MAO:547/19

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag > Arctic China Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - hyvän liiketavan vastaisuus - toiminimi

Diaarinumero: 2019/53 ja 2019/54

Antopäivä: 19.12.2019

Kanne

Vaatimukset

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n nojalla ja toissijaisesti toiminimilain 18 §:n nojalla ensin mainitun lain 1 §:n vastaisena Svenska Turistföreningen STF Aktiebolagin tunnuksen Aurora Sky Station kanssa identtisen tunnuksen Aurora Sky Station ja siihen sekoitettavissa olevan tunnuksen Sky Aurora Station käytön Arctic China Oy:n ravintolapalvelujen, kuljetuspalvelujen, majoituspalvelujen ja revontulien tarkkailuun liittyvien palvelujen tunnuksena sekä käytön edellä mainittujen palvelujen markkinoinnissa

2. asettaa kohdassa 1 vaaditun kiellon tehosteeksi 100.000 euron uhkasakon

3. kumoaa Arctic China Oy:n aputoiminimien Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröinnit

4. velvoittaa Arctic China Oy:n suorittamaan Svenska Turistföreningen STF Aktiebolagille vahingonkorvausta kohdan 1 mukaisen toiminnan aiheuttamasta vahingosta 35.000 euroa.

Lisäksi Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Arctic China Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 64.016,05 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamispäivästä.

Perusteet

Kielto- ja uhkasakkovaatimukset

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag (jäljempänä myös STF) on yli kymmenen vuoden ajan käyttänyt Ruotsissa Kiirunassa sijaitsevasta turistikohteestaan nimeä Aurora Sky Station ja saanut kohteelleen tunnettuutta Ruotsissa sekä ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. STF:n turistikohteen pääasiallista kohdeyleisöä edustavat ruotsalaiset ja ulkomaiset matkailijat, jotka ovat kiinnostuneita Lapin luonnosta ja erityisesti revontulista.

Arctic China Oy (jäljempänä myös Arctic China) on aloittanut Suomessa Rovaniemellä syksyllä 2017 STF:n turistikohteen kanssa identtisen elinkeinotoiminnan nimellä Sky Aurora Station, rekisteröinyt 4.10.2017 STF:n verkkotunnukseen X sekoitettavissa olevan verkkotunnuksen X ja saanut rekisteröidyksi 20.2.2018 Suomessa aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station tietoisena STF:n Ruotsissa ja Norjassa rekisteröidyistä Aurora Sky Station -tavaramerkeistä.

STF:n Aurora Sky Station -tavaramerkit ovat omaperäisiä sekä erityisen erottamiskykyisiä ja ne muodostavat epätavallisen sekä uniikin yhdistelmän. Tavaramerkkien sisältämä sana "station" ei kuvaile STF:n tarjoamaa palvelua. STF:n Aurora Sky Station -tavaramerkeissä ja Arctic Chinan aputoiminimessä Sky Aurora Station esiintyvät samat sanat siten, että kahden ensimmäisen sanan paikkaa on vaihdettu keskenään. Tunnukset koskevat identtisiä palveluja ja niitä käytetään samalla toimialalla suunnattuna samalle kohdeyleisölle. Tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa. Sanojen paikan vaihtaminen ei yksinomaan poista tunnusten välistä sekoitettavuutta, koska Aurora Sky Station -tavaramerkkien erottamiskyky perustuu merkin sisältävien sanojen muodostamaan kokonaisuuteen yhdistettynä merkillä tarjottaviin palveluihin. Lisäksi Arctic Chinan aputoiminimi Aurora Sky Station on identtinen STF:n Aurora Sky Station -tavaramerkkeihin nähden.

Tunnusten ja palvelujen vahva samankaltaisuus on omiaan aiheuttamaan sekaannusta kohdeyleisön keskuudessa, koska molemmat turistikohteet sijaitsevat Lapissa. Kohdeyleisölle syntyy vaikutelma siitä, että turistikohteiden välillä on yhteys tai että kyseessä on sama yritys, joka tarjoaa palveluja sekä Ruotsissa että Suomessa. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat kävijät erehtyvät todennäköisesti luulemaan, että kyseessä on sama turistikohde, mikäli he eivät tunne Lappia erityisen hyvin.

Arctic China pyrkii aiheuttamaan sekaannusta STF:n ja Arctic Chinan turistikohteiden välillä myös verkkosivujensa kautta ja hyödyntämään STF:n mainetta ja tunnettuutta markkinoinnissaan. Osapuolten verkkosivujen ulkoasut ja tyylittelyt ovat keskenään hyvin samankaltaisia, joten Arctic China on pyrkinyt aiheuttamaan sekaannusta kilpailevien turistikohteiden välillä ja johtamaan kuluttajia harhaan. Nimien samankaltaisuudesta johtuen on ilmeinen mahdollisuus, että kohdeyleisöön kuuluva henkilö päätyy haluamattaan väärälle verkkosivulle.

Arctic China on toiminut vilpillisessä mielessä ja ollut tietoinen STF:n turistikohteesta ja sen yhteydessä käytetyistä tunnuksista. Tietoisuus ilmenee siitä, että Arctic Chinan edustajia on vieraillut STF:n Aurora Sky Station -turistikohteessa 10.12.2015, 13.12.2015, 3.–4.2.2017 ja 2.–3.2.2019. Kolmen ensiksi mainitun vierailun jälkeen Arctic China on hakenut rekisteröitäväksi verkkotunnuksen X sekä aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station.

Arctic Chinan tarkoituksena vaikuttaa olevan käyttää rekisteröityjä aputoiminimiään toiminnassaan tavaramerkinomaisesti pyrkiäkseen hyödyntämään STF:n turistikohteen mainetta ja tunnettuutta tai goodwill-arvoa omassa liiketoiminnassaan.

