MAO:598/15

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Askelklinikat Oy on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki DBC Askelklinikka on sekoitettavissa valittajan vakiintuneeseen tavaramerkkiin Askelklinikka sekä valittajan toiminimeen Suomen Askelklinikat Oy.

Valittaja on toiminut vuodesta 1996 lähtien ja sen eri puolilla Suomea sijaitsevilla toimipisteillä on vuodessa yhteensä noin 100.000 asiakaskäyntiä. Lisäksi valittajan yrittäjät ovat noin 17 vuoden aikana postittaneet eri terveysasemille ja lääkäreille vuosittain useita tuhansia markkinointikirjeitä Suomen Askelklinikat -nimellä.

Valituksen oheen liitetystä aineistosta käy ilmi, että sana Askelklinikka on hyvin tunnettu eri puolilla Suomea valittajan vakiintuneena tavaramerkkinä ja se on myös osa yrityksen nimeä.

Sana Askelklinikka on suomenkielinen sana, jonka merkityksen suomenkieliset henkilöt ymmärtävät. Ulkoasuiltaan kysymyksessä olevat merkit erottaa toisistaan vain lyhennys DBC, joka ei tarkoita mitään. Tavaramerkistä DBC Askelklinikka saatava kokonaisvaikutelma on omiaan erehdyttämään kuluttajat kuvittelemaan, että kyseistä tavaramerkkiä käyttävä yritys kuuluu Askelklinikka-ketjuun.

Tavaramerkki DBC Askelklinikka kattaa luokissa 10 ja 44 valittajan toimialaan nähden samoja ja samankaltaisia tavaroita ja palveluja.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Valittajan toimittama näyttö koostuu muun muassa markkinointimateriaaleista, esitteistä ja valokuvista. Toimitetussa näytössä esiintyy yleisimmin tyylitelty kuviomerkki A Askelklinikat. Valittajan toimittama näyttö ei osoita merkin ASKELKLINIKKA vakiintuneen valittajan tunnusmerkiksi.

DBC Suomi Oy:n vastaus

Lyhenne DBC muodostuu sanoista Documentation Based Care, joka tarkoittaa tutkittuun tietoon perustuvaa hoitomenetelmää. DBC Klinikat toimivat yli 20 paikkakunnalla ja myös kansainvälisesti, DBC Askelklinikan ollessa vain yksi osa vastaajan palveluntarjontaa. Muita DBC Klinikoiden palveluita ovat muun ohella DBC Selkäklinikka, DBC niskaklinikka, DBC harjoitusklinikka, DBC Terveysvalmennus, DBC oirelähtöinen fysioterapia, DBC kuntouttava fysioterapia, DBC avokuntoutus ja DBC Urheiluklinikka.

Tavaramerkkiä DBC Askelklinikka ei voi sekoittaa Suomen Askelklinikat -ketjuun nimenomaan erottuvan DBC -etuliitteen johdosta.

Valittajan lausuma

Suomen Askelklinikat Oy on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valittaja on perustanut valituksensa ensinnäkin siihen, että rekisteröity tavaramerkki DBC Askelklinikka on sekoitettavissa valittajan vakiintuneeseen tavaramerkkiin Askelklinikka. Tältä osin asiassa on ensiksi kyse siitä, onko valittajan katsottava osoittaneen, että tunnus Askelklinikka on tullut sen vakiintuneeksi tavaramerkiksi ennen tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin hakemishetkeä.

Toiseksi asiassa on kyse siitä, onko tavaramerkki DBC Askelklinikka sekoitettavissa valittajan toiminimeen Suomen Askelklinikat Oy.

Tavaramerkkilain 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen taikka sellaiseen aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momentissa, tai toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai toisen tunnusmerkkiin, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on mainitun lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Merkkien sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita merkit kattavat. Sanottu soveltuu myös sekoitettavuusarviointiin tavaramerkin ja toiminimen välillä.

Tavaramerkin DBC Askelklinikka sekoitettavuus vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiin Askelklinikka

Valittaja on edellä todetulla tavalla perustanut valituksensa ensinnäkin siihen, että rekisteröity tavaramerkki DBC Askelklinikka on sekoitettavissa valittajan vakiintuneeseen tavaramerkkiin Askelklinikka. Tältä osin asiassa tulee ensiksi arvioitavaksi kysymys siitä, onko valittajan katsottava osoittaneen, että tunnus Askelklinikka on tullut sen vakiintuneeksi tavaramerkiksi ennen tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin hakemishetkeä.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Tunnusmerkin vakiintuneisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, muun ohella kuinka kauan ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty, paljonko resursseja on käytetty merkin tunnetuksi tekemiseen, mikä on merkin kohderyhmä ja mikä on merkin erottamiskyvyn aste.

Valittajan markkinaoikeudelle toimittama näyttö koskee pääsääntöisesti valittajan liiketoiminnassaan käyttämää kuviomerkkiä, joka on koostunut jalkaa tarkoittavan kuvion sisältämästä tyylitellystä kirjaimesta A, jonka alla on ollut kirjoitettuna sana askel isoilla kirjaimilla, ja tämän alapuolella sana klinikka tai klinikat kirjoitettuna pienillä kirjaimilla. Kyseistä kuviomerkkiä on esitetyn näytön mukaan käytetty Suomessa erilaisten alaraajoihin ja askeltamiseen liittyvien ongelmien hoitamista koskevien palvelujen yhteydessä. Merkkiä on käytetty muun ohella näyteikkunoissa, esitteissä, käyntikorteissa sekä asiakkaille jaettavassa materiaalissa.

