MAO:628/15

HAKEMUS

Vaatimukset

Julius Sämann Ltd (jäljempänä myös hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Jiffel Entertainment Oy:tä, Jiffel Music Oy:tä, A:ta, B:tä ja C:tä (jäljempänä yhdessä myös vastapuolet tai vastaajat)

1. ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla tarjoamasta, myymästä ja markkinoimasta hakemuksen liitteen 1 mukaisia kuusipuunmallisia ilmanraikastimia

2. ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä sanaa WUNDERBOY ilmanraikastintuotteiden yhteydessä

3. (i) sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä hakemuksen liitteen 2 mukaisia pakkauksia elinkeinotoiminnassaan ja (ii) ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä hakemuksen liitteen 2 mukaisia logoja elinkeinotoiminnassaan

4. ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä hakemuksen liitteen 3 mukaisia kuvia markkinoinnissaan ja elinkeinotoiminnassaan

5. ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä hakemuksen liitteen 4 mukaisia kuusikuvioita tai niiden kanssa olennaisesti samankaltaisia tunnuksia elinkeinotoiminnassaan

6. ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla käyttämästä ilmaisua WUNDERBOY elinkeinotoiminnassaan.

Julius Sämann Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus vahvistaa kunkin kiellon noudattamiseksi 100.000 euron määräisen uhkasakon.

Perusteet

Julius Sämann Ltd omistaa immateriaalioikeudet kuusipuunmallisiin WUNDER-BAUM-nimellä markkinoitaviin ja myytäviin ilmanraikastimiin, joita on valmistettu, myyty ja markkinoitu eri puolilla maailmaa vuosikymmenten ajan.

Hakijan tietoon on syyskuussa 2014 tullut, että vastapuolet ovat tuoneet markkinoille ilmanraikastimen, joka on ulkomuodoltaan ja pakkaukseltaan yhteneväinen hakijan tunnetun tuotteen ja sen pakkauksen kanssa. Vastapuolten tuotetta markkinoidaan lisäksi hakijan WUNDER-BAUM-tunnuksen kanssa samankaltaisella nimellä WUNDERBOY.

Hakija on syyskuussa 2014 vaatinut vastapuolia lopettamaan tavaramerkkiensä loukkaamisen, minkä jälkeen osapuolten välillä käytiin sovintoneuvotteluja useiden kuukausien ajan. Sovintoneuvottelut päättyivät tuloksettomina keväällä 2015.

Hakijan lukuisista vaatimuksista huolimatta vastapuolet ovat jatkaneet hakijan tavaramerkkioikeuksien loukkaamista sekä sopimatonta menettelyään. Pitkään jatkuneesta loukkaavien tunnusten käytöstä on aiheutunut hakijalle jo huomattavaa vahinkoa. Hakemuksessa vaadittujen kieltojen määrääminen on tarpeen hakijalle aiheutuvan haitan ja vahingon määrän rajoittamiseksi.

Hakija on kuusipuunmallisten kuviotavaramerkkien ja sanatavaramerkin WUNDER-BAUM haltija. Hakijan merkkejä ovat esimerkiksi kansallinen tavaramerkki numero 109644 (kuvio), yhteisön tavaramerkki numero 012525507 (kuvio) ja yhteisön tavaramerkki numero 004444791 WUNDER-BAUM. Mainitut tavaramerkkirekisteröinnit kattavat muun ohella ilmanraikastustuotteet luokissa 3 ja 5.

Hakija on jo vuosien ajan käyttänyt mainonnassaan ja myyntipakkauksissaan logoa, jossa sen tavaramerkki WUNDER-BAUM esiintyy valkoisin kirjaimin punaisella kaarevalla pohjalla. Logo sisältää lisäksi mustan tyylitellyn alleviivauksen. Hakijan myyntipakkaukset koostuvat läpinäkyvästä muovipakkauksesta sekä keltaisesta pahvista, jossa esiintyy hallitsevasti edellä kuvattu puna-musta-valkoinen logo.

Hakijan tavaramerkit ovat myös vakiintuneita ja laajalti tunnettuja. Hakijalla on tavaramerkkiensä perusteella oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassaan niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia. Hakijalla on oikeus myös kieltää omaperäisten ja tunnettujen tuotteidensa orjallinen jäljittely sekä tuotteidensa maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö. Sanotut hakijan oikeudet voidaan vahvistaa ulosottokelpoisella ratkaisulla.

Osana vastapuolten elinkeinotoimintaa on 30.5.2014 julkaistu Justimus-nimisen yhtyeen albumi "WUNDERBOY". Vastapuolet ovat käyttäneet kuusipuunmallisen ilmanraikastimen kuvaa ja sanaa WUNDERBOY mainonnassaan ja elinkeinotoiminnassaan. Vastapuolten myymien ja kaupanpäällisinä tarjoamien hajukuusten myyntipakkaukset koostuvat läpinäkyvästä myyntipakkauksesta sekä keltaisesta pahvista, jossa esiintyy sana WUNDERBOY logomuodossa koostuen punaiselle kaarevalle pohjalle kirjatusta valkoisesta tekstistä, jonka alla on musta tyylitelty alleviivaus.

Vastapuolet ovat käyttäneet elinkeinotoiminnassaan hakijan tuotteisiin ja tavaramerkkeihin nähden identtisenmallisia kuusipuunmuotoisia ilmanraikastimia, samankaltaista tunnusta WUNDERBOY sekä hakijan myyntipakkausten ja logojen kanssa lähes identtisiä myyntipakkauksia ja logoja. Hakija on saattanut tavaramerkkiensä loukkauksen sekä vastapuolten sopimattoman menettelyn todennäköiseksi.

Hakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi hakijalle merkittävää haittaa. Hakijan lukuisista vaatimuksista huolimatta vastapuolet ovat edelleen jatkaneet hakijan tavaramerkkien loukkaamista ja sopimatonta menettelyään. Vastapuolten menettelystä aiheutuva vahinko näin ollen kasvaa koko ajan. Immateriaalioikeuksille aiheutettua vahinkoa on aina vaikea määritellä ja korvata täysimääräisesti jälkikäteen. Loukkauksen ja sopimattoman menettelyn käsillä olo on tässä asiassa selvää. Vastapuolten menettely on lisäksi ollut tahallista.

Kuluttajat olettavat vastapuolten tuotteiden ja markkinoinnin liittyvän jollakin tavoin hakijayhtiöön ja että tunnuksilla WUNDER-BAUM ja WUNDERBOY varustetut tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä. Vastapuolten menettelyn perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että vastapuolten ja hakijan välillä olisi liikesuhde. Vastapuolet esittävät omat tuotteensa hakijan tuotteiden jäljitelminä tai toisintoina ja kuluttajat sekoittavat tuotteet toisiinsa.

Lisäksi vastapuolten toiminta aiheuttaa haittaa hakijan tavaramerkkien erottamiskyvylle, sillä hakijan tavaramerkkien kyky yksilöidä tavarat heikkenee samankaltaisen merkin käytön johdosta. On olemassa vaara, että kohdeyleisö alkaa hahmottaa kuusipuunmallisen ilmanraikastimen ja WUNDERB-alkuisen sanallisen elementin autoissa käytettäviä ilmanraikastimia kuvailevana geneerisenä piirteenä ja että hakijan merkkien erottamiskyky sen johdosta heikkenee tai vesittyy. Hakijan tavaramerkkien käyttämisellä heikennetään tavaramerkkien arvoa.

Vastapuolten toiminta aiheuttaa haittaa myös hakijan tavaramerkkien maineelle. Tämä haitallinen toiminta, jota kutsutaan myös pilaamiseksi tai heikentämiseksi ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön niin, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vastapuolten musiikkivideolla hakijan tavaramerkit esitetään halventavaan sävyyn ja vastapuolten menettely merkitsee hakijan tavaramerkkien vähättelyä ja panettelua. Ottaen huomioon, että musiikkivideolla ja kysymyksessä olevan laulun sanoituksessa käsitellään alkoholin käyttöä yhdistettynä autoiluun, alaikäisiin kohdistuvia seksuaalisia viittauksia sekä väkivaltaa, on selvää, että hakijan tavaramerkkien esiintyminen sanotussa yhteydessä on haitaksi niiden maineelle. Tavaramerkkien käyttämisellä sanotunlaisessa yhteydessä on negatiivinen vaikutus tavaramerkkien imagoon.

Hakemuksessa vaadittujen kieltojen määräämisestä ei sen sijaan aiheutuisi vastapuolille kohtuutonta haittaa. Vastapuolet ovat käyttäneet elinkeinotoiminnassaan kuusenmallisia tunnuksia sekä sanaa WUNDERBOY sekä jäljitelleet hakijan tuotepakkausten ulkoasua jo yli vuoden ajan. Kysymys on musiikkialbumista sekä siihen liittyvästä markkinointimateriaalista ja oheistuotteista, joiden osalta tuotteiden elinkaari on tavanomaisesti sellainen, että albumia ja sen oheistuotteita myydään voimakkaimmin juuri albumin julkaisun jälkeen. Vastapuolten WUNDERBOY-albumin ja siihen liittyvien oheistuotteiden myynti on oletettavasti jo laskenut huomattavasti siitä, mitä se oli levyn julkaisemisajankohtana ja välittömästi sen jälkeen. Vastapuolten liiketoiminta ei näin ollen vaarantuisi hakemuksen hyväksymisen johdosta.

Edellä esitetyn johdosta hakijan intressi vastapuolten menettelyn kieltämiseen on voimakkaampi kuin vastapuolten intressi tahallisesti loukata hakijan tavaramerkkejä sekä menetellä sopimattomasti.

VASTAUS

Vaatimukset

Jiffel Entertainment Oy, Jiffel Music Oy, A, B ja C ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta siltä osin kuin kieltovaatimukset kohdistuvat Youtube, Spotify, iTunes, Facebook, Instagram ja Twitter-palveluissa tapahtuvaan käyttöön ja hylkää hakemuksen muilta osin tai hylkää hakemuksen kokonaisuudessaan.

Perusteet

Markkinaoikeudella ei ole asiassa toimivaltaa Youtube, Spotify, iTunes, Facebook, Instagram ja Twitter-palveluiden osalta, koska mainittujen palveluiden käyttämät serverit eivät sijaitse Suomessa.

Jiffel Music Oy sekä A, B ja C ovat vääriä vastapuolia käsillä olevassa asiassa. Jiffel Music Oy on musiikkituotantoyhtiö, joka tarjoaa studiopalveluita musiikkialan ammattilaisille. Justimus-huumoritaiteilijarymän jäsenet A, B ja C puolestaan toimivat levyttävinä ja esiintyvinä musiikkiartisteina/koomikkoina, jotka ovat luovuttaneet kaikki audiovisuaalisten tuotteiden relevantit oikeudet Jiffel Entertainment Oy:lle. Jiffel Entertainment Oy on näin ollen asiassa ainoa oikea vastapuoli. Sillä on yksinomainen oikeus Justimus-artistin kuva-, video- ja äänitallenteisiin sekä oheis- ja fanituotteisiin. Jiffel Entertainment Oy on valmistanut, myynyt ja julkaissut kaikki kiistan kohteena olevat Justimus-artistin Wunderboy-albumiin liittyvät audiovisuaaliset tuotteet ja oheismateriaalin sekä itse kyseisen albumin.

Hakijan vaatimukset ovat myös yksilöimättömiä ja täytäntöönpanokelvottomia siltä osin kuin niissä viitataan hakemuksen liitteisiin yksilöimättä vaatimuksessa kiellon sisältöä.

Vaade-edellytys ei täyty käsillä olevassa asiassa. Käsillä on niin sanottu etukäteisnautintatilanne, jolloin vaade-edellytyksen mukaiselle todennäköisyydelle on asetettu korkea kynnys.