Arctic Chinan menettely on katsottava hyvän liiketavan vastaiseksi ja Arctic Chinaa tulee kieltää käyttämästä tunnuksia, kuten aputoiminimiä Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station sekä verkkotunnusta X. Kiellon määräämisen osalta merkitystä ei ole sillä, että STF:n toiminta tapahtuu Ruotsissa.

Toissijaisesti Arctic Chinaa on kiellettävä toiminimilain 18 §:n perusteella käyttämästä aputoiminimiä Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station kieltovaatimuksessa yksilöidyille palveluille, jotta vältytään yleisön harhaanjohtamiselta, ja koska aputoiminimien hakeminen rekisteröitäviksi sekä niiden käyttö ovat olleet hyvän tavan vastaista menettelyä. Sama koskee verkkotunnusta X. Arctic China on jatkanut menettelyään STF:n huomautuksista sekä asian vireille tulosta markkinaoikeudessa huolimatta.

Edellä mainituista syistä asiassa tulee määrätä Arctic Chinan toiminnan jatkamisen estämiseksi uhkasakko. Kohtuullinen uhkasakon määrä on 100.000 euroa.

Aputoiminimien rekisteröintien kumoamisvaatimus

Arctic Chinan aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station on rekisteröity toiminimilain 10 §:n 4 momentin vastaisesti, koska ne ovat sekoitettavissa STF:n Ruotsissa ja Norjassa rekisteröityihin Aurora Sky Station -tavaramerkkeihin. Aputoiminimien rekisteröinnit tulee kumota, sillä Arctic China on hakenut aputoiminimien rekisteröintiä vilpillisessä mielessä tietoisena STF:n tavaramerkeistä tarkoituksenaan hyötyä STF:n tavaramerkkien ja turistikohteen tunnettuudesta ja maineesta. Tunnusmerkkioikeudellisen periaatteen mukaan rekisteröinnin aikaprioriteetin nojalla ei voi saada suojaa aiemman tunnusmerkin haltijaa kohtaan silloin, kun rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä eli tietoisena toisen aiemmasta tunnusmerkin käytöstä.

Arctic Chinan tietoisuus STF:n toiminnasta on alkanut viimeistään 11.12.2015, kun Arctic Chinan edustaja on vieraillut STF:n turistikohteessa ja mahdollisesti jo 23.11.2015, kun kyseistä vierailua koskeva varaus on tehty STF:n Aurora Sky Station -turistikohteeseen.

Aputoiminimien rekisteröinnistä aiheutuu STF:lle myös merkittävää haittaa. STF ei voi laajentaa tavaramerkkinsä Aurora Sky Station suojaa Euroopan unionin jäsenmaihin, eikä voi kohdentaa markkinointiaan Suomeen tai tehokkaasti suojata tavaramerkkiään Suomessa.

Vahingonkorvausvaatimus

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella vaadittu vahingonkorvaus 35.000 euroa perustuu siihen, että Arctic Chinan menettelystä on aiheutunut haittaa STF:n liiketoiminnalle, kun kohdeyleisö sekoittaa osapuolten turistikohteet keskenään. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaiset erityiset syyt ovat olemassa, kun Arctic China on vilpillisessä mielessä käyttänyt STF:n rekisteröityjä tavaramerkkejä omien palvelujensa tunnuksena. Lappia tuntematon Euroopan ulkopuolelta tuleva turisti ei välttämättä pysty erottamaan Ruotsin ja Suomen Lappia toisistaan. Kun matkustuskohteiden nimet ovat lähes identtisiä, on vaarana, että kohdeyleisö matkustaa väärään kohteeseen. Erehtyminen on todennäköistä erityisesti Aasiasta saapuvien turistien keskuudessa.

STF:n liikevaihto marraskuusta helmikuuhun vuonna 2017 on ollut noin 2,2 miljoonaa euroa. Arctic Chinan liikevaihto heinäkuussa 2018 päättyneeltä tilikaudelta on ollut 3.043.000 euroa. Koska näytön esittäminen syntyneestä vahingosta on hankalaa, on kohtuullinen vahingonkorvauksen määrä 35.000 euroa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Arctic Chinan edellä todetusta liikevaihdosta.

Vastaus

Vaatimukset

Arctic China Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Svenska Turistföreningen STF Aktiebolagin kanteen. Kiellon määräämisen varalta Arctic China Oy on todennut vaaditun uhkasakon määrältään ylimitoitetuksi.

Lisäksi Arctic China Oy on vaatinut, että Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag velvoitetaan korvaamaan Arctic China Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 20.625 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamispäivästä.

Perusteet

Kielto- ja uhkasakkovaatimukset

STF:llä ei ole sellaista tunnettuutta, josta Arctic China olisi tietoinen tai jota se pystyisi hyödyntämään, joten sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n soveltamisedellytys ei täyty. STF:n toiminta kohdistuu ainoastaan Ruotsiin, eikä sillä ole liiketoimintaa Suomessa. STF tai sen tavaramerkit eivät ole kansainvälisesti tunnettuja. STF:n turistikohteella on myös rajattu kohdeyleisö eli turistit, jotka haluavat päästä Kiirunaan katsomaan revontulia.

STF:n tavaramerkit ja verkkotunnus eivät ole uniikkeja tai omaperäisiä, koska ne sisältävät kolme geneeristä sanaa, jotka kuvaavat STF:n tarjoamaa palvelua. Näin ollen STF ei voi saada niiden perusteella suojaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitetulla tavalla.

Arctic China on käyttänyt aputoiminimiään markkinoinnissaan kuvailemaan liiketoimintaansa. Arctic Chinalle on myös rekisteröity verkkotunnus, joka vastaa sen rekisteröityä aputoiminimeä. On yleistä hakea verkkotunnus rekisteröitäväksi tukemaan aputoiminimen käyttöä. Osapuolten verkkotunnukset eivät ole identtisiä.

