MAO:880/14

HAKEMUS

Scanbox Entertainment on 26.11.2014 markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että markkinaoikeus määrää DNA Oy:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista hakemuksessa yksilöidyistä 144 teleliittymästä hakemuksessa mainittuina aikoina.

Mainituista internet-liittymistä on saatettu yleisön saataviin elokuvateoksia "A Walk Among the Tombstones" (IP-osoitteet X), "And So It Goes" (IP-osoitteet X), "The Captive" (IP-osoitteet X), "The Homesman" (IP-osoitteet X) sekä "What if" (IP-osoitteet X).

Kysymys on elokuvateoksista, joiden tuottaja Exclusive Media Distribution, LLC on Yhdysvalloissa rekisteröity yhtiö. Yhdysvaltalaiset elokuvateokset saavat Suomessa tekijänoikeuslain mukaista suojaa niin sanotun kansallisen kohtelun periaatteen johdosta, joka johtuu Bernin yleissopimuksesta taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta. Hakijayhtiö on lisenssisopimuksin hankkinut elokuvien tuottajayhtiöltä Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen alueen kattavan lisenssioikeuden sanottuihin elokuviin ja se edustaa siten näillä alueilla oikeudenhaltijaa. Hakijalle on lisenssisopimuksin myönnetty kysymyksessä olevien elokuvien tärkeimmät levityskanavat, mukaan lukien teatterilevitys. Hakijan on sopimuksen vakioehtojen kohdan 1.3 mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin teosten luvattoman käyttämisen ja jakelun sekä luvattomien kappaleiden valmistamisen estämiseksi. Hakijalla on siten paitsi oikeus, myös velvollisuus käyttää puheoikeuttaan luvattomaan levitykseen puuttumista koskevassa asiassa.

Hakijan oikeus ajaa kannettaa kysymyksessä oleviin elokuviin kohdistuvien tekijänoikeusluokausten perusteella ilmenee tekijänoikeuslainsäädäntöön sisältyvän tekijäolettaman mukaisesti jo siitä, että elokuvan tuottajayhtiön lisäksi myös hakija on mainittu "A Walk Among the Tombstones" -elokuvan tekijätiedoissa.

Hakija on havainnut, että mainittuja elokuvateoksia on saatettu yleisön saataviin yllä yksilöidyistä internet-liittymistä ilman sen lupaa. Teoksia on saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkon välityksellä jakamalla teosta tai sen osia parveksi kutsutun ryhmittymän jäsenille.

BitTorrent-vertaisverkon toimintaperiaatteen mukaisesti tietystä teoksesta kiinnostuneet käyttäjät kiinnittyvät omalla ohjelmistollaan yhteen tai useaan kyseisiä teoksia luvattomasti jakavaan toiseen BitTorrent käyttäjään. Kiinnittymisen jälkeen ohjelma lataa toisilta käyttäjiltä teoksen luoden kopion käyttäjän omalle tietokoneelle ja samanaikaisesti saattaen jo ladattuja osia edelleen yleisön saataviin. BitTorrent-teknologia mahdollistaa tiedoston edelleen jakamisen osissa ilman, että teoksen sisältävä tiedosto on kokonaisuutena latautunut tietokoneelle, mikä mahdollistaa tehokkaan levittämisen. Kuka tahansa voi liittyä parveen, joten teoksen saataville saattamisen kohteena oleva yleisö voi kasvaa kontrolloimattoman suureksi. Parvet eivät ole maantieteellisesti rajoittuneita, vaan samassa parvessa voi olla kiinnittyneinä käyttäjiä ympäri maailmaa ja parven koko voi olla merkittävästi suurempi kuin sen suomalaisten käyttäjien määrä.

Hakemuksen kohteena olevat IP-osoitteet on kerätty hakijayhtiön käyttämällä NARS-ohjelmalla, jonka avulla hakijayhtiö on yhdistänyt ja tehnyt koelatauksia jokaiselta lokiin kirjatulta IP osoitteelta. Hakija on koelatauksin varmistanut, että hakemuksen kohteena olevien IP osoitteiden käyttäjät ovat sallineet lataamiensa tiedostojen jakamisen. Lataustuloksista hakijayhtiö on edelleen varmistanut latauksen kohdistuneen kysymyksessä olevaan elokuvateokseen. Kun teosta välitetään sanotunlaisessa avoimessa parvessa, on kysymys tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluvasta teoksen saattamisesta yleisön saataviin ja tekijänoikeuden loukkaus täyttyy parven koosta riippumatta.