Hakijan tavaramerkit eivät ole laajalti tunnettuja Suomessa eivätkä nauti suojaa yli tavaramerkkiluokkien. Hakija ja vastapuolet toimivat eri toimialoilla ja hakijan tavaramerkit on rekisteröity eri tavaroille vastapuolten toimintaan nähden. Hakijan tavaramerkit ja vastapuolten käyttämät tunnukset eivät siten voi olla toisiinsa sekoitettavissa.

Vastapuolten Wunderboy-kappale, sen audiovisuaaliset toisinnot taikka Wunderboy-hajustekuuset eivät ole sekoitettavissa hakijan kansalliseen tavaramerkkiin numero 109644 (kuvio), jossa tavanomaiseen kuusenmuotoiseen kuvioon on isoilla kirjaimilla vinosti kirjoitettu sana WUNDER-BAUM. Sanat Wunderboy ja WUNDER-BAUM eroavat visuaalisesti monilla tavoin toisistaan. Hakijan tavaramerkkiin sisältyvä sanan alkuosa "wunder" ei ole kysymyksessä olevan merkin määräävä tai erottamiskykyinen osa eikä hakijalla ole siihen yksinoikeutta. Sana "wunder" tarkoittaa saksankielellä ihmettä ja sanan WUNDER-BAUM alkuosassa sillä on kuvaileva merkitys.

Hakijan yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus (numero 012525507), joka koskee kuusenmuotoista kuviota, on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toimesta todettu erottamiskyvyttömäksi ja hakemus on näin ollen hylätty. Hakija on tosin valittanut päätöksestä ja valitusmenettely on vireillä. Hakija ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että sanottu merkki olisi erottamiskykyinen Suomessa.

Sikäli kuin hakijan tunnusmerkkien ja Justimus-artistin Wunderboy-kappaleen ja sen toisintojen välillä on jonkinlainen yhtäläisyys, on kyse sallitusta parodiasta. Parodia on kiellettyä ainoastaan siinä tapauksessa, että parodiassa käytetään toisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä ja että parodia aiheuttaa sekaannusvaaraa oikean merkin alkuperän ja tarkoituksen osalta. Wunderboy-kappaleessa tehdään pilaa niin sanotusta "amiskulttuurista", jota esiintyy esimerkiksi Pohjanmaalla nuorten miesten keskuudessa. Sana "Wunderboy" on vakiintunut käsite nuorison keskuudessa kuvaamaan "amiksia" ja "bensalenkkareita" eli nuoria miehiä, usein ammattikoululaisia, jotka tuunailevat autoja ja joiden kulttuuriin on jo vuosikymmeniä kuulunut hajukuuset, karvanopat ja teknomusiikki. Wunderboy-kappaleessa ja sen videolla ei pyritä yhdistämään alkoholin käyttöä ja autoilua eikä se kuvaa alaikäisten tyttöjen seksuaalista häirintää, vaan siinä pyritään esittämään amiskulttuuriin kuuluvia, oikeasta elämästä tulevia yleisiä tilannekuvia. Videolla ei missään vaiheessa esitetä auton kuljettajaa juomassa alkoholia ajon aikana. Kappaleen sanoissa ei mainita sanaa Wunder-baum kertaakaan ja hajukuusi mainitaan ainoastaan yhden kerran. Kappaleen tyylinä on selvästi parodia ja siinä mainitaan useita muita kyseiseen kulttuuriin liittyviä tavaramerkkejä. Kappaleen videolla Wunderboy-hajustekuusia näkyy muutaman kerran ja kertosäkeen aikana videolla tanssii vihreään Wunderboy-hajustekuuseen pukeutunut henkilö.

Wunderboy-kappaleen toisinnot eivät millään tavoin viittaa hakijan toimialaan, tunnusmerkkien alkuperään tai niiden rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Väitettyä sekaannusvaaraa ja loukkausta ei näin ollen ole tapahtunut.

Jiffel Entertainment Oy tosin valmistutti keväällä 2014 Wunderboy-singlen ja -albumin lanseerauksen yhteydessä hakemuksessa mainittuja Wunderboy-hajustekuusia, joita tarjottiin oheistuotteina albumin tai singlen ostajille ja jotka olivat lyhyen ajan myynnissä Motonet-myymälöissä. Jiffel Entertainment Oy on kuitenkin syksyllä 2014 hakijan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen poistanut kaikki Wunderboy-hajustinkuuset myynnistä, mikä on myös vahvistettu hakijalle kirjallisesti.

Wunderboy-kappaleen myynnin kieltäminen tai rajoittaminen aiheuttaisi Jiffel Entertainment Oy:lle peruuttamatonta vahinkoa. Wunderboy-kappale on Justimus-ryhmän suosituin ja toivotuin kappale ja Wunderboy-albumi taas sen toistaiseksi ainoa albumi ja näin ollen ryhmän tärkein musiikkituote, joka mahdollistaa kaiken artistin ympärillä tapahtuvan toiminnan, kuten live-esiintymiset. Wunderboy-albumi on myös Jiffel Entertanment Oy:n ensimmäinen Emma-ehdokkaana ollut julkaisu ja se oli julkaisuviikollaan Suomen virallisen albumilistan ensimmäisellä sijalla. Jiffel Entertainment Oy:n liiketoiminta perustuu musiikkituotteiden myyntiin ja Justimus on sen tärkein ja suosituin artisti. Ilman Justimus-ryhmää ja Wunderboy-albumia Jiffel Entertainment Oy:llä ei käytännössä olisi liiketoimintaa.

Justimus-ryhmä on huumoriryhmä, jonka kaikissa kappaleissa tai videoissa tehdään parodiaa erilaisilla asioilla, tavaroilla ja brändeillä. Wunderboy-albumin kaupallisen menestys ei ole johtunut hakijan tavaramerkkeihin liittyvistä seikoista, vaan ainoastaan Justimus-ryhmän sosiaalisessa mediassa pitkään tekemästä työstä, joka on kasvattanut Justimuksen Youtube-kanavan tilaajamäärältään Suomen suurimmaksi jo vuonna 2013.