STF:n väite osapuolten turistikohteiden sekoittumisesta kohdeyleisön keskuudessa on perusteeton. STF ei ole osoittanut, että useampi kuin yksittäinen ihminen olisi sekoittanut osapuolten tunnukset tai liikepaikat keskenään. Osapuolten verkkosivutkaan eivät muistuta ulkoasuiltaan ja tyyleiltään toisiaan. Lisäksi kummankin osapuolen verkkosivuilla on mainittu asianomainen toimipaikka Abisko tai Rovaniemi, joten maantieteellinen ero on huomattavan suuri.

STF ei ole esittänyt tutkimusta tai selvitystä, josta voitaisiin havaita sen maine ja tunnettuus kuluttajien keskuudessa. Sitä ei voida pitää alan johtavana toimijana tai edes lähelläkään sellaista, koska sen maine ja tunnettuus on erittäin alhainen. Vaikka STF:llä olisi käytettävissä olevaa mainetta ja tunnettuutta, Arctic China ei ole pyrkinyt käyttämään sitä hyväksi. Arctic China on verkkosivuillaan yksilöinyt toimipaikakseen Rovaniemen, joten sillä ei ole intressiä pyrkiä sekoittamaan osapuolten turistikohteita keskenään.

Osapuolet eivät ole myöskään toistensa kilpailijoita tai toimi samoilla markkinoilla. On epätodennäköistä, että paikallinen tai eurooppalainen henkilö sekoittaa Suomen ja Ruotsin keskenään. On myös epätodennäköistä, että Euroopan ulkopuolelta tuleva turisti kirjoittaisi suoraan hakukoneeseen tai osoiteriville osapuolten verkkotunnuksia. Euroopan ulkopuolelta tuleva turisti pyrkii ensisijaisesti etsimään kohdetta matkalleen nimeämällä kohdepaikkakunnan, eikä käyttämällä hakusanoja sky, aurora ja station. On uskottavampaa, että Rovaniemi ja Kiiruna kilpailevat keskenään ensin siitä, kumpaan kohteeseen turisti tulee ja tämän jälkeen kyseisen kohteen eri toimijat kilpailevat siitä, kenen yrityksen palveluja turistit käyttävät.

Sekaannus osapuolten liikepaikkojen kesken voi tapahtua ainoastaan silloin, kun turisti tekee hakukonehaun. Hakusanoja sky, aurora ja station haetaan vain 0–10 kertaa kuukaudessa, mikä on vähäinen määrä.

Arctic Chinan menettely ei ole ollut hyvän liiketavan vastaista. Arctic China ei ole tarkoituksella yrittänyt toimia harhaanjohtavasti, eikä harhaanjohtamista ole edes tapahtunut. Arctic China on hakenut rekisteröitäviksi geneeriset aputoiminimet käyttääkseen niitä liiketoiminnassaan Suomessa ja ennen rekisteröintien hakemista tarkistanut, että kyseisiä sanoja ei ole rekisteröity Suomessa, ja siten saanut rekisteröityä aputoiminimet.

Mikäli markkinaoikeus hyväksyy STF:n kieltovaatimuksen, uhkasakon määrä tulee suhteuttaa liikevaihdon asemesta Arctic Chinan liiketulokseen, joka oli 86.000 euroa vuosina 2016 ja 2017. Kohtuullinen uhkasakon määrä on 10.000 euroa.

Aputoiminimien rekisteröintien kumoamisvaatimus

Arctic China on hakenut rekisteröitäviksi aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station vilpittömässä mielessä. Rekisteröintejä on haettu sen jälkeen, kun sekä nimihaulla että tavaramerkkihaulla Suomesta ei ollut ilmennyt seikkoja, jotka olisivat estäneet aputoiminimien rekisteröinnin. Kyseiset aputoiminimet ovat olleet rekisteröinnin hetkellä ja ovat edelleen toiminimilain mukaisia.

Puheena olevia aputoiminimiä ei ole rekisteröity toiminimilain 10 §:n 4 momentin vastaisesti, koska STF:llä ei ole ollut sellaista tavaramerkkiä Suomessa tai EU-tavaramerkkiä, johon aputoiminimet voitaisiin sekoittaa.

STF:n tavaramerkkien suoja-ala poikkeaa Arctic Chinan aputoiminimien toimialoista, joissa keskiössä on revontulien katselu. Tunnusmerkit eivät tälläkään perusteella ole sekoitettavissa toisiinsa.

Perustetta aputoiminimien rekisteröintien kumoamiselle ei ole, koska Arctic Chinan Suomessa rekisteröidyt aputoiminimet eivät voi aiheuttaa haittaa STF:lle, joka toimii Ruotsissa.

STF on jättänyt tietoisesti hakematta tavaramerkeilleen rekisteröintiä EU-tavaramerkkinä tai muissa maissa kuin Ruotsissa ja Norjassa, vaikka sillä olisi ollut tähän mahdollisuus. STF:llä ei ole tarvetta saada tavaramerkkejään rekisteröityä Suomessa, koska sillä ei ole ollut Suomeen suuntautuvia markkinointitoimenpiteitä.

Vahingonkorvausvaatimus

STF:lle ei ole aiheutunut vahinkoa Arctic Chinan menettelyn johdosta. STF ei ole esittänyt selvitystä siitä, että sen liikevaihto olisi alentunut tai että se olisi kärsinyt muutakaan vahinkoa. Ainoa esitetty selvitys koskee yhden matkailijan yhteydenottoa sekaannuksesta turistikohteiden välillä. STF ei ole esittänyt vahingon korvattavuuden edellyttämää syy-yhteyttä väitetyn vahingon ja Arctic Chinan toiminnan välillä.