Hakemuksen hyväksymisen edellytykseksi asetettu niin sanottu merkittävyyskynnys ylittyy käsillä olevassa asiassa. Kysymyksessä olevien elokuvien luvaton jakaminen vertaisverkossa loukkaa merkittävästi oikeudenhaltijan yksinoikeutta päättää teostensa saataviin saattamisesta valitsemassaan jakelukanavassa. Kysymyksessä olevat elokuvat ovat luvattoman jakamisen hetkellä olleet pelkästään teatterilevityksessä, jolloin luvaton jakaminen vertaisverkossa on tarkoittanut puuttumista tekijän yksinoikeuteen tämän ydinalueella, vieden tekijältä oikeuden päätää ensijulkaisuoikeuden ajankohdasta valitsemassaan levityskanavassa.

Elokuvateollisuuden ansaintamalli perustuu porrastettuun julkaisuun eri levityskanavissa, joissa ensimmäinen ja tärkein on teatterilevitys. Elokuvien näyttäminen elokuvateattereissa on paitsi olennainen osa elokuvakulttuuria, myös liiketaloudellisesti kannattavin vaihe elokuvan elinkaaressa. Tänä aikana menestyneen elokuvan voidaan olettaa kattavan olennaisen osan tuotantokustannuksistaan. Elokuvan katsojamäärä elokuvateattereissa määrittää elokuvan suosiota myös myöhemmissä jakelukanavissa. Mahdollisuus puuttua elokuvan luvattomaan levittämiseen teatterilevityksen aikana on siten erityisen merkittävä tuotantoyhtiön kannalta.

Koska elokuvan levittäminen teattereissa on samalla elokuvatuotannon tavoitelluin toteutustapa, elokuvat tuotetaan elokuvateattereiden suurta näytämöä ja laadukasta äänentoistoa hyödyntäviksi. Tällöin katsojalle saadaan luotua mahdollisimman vaikuttava katsomiskokemus joka toisalta edellyttää merkittäviä taloudellisia etukäteispanostuksia. Elokuvien luvaton levittäminen vertaisverkossa teatterilevityksen aikana vähentää paitsi elokuvan katselijoita teattereissa, myös elokuvan taiteellista arvoa. Luvattoman jakamisen vaikutus katsojamääriin heti julkaisuajankohdasta lähtien lisää elokuvateatereiden painetta lyhentää elokuva teatteriaikaa ja on siten omiaan vähentämään sitä aikaa, jolloin elokuva on koettavissa sitä parhaiten korostavalla tavalla. Tämä vaarantaa korostuneesti myös oikeudenhaltijan mahdollisuuksia hyödyntää elokuvaa taloudellisesti.

Käsillä olevassa tilaneessa elokuvien luvattomaan jakamiseen BitTorrent-vertaisverkossa on ryhdytty erityisen aikaisessa vaiheessa. Elokuvia The Captive sekä The Homesman on jaettu hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä käsin jo ennen niiden Suomen ensi-iltaa. Tällä on suora vaikutus hakijaan, joka on elokuvien pohjoismaalainen jakelija.

Oikeuskäytännössä on merkittävyyskynnyksen ylittymistä arvioitaessa vasta julkistetun musiikkialbumin vertaisverkkojakelun osalta otettu huomioon ainakin teoksen uutuusaste, tuottamiseen ja markkinointiin käytetyt varat sekä valitun jakelutavan suosio. Käsillä olevassa tapauksessa uutuudella on vieläkin suurempi merkitys, koska kaikki kysymyksessä olevat elokuvat ovat vasta elokuvateatterilevityksessä, eikä niitä ole vielä julkaistu kuluttajalevitykseen muissa kanavissa. Lisäksi elokuvateollisuuden tulonhankintamalli korostaa elokuvan uutuutta ja myös tuottamisen ja markkinoinnin investoinnit ovat elokuvatuotannossa suurempia.

