MAO:656/18

Kuluttaja-asiamies > Kruunukaluste Oy

kuluttajansuojalain vastainen markkinointi - alennusmyynti - harhaanjohtavuus

Diaarinumero: 2017/704
Antopäivä: 21.12.2018

HAKEMUS

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Kruunukaluste Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa kalusteiden markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa:

1) vertaillaan sen mainostamien kalusteiden myyntihintoja maahantuojan tai tavarantoimittajan ilmoittamaan niin sanottuun suositusvähittäishintaan tai ohjevähittäishintaan, jos suositusvähittäishinta tai ohjevähittäishinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta kalusteesta perimää hintaa,
2) ilmoitetaan kalusteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty kalusteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty, ja
3) käytetään tuotteen myyntihinnan yhteydessä ilmaisua "ALE" silloin, kun tuotetta ei myydä aikaisempaa edullisemmalla hinnalla.

Lisäksi kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus asettaa jokaisen edellä mainitun kiellon tehosteeksi erillisen 100.000 euron sakon uhan.

Perusteet

Kruunukaluste Oy ei ole näyttänyt toteen, että sen viittaamat Comfort jenkkisänkypaketin, B845 Fabio -sohvan ja Inez-sohvapöydän suositushinnastot olisivat olleet voimassa Kruunukaluste Oy:n markkinoidessa kyseisiä kalusteita verkkosivuillaan 18.8.2016–9.6.2017/14.7.2017. Kruunukaluste Oy ei ole myöskään näyttänyt toteen, että kyseisille kolmelle kalusteelle ilmoitetut vertailuhinnat vastaisivat tuotteiden yleistä markkinahintaa ja/tai sitä, että suositushintoja olisi käytetty markkinoilla jo huomattavan pitkään. Sillä, millä hinnalla jokin muu yhtiö on myynyt hakemuksen mukaisia tuotteita hakemuksen mukaisen ajanjakson ulkopuolella, ei ole merkitystä esillä olevan asian arvioinnissa. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että kuluttajat tietäisivät, mitä hintaa huonekalualalla tarkoitetaan sellaisella vertailuhinnalla, jollaisen Kruunukaluste Oy on ilmoittanut markkinoinnissaan kunkin myyntihinnan yhteydessä. Kruunukaluste Oy on antanut kuluttajille harhaanjohtavaa tietoa sen omien hintojen tosiasiallisesta edullisuudesta, mikä on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei olisi ilman annettua tietoa tehnyt.

Kruunukaluste Oy ei ole näyttänyt toteen myöskään, että se olisi koskaan perinyt mainituista kalusteista myyntihintoina hintoja, jotka vastaavat kalusteille verkkosivuilla ilmoitettuja vertailuhintoja.

Kuluttaja-asiamiehen suorittaman verkkosivujen kruunukaluste.fi seurannan perusteella edellä tarkoitettuja Comfort-jenkkisänkypakettia ja Fabio-sohvaa ei ole tarjottu verkkosivuilla kuluttajien ostettaviksi myyntihinnan yhteydessä ilmoitetuilla vertailuhinnoilla ainakaan 18.8.2016–9.6.2017 eikä Inez-sohvapöytää ainakaan 18.8.2016–14.7.2017. Comfort-jenkkisänkypakettia ja Fabio-sohvaa on tarjottu yhtäjaksoisesti noin yhdeksän ja puolen kuukauden ajan ja Inez- sohvapöytää lähes yhdentoista kuukauden ajan myyntihintaan, joka on ollut verkkosivuilla ilmoitettua vertailuhintaa alempi. Vaikka kalusteita olisikin ennen 18.8.2016 tarjottu vertailuhintaa vastaavalla myyntihinnalla, sen on ajan kulumisen johdosta katsottava menettäneen merkityksensä sellaisena kuluttajilta tosiasiallisesti perittynä pysyvänä hintana, josta ainakaan enää vuonna 2017 markkinoinnissa vertailuhintana käytettävä myyntihinnan alennus on voitu laskea.

Kruunukaluste Oy:n esittämästä kahdeksasta Fabio-sohvaa koskevasta kauppasopimuksesta neljä sijoittuu kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen perusteluissa kuvattua ajanjaksoa 18.8.2016–9.6.2017 edeltävään aikaan. Koska kauppasopimukset on tehty ennen 18.8.2016, Kruunukaluste Oy:n markkinointi ajalla 18.8.2016–9.6.2017 ei ole voinut vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin. Toisaalta muista neljästä kauppasopimuksesta ei käy ilmi, että Fabio-sohvan myyntihintana ja kauppaneuvottelujen lähtökohtana olisi ollut sohvan markkinoinnissa 18.8.2016–9.6.2017 vertailuhinnaksi ilmoitettu 1.469 euroa. Kyseisten neljän kauppasopimuksen perusteella ei muutoinkaan voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että mainittuja sohvia koskeviin kuluttajien ostopäätöksiin ja kauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin olisi vaikuttanut se, miten sohvaa on vähintään puolitoista kuukautta ja enintään noin vuosi aikaisemmin markkinoitu. Lisäksi sillä, mihin hintaan Fabio-sohvasta on tehty kauppasopimuksia kuluttaja asiamiehen hakemuksen perusteena olevan ajanjakson jälkeen, ei ole merkitystä esillä olevan asian arvioinnissa.

Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy:n markkinoinnista ei ole sen verkkosivuilla käynyt ilmi, mitä hintaa Kruunukaluste Oy on käyttänyt vertailuhintana. Tällaiset myyntihintojen yhteydessä käytetyt vertailuhinnat yhdessä Kruunukaluste Oy:n käyttämien ilmaisujen "Tarjous" ja "ALE" kanssa ovat olleet omiaan vahvistamaan kuluttajien käsitystä alennetuista hinnoista.

Comfort-jenkkisänkypakettia, Fabio-sohvaa ja Inez-sohvapöytää on markkinoitu joulun jälkeiseen aikaan sijoittuvana kaupan alalla yleisesti noudatettuna niin sanottuna kausialennusmyyntiaikana 28.12.2016–7.2.2017 käyttämällä tuotteen kuvan välittömässä yhteydessä ilmaisua "ALE". Kuluttajat ovat yleisesti tietoisia kyseiseen aikaan sijoittuvasta vähittäiskaupan kausialennusmyynnistä. Kruunukaluste Oy on myynyt samoilla myyntihinnoilla Comfort-jenkkisänkypakettia ja Fabio-sohvaa 18.8.2016–9.6.2017 sekä Inez-sohvapöytää 18.8.2016–14.7.2017. Ilmaisun "ALE" käyttäminen tuotteiden markkinoinnin osana 28.12.2016–7.2.2017 ei siis ole vaikuttanut kyseisistä tuotteista kuluttajilta perittyihin myyntihintoihin.

Kruunukaluste Oy on markkinoinut myös Relax-lepotuolia 28.12.2016–7.2.2017 ja 3.7.–7.8.2017 käyttämällä tuotteen kuvan välittömässä yhteydessä ilmaisua "ALE", jonka yhteydessä tuotteen myyntihintaa 895 euroa on verrattu yliviivattuun hintaan 1.525 euroa. Relax-lepotuolia on markkinoitu 18.8.2016–7.8.2017 yhtäjaksoisesti samalla myyntihinnalla samalla verraten myyntihintaa samaan yliviivattuun hintaan. Ilmaisun "ALE" käyttäminen lepotuolin markkinoinnin osana 28.12.2016–7.2.2017 ja 3.7.–7.8.2017 ei siis ole vaikuttanut tuotteesta kuluttajilta perittyyn myyntihintaan.

Edellä mainittuja kalusteita on siten ennen alennusmyyntiä, alennusmyynnin aikana ja alennusmyynnin jälkeen myyty samoilla myyntihinnoilla. Ilmaisu "ALE" luo kuluttajalle mielikuvaa tiettynä ajanjaksona aikaisempia hintoja edullisemmilla hinnoilla myytävistä tuotteista. Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa ei kuitenkaan ole ollut kysymys alennusmyynnistä, jossa kalusteita olisi myyty liikkeen aikaisempia hintoja edullisemmilla hinnoilla. Kruunukaluste Oy:n markkinointi on ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä Kruunukaluste Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Kruunukaluste Oy on myöntänyt, että se on käyttänyt kuluttajiin kohdistuneessa Comfort-jenkkisänkypaketin, Fabio-sohvan, Inez sohvapöydän ja Relax-lepotuolin markkinoinnissaan myyntihinnan yhteydessä ilmaisua "ALE" silloin, kun kalustetta ei ole myyty aikaisempaa edullisemmalla hinnalla. Kuluttaja-asiamiehen vaatimaa kieltoa ei tule jättää määräämättä siitä syystä, että Kruunukaluste Oy on väittänyt markkinoinnissaan olevien riidattomien virheiden syyksi markkinoinnista vastaavan henkilön erehdystä.

Kruunukaluste Oy:n markkinointi on ollut kuluttajia harhaanjohtavaa, ja kun se on saattanut vaikuttaa keskivertokuluttajan kaupalliseen ratkaisuun, Kruunukaluste Oy:n menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 11, 6 ja 3 §:n vastaista ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sopimatonta menettelyä.

Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa ei ole ollut kysymys yksittäisestä markkinoinnissa tapahtuneesta kertaluontoisesta erehdyksestä vaan jatkuneesta kuluttajansuojalain vastaisesta menettelystä. Comfort jenkkisänkypakettia, Fabio-sohvaa, Inez-sohvapöytää ja Relax lepotuolia koskevat todisteet ovat yksittäisiä ja sinänsä sattumanvaraisesti Kruunukaluste Oy:n markkinoinnista poimittuja esimerkkejä yrityksen toteuttamasta markkinoinnista. Kruunukaluste Oy on toteuttanut kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa edellä mainittujen kalusteiden kanssa samanlaista markkinointia myös muiden kalusteiden osalta.

Kuluttajansuojalain vastaiset menettelyt ovat jatkuneet Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa vielä sille lähetetyssä 17.2.2017 päivätyssä huomautuskirjeessä varatun määräajan jälkeenkin. Vastoin Kruunukaluste Oy:n ilmoittamaa se ei ollut luopunut kuluttajansuojalain vastaisena pidettävän markkinoinnin harjoittamisesta edes vielä kesäkuussa 2017. Tosiasiassa Kruunukaluste Oy ei ole luopunut vertailuhintojen käyttämisestä myöskään tämän jälkeen. Kruunukaluste Oy ei ole luopunut myöskään prosenttialennusten käyttämisestä.