Asiassa eivät täyty vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaiset erittäin painavan syyn edellytykset, koska Arctic Chinan toiminta ei ole ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. Lisäksi Arctic Chinan väitetty toiminta ei ole ollut pitkäkestoista. Myöskään vaaditun vahingonkorvauksen määrälle ei ole esitetty perusteita, vaan sen perusteena on pelkästään arvio. Arctic China on pieni yritys, jolle vahingonkorvausvastuu olisi kohtuuton seuraus. Esitetty vahingonkorvausvaatimus on perusteeton ja se on hylättävä.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag

1. Otteet STF:n Ruotsin ja Norjan tavaramerkkirekisteröinneistä, muun ohella "Aurora Sky Station"
2. Ote rekisteritiedoista koskien STF:n EU-tavaramerkkihakemusta "Aurora Sky Station"
3. Kuvakaappaukset whois.icann.org-verkkosivustolta koskien Arctic Chinan verkkotunnusta "X" ja STF:n verkkotunnusta "X"
4. Arctic Chinan kaupparekisteriote
5. STF:n kohdeyleisön edustajalta vastaanottama Facebook-viesti
6. STF:n Arctic Chinalle lähettämä varoituskirje 26.2.2018
7. Arctic Chinan tekemä väite EU-tavaramerkkihakemusta "Aurora Sky Station" vastaan
8. Kuvakaappaukset osapuolten verkkosivuilta
9. Kuvakaappaus Google-hakukoneen hakutuloksista haulla "sky aurora station" 15.1.2019
10. Kuvakaappaus Norrländska Socialdemokraten -lehden 27.12.2017 julkaistusta artikkelista "Finska kopian av populärt turistmål"
11. Lonely Planet -julkaisun lokakuussa 2014 julkaistu artikkeli “The world’s most illuminating experiences"
12. Kuvakaappaus TripAdvisor-sivustolta
13. Lehdistötiedote Stora Turismpriset 2013 -palkinnosta, julkaistu 12.9.2013
14. Kuvakaappaus varausjärjestelmästä, lasku ja kuitti Arctic Chinan edustajien vierailuista STF:n Aurora Sky Station -turistikohteessa 10. ja 13.12.2015
15. Kuvakaappauksia varausjärjestelmästä ja kuitti Arctic Chinan edustajien vierailusta STF:n Aurora Sky Station -turistikohteessa 3.–4.2.2017
16. Kuvakaappaus varausjärjestelmästä koskien Arctic Chinan edustajien vierailua STF:n Aurora Sky Station -turistikohteessa 2.–3.2.2019

Arctic China Oy

1. Kuvakaappaus STF:n TripAdvisor-sivustolta
2. Ensimmäinen hakutulos Google-palvelusta hakusanoilla "best place for northern lights"
3. Toinen hakutulos Google-palvelusta hakusanoilla "best place for northern lights"
4. Kuvakaappaus Rovaniemen TripAdvisor-sivusta
5. Kuvakaappaus Arctic Chinan verkkosivuilta
6. Kuvakaappaus ubersuggest-palvelusta hakusanoilla "sky aurora station"
7. Kuvakaappaus ubersuggest-palvelusta hakusanoilla "northern lights Finland"
8. Kuvakaappaus ubersuggest-palvelusta hakusanoilla "northern lights sweden"
9. Kuvakaappaus Google-hausta hakusanoilla "aurora borealis kiruna"
10. Kuvakaappaus ubersuggest-palvelusta hakusanoilla "northern lights lapland"
11. Kuvakaappaus Stora Turismpriset -palkintokomitean sivuilta vuoden 2018 voittajasta, artikkeli "Great Tourism Prize"
12. Kuvakaappaus Google Maps -palvelusta
13. Kuvakaappaus Lonely Planet -julkaisun marraskuussa 2014 julkaistusta artikkelista "Off the beaten piste: 7 far-flung European ski resorts"

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asioiden käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä

1. Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevan teollis- ja tekijänoikeudellisen riita-asian (diaarinumero 2019/53) sekä markkinaoikeudellisen asian (diaarinumero 2019/54) samassa oikeudenkäynnissä.

2. Riidaton tausta ja kysymyksenasettelu

2. STF harjoittaa Ruotsin Lapissa Kiirunan kunnassa matkailutoimintaa Aurora Sky Station -nimisessä turistikohteessa, jossa vierailijat voivat tarkkailla revontulia. STF on harjoittanut kyseistä toimintaa vuodesta 2007 lähtien.

3. STF on 19.12.2008 rekisteröidyn verkkotunnuksen X.com haltija ja kyseinen verkkotunnus ohjaa verkkosivulle, jolla STF markkinoi Aurora Sky Station -turistikohdetta.

4. STF on Ruotsissa rekisteröityjen kansallisten tavaramerkkien numero 528152 Aurora Sky Station ja numero 528151 Aurora Sky Station Abisko N68.2 E18.4 Lapland (kuvio) haltija. Kyseisten tavaramerkkien hakemuspäivä on 22.7.2013 ja merkit on rekisteröity 24.11.2015 muun ohella luokassa 39 palveluille "anordnande av resor; turistservicetjänster i form av persontransporter; information om vägval och räddningstransporter; räddningstjänster (transport)" ja luokassa 43 palveluille "utskänkning av mat- och dryck; kortvarigt boende, nämligen hotell-, pensionats-, vandrarhems-, stug-, fjällstations- och turiststationsrörelse; upplåtande av matlagnings- och tvättmöjligheter utmed vandringsleder; bokningstjänster för resenärers boende; ingen av ovannämnda tjänster ska tillhandahållas ombord på kryssningsfartyg eller vara av sådant slag att den är relaterad till tjänster som tillhandahålls på kryssningsfartyg".

