MAO:796/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.1.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kouvolan Ydinkeskusta ry on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Seniori-Sanomat rekisteröimiseksi luokan 35 palvelulle "mainonta".

Perusteet

Seniori-Sanomat on Senioreiden Suhinat -tapahtuman liitelehti, joka on julkaistu vuosina 2013 ja 2014 kyseisen tapahtuman yhteydessä. Lehden suunnittelee ja sisällön tekee ja tuottaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Kouvolan Ydinkeskusta ry. Lehti sisältää tapahtumaa koskevia ja erityisesti senioreille ajankohtaisia asioita kirjoitusten, haastattelujen ja mainosten muodossa. Lehti toimii myös tiedotusväylänä seniorijärjestöille, senioreille ja muille tahoille ja on tapahtuman markkinointiväline.

Lehti ilmestyy Kouvolan Sanomien välissä liitteenä ja sitä jaetaan myös Kouvolan keskustan liikkeissä sekä tapahtumassa mukana olevissa yrityksissä. Seniori-Sanomien levikki vuonna 2013 oli 23 171, minkä lisäksi tapahtumassa jaettiin irtonumeroita. Vuonna 2014 levikki oli 29 350, minkä lisäksi jaettiin yli 17 000 irtonumeroa Kouvolassa sijaitseviin palvelutaloihin sekä Kouvolan keskustassa sijaitseviin yrityksiin. Lisäksi lehti on sähköisesti julkaistuna Kouvolan Ydinkeskusta ry:n internet-sivuilla.

Vastaavanlaista lehteä ei ole aiemmin julkaistu muualla Suomessa. Seniori-Sanomat -nimen suojaaminen tavaramerkillä mahdollistaisi nimen käytön vain tapahtuman markkinoinnissa ja oheistuotteena, minkä lisäksi pystyttäisiin välttämään nimen väärinkäyttö. Seniori-Sanomat -nimellä on suuri erottamiskyky.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettua merkkiä Seniori-Sanomat pidettävä erottamiskykyisenä luokan 35 palvelulle "mainonta". Lisäksi asiassa on toissijaisesti kysymys siitä, onko haettu merkki Seniori-Sanomat ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien palvelujen erityisenä tunnuksena, että sen voidaan katsoa käytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi mainitulle luokan 35 palvelulle "mainonta".

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on mainitun lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa hakemuksessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin. Erottamiskykyä arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, minkälaisille tavaroille tai palveluille hakija käyttää tai aikoo käyttää merkkiä.

Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. tuomio SMHV v. Wrigley, C-191/01, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Haettu merkki Seniori-Sanomat on sanoista seniori ja sanomat muodostettu yhdyssana. Sanaa seniori käytetään yleisesti ilmaisemaan vanhusta, ikääntynyttä henkilöä tai vanhempaa jäsentä. Sanaa sanomat käytetään puolestaan yleisesti viittaamaan sanomalehteen, joka on yksi mainontapalvelun toteuttamisen väline. Edellä mainittujen sanojen yhdistämisen ei ole katsottava muuttavan niiden merkitystä ottaen huomioon kyseisten sanojen edellä kuvattu merkitys. Yhdyssanalla seniori-sanomat voidaan siten katsoa viitattavan vanhuksille tai ikääntyneille henkilöille suunnattuun sanomalehteen, jossa muun ohella toteutetaan mainitulle henkilöille suunnattua mainontaa. Haetun merkin Seniori-Sanomat on näin ollen katsottava ilmaisevan kysymyksessä olevan palvelun lajia, laatua ja käyttötarkoitusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Seniori-Sanomat ole erottamiskykyinen haetulle palvelulle.

Mikäli haettu merkki ei ole erottamiskykyinen sinänsä, on kuitenkin mahdollista, että merkkiä on käytetty niin pitkäaikaisesti ja laajalti, että siitä olisi käytön perusteella tullut erottamiskykyinen. Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen tulee olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa 25.7.2014.

Valittaja on toimittanut näyttönä haetun merkin käytöstä ennen edellä mainittua ajankohtaa vain yhden lehden vuodelta 2013, minkä lisäksi valittaja on toimittanut Seniori-Sanomat -lehden levikkitietoja vuodelta 2013.

Edellä selostettu näyttö huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt riittävää näyttöä, joka kokonaisuutena arvioiden osoittaisi, että haettua merkkiä Seniori-Sanomat olisi käytetty niin kauan ja laajalti, että se olisi rekisteröimishakemuksen tekemishetkeen mennessä käytön perusteella tullut tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyiseksi kysymyksessä olevalle palvelulle.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Seniori-Sanomat ole tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen kysymyksessä olevalle luokan 35 palvelulle.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.