Kieltovaatimus 1 perustuu siihen lähtökohtaan, että Kruunukaluste Oy on ilmoittanut, että hinnan vertaamisessa on ollut kysymys myyntihinnan vertaamisesta tavarantoimittajan suositushintaan. Kieltovaatimus 2 puolestaan perustuu siihen lähtökohtaan, että Kruunukaluste Oy on ilmoittanut, että hinnan vertaamisessa on ollut kysymys myyntihinnan vertaamisesta Kruunukaluste Oy:n omaan aikaisempaan myyntihintaan. Vertaaminen on tällöin liittynyt alennus- tai tarjousilmoitteluun. Kyseiset kieltovaatimukset eivät ole toisiinsa nähden päällekkäisiä tai rinnasteisia, eikä niitä siten tule yhdistää, eikä toista kieltovaatimusta tule hylätä sen vuoksi, että toinen menestyy. Kieltovaatimukset 1 ja 2 muodostavat selkeästi itsenäiset päävelvoitteet suhteessa toisiinsa, ja siksi vaadittavien kieltojen tehosteeksi on asetettava myös erilliset uhkasakot.

VASTAUS

Vaatimukset

Kruunukaluste Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus hylkää kuluttaja-asiamiehen hakemuksen. Toissijaisesti Kruunukaluste Oy on vaatinut, että

1) kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa vaadittuja kieltoja ei aseteta eikä uhkasakkoja määrätä, koska Kruunukaluste Oy on ilmoittanut luopuvansa ja luopunut hakemuksessa vaadittujen kieltojen mukaisesta markkinoinnistaan ennen kuluttaja-asiamiehen toimesta tapahtunutta kieltojen ja uhkasakon asettamista,
2) kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohtien 1 ja 2 mukaisten erillisten kieltojen katsotaan tarkoittavan samaa päävelvoitetta ja niiden osalta asetetaan ainoastaan yksi kielto mahdollisine uhkasakkoineen, ja
3) kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa vaadittua uhkasakon määrää selvästi alennetaan.

Perusteet

Kruunukaluste Oy:n verkkosivuillaan käyttämät Comfort jenkkisänkypaketin, Fabio-sohvan ja Inez-sohvapöydän vertailuhinnat ovat perustuneet kunkin tuotteen valmistajan suositusvähittäishintoihin.

Kruunukaluste Oy on käyttänyt Comfort-jenkkisänkypaketin vertailuhintana Uness Oy:n hinnaston mukaista suositusvähittäishintaa. Kruunukaluste Oy:llä ei ole enää käytettävissä kyseistä hinnastoa, mutta Kruunukaluste Oy:n käyttämä vertailuhinta on joka tapauksessa ollut hieman alhaisempi kuin asiakirjatodisteeksi nimetyn Uness Oy:n uudemman hinnaston mukainen jenkkisängyn, petauspatjan ja jalkojen yhteinen suositushinta. Kruunukaluste Oy:llä on ollut kyseisestä Comfort jenkkisänkypaketista erikoistarjous, joka on perustunut Kruunukaluste Oy:n suuremman tilauksen perusteella varastoimaan erään.

Kruunukaluste Oy on käyttänyt Fabio-sohvan vertailuhintana Natuzzi Groupin hinnaston mukaista suositusvähittäishintaa. Kruunukaluste Oy:llä on ollut Fabio-sohvasta erikoistarjous, joka on koskenut kahden ja kolmen istuttavaa sekä kategorian CAT 11/CAT 10 mukaisella mustalla tai valkoisella nahalla verhoiltua sohvaa ja joka on perustunut Kruunukaluste Oy:n suuremman tilauksen perusteella varastoimaan erään.

Kruunukaluste Oy on käyttänyt Inez-sohvapöydän vertailuhintana Rowico AB:n hinnaston mukaista suositusvähittäishintaa. Kruunukaluste Oy:llä on ollut Inez-sohvapöydästä erikoistarjous, joka on perustunut Kruunukaluste Oy:n suuremman tilauksen perusteella varastoimaan erään.

Kyseiset Kruunukaluste Oy:n vertailuhintoina käyttämät valmistajien suositusvähittäishinnat ovat vastanneet muiden vähittäismyyjien samoista tuotteista yleisesti perimää hintaa.

Uness Oy:llä on useampia jälleenmyyjiä Suomessa, mutta melko harvalla niistä on ollut enää valikoimissaan kuluttaja-asiamiehen hakemuksen mukaista Comfort-jenkkisänkypakettia. Esimerkiksi verkkosivuilla turunkaluste.fi toteutetun markkinoinnin perusteella kuluttajilta on peritty kyseisestä tuotteesta 1.682 euron hintaa ja 1.736 euron hintaa sisältäen vaahtomuovipetauspatjan ja jalat.

Natuzzi Groupilla on useita jälleenmyyjiä Suomessa, mutta Kruunukaluste Oy:n tietojen mukaan muut jälleenmyyjät eivät myy Fabio-sohvaa Suomessa. Fabio-sohvaa on myyty valkoisella tai mustalla nahalla kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa verkkosivuilla folkhemmet.com 15.495 Ruotsin kruunun, joka vastaa 1.644 euroa, myyntihinnalla.

Rowico AB:lla on useampia jälleenmyyjiä Suomessa, mutta Kruunukaluste Oy:n tietojen mukaan melko harvalla niistä on valikoimissaan Inez-sohvapöytää. Koska Rowico AB on lopettanut Inez tuotesarjan tuotannon, jälleenmyyjät ovat asettaneet Inez-tuotteet alennus- ja poistomyyntiin. Kuitenkin esimerkiksi Kaluste Heinoset Oy:n ja Lähdesmäki Oy:n verkkosivujen perusteella on pääteltävissä, että Inez sohvapöydän yleisenä myyntihintana on aikaisemmin käytetty Rowico AB:n suositushinnaston mukaista hintaa.

Vertailuhintana ilmoitettu suositus- tai vähittäishinta ei ole harhaanjohtava, jos muut vähittäismyyjät yleisesti tarjoavat samaa tuotetta esimerkiksi uusien suositus- ja ohjevähittäishinnastojen tai valuuttakurssien vuoksi vertailuhintaa korkeammilla hinnoilla. Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissaan käyttämät Comfort jenkkisänkypaketin ja Fabio-sohvan vertailuhinnat ovat olleet alhaisempia kuin myyntihinnat, joilla toiset vähittäismyyjät ovat yleisesti tarjonneet kyseisiä tuotteita. Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissaan käyttämä Inez-sohvapöydän vertailuhinta puolestaan on ollut sama, jolla toiset vähittäismyyjät ovat yleisesti tarjonneet tuotetta kuluttajien ostettavaksi.

Suositusvähittäishinnastojen käyttäminen on huonekalualalla yleistä. Kuluttajat tietävät, että huonekalualalla käytetään vertailuhintana tyypillisesti valmistajan tai maahantuojan suositusvähittäishintaa. Kalusteiden myynti tapahtuu yleensä yksittäisen tilauksen perusteella toimitusmyyntinä. Kalusteen hinta perustuu suositusvähittäishintaan, mutta hinnasta voidaan tapauskohtaisesti neuvotella kuluttajan kanssa. Huonekalualalla tuotteiden suositus- tai ohjevähittäishinnan vaihtelevuus on verraten vähäistä ja varaston kierto hidasta. Muiden vähittäismyyjien samojen tuotteiden markkinointiaineisto tulee näin ollen ottaa huomioon asian arvioinnissa, vaikka se ei olisi täysin samalta ajalta kuin kuluttaja asiamiehen hakemuksen perusteena oleva Kruunukaluste Oy:n markkinointiaineisto.

Kruunukaluste Oy on itse tosiasiassa perinyt Comfort jenkkisänkypaketista vertailuhintana käytetyn Uness Oy:n suositusvähittäishinnan mukaista hintaa silloin, kun sitä on myyty muulla kovuusyhdistelmällä kuin "medium" ja "fast/kova" tai toisella verhoilukankaalla. Kruunukaluste Oy on itse tosiasiassa perinyt Inez sohvapöydästä Rowico AB:n suositusvähittäishintojen mukaista hintaa ja Fabio-sohvasta vertailuhintana käytetyn Natuzzi Groupin suositusvähittäishinnan mukaista hintaa silloin, kun sohvasta ei ole ollut varastoerää ja kun sohvaa on myyty muulla kuin kategorian CAT 11/CAT 10 mukaisella mustalla tai valkoisella nahalla. Fabio sohvaa koskevien kauppaneuvottelujen lähtökohtana ja perusteena on käytetty Natuzzi Groupin suositusvähittäishintaa. Selvää kuitenkin on, ettei toimitusmyyntituotteen asiakaskohtainen alennus vastaa määrältään varastoeränä toimitettavan tuotteen erikoistarjoushintaa. Lisäksi Kruunukaluste Oy on perinyt Comfort-jenkkisänkypaketin, Fabio-sohvan ja Inez-sohvapöydän osalta käyttämäänsä vertailuhintaa ennen kyseisiä tuotteita koskevien suurempien varastoerien tilaamista.

Kieltovaatimusten 1 ja 2 mukaisten kieltojen määrääminen ei ole kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n mukaisesti tarpeellista. Myös uhkasakon määräämättä jättämiselle on erityiset syyt.

Kruunukaluste Oy on kuluttaja-asiamiehen kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella vapaaehtoisesti luopunut kuluttaja-asiamiehen virheellisenä pitämästä menettelystä. Kruunukaluste Oy ei ole toiminut toistuvasti ja suunnitelmallisesti kuluttajansuojalainsäädännön vastaisesti, vaan kysymys on siitä, että yhtiöllä on kuluttaja-asiamiehen kannasta poikkeava käsitys yhtiön aikaisemmin markkinoinnissaan käyttämien vertailuhintojen hyväksyttävyydestä ja niitä koskevasta näytöstä. Kruunukaluste Oy on tästä kannastaan huolimatta muuttanut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen mukaiseksi, mikä on nimenomaisesti osoittanut yhtiön pyrkimyksenä ja tavoitteena olevan toimia markkinoinnissaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Kruunukaluste Oy:n antama sitoumus olla käyttämättä vertailuhintoja sen jälkeen, kun yhtiö on saanut tietoonsa kuluttaja-asiamiehen kielteisen kannan niiden hyväksyttävyydelle esitettyihin perusteisiin ja ennen kuin kuluttaja asiamies on ryhtynyt kiellon määräämiseen, on yhdessä vertailuhintojen käytöstä luopumisen kanssa johtanut kuluttajansuojan ja kuluttaja-asiamiehen oikeussuojatarpeen poistumiseen.

Toisaalta kieltovaatimusten 1 ja 2 mukaisissa kielloissa on tosiasiassa kysymys samasta markkinoinnissa käytettävän vertailuhinnan hyväksyttävyydestä, joka voi puolestaan perustua kahteen eri perusteeseen. Kaksi erillistä kieltovaatimusta ovat päällekkäisiä ja siksi perusteettomia. Periaatteessa vertailuhinnan käyttämiseen kohdistuvan kahden eri kiellon asettaminen mahdollistaisi uhkasakkojen perusteettoman kumuloitumisen kaksinkertaiseksi yhdenkin tuotteen vertailuhinnan virheellisellä käyttämisellä, jos vertailuhintana käytettyä suositusvähittäishintaa ei olisi peritty Kruunukaluste Oy:n toimesta aikaisemmin ja jos muut vähittäismyyjät eivät olisi yleisesti perineet vertailuhintana käytettyä suositusvähittäishintaa samasta tuotteesta.