5. STF on Norjassa rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin numero 288749 Aurora Sky Station haltija. Kyseisen tavaramerkin hakemuspäivä on 22.11.2013 ja merkki on rekisteröity 9.9.2016 muun ohella luokassa 39 palveluille "organisering av reiser; turistservicetjenester i form av persontransport; informasjon om veivalg og redningstransporter; redningstjenester (transport)", luokassa 41 palveluille "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering av idrettskonkurranser; forlagstjenester; utgivelsestjenester; utleie/utlån av fritids- og sportsutstyr" ja luokassa 43 palveluille "midlertidig innlosjering, nemlig hotell-, pensjonats-, vandrehjems-, hytte-, fjellstasjons- og turiststasjonsvirksomhet; tilrettelegging for matlagings- og vaskemuligheter ved vandringsleder, bookingtjenester for innlosjering av reisende".

6. Arctic China on suomalainen osakeyhtiö. Arctic China on 4.10.2017 rekisteröidyn verkkotunnuksen X haltija.

7. Arctic Chinalle on 20.2.2018 rekisteröity kaupparekisteriin aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station, joiden toimialoiksi on merkitty "revontulien metsästys, joka sisältää kuljetukset, ravintolaruokailut, hotellimajoituksen sekä hieronta- ja kylpyläpalvelut". Arctic China harjoittaa edellä mainittujen aputoiminimien mukaista toimintaa Suomen Lapissa Rovaniemellä.

8. STF:n Aurora Sky Station -turistikohteen toimiala on sama kuin Arctic Chinan aputoiminimillä Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station harjoittama toiminta liittyen revontulien katseluun sekä ravintola- ja majoituspalveluihin. Kummankin osapuolen tarjoamien palvelujen kohdeyleisöä ovat, suhteessa osapuolten palvelujen tarjontapaikan sijaintiin eri maissa, kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

9. STF on 23.2.2018 jättänyt hakemuksen EU-tavaramerkin numero 017860362 Aurora Sky Station rekisteröimiseksi luokissa 16, 25, 35, 39, 41 ja 43. Arctic China on tehnyt väitteen kyseistä EU-tavaramerkkihakemusta vastaan 7.6.2018.

10. Kanteen perusteella asiassa on ensisijaisesti kysymys Arctic Chinan aputoiminimien ja verkkotunnuksen käytön kieltämisestä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Toissijaisesti edellä mainittujen tunnusten käytön kieltämistä on tarvittaessa arvioitava toiminimilain perusteella. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, ovatko Arctic Chinan aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröity toiminimilain vastaisesti ja tuleeko rekisteröinnit siten kumota. Tämän jälkeen asiassa on vielä kysymys vahingonkorvauksen määräämisen edellytyksistä.

3. Oikeudellinen arviointi

3.1. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

11. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

12. Tavaramerkkioikeudessa on vakiintuneesti lähdetty siitä, että jo pelkkä merkin käyttö, riippumatta siitä, saako kyseinen merkki yksinoikeussuojaa, voi antaa suojaa sitä vastaan, joka on ollut tietoinen todetusta käytöstä, ja että merkin käyttönä on pidetty myös sen ulkomailla tapahtunutta käyttöä (ks. KHO 1971 A II 96). Myös nykyisen tavaramerkkilain vilpillistä mieltä koskevan 12 §:n 2 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 99) on viitattu edellä todettuun vakiintuneeseen periaatteeseen.

13. Toisin kuin tavaramerkkilaissa toiminimilaissa ei ole vilpillistä mieltä koskevaa sääntelyä. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan esitöissä (HE 238/1978 vp s. 25 ja 26) on tuotu esiin, että lainkohdalla suojataan nimenomaisesti rekisteröidyn tai vakiinnutetun toiminimen tai tavaramerkin haltijaa, mutta ei sitä, joka on ottanut toiminimen tai tavaramerkin käyttöönsä. Kuitenkin esitöistä ilmenevän mukaan toiminimen tai tavaramerkin käyttöön ottanut taho saa suojaa vilpillistä kilpailua eli sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevän yleislausekkeen perusteella sitä vastaan, joka vilpillisessä mielessä eli tietoisena todetusta toiminimen tai tavaramerkin käyttöönotosta on myöhemmin saanut rekisteröidyksi käyttöönotettuihin tunnuksiin sekoitettavissa olevan toiminimen.

14. Markkinaoikeus katsoo, että riittävän omaperäisen käyttöönotetun merkin haltija voi saada suojaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla myöhempää verkkotunnuksen rekisteröintiä ja myöhempää aputoiminimen rekisteröintiä vastaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että verkkotunnus tai aputoiminimi on haettu rekisteröitäviksi vilpillisessä mielessä eli tietoisena toisen merkin aikaisemmasta käytöstä, vaikka todettu käyttö olisi tapahtunut ainoastaan ulkomailla. Lisäksi edellytyksenä on, että vertailtavat tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa. Toisen ulkomailla käyttämän merkin suojaa Suomessa toteutettua menettelyä vastaan ei ole omiaan ainakaan vähentämään se, että kyseinen toisen merkki saa ulkomailla yksinoikeussuojaa tavaramerkkinä.

15. STF on esittänyt, että Arctic China on toiminut vilpillisessä mielessä eli tietoisena STF:n Ruotsissa ja Norjassa rekisteröidyistä sekä Ruotsissa käytetyistä tavaramerkeistä hakiessaan Suomessa rekisteröitäviksi aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station sekä hakiessaan rekisteröitäväksi verkkotunnuksen X.

