MAO:654/15

ASIAN TAUSTA

Presson Oy on 29.7.2009 hakenut hyödyllisyysmallia keksinnölle nimeltä "Kokoustilan pöytäkaivokaluste".

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 26.1.2010 Presson Oy:lle edellä mainitun hakemuksen tarkoittaman hyödyllisyysmallin numerolla 8595.

Sähkötaso Esitystekniikka Oy on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle vaatimuksen Presson Oy:n hyödyllisyysmallin numero 8595 rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 26.9.2013 antamallaan päätöksellä julistanut hyödyllisyysmallin numero 8595 rekisteröinnin mitättömäksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Presson Oy on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 26.9.2013 kumotaan ja että hyödyllisyysmallin numero 8595 rekisteröinti pidetään voimassa yhtiön 22.11.2013 markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa. Lisäksi Presson Oy on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely markkinaoikeudessa.

Perusteet

Kysymyksessä olevan keksinnön mukaiselle ratkaisulle on ominaista, että pöytäkaivokaluste on erillinen ja pöydästä irrallinen yksikkö, toisin kuin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituissa viitejulkaisuissa esitetyissä ratkaisuissa. Koska pöytäkaivokaluste ei kuulu itse pöytään, se on helppo asentaa useisiin eri valmistajien pöytiin ja on tarvittaessa irrotettavissa.

Valittajan markkinaoikeudelle toimittamissa muutetuissa suojavaatimuksissa itsenäistä suojavaatimusta 1 on vielä täsmennetty alkuperäisiin suojavaatimuksiin verrattuna kohdistumaan selvästi pöydästä erilliseen pöytäkaivokalusteeseen, joten pöytä ei voi olla osa pöytäkaivokalustetta. Muutetussa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 myös täsmennetään, että kytkentäkaapeleiden liittimet ovat välipohjan kannattamia.

Valittajan markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on siten uusi ja eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta.

Sähkötaso Esitystekniikka Oy:n vastaus

Vaatimukset

Sähkötaso Esitystekniikka Oy on vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteet

Kysymyksessä oleva keksintö ei ole uusi eikä eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittujen viitejulkaisujen perusteella tunnetusta tekniikasta. Keksintö ei ole uusi eikä selvästi eroa myöskään siihen nähden, mikä käy ilmi US-patenttijulkaisusta 6017228 (jäljempänä myös viitejulkaisu D8) ja GB-patenttijulkaisusta 2444791.

Valittajan markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten itsenäinen suojavaatimus 1 ei rajoita pöytäkaivokalustetta erilliseksi kalusteeksi. Mainittu itsenäinen suojavaatimus 1 tarkoittaa edelleen kalusteita, jotka pöydän kannattamana ulottuvat lattiaa kohti. Mainitun itsenäisen suojavaatimuksen 1 määrittely "Pöydästä erillinen pöytäkaivokaluste - -" voidaan tulkita kalusteeksi, joka lasketaan pöydässä olevaan aukkoon niin, että se jää aukon reunojen kannattamaksi, tai joka työnnetään pöydän alapinnalla olevien kiinnikkeiden kannatukseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valittajan markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 suhteen lähintä tunnettua tekniikkaa edustaa valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu D1. Kyseisen muutetun itsenäisen suojavaatimuksen 1 keskeisin ero mainittuun viitejulkaisuun D1 nähden on siinä, että sanottu muutettu itsenäinen suojavaatimus 1 koskee pöydästä erillistä kalustetta. Kyseisen muutetun itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen pöytäkaivokaluste on siten uusi.

Alan ammattimies ei edellä mainitun viitejulkaisun D1 perusteella eikä myöskään yhdistämällä sen oppeja valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun D3 mukaiseen pöydästä erilliseen kalusteeseen päätyisi kysymyksessä olevan muutetun itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen pöytäkaivokalusteen teknisten piirteiden yhdistelmään ilman keksinnöllistä toimintaa. Muutettujen suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde on siten uusi ja eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta.

Valittajan lausuma

Sähkötaso Esitystekniikka Oy:n viittaamassa viitejulkaisussa D8 ei ole esitetty kaikkia muutettujen suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteitä.

Muut kirjelmät

Patentti- ja rekisterihallitus on antamassaan lisälausumassa esittänyt, että muutettujen suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin ja 11 §:n vaatimukset täyttyvät. Hyödyllisyysmallin selityksestä käy ilmi, että kysymyksessä oleva pöytäkaivokaluste on pöydästä erillinen kaluste.

Presson Oy on antamassaan lisälausumassa esittänyt, että muutettuihin suojavaatimuksiin tehdyt muutokset perustuvat perusasiakirjoihin. Pöytäkaivokalusteen erillisyyttä koskevalle käsitteelle löytyy tuki selityksestä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Presson Oy on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely siinä tapauksessa, että markkinaoikeudelle toimitettujen muutettujen suojavaatimusten ei katsottaisi olevan hyväksyttävissä.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen valitusasiassa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Presson Oy on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista ainoastaan sen varalta, että asiaa ei voida ratkaista sen esittämien vaatimusten mukaisesti, esittämättä muutoin varsinaisia perusteita sille, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen olisi asiassa tarpeen.