Myöskään kieltovaatimuksen 3 mukaisen kiellon määrääminen ei ole kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n mukaisesti tarpeellista. Myös uhkasakon määräämättä jättämiselle on erityiset syyt.

Kruunukaluste Oy on kuluttaja-asiamiehen 17.2.2017 päivätyn huomautuskirjeen perusteella 8.3.2017 antamassaan ilmoituksessa myöntänyt menetelleensä virheellisesti ilmaisun "ALE" käyttämisessä Comfort-jenkkisänkypaketin, Fabio-sohvan, Inez-sohvapöydän ja Relax lepotuolin markkinoinnissa ja ilmoittanut muuttavansa markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen esittämällä tavalla. Tämän jälkeen ilmaisua on käytetty virheellisesti ja erehdyksessä Relax-lepotuolin markkinoinnissa vielä heinä-elokuussa 2017. Tämä on perustunut Kruunukaluste Oy:n työntekijän inhimilliseen erehdykseen. Kruunukaluste Oy on kuitenkin muilta osin muuttanut markkinointiaan, mikä on osoittanut yhtiön pyrkimyksenä ja tavoitteena olevan toimia markkinoinnissaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Kysymys on ollut tätä yksittäistä tuotetta koskevasta erehdyksestä eikä tahallisesta ja suunnitelmallisesta kuluttajamarkkinoinnin säännöksistä piittaamattomasta menettelystä.

Vaadittu uhkasakon määrä on joka tapauksessa yksittäisenä ja myös kaikki kieltovaatimukset huomioon ottaen perusteettoman korkea, mistä syystä uhkasakon määrää tulee joka tapauksessa olennaisesti alentaa.

Kieltovaatimusten perusteena olevat seikat ovat osin tulkinnanvaraisia. Kieltovaatimukset myös perustuvat käytännössä kolmen tai neljän tuotteen markkinoinnissa lyhyenä ajanjaksona käytettyihin vertailuhintoihin ja ilmaisuihin. Lisäksi Kruunukaluste Oy on liikevaihdoltaan huomattavasti pienempi huonekalualan toimija kuin esimerkiksi tietyt muut huonekalualan toimijat, joille kuluttaja-asiamies on aikaisemmin vaatinut samansuuruisen uhkasakon määräämistä. Uhkasakon määrään vaikuttavina muina tekijöinä tulee ottaa huomioon myös se, että Kruunukaluste Oy on luopunut vapaaehtoisesti kuluttaja asiamiehen virheellisenä pitämästä menettelystä.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

1. Kuvakaappauksia (14 kappaletta) verkkosivulta kruunukaluste.fi/tuote/comfort-jenkkisanky/ 18.8.2016–9.6.2017 koskien Comfort-jenkkisänkyä 160x200
2. Kuvakaappauksia (14 kappaletta) verkkosivulta kruunukaluste.fi/tuote/b845-ciao-sohva 18.8.2016–9.6.2017 koskien Fabio-sohvaa 158x92x85
3. Kuvakaappauksia (16 kappaletta) verkkosivulta kruunukaluste.fi/tuote/inez-sohvapoyta 18.8.2016–14.7.2017 koskien Inez-sohvapöytää 120x75x54
4. Kuvakaappauksia (16 kappaletta) verkkosivulta kruunukaluste.fi/tuote/vigg-relax-lepotuoli 18.8.2016–7.8.2017 koskien Relax-lepotuolia 80x82x103
5. Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtajan 15.5.2017 lähettämä sähköpostiviesti kuluttaja-asiamiehelle liitetiedostoineen (3 kappaletta) ja Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtajan 11.5.2017 lähettämä sähköpostiviesti kuluttaja-asiamiehelle
6. Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtajan 6.9.2017 lähettämä sähköpostiviesti kuluttaja-asiamiehelle
7. Kuluttaja-asiamiehen 17.2.2017 päivätty kirje Kruunukaluste Oy:lle
8. Kuluttaja-asiamiehen ja Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 30.12.2014–10.5.2016 ja Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtajan 10.10.2016 lähettämä sähköpostiviesti Taloussanomille

Kruunukaluste Oy

1. Uness Oy:n suositushinnasto 11.3.2013
2. Otteet Natuzzi Groupin suositushinnastoista 1.4.2016 ja 5.6.2017
3. Rowico AB:n suositushinnastot 15.8.2016, 16.2.2017 ja 1.9.2017
4. Ote verkkosivuilta turunkaluste.fi 18.1.2018
5. Ote verkkosivuilta folkhemmet.com 18.1.2018 ja valuuttalaskurin tuloste 22.1.2018
6. Ote Kaluste Heinoset Oy:n verkkosivuilta 16.1.2018
7. Ote Lähdesmäki Oy:n verkkosivuilta (päiväämätön)
8. Kruunukaluste Oy:n 14.7.2014, 1.3.2016, 10.3.2016, 11.6.2016, 30.7.2017, 3.8.2017, 5.8.2017 ja 9.8.2017 päivätyt kauppasopimukset koskien Fabio-sohvaa
9. Saunalahti Group Oyj:n tilinpäätösasiakirjoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2011, Market Energia Sähkönmyynti Oy:n tilinpäätösasiakirjoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2012, Maskun Kalustetalo Oy:n tilinpäätösasiakirjoja tilikausilta 1.10.2008–31.1.2010 ja 1.1.–31.12.2016 sekä Kruunukaluste Oy:n tilinpäätösasiakirjoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2016

Henkilötodistelu

Kruunukaluste Oy

1. KS, Kruunukaluste Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen, todistelutarkoituksessa
2. OPL, Kruunukaluste Oy, hallituksen varsinainen jäsen, todistelutarkoituksessa
3. PA, Basico International Oy, toimitusjohtaja
4. AF, Kb A Ky, vastuunalainen yhtiömies
5. AK, Kruunukaluste Oy, myymäläpäällikkö
6. VK, Uppa Network for Exclusive Sleeping Solutions Oy (Uness Oy), hallituksen varsinainen jäsen

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kruunukaluste Oy:n markkinointi ja kysymyksenasettelu

1. Kruunukaluste Oy on verkkosivuillaan kruunukaluste.fi markkinoinut tuotetta Comfort-jenkkisänky 160x200 petauspatjalla ja kromimaalatuilla metallijaloilla. Sänkypaketin myyntihinnaksi on 18.8.2016–9.6.2017 ilmoitettu 990 euroa. Myyntihinnan välittömässä yhteydessä on edellä mainittuna aikana ilmoitettu suluissa vertailuhinta 1.557 euroa. Lisäksi tuotteen kuvan yhteydessä on niin ikään edellä mainittuna aikana käytetty yhtäjaksoisesti värillä korostettua ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoa 28.12.2016–7.2.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty värillä korostettua ilmaisua "ALE!".

2. Kruunukaluste Oy on verkkosivuillaan kruunukaluste.fi markkinoinut tuotetta B845 Fabio -sohva, 3-istuttava, 208x92x85, valkoinen ja musta nahka. Tuotteen myyntihinnaksi on 18.8.2016–9.6.2017 ilmoitettu 1.090 euroa. Myyntihinnan välittömässä yhteydessä on edellä mainittuna aikana ilmoitettu suluissa vertailuhinta 1.469 euroa. Lisäksi tuotteen kuvan yhteydessä on niin ikään edellä mainittuna aikana käytetty yhtäjaksoisesti värillä korostettua ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoa 28.12.2016–7.2.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty värillä korostettua ilmaisua "ALE!". Tuotetietojen yhteydessä tai kohdassa "Lisätiedot" on ollut ilmoitus "Muilla väreillä toimitusmyyntinä". Ajanjaksolla 10.5.2017–9.6.2017 tuotetietojen yhteydessä on käytetty ilmaisua "Varastoerä".

3. Kruunukaluste Oy on verkkosivuillaan kruunukaluste.fi markkinoinut tuotetta Inez-sohvapöytä 120x75x54. Tuotteen myyntihinnaksi on 18.8.2016–14.7.2017 ilmoitettu 295 euroa. Myyntihinnan välittömässä yhteydessä on ilmoitettu 18.8.2016 alkaen yliviivattuna vertailuhintana 427 euroa ja 23.2.2017 alkaen 449 euroa. Lisäksi tuotteen kuvan yhteydessä on 18.8.2016–14.7.2017 käytetty yhtäjaksoisesti värillä korostettua ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoa 28.12.2016–7.2.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty värillä korostettua ilmaisua "ALE!". Ajanjaksolla 23.2.2017–14.7.2017 tuotetietojen yhteydessä on käytetty ilmaisua "Varastoerä".

4. Kruunukaluste Oy on verkkosivuillaan kruunukaluste.fi markkinoinut tuotetta Relax-lepotuoli 80x82x103, valkoinen ja musta nahka. Tuotteen myyntihinnaksi on 18.8.2016–7.8.2017 ilmoitettu 895 euroa. Myyntihinnan välittömässä yhteydessä on edellä mainittuna aikana ilmoitettu suluissa vertailuhinta 1.525 euroa. Lisäksi tuotteen kuvan yhteydessä on niin ikään edellä mainittuna aikana käytetty yhtäjaksoisesti värillä korostettua ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoja 28.12.2016–7.2.2017 ja 3.7.–7.8.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty värillä korostettua ilmaisua "ALE!" tai "ALE". Tuotetietojen yhteydessä on ilmoitettu, että tuolia on saatavana toimitusmyyntinä myös muilla väreillä ja pyöreällä jalalla.

5. Asian valmistelussa todetuin tavoin asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että edellä mainittujen kalusteiden hinnoittelu on ollut sama Kruunukaluste Oy:n myymälöissä ja verkkosivuilla. Edelleen asian valmistelussa on todettu riidattomaksi, että Kruunukaluste Oy on toteuttanut edellä yksilöityjen kalusteiden kanssa samanlaista markkinointia myös eräiden muiden kalusteidensa osalta.

6. Asiassa on kysymys ensinnäkin Kruunukaluste Oy:n kalusteiden alennusmyynti- ja tarjoushinnoin toteutetun markkinoinnin kuluttajansuojalain vastaisuudesta. Asiassa tulee arvioitavaksi, onko Kruunukaluste Oy:n markkinointi ollut kuluttajien kannalta sopimatonta siltä osin kuin yhtiö on käyttänyt hintamarkkinoinnissaan myyntihinnan yhteydessä suluissa tai yliviivattuna ilmoitettua vertailuhintaa. Kruunukaluste Oy:n verkkosivuilla ei ole ilmaistu, mistä hinnasta sen ilmoittamassa vertailuhinnassa on ollut kysymys. Kuluttaja-asiamiehen asiassa esittämissä kieltovaatimuksissa ei kuitenkaan ole kysymys tällaisesta yksilöimättömyydestä mahdollisesti aiheutuvasta harhaanjohtavuudesta. Lisäksi asiassa tulee arvioitavaksi, onko Kruunukaluste Oy menetellyt ilmaisun "ALE" käyttämisessä kuluttajansuojalain vastaisesti.