16. STF:n asiakirjatodisteena 14 esittämästä kuvakaappauksesta ilmenee, että Arctic Chinan toimitusjohtaja on tehnyt 23.11.2015 ryhmävarauksen STF:n varausjärjestelmään päivämäärälle 13.12.2015. Kyseisessä asiakirjatodisteessa on myös esitetty edellä mainittua vierailua koskeva lasku ja toista 10.12.2015 tapahtunutta yövierailua koskeva lasku. Laskuista ilmenee, että vierailut on tehty STF:n Aurora Sky Station -turistikohteeseen sekä se, että vierailuista on laskutettu Arctic Chinaa. Lisäksi laskujen yhteystietoihin on kirjattu Arctic Chinan toimitusjohtajan nimi.

17. STF:n asiakirjatodisteena 15 esittämistä kuvakaappauksista ilmenee, että Arctic Chinan nimellä on varattu kaksi eri huonetta STF:n varausjärjestelmään ajalle 3.–4.2.2017. Varaajaksi on merkitty Arctic China. Arctic Chinan toimitusjohtaja on merkitty majoittujaksi toiseen varatuista huoneista. Lisätiedoista ilmenee, että kyseiset varaukset on siirretty laskutettavaksi yhdessä. Kuvakaappauksista ilmenee lisäksi, että huoneissa majoittujat ovat kirjautuneet sisään 3.2.2017 ja ulos 4.2.2017. Kyseisessä asiakirjatodisteessa on myös esitetty edellä mainittua vierailua koskeva lasku, jossa edellä mainittujen huoneiden varaukset on laskutettu yhdessä. Laskusta ilmenee, että vierailu on tehty STF:n Aurora Sky Station -turistikohteeseen.

18. Arctic China on kiistänyt toimineensa vilpillisessä mielessä ja sen, että edellä mainitut vierailut olisivat olleet sen edustajien vierailuja. Markkinaoikeus toteaa, että Arctic China ei ole esittänyt todistelua kiistämisensä tueksi. Se ei esimerkiksi ole nimennyt markkinaoikeudessa kuultavaksi edellä kohdissa 16 ja 17 viitattua toimitusjohtajaansa.

19. Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetyn todistelun perusteella, että Arctic China on viimeistään 3.2.2017 tullut tietoiseksi STF:n turistikohteesta ja sen yhteydessä käytetyistä tavaramerkeistä. Arctic Chinan toimitusjohtajan läsnäololla STF:n Aurora Sky Station -turistikohteessa ei ole todetun tietoisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä, vaikkakin STF:n asiakirjatodistelusta ilmenee enemminkin se, että Arctic Chinan toimitusjohtaja on vieraillut Aurora Sky Station -turistikohteessa ainakin ajalla 3.–4.2.2017. Asian arvioinnissa ei tältä osin ole merkitystä myöskään sillä, että Arctic China on ennen aputoiminimiensä rekisteröintien hakemista pyrkinyt varmistumaan siitä, että kyseisiä nimiä ei ole rekisteröity Suomessa. Arctic China on siten ollut verkkotunnuksen X rekisteröintihetkellä 4.10.2017 ja aputoiminimien Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station 20.2.2018 rekisteröintihetkellä tietoinen STF:n tavaramerkeistä ja toiminut vilpillisessä mielessä hakiessaan mainitun verkkotunnuksensa sekä mainitut aputoiminimensä rekisteröitäviksi.

20. Arctic Chinan aputoiminimi Aurora Sky Station on sama sekä sen aputoiminimi Sky Aurora Station ja sille rekisteröity verkkotunnus ovat kahden ensimmäisen sanan järjestystä lukuun ottamatta vastaavat kuin STF:n Aurora Sky Station -tavaramerkit. Kun asianosaisten mainittuja tunnuksia myös käytetään samalla toimialalla ja kun niiden kohdeyleisö muodostuu ainakin osin samoista matkailijoista, asianosaisten vertailtavat tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa.

21. Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Arctic China on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti, kun se on hakenut verkkotunnuksensa X ja aputoiminimensä Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröitäviksi sekä käyttäessään kyseisiä tunnuksia elinkeinotoiminnassaan tietoisena STF:n aiemmin elinkeinotoiminnassaan käyttämistä samoista tai vastaavista kaupallisista tunnuksista, jotka ovat tässä tapauksessa lisäksi olleet Ruotsissa ja Norjassa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

3.2. Aputoiminimien rekisteröintien kumoamisvaatimus

22. Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

23. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin.

24. Toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen.

25. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén: Toiminimi, 2008, s. 152) on esitetty, että aikaprioriteettisääntöä sovelletaan paitsi samalajisten tunnusmerkkien myös muun ohella toiminimen ja tavaramerkin välisessä suhteessa.

26. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

27. Tavaramerkkejä koskevassa oikeuskirjallisuudessa (Salmi et al.: Tavaramerkki, 2008, s. 66) on todettu, että tavaramerkit ovat lähtökohtaisesti alueellista oikeutta. Teollisoikeudet ovat pääsääntöisesti sidottuja tiettyyn valtioon tai muuhun rajoitettuun alueeseen, koska niiden olemassaolo on riippuvainen lakimääräisestä tai muun tyyppisestä oikeudellisesta suojasta, jonka ne saavat kyseisen valtion lain perusteella.

28. Kuten edellä jaksossa 3.1. todetusta käy ilmi, nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa tilanteessa suojaa voi saada sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Sanktiojärjestelmien eroihin liittyen oikeuskirjallisuudessa (edellä mainittu Castrén, s. 228) on esitetty, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukainen sanktiojärjestelmä on toiminimen rekisteröinnin kumoamismahdollisuuden puuttuessa tehottomampi kuin toiminimilain vastaava systeemi. Tarkoitetussa tilanteessa, kun toisen käyttämä tunnus ei samalla ole toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettu suojattu tunnus, ei näin ollen voida saada sekoitettavissa olevan toiminimen rekisteröintiä estetyksi. Tosin siis markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla kieltää toiminimen käytön. Kiellon johdosta rekisteröinti voi pitkälle menettää käytännöllisen merkityksensä.