Hakija on ilmoittanut, ettei se luovuta henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hakija on lisälausumassaan todennut muun ohella, ettei kysymyksessä olevia elokuvia ole jälkiäänitetty pohjoismaalaisille kielille ja ettei hakija ole tutkinut, ovatko hakemuksessa mainitut oikeudenloukkaukset kohdistuneet elokuvan tekstitettyyn versioon. Pohjoismaalaisia tekstityksiä ei kuitenkaan yleisesti ottaen jaeta vertaisverkossa yhdessä elokuvan kanssa, vaan vertaisverkkojen käyttäjien on yleisesti havaittu hakevan tekstitykset erikseen niitä luvatta jakavilta sivustoilta. Hakijan ja elokuvien tuottajayhtiön välisten lisenssisopimusten kohdat 6.1 ja 4.1 rajoittavat hakijan oikeutta jälkiäänittää tai tekstittää kysymyksessä olevat elokuvat muille kielille. Ne eivät kuitenkaan rajoita hakijan oikeutta hyödyntää elokuvaa sen alkuperäisellä ääniraidalla ilman tekstityksiä tai dubbausta. Sopimuksen muunlainen tulkinta olisi vastoin osapuolten tarkoitusta ja tekisi hakijan puuttumisen verkkopiratismiin mahdottomaksi.

ASIAKIRJATODISTEET

1) Teoksen A Walk Among the Tombstones elokuvajuliste

2) Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainmentin välinen A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskeva lisenssisopimus ja

3) Ote NARS-ohjelman lokitiedostosta (DNA Oy).

LAUSUMAT

DNA Oy ei ole vastustanut hakemusta. DNA Oy on ilmoittanut olevan mahdollista, etteivät kaikkien pyydettyjen IP-osoitteita koskevien käyttäjien tai tilaajien yhteystiedot ole saatavilla.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hakijan asiavaltuus

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeus hakemuksessa vaadittujen yhteystietojen saamiseen on edellä esitetyin tavoin tekijällä tai hänen edustajallaan. Tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetussa asiassa voi hakijana olla esimerkiksi yksinomaisen käyttöluvan haltija, jolla on siten sopimuksen perustuva oikeus esittää tekijänoikeuden loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. Tilanteessa, jossa hakija perustaa vaatimuksensa sille alkuperäisen oikeudenhaltijan myöntämään yksinomaiseen käyttölupaan, on asiavaltuuden kuitenkin katsottava edellyttävän sitä, että se oikeudenloukkaus, jonka johdosta teleliittymän haltijan tietoja pyydetään, kohdistuu hakijalle luovutettuihin oikeuksiin. Hakijan on tarvittaessa toimitettava tätä koskeva riittävä selvitys.

Tekijänoikeuslain 63 §:n mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Asiassa on kysymys elokuvateoksista, joiden tuottajan kotipaikka on hakijan ilmoituksen mukaan Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus). Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan suojaa saavat elokuvateokset, joiden tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka on sopimusvaltiossa. Bernin sopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen c kohdan i alakohdasta seuraa, että kysymyksessä olevien elokuvateosten alkuperämaana pidetään Yhdysvaltoja. Sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Alkuperämaassa suojattu teos saa toisessa liittomaassa samaa suojaa kuin toisen liittomaan omat kansalaiset. Bernin sopimuksen kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti hakemuksessa mainitut elokuvateokset saavat siten Suomessa tekijänoikeuslain mukaista suojaa.

Scanbox Entertainment (jäljempänä myös hakija) on ilmoittanut, että sillä on kysymyksessä olevien elokuvateosten tuottajayhtiön Exclusive Media Distribution, LLC:n kanssa tehtyjen lisenssisopimusten perusteella oikeus esittää asiassa tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia.

Hakija on asiavaltuutensa osoittaakseen toimittanut markkinaoikeudelle 1.5.2014 päivätyn lisenssisopimuksen ("License Agreement"), joka on hakijan ja Exclusive Media Distribution, LLC:n puolesta toimineen Exclusive Films International, LLC:n allekirjoittama. Sopimus koskee elokuvaa "A Walk Among the Tombstones" ja hakija on ilmoittanut, että vastaavansisältöiset sopimukset on osapuolten välillä tehty myös muiden hakemuksessa mainittujen elokuvien osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että sanotusta sopimuksesta ilmenee, että hakija on sinänsä saanut kysymyksessä olevan elokuvan osalta yksinomaisen käyttöluvan muun ohella teatterilevityksen, videovuokrauksen sekä niin sanotun on demand -käytön osalta sopimuksen kattamalla alueella, johon kuuluvat Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi.