2 Oikeusohjeet

7. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Menettelyä pidetään saman luvun 3 §:n 1 momentin mukaan sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen (1 kohta) ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt (2 kohta).

8. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

9. Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaan kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan.

10. Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n esitöiden (HE 32/2008 vp s. 27) mukaan pykälä vastaa aikaisemmin voimassa olleen lain 2 luvun 3 §:ää (38/1978). Kyseisen, aikaisemmin voimassa olleen säännöksen esitöiden (HE 8/1977 vp s. 27–28) mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa ilmoittaa tavaran tai palveluksen hintaa alennetuksi, vaikka hyödykkeestä perittävä hinta alittaisi kilpailevan elinkeinonharjoittajan hinnan, jos hän itse ei aikaisemmin ole tarjonnut samaa tavaraa tai palvelusta alennetuksi ilmoitettua hintaa korkeammalla hinnalla. Kysymykseen ei siten tule hinnan vertaaminen yleiseen hintatasoon tai ohjehintaan. Tavaran tai palveluksen, jonka hinta ilmoitetaan alennetuksi, on oltava sama kuin aikaisemmin korkeammalla hinnalla tarjottu. Edelleen esitöissä on todettu muun ohella, että vertailuhintana on pidettävä sitä hintaa, josta hyödykettä on tarjottu kuluttajille välittömästi aikaisemmin

11. Kuluttajansuojalain 2 luvulla on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.5.2005 annettu direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla. Kyseisellä direktiivillä on yhdenmukaistettu yhteisön tasolla säännöt sellaisesta markkinoinnista ja sellaisista muista kaupallisista menettelyistä, jotka voivat vahingoittaa kuluttajien taloudellisia etuja. Kuluttajansuojalain asianomaisia säännöksiä on unionin oikeuden vakiintuneen periaatteen mukaan tulkittava mahdollisimman pitkälle unionin oikeuden mukaisesti.

12. Puheena olevan direktiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan sopimattomia ovat erityisesti kaupalliset menettelyt, jotka ovat 6 tai 7 artiklassa esitetyllä tavalla harhaanjohtavia. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tietoa ja on siten totuuden vastainen tai jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa, vaikka tieto olisikin tosiasiallisesti virheetön jonkin direktiivissä esitetyn seikan osalta, ja jos se joka tapauksessa saa tai todennäköisesti saa hänet tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Kyseisen kohdan d alakohdassa tällaisena seikkana on mainittu hinta, sen laskentatapa tai erityinen hintaetu.

13. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2017:83 katsonut, että kuluttajan käsitettä ei voida arvioida kansallisista lähtökohdista ja unionin oikeudesta poikkeavalla tavalla silloin, kun sovelletaan direktiivillä yhdenmukaistettua kuluttajamarkkinointia koskevaa sääntelyä. Elinkeinonharjoittajan markkinoinnin arvioimisen mittapuuksi on otettava tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja.

3 Kieltovaatimus 1

Aluksi

14. Kruunukaluste Oy:n mukaan sen 18.8.2016–9.6.2017/14.7.2017 käyttämissä vertailuhinnoissa on Comfort-jenkkisänkyä koskevan sänkypaketin, Fabio-sohvan ja Inez-sohvapöydän osalta ollut kysymys ensinnäkin tavarantoimittajien suositusvähittäishinnoista. Kuluttaja asiamiehen asiakirjatodisteesta 5 ilmenevin tavoin Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtaja on esittänyt tämän näkemyksensä kuluttaja-asiamiehelle 11.5.2017 ja 15.5.2017 lähettämissään sähköpostiviesteissä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kieltovaatimus 1 perustuu edellä todettuun Kruunukaluste Oy:n puolesta esitettyyn näkemykseen.

15. Markkinaoikeus toteaa, että tavarantoimittajien ilmoittamista suositusvähittäishinnoista käytetään myös ilmaisua ohjevähittäishinta. Edellä kohdassa 11 mainitun direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista varten annetuissa Euroopan komission ohjeissa SEC(2009) 1666 on tuotu esiin muun ohella (s. 35), että ohjevähittäishinnat ovat hintoja, joilla valmistaja tai jokin muu toimitusketjun osapuoli suosittelee vähittäismyyjän myyvän tuotteen. Mainitun direktiivin mukaisesti ohjevähittäishinnat saattavat olla 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan vastaisia, koska ne ovat usein näennäisiä. Ohjeen mukaan tästä on esimerkkinä tapaus, jossa elinkeinonharjoittajat käyttävät kohtuuttoman korkeita ohjevähittäishintoja hintavertailuja varten ja antavat siten kuluttajille sen käsityksen, että nämä saavat heiltä huomattavan alennuksen. Ohjeen mukaan kokemukset osoittavat, että ohjevähittäishintoja noudattaminen on hyvin harvinaista etenkin markkinoilla, joilla vallitsee vähittäismyyjien välinen terve kilpailu ja joilla vähittäismyyjät voivat vapaasti poiketa valmistajan suosituksesta ja käyttää ohjehintaa huomattavasti halvempaa (tai kalliimpaa) hintaa. Jäsenvaltioissa saatujen kokemusten perusteella hintavertailun harhaanjohtavuuden arvioinnissa on pääasiallisesti selvitettävä, vastaako ohjevähittäishinta tuotteen yleistä markkinahintaa ja/tai onko sitä käytetty markkinoilla jo huomattavan pitkään.

16. Kruunukaluste Oy on esittänyt, että sen vertailuhintoina käyttämät suositusvähittäishinnat ovat vastanneet muiden vähittäismyyjien samoista tuotteista yleisesti perimää hintaa. Asiassa tulee näin ollen arvioitavaksi, ovatko kyseiset vertailuhinnat vastanneet edellä mainittujen kalusteiden yleistä markkinahintaa.

17. Toisaalta edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy:n verkkosivuilla ei ole ilmaistu, mistä hinnasta sen ilmoittamassa vertailuhinnassa on ollut kysymys. Näin ollen kieltovaatimuksen 1 osalta asiassa tulee ennen edellä todettua yleisen markkinahinnan arviointia arvioitavaksi, ovatko Kruunukaluste Oy:n käyttämät vertailuhinnat perustuneet tuotteiden valmistajien suositus- tai ohjevähittäishintoihin.

18. Koska Kruunukaluste Oy:n viittaamat suositusvähittäishintoja koskevat hinnastot ja muu asiassa esitetty todistelu eroavat Kruunukaluste Oy:n markkinoimasta kalusteesta riippuen, markkinaoikeus arvioi Kruunukaluste Oy:n markkinointia seuraavassa kalustekohtaisesti.

Comfort-jenkkisänkyä koskeva sänkypaketti

19. Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy on ilmoittanut markkinoinnissaan 18.8.2016–9.6.2017 Comfort jenkkisängyn 160x200 sekä petauspatjan ja kromimaalattujen metallijalkojen muodostaman sänkypaketin vertailuhinnaksi 1.557 euroa.

20. Markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuullun Kruunukaluste Oy:n hallituksen jäsen OPL:n mukaan kyseinen varastoeränä myyty sänkypaketti on sisältänyt viiden senttimetrin paksuisen petauspatjan ja sänky on ollut kovuudeltaan osittain "medium" ja osittain "fast". OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy:n käyttämä vertailuhinta on perustunut Uness Oy:n suositusvähittäishintaan. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteena 1 esitetyn Art of Sleep -otsikoidun ja 11.3.2013 päivätyn suositushinnaston mukaan 160x200 kokoisen Comfort-jenkkisängyn hinnaksi ilman petauspatjaa ja jalkasarjoja on ilmoitettu 1.386 euroa, viisi senttimetriä paksun petauspatjan hinnaksi kyseiselle sänkykoolle 232 euroa ja metallisen pyöreän jalkasarjan hinnaksi 39 euroa. Sängyn, petauspatjan ja jalkojen yhteishinta kyseisen suositushinnaston mukaan on näin ollen ollut 1.657 euroa.

21. Markkinaoikeudessa todistajana kuullun Uness Oy:n hallituksen jäsen VK:n mukaan edellä mainittu suositushinnasto on edelleen voimassa oleva Uness Oy:n suositushinnasto. VK:n mukaan ennen kyseistä hinnastoa on ollut voimassa vuoden 2011 suositushinnasto, jossa edellä mainitun sänkypaketin hinta on ollut 1.557 euroa. VK:n mukaan Kruunukaluste Oy:n sänkypaketille ilmoittama hinta on perustunut kyseiseen, vuoden 2011 hinnastoon, vaikka Kruunukaluste Oy:n tilaaman erän sänkypaketin petauspatja on ollut uuden kuvaston mukainen ja hinnaltaan kalliimpi.

22. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että Kruunukaluste Oy:n 18.8.2016–9.6.2017 Comfort-jenkkisänkyä koskevalle sänkypaketille ilmoittama vertailuhinta on perustunut tuotteen valmistajan laatiman, aikaisemmin voimassa olleen hinnaston mukaiseen suositusvähittäishintaan. Asian arvioinnissa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, ettei Kruunukaluste Oy ole muuttanut vertailuhintaansa vastaamaan vuonna 2013 päivitetyn hinnaston mukaista korkeampaa hintaa.

23. VK on häntä kuultaessa kertonut lisäksi muun ohella seuraavaa. Uness Oy valmistaa sänkyjä, joita se myy vähittäisliikkeille. Uness Oy ei itse myy sänkyjä suoraan kuluttajille. Suomessa on Uness Oy:n suositushinnaston tuotteille noin 30 vähittäismyyjää, ja vähittäisliikkeet käyttävät hinnoittelussaan lähtökohtaisesti kyseistä hinnastoa, joka koskee koko Suomea ja on kaikille vähittäismyyjille sama. Uness Oy käy hyvin harvoin keskustelua vähittäismyyjien kanssa, eikä hän tiedä, miten kyseiset myyjät tarkemmin käyttävät hinnastoa tai millä hinnalla ne myyvät hinnaston tuotteita. Hän ei seuraa vähittäismyyjien hinnoittelua.

24. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteena 4 olevasta verkkosivuotteesta ilmenee, että verkkosivuilla turunkaluste.fi on 18.1.2018 myyty 160x200 kokoista Comfort-jenkkisänkyä vaahtomuovisella sijauspatjalla ja puisilla jaloilla yhteishintaan 1.736 euroa. Pelkän sängyn hinnaksi on ilmoitettu 1.682 euroa. Todistajana kuullun VK:n mukaan kyseinen yritys on yksi Uness Oy:n tuotteiden vähittäismyyjistä.