Edellä esitettyyn nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole asian selvittämiseksi tarpeen toimittaa suullista käsittelyä. Presson Oy:n pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensisijaisesti kyse siitä, onko kysymyksessä olevissa, markkinaoikeudessa esitetyissä suojavaatimuksissa ilmaistu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (hyödyllisyysmallilaki) 6 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla täsmällisesti se, mitä kysymyksessä olevalla hyödyllisyysmallilla halutaan suojata. Toiseksi asiassa on kyse siitä, että onko mainittujen markkinaoikeudessa esitettyjen suojavaatimusten mukainen keksintö uusi tunnettuun tekniikan tasoon nähden ja eroaako se selvästi siitä.

2 Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden (HE 232/1990 vp) mukaan hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on alhaisempi kuin patentilta vaadittava keksinnöllisyys. Selvällä erolla tarkoitetaan, että keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä ratkaisu saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen (jäljempänä hyödyllisyysmallihakemus) tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 1 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2-4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

3 Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö

Valittaja on valituksensa yhteydessä 22.11.2013 toimittanut markkinaoikeudelle kysymyksessä olevaa keksintöä koskevat muutetut suojavaatimukset. Valittaja on sittemmin ilmoittanut kyseisten suojavaatimusten korvaavan aikaisemmin esitetyt keksintöä koskevat suojavaatimukset. Tarkastelun kohteena markkinaoikeudessa ovat näin ollen yksinomaan valittajan 22.11.2013 markkinaoikeudelle toimittamat muutetut suojavaatimukset.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin kohteena oleva keksintö on määritelty valittajan 22.11.2013 markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 seuraavasti:

"Pöydästä erillinen kokoustilan pöytäkaivokaluste (2), joka on järjestetty sijoitettavaksi pöydässä (1) olevan avattavan ja suljettavan pöytäluukun (2a) alle ja johon pöytäkaivokalusteeseen (2) kuuluu ainakin pöydässä (1) olevan avattavan ja suljettavan pöytäluukun (2a) alle sijoitettavaksi järjestetty, liitännät mahdollistava tila (4), tunnettu siitä, että pöytäkaivokalusteeseen (2) kuuluu lattiaa kohti ulottuva kotelo (3), jonka yläosassa on välipohja (5), jonka yläpuolella on tila (4), jossa on ainakin välipohjan (5) kannattamaksi järjestettyjä kytkentäkaapeleiden (8) liittimiä (8a), ja jotka kytkentäkaapelit (8) liittimiä (8a) lukuun ottamatta on sovitettu vapaina ollessaan sijaitsemaan kotelossa (3) välipohjan (5) alapuolisessa tilassa (3b), ja jossa välipohjassa (5) on läpivientiaukkoja (7) kytkentäkaapeleita varten ja joiden läpivientiaukkojen (7) koko on mitoitettu sellaisiksi, että kytkentäkaapelit (8) mahtuvat läpivientiaukkojen (7) läpi, mutta kaapeleiden päässä olevat liittimet (8a) eivät mahdu läpi."

4 Itsenäinen suojavaatimus 1

4.1 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Valittaja on perustellut kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin eroa tunnettuun tekniikan tasoon nähden hyödyllisyysmallin tarkoittaman pöytäkaivokalusteen erillisyyttä koskevalla piirteellä.

Tarkasteltavana olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaan kysymyksessä olevan keksinnön kohteena on "Pöydästä erillinen kokoustilan pöytäkaivokaluste (2), joka on järjestetty sijoitettavaksi pöydässä (1) - - olevan pöytäluukun (2a) alle". Muutoin itsenäinen suojavaatimus 1 ei sisällä pöytäkaivokalusteen erillisyyteen liittyviä määritteitä.

Valittaja on valituksessaan pöytäkaivokalusteen erillisyyden osalta viitannut kysymyksessä olevaa hyödyllisyysmallia koskevan selityksen kohtiin, joista ilmenee muun ohella, että keksinnön mukainen kaluste sopii useimpiin uusiin ja vanhoihin sekä eri valmistajien kokoustilan pöytiin, joissa on jo pöydässä oleva pöytäluukku valmiina.