29. STF on perustanut aputoiminimien kumoamisvaatimuksen Ruotsissa ja Norjassa rekisteröityihin edellä kohdissa 4 ja 5 mainittuihin tavaramerkkeihin. Lisäksi STF on perustellut kumoamisvaatimustaan sillä, että Arctic China on hakenut aputoiminimiensä rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. STF on myös esittänyt, että tunnusmerkkioikeudellisen periaatteen mukaan rekisteröinnin aikaprioriteetin nojalla ei voi saada suojaa aiemman tunnusmerkin haltijaa kohtaan silloin, kun rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä.

30. Toiminimilakiin ei edellä todetusti sisälly säännöstä vilpillisessä mielessä tehdyn toiminimen rekisteröintihakemuksen hylkäämisestä tai jo rekisteröidyn toiminimen kumoamisesta sanotulla perusteella. STF ei myöskään ole edes väittänyt, että sen Ruotsissa ja Norjassa rekisteröidyt tavaramerkit olisivat toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin suojattuja Suomessa. Ottaen lisäksi huomioon edellä tavaramerkkien alueellisesta suojasta lausuttu markkinaoikeus katsoo, että STF ei ole esittänyt perusteita, joilla Arctic Chinan aputoiminimien Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröinnit voitaisiin kumota. Näin ollen STF:n vaatimus Arctic Chinan aputoiminimien rekisteröintien kumoamisesta on hylättävä.

4. Seuraamukset

4.1. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

31. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

32. Arctic Chinan on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti käyttäessään ravintolapalvelujensa, kuljetuspalvelujensa, majoituspalvelujensa ja revontulien tarkkailuun liittyvien palvelujensa tunnuksena ja markkinoinnissa aputoiminimiä Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station sekä verkkotunnusta X. Mainitut ilmaisut "aputoiminimi" ja "verkkotunnus" sisältyvät kieltovaatimuksen ilmaisuun "tunnus".

33. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n esitöissä (HE 114/1978 vp s. 17) todetulla tavalla kiellon tehokkuus edellyttää, ettei annettavaa kieltoa ole muotoiltu liian suppeasti. Kiellon on siten katettava paitsi toteutettu lainvastainen menettely myös vastaavanlaatuiset toimenpiteet. Todettu huomioon ottaen kieltovaatimus on hyväksyttävä ja kielto määrättävä jäljempänä tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

34. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka tekisivät uhkasakon määräämisen tarpeettomaksi. Arctic China on paljoksunut vaaditun uhkasakon rahamäärää ja esittänyt, että uhkasakon määrä tulee suhteuttaa sen vuosien 2016 ja 2017 liiketulokseen.

35. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n esitöissä (HE 114/1978 vp s. 17) on todettu, että uhkasakko on mitoitettava yksittäistapauksessa elinkeinonharjoittajan liikevaihto ja muut seikat huomioon ottaen siten, että uhka voi tehokkaasti ehkäistä kiellon rikkomisen. Uhkasakkoa asetettaessa otetaan huomioon asianomaisen maksukyky.

36. STF on esittänyt vahingonkorvausvaatimusta koskevan vaatimuksensa yhteydessä, että Arctic Chinan liikevaihto on vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella ollut 3.043.000 euroa. Arctic China ei ole kiistänyt tätä tietoa tai esittänyt selvitystä maksukyvystään. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen uhkasakko on asetettava vaaditun 100.000 euron määräisenä.

4.2. Vahingonkorvaus

37. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 a §:n mukaan sanotun lain vastaisella menettelyllä aiheutetun vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Lähtökohtana vahingonkorvausasioissa on, että korvausta vaativan tulee näyttää toteen korvauksen edellytykset. Näihin kuuluu muun ohella se, että vahinkoa on aiheutunut (KKO 2007:52, kohta 4). Mikäli vahinkoa on näytetty aiheutuneen, arvioidaan taloudellisen vahingon korvaamista käsillä olevan kaltaisessa asiassa vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n ja sitä koskevan oikeuskäytännön (KKO 2005:105) mukaisesti.

38. Markkinaoikeus toteaa, että vahingonkorvausvastuuseen vetoavalla asianosaisella, eli tässä tapauksessa STF:llä on todistustaakka vahingon aiheutumisen osalta.

39. STF on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa sen liiketoiminnalle aiheutuvaan haittaan, kun kohdeyleisö sekoittaa osapuolten turistikohteet keskenään. STF on esittänyt, että näytön esittäminen syntyneestä vahingosta on hankalaa, joten kohtuullisena vahingon määränä on pidettävä 35.000 euroa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Arctic Chinan liikevaihdosta. Arctic China on kiistänyt vahingon aiheutumisen, syy-yhteyden ja vahingon määrän. STF:n asiakirjatodisteena 5 esittämästä Facebook-viestistä ilmenee sinänsä se, että yksi kohdeyleisöön kuuluva henkilö on sekoittanut osapuolten turistikohteet keskenään. Markkinaoikeus katsoo, että kyseinen todiste osoittaa ennemminkin vahingon vaaraa osapuolten turistikohteiden sekoittumisesta kohdeyleisön keskuudessa kuin sitä, että STF:lle olisi aiheutunut nimenomaista vahinkoa Arctic Chinan menettelystä.

