MAO:883/15

KANNE

Vaatimukset

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Munax Oy on tuomalla markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -nimiset proteiinijuomat loukannut Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä numerot 232591 Laitilan Kukko-olut, 233115 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (kuvio), 230507 Laitilan Oiva, 247124 Laitilan Kievari Humalainen ja 230955 Laitilan Bingo sekä yhteisön tavaramerkkiä numero 6222376 Laitilan Into ja kantajalle vakiintuneita Laitilan Wirvoitusjuomatehdas tavaramerkkiä ja Laitilan -tavaramerkkiä ja toiminut sopimattomasti käyttämällä hyväkseen kantajayhtiön ja sen merkkien mainetta ja tunnettuutta

2. kieltää Munax Oy:tä jatkamasta Laitilan Proegg -nimellä myytävien juomien myyntiä ja markkinointia

3. velvoittaa Munax Oy:n korvaamaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 65.992,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on Laitilassa toimiva Suomen neljänneksi suurin panimo ja suurin pienpanimo. Kaikkein tunnetuin yhtiö on kuitenkin virvoitusjuomistaan. Lähes kaikissa sen tavaramerkeissä tai ainakin tuotteiden nimissä on etuliitteenä sana Laitilan.

Kantajayhtiö on rekisteröinyt Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy logonsa kuviotavaramerkkinä numero 233115. Yhtiöllä on myös useita muita virvoitus- ja alkoholijuomia koskevia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joissa on etuliitteenä sana Laitilan. Nämä tavaramerkit ovat Laitilan Kukko -olut numero 232591, Laitilan Oiva numero 230507, Laitilan Kievari Humalainen numero 247124 ja Laitilan Bingo numero 230955 sekä yhteisön tavaramerkin Laitilan Into numero 6222376. Edellä mainittujen rekisteröityjen tavaramerkkien lisäksi yhtiön tuotenimiä ovat esimerkiksi Laitilan Kesä -lonkero alkoholijuomissa ja virvoitusjuomien osalta Laitilan Lemona, Laitilan La Rita, Laitilan Rio Rita, Laitilan Messina, Laitilan Le Pom ja Laitilan Rio Cola. Rekisteröityjen tavaramerkkien suoja-ajat ovat alkaneet vuosina 2003−2009 ja ne on rekisteröity luokkaan 32 kuuluville tavaroille sekä osa niistä myös laajemmin.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tuotteet ovat Suomen markkinoilla erittäin tunnettuja sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien keskuudessa. Yhtiöllä on erittäin vahva brändi ja siihen liittyvä visuaalinen ilme, jotka ovat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien keskuudessa hyvin tunnistettavia ja erottuvia. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy pyrkii vahvasti myös kansainvälisille markkinoille, mistä syystä se on markkinoinnissaan järjestelmällisesti käyttänyt yhtiön ja sen tuotteiden identifioimiseen pelkkää Laitilan etuliitettä. Kantajayhtiön verkkosivujen osoite on ollut yli kymmenen vuotta www.laitilan.com.

Kantajayhtiö tunnetaan kuluttajien keskuudessa paremmin "Laitilana" kuin "Laitilan Wirvoitusjuomatehtaana". Myös tiedotusvälineet viittaavat yhtiöön usein pelkkänä Laitilana. Laitilan kaupunki on 28.3.2011 myös antanut suostumuksensa rekisteröidä yhtiön aputoiminimeksi Laitilan. Kantajayhtiö on erittäin laajasti ja jo 1990-luvulta alkaen käyttänyt mainoksissa ja muussa markkinointiaineistossaan, vuosikertomustensa kansissa ja tuulivoimalogossaan ilmaisua "Laitilan Juomat – Laadultaan Parhaat". Tällä ilmaisulla yhtiö on halunnut korostaa toimintansa laajuutta koko juomasektorilla.

Lisäksi kantajayhtiön logoa ja toiminimeä vastaava Laitilan Wirvoitusjuomatehdas sekä sana Laitilan, ovat vakiintuneet tavaramerkeiksi käytön kautta ja ovat myös tavaramerkkilaissa tarkoitettuja laajalti tunnettuja tunnusmerkkejä. Tavaramerkit ovat olleet käytössä markkinoilla jo yli kymmenen vuotta. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkien hallitseva osa on sana Laitilan. Koska sana Laitilan on itsessään vakiintunut kantajayhtiön tavaramerkiksi, yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi rekisteröidä uusia Laitilan -etuliitteen sisältäviä tuotenimiä tavaramerkeiksi.

Munax Oy on tuonut markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -nimiset proteiinijuomat, joita yhtiö myy aputoiminimellään Laitilan Kanatarha. Kyseisten proteiinijuomien tuotemerkit loukkaavat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkioikeuksia.

Munax Oy:n Laitilan Proegg -tuotenimet ovat helposti sekoitettavissa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkeihin sekä kirjoitusasunsa että ulkoasunsa perusteella. Tämä johtuu proteiinijuomissa käytetystä sanasta Laitila ja sanan kaunokirjoitusmaisesta sekä kursivoidusta kirjoitusasusta. Aputoiminimen Laitilan Kanatarha ja Munax Oy:n edellä mainittuihin tuotenimiin sisältyvän Laitilan-etuliitteen kirjoitusasu on erittäin samankaltainen kuin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -logon ja yhtiön tavaramerkin kirjoitusasu. Niissä on käytetty samanlaista tai lähes samanlaista kirjasinlajia.

Munax Oy ei ole käyttänyt Laitilan Proegg -tunnusta aputoiminimenä, vaan tuotenimenä Laitilan Kanatarha -aputoiminimen yhteydessä. Aputoiminimellä ei voi kiertää tavaramerkkisuojaa eikä aputoiminimeä voi käyttää siten, että siitä aiheutuisi sekoitettavuus aikaisempiin tavaramerkkeihin. Markkinoinnissa painopiste on sanalla Laitilan. Munax Oy on alkanut käyttämään merkkiä Laitilan myös muussa markkinoinnissaan. Esimerkiksi Munax Oy:n tehtaan edustalla olevat mainosliput korostavat ainoastaan sanaa Laitilan.

Erityisesti sekoitettavuus korostuu televisio- ja radiomainonnassa. Esimerkiksi Laitilan Proegg Protein Smoothien televisiomainoksessa on todettu vain seuraavaa: "Laitilan Protein Smoothiet – nyt kaupan kylmähyllyssä". Munax Oy:n tuotteiden radiomainoksissa ei ole mitään viittausta yhtiön toiminimeen tai Laitilan Kanatarha -aputoiminimeen, kuten ei myöskään Turun Sanomissa julkaistussa lehtimainoksessa. Tuotepakkauksissa Munax Oy:n toiminimi ei ilmene näkyvästi, vaan ainoastaan pakkauksen takana pienellä kirjoitettuna.

