttavat toisiaan muun ohella sinettimäisen muotonsa, asettelunsa, mittasuhteittensa sekä punaisesta ja sinisestä koostuvan värityksensä osalta. Molemmissa merkeissä pyöreän sinetin taustaväri on sininen ja reunuksen väri punainen, eikä kohdeyleisö kiinnitä olennaista huomiota mahdollisiin vähäisiin sävyeroihin merkkien värityksessä.

Myös merkkien keskelle sommitellut ja suurella kirjasintyypillä kirjoitetut kahdesta kirjaimesta koostuvat kirjainelementit muistuttavat toisiaan. Molemmissa tunnuksissa on kaksi kirjainta, ensimmäisenä molemmissa sama H-kirjain, johon huomio ensisilmäyksellä ensisijaisesti kiinnittyy. Merkkien hallitsevat ominaispiirteet ovat siten hyvin samanlaiset, minkä lisäksi hf-tunnuksen toissijaiset osatekijät ovat hyvin samanlaisia verrattuna HKScanin tavaramerkin aikaisempiin versioihin sisältyneisiin osatekijöihin nähden. HKScanin HK-Sinettilogoa on käytetty edeltävinä vuosina myös nauhamaisen elementin kanssa.

Tekstin "HANS FREITAG Keks- und Waffelfabrik", joka sisältyy hf-tunnuksen reunukseen, sekä tunnuksen taustalla näkyvän nauhamaisen kuvioelementin asema hf-tunnuksessa on toissijainen. Ottaen huomioon, että HKScanin aikaisempiin tavaramerkkeihin on vuosikymmenten ajan aina vuoteen 2006 saakka sisältynyt paksureunaista sinettiosaa kiertävä tekstielementti sekä nauhamainen kuvioelementti, ovat mainitut elementit lisäksi omiaan lisäämään HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen välistä sekoitettavuutta.

HK-Sinettilogoa ja hf-tunnusta käytetään elintarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin. Kysymyksessä ovat siten samankaltaiset tai vähintäänkin toisiinsa rinnastettavat tavarat, mikä on omiaan lisäämään riskiä siitä, että kohdeyleisö saattaa erehtyä luulemaan Hans Freitagin tavaroiden olevan HKScanin tuotteita. Mielleyhtymä syntyy erityisesti käytännössä kaupan hyllyillä, kun merkeillä markkinoitaviin tuotteisiin kiinnitetään huomiota ainoastaan lyhyen aikaa. HK-Sinettilogolla varustettuihin tuotteisiin lukeutuu liha- ja valmisruokatuotteiden ohella myös muun muassa leipomotuotteita (kolmioleivät, hampurilaiset ja lihapiirakat) ja lämpimässä säilytettäviä elintarvikkeita, esimerkiksi kastikkeita. Näiltä osin tuotteet on kaupassakin sijoitettu lähekkäin hf-tunnuksella myytäviin tuotteisiin nähden. HKScanin tuotevalikoimaan kuuluvat myös snack-tuotteet, joita ei tosin toistaiseksi myydä HK-Sinettilogolla, mutta HK-Sinettilogolla myytävän tuotevalikoiman laajentuminen kattamaan myös vastaavat snack-tuotteet olisi tavanomaista ja mahdollista.

Mielleyhtymää korostaa myös se, että sekä HK-Sinettilogo sekä hf-tunnus on tyypillisesti aseteltu lähelle tuotepakkausten yläreunaa ja ne vastaavat toisiaan kooltaan sekä väreiltään. Myös HK-Sinettilogon osalta on joissakin yhteyksissä käytetty nauhamaista taustaelementtiä. Mielleyhtymää lisää myös HK-Sinettilogon hyvä luontainen erottamiskyky. Lisäksi HKScanin HK-Sinettilogon alla myytäviin tuotenimiin kuuluu myös muun kuin suomenkielisiä tuotenimiä, esimerkiksi HK Chicken & Cheddar Burger ja Kabanossimaut (Merguez, Txistorra ja Kolbasz).

Hans Freitagin mahdollisilla saksalaisilla tavaramerkkirekisteröinneillä tai sen aikaisemmalla liiketoiminnalla Saksassa ei ole asiassa merkitystä.

HK-Sinettilogon kanssa samankaltaisen hf-tunnuksen käytöstä aiheutuu haittaa ensin mainitun tunnuksen erottamiskyvylle ja maineelle sen erottamiskyvyn vesittymisen muodossa. HK-Sinettilogoon liitetään Suomessa useita positiivisia mielikuvia muun ohella tuotteiden korkeasta laadusta, historiasta ja kotimaisuudesta. HKScanin tuotteille on myös annettu joutsenmerkki ja julkinen kotimaisuuslupaus (mukaan lukien "aina suomalaista"-logo), mikä kertoo HKScanin lajalti tunnetulla tavaramerkillä markkinoitavien tuotteiden sisältämien raaka-aineiden kotimaisuudesta. Vaikka HK-Sinettilogoon liittyvä julkinen kotimaisuuslupaus koskee ensisijaisesti lihatuotteita tai tuotteissa käytettyä lihaa, yhdistetään se yhtiön brändiin ja sen tuoteperheeseen kokonaisuudessaan. Se, että kohdeyleisö yhdistää hf-tunnuksen HK-Sinettilogoon, on omiaan vesittämään ja hämärtämään HK-Sinettilogon houkuttelevuutta ja yksilöimiskykyä ja se sekä vääristää HK-Sinettilogoon liittyviä mielikuvia, koska suomalainen kohdeyleisö saattaa yhdistää heikon laadun HKScaniin tai erehtyä luulemaan että sen valikoimaan kuuluu ulkomaisia raaka-aineita sisältäviä tuotteita. Tästä on haittaa HK-Sinettilogoon liitettävälle kotimaisuuslupaukselle.

Muut elinkeinonharjoittajat Suomessa eivät käytä vastaavaa, kaksi kirjainta, H-kirjain mukaan lukien, sisältävää sinettilogoa ja vaarana on, että ne ryhtyvät käyttämään sanotunlaista tunnusta. Vesittymisen seurauksena HK-Sinettilogo ei lisäksi enää jatkossa välttämättä kykene synnyttämän kohdeyleisön keskuudessa välitöntä mielleyhtymää HKScanin tuotteisiin. Kohdeyleisö on tottunut laajalti tunnettujen merkkien käytön laajentamiseen koskemaan hyvinkin uudenlaisia tuotteita, mikä on omiaan lisäämään merkin vesittymistä.

Hans Freitag käyttää lisäksi hf-tunnusta käyttäessään oikeudettomasti hyväkseen HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta ja mainetta pyrkiessään hyötymään HKScanin tuotteiden markkinoinnista Suomessa. HK-Sinettilogon tunnettuus ja sen edellä kuvatut positiiviset ominaisuudet saattavat helpottaa hf-tunnuksella myytävien, ennestään täysin tuntemattomien elintarvikkeiden tuontia Suomen markkinoille.