Myös digitaalisissa kanavissa menestyminen, joka on Justimus-ryhmälle erittäin tärkeää, perustuu pitkäjänteiseen työhön ja kertyneisiin kuuntelijalukuihin. Mikäli esimerkiksi Wunderboy-kappaletta tai -albumia jouduttaisiin muokkaamaan jollakin tavalla, aiheuttaisi kappaleiden uudelleen syöttäminen musiikkikauppajärjestelmiin lukujen nollauksen ja sitä kautta suuren tappion artistin arvolle ja näin ollen myös Jiffel Entertainment Oy:lle.

Hakemuksen perusteena olevat seikat ovat tulleet hakijan tietoon jo syyskuussa 2014, eli lähes vuosi sitten, minkä jälkeen Wunderboy-hajustekuusien myynti on välittömästi lopetettu.

Hakemuksen hyväksyminen johtaisi käytännössä Jiffel Entertainment Oy:n liiketoiminnan lopettamiseen ja aiheuttaisi huomattavaa haittaa Justimus-ryhmän uralle. Hakemuksen hylkäämisestä ei sen sijaan tässä vaiheessa aiheutuisi mitään merkittävää tai peruuttamatonta vahinkoa hakijalle.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Sovellettavat säännökset ja asian tarkastelun lähtökohdat

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan turvaamistoimesta päättää pykälän 1 ja 2 momentissa säädetyn sijasta markkinaoikeus muun ohella, jos pääasia on oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1–10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 momentissa mainitussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty riita-asia taikka mainitun lain 1 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asia ja pääasian oikeudenkäynti on vireillä markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n 7 kohdan mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi tavaramerkkilaissa. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina myös sen toimivaltaan säädetyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevat asiat.

Hakija on pannut pääasiat, eli muun ohella tavaramerkkilakiin perustuvan riita-asian (diaarinumero 2015/421) sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevan markkinaoikeudellisen asian (diaarinumero 2015/422) vireille markkinaoikeuteen 26.6.2015 toimittamallaan kirjelmällä.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla niin sanotulla yleisluontoisella turvaamistoimella markkinaoikeus voi kieltää muun ohella tavaramerkkioikeutta loukkaavan menettelyn tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisen menettelyn.

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Sanotun lain 7 §:n mukaan 6 §:ssä tarkoitettu kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Hakija on muilta, paitsi myyntipakkausten käyttämistä koskevan kieltovaatimuksen 3 (i) osalta vaatinut ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen kiellon määräämistä. Vaatimuksen 3 (i) osalta hakija on vaatinut yksinomaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on näin ollen vaatimusta 3 (i) lukuun ottamatta kunkin vaatimuksen osalta arvioitava ensiksi sitä, onko käsillä edellytykset määrätä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu turvaamistoimi yhtäältä tavaramerkkilakiin ja toisaalta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin nojautuvin perustein. Tämän jälkeen on arvioitava sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen kiellon edellytysten täyttymistä vaatimuksen 3 (i) osalta ja mahdollisesti muidenkin vaatimusten osalta, mikäli turvaamistoimen myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

Hakemus on edeltä ilmenevin tavoin kohdistettu kaikilta osin sekä Jiffel Entertainment Oy:öön ja Jiffel Music Oy:öön että Justimus-ryhmän jäseniin A:han, B:hen ja C:hen. Vastapuolten ilmoituksen mukaan Jiffel Entertainment Oy on kuitenkin ainoa taho, joka on valmistanut, markkinoinut, myynyt ja julkaissut kaikki kiistan kohteena olevat Justimus-artistin Wunderboy-albumiin liittyvät audiovisuaaliset tuotteet ja oheismateriaalin sekä itse kyseisen albumin. Jiffel Music Oy on vastapuolten ilmoituksen mukaan myynyt Justimus-artistille ja sen levy-yhtiölle Jiffel Entertainment Oy:lle musiikin äänittämiseen liittyviä palveluja ja Justimus-ryhmän artistit ovat luovuttaneet audiovisuaalisten tuotteiden valmistamiseen, markkinoimiseen ja myymiseen liittyvät yksinomaiset oikeudet Jiffel Entertainment Oy:lle.

Markkinaoikeus katsoo, että vastapuolten esittämän johdosta hakijan väittämä oikeus Jiffel Music Oy:tä, A:ta, B:tä ja C:tä vastaan on sillä tavoin epäselvä ja tulkinnanvarainen, ettei turvaamistoimen tai väliaikaisen kiellon määräämiselle sanottuja tahoja kohtaan ole riittäviä perusteita. Asiassa on siten jatkossa enää arvioitava, onko hakija esittänyt riittävät perusteet oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimimääräyksen tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisen väliaikaisen kiellon määräämiseksi Jiffel Entertainment Oy:tä (jäljempänä myös Jiffel) vastaan.

2. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen turvaamistoimi

2.1. Vaade-edellytyksen arviointi väitetyn tavaramerkkien loukkauksen perusteella

2.1.1. Hakijan tavaramerkkioikeudet

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöinnin ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun niin sanotun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskevissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hakija kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaako vastapuoli joltakin osin hakijan turvaamistoimihakemuksessa tarkoitettuja oikeuksia. Mainitut seikat kuuluvat vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan vastaan vaatimansa oikeus.

Hakija on vaatimusta 3 (i) lukuun ottamatta perustanut vaatimuksensa yhtäältä siihen, että vastapuolet menettelemällä kiellettäväksi vaadituilla tavoin loukkaavat sen tavaramerkkioikeuksia. Tavaramerkkilakiin perustettujen vaatimustensa perusteina hakija on turvaamistoimihakemuksessa yksilöinyt kansallisen tavaramerkin numero 109644 (kuvio), yhteisön tavaramerkin numero 012525507 (kuvio) ja yhteisön tavaramerkin numero 004444791 WUNDER-BAUM. Hakija on vaatimustensa tueksi väittänyt lisäksi, että edellä kuvatut tunnukset ovat vakiintuneet sen tavaramerkeiksi ja että ne ovat laajalti tunnettuja.