Munax Oy on jo 17.5.2013 hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Laitilan Proegg -kuviomerkille tavaroille luokissa 5, 29, 30 ja 32. Rekisteriviranomainen on 25.9.2013 antamassaan välipäätöksessä katsonut, että rekisteröitäväksi haettu merkki on ollut sekoitettavissa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkeihin. Munax Oy:n saatua kielteisen välipäätöksen yhtiön toimitusjohtaja on 18.11.2013 ottanut yhteyttä Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n toimitusjohtajaan tiedustellakseen, vastustaisiko yhtiö merkin rekisteröintiä kananmunamassoille. Munax Oy ei tässä vaiheessa tuonut esille, että kananmunamassoilla tosiasiallisesti tarkoitettiin yhtiön sittemmin markkinoille tuomia proteiinijuomia. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy ei suostunut rekisteröintiin, koska yhtiö on käyttänyt sanaa Laitilan brändinään. Munax Oy:n tavaramerkkihakemus on jäänyt myöhemmin sillensä. Rekisteröintisuostumuksen pyytäminen kuitenkin osoittaa, että Munax Oy käyttää tietoisesti hyväkseen Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkien goodwilliä. Välipäätöksen jälkeen Munax Oy on jättänyt aputoiminimeä Laitilan Proegg koskevan rekisteröintihakemuksen ja aputoiminimi on rekisteröity 30.10.2013.

Laitilan Proegg -tuotteet ovat samoja tai vähintäänkin samankaltaisia kuin kantajayhtiön olut- ja virvoitusjuomatuotteet. Kohderyhmä sekoittaa Laitilan Proegg -tuotteiden ja kantajayhtiön tuotteiden alkuperän keskenään tai mieltää, että tuotteilla on jokin taloudellinen yhteys. Sekoitettavuuden kannalta ei ole merkitystä sillä seikalla, että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tuotteet ovat muun muassa virvoitusjuomia ja Munax Oy:n tuotteet proteiinijuomia. Molemmat tuotteet ovat juomia. Virvoitusjuomat, proteiinijuomat ja alkoholijuomatkin ovat elintarvikelainsäädännössä tarkoitettuja elintarvikkeita. Proteiinijuomia valmistavat myös panimoyhtiöt. Molempien yritysten tuotteet ovat myynnissä esimerkiksi ruokakaupoissa. Tavaroiden samankaltaisuudesta kertoo osaltaan sekin, että Munax Oy on alun perin pyrkinyt rekisteröimään Laitilan Proegg merkin myös luokkaan 32.

Munax Oy:n juomat saavat myös konkreettisesti aikaan vahvan mielleyhtymän Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tuotteisiin. Jälleenmyyjät ovat olleet yhteydessä kantajayhtiöön tilatakseen puheena olevia proteiinijuomia. Myös kuluttajilta on tullut kyselyitä näistä juomista. Sekä kuluttajat että elinkeinonharjoittajat yhdistävä Laitilan Proegg -tuotteet kantajayhtiöön valmistajana.

Sama menettely on myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista. Siinäkin tapauksessa, että sekoitettavuutta ei katsottaisi olevan, Munax Oy käyttää hyväkseen Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n merkkien erottamiskykyä, mainetta ja tunnettuutta, mikä on kiellettyä myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan. Munax Oy käyttää hyväkseen myös kantajayhtiön hyvää mainetta ja tunnettuutta siten, että Laitilan Proegg -tuotteita voi erehtyä pitämään niiden nimen, pakkauksen ja mainonnan perusteella kantajayhtiön tuotteina. Tuotteissa korostetaan sanaa Laitilan, joka myös visuaalisesti näyttää kantajayhtiön tuotemerkeissä ja logossa olevalta Laitilan-etuliitteeltä. Kantajayhtiön tietojen mukaan Munax Oy on kantajayhtiön ohella ainoa yhtiö, joka on ryhtynyt käyttämään tuotteissaan etuliitettä Laitilan. Radiomainonnassa vastaajayhtiö ei myöskään käytä mitään ilmaisua tuotteen nimen ohella valmistajasta. Munax Oy luo tuotteilla mielleyhtymän kantajayhtiöön ja sen laajalti tunnettuun tunnusmerkkiin, jota on rakennettu sen nimen ja logon lisäksi myös Laitilan-etuliitteen varaan. Kantajayhtiö on tutkitusti arvostettu kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Munax Oy:n proteiinijuomat ovat kananmunasta valmistettuja ja herkkiä pilaantumiselle. Tämä on riski Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:lle ja sen tuotteiden hyvälle maineelle sekä tunnettuudelle.

VASTAUS

Vaatimukset

Munax Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vaatimukset ja velvoittaa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n korvaamaan Munax Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 107.254,72 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Munax Oy on helmikuussa 2014 tuonut markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen -proteiinijuoman, joka on proteiinijuomiin, ruoanvalmistukseen ja leivontaan käytettävä nestemäinen munamassatuote. Laitilan Proegg Protein Smoothie -proteiinijuoma on tuotu markkinoille tammikuussa 2015, ja se on aamupalaksi, välipalaksi, evääksi tai palautumiseen käytettävä munamassasta valmistettu munaproteiinijuoma. Sana Laitilan kuvaa näiden tuotteiden tuotantopaikkaa eli Laitilan kaupunkia. Munax Oy harjoittaa kananmunien tukkukauppaan liittyvää toimintaa Laitilassa. Yhtiön osoite ja kotipaikka ovat Laitilassa. Laitila on historiallisesti tunnettu kananmunatuotannostaan ja nykyäänkin noin 12 prosenttia koko Suomen kananmunatuotannosta tulee Laitilasta.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkeissä sana Laitilan kuvaa tavaroiden alkuperää ja valmistuspaikkaa ja se on siten erottamiskyvytön. Tällaisten erottamiskyvyttömien ja kuvailevien merkkien osalta on olemassa vapaanapitotarve. Sana Laitilan ei ole vakiintunut eikä ole edes voinut vakiintua viittaamaan yksinomaan Laitilan kantajayhtiön tuotteisiin. Kantajayhtiöllä ei ole oikeutta kieltää muita Laitilassa toimivia yrityksiä viittaamasta omaan kotikaupunkiinsa tuotteidensa tunnusten yhteydessä. Kaupparekisterissä on noin 130 aktiivista osakeyhtiötä, joiden toiminimeen, aputoiminimeen tai rinnakkaistoiminimeen sisältyy sana Laitilan.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n sanamerkkien erottamiskyky perustuu niiden jälkimmäisiin osiin. Sanat Kukko-olut, Oiva, Kievari Humalainen, Bingo ja Into eivät ole mitenkään sekoitettavissa Proegg Valkuainen ja Proegg Protein Smoothie -tunnuksiin. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -kuviotavaramerkin osat eivät ole yksittäin erottamiskykyisiä. Kirjoitusasun osalta sanan Laitilan kursivoitu kirjasinlaji on täysin geneerinen eikä tavaramerkin suoja-ala voi kattaa sitä. Kantajayhtiön tavaramerkkien suoja-alaa tulee niiden puutteellisen erottamiskyvyn vuoksi joka tapauksessa arvioida suppeasti. Proegg Protein Smoothie- ja Proegg Valkuainen -tunnuksien hallitseva osa Proegg, johon kuluttajat ensi sijassa kiinnittävät huomionsa, viittaa proteiinin lähteeseen ja kananmunaa tarkoittavaan englanninkielen sanaan "egg". Lukuun ottamatta Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkien geneerisiä ja erottamiskyvyttömiä osia, Laitilan Proegg tuotteiden yhteydessä käytetyt tunnukset eivät ole kyseisten tavaramerkkien kanssa ulkoasultaan, ääntämiseltään tai käsitteellisesti samankaltaisia. Myöskään eräissä mainoksissa käytetty ilmaisu Laitilan Protein Smoothie ei ole sekoitettavissa kantajayhtiön tavaramerkkeihin.

