MAO:557/18

Lynx Rifles Oy > Sako Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Diaarinumero: 2017/110
Antopäivä: 6.11.2018

HAKEMUS

Vaatimukset

Lynx Rifles Oy (jäljempänä myös hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Sako Oy:tä (jäljempänä myös vastaaja) 1.000.000 euron sakon uhalla jatkamasta Sako 85 Exige TD -kiväärin tai sitä vastaavan kiväärin, jossa on hyödynnetty Lynx Rifles Oy:n suunnittelemaa keskikehtorakennetta, markkinointia ja myyntiä.

Lisäksi Lynx Rifles Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Sako Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 39.387,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaaja on menetellyt ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti, toissijaisesti mainitun pykälän 1 momentin (1061/1978) vastaisesti ja kolmassijaisesti mainitun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

Asian vaiheista

Hakijan Lynx TD -kiväärin keskeisenä rakenteena on alumiininen keskikehto, johon sekä niin sanotut aseen raudat että etu- ja takatukki kiinnittyvät. Lynx TD kiväärin alumiininen keskikehto on perustunut hakijan yli viiden vuoden aikana hankkimaan tietotaitoon ja tekemään suunnittelutyöhön siitä, mitkä ovat aseen osien kiinnitykselle asetettavat vaatimukset suhteessa aseen toimintaan ja kestävyyteen sekä osumatarkkuuteen niin, että asetta voidaan käyttää luotettavasti, lukuisista tukin irrotuksista ja kiinnityksistä huolimatta. Kyseinen ratkaisu on ollut ainutlaatuinen markkinoilla.

Vastaajan aloitteesta hakija ja vastaaja ovat neuvotelleet keväällä 2015 mahdollisuudesta kehittää vastaajan asemallistoon hakijan Lynx TD -kivääriä vastaava ase. Hakija ja vastaaja ovat sittemmin 10.6.2015 allekirjoittaneet sopimuksen koskien hakijan valmistamaa järjestyksessä ensimmäistä prototyyppiä (jäljempänä myös prototyyppi 1). Samassa yhteydessä hakija on lainannut kyseisen prototyypin vastaajalle, jotta vastaaja on voinut esitellä tuotekehitysideaa yhtiön sisäisesti hankkeen liiketoiminnallisten edellytysten selvittämiseksi. Sopimuksessa on edelleen sovittu, että kehitystyöstä ja mahdollisesta suunnittelusta sovitaan erikseen.

Sittemmin hakija on valmistanut vastaajalle vielä järjestyksessä toisen prototyypin (jäljempänä myös prototyyppi 2). Kyseisen prototyypin 2 valmistamista varten vastaaja on luovuttanut hakijalle vastaajan Sako M85/S.308 -kiväärin sekä vastaajan kiväärin mittapiirustuksia. Viimeksi mainitut piirustukset eivät ole liittyneet millään tavalla kiväärin keskikehdon rakenteeseen eivätkä vastaajan kiväärin rautojen liittämiseen hakijan Lynx TD -kiväärin keskikehtoon tai etu- ja takatukkiin. Hakija on suunnitellut ja muokannut prototyypin 2 käsityönä hakijan Lynx TD -kiväärin alumiinisesta keskikehdosta ja siihen kiinnitetystä hakijan Lynx TD15 -kiväärin etu- ja takatukista, joihin vastaajan Sako M85 -kiväärin raudat on istutettu. Lynx Rifles Oy:n HL:n ja Sako Oy:n KK:n välisellä suullisella sopimuksella prototyyppi 2 on lainattu vastaajalle helmikuussa 2016 samassa tarkoituksessa kuin prototyyppi 1.

Hakija on laskuttanut vastaajaa prototyypin 2 valmistamiseen liittyneestä työstä sekä materiaalikustannuksista 19.5.2016 päivätyllä laskulla, jonka vastaaja on sittemmin maksanut.

Hakija ja vastaaja ovat sittemmin vielä neuvotelleet yhteistyöstä, mutta eivät ole päässeet sopimukseen siitä, millä ehdoin vastaaja voisi liiketoiminnassaan hyödyntää edellä mainittuja sille lainaksi luovutettuja prototyyppiä 1 ja prototyyppiä 2.

Hakija ei ole myynyt edellä mainittuja prototyyppejä vastaajalle, vaan prototyypit ovat 10.6.2015 allekirjoitetun sopimuksen sekä edellä selostetun KK:n ja HL:n välisen suullisen sopimuksen mukaisesti olleet ainoastaan lainassa vastaajalla.

Prototyyppien suunnitteleminen ja valmistaminen on vaatinut hakijalta merkittävän määrän suunnittelutyötä ja useiden teknisten ongelmakohtien muodostaman kokonaisuuden ratkaisemista. Jo vuosia markkinoilla olleen hakijan Lynx TD -kiväärin rakennetta ei ole ollut mahdollista hyödyntää muissa kiväärimalleissa ilman uutta suunnittelutyötä ja samojen ongelmien ratkaisemista kuin Lynx TD -kiväärin osalta on tehty. Jo kerran suoritettu onnistunut suunnittelutyö ja ongelmanratkaisu Lynx TD -kiväärin osalta on kuitenkin antanut hakijalle paljon tietotaitoa, kuten käsityksen ratkaistavista ongelmista ja ongelmien ratkaisemisessa huomioon otettavista seikoista. Vastaajalla ei ole ollut vastaavaa osaamista. Kummankaan edellä mainitun prototyypin suunnittelussa tai toteuttamisessa ei ole ollut kysymys asesepän tavanomaisesta sovitustyöstä. Mikäli kumpikaan prototyypeistä olisi ollut tunnettuun tekniikkaan ja alalla yleisesti tunnettuihin ratkaisuihin perustuva, vastaaja olisi voinut suunnitella ja toteuttaa sen itse. Osaltaan osoituksena siitä, ettei hakijan Lynx TD -kivääri ole perustunut tunnettuun tekniikkaan tai alalla yleisesti tunnettuihin ratkaisuihin, voidaan pitää sitä, ettei yhdelläkään muulla toimijalla ole ollut kyseistä kivääriä vastaavaa asetta.

Vastaaja on sittemmin alkanut oikeudettomasti kopioida, jäljitellä ja hyödyntää hakijan Lynx TD -kiväärin tekniikkaan perustuvia hakijan valmistamia prototyyppejä ilman hakijan suostumusta tai voimassa olevaa sopimusta.

Vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärin tekniset ratkaisut, niiden toteutus ja aseen ominaisuudet ovat perustuneet lähes identtisesti edellä mainittuihin vastaajan pyynnöstä hakijan suunnittelemiin ja sittemmin vastaajalle esittelytarkoitukseen lainaamiin prototyyppeihin, jotka puolestaan ovat perustuneet hakijan Lynx TD -kiväärin teknologiaan. Vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärissä ei ole ollut havaittavissa vastaajan omaa suunnittelutyötä kuin vähäisessä määrin täysin merkityksettömissä ulkonäköön liittyvissä seikoissa.

Vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärin tekniset ratkaisut tai ominaisuudet eivät ole myöskään voineet perustua vastaajan viittaamassa patentissa numero FI 72807 esitettyyn. Mainitussa patentissa esitetty aseen keskikehto on ollut tekniikaltaan ja ulkomuodoltaan täysin erilainen kuin hakijan Lynx TD ja vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärien keskikehdot.

Vastaajan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastainen toiminta

Edellä kuvatuissa kahdessa prototyypissä, jotka hakija on suunnitellut, valmistanut ja sittemmin luovuttanut vastaajalle lainaksi, on ollut kysymys sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentissa (1061/1978) tarkoitetuista teknisistä esikuvista. Kyseisissä prototyypeissä on ratkaistu lähes kaikki merkittävät suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät ongelmakohdat hakijan Lynx TD -kiväärin keskikehtorakenteen käyttämiseksi vastaajan Sako M85 -kiväärissä.

Vastaaja on käyttänyt edellä mainittuihin prototyyppeihin sisältyneitä keskikehtorakenteita oikeudettomasti Sako 85 Exige TD -kiväärinsä suunnittelussa ja valmistuksessa. Kyseiset prototyypit oli nimittäin luovutettu vastaajalle ainoastaan siinä tarkoituksessa, että niitä esitellään vastaajayhtiössä sisäisesti ja käytetään pohjana osapuolten välisille tuleville yhteistyöneuvotteluille.

Vastaajalle on siten liiketarkoituksessa (yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi) uskottu tekniset esikuvat (prototyypit), joita se on oikeudettomasti (ilman hakijan suostumusta) käyttänyt omassa liiketoiminnassaan (oman kiväärinsä valmistaminen). Näin menettelemällä vastaaja on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti.

Vastaajan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastainen toiminta

Edellä kuvatut kaksi prototyyppiä, jotka hakija on suunnitellut, valmistanut ja sittemmin luovuttanut vastaajalle lainaksi, ovat sisältäneet sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentissa (1061/1978) tarkoitettuja liikesalaisuuksia.

Liikesalaisuudet ovat liittyneet suunnitteluratkaisuun, jonka avulla hakijan Lynx TD -kivääri on, irrotettavan takatukin ansiosta, mahdollista lyhentää kuljettamisen ajaksi ja koota uudelleen ennen sen ennen käyttöä siten, että ase säilyttää osumapisteensä ja tarkkuutensa.

Prototyypeistä prototyyppiin 1 on ensinnäkin sisältynyt liikesalaisuuksia liittyen (i) etu- ja takatukin päässä olevien tukiosien muotoiluun, (ii) ainevahvuuksiin, (iii) takatukin kiinnityspintojen suoruuteen, (iv) takatukin lisätukipintojen muotoiluun, (v) etutukin takapään muotoiluun sekä (vi) takatukin kiinnityspintojen muotoiluun.