Tavaramerkinloukkauksen perusteella määrättävän kiellon tehokkuuden varmistaminen edellyttää sakon uhkan asettamista.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastainen menettely

HK-Sinettilogo on laajan ja intensiivisen käytön perusteella tullut Suomessa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi. Hans Freitagin menettelyä on pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen vastaisena, koska se on hf-tunnusta käyttäessään luonut mielleyhtymän laajalti tunnettuun tavaramerkkiin HK-Sinettilogo ja se näin ollen hyötyy HK-Sinettilogon maineesta ja tunnettuudesta. Hans Freitag käyttää siten hyväkseen HKScanin toimenpiteillään HK-Sinettilogosta markkinoilla luomaa myönteistä mielikuvaa.

Hans Freitag on jatkanut hf-tunnuksen käyttöä siitä huolimatta, että HKScan on 18.9.2014 Hans Freitagille lähettämässään kirjeessä pyytänyt tätä lopettamaan käytön, koska se loukkaa laajalti tunnettua tavaramerkkiä HK-Sinettilogo.

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Tavaramerkinloukkauksen johdosta suoritettavan hyvityksen asianmukainen määrä on käsillä olevassa asiassa 15 prosenttia hf-tunnuksella varustettujen tuotteiden myyntiin Suomessa liittyvästä liikevaihdosta.

VASTAUS

Vaatimukset

Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa HKScan Finland Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 25.349 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

HK-Sinettilogon laaja tunnettuus

HK-Sinettilogo ei ole Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. HK-Sinettilogo on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi ja sitä on ryhdytty käyttämään vasta vuonna 2007. Arvioinnissa voidaan huomioida siten yksinomaan vuodesta 2007 lukien tapahtunut merkin käyttö. Tätä ennen HKScanin tuotteiden tunnuksena käytetyn logon ulkoasua on muutettu useita kertoja ja tunnukset ovat olleet yleisilmeeltään sekä muun ohella väritykseltään niin erilaisia, että neljä kertaa muutetulle logolle on myös haettu uusi tavaramerkkirekisteröinti. Kysymys ei näiltä osin ole ollut samasta tavaramerkistä vaan uuden tavaramerkin luomisesta ja rekisteröimisestä.

HKScanin laajaa tunnettuutta koskevan väitteen tueksi viittaama tunnettuustutkimus on koskenut yksinomaan liha-alan yrityksiä, mikä on myös kysymyksenasettelussa vastaajille ilmoitettu. Tutkimuksesta ei voida tehdä päätelmiä HK-Sinettilogon laajan tunnettuuden osalta.

HK-brändiä koskevassa tutkimuksessa on taas ollut kysymys sanamerkin "HK" tunnettuudesta sekä HKScanin tunnettuudesta elintarvikkeiden valmistajana, eikä myöskään siitä voida näin ollen tehdä johtopäätöksiä HK-Sinettilogon tunnettuuden osalta. Lisäksi tutkimus osoittaa HKScanin brändin tunnettuuden viimeaikaista laskua. Muun ohella HKScanin tunnettuustutkimuksenkin mukaan HKScanin spontaani tunnettuus on laskenut vuosina 2013–2014 55 prosentista 50 prosenttiin. Myöskään HKScanin edeltäjä Helsingin Kauppiaat Oy ei ole ollut alalla Pohjoismaiden suurin toimija jo 1950-luvulla.

Muutkaan asiassa esitetyt tutkimukset eivät osoita HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta ottaen huomioon muun ohella, etteivät ne koske sanottua merkkiä, vaan sanamerkkiä HK ja lisäksi ettei niistä ilmenevä tunnettuus ole riittävän korkea.

Suomessa on rekisteröity myös kolmansille HK-kirjainyhdistelmän ja pyöreään muotoon viittaavia tavaramerkkejä, kuten tavaramerkki HK-OVAALI, mikä osaltaan puhuu HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta vastaan. HK-Sinettilogoa tai tavaramerkkiä HK ei ole merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Tavaramerkin HK-Sinettilogo väitetty loukkaus

HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen välillä ei ole sekaannusvaaraa eikä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan osalta edellytettyä yhteyttä. HK-Sinettilogon rekisteröinti kattaa ja sitä on käytetty täysin eri tavaroille, kuin mille hf-tunnusta on käytetty tai joille se on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi.

HK-Sinettilogo on kokonaisuutena lähes pyöreä, vahaan sinettileimasimella painetun sinetin näköinen kuvio, jonka ainoa tekstielementti muodostuu merkin keskelle sijoitetusta kirjainyhdistelmästä HK. Sanotun tekstielementin yläpuolelle on sijoitettu siipiä muistuttava kolmiomainen kuvio, jonka yläpuolella on ympyräkuvio.

Loukkaavaksi väitetty niin sanottu hf-tunnus sen sijaan on vertikaalisesti pitkänomainen nauhamainen kuvio, jonka alaosassa on täydellisen symmetrinen ympyrä, jonka sisällä ovat tekstielementit "hf", "HANS FREITAG" ja "Keks- und Waffelbäckerei" sekä kaksi kolmesta pisteestä muodostuvaa kuviota. Merkkiin sisältyvä saksankielinen teksti on omiaan selkeästi erottamaan merkit toisistaan ottaen erityisesti huomioon, että HK-Sinettilogo on tunnettu nimenomaan suomalaisen ja suomalaisuutta korostavan liha-alan yrityksen tunnuksena.

Merkkien tekstielementit "HK" ja "hf" eroavat k- ja f-kirjainten lisäksi myös käytetyn kirjasinlajin osalta sekä siltä osin että kirjaimet HK on kirjoitettu isoilla kirjaimilla kun taas kirjaimet hf pienillä kirjaimilla.

Merkit eroavat toisistaan myös värityksensä osalta, koska HK-Sinettilogon väritys koostuu punaisesta, sinisestä ja valkoisesta, kun taas hf-tunnuksen värityksenä on violettiin taittuva punainen (Pantone 199c), beige, vaaleahkon sininen ja valkoinen.

Lisäksi Hans Freitagin tuotteissa hf-tunnus esiintyy aina nauhamaisena pakkauksen vasemmassa yläkulmassa, kun taas HKScanin tuotteissa HK-Sinettilogo on pääasiassa sijoitettu pakkauksen keskelle tai siinä olevan etiketin keskelle taikka joissakin tapauksissa useampana kappaleena. HK-Sinettilogon rekisteröity muoto ei sisällä sinistä nauhaelementtiä. HK-Sinettilogoa ei ole myöskään satunnaista ja vähäistä käyttöä lukuun ottamatta muodossa, joka sisältää sinisen nauhaelementin tunnuksen yläosassa. Nauhaelementtiä ei välttämättä voida edes lukea mukaan tavaramerkinomaiseen käyttöön, koska koko pakkauksen mittainen nauha mielletään helposti osaksi pakkauksen väritystä, ei osaksi tavaramerkkiä. HKScanin pakkauksissa käytetyt nauhat luovat lisäksi aivan erilaisen yleisvaikutelman kuin hf-tunnukseen sisältyvä nauhaelementti.