Kysymys on myös erilaisista tuotteista. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat alkoholijuomat ja virvoitusjuomat. Munax Oy:n Laitilan Proegg Valkuainen ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tuotteet ovat puolestaan munamassasta valmistettuja elintarviketuotteita, joita myydään pahvisissa tetroissa ja jotka on tarkoitettu osaksi terveellisiä ravintoaineita kattavaa elintarvikevalikoimaa. Laitilan Proegg Valkuainen -tuote on tarkoitettu raaka-aineeksi esimerkiksi leivontaan ja ruoanlaittoon. Elintarvikkeita ja alkoholituotteita koskee erilainen lainsäädäntö ja lisäksi elintarvikkeet kuuluvat tavaramerkkiluokituksessa eri luokkiin kuin alkoholi- ja virvoitusjuomat. Kysymys on täysin erilaisista tuotteista, joita kuluttajat eivät sekoita keskenään. Pelkästään tuotteiden sama jakelukanava eli ruokakaupat ei tarkoita sitä, että tuotteet olisivat samoja tai samankaltaisia.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on aiemmin käyttänyt sanaa Laitilan ainoastaan alkoholipitoisissa tuotteissa. Myös osa yhtiön tavaramerkkirekisteröinneistä kattaa ainoastaan alkoholijuomia. Kantajayhtiö näyttää keväällä 2015 muuttaneen virvoitusjuomiensa etikettejä siten, että etikettiin yläosaan on lisätty sana Laitilan, jonka osalta on luovuttu kursivoidun tekstin käytöstä.

Munax Oy on hakenut Laitilan Proegg -merkin tavaramerkkirekisteröintiä keväällä 2013 tavaraluokissa 5, 29, 30 ja 32. Toisin kuin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on antanut ymmärtää, rekisteröitäväksi haettu merkki ei ole rekisteriviranomaisen välipäätöksen mukaan ollut sekoitettavissa kantajayhtiön aiempiin tavaramerkkeihin kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan luokan 32 tavaroiden osalta. Munax Oy on hakemuskäsittelyn aikana päätynyt siihen, että tuotteiden pakkauksissa käytetään toisenlaista visuaalista ilmettä ja logoa kuin hakemuksen kohteena ollut kananmunanmuotoinen kuviomerkki, minkä johdosta hakemuksen käsittelyä ei enää jatkettu ja asia on jäänyt sillensä. Munax Oy:n elintarviketuotteet kuuluvat tavaraluokkaan 29. Kantajayhtiön vaatimusten perusteina olevia tavaramerkkejä ei ole rekisteröity luokassa 29.

Munax Oy ei myöskään ole sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitetulla tavalla pyrkinyt hyötymään Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n maineesta ja tunnettuudesta omien tuotteidensa markkinoinnissa. Tällainen maineen norkkiminen edellyttää hyväksi käytettyjen elementtien tunnettuutta ja tietynasteista omaperäisyyttä. Lisäksi norkkimisen edellytyksenä on, että menettely on luonut mielleyhtymän toiseen elinkeinonharjoittajaan tai sen tuotteeseen ja että menettelyllä pyritään hyötymään toisen maineesta. Kantajayhtiö ei ole näyttänyt tunnuksien tunnettuutta ja omaperäisyyttä. Keskivertokuluttaja ei sekoita yhtiöiden tuotteita keskenään eikä asiassa ole esitetty mitään näyttöä konkreettisista sekaantumistapauksista. Munax Oy on tuonut korostetusti esille Laitilan Proegg -tuotteiden hyvät ravintoarvot eikä yhtiöllä ole ollut intressiä luoda mielleyhtymää alkoholijuomia myyvään ja markkinoivaan yritykseen.

Edellä todetuin tavoin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n ja Munax Oy:n tuotteet kuuluvat täysin eri kategorioihin. Myös tuotteiden tunnukset, tuotepakkaukset ja markkinointimateriaali eroavat kokonaisuutena arvioiden merkittävästi toisistaan. Sekaannuksen vaaran poistaa myös elinkeinonharjoittajan näkyvä omien tunnusten käyttö tuotteen yhteydessä. Munax Oy on rekisteröinyt aputoiminimen Laitilan Kanatarha vuonna 2008 ja aputoiminimen Laitilan Proegg vuonna 2013. Kysymyksessä olevissa Munax Oy:n tuotteissa on käytetty yhtiön aputoiminimeä Laitilan Proegg ja lisäksi niissä on näkyvästi ilmoitettu Munax Oy:n toiminimi ja yhteystiedot. Lisäksi tuotteissa on käytetty samaa kirjasintyyliä ja taustaa, joita Munax Oy on käyttänyt jo vuosien ajan Laitilan Kanatarhan kananmunapakkauksissa. Munax Oy:n kananmunatuotteet ja niiden yhteydessä käytetyt tunnukset ovat hyvin tunnettuja kananmunien tuotemerkkeinä. Tunnusta Laitilan Proegg voidaan käyttää myös tavaramerkinomaisesti munamassatuotteiden tunnuksena, koska se ei ole sekoitettavissa kantajayhtiön tavaramerkkeihin.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

1. Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantaote vastaajayhtiön "Laitilan PROEGG" -tavaramerkkirekisteröintihakemuksesta
2. Vastaajayhtiön tavaramerkkirekisteröintihakemusta koskeva Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätös 25.9.2013
3. Vastaajayhtiön toimitusjohtajan sähköpostiviesti 18.11.2013 kantajayhtiölle
4. Kantajayhtiön radiomainoksia
5. Tuloste vastaajayhtiön verkkosivuilta joulukuulta 2014
6. Laitilan kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.3.2011
7. Kantajayhtiön markkinointimateriaalia eri vuosilta
8. Kantajayhtiötä koskevia lehtiartikkeleita eri vuosilta
9. Vastaajayhtiön mainos Turun Sanomissa 9.3.2015
10. Taloustutkimus Oy:n tutkimus 9.12.2013 Brändien arvostus 2013; Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
11. Vastaajayhtiön radiomainoksia
12. Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportti 15.4.2015 Mainoslauseen yhdistäminen; Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
13. T-Media Luottamus & Maine -tutkimusraportti 27.8.2015
14. Kahvilanpitäjän sähköposti 11.2.2015 kantajayhtiön avainasiakaspäällikölle
15. Kantajayhtiön tuoteluettelo "Laitilan Juomakirja 2014"
16. Kantajayhtiön hakemus vastaajayhtiön yhteisötavaramerkki-rekisteröinnin numero 013959739 LAITILAN PROEGG mitätöimiseksi
17. Taloustutkimus Oy:n tutkimus 1.10.2015 Brändien arvostus 2015; Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Munax Oy