Prototyyppiin 2 on edellä mainittujen seikkojen lisäksi sisältynyt liikesalaisuuksia (vii) rekyylivastimen muotoiluun sekä (viii) lukkopiipun kiinnitystapaan.

Lisäksi hakijan liikesalaisuuden on muodostanut prototyyppien 1 ja 2 sisältämien edellä mainittujen teknisten yksityiskohtien, niiden suhteen toisiinsa sekä näitä koskevien suunnitteluratkaisujen kokonaisuus.

Hakijan kehittämä keskikehtorakenne on ollut liikesalaisuus myös sen perusteella, että kyseinen rakenne ei ole ollut kokonaisuudessaan tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä sellaiseen henkilöpiiriin kuuluvien tahojen, jotka yleensä käsittelevät tällaisia tietoja, tiedossa tai helposti saatavilla.

Hakijan Lynx TD -kiväärin rakennetta ei ole pystynyt suoraan hyödyntämään muissa kivääreissä ratkaisematta ensin rekyylivastimeen, lukkopiipun kiinnittymiseen keskikehtoon, etu- ja takatukin kiinnittymiseen keskikehtoon, ainevahvuuksiin, materiaalivalintoihin, takatukin vastinpintojen muotoiluun, rekyylin siirtymiseen takatukkiin, aseenkäyntiin eli sen osumapisteen säilyttämiseen, takatukin rakenteeseen sekä näiden muodostamaan kokonaisuuteen liittyviä seikkoja. Kyseiset seikat ovat vastaajan Sako 85 Exige TD kiväärin osalta ratkaistu hakijan suunnittelemissa ja valmistamissa prototyypeissä, eivätkä ne olisi selvinneet tutkimalla markkinoilla olevaa Lynx TD -kivääriä.

Edellä mainitut prototyypit ja niiden sisältämät liikesalaisuudet on luovutettu vastaajalle ainoastaan siinä tarkoituksessa, että vastaajalla on ollut oikeus käyttää prototyyppejä selvittääkseen sisäisesti, ryhtyykö vastaaja yhteistyöhön hakijan kanssa vastaavantyyppisen aseen suunnittelemiseksi vastaajan asemallistoon.

Vastaaja on oikeudettomasti hankkinut hakijan edellä mainitut liikesalaisuudet käyttöönsä ottaessaan hakijan suunnittelemat ja valmistamat prototyypit lainaksi tarkoituksenaan saada prototyypit haltuunsa hyödyntääkseen niitä oman aseensa kehitystyössä ilman asianmukaista korvausta hakijalle. Sittemmin vastaaja on niiden perusteella valmistanut Sako 85 Exige TD -kiväärinsä, jonka keskikehto on ollut lähes kopio hakijan suunnittelemasta ja valmistelemasta prototyypistä 2. Näin ollen vastaaja on myös käyttänyt edellä mainittuja oikeudettomasti saamiaan liikesalaisuuksia.

Hakija ei ollut osannut epäillä vastaajan toimivan edellä kuvatulla tavalla, sillä hakijan ja vastaajan välillä on ollut pitkään luottamuksellinen yhteistyösuhde. Osaltaan tätä kuvastaa hakijan ja vastaajan kesken 9.9.2014 allekirjoitettu salassapitosopimus. Hakija on näkemyksensä mukaan ryhtynyt vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin liikesalaisuuksien pitämiseksi salassa huomioon ottaen sen aikaisempi yhteistyö vastaajan kanssa, edellä mainittu salassapitosopimus sekä osapuolten laatima 10.6.2015 päivätty sopimus.

Menettelemällä edellä kerrotulla tavalla vastaaja on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

Vastaajan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastainen toiminta

Mikäli katsotaan, että edellä kuvattu vastaajan menettely ei ole ollut sen paremmin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) kuin mainitun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaista, sanottua vastaajan menettelyä tulee pitää vähintäänkin kyseisen lain 1 §:n 1 momentin vastaisena.

Hakijan suunnittelemat ja valmistamat prototyyppi 1 ja prototyyppi 2 on luovutettu vastaajalle vain sitä tarkoitusta varten, että vastaaja on voinut käyttää niitä sisäisesti selvittääkseen, ryhtyykö vastaaja yhteistyöhön hakijan kanssa hakijan Lynx TD -kivääriä vastaavan aseen kehittämiseksi vastaajan asemallistoon.

Hyödyntämällä vain edellä mainittuun käyttöön sille luovutettuja prototyyppejä oman aseensa kehittämisessä, vastaaja on toiminut hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomasti.

Hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Vastaajan menettely on tässä tapauksessa ollut selvästi hyvän liiketavan vastaista sekä hakijan kannalta sopimatonta.

Uhkasakko

Vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärin tilauskanta on hakijan tietojen mukaan vähintään 3.000 kappaletta. Sanottu merkitsee usean miljoonan euron liikevaihtoa, josta kate on arviolta 30–50 prosenttia. Uhkasakko tulee asettaa tasolle, jolla on merkitystä vastaajalle. Edellä mainittuun nähden 1.000.000 euron suuruista uhkasakkoa on pidettävä perusteltuna.

VASTAUS

Vaatimukset

Sako Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Lisäksi Sako Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Lynx Rifles Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 150.758,81 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Lynx Rifles Oy:n hakemus on hylättävä perusteettomana.

Hakijan Lynx TD -kivääri ja sen sisältämät ratkaisut ovat olleet tunnettua tekniikkaa jo ennen kuin Sako Oy ja Lynx Rifles Oy ovat käyneet yhteistyöhön liittyviä neuvotteluja. Muillakin kiväärien valmistajilla kuin hakijalla on nimittäin ollut hakijan Lynx TD -kivääriä vastaavia tunnettuja irrotettavan takatukin omaavia kiväärimalleja.

Hakijalla ei myöskään ole ollut suojattuja yksinoikeuksia Lynx TD -kivääriinsä tai sen keskikehtoon.

Vastaaja on itse suunnitellut Sako 85 Exige TD -kiväärinsä. Sako 85 Exige TD -kivääri on myös eronnut hakijan Lynx TD -kivääristä ja hakijan valmistamista prototyypeistä. Vastaaja ei ole muutoinkaan markkinoinut tai myynyt kiväärejä, joissa olisi hyödynnetty hakijan suunnittelemaa keskikehtorakennetta. Lisäksi vastaaja ei ole toistaiseksi myynyt yhtään Sako 85 Exige TD kivääriä.

Hakijan kieltovaatimusta on pidettävä myös liian epätäsmällisenä ollakseen sellaisenaan täytäntöön pantavissa.

Asian vaiheista

Vastaaja ei ole tilannut hakijalta prototyypin suunnittelutyötä, vaan ainoastaan prototyypin koneistustyötä.

Hakija on toteuttanut vastaajan pyynnöstä prototyypin 1 ilman vastaajalta saatuja piirustuksia siten, että vastaajan aseen lukkolaite on saatu sopimaan ulkonäöllisesti hakijan aseen keskikehtoon.

Hakija ja vastaaja ovat sittemmin 10.6.2015 allekirjoittaneet prototyyppiä 1 koskeneen sopimuksen. Kyseisen sopimuksen perusteella hakija on luovuttanut vastaajalle prototyypin 1.

Prototyyppi 2 on puolestaan toteutettu vastaajan pyynnöstä koneistamalla hakijan aseen keskikehtoon vastaajan toimittaman materiaalin pohjalta vastaajan Sako 85 -kiväärin raudat. Myös kyseisessä hakijan työssä on ollut kyse tavanomaisesta asesepän sovitustyöstä.

Sittemmin hakija ja vastaaja ovat sopineet prototyypin 2 osalta suullisesti sen kaupasta.

Edellä mainitut hakijan vastaajalle toimittamat prototyypit eivät ole sisältäneet mitään hakijan omaa teknologiaa. Prototyypit on valmistettu vastaajan toimittaman materiaalin määrittämistä lähtökohdista.

Vastaaja on maksanut prototyypeistä 19.5.2016 päivätyn laskun mukaisen suorituksen, jolla suorituksella prototyypit ovat siirtyneet vastaajan omistukseen.

Vastaajan Sako 85 Exige TD -kivääri on kehitetty yhtiön oman tuotekehitystyön tuloksena. Vastaajan omat suunnittelijat ja työntekijät ovat tehneet vuoden verran huomattavaa tuotekehitys- ja suunnittelutyötä Sako 85 Exige TD -kivääriin. Tässä kehitystyössä ei ole käytetty hyväksi hakijan ja vastaajan yhteistyössä syntyneitä prototyyppejä, vaan johtuen hakijan ja vastaajan yhteistyöneuvottelujen kariutumisesta lähtökohtana on ollut vastaajan oman ratkaisun ja mallin luominen vastaajan omaan suunnitteluun ja teknologiaan sekä alalla yleisesti tunnettuihin ratkaisuihin perustuen. Vastaajan suunnittelijat eivät ole saaneet mitään liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita käyttöönsä hakijalta, vaan he ovat päätyneet käyttämiinsä ratkaisuihin oman tietämyksensä ja teknisen harkintansa perusteella.

Lisäksi on huomattava, että vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehto on eronnut hakijan Lynx TD -kiväärin keskikehdosta muun muassa muotoilunsa, kokonsa, takatukin kiinnitysruuvin sijainnin, etutukin kiinnityksen sekä tukin tukipintojen muotoilun osalta. Vastaajan ja hakijan kiväärien keskikehtojen osittainen samankaltaisuus on johtunut ainoastaan kiväärien muiden osien keskikehdolle asettamista teknisistä vaatimuksista.