Kysymys ei ole myöskään HK-Sinettilogon erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäytöstä. HK-Sinettilogoa käytetään pääasiassa lihavalmisteille sekä valmisruuille, kun taas hf-tunnusta käytetään leipomotuotteille, kuten kekseille, pikkuleiville ja vohveleille. HKScan ei myy tai markkinoi erilaisia cocktail-tarjoiluja taikka leipä ja snack-tuotteita, lukuun ottamatta yksittäisiä, kylmähyllystä myytäviä leipätuotteita.

Merkkejä käytetään siten eri tuoteryhmiin kuuluville erityyppisille elintarvikkeille, jotka on myymälöissä sijoiteltu erikseen ja jotka eivät täydennä tai korvaa toisiaan. Myös tuotteiden pakkaukset ovat yleisilmeeltään hyvin erilaisia ja lisäksi HKScanin tuotenimet ovat suomenkielisiä, kun taas Hans Freitagin tuotenimet ovat saksan- tai englanninkielisiä, mikä osaltaan on omiaan erottamaan tuotteet toisistaan.

HK-Sinettilogon erottamiskyvylle ja maineelle ei aiheudu hf-tunnuksen käytöstä haittaa. Hans Freitag on käyttänyt värimaailmaltaan hf-tunnuksen tyyppistä tunnusta jo 1950-luvulta saakka. Kirjaimet "hf" sisältävää logoa, jossa sanottu kirjainyhdistelmä viittaa Hans Freitagin nimeen yhtiönä, on niin ikään käytetty 1950-luvulta lukien. Hans Freitagille on rekisteröity kirjaimet "hf" sisältävä saksalainen tavaramerkki jo vuonna 1989. Hans Freitag on myynyt tuotteitaan myös Suomessa jo 20 vuotta ja on siten tullut tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa. Nykyinen hf-tunnus on käytössä yli 40 maassa, eikä sen käyttöön liity minkäänlaista pyrkimystä hyödyntää Suomen ulkopuolella tuntemattoman liha-alan yrityksen tavaramerkkiä.

HK-Sinettilogoon liittyvän kotimaisuuslupauksen osalta on todettava, että yhtiöllä on useita lihatuotteita, jotka valmistetaan ulkomailla, kuten Puolassa, Ruotsissa tai Virossa.

Lisäksi sinettikuvio sinänsä on erittäin yleisesti käytetty aihe niissä tavaraluokissa, jotka HK-Sinettilogo kattaa. Kansalliseen tavaramerkkirekisteriin on elintarvikkeita koskeviin tavaraluokkiin 29–31 rekisteröity yli 200 sinettiaiheista merkkiä.

Vaatimus uhkasakon asettamisesta mahdollisen tavaramerkinloukkauksen perusteella määrättävän kiellon osalta on perusteeton.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat väitteet

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuva vaatimus tulisi hylätä jo sillä perusteella, että se perustuu yksinomaan tavaramerkinloukkaukseen ja asiaa on kanteen perusteella arvioitava väitettynä tavaramerkinloukkauksena yksinomaan tavaramerkkilain nojalla.

Hans Freitagin tuotteet, joiden pakkausten ulkoasu eroaa selvästi HKScanin tuotepakkauksista, on merkitty selkeästi Hans Freitagin omalla tavaramerkillä sekä sen nimellä ja yhteystiedoilla. Lisäksi Hans Freitag on edellä todetuin tavoin käyttänyt kirjaimet "hf" sisältävää tunnusta jo 1950-luvulta lukien eikä sen käytössä ole miltään osin kysymys HK-Sinettilogon jäljittelystä. Hans Freitag ei ole luonut mielikuvaa HKScanin tavaramerkkeihin tai tuotteisiin, eikä mielikuvan luominen liha- ja lihajalosteyritykseen olisi leipomotuotteita myytäessä edes mielekästä. Kuluttajat mieltävät HK-Sinettilogon yksinomaan liha-alaan liittyväksi tunnusmerkiksi.

Lisäksi HK-Sinettilogo ja hf-tunnus eroavat toisistaan yleisvaikutelman sekä yksityiskohtien osalta, eikä niiden välillä ole sekaannusvaaraa.

Hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevat vaatimukset

Hans Freitag ei ole velvollinen suorittamaan hyvitystä tai vahingonkorvausta. Joka tapauksessa alalla tavanomaisesti tavaramerkin käytöstä suoritettava käyttökorvaus on tyypillisesti 3–5 prosenttia. Hyvityksen määrä voisi kysymyksessä olevan kolmen vuoden ajanjaksolta olla enintään 15.750 euroa, joka vastaa alalla yleisesti käytössä olevan kolmen prosentin käyttökorvaustason mukaan laskettua määrää. HKScanin vaatima hyvitys 77.250 euroa sen sijaan vastaa määrältään kysymyksessä olevien tuotteiden bruttomyyntiä lähes puolen vuoden ajalta.

Myös vahingonkorvausvaatimus 100.000 euroa on täysin ylimitoitettu myynnin määrään nähden. Lisäksi HKScan ei ole millään tavalla perustellut vaatimuksen määrää tai esittänyt sen laskentaperusteita. Vahingonkorvauksen määrä voisi olla enimmillään 10.000 euroa ottaen huomioon HK-Sinettilogon sekä hf-tunnuksen tarkoittamien tavaroiden kuuluminen erilaisiin tavararyhmiin, tuotteiden sijoittelu liikkeissä sekä se etteivät tuotteet kilpaile keskenään tai täydennä toisiaan.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