1. Kaupparekisterimerkintöjä koskeva hakutulos sanalle Laitilan
2. Kantajayhtiön tavaramerkkirekisteröintihakemusta koskeva Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätös 21.10.2009
3. Kantajayhtiön tuoteluettelot "Juomakirja 2014" ja "Juomakirja 2015"
4. Vertailukuvia vastaajayhtiön tuotteista ja tunnuksista sekä kantajayhtiön rekisteröimistä tavaramerkeistä ja tuotteista
5. Kuvia vastaajayhtiön tuotepakkauksista
6. Selvitys vastaajayhtiön markkinointipanostuksista ja kananmunatuotteiden tunnettuudesta
7. Kuvia vastaajayhtiön Laitilan Proegg -aputoiminimellä markkinoidusta tuoteperheestä
8. Uutisointia ja materiaalia vuosilta 2014 ja 2015 koskien Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tuotteiden lanseerausta
9. Vastaajayhtiön lehdistötiedote 16.4.2015
10. Kantajayhtiötä koskevia lehtiartikkeleja vuodelta 2015
11. Ote Voicen radiokampanjan kampanjasivulta

Henkilötodistelu

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

1. Toimitusjohtaja RA, todistelutarkoituksessa
2. Avainasiakaspäällikkö JH
3. Tehdaspäällikkö TS
4. Laboratoriohoitaja JS
5. Aluepäällikkö JO

Munax Oy

6. Toimitusjohtaja JT, todistelutarkoituksessa
7. Markkinointi- ja viestintäjohtaja LS
8. Dosentti JK
9. Agronomi HH

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Johdanto

1. Kantajayhtiö Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on Laitilassa toimiva oluita ja alkoholipitoisia sekä alkoholittomia virvoitusjuomia valmistava yhtiö. Vastaajayhtiö Munax Oy on Laitilassa toimiva kananmunien myyntiä ja kananmunavalmisteiden tuotantoa sekä myyntiä harjoittava yhtiö. Kummankin yhtiön kotipaikka on Laitilan kaupungissa.

2. Kantajayhtiö Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:lle on rekisteröity seuraavat sanatavaramerkit:
- numero 230507 Laitilan Oiva (hakemispäivä 12.6.2003)
- numero 230955 Laitilan Bingo (hakemispäivä 26.11.2003)
- numero 232591 Laitilan Kukko -olut (hakemispäivä 12.8.2004)
- numero 247124 Laitilan Kievari Humalainen (hakemispäivä 28.5.2009)
- yhteisön tavaramerkki numero 6222376 Laitilan Into (hakemispäivä 23.8.2007).

3. Edellä mainittujen sanatavaramerkkien lisäksi kantajayhtiöllä on kuviotavaramerkki numero 233115 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (hakemispäivä 18.10.2004), jossa on tekstiosan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas lisäksi limittäin olevat musta ympyränmuotoinen kuvio ja päistään pyöristetty valkoinen suorakulmion muotoinen kuvio. Kuviot ovat tekstiosan taustalla. Sanat Laitilan ja Wirvoitusjuomatehdas on kirjoitettu keskenään erilaisilla tyylitellyillä kirjasinlajeilla.

4. Tavaramerkit Laitilan Bingo, Laitilan Kukko -olut, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (kuvio) ja Laitilan Kievari Humalainen sekä yhteisön tavaramerkki Laitilan Into kattavat luokassa 32 tavarat "oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet" ja tavaramerkki Laitilan Oiva puolestaan "alkoholittomat siiderit".

5. Luokassa 33 tavaramerkit Laitilan Bingo, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (kuvio) ja Laitilan Kievari Humalainen sekä yhteisön tavaramerkki Laitilan Into kattavat seuraavat tavarat: "alkoholijuomat (paitsi oluet)". Tavaramerkki Laitilan Oiva kattaa luokassa 33 "siiderit".

6. Kantajayhtiön mukaan sillä on edellä mainittujen rekisteröityjen tavaramerkkien lisäksi vakiintumiseen perustuva yksinoikeus tavaramerkkeihin Laitilan ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, jotka ovat kantajayhtiön mukaan lisäksi laajalti tunnettuja.

7. Vastaajayhtiö Munax Oy on helmikuussa 2014 tuonut markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen -tuotteen ja tammikuussa 2015 Laitilan Proegg Protein Smoothie -tuotteen. Laitilan Proegg Valkuainen on kananmunan valkuaisista koostuva vastaajayhtiön mukaan pääasiassa leivontaan ja ruoanlaittoon tarkoitettu munamassatuote. Laitilan Proegg Protein Smoothie sisältää 85 prosenttia kananmunan valkuaista ja 15 prosenttia hedelmiä tai marjoja. Tuote on vastaajayhtiön mukaan tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai ruoanlaittoon.

8. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on esittänyt, että Munax Oy on tuomalla markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tuotteet loukannut sen edellä kohdissa 2 ja 3 lueteltuja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n mukaan Munax Oy on sanotulla menettelyllään loukannut sille käytön kautta vakiintuneita tavaramerkkejä Laitilan ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, jotka lisäksi ovat kantajayhtiön mukaan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Lisäksi Munax Oy on Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n mukaan sanotulla menettelyllään niin ikään toiminut sopimattomasti käyttämällä hyväkseen kantajayhtiön ja sen merkkien mainetta ja tunnettuutta.

9. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeudessa on nyt yhtäältä ratkaistavana se, onko Munax Oy loukannut Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkioikeuksia ja toisaalta se, onko Munax Oy menetellyt Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n väittämin tavoin sopimattomasti.

2 Väite tavaramerkkien loukkauksesta

2.1 Tarkastelun lähtökohdat

10. Kaikkiin edellä mainittuihin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n rekisteröityihin tavaramerkkeihin sisältyy sana Laitilan, joka on yhtiön mukaan myös sellaisenaan vakiintunut sen tavaramerkiksi. Lisäksi sana sisältyy kantajayhtiön vakiintuneeksi väittämään Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkkiin.

11. Vastaajayhtiö Munax Oy on kiistänyt kantajayhtiön väitteen Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkkien vakiintumisesta muun ohella sillä perusteella, että sana Laitilan on kysymyksessä olevien tavaroiden alkuperää ja valmistuspaikkaa kuvaavana erottamiskyvytön. Munax Oy:n mukaan sana Laitilan ei ole vakiintunut eikä ole edes voinut vakiintua viittaamaan yksinomaan kantajayhtiön tuotteisiin, koska tällaisten erottamiskyvyttömien ja kuvailevien merkkien osalta on olemassa vapaanapitotarve.

12. Ennen kantajayhtiön väittämää tavaramerkkiloukkausta koskevaa arviointia asiassa on arvioitava kantajayhtiön tavaramerkkioikeuksien laajuus eli kysymys siitä, ovatko Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkit vakiintuneet kantajayhtiön tavaramerkeiksi. Koska myös rekisteröityihin tavaramerkkeihin sisältyy sana Laitilan, kyseisten vakiintuneiksi väitettyjen merkkien erottamiskyvyn asteella ja mahdollisella vakiintumisella on merkitystä myös kantajayhtiön rekisteröityjen tavaramerkkien suoja-alan kannalta.

13. Vakiintumista koskevan väitteen jälkeen on arvioitava Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnusten sekoitettavuutta kantajayhtiön tavaramerkkeihin. Tarvittaessa on myös arvioitava laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

2.2 Väite Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkkien vakiintumisesta

2.2.1 Johdanto

14. Munax Oy on edellä todetun mukaisesti kiistänyt, että sana Laitilan olisi erottamiskykyinen. Markkinaoikeus toteaa, että myös sinänsä erottamiskyvytön merkki voi tietyin edellytyksin vakiintua tavaramerkiksi. Jotta tällainen merkki voisi vakiintua, sen on tullut saavuttaa erottamiskyky käytön kautta. Siten vakiintumista koskevassa arvioinnissa on nyt esillä olevassa asiassa otettava huomioon myös erottamiskykyä ja sen käytön kautta saavuttamista koskevat säännökset ja oikeusohjeet.