Edellä mainitut hakijan ja vastaajan kiväärit ovat täysin eri tyyppisiä. Hakijan Lynx TD -kivääri on suoravetotyyppinen kivääri, jossa lukon avaus ja sulkeminen tapahtuu automaattisesti ja lukkoa liikutetaan ainoastaan edestakaisella liikkeellä. Vastaajan kivääri on puolestaan pulttilukkokivääri, jossa lukon liikuttaminen patruunan syöttämiseksi lippaasta patruunapesään edellyttää edestakaisen liikkeen lisäksi manuaalisesti kääntämällä tapahtuvan avaamis- ja sulkemisliikkeen.

Vastaajan Sako 85 Exige TD kiväärissä ei ole mitään sellaista, jonka käyttämiseen vastaaja olisi tarvinnut hakijan suostumuksen.

Edellä esitetyn lisäksi on huomattava, että hakijan Lynx TD -kivääri ja vastaajan Sako 85 Exige TD -kivääri ovat molemmat perustuneet olennaisilta osin vastaajan aiemmasta patentista numero FI 72807 tunnettuun tekniikkaan.

Vastaajan väitetystä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesta toiminnasta

Vastaaja ei ole menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti.

Hakijan vastaajalle luovuttamissa kummassakaan prototyypissä ei ole ollut kyse teknisestä esikuvasta. Prototyypeissä on ollut kyse varsinaista suunnittelutyötä edeltävästä sovitustyöstä. Prototyypit ovat olleet vasta alustavia, eivätkä ne ole olleet riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne ylipäätään olisivat olleet sellaisenaan kaupallisesti hyödynnettävissä.

Hakija ei ole osoittanut, että prototyyppien toimituksen yhteydessä hakija olisi toimittanut vastaajalle mitään liikesalaisuuksia tai mitään sellaista tietoa, joka ei olisi ilmennyt prototyypeistä tai hakijan Lynx TD -kivääristä. Hakijan vastaajalle toimittamat prototyypit ovat sisältäneet vain tunnettua tekniikkaa ja alalla ilmeisiä ratkaisuja.

Joka tapauksessa hakijan vastaajalle toimittamia prototyyppejä ei ole käytetty eikä hyödynnetty vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärissä. Kuten edellä on todettu, vastaajan Sako 85 Exige TD -kivääri on kehitetty yhtiön oman tuotekehitystyön tuloksena. Tässä kehitystyössä ei ole käytetty hyväksi hakijan ja vastaajan yhteistyössä syntyneitä prototyyppejä, vaan lähtökohtana on ollut vastaajan oman ratkaisun ja mallin luominen omaan suunnitteluun ja teknologiaan sekä alalla yleisesti tunnettuihin ratkaisuihin perustuen.

Lisäksi joka tapauksessa on huomattava, että edellä mainitut prototyypit on valmistettu hakijan ja vastaajan yhteistyössä ja ne ovat sisältäneet vastaajan omaa teknologiaa. Prototyyppejä ei myöskään ole luovutettu vastaajalle luottamuksellisesti.

Vastaajan väitetystä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesta toiminnasta

Vastaaja ei ole menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

Yhdessäkään hakijan prototyyppeihin sisältyvänä liikesalaisuutena mainitsemassa seikassa ei ole ollut kyse sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentissa (1061/1978) tarkoitetusta liikesalaisuudesta. Kyseiset prototyyppeihin sisältyneet seikat ovat nimittäin ilmenneet jo vuodesta 2012 markkinoilla olleesta hakijan Lynx TD -kivääristä.

Hakijan toimittamassa prototyypissä 1 ei ollut varsinaista rekyylivastinta lainkaan. Prototyyppiin 2 sisältynyt rekyylivastin on puolestaan ollut yleisesti tiedossa.

Prototyyppeihin sisältyneessä rakenteessa koskien lukkopiipun kiinnittymistä aseen keskikehtoon ei ole ollut mitään alalla ennen tuntematonta.

Prototyyppeihin sisältynyttä rakennetta koskien takatukin kiinnittymistä aseen keskikehtoon vastaava rakenne on ollut käytössä ainakin Sauer 202- ja Sauer 404- sekä Blaser R8-merkkisissä kivääreissä. Vastaavanlainen ratkaisu on lisäksi ollut käytössä myös useassa haulikossa.

Hakemuksessa viitatut ainevahvuudet eivät myöskään voi olla liikesalaisuuksia. Kuka tahansa voi nimittäin ostaa kaupasta hakijan Lynx TD -kiväärin ja mitata työntömitalla ainevahvuudet keskikehdosta.

Myöskään hakemuksessa viitattuja takatukin vastinpintoja ei ole pidettävä liikesalaisuuksina. Prototyypeissä käytetyn rakenteen kanssa samantyyppinen rakenne on ollut käytössä muissakin markkinoilla olleissa aseissa. Rekyylin siirtyminen takatukkiin tapahtuu yleisesti vastinpintojen kautta. Muodoltaan vastinpinnat voivat sinänsä poiketa toisistaan. Rekyylin siirtymisessä takatukkiin vastinpintojen kautta ei kuitenkaan ole mitään liikesalaisuutta. Lisäksi on huomattava, että rekyylipinnat ovat aseen takatukin irrottamisen jälkeen helposti nähtävillä olevia asioita.

Kuten edellä on todettu, hakijan vastaajalle toimittamia prototyyppejä ei ole käytetty eikä hyödynnetty vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärissä. Vastaajan Sako 85 Exige TD -kivääri on kehitetty yhtiön oman tuotekehitystyön tuloksena. Tässä kehitystyössä ei ole käytetty hyväksi hakijan ja vastaajan yhteistyössä syntyneitä prototyyppejä, vaan lähtökohtana on ollut vastaajan oman ratkaisun ja mallin luominen omaan suunnitteluun ja teknologiaan sekä alalla yleisesti tunnettuihin ratkaisuihin perustuen.

Hakijan ja vastaajan kiväärien keskikehtojen osittainen samankaltaisuus on edellä todetulla tavalla johtunut ainoastaan kiväärien muiden osien keskikehdolle asettamista teknisistä vaatimuksista. Kivääreihin sisältyvien yksityiskohtien suhde toisiinsa on kuitenkin ratkaistu vastaajan Sako 85 Exige TD -kiväärissä tavalla, joka on poikennut hakijan Lynx TD -kivääristä.

Lisäksi joka tapauksessa on huomattava, että vastaaja ei ole hankkinut tietoa edellä mainituista hakijan toimittamista prototyypeistä tai hakijan Lynx TD -kivääristä taikka niihin mahdollisesti liittyneistä salassa pidettävistä teknisistä ratkaisuista oikeudettomasti eikä vastaaja ole siten käyttänyt tai ilmaissut oikeudettomasti hankittua tietoa tai liikesalaisuuksia. Kyseiset prototyypit on luovutettu vastaajalle vastiketta vastaan luvallisesti sopimuksen perusteella. Lisäksi on huomattava, että prototyyppi 2 ei ole ollut yksin hakijan suunnittelema, vaan se on suunniteltu yhteistyössä hakijan ja vastaajan kesken.

Vastaajan väitetystä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesta toiminnasta

Vastaaja ei ole menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen ei ensinnäkään ole katsottava lainkaan soveltuvan osapuolten väliseen sopimusasiaan, jollaisesta tässä asiassa on kysymys.

Joka tapauksessa vastaajan ei ole muutoinkaan katsottava toimineen hyvän liiketavan vastaisesti.

Vastaaja on teettänyt hakijalla kaksi alustavaa prototyyppiä, joissa on ollut kyse hakijan Lynx TD -kiväärin keskikehdon sovittamisesta vastaajan kivääriin sopivaksi vastaajan toimittamien vastaajan kiväärin rautojen ja piirustusten pohjalta. Vastaaja on maksanut prototyypeistä hakijalle osapuolten sopiman hinnan. Osapuolet eivät sittemmin päässeet sopimukseen suunnitteluyhteistyöstä, josta osapuolten aiemmin tehdyssä sopimuksessa oli sovittu neuvoteltavaksi erikseen. Edellä mainittu hakijan suorittama sovitusta koskenut asesepän työ ja sittemmin toteutumatta jäänyt suunnitteluyhteistyö eivät ole vaikuttaneet vastaajan oikeuksiin sen itse suunnittelemaansa Sako 85 Exige TD -kivääriin.

Uhkasakko

Uhkasakon määräämiselle ei ole perusteita ja sen määrää on pidettävä joka tapauksessa ylimitoitettuna.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Lynx Rifles Oy

1. Sopimus 10.6.2015 Pirkan Ase Oy (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) / Sako Oy
2. Pirkan Ase Oy:n (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) lasku 19.5.2016 Sako Oy:lle
3. Tuloste 20.2.2017 internetsivustolta www.eräverkko.fi
4. Patentti numero FI 72807
5. Salassapitosopimus 9.9.2014 HL / Pirkan Ase Oy (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) / Sako Oy
6. Kuvat (5 kpl) aseista Sauer 404, Merkel Helix, Blaser R8, Sako TRG M10 sekä Sako TRG kuljetuskunnossa
7. Vertailukuvat (2 kpl) aseista Lynx TD ja Sako 85 Exige TD
8. Artenomi AV:n asiantuntijalausunto 14.11.2017
9. TH:n lausunto 20.11.2017
10. Sähköpostikirjeenvaihtoa HL:n (Lynx Rifles Oy) / KK:n (Sako Oy)
11. Asesuunnittelua ja tuotekehitys -otsikoitu asiakirja
12. Kolme tilausvahvistusta kivääristä Sako 85 Exige TD
13. Kuvakaappauksia aseita myyvien internetkauppojen sivustoilta
14. Sako Oy:n kauppiashinnasto vuodelle 2017
15. Kuvakaappaus Ase ja Erä -internetkaupan sivusta ja chat-keskustelusta
16. Jäljennös espanjalaisen El Corte Ingles -tavaratalon myyntikuvastosta
17. Kuvia (13 kpl) Lynx Rifles Oy:n valmistamista prototyypistä 1 ja prototyypistä 2 sekä Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kivääristä