HKScan Finland Oy

1. Otteet Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkkejä numero 227017 (kuvio) ja numero 242835 (kuvio)
2. Ote Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tavaramerkkitietokannasta koskien yhteisön tavaramerkkiä numero 005379061 (kuvio)
3. Kuvasarja HKScanin tavaramerkin eri vuosikymmeninä käytössä olleista versioista
4. HK Bränditunnettuus 2014, Bränditunnettuus- & logotutkimus liha-alan yritysten joukossa, raportti 27.11.2014
5. HK Brand Tracking -tunnettuustutkimusraportti 2/2014, päivätty 21.8.2014
6. Kuvasarja koskien HKScanin HK-Sinettilogolla varustettuja kuluttajille suunnattuja tuotteita Suomessa
7. Kuvasarja koskien HKScanin HK-Sinettilogolla varustettuja yritys- ja yhteisöasiakkaille suunnattuja tuotteita Suomessa
8. HKScanin asiamiehen kirje Hans Freitagin asiamiehelle 19.12.2014
9. Hans Freitagin asiamiehen kirje HKScanin asiamiehelle 15.10.2014
10. Kuvia HKScanin tuotteista 1960-luvulta
11. TV-mainos 1970-luvulta
12. Helsingin Kauppiaat Oy:n Grilliuutiset ja Ruokauutiset -julkaisut 1970-luvulta
13. Valintatalon lehtimainos 1970-luvulta
14. HKScanin mainos Marschan-eineksistä Helsingin Sanomissa 11.3.1979
15. Kuva HK:n Sininen Lenkki makkaran tuotepakkauksesta 1980-luvulta
16. TV-mainos vuodelta 1983
17. HKScanin mainos Aamulehdessä 29.3.1984
18. Helsingin Sanomissa 23.10.1989 julkaistu artikkeli koskien HKScanin tuotteita
19. Aikakauslehdessä 1980-luvulla julkaistu artikkeli HKScanin makkaratuotteista
20. Lehtiartikkeleita, mainoksia ja mainossuunnitelmia 1990-luvulta HKScanin tuotteisiin liittyen
21. HKScanin mainoksia vuosilta 2001 ja 2004
22. HKScanin "Miehen logiikka"-TV-mainos vuodelta 2002
23. Tuote-esittelyjä koskeva ote SOK:n julkaisusta vuodelta 2007
24. HKScanin työnhakuilmoituksia vuodelta 2008
25. HKScanin TV-mainos "100 vuotta suomalaisten suosikkeja" vuodelta 2012
26. HKScanin "100 vuotta suomalaisten suosikkeja" -mainoskampanjan lehtimainos
27. HKScanin mainontasuunnitelmat vuosilta 1992 ja 1993 (salassa pidettävä)
28. Ote Markkinointi & Mainonta -julkaisusta vuodelta 2007, "Suurimmat mainostajat"
29. Kampanjasuunnitelma; HK-Ruokatalo-Juhlavuosi (2013) (salassa pidettävä)
30. Kuvia HKScanin leipätuotteista
31. Kuvia HKScanin nimellä myytävistä snack-tuotteista
32. Otteita HKScanin verkkosivuilta liittyen otsikoihin "Lupaus laadusta", "Laatu ja vastuullisuus" sekä "Kuluttajat arvostavat-HK ja Kariniemen"
33. Otteita HKScanin verkkosivuilta liittyen otsikkoon "Lihan alkuperä ja jäljitettävyys"; internetote koskien Hyvää Suomesta -merkin kuvausta; esimerkkejä HKScanin "Aina suomalaista" -logon sisältävistä mainoksista
34. Taloustutkimus Oy:n tekemä markkinatutkimus: HK BrandiMittari 2004, Omnibus 1/2004, (salassa pidettävä)
35. Kuulas Research Agency:n tekemä markkinatutkimus: HK tutkimusraportti, 15.11.2010 (salassa pidettävä)
36. Kuulas Research Agency: HK Bränditutkimus "HK Brand Dynamics Kattobrändit", 2012 (salassa pidettävä)
37. Dagmar Insight & Implementationin toteuttama tutkimus: HKScan Brandcheck, 26.5.2015 (salassa pidettävä)
38. Kuvia Hans Freitagin hf-tunnuksella myydyistä tuotteista Suomessa
39. HKScanin asiamiehen kirje Hans Freitagin asiamiehelle 18.9.2014
40. Kuvia HK-Sinettilogolla myytävistä tuotteista vuosilta 2008–2012

Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG

1. Ote Saksan kansallisesta tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkkiä numero 1145547
2. Ote Hans Freitagin internetsivustolta koskien yhtiön brändin historiaa
3. Ote Hans Freitagin internetsivustolta koskien yhtiötä koskevia tosiasiatietoja
4. Tuloste Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannan hakusivulta koskien tavaraluokkia 29–31
5. Tuloste Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tavaramerkkitietokannasta koskien yhteisön tavaramerkkiä numero 011473031 (kuvio)
6. Tuloste MTV3:n internetuutisista koskien aihetta "Miksi suomalainen pekoni tehdään Puolassa?"
7. Valokuva HKScanin pekonituotepakkauksesta
8. Dagmar Insight & Implementationin toteuttama tutkimus: HKScan Brandcheck, 26.5.2015 (HKScanin asiakirjatodiste 37)

Henkilötodistelu

HKScan Finland Oy

1. MR, tutkimuspäällikkö, Promenade Research Oy

2. A, markkinointipäällikkö, HKScan Finland Oy

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Arvioinnin lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

1. HKScanille on 12.10.2006 tehdyn hakemuksen perusteella 7.11.2007 rekisteröity yhteisön tavaramerkkinä numero 005379061 niin sanottu HK-Sinettilogo.

HK-Sinettilogo (yhteisön tavaramerkki numero 005379061)

2. Edellä mainitun merkin rekisteröinti kattaa muun ohella luokassa 29 tavarat "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja rasvat." HKScan käyttää HK-Sinettilogoa Suomessa erityisesti lihaa sisältävien tuotteidensa, kuten esimerkiksi makkaroiden ja leikkeleiden, mutta myös muiden elintarvikkeiden, kuten valmisruokien tunnuksena.

3. Hans Freitag on käyttänyt elinkeinotoiminnassaan Suomessa niin sanottua hf-tunnusta muun ohella keksien sekä muiden kuivien leipomovalmisteiden tunnuksena. Hans Freitag on väittänyt, että hf-tunnusta käytetään aina siinä muodossa, jossa se on 8.1.2013 tehdyn hakemuksen perusteella 7.6.2013 rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi numero 011473031 (kuvio) ja että hf-tunnukseen sisältyy näin ollen aina myös vertikaalinen punainen nauhaelementti.

Hf-tunnus (yhteisön tavaramerkki numero 011473031)

4. HKScan on esittänyt hf-tunnuksen käyttöä koskevana näyttönä valokuvia hf-tunnuksella varustetuista Hans Freitagin tuotepakkauksista (HKScanin asiakirjatodiste 38). Valokuvissa esitetyissä pakkauksissa näkyvillä olevien hf-tunnusten voidaan katsoa vastaavan hf-tunnuksen edellä esitettyä, nauhamaisen elementin sisältävää muotoa.

5. Asiassa on näin ollen ensisijaisesti kysymys siitä, onko Hans Freitag hf-tunnusta käyttäessään loukannut HKScanin yksinoikeutta HK-Sinettilogo-tavaramerkkiin. HKScan on vedonnut tältä osin ensisijaisesti niin sanottuun laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan ja asiassa onkin siten ensin arvioitava, onko HK-Sinettilogoa pidettävä Suomessa laajalti tunnettuna tavaramerkkinä.

6. Mikäli hf-tunnuksen käytön ei kuitenkaan katsota merkinneen tavaramerkin HK-Sinettilogo loukkausta, on HKScanin toissijaisen kieltovaatimuksen johdosta arvioitava vielä, onko Hans Freitag hf-tunnusta käyttäessään kuitenkin menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti.

2. HK-Sinettilogon laaja tunnettuus

7. HKScan on väittänyt, että HK-Sinettilogo on vuodesta 2010 tai viimeistään vuodesta 2013 lukien ollut Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki ensisijaisesti elintarvikkeille ja toissijaisesti lihatuotteille. Hans Freitag on kiistänyt väitteen muun ohella sillä perusteella, että HK-Sinettilogon käyttö on aloitettu vasta vuonna 2007.

8. Asiaan sovellettavan yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus) 9 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Mainitun kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

9. Laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskevan, edellä mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

10. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja sanotun suojan täyttymisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka koskee yhteisön tavaramerkkiasetuksen sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) tulkintaa.

11. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee merkin. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (ks. esim. tuomio General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, kohdat 24, 26 ja 27).