Hakijalle on asiassa esitetyn selvityksen perusteella rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 109644 (kuvio), joka muodostuu kuusipuun muotoisesta kuviosta, jonka keskivaiheilla on kahdelle riville vinottain sijoitettu teksti "WUNDER-BAUM". Sanottu merkki kattaa luokassa 5 tavarat "Valmisteet ilman puhdistamiseen ja raikastamiseen, sekä deodorantit".

Hakijalle on rekisteröity myös yhteisön tavaramerkki numero 004444791 WUNDER-BAUM, joka kattaa luokassa 3 tavarat "Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, dashboard cleaners, glass cleaners, carpet cleaners and upholstery cleaners for automobiles" sekä luokassa 5 tavarat "Air fresheners".

Esitetystä selvityksestä käy lisäksi ilmi, että hakija on 22.1.2014 tehnyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (numero 012525507), jossa rekisteröintiä on haettu kuusipuun muotoiselle kuviolle luokan 3 tavaroille "Air fragrancing preparations". Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on asiassa esitetyn selvityksen (vastauksen liite 3) mukaan 17.7.2014 kuitenkin hylännyt tavaramerkkihakemuksen puuttuvan erottamiskyvyn johdosta, mistä päätöksestä hakija on valittanut viraston valituslautakuntaan. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hakijan ei näin ollen voida katsoa saattaneen todennäköiseksi, että sillä olisi rekisteröintiin perustuva oikeus tavaramerkkiin, joka muodostuu yksinomaan kuusipuun muotoisesta kuviosta ilman sanaelementtiä.

Tavaramerkkien vakiintumista ja laajaa tunnettuutta koskevien väitteiden osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan. Hakemuksessa on yleisesti viitattu siihen, mitä hakemuksen liitteeksi otetussa pääasiaa koskevassa kanne- ja hakemuskirjelmässä on lausuttu hakijan tavaramerkeistä ja tuotepakkauksista. Sanotussa kirjelmässä on hakijan tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskeva väitteen tueksi viitattu muun ohella siihen, että hakijan kuusipuunmallista WUNDER-BAUM -ilmanraikastinta on myyty keskeytyksettä Suomessa vuodesta 1966 lukien ja että vuosien 2009–2013 aikana WUNDER-BAUM -ilmanraikastinten myynti on Suomessa ollut yli kolme miljoonaa kappaletta. Edelleen vuonna 2014 Suomessa on myyty yli 750.000 WUNDER-BAUM-ilmanraikastinta. Kirjelmässä on ilmoitettu lisäksi, että hakijan kuusipuunmallisilla WUNDER-BAUM-tuotteilla on Suomessa vuonna 2013 ollut 76,7 prosentin markkinaosuus.

Markkinaoikeus toteaa, että ottaen huomioon muun ohella hakijan ilmoittamat myyntimäärät sekä markkinaosuus, joita Jiffel ei sinänsä ole kiistänyt, on pidettävä todennäköisenä, että hakijan edellä mainitut tavaramerkit ovat ainakin jossakin määrin tunnettuja Suomessa. Hakija ei kuitenkaan ole tässä turvaamistoimiasiassa esittänyt sellaista näyttöä tavaramerkkiensä vakiintumisesta tai niiden laajasta tunnettuudesta, jonka perusteella sen voitaisiin tässä summaarisessa menettelyssä katsoa saattaneen todennäköiseksi, että sillä olisi vakiintumisen perusteella edellä kuvattuihin tunnuksiin sen tavaramerkkirekisteröintejä laajempi yksinoikeus tai että sen tunnukset olisivat laajalti tunnettuja.

Siltä osin kuin vaatimukset on perustettu hakijan tavaramerkkioikeuksien loukkaukseen, on asiassa näin ollen arvioitava, onko hakija saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin todennäköiseksi, että Jiffel on menetellyt vaatimuksissa kuvatuin tavoin ja näin menetellessään loukannut hakijan yksinoikeutta rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 109644 (kuvio) tai yhteisön tavaramerkkiin numero 004444791 WUNDER-BAUM.

2.1.2. Vaatimukset 1 ja 2

Hakija on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia tarjoamasta, myymästä ja markkinoimasta hakemuksen liitteessä 1 esitetyn mukaisia kuusipuunmallisia ilmanraikastimia (vaatimus 1) ja käyttämästä sanan WUNDERBOY ilmanraikastintuotteiden yhteydessä (vaatimus 2). Hakemuksen liitteenä 1 on kaksi Jiffelin tuotetta kuvaavaa valokuvaa, joista ilmenee molemmilta puolilta kuvattuna kuusipuunmallinen, väriltään punainen ilmanraikastintuote, jonka toiselle puolelle on tuotteen keskiosaan sijoitettu tyylitelty teksti "Justimus" ja siihen liittyvä kuvioelementti. Tuotteen levennetyssä alaosassa on valkoisella pohjalla punaisella värillä teksti "Wunderboy". Tuotteen toiselle puolelle on keskelle kuusikuviota sijoitettu valkoisilla isoilla kirjaimilla kirjoitettu teksti "AMISPOP NEVER STOP" ja levennetyssä alaosassa on tälläkin puolella valkoisella pohjalla esitetty teksti "Wunderboy".

Asiassa on selvää, että Jiffel on valmistuttanut liitteen 1 mukaisia Wunderboy-hajustekuusia, että se on tarjonnut niitä oheistuotteina albumin tai singlen ostajille ja että näitä hajustekuusia on myyty Motonet-myymälöissä. Asiassa on siten arvioitava, onko hakija saattanut todennäköiseksi, että liitteessä 1 kuvatut ilmanraikastimet ja toisaalta ilmanraikastintuotteissa käytetty sana "Wunderboy" ovat sekoitettavissa hakijan edellä mainittuihin tavaramerkkeihin.