Sako Oy

1. Valokuva Lynx Rifles Oy:n prototyypin 2 ja Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehdosta
2. Kuvat (2 kpl) Sakon ja Tikan take down -tukeista
3. Sako Oy:n Sako TRG22/24 tarkkuusasejärjestelmän esite
4. Kuvat (6 kpl) aseista Browning Maral, Sauer 404, Merkel Helix, Blaser R8, Sako TRG M10 sekä Sako TRG
5. Kuvat (2 kpl) Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kivääristä ja Lynx Rifles Oy:n Lynx TD15 -kivääristä
6. Sopimus 10.6.2015 Pirkan Ase Oy (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) / Sako Oy (hakijan asiakirjatodiste 1)
7. Pirkan Ase Oy:n (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) lasku 19.5.2016 Sako Oy:lle (hakijan asiakirjatodiste 2)
8. Patentti numero FI 72807 (hakijan asiakirjatodiste 4)
9. Kuvat (2 kpl) Lynx Rifles Oy:n valmistamasta prototyypistä 2 sekä kivääreistä Sauer 404, Sako Oy:n Sako TRG 42 ja Sako
Oy:n Sako 85 Exige TD kasattuina ja purettuina
10. Salassapitosopimus 9.9.2014 HL / Pirkan Ase Oy (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) / Sako Oy (hakijan asiakirjatodiste 5)
11. Vertailukuvat (9 kpl) Lynx Rifles Oy:n valmistaman prototyypin 2 sekä kiväärien Sauer 404, Sako Oy:n Sako TRG 42 ja Sako Oy:n Sako 85 Exige TD takatukkien sekä etutukin kiinnityspinnoista, rekyylivastimista, materiaalien vahvuuksista ja takatukin vastinpinnoista
12. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin tukkien ja keskikehdon kokoonpanokuva
13. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin etutukin mitoituskuva
14. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin takatukin mitoituskuva
15. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehdon mitoituskuva
16. Kuva Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin ensimmäisestä prototyypistä
17. Kuvasarja koskien Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin tuotekehityksen muutoksia
18. Esitys Sako Oy:n tuotehistoriasta
19. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kiväärin testiraportti
20. Sako Oy:n Lynx Rifles Oy:lle toimittamat mitoitusohjeet

Katselmusesineet

Lynx Rifles Oy

1. Lynx Rifles Oy:n valmistama prototyyppi 1
2. Lynx Rifles Oy:n valmistama prototyyppi 2
3. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kivääri
4. Lynx Rifles Oy:n Lynx TD -kivääri

Sako Oy

1. Lynx Rifles Oy:n valmistama prototyyppi 1 (hakijan katselmusesine 1)
2. Lynx Rifles Oy:n valmistama prototyyppi 2 (hakijan katselmusesine 2)
3. Sako Oy:n Sako 85 Exige TD -kivääri (hakijan katselmusesine 3)
4. Lynx Rifles Oy:n Lynx TD -kivääri (hakijan katselmusesine 4)
5. Sako Oy:n Sako TRG 42 -kivääri
6. Sauer 404 -kivääri

Henkilötodistelu

Lynx Rifles Oy

1. HL, Lynx Rifles Oy:n hallituksen jäsen, todistelutarkoituksessa
2. ST, Lynx Rifles Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. TH
4. AV, asiantuntijana

Sako Oy

1. KK
2. MT
3. HK
4. RT

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

I Asian taustaa ja kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kyse Lynx Rifles Oy:n Sako Oy:tä vastaan nostamasta sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevasta markkinaoikeudellisena asiana käsiteltävästä hakemuksesta.

2. Lynx Rifles Oy ja Sako Oy harjoittavat molemmat aseiden suunnittelu- ja kehitystyötä sekä niiden valmistusta.

3. Lynx Rifles Oy on vuonna 2012 tuonut markkinoille Lynx TD merkkisen kiväärimallin. Kyseisen kiväärin erityispiirteen on muodostanut se, että kiväärin takatukki on irrotettavissa kuljetuksen ajaksi. Viimeksi mainittua piirrettä on ollut osoittamassa mallimerkintään sisältänyt kirjainyhdistelmä "TD", joka on muodostunut englannin kielen sanoista "take down".

4. Sako Oy on vuonna 2015 ottanut yhteyttä Lynx Rifles Oy:öön liittyen Sako Oy:n ajatukseen kehittää irrotettavan takatukin sisältävä kivääri Sako Oy:n asemallistoon.

5. Lynx Rifles Oy on Sako Oy:n toimeksiannosta valmistanut kaksi prototyyppiä. Järjestyksessä ensimmäisen prototyypin (edellä mainittu prototyyppi 1) Lynx Rifles Oy on luovuttanut Sako Oy:lle 10.6.2015 ja järjestyksessä toisen prototyypin (edellä mainittu prototyyppi 2) helmi-maaliskuun vaihteessa 2016.

6. Lynx Rifles Oy ja Sako Oy ovat neuvotelleet prototyyppien toimittamisen jälkeen vielä mahdollisesta jatkoyhteistyöstä. Neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään.

7. Sako Oy on sittemmin alkuvuodesta 2017 aloittanut oman irrotettavan takatukin sisältävän kiväärin, Sako 85 Exige TD:n, markkinoinnin.

II Asianosaisten käsitykset

8. Lynx Rifles Oy on vaatinut, että Sako Oy:tä kielletään 1.000.000 euron sakon uhalla jatkamasta Sako 85 Exige TD -kiväärin tai sitä vastaavan kiväärin, jossa on hyödynnetty Lynx Rifles Oy:n suunnittelemaa keskikehtorakennetta, markkinointia ja myyntiä.

9. Lynx Rifles Oy on perustanut edellä mainitun kieltovaatimuksensa ensisijaisesti siihen, että sen Sako Oy:n toimeksiannosta suunnittelemissa ja valmistamissa prototyypeissä 1 ja 2 on ollut kyse sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentissa (1061/1978) tarkoitetuista teknisiä esikuvista, jotka Lynx Rifles Oy on luovuttanut Sako Oy:lle liiketarkoituksessa ja joita Sako Oy on käyttänyt oikeudettomasti hyväksi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä. Näin menettelemällä Sako Oy on Lynx Rifles Oy:n mukaan menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti.

10. Toissijaisesti Lynx Rifles Oy on perustanut edellä mainitun kieltovaatimuksensa siihen, että edellä mainitut prototyypit 1 ja 2 ovat sisältäneet sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitettuja liikesalaisuuksia, jotka ovat kuuluneet Lynx Rifles Oy:lle ja jotka Sako Oy on hankkinut oikeudettomasti ja joita se on käyttänyt oikeudettomasti hyväksi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä. Lynx Rifles Oy:n mukaan prototyypeistä prototyyppiin 1 on sisältynyt liikesalaisuuksia liittyen (i) etu- ja takatukin päässä olevien tukiosien muotoiluun, (ii) ainevahvuuksiin, (iii) takatukin kiinnityspintojen suoruuteen, (iv) takatukin lisätukipintojen muotoiluun, (v) etutukin takapään muotoiluun ja (vi) takatukin kiinnityspintojen muotoiluun sekä prototyyppiin 2 on edellä mainittujen seikkojen lisäksi sisältynyt liikesalaisuuksia liittyen (vii) rekyylivastimen muotoiluun ja (viii) lukkopiipun kiinnitystapaan. Näin menettelemällä Sako Oy on Lynx Rifles Oy:n mukaan menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

11. Kolmassijaisesti Lynx Rifles Oy on perustanut edellä mainitun kieltovaatimuksensa siihen, että edellä mainitut prototyypit 1 ja 2 on luovutettu Sako Oy:lle ainoastaan sitä tarkoitusta varten, että Sako Oy on voinut niiden avulla sisäisesti selvittää, ryhtyykö se yhteistyöhön Lynx Rifles Oy:n kanssa. Hyödyntämällä kyseisiä prototyyppejä Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä Sako Oy on näin menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti ja Lynx Rifles Oy:n kannalta sopimattomasti ja siten sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

12. Sako Oy on vaatinut, että Lynx Rifles Oy:n hakemus hylätään.

13. Sako Oy on ensinnäkin kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti. Sako Oy on kiistänyt, että prototyyppi 1 tai 2 voisi olla mainitussa lainkohdassa tarkoitettu tekninen esikuva. Edelleen Sako Oy on kiistänyt, että se olisi käyttänyt tai hyödyntänyt edellä mainittuja prototyyppejä Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä taikka että se ainakaan olisi toiminut oikeudettomasti.

14. Toiseksi Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti. Sako Oy on kiistänyt, että Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksiksi väittämissä seikoissa olisi kyse mainitun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitetuista liikesalaisuuksista. Edelleen Sako Oy on kiistänyt, että se olisi käyttänyt tai hyödyntänyt mainittuja seikkoja Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä taikka että se ainakaan olisi toiminut oikeudettomasti.

15. Kolmanneksi Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti. Sako Oy on lähtenyt siitä, ettei mainitun säännöksen mukaisen yleislausekkeen ole ensinnäkään lainkaan katsottava soveltuvan käsillä olevan kaltaiseen sopimusasiaan. Joka tapauksessa Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä.