40. Markkinaoikeus toteaa, että STF ei ole esittänyt varsinaisesti mitään näyttöä vahingon aiheutumisesta. STF ei myöskään ole edes väittänyt, että sille olisi aiheutunut sinänsä vaikeasti näytettävissä olevaa vahinkoa goodwill-arvon heikentymisen johdosta. Todettu huomioon ottaen STF:n vahingonkorvausvaatimus on hylättävä.

5. Oikeudenkäyntikulut

41. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

42. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

43. Markkinaoikeus toteaa, että STF:n esittämä kieltovaatimus ja siihen liittynyt uhkasakkovaatimus ovat tulleet hyväksytyiksi kokonaisuudessaan. Toisaalta STF:n aputoiminimien rekisteröintien kumoamista koskeva kannevaatimus ja vahingonkorvausta koskeva kannevaatimus ovat tulleet kokonaan hylätyiksi eli STF on hävinnyt asian näiltä osin. Puheena olevassa tilanteessa oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin perusteella.

44. Markkinaoikeus katsoo, että kieltovaatimuskokonaisuuden käsitteleminen on muodostanut erillisen ja laajimman osan kysymyksessä olevassa asiassa. Tämä ilmenee muun ohella siitä, että kaikki asiassa esitetty näyttö on liittynyt kyseiseen kokonaisuuteen. Toisaalta STF:n häviämällä osalla ei ole ollut vain vähäistä merkitystä asiassa. Kun otetaan huomioon edellä todettujen seikkojen lisäksi se, että Arctic Chinan hyvän liiketavan vastainen menettely on tapahtunut vilpillisessä mielessä, markkinaoikeus katsoo, että Arctic China on syytä velvoittaa osaksi korvaamaan STF:n oikeudenkäyntikulut.

45. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 16) mukaan pykälää sovellettaessa on kussakin yksittäisessä tapauksessa harkittava, ovatko toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset kohtuuden mukaan olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Ratkaisevaa on, onko asianosaisella toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut syytä pitää sitä aiheellisena. Jos toimenpide jo suorittamisajankohtanaan on kohtuuden mukaan harkittuna ollut aiheeton asianosaisen oikeuden valvomiseksi, tällä ei ole oikeutta korvaukseen siitä aiheutuneista kustannuksista. Esitöissä on edelleen todettu, että jos asianosainen on käyttänyt kaukaa saapunutta asiamiestä tai avustajaa, samalla tavoin kuin muidenkin toimenpiteiden osalta on harkittava, ovatko tästä aiheutuneet lisäkustannukset olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi.

46. STF on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Arctic Chinan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa käytettyjen kahden ruotsalaisen asianajotoimiston palkkioiden osalta 13.640,55 eurolla ja markkinaoikeudessa asiamiehenä toimineen suomalaisen asianajajan palkkion osalta 50.375,50 eurolla eli yhteensä 64.016,05 eurolla viivästyskorkoineen.

47. Arctic China on paljoksunut vaatimuksen määrää siltä osin kuin se ylittää 10.000–20.000 euroa. Ruotsalaisten asianajotoimistojen palkkioiden osalta Arctic China on kiistänyt vaatimuksen ja esittänyt, etteivät sanotut toimenpiteet ole olleet tarpeellisia, kun oikeudenkäynti on tapahtunut Suomessa. STF on esittänyt, että kyseinen toimintatapa ulkomaisen asiamiehen käyttämisestä on tavanomainen tilanteessa, jossa päämies on ulkomainen.

48. Markkinaoikeus toteaa, että toisen ruotsalaisen asianajotoimiston esitetyistä laskuista ilmenee se, että kyseisen ruotsalaisen asiamiehen toimenpiteet ovat pääosin koostuneet yhteydenpidosta suomalaisen asiamiehen ja STF:n välillä. Myöhemmistä toisen ruotsalaisen asianajotoimiston laskuista, jotka koskevat ruotsalaisten asiamiesten toimenpiteitä, ilmenee sanotun yhteydenpidon lisäksi muun ohella yli kahdeksan tunnin ajankäyttö oikeusturvavakuutukseen liittyen, tunnin ajankäyttö asiakirjojen kääntämiseen ja kahden tunnin ajankäyttö pääkäsittelyyn liittyen, jossa ruotsalaisia asiamiehiä ei ole ollut läsnä. Markkinaoikeus toteaa, että puheena olevien ruotsalaisten asianajotoimistojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole olleet kohtuullisena pidettävän asiakirjojen kääntämiseen käytetyn yhden tunnin laskutuksen ja oikeusturvavakuutusilmoituksen tekemiseen käytetyn puolen tunnin laskutuksen ylittäviltä osin tarpeellisia oikeudenkäynnin hoitamiseksi.

49. Muilta osin STF:n puolesta tehdyt asianajolliset toimenpiteet ja niistä koostuva palkkiovaatimus ovat liittyneet oikeudenkäynnin valmisteluun ja asian ajamiseen markkinaoikeudessa. Ottaen huomioon edellä todetut seikat markkinaoikeus katsoo, että Arctic China on velvoitettava korvaamaan STF:lle oikeudenkäyntikuluina yhteensä 20.000 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kieltää Arctic China Oy:tä käyttämästä tunnuksia Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station ja siten myös niitä vastaavia rekisteröityjä aputoiminimiään ja sille rekisteröityä verkkotunnusta X ravintolapalvelujen, kuljetuspalvelujen, majoituspalvelujen ja revontulien tarkkailuun liittyvien palvelujen tunnuksena ja markkinoinnissa.

Kieltoa on noudatettava heti 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Svenska Turistföreningen STF Aktiebolagin pääasiavaatimukset muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Arctic China Oy:n korvaamaan Svenska Turistföreningen STF Aktiebolagin oikeudenkäyntikulut 20.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 17.2.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jari Tiainen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 30.12.2019