2.2.2 Sovellettavat säännökset

15. Tavaramerkkilain 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

16. Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

17. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisteröidä ei saa merkkejä, joilta puuttuu erottuvuus ja c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdasta seuraa, että muun ohella 1 kohdan b ja c alakohdissa tarkoitetut merkit voivat kuitenkin saada suojaa, jos ne ovat tulleet käytössä erottuviksi.

2.2.3 Markkinaoikeuden arvio vakiintumisesta

18. Laitila on Lounais-Suomessa sijaitseva kaupunki ja Laitilan on sen genetiivimuoto. Kysymys on maantieteellisestä nimestä, joka voi osoittaa tavaroiden valmistuspaikkaa tai muuta maantieteellistä alkuperää. Tällaisen maantieteellisen nimen erottamiskyvyn osalta on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitava, onko kysymyksessä sellaisen paikan nimi, joka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tai onko kohtuudella odotettavissa, että vastaisuudessa se yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin (tuomio Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat

C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 31 kohta). Viimeksi mainitun tilanteen osalta on erityisesti otettava huomioon tämän nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet (32 kohta).

19. Asiassa esitetyn henkilötodistelun perusteella on selvää, että Laitila tunnetaan muun muassa kananmunatuotannostaan. Sekä kantajayhtiö että vastaajayhtiö toimivat Laitilassa, jossa kummallakin on myös kotipaikka. Kantajayhtiön toiminimen Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy ja vastaajayhtiön aputoiminimien Laitilan Kanatarha ja Laitilan Proegg lisäksi kaupparekisteriin on merkitty muitakin elintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden tuotantoon viittaavia toiminimiä, jotka sisältävät sanan Laitila tai Laitilan. Tällaisia ovat Laitilan Leipä S. Heinonen Oy, Laitilan Länsi-Jyvä Oy ja Vihannes-Laitila Oy (vastaajan todiste 1). Lisäksi kantajan todisteena 2 olevasta Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksestä ilmenee, että tavaramerkkirekisterissä on rekisteröitynä tavaramerkki numero 243154 Laitilan Leipä.

20. Markkinaoikeus katsoo elintarvikkeita ostavan keskivertokuluttajan tuntevan Laitilan paikannimenä. Lisäksi Laitila voidaan asianomaisessa kohderyhmässä edellä todetun perusteella yhdistää elintarvikkeisiin. Sanaa Laitilan on näin ollen pidettävä lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömänä elintarvikkeille. Myös Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkki on sinänsä erottamiskyvytön juomille, koska se merkitsee Laitilassa sijaitsevaa virvoitusjuomatehdasta.

21. Asiassa on kuitenkin arvioitava, onko Laitilan-sana tästä huolimatta saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn. Tämän jälkeen on tarvittaessa vielä arvioitava, ovatko Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkit vakiintuneet kantajayhtiön tavaramerkeiksi.

22. Tavaramerkin katsotaan tulleen käytössä erottamiskykyiseksi, jos asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja näin ollen erottaa muiden yritysten tavaroista (esimerkiksi tuomio Windsurfing Chiemsee, kohdat 47 ja 52). Jos maantieteellinen nimi on erittäin tunnettu tai se tunnetaan jo tietyn tyyppisten tavaroiden maantieteellistä alkuperää koskevana ilmauksena, se voi tulla käytössä erottamiskykyiseksi vain, jos sitä on käytetty kauan ja intensiivisesti (tuomio Windsurfing Chiemsee, 50 kohta).

23. Sen, että kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä (tuomio Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 64 kohta). Käyttöön perustuva erottamiskyky ei kuitenkaan välttämättä edellytä sitä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on käytetty itsenäisesti (tuomio Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 27 kohta). Erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on tämän käytön osalta riittävää, että kohderyhmässä tiedetään kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (30 kohta).

24. Edellä todetusta seuraa, että Laitilan-merkin osalta kohderyhmän tulisi tietää kyseisellä merkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. Lisäksi tämän olisi johduttava nimenomaan Laitilan-merkin käyttämisestä tavaramerkkinä. Laitilan-merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn myös Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkin käytön kautta edellyttäen, että nämä edellytykset täyttyvät.

25. Todistustaakka erottamiskyvyn saavuttamisesta ja vakiintumisesta on kyseiseen seikkaan vetoavalla osapuolella eli nyt esillä olevassa asiassa kantajayhtiöllä. Yhtiö on esittänyt näyttönä asiasta henkilötodistelua, mainoksia ja muuta markkinointimateriaalia, lehtiartikkeleita sekä markkinatutkimuksia.

26. Todistelutarkoituksessa kuullun kantajayhtiön toimitusjohtaja RA:n mukaan kantajayhtiön vuotuinen liikevaihto on ollut noin 19 miljoonaa euroa. Yhtiö on RA:n mukaan käyttänyt markkinointiin viiden viimeisen vuoden aikana noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. Varsinaisten omien tuotteidensa lisäksi yhtiö valmistaa niin sanottuja private label -tuotteita, joissa ei ole kantajayhtiön tuotemerkkejä. Todistaja TS:n arvion mukaan private label -tuotteiden osuus yhtiön liikevaihdosta on noin puolet. Kantajayhtiön omien tuotteiden osuus Suomen kokonaismarkkinoista vastaavissa tuoteryhmissä on RA:n mukaan yhteensä noin kaksi prosenttia. Todistaja TS:n arvion mukaan yhtiön markkinaosuus oluissa on noin viiden prosentin luokkaa, kun taas limonadeissa markkinaosuus on tätä selvästi pienempi. RA:n sekä todistajien JH ja TS mukaan yhtiön myydyin ja tunnetuin tuote on Laitilan Kukko olut.

27. Mainoksien ja markkinointimateriaalin osalta kantajayhtiö on esittänyt todisteinaan radiomainoksia (kantajan todiste 4), painettuja mainoksia sekä tuoteluetteloiden eli niin sanottujen Juomakirjojen kansia (kantajan todiste 7), kuvia yhtiön tehtaalla sijaitsevista mainosteksteistä (kantajan todiste 7) sekä tuoteluettelon vuodelta 2014 (kantajan todiste 15). Lisäksi asiassa esitettyyn todisteluun sisältyy kantajayhtiön tuoteluettelo vuodelta 2015 (vastaajan todiste 3).

28. Todisteina esitetyt kolme radiomainosta ovat koskeneet Laitilan Kukko Vehnä -olutta ja Laitilan Oiva Skumppa -juomaa. Sana Laitilan on esiintynyt mainoksissa pääasiassa Kukko- ja Oiva-sanojen yhteydessä. Laitilan Kukko Vehnä -oluen mainoksessa on lisäksi käytetty ilmaisuja "Laitilan uutuus Kukko Vehnä" ja "Laitila – kukonaskeleen muita edellä". Asiassa esitetystä näytöstä ei yksiselitteisesti ilmene, milloin ja millä kanavilla radiomainokset on esitetty eikä asiassa näin ollen ole mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä siitä, missä laajuudessa Laitilan-merkkiä on niissä käytetty.