III Asiassa esitetystä näytöstä

III.1 Prototyyppien 1 ja 2 tilaamisesta, valmistamisesta sekä luovuttamisesta Sako Oy:lle

16. Asiassa todistelutarkoituksessa kuultu Lynx Rifles Oy:n hallituksen jäsen HL sekä todistajana kuultu Sako Oy:n tuotekehitysjohtaja KK ovat kertoneet markkinaoikeudessa yhdenmukaisesti siitä, että HL ja KK olivat, KK:n aloitteesta, vuonna 2015 keskustelleet Sako Oy:n suunnitelmasta lisätä asemallistoonsa take down tyyppinen kivääri. Tähän liittyen Sako Oy oli HL:n ja KK:n kertoman mukaan tilannut Lynx Rifles Oy:ltä ensin edellä mainitun prototyypin 1 ja sittemmin edellä mainitun prototyypin 2.

17. Prototyypin 1 valmistamiseen liittyen HL on kertonut, että hän oli istuttanut Lynx Rifles Oy:n Lynx TD -kiväärin keskikehtoon Sako Oy:ltä saamansa Sako 85 M kiväärin lukkolaitteen. Kyseinen prototyyppi 1 oli HL:n mukaan ollut raakaversio, jolla esimerkiksi ei ollut pystynyt ampumaan.

18. Prototyypin 2 valmistamiseen liittyen puolestaan sekä HL että KK molemmat ovat kertoneet, että Sako Oy oli antanut prototyypin valmistamista varten Sako 85 M -kiväärin sekä kyseisen aseen rautojen osalta piirustukset sekä paperisina että 3D CAD -kuvina.

19. HL on prototyypin 2 valmistamiseen liittyen edelleen kertonut, että hän oli valmistanut kyseisen prototyypin käyttämällä siinä Lynx TD -kiväärin runkoa, eli tukkia, sekä keskikehtoa, joihin HL oli istuttanut Sako 85 M kiväärin raudat. HL:n mukaan sanotun edellyttämä Lynx TD -kiväärin keskikehdon työstäminen oli vaatinut häneltä suunnittelutyötä. HL:n kertoman mukaan prototyyppi 2 oli ollut prototyyppiin 1 verrattuna huomattavasti pidemmälle viety versio ja sillä olisi voinut jopa ampua.

20. Prototyypin 1 luovuttamiseen liittyen Pirkan Ase Oy (nykyiseltä toiminimeltään Lynx Rifles Oy) ja Sako Oy ovat allekirjoittaneet 10.6.2015 päivätyn sopimuksen (hakijan asiakirjatodiste 1). Sopimuksen mukaan:

"Pirkan Ase Oy lainaa esittelykäyttöön kehittämänsä ja valmistaman tukkimallin Lynx TD15 Sako M85 prototyypin kehitystyötä varten. Kehitystyöstä ja mahdollisesta suunnittelusta sovitaan erikseen tehtävällä sopimuksella."

21. HL on kertonut prototyypin 1 luovuttamiseen liittyen, että hän oli edellä mainitun 10.6.2015 päivätyn sopimuksen mukaisesti sopinut KK:n kanssa kyseisen prototyypin antamisesta lainaan Sako Oy:lle, jotta Sako Oy:n sisällä ja sen emoyhtiön edustajien kanssa voitaisiin selvittää, oliko Sako Oy kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä Lynx Rifles Oy:n kanssa take down -tyyppisen kiväärin kehittämiseksi Sako Oy:lle.

22. Myös KK on kertonut prototyypin 1 luovuttamiseen liittyen, että kyseisen prototyypin lainasta sovittiin edellä mainitun 10.6.2015 päivätyn sopimuksen mukaisesti.

23. Prototyypin 2 luovuttamiseen liittyen HL on kertonut, että kyseisen prototyypin luovuttamisesta ei Lynx Rifles Oy:n ja Sako Oy:n kesken ollut tehty sinänsä mitään erillistä sopimusta. HL:n mukaan Lynx Rifles Oy luovutti myös prototyypin 2 edellä mainitun 10.6.2015 päivätyn sopimuksen perusteella Sako Oy:lle. HL:n esittämän mukaan myös prototyyppi 2 luovutettiin siten Sako Oy:lle samoilla ehdoilla lainaksi kuin prototyyppi 1. HL:n mukaan asiasta sovittiin suullisesti siinä vaiheessa, kun prototyyppi 2 luovutettiin Sako Oy:lle.

24. KK on puolestaan prototyypin 2 luovuttamiseen liittyen kertonut, että kyseisen prototyypin osalta ei sovittu mitään lainasta.

25. Asiassa esitetyn mukaan Lynx Rifles Oy on laskuttanut Sako Oy:tä prototyyppeihin liittyen 19.5.2016 päivätyllä laskulla (hakijan asiakirjatodiste 2) 5.961,92 euroa. Laskuun tehtyjen merkintöjen mukaan sillä on laskutettu: "Tilapäistuote. Prototyypin valmistus, TD85".

26. HL on kertonut edellä mainittuun laskuun liittyen, että laskulla oli ollut tarkoituksena veloittaa Sako Oy:ltä prototyyppien, erityisesti prototyypin 2, valmistuskustannukset.

27. KK on puolestaan edellä mainittuun laskuun liittyen kertonut, että hän ja HL olivat sopineet puhelimitse prototyypin 2 valmistamisesta tuntiveloituksella ja että laskulla oli veloitettu kyseiset valmistuskustannukset. KK:n mukaan hän oli ymmärtänyt, että Sako Oy oli laskun maksettuaan saanut omistusoikeuden ainakin prototyyppiin 2. Sen sijaan prototyypin 1 osalta asia ei KK:n mukaan ollut aivan selvä, sillä kyseisen prototyypin osalta asiasta ei ollut suoranaisesti sovittu.

III.2 Jatkoneuvotteluista yhteistyön osalta

28. Asiassa todistelutarkoituksessa kuultu Lynx Rifles Oy:n hallituksen jäsen HL on kertonut yhteistyötä koskeneiden jatkoneuvottelujen osalta, että Sako Oy:lle tapahtuneen prototyypin 2 luovuttamisen jälkeen huhti–toukokuussa 2016 Lynx Rifles Oy ja Sako Oy olivat neuvotelleet useaan otteeseen yhteistyön jatkamisesta take down -tyyppisen kiväärin kehittämiseksi Sako Oy:lle. Neuvottelut eivät HL:n mukaan kuitenkaan johtaneet sopimukseen, kariutuen lähinnä erimielisyyksiin Lynx Rifles Oy:lle maksettavan korvauksen määrästä.

29. Asiassa todistajana kuultu Sako Oy:n tuotekehitysjohtaja KK on kertonut yhteistyötä koskeneiden jatkoneuvottelujen osalta samalla tavalla kuin HL, mutta on muistanut niiden jatkuneen aina kesälle 2016 saakka.

30. HL on kertonut, että Lynx Rifles Oy oli saanut tietää tammikuussa 2017 siitä, että Sako Oy oli tuomassa Saksassa pidettäville IWA-asemessuille oman take down -tyyppisen kiväärinsä ja että Lynx Rifles Oy oli ottanut tuolloin uudelleen yhteyttä Sako Oy:öön. HL:n mukaan Lynx Rifles Oy:n ja Sako Oy:n edustajat olivat tuolloin tavanneet, mutta eivät olleet tuossa tapaamisessa päässeet yhteisymmärrykseen Lynx Rifles Oy:lle maksettavasta korvauksesta. Pian tuon tapaamisen jälkeen Lynx Rifles Oy oli saattanut vireille nyt käsillä olevan asian markkinaoikeudessa.

III.3 Sako Exige 85 TD -kiväärin kehittämisestä

31. Asiassa todistajana kuultu Sako Oy:n tuotekehitysjohtaja KK on kertonut, että Sako Oy:llä oli jo vuodesta 2007 ollut suunnitelmia tuoda markkinoille take down -tyyppinen kivääri. KK:n mukaan asia oli konkretisoitunut vuonna 2015 Sako Oy:n emoyhtiö Berettan kiinnostuttua asiasta. KK:n kertoman mukaan Sako Oy oli ryhtynyt yhteistyöhön asiassa Lynx Rifles Oy:n kanssa, koska Sako Oy:llä ei muiden projektien johdosta ollut tuolloin ollut omia resursseja viedä projektia eteenpäin, Lynx Rifles Oy:llä oli puolestaan ollut jo take down -tyyppinen ase markkinoilla, joten sillä oli tietämystä take down -kivääreistä, minkä lisäksi Lynx Rifles Oy ja Sako Oy olivat muutoinkin jo vuosien ajan tehneet hyvää yhteistyötä.

32. Lisäksi KK on kertonut, että kun neuvottelut Lynx Rifles Oy:n kanssa eivät olleet näyttäneet johtavan sopimukseen jatkoyhteistyöstä take down -tyyppisen aseen kehittämiseksi sarjatuotantoa varten, Sako Oy:ssä oli aloitettu mainitun kiväärin suunnittelu sisäisesti. Tätä varten KK oli kertomansa mukaan antanut toimeksiannon Sako Oy:n suunnittelupäällikkö MT:lle.

33. KK on edelleen kertonut, että sen paremmin Lynx Rifles Oy:n valmistamaa prototyyppiä 1 kuin prototyyppiä 2 ei ollut käytetty Sako Oy:n oman take down -tyyppisen kiväärin suunnittelutyön pohjana, vaan viimeksi mainitun suunnittelu oli tehty Sako Oy:n oman Sako 85 -sarjan kiväärien pohjalta. KK:n kertoman mukaan Sako 85 Exige TD kivääriin oli marraskuun loppuun 2017 mennessä käytetty noin 1.300 tuntia kehitystyötä, ja että kehitystyö tulisi jatkumaan edelleen. KK on vielä kertonut, että suunnittelutyössä mukana olleet suunnittelijat olivat sinänsä nähneet Lynx Rifles Oy:n valmistamat prototyypit, mutta kyseisiä prototyyppejä ei ollut käytetty hyväksi Sako 85 Exige TD kiväärin suunnittelussa.