25. Markkinaoikeudessa kuullun OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy on ennen ison varastoerän tilaamista selvittänyt, millä hinnalla muut vähittäismyyjät ovat myyneet vastaavanlaisia sänkyjä. OPL:n mukaan esimerkiksi yritys nimeltään Jakki-Kaluste on aikanaan Tampereella myynyt Uness Oy:n tuotteita.

26. Markkinaoikeus toteaa, että Kruunukaluste Oy on esittänyt selvitystä ainoastaan yhden toisen vähittäismyyjän hinnoittelusta koskien Comfort jenkkisänkypakettia. Kyseinen selvitys on koskenut selvästi arvioinnin kohteena olevan Kruunukaluste Oy:n markkinoinnin jälkeistä ajankohtaa. Asiassa ei ole esitetty selvitystä myöskään muiden, mahdollisten vastaavien sänkypakettien yleisestä markkinahinnasta arvioinnin kohteena olevana ajanjaksona.

27. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei Kruunukaluste Oy ole osoittanut, että sen Comfort-jenkkisänkyä koskevalle sänkypaketille 18.8.2016–9.6.2017 ilmoittama vertailuhinta olisi vastannut kyseisen tai vastaavan tuotepaketin yleistä markkinahintaa.

Fabio-sohva

28. Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy on ilmoittanut markkinoinnissaan 18.8.2016–9.6.2017 mustalla tai valkoisella nahalla päällystetyn kolmen istuttavan B845 Fabio -sohvan 208x92x85 vertailuhinnaksi 1.469 euroa. Markkinaoikeudessa kuullun OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy:n iso varastoerä on tilattu kategorian 10/11 nahkalaadulla.

29. OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy:n vertailuhinta on perustunut Natuzzi Groupin hinnaston mukaiseen suositusvähittäishintaan. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteena 2 on esitetty ensinnäkin 1.4.2016 päivätyn ja "B845 MOD B845" otsikoidun hinnaston ote, jossa numerolla 009 yksilöidyn 208x92x85-kokoisen sohvan hinnaksi rivillä SP sekä sarakkeessa CAT 11 ja CAT 10 on ilmoitettu 1.469 euroa ja numerolla 239 yksilöidyn samankokoisen ja saman kategorian sohvan hinnaksi on ilmoitettu rivillä SP 1.497 euroa. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodiste 2 on sisältänyt myös 5.6.2017 päivätyn Natuzzi Editions Finlandia Rental -hinnaston, jossa mallilla B845 ja numeroilla 009 ja 239 yksilöidyn kolmen istuttavan edellä todetun kokoisen ja saman kategorian sohvan hinnaksi on ilmoitettu rivillä SP 1.433 euroa (numero 009) ja vastaavasti 1.460 euroa (numero 239).

30. Markkinaoikeudessa on kuultu todistajana Basico International Oy:n toimitusjohtaja PA, joka on toiminut Natuzzi Groupin maahantuojana ja myyntiedustajana Suomessa ja Baltian maissa. PA on kertonut Natuzzi Groupin suositusvähittäishinnastoista ja Fabio sohvasta muun ohella seuraavaa. Fabio-sohvan mallitunnus B845 yksilöi tuotteen, vaikka sohvan nimi on vaihdellut eri aikoina. Natuzzi Groupin hinnastot ovat maakohtaiset. Hinnasto, joka on päivätty 5.6.2017, ei ole välttämättä tullut voimaan heti kyseisenä päivänä, vaan se on ainoastaan päivätty tuolloin. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteena olevien 1.4.2016 ja 5.6.2017 päivättyjen hinnastojen välissä ei päivämääristä päätellen ole ollut ajallisesti voimassa muuta hinnastoa. Hinnastossa, joka on päivätty 1.4.2016, Kruunukaluste Oy:n myymän, numerolla 239 yksilöidyn Fabio-sohvan suositusvähittäishinta on ollut 1.497 euroa. Numeroilla 009 ja 239 yksilöidyt sohvat eroavat toisistaan siten, että toisessa on metallijalat ja toisessa puujalat. Muutoin kysymys on samasta tuotteesta.

31. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että Kruunukaluste Oy:n 18.8.2016–9.6.2017 Fabio-sohvalle ilmoittama vertailuhinta on perustunut tuotteen valmistajan laatimaan, 1.4.2016 päivättyyn suositusvähittäishinnastoon. Asian arvioinnissa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, että Kruunukaluste Oy:n käyttämä vertailuhinta on koskenut hinnaston mukaista sohvaa halvemmilla puujaloilla, vaikka Kruunukaluste Oy:n markkinoimassa sohvassa on ollut kalliimmat metallijalat.

32. PA:n mukaan Kruunukaluste Oy:n lisäksi muut vähittäismyyjät eivät myy Suomessa Fabio-sohvaa mutta sitä myydään Ruotsissa ja monessa muussa maassa. Markkinaoikeudessa todistajana kuullun Kruunukaluste Oy:n myymäläpäällikkö AK:n mukaan ainakaan pääkaupunkiseudulla muut vähittäismyyjät eivät myy kyseistä Fabio sohvaa.

33. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteesta 5 ilmenee, että ruotsalaisen yrityksen verkkosivuilla folkhemmet.com on 18.1.2018 myyty samankokoista, kolmen istuttavaa ja mallitunnuksella B845 yksilöityä Natuzzin Sollievo-sohvaa itse valittavalla värillä hintaan 15.495 Ruotsin kruunua eli valuuttakurssin 22.1.2018 mukaan noin 1.644 euroa. PA:n mukaan Ruotsissa kyseisen sohvan hintataso on pienemmistä tilausvolyymeistä ja korkeammasta rahtimaksusta johtuen vähän korkeampi kuin Suomessa.

34. Markkinaoikeus toteaa, että Kruunukaluste Oy on esittänyt Fabio sohvan osalta selvitystä ainoastaan yhden, ruotsalaisen vähittäismyyjän hinnoittelusta. Kyseinen selvitys on koskenut selvästi arvioinnin kohteena olevan Kruunukaluste Oy:n markkinoinnin jälkeistä ajankohtaa. Lisäksi PA:n kertoman mukaan Natuzzi Groupin suositusvähittäishinnastot ovat maakohtaisia, jolloin Kruunukaluste Oy:n vertailuhinnan perusteena oleva hinnasto ei ole ylipäätään koskenut ruotsalaisia vähittäismyyjiä.

35. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole katsottavissa, että ruotsalaisen yrityksen verkkosivuilla markkinoidun sohvan hintataso olisi suomalaisen keskivertokuluttajan kannalta merkityksellinen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan muut vähittäismyyjät eivät ole myyneet Suomessa nyt kysymyksessä olevaa Fabio-sohvaa. Tässä tilanteessa kyseiselle sohvalle ei ole osoitettavissa sellaista Kruunukaluste Oy:n hinnasta poikkeavaa yleistä markkinahintaa, jota Kruunukaluste Oy olisi voinut käyttää markkinoinnissaan itse perimäänsä hintaa korkeampana vertailuhintana. Asiassa ei ole esitetty selvitystä myöskään muiden, mahdollisten vastaavien sohvien yleisestä markkinahinnasta arvioinnin kohteena olevana ajanjaksona.

36. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei Kruunukaluste Oy ole osoittanut, että sen Fabio-sohvalle 18.8.2016–9.6.2017 ilmoittama vertailuhinta olisi vastannut kyseisen tai vastaavan tuotteen yleistä markkinahintaa.

Inez-sohvapöytä

37. Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy on ilmoittanut markkinoinnissaan 18.8.2016–14.7.2017 Inez-sohvapöydän 120x75x54 vertailuhinnaksi 18.8.2016 alkaen 427 euroa ja 23.2.2017 alkaen 449 euroa.

38. OPL:n mukaan edellä todetun tuotteen vertailuhinta on perustunut Rowico AB:n suositusvähittäishintaan. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteena 3 on esitetty 15.8.2016, 16.2.2017 ja 1.9.2017 päivätyt Rowico AB:n ohjevähittäishinnastot. Inez-sohvapöydän 120x75x54 ohjevähittäishinnaksi on ilmoitettu 15.8.2016 päivätyssä hinnastossa 427 euroa ja 16.2.2017 päivätyssä hinnastossa 449 euroa. Hinnastossa, joka on päivätty 1.9.2017, ei ole ollut Inez-sohvapöytää.

39. Markkinaoikeudessa on kuultu todistajana Kb A Ky:n vastuunalainen yhtiömies AF:ää, joka on toiminut Rowico AB:n kauppaedustajana Suomessa. AF on kertonut Rowico AB:n suositusvähittäishinnoista ja Inez-sohvapöydästä muun ohella seuraavaa. Rowico AB on päivittänyt laatimiaan hinnastoja kaksi kertaa vuodessa. Suomessa kaikki vähittäismyyjät käyttävät kyseisiä hinnastoja, ja ne ovat kaikille samat. Inez-sohvapöydän ohjevähittäishinta elokuusta 2016 helmikuuhun 2017 on ollut 427 euroa ja helmikuusta eteenpäin heinäkuuhun 2017 saakka 449 euroa. Hinnastossa, joka on päivätty 1.9.2017, ei ole ollut Inez-sohvapöytää, koska kyseinen tuote on poistunut mallistosta.

40. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että Kruunukaluste Oy:n Inez-sohvapöydälle 18.8.2016–14.7.2017 ilmoittama vertailuhinta on perustunut tuotteen valmistajan laatimiin, 15.8.2016 ja 16.2.2017 päivättyihin ohjevähittäishinnastoihin. Asian arvioinnissa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, että jälkimmäisen hinnaston mukainen hinta on päivitetty Kruunukaluste Oy:n markkinointiin noin viikko kyseisen hinnaston päiväyksen jälkeen.

41. AF on kertonut asiassa lisäksi muun ohella seuraavaa. Tilaukset Rowico AB:lta eivät välttämättä kaikki mene hänen kauttaan, mutta ne ovat hänen tiedossaan. Rowico AB tekee kauppaa noin 100 myymälän kanssa Suomessa, ja aktiivisia myyjiä on noin 15–20. Rowico AB:n hinnastot ovat suhteellisen usein vähittäismyyjien käytössä suoraan kuluttajahintoina. Todistajana kuullun Kruunukaluste Oy:n myymäläpäällikkö AK:n mukaan Kruunukaluste Oy on aikoinaan katsonut hintoja muiden vähittäismyyjien verkkokaupoista, ja hänen muistaakseen muutkin vähittäismyyjät ovat käyttäneet ja käyttävät Rowico AB:n tuotteille Kruunukaluste Oy:n käyttämää suositushinnastoa.

42. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteesta 6 ilmenee, että Kaluste Heinoset Oy on 16.1.2018 myynyt verkkosivuillaan Inez-sohvapöytää 120x75x54 hintaan 341,60 euroa siten, että hinnan vieressä on ollut yliviivattu hinta 427 euroa. Kruunukaluste Oy:n asiakirjatodisteesta 7 ilmenee, että Lähdesmäki Oy on myynyt verkkosivuillaan Inez sohvapöytää 120x75x54 hintaan 381,56 euroa siten, että hinnan vieressä on ollut yliviivattu hinta 449 euroa. Kyseisestä asiakirjatodisteesta ei ilmene, milloin markkinointi on tapahtunut. AF:n mukaan Kaluste Heinoset Oy ja Lähdesmäki Oy ovat Rowico AB:n tuotteiden vähittäismyyjiä. AF:n mukaan kyseiset tahot ovat myyneet Inez-sohvapöytää alennetulla hinnalla todennäköisesti siksi, että kyseinen tuote on poistunut Rowico AB:n mallistosta.

43. Markkinaoikeus toteaa, että Kruunukaluste Oy on esittänyt yksityiskohtaista selvitystä ainoastaan kahden muun vähittäismyyjän hinnoittelusta koskien Inez-sohvapöytää. Myös kyseiset vähittäismyyjät ovat käyttäneet Kruunukaluste Oy:n ilmoittamaa vertailuhintaa yliviivattuna vertailuhintana, eikä asiassa esitetty todistelu osoita, että ne olisivat perineet kuluttajilta kyseistä vertailuhintaa. Lisäksi toisen vähittäismyyjän osalta esitetty selvitys on koskenut selvästi arvioinnin kohteena olevan Kruunukaluste Oy:n markkinoinnin jälkeistä ajankohtaa, ja toista vähittäismyyjää koskevan selvityksen osalta asiassa ei ole esitetty selvitystä markkinoinnin ajankohdasta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä myöskään muiden, mahdollisten vastaavien sohvapöytien yleisestä markkinahinnasta arvioinnin kohteena olevana ajanjaksona.

44. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei Kruunukaluste Oy ole osoittanut, että sen Inez-sohvapöydälle 18.8.2016–14.7.2017 ilmoittama vertailuhinta 18.8.2016 alkaen ja 23.2.2017 alkaen olisi vastannut kyseisen tai vastaavan tuotteen yleistä markkinahintaa.

Yhteenveto

45. Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy on käyttänyt markkinoinnissaan vertailuhintoina tuotteiden valmistajien ilmoittamia suositus- tai ohjevähittäishintoja, mutta kyseisen hinnan ei ole näytetty vastanneen kunkin edellä käsitellyn tuotteen yleistä markkinahintaa.

46. Kruunukaluste Oy:n menettely on antanut keskivertokuluttajalle harhaanjohtavaa tietoa Kruunukaluste Oy:n hintojen tosiasiallisesta edullisuudesta, mikä on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei ilman vertailuhintana annettua tietoa olisi tehnyt. Tällainen menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n ja 3 §:n 1 momentin perusteella kuluttajien kannalta sopimatonta ja siten mainitun luvun 1 §:n perusteella kiellettyä.

4 Kieltovaatimus 2

Aluksi

47. Kruunukaluste Oy:n mukaan sen käyttämissä vertailuhinnoissa on Comfort-jenkkisänkyä koskevan sänkypaketin, Fabio-sohvan ja Inez sohvapöydän osalta ollut kysymys myös sen itse aikaisemmin kyseisistä tuotteista perimistä hinnoista. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 6 ilmenevin tavoin Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtaja on esittänyt tämän näkemyksen kuluttaja-asiamiehelle 6.9.2017 lähettämässään sähköpostiviestissä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kieltovaatimus 2 perustuu Kruunukaluste Oy:n käyttämiensä vertailuhintojen luonteesta esittämään ja siihen kuluttaja-asiamiehen käsitykseen, että Kruunukaluste Oy on kuluttajansuojalain vastaisesti ilmoittanut tuotteidensa hinnan alennetuksi enemmän kuin se on tosiasiallisesti alittanut Kruunukaluste Oy:n aikaisemmin perimän hinnan.

48. Kruunukaluste Oy on esittänyt kuitenkin, että sen arvioinnin kohteena olevassa Comfort-jenkkisänkyä koskevan sänkypaketin, Fabio-sohvan ja Inez-sohvapöydän markkinoinnissa on ollut kysymys sen itse aikaisemmin perimien hintojen lisäksi myös erikoistarjouksista, jotka ovat perustuneet suuremman tilauksen perusteella Kruunukaluste Oy:n varastoimiin eriin. Tuotteita on tilattu tietyillä ominaisuuksilla isompi erä, jolloin kyseisiä tuotteita on voitu myydä halvemmalla kuin samoja tuotteita eri ominaisuuksilla. Kruunukaluste Oy:n mukaan muilla ominaisuuksilla kyseisiä tuotteita on samaan aikaan myyty kuluttajille sen käyttämällä vertailuhinnalla.

49. Kuluttaja-asiamiehen yhdessä Kaupan liiton kanssa laatiman linjauksen "Hintailmaisut markkinointikeinona" (1993, tarkistettu viimeksi 2010 ja 2015) mukaan erikoistarjous on tuotetta koskeva, kestoajaltaan rajattu tarjous, jonka keskeisenä sisältönä on hinnanalennus, hinnan erityinen edullisuus tai muun taloudellisen edun lupaaminen. Linjauksen mukaan erikoistarjouksessa olevat tuotteet on yksilöitävä ja erikoistarjouksen kesto, joka on linjauksessa rajattu enintään yhteen tai kahteen kuukauteen, on ilmoitettava. Ellei näin menetellä, vaarana on linjauksessa todetuin tavoin, että mainos mielletään alennusmyyntimarkkinoinniksi. Linjauksesta ilmenevin tavoin kuluttajan on saatava markkinoinnista tieto muun ohella siitä, minä aikana hän voi saada erikoistarjouksen. Yleisluontoiset ilmaisut rajoitetusta erästä tai muusta vastaavasta eivät pääsääntöisesti täytä tätä edellytystä.

50. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteissa 1–3 esitetyssä, arvioinnin kohteena olevassa Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa ei ole minkään tuotteen osalta ilmoitettu, kuinka kauan tai minkä ajanjakson kyseinen tuote on ollut saatavilla ilmoitetulla alhaisemmalla hinnalla.

51. Comfort-jenkkisänkypaketin osalta Kruunukaluste Oy:n markkinoinnista ei ole mitenkään ilmennyt, että kysymys olisi ollut myöskään määrällisesti rajoitetusta erästä. Fabio-sohvan osalta Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa on ajanjaksolla 10.5.–9.6.2017 käytetty ilmaisua "Varastoerä" ja todettu, että muilla väreillä tuotetta myydään toimitusmyyntinä. Myös muuna ajanjaksona Fabio-sohvan markkinoinnissa on ilmoitettu, että tuotetta myydään muilla väreillä toimitusmyyntinä. Inez-sohvapöydän osalta Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissa on ajanjaksolla 23.2.–14.7.2017 käytetty ilmaisua "Varastoerä". Tätä edeltävällä ajanjaksolla Inez-sohvapöydän markkinoinnista ei ole millään tavalla ilmennyt, että kysymys olisi ollut määrällisesti rajoitetusta erästä.

52. Edellä todetuin tavoin asian valmistelussa on todettu riidattomaksi, että Kruunukaluste Oy on toteuttanut edellä yksilöityjen kalusteiden kanssa samanlaista markkinointia myös eräiden muiden kalusteidensa osalta. Tarkempaa selvitystä näistä muista kalusteista tai niiden määrästä ei ole esitetty.

53. Se, että Kruunukaluste Oy:n arvioinnin kohteena oleva markkinointi on koskenut vain joitain tuotteita sekä se, että Fabio-sohvan ja Inez sohvapöydän osalta markkinoinnissa on tiettyinä ajanjaksoina käytetty ilmaisua "Varastoerä" ja Fabio-sohvan osalta myös toteamusta siitä, että muilla väreillä tuotetta myydään toimitusmyyntinä, viittaa kyseisten tuotteiden erikoistarjouksiin. Toisaalta Kruunukaluste Oy:n markkinoinnista ei ole ollut minkään tuotteen osalta millään tavoin pääteltävissä, minä aikana kyseiset tuotteet ovat olleet saatavilla ilmoitetulla edullisemmalla hinnalla, ja samanlainen markkinointi käyttäen joko ilmaisua "Tarjous", "TARJOUS" tai "ALE!" tuotteen kuvan yhteydessä on jatkunut tuotteesta riippuen vähintään noin 10 kuukautta. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että viimeistään samanlaisen markkinoinnin toistuvuuden vaikutuksesta Kruunukaluste Oy:n markkinointi on antanut vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista eikä keskivertokuluttaja ole mieltänyt Kruunukaluste Oy:n arvioitavana olevaa hintamarkkinointia ainakaan kaikilta osin tiettyyn varastoerään perustuvaksi, kestoltaan lyhyeksi erikoistarjoukseksi.

54. Asiassa tulee näin ollen arvioida kieltovaatimuksen 2 osalta, onko Kruunukaluste Oy:n alennusmyyntimarkkinointi ollut kuluttajansuojalain vastaista ottaen huomioon mainitun lain 2 luvun 11 § ja 3 §:n 1 momentti.

55. Comfort-jenkkisänkyä koskevan sänkypaketin ja Fabio-sohvan markkinoinnissa Kruunukaluste Oy:n käyttämä vertailuhinta on ollut sama koko ajanjakson 18.8.2016–9.6.2017. Inez-sohvapöydän osalta Kruunukaluste Oy:n vertailuhinta on pysynyt samana ensin ajanjakson 18.8.2016–22.2.2017 ja sen jälkeen hieman korkeampana ajanjakson 23.2.–14.7.2017. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko Kruunukaluste Oy itse perinyt kuluttajilta edellä mainituista tuotteista ilmoittamansa vertailuhinnan mukaista hintaa tai tätä korkeampaa hintaa ennen 18.8.2016 ja Inez-sohvapöydän osalta osittain myös ennen 23.2.2017, ja jos on niin milloin.

56. Edellä todetusta johtuen kieltovaatimuksen 2 osalta asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, millä hinnalla Kruunukaluste Oy on myynyt kysymyksessä olevia tuotteita Kruunukaluste Oy:n viittaamista varastoeristä poikkeavilla ominaisuuksilla edellisessä virkkeessä todettujen ajankohtien jälkeen.

57. Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Kruunukaluste Oy:n myymäläpäällikkö AK on kertonut yleisesti Kruunukaluste Oy:n kalustemyynnistä muun ohella seuraavaa. Suurin osa kaupoista tehdään siten, että asiakas valitsee tuotteen mitat ja muut ominaisuudet ja tilaus tehdään kyseisten valintojen perusteella yksittäistilauksena tuotteen tehtaalta. Kuluttajalle katsotaan tuotteen hinta tehtaan toimittamasta hinnastosta. Vaikka kauppoja tehdään myös kyseisellä suositushinnalla, kaupantekoon liittyy useimmiten kuluttajan puolelta tinkimistä. Tällöin myyjän päätettävissä on, antaako hän tuotteesta alennusta. Tavoitteena on tehdä kauppaa, mutta alennuksen antaminen ei ole automaattista. Myös Comfort-jenkkisänkyä, Fabio-sohvaa ja Inez-sohvapöytää on joskus myyty myös suositushinnaston mukaisella hinnalla.