29. Painetuissa mainoksissa on varsinaisten tuotemerkkien lisäksi käytetty muun ohella ilmaisuja "Laitilan juomat – laadultaan parhaat", "Laitilan limonaadit", "Laitilan juomat" ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -logoa. Mainokset ovat koskeneet osaksi limonaadeja ja osaksi oluita tai muita alkoholijuomia. RA on kertonut, että painetut mainokset ovat ilmestyneet 2000-luvun alkuvuosina ja myöhemmin. Näistä painetuista mainoksista tai muustakaan asiassa esitetystä todistelusta ei kuitenkaan selkeästi ilmene, missä ja milloin mainokset on julkaistu. Todistelusta ei näin ollen myöskään ilmene mainoksia sisältäneiden julkaisujen levikki. Mainosten perusteella ei voi tehdä luotettavia päätelmiä siitä, missä laajuudessa Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkkejä on niissä käytetty. Mainosten lukumäärää on lisäksi pidettävä suhteellisen vähäisenä ottaen huomioon, että ensimmäiset mainokset ovat ilmestyneet jo 2000-luvun alkupuolella ja mainonta ajoittuu siten useille vuosille.

30. Edellä mainitut Laitilan Juomakirja -nimiset tuoteluettelot toimitetaan RA:n mukaan kaikille yhtiön asiakkaille. Markkinaoikeus katsoo, että kyseiset tuoteluettelot on selvästi suunnattu yritysasiakkaille, kuten ravintoloille ja jälleenmyyjille. Siten yksinomaan näiden tuoteluetteloiden perusteella ei ole mahdollista tehdä päätelmiä kantajayhtiön merkkien tunnettuudesta. Tuoteluettelot kuitenkin sisältävät kuvia kantajayhtiön juomatölkeistä ja -pulloista. Vuosien 2014 ja 2015 luetteloista ilmenee, että erityisesti oluiden ja muiden alkoholijuomien pakkauksissa esiintyy sana Laitilan. Sana Laitilan on niissä kirjoitettu suhteellisen pienikokoisella tekstillä verrattuna esimerkiksi sanoihin Kukko, Kievari, Into ja Kesä sekä osittain niistä hieman erillään siten, että nämä muut sanat korostuvat sanaan Laitilan nähden. Lisäksi kyseisistä tuoteluetteloista ilmenee, että kantajayhtiö näyttäisi muuttaneen limonadien pakkauksia vuoden 2015 osalta vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 luettelossa on limonadeja, joiden pullojen etiketeissä ei ole sanaa Laitilan, kun taas vuoden 2015 luettelossa sana Laitilan on lisätty etiketteihin. Limonadien tölkkipakkauksissa ei näyttäisi olevan sanaa Laitilan edes vuoden 2015 kuvastossa.

31. Todisteina esitetyistä lehtiartikkeleista (kantajan todiste 8) ilmenee, että kantajayhtiöön on niissä viitattu sen rekisteröidyn toiminimen ohella Laitilana. Markkinaoikeus katsoo, että kyseiset lehtiartikkelit eivät kuitenkaan osoita sanan Laitilan käyttöä tavaramerkkinä eli kantajayhtiön tavaroiden tunnuksena.

32. Markkinatutkimuksien osalta kantajayhtiö on esittänyt Taloustutkimus Oy:n Brändien arvostus -tutkimusraportit 2013 ja 2015 (kantajan todisteet 10 ja 17) ja T-Media Luottamus & Maine tutkimusraportin (kantajan todiste 13).

33. Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimusraporttien mukaan tutkimusten tarkoituksena on ollut nimensä mukaisesti tutkia tutkimukseen valittujen brändien arvostusta suomalaisten keskuudessa. Tutkitut brändit on valittu tunnettuuden perusteella siten, että tutkimuksen mukaan pääsemisen ehtona on ollut vähintään viiden prosentin spontaani tunnettuus esitutkimuksessa. Tutkimuksissa vastaajat ovat antaneet arvosanoja tuntemilleen tuote- tai yritysbrändeille. Vuoden 2013 tutkimusraportin mukaan "Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan" brändin on tuntenut vähintään 53 prosenttia 15−79-vuotiaista suomalaisista ja vuonna 2015 vastaava luku on ollut 42 prosenttia. Vuoden 2013 tutkimuksessa kantajayhtiön vertailuryhmään ovat kuuluneet Laitilan Kukko, Karhu-olut ja Hartwall. Vuoden 2015 tutkimuksessa vertailuryhmään ovat kuuluneet Sinebrychoff, Olvi ja Hartwall.

34. Markkinaoikeus toteaa edellä mainituista tutkimuksista aluksi, että niissä ei ole lainkaan tutkittu Laitilan-merkin tunnettuutta ja sitä, missä määrin kohderyhmä yhdistää kyseisen sanan nimenomaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:öön tai sen tuotteisiin. Sen sijaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkillä on edellä mainittujen tutkimusten perusteella epäilemättä tietynasteista tunnettuutta. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että tutkimusten varsinaisena kohteena on ollut brändien arvostus, josta ei kuitenkaan voi suoraan tehdä johtopäätöksiä kantajayhtiön tunnusmerkkien tunnettuudesta. Lisäksi tutkimusten perusteella on epäselvää, missä määrin "Laitilan Wirvoitusjuomatehdas" on niissä viitannut tuotemerkkiin ja missä määrin yritykseen. Tutkimusraporttien mukaan tutkimuksiin on sisältynyt sekä tuote- että yritysbrändejä. Sekä kysymysten asettelun että vertailuryhmien perusteella markkinaoikeus katsoo, että "Laitilan Wirvoitusjuomatehdas" on tutkimuksissa voinut viitata pikemminkin kantajayhtiöön kuin sen tuotemerkkiin. T-Media Luottamus & Maine tutkimusraportissa (kantajan todiste 13) käsitellään tutkimukseen valittujen yritysten maineeseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa on annettu arvosanoja esimerkiksi yritysten hallinnolle, taloudelle ja johdolle. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittujen tutkimusraporttien perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkkien käytöstä ja tunnettuudesta tavaramerkkeinä.

35. Lisäksi kantajayhtiö on esittänyt todisteenaan Taloustutkimus Oy:n kyselytutkimuksen siitä, mihin yhtiöön tutkimuksen vastaajat ovat yhdistäneet Munax Oy:n mainoslauseen "Suomalaisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt Laitilan Protein Smoothie – kylmähyllystä" (kantajan todiste 12). Tutkimuksen mukaan 37 prosenttia kyselyyn vastanneista on yhdistänyt mainoslauseen spontaanisti Laitilan Wirvoitusjuomatehtaaseen. Autetusti mainoslauseen yhdisti kantajayhtiöön 62 prosenttia vastaajista. Niiltä osin kuin tutkimukseen vastanneet eivät olleet spontaanisti yhdistäneet mainoslausetta kantajayhtiöön, vastanneilta on kysytty "Voisiko kyse olla mielestänne Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tuotteesta?". Markkinaoikeus katsoo kysymyksen olevan niin johdatteleva, että tutkimustulokselle ei ole annettava merkitystä muutoin kuin spontaanin tunnettuuden osalta.