12. HK-Sinettilogon rekisteröinti kattaa edellä todetuin tavoin erilaisia lihatuotteita mutta myös muita elintarvikkeita. Asiassa on kysymys HK-Sinettilogon tunnettuudesta elintarvikkeille yleisesti tai lihatuotteille. Kysymys on siten tavanomaisista päivittäistavaroista, joiden kohdeyleisön on katsottava koostuvan tavanomaisen tarkkaavaisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

13. HKScan on väittänyt ja sen asiassa esittämästä näytöstä käy ilmi, että HK-Sinettilogoa on käytetty yhtiön lihatuotteille vuodesta 2007 lukien (esimerkiksi HKScanin asiakirjatodisteet 23 ja 28). HKScan on kuitenkin esittänyt HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta koskevana näyttönä yhtiön mainosmateriaalia myös tätä edeltävältä ajalta, aina 1960-luvulta alkaen. Markkinaoikeus toteaa, ettei vuotta 2007 edeltävältä ajalta esitetty näyttö (HKScanin asiakirjatodisteet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22) kuitenkaan koske HK-Sinettilogon, vaan HKScanin aikaisemmin käytössä olleiden logojen käyttöä. Näytöstä ilmenevissä aikaisemmissa tunnuksissa on tosin esiintynyt kirjainyhdistelmä HK ja tunnukset ovat olleet muodoltaan olennaisesti pyöreitä. Aikaisemmin käytetyt tunnukset eroavat kuitenkin HK-Sinettilogosta niin merkittävästi, ettei HK-Sinettilogoa voida niiden perusteella katsoa käytetyn ennen vuotta 2007 eikä aikaisempien merkkien käytön kestosta tai laajuudesta sinänsä voida tehdä johtopäätöksiä HK-Sinettilogon tunnettuuden osalta. Kuitenkin erityisesti kirjainyhdistelmän HK aina 1960-luvulta saakka jatkuneella käytöllä yhtiön tunnuksissa voi olla merkitystä HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta tukevana seikkana siihen sisältyvän vastaavan kirjainelementin HK tätä kautta saavuttaman tunnettuuden johdosta.

14. HKScan on esittänyt HK-Sinettilogon käytön laajuutta osoittavana näyttönä esimerkkejä yhtiön painetusta mainonnasta ja televisiomainonnasta sekä kuvia tuotteista, joissa HK-Sinettilogo on ollut esillä (esimerkiksi HKScanin asiakirjatodisteet 25, 26, 30, 32, 33 ja 40). Suurin osa mainituista todisteista ilmenevästä HK-Sinettilogon käytöstä on koskenut lihaa sisältävien tuotteiden markkinointia.

15. HK-Sinettilogon käytön laajuuden ja sen tunnettuuteen tehtyjen markkinointi-investointien osalta HKScan on ensinnäkin väittänyt, että HK-Sinettilogon markkinointiin on kunakin vuonna 2009, 2013 ja 2015 käytetty useita miljoonia euroja. Tehtyjä markkinointi-investointeja koskevana näyttönä HKScan on esittänyt yhtiön kampanjasuunnitelman vuodelta 2013, johon sisältyvät yksityiskohtaiset euromäärät ovat HKScanin ilmoituksen perusteella sen liikesalaisuuksia. Sanotussa, HK-Ruokatalo-Juhlavuosi-televisiomainontaa koskevassa suunnitelmassa keväälle ja syksylle 2013 suunniteltujen televisiomainoskampanjoiden ilmoitetut kustannukset ovat olleet useita satoja tuhansia euroja. Asiakirjasta ei tosin käy ilmi, että HK-Sinettilogo olisi ollut esillä kaikessa suunnitelmassa tarkoitetusta televisiomainonnasta. Ottaen kuitenkin huomioon, että muun asiassa esitetyn näytön perusteella HK-Sinettilogoa voidaan olettaa käytetyn varsin suuressa osassa HKScanin mainontaa, voidaan myös vuoden 2013 kampanjasuunnitelmasta ilmenevien televisiomainontaa koskevien kustannusten katsoa sinänsä osoittavan, että HK-Sinettilogo on saanut laajaa näkyvyyttä ja että tältä osin on tehty merkittäviä taloudellisia panostuksia ainakin vuonna 2013. Lisäksi HKScanin esittämästä Markkinointi & Mainonta julkaisun otteesta vuodelta 2007 (HKScanin asiakirjatodiste 28), jossa on joidenkin viikkojen osalta listattu eniten mainostaneita yrityksiä, ilmenee, että HKScan on ainakin joidenkin viikkojen osalta sijoittunut eniten mainostaneiden elintarvikealojen yritysten joukkoon. Tämän voidaan osaltaan katsoa tukevan HKScanin väitettä siitä, että muun ohella HK-Sinettilogolla varustettujen tuotteiden markkinointiin on tehty merkittäviä taloudellisia panostuksia. Asiassa esitetystä näytöstä on edelleen pääteltävissä, että HKScanin tuotteita myydään ja markkinoidaan maanlaajuisesti, jolloin myös tavaramerkin HK-Sinettilogo käytön on katsottava ulottuneen koko Suomen alueelle.

16. HKScan on esittänyt näyttönä HK-Sinettilogon tunnettuudesta myös useita brändi- tai markkinatutkimuksia (HKScanin asiakirjatodisteet 4, 5, 34, 35, 36 ja 37). HK-Sinettilogon tunnettuutta on esitetyistä tutkimuksista suoranaisesti koskenut vain yksi, eli Promenade Research Oy:n marraskuussa 2014 tekemä kyselytutkimus "HK Bränditunnettuus 2014; Bränditunnettuus- & logotutkimus liha-alan yritysten joukossa". Muut tutkimukset ovat koskeneet pääasiassa HKScanin tunnettuutta elintarvike- tai lihatuotteiden valmistajana taikka yhtiön eri brändien (esimerkiksi HK Sininen, Kabanossi) tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia suhteessa kilpailijoihin ja niiden brändeihin. Näiden tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että HKScan on jo useiden vuosien ajan ollut Suomessa hyvin tunnettu erityisesti lihatuotteiden valmistajana, jonka tuotemerkeissä kirjainyhdistelmää HK on edellä viitatusta näytöstä ilmenevin tavoin lisäksi käytetty jo 1960-luvulta lukien.

17. Edellä mainitun Promenade Research Oy:n kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet valtakunnanlaajuisesti, Ahvenanmaa pois lukien valitut 15–69-vuotiaat suomalaiset. Tiedusteltaessa vastaajilta, mihin liha-alan yhtiöön vastaaja HK-Sinettilogon yhdistää, on 94,8 prosenttia vastaajista valinnut 14 eri valmistajaa sisältävästä listasta vastaukseksi HKScanin. Kyselyn tuloksena saatu HK-Sinettilogon autettu tunnettuus on siten sinänsä ollut erittäin korkea. Tutkimuksen painoarvoa kuviollisen HK-Sinettilogon tunnettuutta arvioitaessa heikentää kuitenkin se, että kysymyksenasettelu on ollut omiaan olennaisesti auttamaan vastaajia yhdistämään HK-Sinettilogon ja HKScanin toisiinsa, ottaen huomioon, että vastaajille esitetty merkki on edellä todetuin tavoin sisältänyt saman kirjainyhdistelmän HK, joka on sisältynyt myös vastaajille kysymyksen yhteydessä esitettyyn HKScanin nimeen.