58. Myös Kruunukaluste Oy:n markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultujen toimitusjohtaja KS:n ja hallituksen jäsen OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy:n kalusteiden hinnoittelu perustuu tehtaiden toimittamiin hinnastoihin, joiden mukaista hintaa käytetään lähtökohtana tuotteiden myynnissä.

59. KS on kertonut hinnastojen käyttämisestä ja Kruunukaluste Oy:n myynnistä lisäksi muun ohella seuraavaa. Kruunukaluste Oy:llä tuotteiden toimituskauppa eli yksittäisen tuotteen tilaaminen tehtaalta on yleisin kauppatapa, koska Kruunukaluste Oy:llä ei ole mahdollisuutta ostaa isoja määriä kalusteita varastoon. Asiakkaalle näytetään tällöin tehtaan hinnastosta hinta, josta lähdetään neuvottelemaan. Selvää on, että tällä hetkellä huonekalualalla Kruunukaluste Oy ei pysty myymään tuotetta täysin hinnaston hintaa vastaavalla hinnalla vaan että hinnasta on neuvoteltava asiakkaan kanssa. Neuvotteleminen on myyjä- ja tapauskohtaista. Kruunukaluste Oy on itse perinyt Comfort jenkkisängystä, Fabio-sohvasta ja Inez-sohvapöydästä käyttämäänsä vertailuhintaa. Lähtökohtana on käytetty hinnaston mukaista hintaa, ja siihen on saatettu neuvotella 7–10 prosentin alennus. Harvinaisempaa on, että tuotteesta ei anneta yhtään alennusta.

60. OPL on puolestaan kertonut, että Kruunukaluste Oy on saanut liian harvoin perittyä kuluttajilta suositushinnaston mukaisia hintoja. OPL:n mukaan myyjän pitää olla todella taitava, että tuotteesta saadaan täysin suositushinnaston mukainen hinta. Huonekalualan yleisen alennusmarkkinoinnin perusteella kuluttajilla on käsitys, että kaikki tarjoavat alennuksia. Tällöin kaupankäynti ei ole mielekästä, jos tuotteesta ei tarjota asiakkaalle yhtään alennusta. Toisaalta asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyistä tuotteista saadaan hyvin pitkälti suositushinta.

61. Asiassa esitetty muu todistelu eroaa Kruunukaluste Oy:n markkinoimasta kalusteesta riippuen, ja se esitetään seuraavassa kalustekohtaisesti.

Comfort-jenkkisänkyä koskeva sänkypaketti

62. Kruunukaluste Oy:n myymäläpäällikkö AK:n mukaan hän on itse myynyt Comfort-jenkkisänkyä suositushinnalla ja antanut siitä alennusta, mutta hän ei muista kauppojen tarkempia ajankohtia. AK:n mukaan Comfort-jenkkisänky ei ole ollut Kruunukaluste Oy:n myydyimpiä tuotteita.

63. OPL:n mukaan Comfort-jenkkisängyn lähtöhintana on Kruunukaluste Oy:ssä ollut tehtaan suositushinnasto, jossa ilmoitetusta hinnasta on lähdetty neuvottelemaan asiakkaan kanssa. OPL ei pystynyt tarkemmin yksilöimään niitä ajankohtia, joina tuotetta on myyty. OPL:n mukaan esimerkiksi jokaisen eri kangasvaihtoehdon koodaaminen Kruunukaluste Oy:n järjestelmään ei ole mahdollista, jolloin eri vaihtoehdoille tehdään niin sanottu kaatokoodi. Tästä johtuen jälkikäteen on vaikea selvittää, miten tuotetta on myyty.

Fabio-sohva

64. AK on kertonut, että Kruunukaluste Oy on myynyt Fabio-sohvaa suositushinnaston mukaisella hinnalla lukumääräisesti paljon. OPL on kertonut, että Fabio-sohva on Kruunukaluste Oy:n myydyin sohvamalli kolmen istuttavissa sohvissa.

65. Kruunukaluste Oy on esittänyt asiakirjatodisteenaan 8 kahdeksan Kruunukaluste Oy:n kauppasopimusta. Sopimukset on päivätty 14.7.2014, 1.3.2016, 10.3.2016, 11.6.2016, 30.7.2017, 3.8.2017, 5.8.2017 ja 9.8.2017. Sopimuksista ilmenevien tuotetunnusten tai tuotenimien sekä markkinaoikeudessa kuullun OPL:n mukaan ne ovat koskeneet Fabio-sohvaa. Ennen 18.8.2016 päivättyjen sopimusten mukaan Fabio sohvan hintana on peritty 1.200–1.335 euroa. Sopimuksesta, joka on päivätty 11.6.2016, ei ilmene, mikä osa hinnasta on ollut kolmen istuttavan Fabio-sohvan hinta.

Inez-sohvapöytä

66. Markkinaoikeudessa todistajana kuullun Rowico AB:n myyntiedustajana toimivan AF:n mukaan Kruunukaluste Oy on myynyt Inez-sohvapöytää ennen isompaa erää koskevaa konttitilaustaan Rowico AB:n ohjevähittäishinnalla.

67. OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy on yrittänyt periä Inez sohvapöydästä ilmoittamaansa vertailuhintaa ja kyseistä hintaa on myös peritty ennen kuin Kruunukaluste Oy tilasi tuotetta konttina alkuvuodesta 2016. AK:n mukaan sohvapöytää on ennen kampanjahintaa myyty vertailuhinnalla paljon, mutta tarkempaa ajankohtaa hän ei osaa kertoa.

Asian arviointi

68. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Kruunukaluste Oy:n kalusteiden yleisin myyntitapa on niin sanottu toimituskauppa, jolloin yksittäinen tuote tilataan asiakkaan haluamilla ominaisuuksilla suoraan tehtaalta. OPL:n mukaan asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyistä tuotteista saadaan hyvin pitkälti tuotteen suositushinta. Toisaalta asiassa esitetyn selvityksen perusteella on selvää, että vaikka kalusteiden valmistajien suositus- ja ohjevähittäishinnastoja käytetään Kruunukaluste Oy:ssä kaupanteon lähtökohtana, asiakkaan kanssa neuvotellaan tuotteen lopullinen hinta tapauskohtaisesti. Esimerkiksi KS:n mukaan on selvää, että Kruunukaluste Oy ei pysty myymään tuotetta täysin hinnastojen hintaa vastaavalla hinnalla vaan että siitä yleensä neuvotellaan asiakkaan kanssa esimerkiksi 7–10 prosentin alennus. Myös OPL on kertonut muun ohella, että myyjän pitää olla todella taitava, että tuotteesta saadaan täysin suositushinnaston mukainen hinta. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan Kruunukaluste Oy on antanut tuotteen ilmoitetusta myyntihinnasta kuluttajille pääsääntöisesti ainakin jossain määrin alennusta.

69. AK on kertonut, että Kruunukaluste Oy on myynyt Comfort jenkkisänkyä ja Fabio-sohvaa myös käyttämällään vertailuhinnalla, mutta hän ei osannut kertoa myyntien ajankohtia. Inez sohvapöydän osalta AK on kertonut, että tuotetta on myyty ennen Kruunukaluste Oy:n kampanjahintaa vertailuhinnalla, mutta tarkempaa ajankohtaa hän ei osannut tältäkään osin kertoa. AF:n mukaan Kruunukaluste Oy on myynyt Inez-sohvapöytää ennen sen konttitilausta Rowico AB:n ohjevähittäishinnalla. OPL:n mukaan Kruunukaluste Oy on yrittänyt periä Inez-sohvapöydästä ilmoittamaansa vertailuhintaa ja kyseistä hintaa on myös peritty ennen kuin Kruunukaluste Oy tilasi tuotetta konttina alkuvuodesta 2016.

70. Ainoastaan Fabio-sohvan osalta on esitetty todistelua tuotteen tarkoista myyntihinnoista. Ennen 18.8.2016 päivätyistä kauppasopimuksista ei kuitenkaan ilmene, että Kruunukaluste Oy olisi myynyt kyseistä sohvaa vertailuhintana käyttämällään tai sitä korkeammalla hinnalla. Sen sijaan kaikkien kolmen sellaisen ennen 18.8.2016 päivätyn sopimuksen mukaan, josta hinta on suoraan nähtävissä, Fabio-sohvaa on myyty Kruunukaluste Oy:n myöhemmin markkinoinnissaan ilmoittamaa vertailuhintaa selvästi alhaisemmalla hinnalla.

71. Ottaen huomioon sen edellä todetun pääasiallisen menettelytavan, että Kruunukaluste Oy neuvottelee kalusteen hinnan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti, markkinaoikeus katsoo, ettei Kruunukaluste Oy ole esittänyt riittävän yksilöityä näyttöä siitä, että se olisi todellisuudessa myynyt arvioinnin kohteena olevia kalusteita ilmoittamallaan vertailuhinnalla tai sitä korkeammalla hinnalla välittömästi ennen vertailuhinnan ottamista käyttöön alennusmyyntiä koskevassa markkinoinnissaan.

72. Näin ollen Kruunukaluste Oy:n on katsottava vertailuhintaa käyttäessään ilmoittaneen tuotteen hinnan alennetuksi enemmän kuin se tosiasiallisesti on alittanut Kruunukaluste Oy:n välittömästi aikaisemmin perimän hinnan. Kruunukaluste Oy:n menettely on myös ollut omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman kyseistä menettelyä olisi tehnyt.

73. Kruunukaluste Oy:n edellä todettu markkinointi on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n ja 3 §:n 1 momentin perusteella kuluttajien kannalta sopimatonta ja siten mainitun luvun 1 §:n perusteella kiellettyä.

5 Kieltovaatimus 3

74. Kieltovaatimuksessa 3 on kysymys siitä, onko Kruunukaluste Oy:n Comfort-jenkkisänkyä koskevaa sänkypakettia, Fabio-sohvaa, Inez sohvapöytää ja Relax-lepotuolia koskeva hintamarkkinointi ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti kuluttajia harhaanjohtavaa ilmaisun "ALE" käyttämisen osalta.