36. Markkinatutkimusten osalta markkinaoikeus toteaa vielä, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (tuomio Oberbank ym., yhdistetyt asiat C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 48 kohta) erottamiskyvyn saavuttamista tavaramerkin käytön perusteella ei voida yleisesti osoittaa esimerkiksi sen tunnistamisastetta kohdeyleisön keskuudessa koskevilla prosenttiosuuksilla. Markkinatutkimuksilla voi mainitun tuomion mukaan olla vaikutusta arvioitaessa sitä, onko merkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta, mutta markkinatutkimukset eivät voi olla ainoa ratkaiseva tekijä asiaa arvioitaessa. Näin ollen markkinatutkimusten tuloksilla on merkitystä vain yhteydessä muuhun asiassa esitettyyn näyttöön.

37. Tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta ja vakiintuminen edellyttää tavanomaista pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää käyttöä silloin, kun kysymyksessä oleva merkki on sinänsä erottamiskyvytön niin kuin nyt esillä olevassa asiassa, jossa Laitilan-merkin voidaan katsoa osoittavan tavaroiden maantieteellistä alkuperää. Kuten edellä on todettu, kantajayhtiön todisteinaan esittämien mainosten perusteella ei voi tehdä luotettavia päätelmiä siitä, missä laajuudessa Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkkejä on niissä käytetty. Joka tapauksessa kyseisten mainosten lukumäärä on siinä määrin vähäinen, että mainokset eivät osoita merkkien erityisen intensiivistä käyttöä. Muunlaista päätelmää ei voi tässä asiassa tehdä myöskään kantajayhtiön markkinointibudjetin perusteella. Asiassa esitetystä näytöstä ilmenee, että osassa kantajayhtiön juomapulloja ja tölkkejä on käytetty Laitilan-tunnusta etiketeissä ja osassa ei.

38. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu kantajayhtiön mainonnasta ja markkinointimateriaalista, suhteellisen pienestä markkinaosuudesta kuluttajatuotemarkkinoilla ja siitä, että markkinatutkimusraporttien perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkin tunnettuudesta tavaramerkkinä, markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole näytetty Laitilan-merkin saavuttaneen käytön kautta erottamiskykyä virvoitusjuomille tai oluille.

39. Edellä todetun perusteella asiassa ei ole myöskään edellytyksiä katsoa Laitilan-merkin tulleen asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi kantajan tavaroiden erityisenä merkkinä.

40. Laitilan-sanaa on pidettävä erottamiskyvyttömänä myös Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkin osana. Sanottua merkkiä ei ole edes kokonaisuutena pidettävä sinänsä erityisen erottamiskykyisenä. Koska kantajayhtiö on esittänyt saman näytön sekä Laitilan- että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -merkin käytöstä ja tunnettuudesta, asiassa esitetyn näytön perusteella myöskään Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkin ei ole näytetty tulleen asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi kantajan tavaroiden erityisenä merkkinä.

41. Tunnusten ei siten ole katsottava vakiintuneen tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

42. Edellä todetuin perustein Munax Oy ei ole Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n väittämin tavoin loukannut sen tavaramerkkioikeuksia vakiintuneiksi väitettyjen tavaramerkkien osalta.

2.3 Sekoitettavuusarviointi

43. Markkinaoikeuden katsottua edellä, että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:llä ei ole vakiintumiseen perustuvaa yksinoikeutta Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkkeihin, asiassa on tämän jälkeen kysymys enää Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnusten sekoitettavuudesta kantajayhtiön edellä kohdissa 2 ja 3 mainittuihin rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja yhteisön tavaramerkkiin nähden.

44. Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

45. Tavaramerkkilaissa ei ole säädetty tarkemmin siitä, milloin ja millä ehdoilla samankaltaiset tunnusmerkit voivat olla laissa tarkoitetulla tavalla sekoitettavissa. Tavaramerkkilain lisäksi asian arvioinnissa on otettava huomioon myös tavaramerkkidirektiivi. Sanotun direktiivin tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koskevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

46. Yhteisön tavaramerkin osalta on otettava huomioon yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus). Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

47. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekoitettavuutta eli sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Sekaannusvaara on kysymyksessä, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkkien sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat. Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioidaan puolestaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan.

48. Asiassa on arvioitavana yhtäältä Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnusten ja toisaalta kantajayhtiön tavaramerkkien numero 230507 Laitilan Oiva, numero 230955 Laitilan Bingo, numero 232591 Laitilan Kukko -olut, numero 233115 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas (kuvio), numero 247124 Laitilan Kievari Humalainen sekä yhteisön tavaramerkin numero 6222376 Laitilan Into välinen sekaannusvaara.

49. Edellä mainittujen kantajayhtiön tavaramerkkien ja vastaajayhtiön Laitilan Proegg Valkuainen ja Laitilan Proegg Protein Smoothie tunnusten ainoa yhteinen elementti on kunkin merkin alussa oleva sana Laitilan. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että sanaa Laitilan on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskyvyttömänä elintarvikkeille, sillä sen voidaan katsoa ilmaisevan elintarvikkeiden alkuperää. Markkinaoikeus on lisäksi katsonut, ettei Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy ole näyttänyt Laitilan-tunnuksen saavuttaneen käytön kautta erottamiskykyä ja vakiintuneen sen tavaramerkiksi.

50. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on edellä todetuin tavoin arvioitava kokonaisuutena. Ottaen huomioon, että merkkeihin sisältyvää sanaa Laitilan ei ole pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä, merkkien muille osille on annettava suurin merkitys sekaannusvaaraa arvioitaessa. Markkinaoikeus katsoo, että Munax Oy:n tunnusten loppuosat Proegg Valkuainen ja Proegg Protein Smoothie ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään hyvin erilaiset kuin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n rekisteröityjen tavaramerkkien loppuosat Oiva, Bingo, Kukko-olut, Wirvoitusjuomatehdas, Kievari Humalainen ja Into. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -tavaramerkkiin sisältyvät kuvioelementit ovat yksinkertaisia ja kirjasinlajit melko tavanomaisia eikä niillä ole merkitystä sekoitettavuusarvioinnissa, kuten ei myöskään Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnusten melko tavanomaisista kirjasinlajeista koostuvilla kirjoitusasuilla. Merkit eivät siten ole vähäisessäkään määrin samankaltaisia.

51. Koska merkit eivät edellä todetuin perustein ole samankaltaisia, ne eivät ole sekoitettavissa keskenään. Siten asiassa ei ole tarvetta lausua tavaroiden samankaltaisuudesta. Näin ollen Munax Oy ei ole tältäkään osin loukannut Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n väittämin tavoin sen tavaramerkkioikeuksia.

2.4 Väite tavaramerkkien laajalti tunnettuudesta

52. Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kyseessä olevien tavaroiden tai tavaralajien samankaltaisuudesta riippumatta vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetun merkin suoja ei edellytä tunnusmerkkien välistä sekoitettavuutta, vaan riittää, että samankaltaisuuden aste niiden välillä aiheuttaa sen, että kohderyhmä yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

53. Kantajayhtiön mukaan Munax Oy on Laitilan Proegg -tuotteillaan luonut mielleyhtymän kantajayhtiöön ja sen laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin, jotka ovat kantajayhtiön logoa ja toiminimeä vastaava Laitilan Wirvoitusjuomatehdas sekä Laitilan. Kantajayhtiön mukaan sen oikeudet näihin tavaramerkkeihin perustuvat vakiintumiseen. Lisäksi kantajayhtiöllä on Laitilan Wirvoitusjuomatehdas -kuviotavaramerkki numero 233115, joka on sama kuin ensiksi mainittu kantajayhtiön vakiintuneeksi väittämä merkki. Markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei kantajayhtiöllä ole vakiintumiseen perustuvaa yksinoikeutta Laitilan- ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas merkkeihin. Näin ollen asiassa ei tule arvioitavaksi laajalti tunnettuus niiltä osin kuin tavaramerkkioikeuksien on väitetty perustuvan vakiintumiseen.