Edellä mainitut valittajan valituksessa viitatut, kysymyksessä olevaa hyödyllisyysmallia koskevasta selityksestä ilmenevät seikat eivät kuitenkaan määrittele nimenomaisesti, mitä pöytäkaivokalusteen erillisyydellä tarkoitetaan, eivätkä anna yksiselitteistä ja täsmällistä merkitystä kyseiselle määritteelle. Pöytäkaivokalusteen erillisyyttä arvioitaessa merkitystä on kuitenkin katsottava olevan sillä, onko pöytäkaivokaluste kiinnitetty pöytään vai onko se irti pöydästä. Myös pöytäkaivokalusteen kiinnitystavalla saattaa olla sanotussa suhteessa merkitystä.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksen mukaan (sivu 3, rivit 17–18) pöydän alle sijoitettava kaluste on laatikko, joka useimmiten yltää lähes lattiaan saakka. Toisaalta mainitun selityksen mukaan (sivu 3, rivit 25–30) kyseessä olevaan kalusteeseen kuuluu pöydän alapintaan, pöytäluukun alle kiinnitetty, olennaisesti umpinainen kotelo siten, että kotelon alareuna ulottuu lähes lattiaan. Kotelo on tuettu alareunastaan lattiaan korkeudeltaan säädettävien tukielimien avulla, jotta kotelon paino ei vahingoittaisi pöytää.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut seikat viittaavat siihen, että pöytäkaivokaluste olisi kiinnitetty pöytään. Kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 ei kuitenkaan sisällä pöytäkaivokalusteen kiinnittämistä koskevia määritteitä, vaan määrittelee pöytäkaivokalusteen pöydästä erilliseksi.

Edellä esitetty huomioon ottaen itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei pöytäkaivon erillisyyttä koskevan määritteen osalta ilmaista hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla täsmällisesti, mitä hyödyllisyysmallilla halutaan suojata.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 ei määrittele keksintöä hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin edellyttämällä täsmällisyydellä. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei siten ole jo sanotun johdosta rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina.

4.2 Uutuus ja keksinnöllisyys

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 ei määrittele keksintöä hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin edellyttämällä täsmällisyydellä, minkä johdosta itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei jo sanotun vuoksi ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Mikäli vastoin markkinaoikeuden edellä esittämää näkemystä itsenäisen suojavaatimuksen 1 katsottaisiin määrittelevän keksinnön hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin edellyttämällä täsmällisyydellä, markkinaoikeus ottaa seuraavassa kuitenkin kantaa myös siihen, onko mainitun suojavaatimuksen mukainen keksintö rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina sen perusteella, että kyseinen keksintö on uusi tunnettuun tekniikan tasoon nähden ja se eroaa selvästi siitä.

Kysymyksessä olevaa hyödyllisyysmallia koskevassa selityksessä tunnettujen pöytäkaivokalusteiden ongelmana on pidetty sotkussa olevia kytkentäkaapeleita.

Edellä mainittuun liittyen kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaan pöytäkaivokalusteeseen kuuluu lattiaa kohti ulottuva kotelo, jonka yläosassa on välipohja, jonka yläpuolella on tila, jossa on ainakin välipohjan kannattamaksi järjestettyjä kytkentäkaapeleiden liittimiä, ja jotka kytkentäkaapelit liittimiä lukuun ottamatta on sovitettu vapaina ollessaan sijaitsemaan kotelossa välipohjan alapuolisessa tilassa, ja jossa välipohjassa on läpivientiaukkoja kytkentäkaapeleita varten ja joiden läpivientiaukkojen koko on mitoitettu sellaisiksi, että kytkentäkaapelit mahtuvat läpivientiaukkojen läpi, mutta kaapeleiden päässä olevat liittimet eivät mahdu läpi.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa D1 on esitetty pöytäkaivokaluste, joka käsittää pöydässä olevan luukun alle sijoitettavan, lattiaa kohti ulottuvan kotelon (kuviot 1 ja 2). Kotelon yläosassa on välipohja, jonka yläpuolella on tila, jossa on välipohjan kannattamaksi järjestettyjä kytkentäkaapeleita liittimineen (kuviot 3 ja 4). Kytkentäkaapelit sijaitsevat liittimiä lukuun ottamatta vapaina ollessaan kotelossa välipohjan alapuolisessa tilassa (kuvio 2).

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa esitetty, edellä mainittu ongelma on sen itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ratkaistu edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 ilmenevällä tavalla. Vaikka nimittäin viitejulkaisusta D1 ei sinänsä ilmene täsmällisesti, miten kytkentäjohdot ja niiden päissä olevat liittimet ovat kannatettuina välipohjan yläpuolella, markkinaoikeus katsoo, että pöytäkaivokalusteita tunteva alan ammattimies osaa ilman keksinnöllistä toimintaa käyttää kyseisestä viitejulkaisusta D1 tunnettua liitäntäjohtojen järjestelyä erilaisissa ja eri tavoin pöydän suhteen järjestetyissä kalusteissa. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen pöytäkaivokaluste ei siten eroa selvästi siitä, mikä on tullut aikaisemmin tunnetuksi riippumatta siitä, miten suojavaatimukseen sisältyvää määritettä pöytäkaivokalusteen erillisyydestä tulkitaan.

5 Epäitsenäiset suojavaatimukset

Tarkasteltavana oleva suojavaatimusasetelma koostuu itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2–5. Edellä todetulla tavalla itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua epäitsenäisten suojavaatimusten rekisteröimisestä hyödyllisyysmallina.

6 Johtopäätös

Edellä todetulla tavalla kysymyksessä oleva itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Valitus on tämän vuoksi hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Ari Wirén sekä markkinaoikeusinsinöörit Kirsikka Etuaho ja Erkki Tiala.

PRH:n päätös

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 8.6.2017 taltionumero 2739.