18. Lisäksi kysymyksessä oleva kyselytutkimus, on edellä todetuin tavoin toteutettu marraskuussa 2014, eli vasta sen ajankohdan jälkeen, jolloin HK-Sinettilogon on väitetty tulleen laajalti tunnetuksi. Tästä ei kuitenkaan ole katsottava johtuvan, ettei tutkimuksesta voitaisi lainkaan tehdä johtopäätöksiä HK-Sinettilogon tunnettuudesta myös vuoden 2010 tai vuoden 2013 osalta. Ottaen erityisesti huomioon kysymyksessä olevan merkin käytön melko lyhyt kokonaiskesto, on tutkimuksen kuitenkin katsottava osoittavan merkin tunnettuutta sitä heikommin, mitä aikaisemmasta ajankohdasta on kysymys. Tutkimuksen merkitys on näin ollen olennaisesti suurempi arvioitaessa HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta vuoden 2013 kuin vuoden 2010 osalta.

19. Edellä todetun mukaisesti HK-Sinettilogoa on käytetty vuodesta 2007 lukien ja laajaa tunnettuutta koskevan arvioinnin kannalta merkityksellisellä ajanjaksolla näin ollen noin kolmen tai enintään kuuden vuoden ajan. Markkinaoikeus katsoo, ettei merkin käytön ajallisen keston voida sellaisenaan katsoa tukevan laajaa tunnettuutta koskevaa väitettä.

20. Asiassa esitettyjen markkina- ja bränditutkimusten perusteella HKScanin voidaan todeta olevan yksi Suomen tunnetuimista lihatuotteiden valmistajista. HKScanin tuotevalikoimaan kuuluu asiassa esitetyn näytön perusteella suuri määrä erilaisia, pääasiassa lihaa sisältäviä tuotteita, joiden pakkauksissa ja markkinoinnissa se yleisesti käyttää HK-Sinettilogoa. Markkinaoikeus katsoo, että HK-Sinettilogon käytön voidaan katsoa olleen intensiivistä ja koko maan kattavaa ja sen tunnetuksi tekemiseen on edellä esitetyn perusteella myös katsottava tehdyn merkittäviä markkinointipanostuksia. Marraskuussa 2014 toteutetussa kyselytutkimuksessa on HK-Sinettilogon osalta todettu kohdeyleisön keskuudessa erittäin korkea, 94,8 prosentin autettu tunnettuus liha-alan yhtiön tunnusmerkkinä. Markkinaoikeus katsoo, että tutkimustuloksen voidaan edellä todetuista tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä, sen tulosten painoarvoa heikentävistä seikoista huolimatta katsoa osaltaan tukevan väitettä siitä, että HK-Sinettilogo on viimeistään vuonna 2013 ollut Suomessa lihatuotteille laajalti tunnettu tavaramerkki.

21. Markkinaoikeus katsoo, että edellä esitetyt seikat huomioon ottaen asiassa on tullut näytetyksi, että merkittävä osa kohdeyleisöstä Suomessa on viimeistään vuoden 2013 alusta lukien tuntenut tavaramerkin HK-Sinettilogo lihatuotteiden tunnuksena. Ottaen huomioon, että merkittävä osa HK-Sinettilogon käyttöä koskevasta näytöstä, mutta myös esimerkiksi tunnettuustutkimuksista on koskenut HK-Sinettilogon käyttöä nimenomaisesti lihatuotteille tai HKScanin tunnettuutta liha-alan yrityksenä, ei asiassa esitetty näyttö huomioiden ole kuitenkaan todettavissa, että HK-Sinettilogo olisi laajalti tunnettu tavaramerkki elintarvikkeille yleensä.

22. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että yhteisön tavaramerkki numero 005379061 (kuvio) on vuodesta 2013 lukien ollut Suomessa lihatuotteille laajalti tunnettu tavaramerkki.

3. Tavaramerkin loukkausta koskeva arviointi

3.1. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan edellytyksistä

23. HKScan on väittänyt, että Hans Freitag on hf-tunnusta käyttäessään loukannut sen tavaramerkkiä HK-Sinettilogo vedoten laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan, josta säädetään yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan saamisen edellytyksenä ei edeltä ilmenevin tavoin ole, että laajalti tunnetun tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen välillä olisi sekaannusvaara. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan yhtenä edellytyksenä on sen sijaan, että tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn merkkien välillä on niiden samankaltaisuudesta johtuva yhteys.

24. Samankaltaisuutta koskeva vaatimus edellyttää erityisesti merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. Tässä edellytetyn yhteyden on vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella katsottava olevan käsillä, kun samankaltaisuuden aste merkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, eli liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. esim. tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, kohdat 28 ja 31 sekä tuomio L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 36–37).

25. Edellä todettu yleisön mieltämä yhteys merkkien välillä on siten välttämätön edellytys, mutta ei sellaisenaan vielä riitä sen toteamiseksi, että kysymys on haitoista, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kysymyksessä olevalla säännöksellä on tarkoitus suojella. Näitä haittoja ovat tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen (ks. esim. tuomio L’Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 37–38). Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltuminen edellyttääkin edellä mainitun yhteyden lisäksi, että käsillä on ainakin yksi mainituista haitoista.

26. Asiassa on siten ensiksi arvioitava, onko tavaramerkin HK-Sinettilogo ja hf-tunnuksen välillä niiden samankaltaisuudesta johtuva edellä tarkoitettu yhteys. Tämän jälkeen on mahdollisesti arvioitava vielä, onko hf-tunnuksen käytöstä aiheutunut jokin yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista edellä mainituista haitoista.

3.2. HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen välinen yhteys

27. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan edellytyksenä olevan merkkien välisen yhteyden on katsottava olevan olemassa silloin, jos loukkaavaksi väitetty tunnus herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta, laajalti tunnetusta tavaramerkistä. Yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Huomioon otettavia tekijöitä ovat ainakin kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste, merkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (ks. esim. tuomio Intel, C-252/07; EU:C:2008:655 kohdat 40–42 sekä 60 ja 63).

28. HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen ulkoasujen samankaltaisuuden osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että molemmat merkit muodostuvat sinettiä tai jonkinlaista laatuleimaa muistuttavista kuviollisista elementeistä, jotka sisältävät myös kirjainyhdistelmästä muodostuvan elementin. Molemmissa merkeissä on niin ikään käytetty värityksenä sineteille sinänsä tyypillisiä värejä punaista, sinistä ja valkoista. Merkkien ulkoasut eroavat kuitenkin muun ohella siltä osin kuin HK-Sinettilogo muodostuu ympyrämäisestä sinettikuviosta, kun taas hf-tunnus muodostuu ympyränmuotoisen elementin ja vertikaalisen nauhamaisen kuvioelementin yhdistelmästä.