34. Asiassa todistajana kuultu Sako Oy:n suunnittelupäällikkö MT on kertonut olleensa Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelijaryhmän vetäjä. MT:n mukaan suunnitteluryhmään oli hänen itsensä lisäkseen kuulunut kolme suunnittelijaa sekä lisäksi muuta henkilökuntaa testauksessa ja protopajalla.

35. MT:n mukaan Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnitteluun oli käytetty marraskuun loppupuolelle 2017 mennessä 1.200–1.500 tuntia. MT on kertonut, että kivääri oli suunniteltu Sako Oy:n omista lähtökohdista ja Sako 85 -sarjan omalla identiteetillä. MT:n mukaan Sako Oy:llä oli ollut tarkoitus erottautua kyseisellä kiväärillään markkinoilla olevista muista aseista.

36. MT on lisäksi kertonut, että hän oli sinänsä nähnyt Lynx Rifles Oy:n valmistamat prototyypit 1 ja 2 Sako Oy:n tiloissa. Kyseisiä prototyyppejä ei ollut kuitenkaan käytetty Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelussa. MT:n kertoman mukaan ensimmäinen tietokoneella tehty konseptikuva Sako Oy:n take down -tyyppiseksi kivääriksi oli tehty huhtikuussa 2016 KK:n luvalla, mutta MT:n omasta aloitteesta. Kyseisen konseptikuvan MT vahvisti vastaavan vastaajan asiakirjatodistetta 16. MT:n mukaan KK ei ollut kuitenkaan ollut tyytyväinen konseptikuvan esittämään kivääriin, ja oli sittemmin 5.7.2016 antanut MT:lle tehtävän ryhtyä varsinaiseen take down -tyyppisen kiväärin suunnittelutyöhön.

37. MT on vielä kertonut, että vuoden helmikuussa 2017 pidetyille IWA-messuille Sako Oy:n toimesta oli rakennettu esittelykappale Sako 85 Exige TD -kivääristä.

IV Hakemuksen perustaminen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momenttiin (1061/1978)

IV.1 Asianosaisten käsitykset

38. Lynx Rifles Oy on perustanut kieltovaatimuksensa ensisijaisesti siihen, että sen Sako Oy:n toimeksiannosta suunnittelemissa ja valmistamissa prototyypeissä 1 ja 2 on ollut kyse sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentissa (1061/1978) tarkoitetuista teknisiä esikuvista, jotka Lynx Rifles Oy on luovuttanut Sako Oy:lle edelleen mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla muuten liiketarkoituksessa ja joita Sako Oy on käyttänyt oikeudettomasti hyväksi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä. Näin menettelemällä Sako Oy on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti.

39. Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti. Sako Oy on kiistänyt, että prototyyppi 1 tai 2 voisi olla mainitussa lainkohdassa tarkoitettu tekninen esikuva. Edelleen Sako Oy on kiistänyt, että se olisi käyttänyt tai hyödyntänyt edellä mainittuja prototyyppejä Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä taikka että se ainakaan olisi toiminut oikeudettomasti.

IV.2 Oikeusohjeet

40. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) mukaan, joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista.

41. Lainvalmistelutöissä on edellä mainittuun lainkohtaan liittyen todettu (HE 114/1978 vp s. 15) muun ohella, että kyseisessä säännöksessä mainitulla elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalla tarkoitetaan esimerkiksi markkinointiyhtiötä, elinkeinonharjoittajan toimeksiannosta työskentelevää mainostoimistoa, arkkitehtiä, lakimiestä, konsulttia ja näihin verrattavia. Säännöksen mukaan se, jolle on työn tai tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista. Tältä osin säännöstä voidaan soveltaa myös elinkeinonharjoittajan omiin työntekijöihin. Teknisellä esikuvalla ja teknisellä ohjeella tarkoitetaan jokaista sellaista suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai -mallia, jota tavalla tai toisella voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Esimerkkejä teknisistä esikuvista ovat erilaiset piirrokset, mallit ja kaavat. Erilaiset näytteet, kuten esimerkiksi tekstiilimallit ja uudet pakkausnäytteet, jotka tulevat kaupalliseen käyttöön ovat myöskin teknisiä esikuvia. Tekninen ohje voi olla muun muassa resepti, kuvaus tai muuta sellaista. Sanottujen esikuvien ja ohjeiden suoja ei perustu salaisuuden olemassaoloon, vaan siihen seikkaan, että ne on luottamuksellisesti uskottu jollekulle tietyn tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa. Teknisiä esikuvia ja ohjeita uskotaan toisille yrityksille esimerkiksi tarjouspyyntöjen tai tarjousten antamisen yhteydessä. Yritysten välisissä neuvotteluissa, jotka koskevat yhteistyön käynnistämistä, voidaan teknisiä esikuvia ja ohjeita niinikään uskoa toiselle osapuolelle. Vaikka neuvottelut eivät johtaisikaan tulokseen, ei toinen osapuoli saa käyttää toisen esikuvia ja ohjeita, ellei toisin ole sovittu. Valmistettaessa tuotteita alihankkijoiden avulla luovutetaan samoin esikuvia ja ohjeita. Teknisen esikuvan tai ohjeen suoja-aika kestää niin kauan kuin sillä on taloudellista merkitystä.

42. Oikeuskäytännössä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisen liikesalaisuuden sekä mainitun lain mukaisen teknisen esikuvan välistä rajanvetoa on käsitelty korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 1991:11. Korkeimman oikeuden mukaan kyseisen tapauksen nostolavan piirustuksiin ei sisältynyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitettuja liikesalaisuuksia, kun piirustukset eivät sisältäneet muita tietoja nostolavan rakenteesta kuin ne, jotka ilmenivät suoraan nostolavasta, ja kun nostolavat olivat olleet vapaasti vuokrattavissa ja ostettavissa ja siten kenen tahansa tutkittavissa. Korkeimman oikeuden mukaan piirustukset olivat sen sijaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitettuja teknisiä esikuvia.

43. Oikeuskirjallisuudessa (Vapaavuori, Tom: Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, 2. uud. p., 2016, s. 109–110) on teknisen esikuvan tai ohjeen osalta todettu, että lainsäädännössä ei ole lainkaan määritelty teknistä esikuvaa tai ohjetta. Lainvalmistelutöissä teknisellä esikuvalla tai ohjeella tarkoitetaan suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai -mallia, jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Teknisenä esikuvana voivat tulla kysymykseen esimerkiksi erilaiset piirrokset, mallit, kaavat ja näytteet sekä teknisenä ohjeena puolestaan esimerkiksi resepti tai kuvaus. Teknisen esikuvan tai ohjeen on kuitenkin olla sillä tavoin täsmällinen, ettei oikeussuojan kohteena voi olla pelkkä idea, jota ei vielä voida käyttää elinkeinotoiminnassa. Teknisen esikuvan tai ohjeen osalta ei ole vastaavaa salaisuusvaatimusta kuin yritys- tai liikesalaisuuden osalta. Salaisuusvaatimuksen osalta teknisen esikuvan tai ohjeen suoja ei perustu salaisuuden olemassaoloon, vaan siihen, että se on luottamuksellisesti uskottu jollekulle toiselle tietyn tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa. Tekniseltä esikuvalta tai ohjeelta vaadittava salaisuusaste voi vaihdella ja olla tietyissä tilanteissa melkein olematon. Tällöin salaisuusastevaatimuksen sijasta kiinnitetään huomiota siihen, kuinka vaikeaa henkilön olisi ollut hankkia tietoa esikuvasta tai ohjeesta muulla tavoin.

IV.3 Asian arviointi

44. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin itsessään ei sisälly minkäänlaista teknisen esikuvan määritelmää. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöissä on edellä selostetulla tavalla todettu, että teknisellä esikuvalla tarkoitetaan jokaista sellaista suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai -mallia, jota tavalla tai toisella voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa, sekä lisäksi mainittu esimerkkeinä teknisistä esikuvista erilaiset piirrokset, mallit ja kaavat sekä erilaiset näytteet, kuten esimerkiksi tekstiilimallit ja uudet pakkausnäytteet, jotka tulevat kaupalliseen käyttöön.

45. Edellä esitettyyn nähden markkinaoikeus katsoo, ettei sinänsä voida pitää poissuljettuna, etteivätkö myös kysymyksessä olevan kaltaiset prototyypit voisi periaatteessa tulla katsottaviksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitetuksi tekniseksi esikuvaksi tietyssä yksittäistapauksessa.

46. Kuten edellä asiassa esitetyn näytön yhteydessä selostetusta ilmenee, asiassa todistelutarkoituksessa kuultu Lynx Rifles Oy:n hallituksen jäsen HL on kertonut prototyypistä 1 sekä sen valmistamisesta, että HL itse oli valmistanut mainitun prototyypin istuttamalla Lynx Rifles Oy:n Lynx TD -kiväärin keskikehtoon Sako Oy:ltä saamansa Sako 85 M -kiväärin lukkolaitteen. Kyseinen prototyyppi 1 on HL:n itsensäkin kertoman mukaan ollut ainoastaan raakaversio, jolla esimerkiksi ei ole pystynyt ampumaan.

47. Prototyyppiin 2 sekä sen valmistamiseen liittyen HL on puolestaan kertonut, että HL itse oli valmistanut myös kyseisen prototyypin. HL:n kertoman mukaan hän oli valmistanut prototyypin 2 käyttämällä siinä Lynx TD -kiväärin runkoa, eli tukkia, ja keskikehtoa, joihin HL oli istuttanut Sako 85 M -kiväärin raudat, käyttäen viimeksi mainitussa apuna Sako Oy:ltä saamiaan kyseisten rautojen piirustuksia. HL:n mukaan prototyyppi 2 on ollut prototyyppiin 1 verrattuna huomattavasti pidemmälle viety versio ja sillä olisi voinut jopa ampua.