75. Edellä todetuin tavoin Kruunukaluste Oy on käyttänyt Comfort jenkkisänkypakettia ja Fabio-sohvaa koskevassa markkinoinnissaan 18.8.2016–9.6.2017 tuotteen kuvan yhteydessä yhtäjaksoisesti ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoa 28.12.2016–7.2.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty ilmaisua "ALE!". Inez-sohvapöytää koskevassa markkinoinnissaan Kruunukaluste Oy on käyttänyt 18.8.2016–14.7.2017 tuotteen kuvan yhteydessä yhtäjaksoisesti ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoa 28.12.2016–7.2.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty ilmaisua "ALE!". Relax-lepotuolia koskevassa markkinoinnissaan Kruunukaluste Oy on käyttänyt 18.8.2016–7.8.2017 tuotteen kuvan yhteydessä yhtäjaksoisesti ilmaisua "Tarjous" tai "TARJOUS" lukuun ottamatta ajanjaksoja 28.12.2016–7.2.2017 ja 3.7.–7.8.2017, jolloin tuotteen kuvan yhteydessä on käytetty ilmaisua "ALE" tai "ALE!".

76. Asian valmistelussa todetuin tavoin asiassa on riidatonta, että ALE ilmaisun käyttäminen edellä mainittujen tuotteiden markkinoinnin osana 28.12.2016–7.2.2017 ei ole vaikuttanut tuotteista kuluttajilta perittyyn myyntihintaan vaan että tuotteita on ennen alennusmyyntiä, alennusmyynnin aikana ja alennusmyynnin jälkeen myyty samalla myyntihinnalla. Tämä ilmenee myös kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteina 1–4 esitetyistä otteista Kruunukaluste Oy:n verkkosivuilta.

77. Relax-lepotuolin osalta asiassa on lisäksi riidatonta, että ALE ilmaisun käyttäminen Kruunukaluste Oy:n markkinoinnin osana myös 3.7.–7.8.2017 on ollut kuluttajansuojalain vastaista, sillä kyseistä tuotetta ei ole tuolloin myyty aikaisempaa edullisemmalla hinnalla. Tämä ilmenee myös kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 4.

78. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Kruunukaluste Oy on menetellyt kuluttajien kannalta sopimattomasti, kun se on käyttänyt tuotteen myyntihinnan yhteydessä ilmaisua "ALE" tai sitä vastaavaa ilmaisua silloin, kun tuotetta ei ole myyty aikaisempaa edullisemmalla hinnalla. Kyseinen menettely on ollut kuluttajia harhaanjohtavaa ja ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettua tietoa olisi tehnyt. Tällainen menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n ja 3 §:n 1 momentin perusteella kuluttajien kannalta sopimatonta ja siten mainitun luvun 1 §:n perusteella kiellettyä.

6 Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

79. Kruunukaluste Oy:n menettelyn on edellä katsottu olleen kaikkiin kieltovaatimuksiin liittyen kuluttajansuojalain vastaista.

80. Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta kyseisen luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten vastaista menettelyä taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

81. Kruunukaluste Oy on vaatinut toissijaisesti, että kuluttaja-asiamiehen vaatimia kieltoja ei määrätä eikä uhkasakkoja aseteta, koska Kruunukaluste Oy on ilmoittanut luopuvansa ja luopunut kieltovaatimusten mukaisesta markkinoinnistaan ennen kuluttaja asiamiehen toimesta tapahtunutta kieltojen ja uhkasakon asettamista.

82. Markkinaoikeus katsoo, että Kruunukaluste Oy:n kuluttajansuojalain vastaisen menettelyn kieltäminen on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Kieltoa ei ole jätettävä määräämättä sillä perusteella, että Kruunukaluste Oy on ilmoittanut luopuneensa kieltovaatimusten mukaisesta markkinoinnistaan ennen kuluttaja-asiamiehen toimesta tapahtunutta kieltojen asettamista, vaikka asiassa ei ole esitetty väitettä tai selvitystä siitä, että Kruunukaluste Oy olisi kuluttaja-asiamiehen kieltopäätöksen jälkeen rikkonut kuluttaja-asiamiehen asettamia kieltoja. Kruunukaluste Oy ei ole tuonut esille seikkoja, joiden perusteella kiellon voimaantuloa tulisi lykätä. Kielto on siten määrättävä noudatettavaksi heti.

83. Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:ää koskevien esitöiden (HE 32/2008 vp s. 28) mukaan kyseinen säännös vastaa sisällöltään aikaisemmin voimassa olleen lain 2 luvun 7 §:ää (38/1978). Kyseisen, aikaisemmin voimassa olleen säännöksen esitöissä (HE 8/1977 vp s. 30) on mainittu esimerkkinä tilanteesta, jossa uhkasakon asettaminen ei ehkä ole tarpeen, se, että elinkeinonharjoittaja on ennalta ilmoittanut suostuvansa kuluttaja asiamiehen vaatimuksiin mutta kuluttaja-asiamies pitää ennakkoratkaisun saamista tärkeänä ja vie tästä syystä asian tuomioistuimeen.

84. Markkinaoikeus toteaa, että Kruunukaluste Oy on vastustanut kuluttaja-asiamiehen sille 29.8.2017 määräämää kieltoa 6.9.2018, jolloin kielto on rauennut. Markkinaoikeus katsoo, ettei nyt määrättävän kiellon tehosteeksi ole jätettävä asettamatta uhkasakkoa Kruunukaluste Oy:n esittämällä perusteella. Asiassa ei ole muutakaan kuluttajansuojalaissa tarkoitettua erityistä syytä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi.

85. Kruunukaluste Oy on vaatinut toissijaisesti myös, että kieltovaatimusten 1 ja 2 mukaisten erillisten kieltojen katsotaan tarkoittavan samaa päävelvoitetta ja niiden osalta määrätään ainoastaan yksi kielto mahdollisine sakon uhkineen.

86. Markkinaoikeus toteaa, että kieltovaatimukset 1 ja 2 eivät ole identtiset ja että ne lähestyvät Kruunukaluste Oy:n markkinointia kahdesta eri kuluttajien kannalta merkityksellisestä näkökulmasta. Tällainen näkökulmaero on aiheutunut Kruunukaluste Oy:n markkinoinnissaan käyttämän vertailuhinnan määrittelemättömyydestä ja siitä, että Kruunukaluste Oy on ilmoittanut kuluttaja-asiamiehelle käyttäneensä vertailuhintana yhtäältä tuotteiden valmistajien suositus- tai ohjevähittäishintaa ja toisaalta myös omaa aikaisempaa hintaansa. Kruunukaluste Oy:n menettelyn lainvastaisuus todetuilta osin perustuu myös kuluttajansuojalain eri säännöksiin.

87. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, etteivät kieltovaatimukset 1 ja 2 koske samaa päävelvoitetta. Niiden molempien osalta tulee asettaa erilliset kiellot.

88. Uhkasakkolain 6 §:n 1 momentin mukaan kunkin päävelvoitteen tehosteeksi on asetettava eri uhkasakko. Lain esitöissä (HE 63/1990 vp s. 11) on tältä osin todettu, että mikäli samalla päätöksellä asetetaan useita itsenäisiä päävelvoitteita, jokaisen tällaisen päävelvoitteen tehosteeksi on asetettava erillinen uhkasakko. Esitöissä on kuitenkin mainittu, että päävelvoitteen itsenäisyysvaatimusta tulee tulkita joustavasti ja että kuluttajansuoja-asioissa esimerkiksi kielletyt markkinointimenettelyt saattavat olla sellaisen toimintakokonaisuuden osia, että eri kieltojen tehosteeksi on perusteltua asettaa yhteinen uhkasakko.

89. Nyt määrättävän kiellon kohdat perustuvat samaan menettelyyn eli Kruunukaluste Oy:n samojen tuotteiden tarjous- ja alennusmyyntihinnoittelua koskevaan markkinointiin samoina ajankohtina. Arvioitavana ollut markkinointimateriaali on ollut kuluttaja asiamiehen eri kieltovaatimusten osalta pääosin sama. Markkinaoikeus katsoo, että uhkasakko on asetettava kaikkien kiellon kohtien osalta yhteisenä.

90. Kruunukaluste Oy:n mukaan kuluttaja-asiamiehen vaatima 100.000 euron uhkasakko on määrältään perusteettoman korkea.

91. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttajansuoja-asioissa on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen.

92. Asian valmistelussa todetuin tavoin asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että Kruunukaluste Oy on ennen asian käsittelyä markkinaoikeudessa myöntänyt kuluttaja-asiamiehelle, että se on verkkosivuillaan kuluttajiin kohdistuneessa markkinoinnissaan menetellyt kuluttajansuojalain vastaisesti ilmaisun "ALE" käyttämisen osalta. Kruunukaluste Oy on myös markkinaoikeudessa myöntänyt menetelleensä tältä osin kuluttajansuojalain vastaisesti. Kruunukaluste Oy:n käyttämien vertailuhintojen hyväksyttävyyden osalta asianosaiset ovat vielä markkinaoikeudessakin puolestaan olleet erimielisiä.

93. Kruunukaluste Oy:n mukaan se on ennen kuluttaja-asiamiehen määräämiä kieltoja luopunut markkinoinnissaan kuluttaja asiamiehen kuluttajansuojalain vastaiseksi katsomasta vertailuhintojen ja ALE ilmaisun käyttämisestä, eikä kuluttaja-asiamies ole edellä todetuin tavoin edes väittänyt, että Kruunukaluste Oy olisi kuluttaja-asiamiehen kieltopäätöksen jälkeen menetellyt sen vastaisesti.

94. Kruunukaluste Oy on esittänyt asiakirjatodisteenaan 9 muun ohella omia tilinpäätösasiakirjojaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Kruunukaluste Oy:n tilikausi on ollut tappiollinen. Asiassa ei ole esitetty Kruunukaluste Oy:n tuoreempia tilinpäätösasiakirjoja, mutta todistelutarkoituksessa kuullun Kruunukaluste Oy:n toimitusjohtaja KS:n mukaan yrityksen toiminta ei ole ollut kovin kannattavaa. Uhkasakkolain 8 §:ää koskevien esitöiden (HE 63/1990 vp s. 13) mukaan vaikka maksukyky on yksi uhkasakon suuruuteen vaikuttava tekijä, tarkoituksena ei ole, että velvoitettavan maksukyky on yksityiskohtaisesti selvitettävä jo uhan asettamisvaiheessa. Esitöiden mukaan uhkasakon määrää koskeva ratkaisu voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella ja määrää voidaan tarvittaessa alentaa tuomitsemisen yhteydessä.

95. Edellä todetun perusteella ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo riittäväksi, että kaikille kiellon kohdille on asetettava yhteinen uhkasakko 50.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Kruunukaluste Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa kalusteiden markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa:

1) vertaillaan sen mainostamien kalusteiden myyntihintoja maahantuojan tai tavarantoimittajan ilmoittamaan niin sanottuun suositusvähittäishintaan tai ohjevähittäishintaan, jos suositusvähittäishinta tai ohjevähittäishinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta kalusteesta perimää hintaa,
2) ilmoitetaan kalusteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty kalusteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty, ja
3) käytetään tuotteen myyntihinnan yhteydessä ilmaisua "ALE" silloin, kun tuotetta ei myydä aikaisempaa edullisemmalla hinnalla.

Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.2.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 28.12.2018