29. HK-Sinettilogon keskellä olevalla ympyränmuotoisella sinisellä taustalla on valkoisilla suuraakkosilla esitetty kirjainyhdistelmä HK, jonka yläpuolelle on sijoitettu vaaleansininen siipiä muistuttavasta kuviosta ja pienestä ympyrästä muodostuva elementti. HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen pyöreitä kuvioelementtejä vertailtaessa voidaan todeta, että myös hf-tunnuksen pyöreän elementin keskellä on sinisellä taustalla, valkoisella värillä esitetty kirjaimista koostuva elementti. Hf-tunnuksen sininen ympyrä on HK-Sinettilogoon nähden pienempi ja hf-tunnuksen keskiosassa esitetty kirjainelementti muodostuu pienaakkosilla, kaunokirjoitusta muistuttavalla tyylitellyllä kirjasinlajilla esitetyistä kirjaimista h ja f. Hf-tunnuksen sinisellä taustalla ei ole sanotun kirjainyhdistelmän lisäksi minkäänlaista kuviollista elementtiä.

30. Sekä HK-Sinettilogon että hf-tunnuksen pyöreän elementin reunus on väriltään punainen, joskin merkkien punaisten värien sävyt poikkeavat jonkin verran toisistaan. HK-Sinettilogon reunus muodostuu sinettilakkaa muistuttavasta, reunoiltaan epäsäännöllisesti aaltoilevasta elementistä, kun taas hf-tunnuksen reunus on säännöllisen, sileäreunaisen ympyrän muotoinen. Hf-tunnuksen reunus on lisäksi HK-Sinettilogon reunuksen verrattuna leveämpi ja sisältää valkoisella esitetyt tekstielementit "HANS FREITAG" ja "Keks- und Waffelbäckerei" sekä sanottujen tekstielementtien väliin, reunuksen molemmille sivuille sijoitetut kolmesta pisteestä muodostuvat elementit. HK-Sinettilogon reunuksessa ei sen sijaan ole minkäänlaisia kuvio- tai tekstielementtejä. Markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on samantapaisen värityksen sekä molempiin merkkeihin sisältyvän sinettiä muistuttavan ympyrämäisen, tekstielementin sisältävän kuvion johdosta pidettävä edellä mainituista eroavaisuuksista huolimatta ulkoasuiltaan jossain määrin samankaltaisina.

31. Merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että suomalainen kohdeyleisö viittaa HK-Sinettilogoon suullisesti lausuen merkin kirjainelementin "hookoo". Hf-tunnuksessa lausuttavia elementtejä on sen sijaan useampia, joista ainoastaan kirjainelementti "hf" muistuttaa lausuntatavaltaan jossakin määrin HK-Sinettilogoa. Hf-tunnuksen tekstielementeistä ylimpänä on suuraakkosilla esitetty teksti "HANS FREITAG", jonka kohdeyleisön voidaan olettaa lausuvan ensin merkkiin viitattaessa. Ottaen lisäksi huomioon hf-tunnuksen lausuttavissa oleva elementti "Keks- und Waffelbäckerei", markkinaoikeus katsoo, että merkkien lausuntatavat ovat ainoastaan hyvin vähäisessä määrin samankaltaiset.

32. Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, ettei merkkien kirjainelementeillä "HK" tai "hf" ole sellaisinaan kohdeyleisölle merkityssisältöä, vaikka osa kohdeyleisöstä saattaakin mieltää kirjainyhdistelmän "HK" viittaavan Helsingin kauppiaisiin. Hf-tunnuksen elementin "HANS FREITAG" kohdeyleisö mieltää henkilön nimeksi. Suomenkielinen kohdeyleisö saattaa ruotsinkielen taitonsa perusteella ymmärtää saksankielisellä tekstielementillä "Keks- und Waffelbäckerei" viitattavan ilmaisun merkityksen mukaisesti keksi- ja vohvelileipomoon. Tekstielementtien osalta merkkien merkityssisällöt ovat siten erilaiset. Ottaen kuitenkin huomion, että kohdeyleisö ymmärtää molempien merkkien kuvioelementtien viittaavan sinettiin tai jonkinlaiseen laatua tai alkuperää osoittavaan leimaan, on merkkejä merkityssisällöltään kokonaisuutena arvioitaessa pidettävä, tosin erittäin vähäisessä määrin samankaltaisina.

33. Merkkien samankaltaisuutta kokonaisuutena arvioitaessa on otettava erityisesti huomioon niiden hallitsevat osat. Tältä osin on otettava huomioon, että erilaiset sinettiä muistuttavat tunnukset ovat varsin yleisesti käytettyjä elintarvikkeiden yhteydessä ja niiden tunnuksina. Tämä käy ilmi myös Hans Freitagin asiakirjatodisteena 4 esitetystä otteesta Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta, josta ilmenee elintarvikkeita kattaviin tavaraluokkiin 29–31 rekisteröityjä kuviomerkkejä. HK-Sinettilogo muodostuu näin ollen sinänsä tavanomaisesta, sinettikuviolle tyypillisen värityksen omaavasta yleisen muodon omaavasta kuviosta, jonka keskellä on esitetty kirjainyhdistelmä HK. Markkinaoikeus katsoo, että kirjaimista HK muodostuva elementti muodostaa selvästi merkin hallitsevan osan. Myös hf-tunnuksen kuviollisia elementtejä voidaan niin muotonsa kuin värityksenä osalta pitää sinänsä yleisesti käytettyinä, ja myös sen osalta hallitsevina osina on siten pidettävä kirjainyhdistelmästä muodostuvaa elementtiä hf ja sijoittelunsa ja kokonsa johdosta tekstielementtiä "HANS FREITAG". Merkkien kirjainelementit sisältävät siten saman ensimmäisen kirjaimen "h", kun taas elementtien toiset kirjaimet "k" ja "f" eroavat toisistaan sekä lausuntatavan että ulkoasuna osalta. Myös molempien merkkien kirjainyhdistelmiin sisältyvien "h" kirjainten esittämistavat ja siten ulkoasut eroavat toisistaan edellä kuvatuin tavoin. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on pidettävä vähäisessä määrin samankaltaisina.

34. HK-Sinettilogoa on erityisesti sen laaja tunnettuus huomioon ottaen pidettävä hyvän erottamiskyvyn omaavan tavaramerkkinä, jonka hallitsevan osan muodostaa edellä todetuin tavoin kirjainyhdistelmä HK. Hf-tunnusta on käytetty kuiville leipomovalmisteille, joita ei sinänsä ole pidettävä samankaltaisina tavaroina lihatuotteisiin nähden. Kysymys on kuitenkin päivittäistavarakaupoissa myytävistä elintarvikkeista, joiden kohdeyleisö ja jakelukanavat sekä käyttötarkoitus yleisemmällä tasolla ovat samoja HK-Sinettilogon tarkoittamiin tuotteisiin nähden.

35. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus toteaa merkkien välisen yhteyden kokonaisarvioinnin osalta, että vertailtavien merkkien sinettiä tai laatuleimaa muistuttavat ulkoasut antavat sinänsä kohdeyleisölle jossain määrin samankaltaisen kokonaisvaikutelman. Tämän vaikutelman on kuitenkin katsottava johtuvan ensisijaisesti siitä, että molempien merkkien kuviolliset elementit koostuvat tyypillisesti sinettiä tai muuta laatuleimaa mukailevissa tunnuksissa käytetyistä muodoista ja väreistä. Ottaen huomioon merkkien mainittujen kuviollistenkin elementtien väliset eroavaisuudet sekä lisäksi HK-Sinettilogon hallitsevan elementin HK sekä hf-tunnuksen kirjain- ja tekstielementtien väliset edellä kuvatut eroavaisuudet, ei hf-tunnuksen käyttämisen kuiville leipomotuotteille ole katsottava aiheuttavan kohdeyleisössä sellaista mielleyhtymää laajalti tunnetusta HK-Sinettilogosta, jota laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltuminen edellyttää. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen arvioida muiden yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan edellytysten täyttymistä.

4. Johtopäätös tavaramerkkioikeuteen perustuvien vaatimusten osalta

36. HKScan on edeltä ilmenevin tavoin väittänyt, että HK-Sinettilogo on laajalti tunnettu tavaramerkki, minkä kysymyksen arviointi on ollut käsillä olevassa asiassa tarpeen mainitun tavaramerkin loukkausta koskevana esikysymyksenä. Markkinaoikeus onkin katsonut, että HK-Sinettilogon laajaa tunnettuutta koskeva väite on tullut toteen näytetyksi. Tavaramerkin loukkausta koskevan arvioinnin perusteella markkinaoikeus on kuitenkin edellä katsonut, ettei HK-Sinettilogon ja hf-tunnuksen välillä ole laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan osalta edellytettyä yhteyttä, eikä hf-tunnuksen käyttö näin ollen ole merkinnyt HKScanin mainitun tavaramerkkioikeuden loukkausta. Tavaramerkin HK-Sinettilogo loukkaukseen perustuvat kieltoa sekä hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevat vaatimukset on näin ollen hylättävä. Edellä esitetyn johdosta markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole myöskään aihetta kysymyksessä olevien osapuolten välisellä tuomiolla vahvistaa HK-Sinettilogon olleen laajalti tunnettu. Näin ollen myös tavaramerkin HK-Sinettilogo laajaa tunnettuutta koskeva vahvistusvaatimus on hylättävä.

5. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva arviointi

37. HKScan on toissijaisesti väittänyt, että Hans Freitag on hf-tunnusta käyttäessään luonut mielleyhtymän HK-Sinettilogoon ja käyttänyt siten hyväkseen HK-Sinettilogoon liittyvää mainetta ja tunnettuutta. HKScan on tältä osin vedonnut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeeseen, jonka mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

38. Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussäännöt (ICC-säännöt) sisältävät säännöksen toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäytöstä eli norkkimisesta. ICC-sääntöjen 15 artiklan jälkimmäisen virkkeen mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

39. Myös oikeuskäytännössä on katsottu, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain yleislausekkeen vastaista on toisen maineen ja tunnettuuden oikeudeton hyväksikäyttäminen eli norkkiminen. Maineen norkkimisen osalta oikeuskäytännössä on katsottu, että se jo luonteensa puolesta edellyttää, että sen elinkeinonharjoittajan, jonka väitetään oikeudettomasti käyttäneen hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan tai esimerkiksi tämän tunnuksen mainetta, menettely on luonut mielleyhtymän viimeksi mainittuun elinkeinonharjoittajaan ja että ensiksi mainittu elinkeinonharjoittaja pyrkii näin hyötymään sanotusta maineesta. Edelleen on katsottu, että maineen norkkiminen edellyttää, että sen, mitä väitetään käytetyn hyväksi, tulee olla markkinoilla tunnettu ja omaavan myös mainetta. Jos nämä edellytykset täyttyvät, kysymyksessä voi olla sopimattomana pidettävä norkkiminen, joka ei sinänsä edellytä, että menettelystä aiheutuu sekaannuksen vaaraa kaupallisesta alkuperästä.

40. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että HK-Sinettilogo on ollut vuodesta 2013 lukien laajalti tunnettu tavaramerkki ja sen voidaan näin ollen katsoa lähtökohtaisesti omaavan myös norkkimisen arvioinnin kannalta riittävää tunnettuutta ja mainetta.

41. HKScanin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvan vaatimuksen osalta vedotussa menettelyssä on kysymys yksinomaan hf-tunnuksen käytöstä Hans Freitagin kuivien leipomotuotteiden pakkauksissa ja siten samasta menettelystä kuin mitä edellä on arvioitu väitettynä tavaramerkin loukkauksena. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko Hans Freitag, käyttäessään tuotteissaan hf-tunnusta herättänyt tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tai mielleyhtymän tavaramerkkiin HK-Sinettilogo.

42. Markkinaoikeus toteaa edellä tavaramerkin loukkausta koskevassa arvioinnissa esitettyyn viitaten, että HK-Sinettilogon ja hf-tunnusten keskivertokuluttajille antaman kokonaisvaikutelman yhtäläisyys perustuu ensisijaisesti siihen, että molemmissa on kysymys sinettiä tai laatuleimaa muistuttavista kuviomerkeistä. Markkinaoikeus katsoo, ettei tästä yhtäläisyydestä kuitenkaan sanottujen kuvioelementtien sekä merkkien muiden elementtien väliset eroavaisuudet huomioon ottaen johdu, että kuivien leipomotuotteiden pakkauksissa käytetty hf-tunnus herättäisi keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tai mielleyhtymän HK-Sinettilogosta. Sanotunlaista mielleyhtymää tunnusten välillä ei voida katsoa syntyvän myöskään sen johdosta, että HK-Sinettilogoa on joissakin yhteyksissä sinänsä sinettiä muistuttavalle tunnukselle tyypilliseen tapaan käytetty myös yhdistettynä nauhaelementtiin (HKScanin asiakirjatodiste 40), joka on lisäksi ollut hf-tunnuksesta poiketen väriltään sininen.

43. Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että Hans Freitag ei ole hf-tunnusta kuivissa leipomotuotteissaan käyttämällä luonut mielikuvaa HKScanin tunnetusta tavaramerkistä HK-Sinettilogo taikka mielleyhtymää siihen. Hans Freitag ei siten ole oikeudettomasti käyttänyt hyväkseen HKScanin mainittuun tavaramerkkiin liittyvää mainetta ja tunnettuutta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuva kieltovaatimus on siten hylättävä.

6. Oikeudenkäyntikulut

44. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

45. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

46. HKScanin kanne on kokonaisuudessaan hylätty ja se on näin ollen velvollinen korvaamaan Hans Freitagille sille asiassa aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että Hans Freitagin menettelyyn kohdistettujen tavaramerkin loukkausta koskevien väitteiden jäätyä näyttämättä, ei myöskään laajaa tunnettuutta koskevan väitteen menestymisestä johdu, että HKScanilla olisi oikeus miltään osin saada Hans Freitagilta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

47. Hans Freitag on vaatinut, että HKScan velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 25.349 eurolla viivästyskorkoineen. HKScanilla ei ole ollut huomauttamista Hans Freitagin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän osalta. Näin ollen HKScan on velvollinen korvaamaan Hans Freitagin oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa HKScan Finland Oy:n suorittamaan Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 25.349 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.