54. Rekisteröidyn kuviotavaramerkin numero 233115 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas osalta markkinaoikeus katsoo, ettei kohderyhmä yksinomaan Laitilan-sanan perusteella yhdistä vastaajayhtiön Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnuksia kantajayhtiön tavaramerkkiin ottaen huomioon Laitilan-sanan erottamiskyvystä edellä todettu. Näin ollen Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Protein Smoothie -tunnusten ei ole katsottava loukkaavan kantajayhtiön tavaramerkkiä numero 233115 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas myöskään tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin perusteella.

2.5 Johtopäätös väitetyn tavaramerkkiloukkauksen osalta

55. Edellä todetuin perustein Munax Oy ei ole loukannut Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkejä. Tavaramerkkioikeuksiin perustuvat kannevaatimukset on siten hylättävä.

3 Väite sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

56. Asiassa on vielä arvioitava, onko Munax Oy tuomalla markkinoille Laitilan Proegg Valkuainen- ja Laitilan Proegg Smoothie -nimiset proteiinjuomat menetellyt sopimattomasti käyttämällä hyväkseen Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n ja sen merkkien mainetta sekä tunnettuutta.

57. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

58. Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussäännöt

(ICC-säännöt) sisältävät säännöksen toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäytöstä eli norkkimisesta. ICC-sääntöjen 15 artiklan jälkimmäisen virkkeen mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

59. Maineen norkkimisesta voi olla kysymys silloin, kun elinkeinonharjoittaja markkinoinnissaan oikeudettomasti käyttää hyväkseen toisen elinkeinonharjoittajan tuotteeseen, tunnukseen tai muuhun vastaavaan liittyvää mainetta. Elinkeinonharjoittajan, joka väittää sen sanottua mainetta käytetyn hyväksi, on näytettävä tuotteen, tunnuksen tai muun vastaavan tunnettuus.

60. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n vaatimukset perustuvat tältä osin samaan Munax Oy:n menettelyyn kuin edellä käsitelty tavaramerkkioikeuksien loukkauksena vedottu menettely. Kysymys on siten siitä, onko Munax Oy tuomalla markkinoille Laitilan Proegg tuotteet käyttänyt hyväkseen yhtäältä Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n ja toisaalta sen merkkien mainetta käyttämällä tuotenimissään sanaa Laitilan, joka on ainoa yhteinen elementti kyseisissä tuotenimissä ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n toiminimessä sekä tavaramerkeissä.

61. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy ei ole näyttänyt Laitilan-tunnuksen sellaisenaan vakiintuneen yhtiön tavaroiden erityisenä tunnuksena eikä saavuttaneen erottamiskykyä käytön kautta. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n tavaramerkkien mahdollinen tunnettuus ja siihen liittyvä maine ei siten voi perustua sanaan Laitilan.

62. Sitä vastoin markkinaoikeus katsoo kohdassa 39 mainittujen markkinatutkimusraporttienkin perusteella, että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on jossain määrin tunnettu ja että sillä on tietynasteista mainetta. Näyttämättä on kuitenkin jäänyt, että yhtiö olisi tullut tunnetuksi ja saanut mainetta nimenomaan Laitilan-nimellä.

63. Yksinomaan Munax Oy:n tuotenimiin sisältyvän Laitilan-sanan johdosta ei siten voi syntyä mielleyhtymää Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:öön tai sen tunnuksiin. Näin ollen Munax Oy:n menettelyssä ei ole kysymys edellä kuvatusta maineen norkkimisesta.

64. Näin ollen Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvat vaatimukset on hylättävä.

4 Oikeudenkäyntikulut

65. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on hävinnyt asiat, joten se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan Munax Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

66. Munax Oy on vaatinut, että Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 107.254,72 eurolla korkoineen eli oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 267,61 eurolla, palkkion osalta 90.167,50 eurolla, Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy:n kulujen ja palkkion osalta yhteensä 3.769,92 eurolla ja todistajille maksettujen palkkioiden osalta 5.443,74 eurolla sekä asianosaiskulut 7.605,95 eurolla.

67. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy on korvattavien toimenpiteiden ja palkkion määrän osalta paljoksunut oikeudenkäyntikuluvaatimusta 250 tunnin ja 250 euron tuntiveloituksen ylittävältä osin. Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy:n kulujen ja palkkion osalta vaatimus on kiistetty kokonaan perusteettomana. HH:lle, JK:lle ja LS:lle maksettujen todistajanpalkkioiden osalta yhtiö paljoksunut HH:lle ja JK:lle maksettujen palkkioiden määrää 500 euroa ylittäviltä osin ja myöntänyt LS:lle maksetun 120 euron määräisen palkkion. Asianosaiskulujen osalta yhtiö on kiistänyt vaatimukset perusteeltaan ja määrältään muiden kuin toimitusjohtaja JT:n 593,12 euron määräisten kulujen osalta.

68. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

69. Palkkion osalta markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäyntikuluvaatimus sisältää laskut kahden eri asianajotoimiston palkkioista ja kuluista päällekkäiseltä ajalta. Laskutetut toimenpiteet ovat olleet jossain määrin päällekkäisiä ja sisältäneet myös asiamiesten keskinäistä yhteydenpitoa. Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy ei kuitenkaan ole avustanut Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:tä markkinaoikeudessa. Näin ollen Munax Oy:n vaatimus on hylättävä niiltä osin kuin sen koskee Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy:n kuluja ja palkkiota. Muilta osin markkinaoikeus katsoo, että vaatimus on palkkion osalta kohtuullinen asian laatu ja laajuus huomioon ottaen. Asian laajuuden osalta markkinaoikeus on ottanut huomioon myös Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n esittämään väliaikaista kieltoa koskevaan vaatimukseen vastaamisen.

70. Asianosaiskulujen korvaaminen voi tulla vain poikkeuksellisesti kysymykseen. Asianosaiskulujen korvaaminen ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Näin ollen Munax Oy:n näiden kulujen korvaamista tarkoittava vaatimus on hylättävä myönnetyt toimitusjohtaja JT:n kulut ylittävältä osin.

71. HH:n ja JK:n osalta markkinaoikeus katsoo kohtuullisiksi todistajanpalkkioiksi 1.500 euroa. Munax Oy:n näiden kulujen korvaamista tarkoittava vaatimus on siten hylättävä yhteensä 3.000 euroa ylittävältä osin.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n vaatimukset.

Markkinaoikeus velvoittaa Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n suorittamaan oikeudenkäyntikulujen korvauksena Munax Oy:lle yhteensä 93.555,11 euroa ja korvauksena asianosaiskuluista 593,12 euroa, molemmat mainitut määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 8.2.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.