48. Kuten edellä on selostettu, Lynx Rifles Oy:n esittämä väite siitä, että Sako Oy on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti, on perustettu osaltaan siihen, että Sako Oy olisi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä keskikehdon suunnittelussa hyödyntänyt Lynx Rifles Oy:n toimesta valmistettuja prototyyppejä.

49. Lynx Rifles Oy on viimeksi mainitun osalta vedonnut ennen kaikkea siihen, että Sako Oy:n valmistaman Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehtoa on pidettävä hyvin samanlaisena kuin Lynx Rifles Oy:n valmistamia prototyyppejä 1 ja 2. Lisäksi Lynx Rifles Oy on vedonnut sen nimeämänä todistajana kuullun TH:n sekä sen nimeämänä asiantuntijana kuullun AV:n kertomuksiin.

50. TH on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut näkemyksenään, että Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehtoa voidaan pitää kevennettynä versiona prototyypistä 2, mutta muuten samanlaisena erityisesti takaosastaan. TH:n näkemyksen mukaan prototyypissä 2 on ratkaistu ongelmat, joita on hyödynnetty Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehdossa. TH on edelleen kertonut, että aseen raudat määrittävät keskikehdon sisärakennetta, mikä hänen mukaansa selittää, että Lynx TD -kiväärin keskikehdon ja prototyypin 2 sisätilat ovat erilaiset, sillä prototyyppi 2 on sovitettu Sako Oy:n kiväärin rautoihin.

51. AV on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut puolestaan näkemyksenään, että prototyyppiä 2 on hyödynnetty Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelussa. AV:n kertoman mukaan aseen raudat määrittävät keskikehdon sisärakennetta. AV on edelleen kertonut olevan yleisesti tiedossa, että keskikehdon vastinpinnan takaosan tulee olla tasainen.

52. Sako Oy:n nimeäminä todistajina kuullut KK ja MT ovat puolestaan kertoneet, että Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelijat Sako Oy:ssä olivat sinänsä olleet tietoisia prototyypeistä 1 ja 2. Kyseisiä prototyyppejä ei kuitenkaan ollut käytetty Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelussa, vaan suunnittelu oli tehty kokonaan yhtiön omana työnä. KK ja MT ovat kertoneet, että Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnitteluun oli toistaiseksi käytetty yli tuhat tuntia useamman eri henkilön työpanoksena.

53. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on katselmusesineinä ollut markkinaoikeuden tarkasteltavina muun ohella prototyypit 1 ja 2, Lynx TD -kivääri sekä Sako 85 Exige TD -kiväärin esittelykappale.

54. Edellä mainittujen katselmusesineiden sekä katselmusesineistä esitettyjen valokuvien (ks. erityisesti vastaajan asiakirjatodisteeseen 11 sisältyvät kolme valokuvaa, joissa prototyypit 1 ja 2, Lynx TD -kiväärin keskikehto sekä Sako 85 Exige TD -kiväärin esittelykappaleen keskikehto ovat rinnakkain) tarkastelun perusteella markkinaoikeus toteaa, että Lynx TD -kiväärin keskikehtoa sekä prototyyppejä 1 ja 2 voidaan pitää ulkoiselta rakenteeltaan verraten samanlaisina. Sen sijaan Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehto on ulkoiselta rakenteeltaan selkeästi erilainen verrattuna Lynx TD -kiväärin keskikehtoon sekä prototyyppeihin 1 ja 2.

55. Keskikehdon sisärakenteen osalta prototyyppiä 2 ja Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehtoa voidaan sen sijaan niiden tarkastelun katselmusesineinä sekä edellä mainittujen valokuvien perusteella pitää monessa suhteessa samanlaisina. Asiassa esitetyn henkilötodistelun (asiassa Lynx Rifles Oy:n nimeämänä asianosaisena todistelutarkoituksessa kuultu yhtiön hallituksen jäsen HL, todistajana kuultu TH ja asiantuntijana kuultu AV sekä Sako Oy:n nimeäminä todistajina kuullut KK ja MT) perusteella tämän on kuitenkin katsottava johtuneen siitä, että prototyyppi 2 on tehty sopimaan Sako Oy:n kiväärin rautoihin, sillä aseen raudat määrittävät keskikehdon sisärakennetta. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei yksinomaan prototyypin 2 ja Sako 85 Exige TD -kiväärin keskikehdon sisärakenteen samanlaisuutta voida siten myöskään pitää osoituksena siitä, että Sako Oy olisi hyödyntänyt prototyyppiä 2 yhtiön Sako 85 Exige TD -kiväärin suunnittelussa.

56. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että Sako Oy olisi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä ja valmistamisessa käyttänyt hyväkseen Lynx Rifles Oy:n valmistamaa prototyyppiä 1 tai prototyyppiä 2. Näin ollen jo sanotun johdosta Sako Oy:n ei ole katsottava menetelleen Lynx Rifles Oy:n asiassa esittämän perusteella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) vastaisesti.

V Hakemuksen perustaminen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momenttiin (1061/1978)

V.1 Asianosaisten käsitykset

57. Toissijaisesti Lynx Rifles Oy on perustanut kieltovaatimuksensa siihen, että edellä mainitut prototyypit 1 ja 2 ovat sisältäneet sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitettuja liikesalaisuuksia, jotka ovat kuuluneet Lynx Rifles Oy:lle ja jotka Sako Oy on hankkinut oikeudettomasti ja käyttänyt oikeudettomasti hyväksi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä. Lynx Rifles Oy:n mukaan prototyypeistä prototyyppiin 1 on sisältynyt liikesalaisuuksia liittyen (i) etu- ja takatukin päässä olevien tukiosien muotoiluun, (ii) ainevahvuuksiin, (iii) takatukin kiinnityspintojen suoruuteen, (iv) takatukin lisätukipintojen muotoiluun, (v) etutukin takapään muotoiluun ja (vi) takatukin kiinnityspintojen muotoiluun sekä prototyyppiin 2 on edellä mainittujen seikkojen lisäksi sisältynyt liikesalaisuuksia liittyen (vii) rekyylivastimen muotoiluun ja (viii) lukkopiipun kiinnitystapaan. Lisäksi yhtiön liikesalaisuuden on muodostanut prototyyppien 1 ja 2 sisältämien edellä mainittujen teknisten yksityiskohtien, niiden suhteen toisiinsa sekä näitä koskevien suunnitteluratkaisujen kokonaisuus. Lynx Rifles Oy:n mukaan prototyypit 1 ja 2 on luovutettu Sako Oy:lle vain niiden esittelemiseksi yhtiön sisällä sekä yhtiön emoyhtiölle Berettalle. Sako Oy on Lynx Rifles Oy:n mukaan menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

58. Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti. Sako Oy on kiistänyt, että Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksiksi väittämissä seikoissa olisi kyse mainitun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitetuista liikesalaisuuksista. Edelleen Sako Oy on kiistänyt, että se olisi käyttänyt tai hyödyntänyt mainittuja seikkoja Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä taikka että se ainakaan olisi toiminut oikeudettomasti.

V.2 Oikeusohjeet

59. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa.

60. Lainvalmistelutöissä on edellä mainittuun lainkohtaan liittyen todettu (HE 114/1978 vp s. 14) muun ohella, että liikesalaisuuden käsitettä ei voida täsmällisesti määritellä. Tunnusomaista liikesalaisuudelle on, että sillä tarkoitetaan seikkaa, jonka salassa pitämisellä on merkitystä sen yrityksen elinkeinotoiminnalle, jonka hallussa liikesalaisuus on. Liikesalaisuudeksi katsottavan seikan salaisuuden aste vaihtelee. Suojan piiriin kuuluvalta liikesalaisuudelta ei kaikissa tapauksissa edellytetä, että se on vain suppean henkilöpiirin tiedossa. Liikesalaisuus voi esimerkiksi olla tunnettu kahdessa tai useammassa yhteistoimintaa harjoittavassa yrityksessä. Toisaalta kuitenkin edellytetään, että liikesalaisuudeksi katsottavan tiedon haltijan tulee osoittaa jonkin asteista aktiivisuutta liikesalaisuuden säilyttämiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että työ- tai muuhun sopimukseen sisällytetään vaitiolovelvollisuuslauseke tai että yrityksessä suoritetaan valvontaa liikesalaisuuksien suojelemiseksi. Liikesalaisuudet sisältävät taloudellisia tai teknisiä tietoja. Teknisiä liikesalaisuuksia voivat olla muun ohella rakennetta, materiaaliyhdisteitä ja kuljetusta koskevat tiedot. Liikesalaisuudeksi katsottavan tiedon suojaaminen aiheuttaa vaikean rajanvedon suojattavan tiedon ja yksityisen henkilön henkilökohtaisten ammattitietojen, -taitojen ja -kokemusten välillä. Rajanveto jää tuomioistuimen harkintaan.

V.3 Asian arviointi

61. Markkinaoikeus toteaa, että Lynx Rifles Oy:n esittämän mukaan edellä selostetut yhtiön liikesalaisuuksikseen yksilöimät seikat ovat pohjautuneet suunnitteluratkaisuun, jonka avulla sen Lynx TD -kivääri on, irrotettavan takatukin ansiosta, mahdollista lyhentää kuljettamisen ajaksi ja koota uudelleen ennen sen käyttöä siten, että ase säilyttää osumapisteensä ja tarkkuutensa.