Jiffelin myymät ja tarjoamat tavarat (ilmanraikastimet) ovat olleet samoja kuin mille hakijan kansallinen tavaramerkki numero 109644 (kuvio) ja yhteisön tavaramerkki numero 004444791 WUNDER-BAUM on rekisteröity.

Vaatimuksen 1 osalta markkinaoikeus katsoo, että ottaen huomioon hakijan kansallisen tavaramerkin numero 109644 (kuvio) sekä liitteestä 1 ilmenevän Jiffelin tuotteen yhteneväinen kuusipuunmallinen muoto sekä niihin sisältyvien sanaelementtien WUNDER-BAUM ja Wunderboy yhteneväiset alkuosat, asiassa on jossain määrin todennäköisempää, että hakemuksen liitteestä 1 ilmenevä tunnus on sekoitettavissa hakijan kansalliseen tavaramerkkiin numero 109644 (kuvio) kuin että se ei olisi.

Vaatimuksen 2 osalta markkinaoikeus toteaa, että Jiffel on edellä kuvatuin tavoin käyttänyt sanaa "Wunderboy" ilmanraikastintuotteissaan ja näin ollen samoille tavaroille kuin mille hakijan yhteisön tavaramerkki numero 004444791 WUNDER-BAUM on rekisteröity. Ottaen tämän lisäksi huomioon tunnusten WUNDER-BAUM ja Wunderboy yhteneväiset alkuosat markkinaoikeus katsoo, että asiassa voidaan katsoa olevan jossain määrin todennäköisempää, että sanotut tunnukset ovat toisiinsa sekoitettavissa kuin että ne eivät olisi.

Edellä esitetty huomion ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on vaatimuksen 1 osalta Jiffeliä vastaan rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 109644 (kuvio) perustuva oikeus ja vaatimuksen 2 osalta yhteisön tavaramerkkiin numero 004444791 WUNDER-BAUM perustuva oikeus, jotka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

2.1.3. Vaatimus 3 (ii)

Hakija on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia käyttämästä hakemuksen liitteen 2 mukaisia logoja elinkeinotoiminnassaan.

Hakemuksen liitteessä 2 on kuvattuna Jiffelin edellä kuvattu ilmanraikastintuote myyntipakkauksessaan. Kuvassa ilmanraikastin on pakkauksen läpinäkyvän muoviosan sisällä. Muoviosaan kiinnitetyssä, väriltään keltaisessa pahvisessa yläosassa on näkyvissä punaisella kaarevalla pohjalla valkoinen teksti "WUNDERBOY". Punaisen taustaelementin alapuolella on tekstin punaista taustaelementtiä myötäilevä kaareva musta viiva. Pakkauksen pahviosan vasemmassa yläkulmassa on lisäksi logo, joka näyttää muistuttavan pakkauksessa näkyvillä olevassa, liitteen 1 mukaisessa ilmanraikastimessa olevaa Justimus-sanan sisältävää logoa. Liitteestä 2 ilmeneväksi logoksi on mahdollista lukea myös pakkauksen läpi näkyvään ilmanraikastintuotteeseen sisältyvä tekstielementti "AMISPOP NEVER STOP".

Hakijan vaatimuksessa 3 (ii) ei ole yksilöity, mitä kuvasta ilmeneviä logoja kieltovaatimus koskee. Vaatimuksessa 3 (ii) mainittuina "liitteen 2 mukaisina logoina" voidaan pitää ainakin edellä kuvattua Wunderboy-tekstin sisältävää mutta myös Justimus-tekstin sisältävää logoa. Vaatimuksen mukaisena määrättävä kielto kattaisi näin ollen ainakin sanotut logot. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole vedottu mihinkään sellaisiin seikkoihin, joiden perusteella voitaisiin katsoa olevan käsillä perusteet kieltää ainakaan edellä kuvatun "Justimus-logon" käyttö. Hakija ei näin ollen ole saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vaatimuksen 3 (ii) mukainen oikeus kieltää vastapuolia käyttämästä elinkeinotoiminnassaan liitteen 2 mukaisia logoja.

2.1.4. Vaatimus 4

Hakija on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia käyttämästä hakemuksen liitteen 3 mukaisia kuvia markkinoinnissaan ja elinkeinotoiminnassaan.

Markkinaoikeus toteaa, että vaatimus 4 on kohdistettu nimenomaisesti hakemuksen liitteenä 3 oleviin kuviin, ei esimerkiksi Wunderboy-kappaleeseen liittyvään musiikkivideoon. Hakijan vaatimuksen 4 hyväksyminen merkitsisi kaikkiin liitteeseen 3 sisältyviin kuviin kohdistuvan kiellon määräämistä. Vaade-edellytyksen täyttyminen tältä osin edellyttää näin ollen, että hakija saattaa kielto-oikeutensa todennäköiseksi jokaisen liitteeseen 3 sisältyvän kuvan osalta. Jiffel ei sinänsä ole kiistänyt liitteen 3 mukaisten kuvien käyttöä elinkeinotoiminnassaan.

Hakemuksen liitteeseen 3 sisältyy ensinnäkin valokuvia, joissa esiintyvät Justimus-ryhmän jäsenet ja joista osassa on näkyvissä liitteessä 1 kuvatun mukainen niin sanottu Wunderboy-ilmanraikastin siten, että siinä olevat tekstit ovat näkyvissä. Osassa kuvista on nähtävissä kuusipuunmuotoisia ilmanraikastimia roikkumassa takissa tai auton taustapeilissä. Osaan kuvista on liitetty edellä kuvattu Jiffelin ilmanraikastimissakin käytetty Wunderboy-logo.

