MAO:554/14

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.5.2013 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ELESA S.p.A. on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten luokan 7 tavaroiden osalta.

Perusteet

Valittajalle on rekisteröity tavaramerkki numero 79446 ELESA ja yhteisön tavaramerkki numero 91488 elesa (kuvio). Merkkien etuoikeuspäivät ovat aikaisempia kuin Elisa Oyj:lle luokan 7 tavaroiden osalta rekisteröidyn tavaramerkin ELISA etuoikeuspäivä.

Elisa Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki ELISA on sekoitettavissa valittajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin ELESA. Merkit on rekisteröity samoille tavaroille ja merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Molemmat edellä mainitut merkit koostuvat viidestä kirjaimesta eroten ainoastaan keskimmäisen kirjaimen osalta. Päähuomio merkkien ulkoasua koskevassa tarkastelussa kiinnittyy merkkien alkuosaan, joka on merkeissä identtinen. Merkkien keskiosaan kiinnitetään yleensä vähemmän huomiota, mikä on todettu myös Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksessä 29.9.2011 (Aldi Einkauf GmbH & Co OHG vs Sesca Solutions Oy) sekä Euroopan unioinin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) päätöksissä 29.11.2004 numero 3949/2004 (UIP United Internet Products (Europe) GmbH vs Atari Interactive, Inc.) ja 23.1.2012, opposition B 1 493 579 (Heinrich Bauer Verlag KG vs Lipsy Limited).

Kyseiset merkit ovat myös lausuntatavaltaan hyvin samankaltaiset. Merkkien keskellä olevat äänteet "e" ja "i" ovat ääntämistavaltaan samankaltaisia etuvokaaleja. Huonosti äännettynä ja hälyssä merkit voivat kuulostaa helposti identtisiltä.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan nimet eivät ole käsitteitä eikä niiden merkityssisältöä koskeva vertailu sen vuoksi tule kysymykseen. Jos merkkejä kuitenkin verrataan käsitteinä, ne ovat identtisiä, koska Elesa ja Elisa ovat kumpikin lyhenteitä Elisabeth-nimestä.

Elisa Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki ELISA on sekoitettavissa myös valittajalle rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin elesa (kuvio).

Elisa Oyj:n vastaus

Vaatimukset

Elisa Oyj on vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteet

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä sekoitettavuutta on arvioitu vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ja otettu kokonaisarvostelussa huomioon tarkasteltavina olevien merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön erilaisuus sekä kuluttajien käyttäytyminen kyseisen tavaraluokan tavaroita hankittaessa. Luokan 7 tavarat ovat työstökoneita, joita kuluttajat ostavat harkiten ja joiden ostajat ovat keskivertokuluttajia tarkkaavaisempia ja huolellisempia.

Ratkaisut, joihin valittaja on valituksessaan viitannut, eivät sovellu nyt käsillä olevaan asiaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksessä 29.9.2011 sekä asiassa sittemmin annetussa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 5.7.2013 taltionumero 2326 kysymyksessä olleilla merkeillä ANDI ja ALDI ei ollut tunnistettavaa merkityssisältöä toisin kuin merkillä ELISA. Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) päätöksessä 29.11.2004 numero 3949/2004 oleellista oli merkityssisällön puuttuminen kysymyksessä olleilta merkeiltä. Lisäksi merkit kattoivat muita kuin luokan 7 tavaroita. Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) päätöksessä 23.1.2012 opposition B 1 493 579 oli puolestaan kyse rytmiltään ja intonaatioltaan erilaisista merkeistä kuin ELISA ja ELESA sekä eri luokan tavaroista kuin käsillä olevassa asiassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Ratkaisut, joihin valittaja on valituksessaan viitannut, eivät ole identtisiä käsillä olevan asian kanssa.

Valittajan lausuma

Valittaja on lausumassaan muun ohella esittänyt, että Elisa Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki ELISA kattaa luokan 7 osalta kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat. Luokkaan kuuluu työstökoneiden lisäksi myös kuluttajien päivittäiskäytössä olevia tavaroita kuten sähkökäyttöiset kotitalouslaitteet, pölynimurit ja niiden pölypussit.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko Elisa Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki ELISA sekoitettavissa valittajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 79446 ELESA ja yhteisön tavaramerkkiin numero 91488 elesa (kuvio) luokassa 7.

Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tunnusmerkkien katsotaan olevan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin nojalla sekoitettavissa toisiinsa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Tavaramerkkien sekoitettavuuden arviointi

Asiassa on selvää, että valittajalle rekisteröity tavaramerkki ELESA ja yhteisön tavaramerkki elesa (kuvio) on rekisteröity aikaisempien hakemusten perusteella kuin Elisa Oyj:lle rekisteröity tavaramerkki ELISA.

Tavaralajien vertailu

Asiassa on selvää, että tavaramerkki ELISA sekä tavaramerkki ELESA ja yhteisön tavaramerkki elesa (kuvio) on rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille luokassa 7.

Elisa Oyj on esittänyt, että luokan 7 tavarat ovat työstökoneita, joita kuluttajat ostavat harkiten ja joiden ostajat ovat keskivertokuluttajia tarkkaavaisempia ja huolellisempia. Markkinaoikeus toteaa, että kohdeyleisö tulee arvioida tavaraluettelon osalta kokonaisuudessaan. Tavaramerkin ELISA kattamia tavaroita ei ole rajoitettu luokan 7 osalta vain työstökoneisiin, vaan ne kattavat myös tavaroita, joita voivat käyttää myös keskivertokuluttajat.

Merkkien vertailu

Tavaramerkit ELISA ja ELESA muodostuvat kumpikin viisikirjaimisesta sanasta, jotka eroavat ainoastaan keskimmäisen kirjaimen osalta. Yleensä keskivertokuluttaja tarkastelee merkkejä kokonaisuutena päähuomion kiinnittyessä merkin alkuosaan, minkä vuoksi pienet erot varsinkin merkin keskellä voivat jäädä huomaamatta. Koska merkkien muodostamat sanat ovat yhtä pitkiä ja ne poikkeavat ainoastaan keskimmäisen kirjaimen osalta, tavaramerkit ovat ulkoasultaan varsin samanlaiset.

Yhteisön tavaramerkin elesa (kuvio) lihavoitu ja kirjaintyypiltään erilainen kirjoitustapa ei vaikuta kohdeyleisön kykyyn havaita merkistä sanaa elesa. Myös tavaramerkki ELISA ja yhteisön tavaramerkki elesa (kuvio) ovat siten ulkoasultaan varsin samanlaiset.

Tavaramerkkiin ELISA sekä tavaramerkkiin ELESA ja yhteisön tavaramerkkiin elesa (kuvio) sisältyviä sanoja elisa ja elesa lausuttaessa paino on kummassakin sanassa ensimmäisellä tavulla. Koska sanoissa ainoan eron muodostavat keskimmäiset vokaalit eivät äänny kovin selvästi, tavaramerkit ovat myös lausuntatavaltaan varsin samanlaisia.

Suomalainen kohdeyleisö tunnistaa yleisesti sanan elisa naisen nimeksi. Myös sanaa elesa käytetään Suomessa naisen etunimenä, joskin se on harvinainen. Koska sana elesa on kuitenkin hyvin lähellä Suomessa yleisesti käytössä olevaa naisen nimeä Elsa, voi kohdeyleisölle helposti syntyä käsitys siitä, että myös elesa on naisen nimi. Tämän vuoksi merkeillä ei voida katsoa olevan selkää merkityssisällöllistä eroa.

Kokonaisarvio sekoitettavuudesta ja johtopäätös

Kuten edellä on todettu, kysymyksessä olevien merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia. Merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lähes identtiset, minkä vuoksi sekaannusvaara niiden välillä on ilmeinen. Merkkien välillä ei ole sellaista merkityssisällöllistä eroa, että se riittäisi erottamaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lähes identtiset merkit toisistaan. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki ELISA on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa tavaramerkkiin numero 79446 ELESA ja yhteisön tavaramerkkiin numero 91488 elesa (kuvio) luokan 7 tavaroiden osalta. Tavaramerkin ELISA rekisteröinti on siten kumottava luokan 7 tavaroiden osalta.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 28.5.2013 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 254763 ELISA rekisteröinnin kumoamista varten luokan 7 tavaroiden osalta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Sirkku Seppälä ja Anna-Mari Porkkala-Hietala.

PRH:n päätös

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.2.2017 taltionumero 377.