62. Kuten edellä perustelukappaleessa 46 prototyypistä 1 ja sen valmistamisesta on Lynx Rifles Oy:n hallituksen jäsenen HL:n kertomana todettu, HL itse oli valmistanut mainitun prototyypin istuttamalla Lynx TD-kiväärin keskikehtoon Sako Oy:ltä saamansa Sako 85 M -kiväärin lukkolaitteen. Edelleen kuten edellä perustelukappaleessa 47 prototyypistä 2 ja sen valmistamisesta on HL:n kertomana todettu, HL oli valmistanut myös prototyypin 2 käyttämällä siinä Lynx TD -kiväärin runkoa, eli tukkia, ja keskikehtoa, joihin HL oli istuttanut Sako 85 M -kiväärin raudat.

63. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainituista Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksikseen yksilöimistä seikoista (i) etu- ja takatukin päässä olevien tukiosien muotoilu, (iii) takatukin kiinnityspintojen suoruus, (iv) takatukin lisätukipintojen muotoilu, (v) etutukin takapään muotoilu ja (vi) takatukin lisätukipintojen muotoilu ovat olleet nähtävissä helposti jo yksin silmämääräisesti havaiten Lynx TD -kivääristä, kun kyseinen kivääri on ollut purettuna osiin. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että (ii) käytetyt ainevahvuudet ovat puolestaan olleet yksinkertaisesti mitattavissa Lynx TD -kiväärin keskikehdosta, kun kyseinen kivääri on ollut purettuna osiin.

64. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että mainitulta osin Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksikseen yksilöimien seikkojen on katsottava tulleen Lynx TD -kiväärin markkinoille saattamisen myötä sillä tavoin julkisiksi, ettei niissä voida katsoa olevan kyse sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitetuista liikesalaisuuksista.

65. Puolestaan Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksikseen yksilöimistä seikoista liittyen prototyyppiin 2 sisältyneisiin (vii) rekyylivastimen muotoiluun ja (viii) lukkopiipun kiinnitystapaan markkinaoikeus erityisesti Sako Oy:n nimeäminä todistajina kuultujen KK:n ja MT:n kertomuksen perusteella katsoo, että mainitulta osin kyse on ollut sellaisista tekijöistä, jotka ovat selittyneet sillä, että prototyyppi 2 on valmistettu Sako Oy:n toimittamien piirustusten perusteella sopimaan Sako Oy:n rautoihin. Sanottu huomioon ottaen myöskään mainittujen seikkojen osalta ei voida katsoa olevan kyse Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuuksista.

66. Edellä lausutun valossa myöskään prototyyppien 1 ja 2 sisältämien edellä mainittujen teknisten yksityiskohtien, niiden suhteen toisiinsa sekä näitä koskevien suunnitteluratkaisujen kokonaisuudessa ei voida katsoa olevan kyse Lynx Rifles Oy:n liikesalaisuudesta.

67. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei jo sanotun johdosta Sako Oy:n ole katsottava menetelleen Lynx Rifles Oy:n asiassa esittämän perusteella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

68. Lisäksi markkinaoikeus viitaten edellä perustelukappaleissa 49–56 lausuttuun toteaa, että asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että Sako Oy olisi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä ja valmistamisessa käyttänyt hyväkseen Lynx Rifles Oy:n valmistamaa prototyyppiä 1 tai prototyyppiä 2. Näin ollen myöskään sanotun johdosta Sako Oy:n ei ole katsottava menetelleen Lynx Rifles Oy:n asiassa esittämän perusteella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) vastaisesti.

VI Hakemuksen perustaminen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momenttiin

69. Kolmassijaisesti Lynx Rifles Oy on perustanut kieltovaatimuksensa siihen, että edellä mainitut prototyypit 1 ja 2 on luovutettu Sako Oy:lle ainoastaan sitä tarkoitusta varten, että Sako Oy on voinut niiden avulla sisäisesti selvittää, ryhtyykö se yhteistyöhön Lynx Rifles Oy:n kanssa. Hyödyntämällä kyseisiä prototyyppejä Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä Sako Oy on näin menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti ja Lynx Rifles Oy:n kannalta sopimattomasti ja siten sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

70. Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti. Sako Oy on lähtenyt siitä, ettei mainitun säännöksen mukaisen yleislausekkeen ole ensinnäkään lainkaan katsottava soveltuvan käsillä olevan kaltaiseen sopimusasiaan. Joka tapauksessa Sako Oy on kiistänyt, että se olisi menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä.

71. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

72. Lainvalmistelutöissä on edellä mainittuun lainkohtaan liittyen todettu (HE 114/1978 vp s. 10–11) muun ohella, että hyvän liiketavan tai muutoin sopimattoman menettelyn arvokäsite on joustava. Käsitteen sisältö määräytyy viime kädessä oikeuskäytännössä. Lain joustavan soveltamisen turvaamiseksi on otettu käytäntöön lisäkäsite "muutoin sopimaton". Säännöstä edellytetään sovellettavaksi myös menettelyyn, joka muutoin on sopimaton toisen elinkeinonharjoittajan kannalta. Hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Hyvän liiketavan sisällön tulkinnassa voidaan saada apua eri elinkeinoaloilla hyväksytyistä säännöistä. Toisaalta hyvältä liiketavalta voidaan edellyttää, että toiminta ei ole lainsäännösten vastaista. Hyvän liiketavan vastaisen kilpailuteon seurauksena saattaa toisen elinkeinonharjoittajan myynti pienentyä, myynnin kasvu hidastua tai vastaavasti markkinaosuus pienentyä tai markkinaosuuden kasvu hidastua. Yleislausekkeen soveltaminen ei edellytä, että menettelystä olisi jo aiheutunut konkreettista vahinkoa, vaan vahingon vaaran syntyminen on riittävä.

73. Markkinaoikeus viitaten edellä perustelukappaleissa 49–56 lausuttuun toteaa, että asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että Sako Oy olisi Sako 85 Exige TD -kiväärinsä kehittämisessä ja valmistamisessa käyttänyt hyväkseen Lynx Rifles Oy:n valmistamaa prototyyppiä 1 tai prototyyppiä 2. Näin ollen jo sanotun johdosta Sako Oy:n ei ole katsottava menetelleen Lynx Rifles Oy:n asiassa esittämän perusteella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

VII Yhteenveto

74. Kuten edellä on selostettu, hakijan kieltovaatimus on perustettu ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momenttiin (1061/1978), toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momenttiin (1061/1978) sekä kolmassijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 § 1 momenttiin. Edellä todetun perusteella vastaajan ei ole katsottava menetelleen hakijan asiassa esittämän perusteella sen paremmin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978), mainitun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) kuin lain 1 §:n 1 momentinkaan vastaisesti. Näin ollen hakijan kieltovaatimus on hylättävä.

VIII Oikeudenkäyntikulut

75. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

76. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

77. Lynx Rifles Oy:n hakemus hylätään. Sako Oy on näin ollen asian voittanut osapuoli ja sillä on siten oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.

78. Sako Oy on vaatinut, että Lynx Rifles Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 340,48 eurolla sekä palkkion osalta 150.418,33 eurolla, eli yhteensä 150.758,81 eurolla viivästyskorkoineen. Esitettyyn palkkiovaatimukseen liittyen Sako Oy on ilmoittanut, että sanottu vaatimus perustuu 460,17 tunnin työmäärään ja että Sako Oy:n käyttämästä kolmesta asiamiehestä kahden tuntiveloitusperusteena on ollut 350 euroa tunnilta ja kolmannen 270 euroa tunnilta.

79. Lynx Rifles Oy:llä ei ole ollut huomauttamista hakijan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta kulujen osalta määrällisesti. Sen sijaan palkkion osata vastaaja on kiistänyt vaatimuksen määrältään siltä osin kuin se on ylittänyt hakijan omat oikeudenkäyntikulut 39.387,20 euroa, pitäen paitsi käytettyä tuntimäärää liiallisena myös paljoksuen käytettyä tuntiveloitusta 250 euroa tunnilta ylittävältä osin.

80. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan kiistämisperusteet sekä niiden tueksi esittämä todistelu ovat sinänsä olleet tarpeellisia. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että se seikka, että hakijan kieltovaatimuksen tueksi on esitetty kolme erillistä oikeudellista perustetta, sekä se, että käsillä oleva asia on edellyttänyt erityisesti teknisiin kysymyksiin perehtymisen osalta tavanomaiseen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaiseen asiaan nähden jossain määrin enemmän työtä, ovat perustelleet tavanomaiseen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaiseen asiaan nähden suurempaa työmäärää. Tästä huolimatta käytettyä 460 tunnin työmäärää on kuitenkin pidettävä asian laatu ja laajuus huomioon ottaen jossain määrin liiallisena.

81. Vastaajan asiamiesten tuntiveloitusperusteen osalta markkinaoikeus toteaa, että vastaajan edun ja oikeuksien valvominen on edellyttänyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain sekä eräiden muiden immateriaalioikeuden alaan kuuluvien suojamuotojen erityistä tuntemusta. Vaikka kyse ei ole ollut oikeudellisesti erityisen haasteellisesta asiasta, ei vastaajan asiamiesten käyttämiä tuntiveloitusperusteita kuitenkaan pidettävä käsillä olevan asian laatu huomioon ottaen liiallisena.

82. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus harkitsee oikeaksi velvoittaa asian hävinnyt Lynx Rifles Oy korvaamaan Sako Oy:n oikeudenkäyntikulut palkkion osalta kohtuulliseksi arvioidulla 110.000 eurolla sekä kulujen osalta 340,48 eurolla, eli yhteensä 110.340,48 eurolla viivästyskorkoineen. Lynx Rifles Oy saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lynx Rifles Oy:n korvaamaan Sako Oy:n oikeudenkäyntikulut 110.340,48 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.1.2019.

Asian ovat ratkaisseet yksimielisesti markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen

 
Julkaistu 13.11.2018