Kieltovaatimuksen kohteena oleviin kuviin sisältyy niin ikään ilmeisesti musiikkivideosta kaapattuja pysähdyskuvia, joissa on näkyvissä erilaisissa tilanteissa kuusen muotoa muistuttavaan asuun pukeutunut hahmo, johon on kiinnitetty valkoinen teksti "WUNDERBOY". Liitteeseen 3 sisältyy kuitenkin myös kuvia (esimerkiksi 15, 17 ja 18), joissa ei varsinaisen kuvan osalta ole erotettavissa edes kuusen muotoa tai tekstiä "WUNDERBOY". Kysymyksessä olevien kuvien alapuolella on teksti Justimus – Wunderboy. Osa liitteen 3 kuvista on siten sellaisia, että ainoa sanotut kuvat hakemuksessa esitettyihin perusteisiin yhdistävä elementti on kuvan alapuolella oleva teksti Justimus – Wunderboy.

Markkinaoikeus toteaa hakijan tavaramerkkioikeuksista edellä lausutun mukaisesti, ettei asiassa ole saatettu todennäköiseksi, että hakijalla tavaramerkkioikeuksiensa perusteella olisi tavara- ja palvelulajista riippumaton yksinoikeus sanan WUNDER-BAUM tai siihen nähden samankaltaisten tunnusten käyttöön. Markkinaoikeus katsoo, ettei hakija ole saattanut todennäköiseksi, että liitteen 3 kuvissa olisi kysymys tunnuksen "Wunderboy" tai kuusenmuotoisten tunnusten käyttämisestä hakijan edellä mainittujen tavaramerkkirekisteröintien kattamille tavaroille. Hakijan ei näin ollen voida katsoa saattaneen todennäköiseksi, että sillä tavaramerkkioikeuksiensa perusteella olisi oikeus kieltää Jiffeliä käyttämästä liitteeseen 3 sisältyviä kuvia elinkeinotoiminnassaan.

2.1.5. Vaatimukset 5 ja 6

Hakija on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia käyttämästä hakemuksen liitteestä 4 ilmeneviä kuusikuvioita tai niiden kanssa olennaisesti samankaltaisia tunnuksia (vaatimus 5) ja ilmaisua WUNDERBOY (vaatimus 6) elinkeinotoiminnassaan.

Hakemuksen liitteessä 4 on kuvattu kuusikuviot, joista toiseen sisältyy sana WUNDER-BAUM ja joka siten vastaa hakijan kansallista tavaramerkkiä numero 109644 (kuvio). Toinen liitteen 4 kuusikuvioista taas vastaa tunnusta, jota hakija on edellä todetuin tavoin hakenut rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkkinä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei vaatimuksia 5 ja 6 edeltä ilmenevin tavoin ole rajattu koskemaan tunnusten käyttöä hakijan rekisteröityjen tavaramerkkioikeuksien kattamille tavaroille vaan kieltovaatimus on kohdistettu kaikkeen vastapuolten elinkeinotoimintaan.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei hakija ole tässä turvaamistoimiasiassa saattanut todennäköiseksi, että sen liitteestä 4 ilmenevät tunnukset olisivat laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja että ne tällä perusteella nauttisivat niin sanottua laajennettua, tavara- ja palvelulajeista riippumatonta suojaa. Markkinaoikeus toteaa, että jo tällä perusteella hakijan ei voida katsoa saattaneen todennäköiseksi, että sillä tavaramerkkeihinsä perustuvien oikeuksiensa johdosta olisi oikeutta kieltää Jiffeliä vaatimuksen mukaisesti käyttämästä liitteen 4 mukaisia kuusikuvioita tai ilmaisua WUNDERBOY kaikessa elinkeinotoiminnassaan.

2.2. Vaade-edellytyksen arviointi väitetyn sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa perusteella

Hakija on perustanut turvaamistoimen määräämistä koskevat vaatimuksensa tavaramerkkilain lisäksi myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Hakemuksessa on viitattu yleisesti siihen, mitä sen pääasiaa koskevassa kanne- ja hakemuskirjelmässä on lausuttu vastapuolten sopimattomasta menettelystä. Sanotussa kirjelmässä on väitetty, että vastapuolten tarjoamat ilmanraikastimet pakkauksineen ovat orjallisia jäljitelmiä hakijan omaperäisestä ja tunnetusta tuotteesta ja sen pakkauksesta ja että vastapuolet ovat joka tapauksessa sopimattomalla tavalla hyödyntäneet hakijan tavaramerkkeihin ja tuotteisiin yhdistettävää mainetta.

Vaatimusten 1 ja 2 osalta markkinaoikeus toteaa, että koska vaade-edellytyksen on katsottu näiltä osin täyttyvän jo hakijan tavaramerkkioikeuksien perusteella, ei asiassa ole syytä arvioida vaade-edellytyksen täyttymistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista johtuvin perustein.

Vaatimuksen 3 (ii) osalta markkinaoikeus edellä esitettyihin perusteisiin viitaten toteaa, ettei hakemuksessa ole yksilöity eikä siitä muutenkaan ilmene sellaista menettelyä, josta hakijalle voisi myöskään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella johtua oikeus kieltää Jiffeliä käyttämästä elinkeinotoiminnassaan liitteen 2 mukaisia logoja, mukaan lukien esimerkiksi niin sanottu Justimus-logo.

Vaatimuksen 4 osalta markkinaoikeus toteaa edellä mainittuun viitaten, että kiellettäviksi vaadittuihin valokuviin sisältyy muun ohella sellaisia kuvia, joissa esimerkiksi kuusen muoto ei ole näkyvissä vaan ainoa hakemuksessa esitettyihin perusteisiin yhdistyvä tekijä on kuvan alapuolella oleva teksti "Justimus – Wunderboy". Vaatimuksissa 5 ja 6 on edellä esitetyin tavoin vaadittu hakijan tietyille tavaroille rekisteröidyn tavaramerkin sekä tavaramerkkihakemuksen mukaisten ja niiden kansa olennaisesti samankaltaisten tunnusten sekä sanan "WUNDERBOY" käytön kieltämistä kaikessa vastapuolten elinkeinotoiminnassa.