Kuitenkin sopimuksen kohdassa 6.1 ("Licensed rights") on lisenssinantajan todettu myöntävän hakijalle yksinomaisen käyttöluvan kysymyksessä olevaan elokuvaan sopimuksen kattamalla alueella siinä määritellyillä kielillä ("Authorized languages"). Sopimuskohta 4.1. ("Authorized languages") sisältää viittauksen hakijan oikeuteen hyödyntää sopimuksessa määriteltyjä oikeuksia elokuvan alkuperäiseen englanninkieliseen versioon, joka on jälkiäänitetty tai tekstitetty norjan, ruotsin, tanskan tai suomen kielelle. Markkinaoikeus katsoo, että sanotuista, sopimuksen ensisijaisesti sovellettaviin sopimusehtoihin lukeutuvista ehdoista on mahdollista päätellä, että sopimuksella luovutetut yksinomaiset käyttöoikeudet rajoittuvat elokuvan edellä mainituille pohjoismaisille kielille jälkiäänitettyihin tai tekstitettyihin versioihin. Sopimus ei myöskään sisällä muuta ehtoa, jossa yksinomainen käyttölupa olisi selvästi ulotettu kattamaan myös elokuvan englanninkielisen alkuperäisversion.

Oikeudenloukkauksia koskevana näyttönä hakija on esittänyt niin sanotun NARS-ohjelman (Network Activity Recording and Supervision) avulla laaditun luettelon, joka sisältää lokitiedot kustakin hakemuksessa yksilöidystä IP-osoitteesta tapahtuneesta, jonkin hakemuksessa yksilöidyn elokuvan jakamisesta vertaisverkossa. Hakija on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa ilmoittanut, ettei sen tiedossa ole, ovatko luettelosta ilmenevät oikeudenloukkaukset kohdistuneet elokuvien pohjoismaisilla kielillä tekstitettyihin versioihin. Hakija on kuitenkin tältä osin todennut, ettei pohjoismaalaisia tekstityksiä yleisesti ottaen jaeta vertaisverkossa yhdessä elokuvan kanssa. Markkinaoikeus toteaa, että hakemuksessa esitetty selvitys kysymyksessä olevien elokuvien jakamisesta BitTorrent-vertaisverkossa on näin ollen todennäköisesti kohdistunut elokuvien englanninkielisiin alkuperäisversioihin.

Hakija on lausumassa todennut lisäksi, että edellä mainitut lisenssisopimuksen kohdat 6.1 ja 4.1 rajoittavat tosin hakijan oikeutta jälkiäänittää tai tekstittää elokuva muille kuin sopimuksessa mainituille kielille, mutta ne eivät kuitenkaan rajoita hakijan oikeutta hyödyntää kysymyksessä olevaa elokuvaa sen alkuperäisellä ääniraidalla ilman tekstitystä tai jälkiäänitystä. Hakija on todennut lisäksi, että muunlainen tulkinta olisi vastoin osapuolten tarkoitusta ja tekisi hakijan puuttumisen verkkopiratismiin mahdottomaksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädetty mahdollisuus määrätä teleliittymän haltijan tunnistamistietojen luovuttamisesta yksityiselle taholle merkitsee teleliittymän haltijan yksityisyyden suojan rajoitusta. Yksityisyyden suojaa koskevat näkökannat on näin ollen otettava huomioon muun ohella pykälässä asetetun niin sanotun merkittävyyskynnyksen ylittymistä arvioitaessa. Markkinaoikeus katsoo, että yksityisyyden suojaa koskevat näkökohdat on kuitenkin otettava huomioon myös hakijan asiavaltuutta arvioitaessa siten, ettei asiavaltuutta käsillä olevassa asiassa voida perustaa sellaisiin sopimusehtoihin, joiden sisältöä voidaan merkityksellisiltä osin pitää tulkinnanvaraisena, ottaen erityisesti huomioon, ettei niillä henkilöillä joiden tietoja hakemus koskee, ole asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä mahdollisuutta tulla hakemuksen johdosta kuulluiksi.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan asiassa esittämästä selvityksestä käy riittävän yksiselitteisesti ilmi, että sille olisi siirtynyt yksinomainen käyttölupa ja sitä myötä syntynyt asiavaltuus vaatimusten esittämiseen myös kysymyksessä olevien elokuvien alkuperäisen englanninkielisten versioiden osalta, joihin hakemuksen perusteena esitetty yleisön saataville saattaminen on todennäköisesti kohdistunut.

Lisäksi markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan viittaamasta sopimuksen vakioehtojen kohdasta 1.3 tai muusta sopimuskohdasta ole riittävän selvästi todettavissa myöskään, että hakijalla sopimuksen perusteella muutoin olisi oikeus itsenäisesti esittää vaatimuksia elokuvateoksen englanninkieliseen versioon mahdollisesti kohdistuvien loukkausten johdosta.

Johtopäätös

Hakemus on siten puuttuvan asiavaltuuden johdosta jätettävä tutkimatta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.