MAO:292/19

Bauer Watertechnology Oy > VesiTekno Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - hakemuksen peruuttaminen

Diaarinumero: 2018/293
Antopäivä: 20.6.2019

Hakemuksen peruuttaminen

Bauer Watertechnology Oy on peruuttanut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua kieltoa koskevan hakemuksensa.

VesiTekno Oy on hakemuksen peruuttamisen johdosta vaatinut, että asia on oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 5 §:n perusteella ratkaistava ja kanne on hylättävä. VesiTekno Oy on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Bauer Watertechnology Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 115,24 eurolla ja palkkion osalta 8.832 eurolla eli yhteensä 8.947,24 eurolla sekä asianosaiskulut 4.031,60 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Bauer Watertechnology Oy on esittänyt, että kummankin asianosaisen tulee ensisijaisesti vastata itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. Toissijaisesti perusteita asianosaiskulujen korvaamiselle ei ole, ja asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullisina oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen määränä voidaan pitää enintään 3.000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Hakemuksen peruuttaminen

1. Bauer Watertechnology Oy on peruuttanut hakemuksensa sen jälkeen, kun VesiTekno Oy on vastannut siihen. Hakemuksen peruuttamisen johdosta VesiTekno Oy on vaatinut asian ratkaisemista.

2. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 17 §:n mukaan siltä osin kuin tässä laissa tai muun ohessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ei toisin säädetä, kyseisessä luvussa tarkoitetut markkinaoikeudelliset asiat käsitellään markkinaoikeudessa muutoin soveltuvin osin siten kuin oikeudenkäymiskaaressa riita-asian käsittelystä säädetään.

3. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 5 §:n mukaan, jos kantaja peruuttaa kanteensa sen jälkeen, kun vastaaja on vastannut, on asia, jossa sovinto on sallittu, vastaajan vaatimuksesta kuitenkin ratkaistava.

4. Markkinaoikeus toteaa, että kuten esimerkiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 11 ja 12 §:stä ilmenee, käsillä oleva sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskeva asia ei kaikilta osin vastaa riita-asiaa, jossa sovinto on sallittu.

5. Markkinaoikeus katsoo, ettei käsillä olevaa asiaa voida vastaajan vaatimuksesta ratkaista oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla edellä 4 kohdassa todetun asian luonteen vuoksi. Näin ollen puheena oleva VesiTekno Oy:n vaatimus on hylättävä ja asia on pääasian osalta jätettävä sillensä.

Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaaminen

6. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

7. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 16) mukaan toimenpiteen tarpeellisuuden arvioinnissa on lähdettävä kysymyksestä, onko toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut objektiivisesti ajatellen perusteltu syy pitää sitä aiheellisena.

8. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

9. Bauer Watertechnology Oy on peruuttanut hakemuksensa, ja VesiTekno Oy on siten asian voittanut osapuoli. VesiTekno Oy on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 115,24 eurolla ja palkkion osalta 8.832 eurolla eli yhteensä 8.947,24 eurolla sekä asianosaiskulujen osalta 4.031,60 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

10. Bauer Watertechnology Oy on esittänyt, että perusteita asianosaiskulujen korvaamiselle ei ole, ja asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullisina oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen määränä voidaan pitää enintään 3.000 euroa.

11. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita sille, että VesiTekno Oy:n toimenpiteitä ei olisi pidettävä tarpeellisina ja niistä aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja kohtuullisina. Bauer Watertechnology Oy on näin ollen määrättävä korvaamaan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

12. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 19) mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

13. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi todettavissa, että VesiTekno Oy:n edustajalle olisi aiheutunut tavanomaisesta oikeudenkäyntiin valmistautumisesta poikkeavaa työtä ja siten edellä todetuin perustein korvattavia asianosaiskuluja. Vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta on näin ollen hylättävä.

Päätöslauselma

Asia jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa Bauer Watertechnology Oy:n korvaamaan VesiTekno Oy:n oikeudenkäyntikulut 8.947,24 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.8.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 9.7.2019