MAO:102/16

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.2.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä WOODCRACKER ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi kansainvälisen rekisteröinnin WOODCRACKER hyväksymiseksi koskemaan Suomea myös luokan 7 tavaroiden "machines and machine tools; agricultural implements other than hand operated" osalta.

Perusteet

Muutoksenhaun kohteena olevassa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu kansainvälisen rekisteröinnin WOODCRACKER olevan ilman erottamiskykyä luokan 7 tavaroiden "machines and machine tools; agricultural implements other than hand operated" osalta.

Sanalla "woodcracker" ei ole merkityssisältöä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Kyseessä on suggestiivinen tavaramerkki. Suomalainen kuluttaja ei miellä merkillä olevan merkityssisältöä.

Kansainvälisen rekisteröinnin ei ole katsottu olevan erottamiskyvytön esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa englanti on virallinen kieli.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Kansainvälinen rekisteröinti WOODCRACKER on erottamiskyvytön kysymyksessä olevien luokan 7 tavaroiden osalta, sillä suomalainen kohdeyleisö ei ymmärrä sanan "woodcracker" tarkkaa kieliopin mukaista sisältöä, vaan mieltää sanan viittaavan edellä mainittujen tavaroiden yhteydessä englanninkieliseen verbiin "to crack", joka tarkoittaa halkaista, murskata tai rikkoa. Edellä mainittujen luokan 7 tavaroiden eli koneiden ja konetyökalujen sekä muiden kuin käsikäyttöisten maanviljelysvälineiden voidaan nimenomaan ajatella olevan sellaisia, että ne halkaisevat tai murskaavat jotain materiaalia, kuten puuainesta, puuta tai halkoja. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti WOODCRACKER kuvailee kyseisten tavaroiden lajia ja käyttötarkoitusta.

Pääasiallisena kohdeyleisönä voidaan pitää suomalaisia rakennus- ja maatalousalan toimijoita. Toisaalta tavaroiden "koneet" osalta kohdeyleisö voi olla hyvinkin laaja. Erottamiskykyharkinta tulee suorittaa sanan todellisen merkityksen sekä kohdeyleisön kielitaidon mukaisen ymmärryksen perusteella. Sanan ymmärtäminen tulee olla kohdeyleisössä ilmeistä ja yleistä. Sanan todellisen merkityksen puuttuminen ei tarkoita, että merkki olisi erottamiskykyinen.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa markkinaoikeudessa on kysymys siitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä WOODCRACKER pidettävä erottamiskykyisenä luokan 7 tavaroille "machines and machine tools; agricultural implements other than hand operated".

Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Erottamiskyvyn arviointi

Markkinaoikeus katsoo, että luokan 7 tavaroiden "machines and machine tools" ("koneet ja konetyökalut") osalta kohdeyleisönä on pidettävä suomalaisia kuluttajia, joiden voidaan olettaa osaavan englannin kieltä varsin hyvin. Luokan 7 tavaroiden "agricultural implements other than hand operated" ("muut kuin käsikäyttöiset maanviljelysvälineet") osalta markkinaoikeus katsoo kohdeyleisön puolestaan muodostuvan maatalousalan toimijoista, joiden myös voidaan olettaa osaavan kyseisen alan osalta englannin kieltä varsin hyvin.

Kansainvälinen rekisteröinti WOODCRACKER koostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta eli sanoista "wood" ja "cracker".

Markkinaoikeus katsoo kaikkien edellä mainittuihin kohdeyleisöihin kuuluvien osaavan englannin kieltä siinä määrin, että ymmärtävät sanan "wood" tarkoittavan puuta.

Verbillä "to crack" on useita merkityksiä. Kyseinen verbi merkitsee MOT-sanakirjan mukaan muun muassa halkaista, murskata tai rikkoa. Sanalla "cracker", joka on substantiivi, on englannin kielen sanakirjojen mukaan useita merkityksiä. Yhdenkään näistä ei kuitenkaan ole esitetty tarkoittavan halkaisijaa tai murskaajaa. Näin ollen ei ole yhtä lailla ilmeistä, miten edellä mainittuihin kohdeyleisöihin kuuluvat ymmärtävät kysymyksessä olevan yhdyssanan toisen osan "cracker".

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella yhdyssanalla "woodcracker" ei ole merkitystä englannin kielessä.

Sen perusteella, mitä edellä on kysymyksessä olevan yhdyssanan eri osista sekä niistä muodostetusta yhdyssanasta lausuttu, voidaan päätellä, että englanninkielinen sana "woodcracker" ei kysymyksessä olevat kohdeyleisöt huomioon ottaen suoranaisesti kuvaile luokan 7 tavaroita koneet ja konetyökalut tai muut kuin muut kuin käsikäyttöiset maanviljelysvälineet, vaan on niiden osalta korkeintaan suggestiivinen.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti WOODCRACKER on tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen kysymyksessä olevien tavaroiden osalta.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 11.2.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1064928 WOODCRACKER hyväksymiseksi koskemaan Suomea luokan 7 tavaroiden "machines and machine tools; agricultural implements other than hand operated" osalta.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.