Jiffel on hakemuksessa esitettyjen vaatimusten kiistämisen perusteena vedonnut muun ohella siihen, ettei hakijalla ole oikeutta kieltää kuusipuunmuotoisten tunnusten sekä edellä mainitun hahmon käyttämistä musiikkikappaleessa ja -videolla tai niiden markkinoinnissa, koska kysymyksessä on niin sanottu sallittu parodia. Jiffelin mukaan hakijalla ei myöskään ole yksinoikeutta sanaan Wunderboy, joka ei Jiffelin mukaan ensisijaisesti edes viittaa hakijaan ja sen tuotteisiin, vaan sillä on itsenäinen, nuorison keskuudessa vakiintunut merkitys.

Markkinaoikeus katsoo, että Jiffel on kiistämisellään ja sen tueksi esittämillään perusteilla saattaneet kysymyksen menettelyn sopimattomuudesta siinä määrin epävarmaksi, ettei hakijan voida tässä summaarisessa turvaamistoimiasiassa katsoa saattaneen riittävän todennäköiseksi, että sillä olisi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla oikeus kieltää vastapuolia myöskään käyttämästä vaatimuksen 4 mukaisesti hakemuksen liitteen 3 mukaisia kuvia, vaatimuksen 5 mukaisesti hakemuksen liitteen 4 mukaisia tunnuksia tai niiden kanssa olennaisesti samankaltaisia tunnuksia taikka vaatimuksen 6 mukaisesti sanaa "WUNDERBOY" elinkeinotoiminnassaan.

2.3. Vaaraedellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskevissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että hakija on saattanut todennäköiseksi, että sillä tavaramerkkiensä perusteella on oikeus kieltää Jiffeliä tarjoamasta, myymästä ja markkinoimasta hakemuksen liitteen 1 mukaisia kuusipuunmallisia ilmanraikastimia (vaatimus 1) ja käyttämästä sanaa "Wunderboy" ilmanraikastintuotteiden yhteydessä (vaatimus 2).

Jiffel on kuitenkin ilmoituksensa mukaan lopettanut liitteen 1 mukaisten ilmanraikastinten tarjoamisen jo syksyllä 2014. Vastauksen liitteenä 1 on lisäksi vastapuolten asiamiehen hakijan silloiselle asiamiehelle lähettämä 18.9.2014 päivätty kirje, jossa on vahvistettu WUNDER-BAUM-tavaramerkkien käytön lopettaminen merkkien kattamille tavaroille, mukaan lukien ilmanraikastimille. Vastauksen liitteenä 2 on lisäksi vastapuolten asiamiehen hakijan asiamiehelle lähettämä sähköpostiviesti, jossa on todettu muu ohella, että Wunderboy-ilmanraikastinten myynti on lopetettu syyskuussa 2014 heti hakijan asiamiehen yhteydenoton jälkeen.

Markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevissa olosuhteissa voidaan Jiffelin ilmoituksen sekä mainitun kirjeen ja sähköpostiviestin perusteella pitää varsin epätodennäköisenä, että Jiffel jatkaisi tai uudistaisi hakemuksen vaatimuksissa 1 ja 2 kiellettäväksi vaadittua menettelyä.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä turvaamistoimen määräämiselle asetetut edellytykset eivät täyty.

3. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu väliaikainen kielto

Hakija on vaatimuksessaan 3 (i) vaatinut yksinomaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla, että markkinaoikeus kieltää vastaajia käyttämästä hakemuksen liitteen 2 mukaisia pakkauksia. Hakija on myös vaatimusten 1, 2, 3 (ii), 4, 5 ja 6 osalta toissijaisesti vaatinut, että kielto määrätään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuna väliaikaisena kieltona.

Hakemuksessa on väitetty, että vastaajat ovat jäljitelleet hakijan tuotteen ja sen pakkauksen ulkoasua ja hakijan voidaan näin ollen vaatimusten 1, 2 ja 3 (i) osalta katsoa vedonneen siihen, että Jiffelin tarjoamat tuotteet pakkauksineen ovat orjallisia jäljitelmiä hakijan omaperäisestä ja tunnetusta tuotteesta ja sen pakkauksesta.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain alkuperäisen väliaikaista kieltoa koskeneen 7 §:n (1061/1978) esitöissä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hakemuksen liitteenä olevasta kirjelmästä ilmenevä hakijan tuote ja sen pakkaus sekä hakemuksen liitteestä 1 ilmenevä Jiffelin ilmanraikastintuote ja sen liitteestä 2 ilmenevä pakkaus ja osa niihin sisältyvistä elementeistä muistuttavat huomattavasti toisiaan. Ottaen kuitenkin huomioon, että Jiffel on edellä todetuin tavoin ilmoittanut lopettaneensa kysymyksessä olevien tuotteiden myynnin jo syksyllä 2014 ja että asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja niitä koskeva todistelu tulevat tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä, markkinaoikeus katsoo, ettei väliaikaisen kiellon määräämiselle ole ilmanraikastintuotteiden tarjoamiseen liittyvien vaatimusten 1 ja 2 tai myyntipakkauksen käyttöä koskevan vaatimuksen 3 (i) osalta edellytyksiä.

Muiden vaatimusten eli vaatimusten 3 (ii), 4, 5 ja 6 osalta markkinaoikeus on edellä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen edellytyksiä arvioidessaan katsonut, ettei hakija ole saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi sopimattomasta menettelystä annetun lain vastaisen menettelyn perusteella oikeus kieltää Jiffeliä käyttämästä elinkeinotoiminnassaan hakemuksen liitteen 2 mukaisia logoja (vaatimus 3 (ii), liitteen 3 mukaisia kuvia (vaatimus 4), liitteen 4 mukaisia kuusikuvioita (vaatimus 5) tai ilmaisua WUNDERBOY (vaatimus 6). Edellä sanotuilta osin esitettyihin perusteisiin viitaten markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole edellytyksiä sanottujen vaatimusten osalta myöskään väliaikaisen kiellon määräämiselle.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.11.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.