Kyseisen näytön osalta on kuitenkin huomattava, että mainittu valittajan esittämä näyttö koskee edellä mainitun kuviomerkin muodostamaa kokonaisuutta. Tämän vuoksi kyseisen näytön perusteella ei voi tehdä päätelmiä siitä, että pelkästään kuviomerkkiin sisältynyt sana askelklinikat tai mainittu sana yksikkömuodossa sellaisenaan olisi kohdeyleisön piirissä ymmärretty valittajan tavaramerkkinä, ottaen erityisesti huomioon sanan askelklinikka lähtökohtaisesti heikko erottamiskyky askeltamiseen liittyville palveluille.

Edellä mainittuun liittyen on lisäksi huomattava, että kyseisestä valittajan esittämästä näytöstä ei käy ilmi myöskään se, milloin merkkiä on käytetty. Esitetyn näytön perusteella ei siten voi tehdä päätelmiä siitä, missä laajuudessa kyseistä merkkiä on käytetty ennen tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin hakemishetkeä.

Valittaja ei ole esittänyt näyttöä, joka osoittaisi, että sanaa Askelklinikka olisi käytetty pelkästään ilman edellä mainittua kuvio-osuutta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella tunnuksen Askelklinikka voitaisiin katsoa tulleen asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi valittajan palvelujen erityisenä merkkinä ennen tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin hakemishetkeä. Tunnuksen Askelklinikka ei siten ole katsottava vakiintuneen tavaramerkkilain 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin valittajan tavaramerkiksi ennen tavaramerkin DBC Askelklinikka rekisteröinnin hakemishetkeä. Tämän vuoksi kysymys sekoitettavuuden arvioinnista ei mainitulta osin tule asiassa lainkaan harkittavaksi.

Tavaramerkin DBC Askelklinikka sekoitettavuus toiminimeen Suomen Askelklinikat Oy

Tavaramerkki DBC Askelklinikka on rekisteröity luokassa 10 tavaroille "kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet" sekä luokassa 44 palveluille "lääketieteelliset palvelut; eläinlääkintäpalvelut; terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut ihmisille tai eläimille; maatalous-, puutarhanhoito- ja metsänhoitopalvelut".

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä rekisteröidyn tavaramerkin DBC Askelklinikka on katsottu kattavan luokissa 10 ja 44 samoja ja samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin toiminimen Suomen Askelklinikat Oy toimiala.

Asian markkinaoikeuskäsittelyn yhteydessä esitetyn johdosta asiaa ei tavara- ja palvelulajien arvioinnin osalta ole syytä arvioida toisin kuin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on tehty.

Kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan lähinnä tavallisille kuluttajille suunnattuja. Kohdeyleisön on siten käsillä olevassa tapauksessa katsottava muodostuvan tavallisista suomalaisista kuluttajista.

Rekisteröity tavaramerkki DBC Askelklinikka koostuu kirjainyhdistelmästä DBC sekä sanasta Askelklinikka. Sanotun tavaramerkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan edellä mainitun kirjainyhdistelmän DBC, jolla ei voida katsoa olevan kohderyhmälle mitään selkeää merkityssisältöä, sillä tavallisten suomalaisten kuluttajien ei voida katsoa osaavaan yhdistää kirjainyhdistelmää DBC sanoihin "Documentation Based Care". Sen sijaan sanan Askelklinikka voidaan katsoa viittaavan askeltamiseen liittyvään hoitopaikkaan, eikä sitä mainitun kuvailevan luonteensa vuoksi ole pidettävä sellaisena tavaramerkkioikeudellisesti erottamiskykyisenä osana, joka vaikuttaisi merkittävästi sekoitettavuusarviointiin. Kyseistä sanaa ei kuitenkaan ole pidettävä rekisteröidyssä tavaramerkissä DBC Askelklinikka täysin merkityksettömänä osana.

Toiminimi koostuu sanoista Suomen Askelklinikat ja yhtiötunnuksesta Oy.

Ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan edellä mainitut vertailtavat merkit eroavat toisistaan siinä, että rekisteröidyn tavaramerkin DBC Askelklinikka alussa on kirjainlyhenne DBC ja toiminimi Suomen Askelklinikat Oy alkaa sanalla "Suomen". Merkkeihin liittyy samankaltaisuutta vain sanojen askelklinikat ja askelklinikka osalta.

Toiminimen Suomen Askelklinikat Oy voidaan katsoa viittaavan Suomessa toimiviin askeltamiseen liittyviin hoitopaikkoihin. Myös rekisteröidyn tavaramerkin DBC Askelklinikka jälkimmäisen osan voidaan katsoa viittaavan askeltamiseen liittyviin hoitopaikkoihin. Vertailtavissa merkeissä on siten mainitulta osin sinänsä merkityssisällöllistä samankaltaisuutta. Kokonaisuudella DBC Askelklinikka ei kuitenkaan voida katsoa olevan mitään selkeää merkityssisältöä. Vertailtavilla merkeillä ei näin ollen ole sellaista yhteistä merkityssisältöä, joka vaikuttaisi merkkien samankaltaisuuteen.

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan erityisesti huomioon edellä todettu sanan askelklinikka kuvailevasta luonteesta sekä rekisteröidyn tavaramerkin DBC Askelklinikka alkuosan DBC erottamiskykyisyydestä markkinaoikeus katsoo, että vertailtavia merkkejä kokonaisuutena arvioitaessa merkkien väliset eroavaisuudet ovat siinä määrin merkittäviä, ettei kyseisten merkkien voida katsoa olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröity tavaramerkki DBC Askelklinikka ole sekoitettavissa sen paremmin vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiin Askelklinikka kuin myöskään toiminimeen Suomen Askelklinikat Oy. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.