MAO:54/18

Martela Oyj > Isku Interior Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Diaarinumero: 2017/345
Antopäivä: 30.1.2018

Asian tausta

Markkinaoikeus on 16.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 672/16 kieltänyt Isku Interior Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta elinkeinotoiminnassaan menettelyä, jossa se julkista hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa:

- muita kuin Martela Oyj:n tuotteita tarjotessaan ilman Martela Oyj:n lupaa käyttää Martela Oyj:n tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat eivät ole sisältyneet sanotussa tarjouskilpailussa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin; tai

- muita kuin Martela Oyj:n tuotteita tarjotessaan ilman Martela Oyj:n lupaa käyttää Martela Oyj:n tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat ovat sisältyneet sanotussa tarjouskilpailussa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin, ilmoittamatta samalla tarjouksessaan selkeästi, että käytetty kuva on tarjouspyyntöasiakirjoista ja ettei kuva siten esitä Isku Interior Oy:n tarjoamaa tuotetta.

Markkinaoikeus on edellä mainitulla päätöksellään edelleen määrännyt, että kieltoa on noudatettava 100.000 euron sakon uhalla.

Kyseinen markkinaoikeuden päätös on sittemmin saanut lainvoiman.

Hakemus

Vaatimukset

Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. tuomitsee markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 Isku Interior Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun 100.000 euron uhkasakon Isku Interior Oy:n maksettavaksi,

2. asettaa Isku Interior Oy:lle uuden 150.000 euron uhkasakon markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon tehosteeksi.

Lisäksi Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Isku Interior Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa 7.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Isku Interior Oy (jäljempänä myös Isku) on menetellyt markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon vastaisesti IS-Hankinta Oy:n toteuttamassa Siilinlahden koulun irtokalusteita koskeneessa hankintamenettelyssä.

Kyseisessä tarjouskilpailussa Isku on tarjouspyynnön position 2 oppilaspöytä kahdelle tarkoittaman tuotteen osalta esittänyt tarjoukseensa sisältyneessä tuotekortissa piirrosmittakuvan tarjoamastaan pöydästä. Tosiasiassa kyseinen piirrosmittakuva on ollut suora kopio Martela Oyj:n (jäljempänä myös Martela) Salmiakki-nimisen pöydän piirrosmittakuvasta.

Samassa tarjouskilpailussa Isku on tarjouspyynnön position 3 oppilaspöytä yhdelle tarkoittaman tuotteen osalta esittänyt tarjoukseensa sisältyneessä tuotekortissa piirrosmittakuvan tarjoamastaan pöydästä. Tosiasiassa kyseinen piirrosmittakuva on ollut suora kopio Martelan Pinta-nimisen pöydän piirrosmittakuvasta.

Edelleen samassa tarjouskilpailussa Isku on tarjouspyynnön position 16 katsomo tarkoittaman tuotteen osalta esittänyt tarjoukseensa sisältyneessä tuotekortissa piirrosmittakuvan tarjoamastaan katsomokalusteesta. Tosiasiassa kyseinen piirrosmittakuva on ollut suora kopio Martelan Beatbox-nimisen katsomon piirrosmittakuvasta.

Siilinlahden koulun irtokalusteita koskeneeseen tarjouspyyntöön 15.3.2017 ei ole sisältynyt positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta kuvia tai mittoja. Kaikkea piirrosmittakuvien tarjoamaa informaatiota ei ole sisältynyt myöskään Iskun tarjoukseen sisältyneisiin kirjallisiin esityksiin. Näin ollen piirrosmittakuvat ovat mainitulta osin sisältäneet tarpeellista lisäinformaatiota Iskun tarjoukseen sisältyneeseen kirjalliseen esitykseen ja tarjouspyyntöön verrattuna.

Iskun tuotekortteihin sisältyneiden kirjallisten esitysten ja piirrosmittakuvien sisällöt ovat lisäksi olleet osittain ristiriidassa keskenään. Tämä on johtunut siitä, että piirrosmittakuvat ovat olleet Martelan tuotteista.

Iskun tarjoukseen edellä mainitulta osin sisältyneet piirrosmittakuvat Martelan tuotteista ovat olleet Martelan "tuotteiden kuvia" markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon tarkoittamassa mielessä. Kyseisellä päätöksellä määrätyn kiellon piirin kuuluvat kaikenlaiset kuvat Martelan tuotteista, joiden käyttöön Martela ei ole antanut lupaa. Mainitun päätöksen mukaisesti kiellon piiriä on pidettävä tätä suppeampana vain silloin, kun kuvat ovat sisältyneet tarjouskilpailussa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin, mistä tilanteesta nyt ei ole ollut kysymys. Edellä mainittua on osaltaan katsottava tukevan niiden kuvien, jotka olivat mainitun markkinaoikeuden määräämän kiellon perusteena, osan niistä ollessa valokuvia ja osan niin sanottuja renderöintejä. Tällä kuvien erilaisuudella ei ole ollut kuvien käytön kannalta mitään merkitystä, eikä sillä ole ollut merkitystä myöskään kyseisen markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen kannalta.

Isku on tarjotessaan Siilinlahden koulun irtokalusteita koskeneessa julkista hankintaa koskeneessa tarjouskilpailussa omia tuotteitaan käyttänyt markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon vastaisesti Martelan tuotteiden kuvia ilman Martelan lupaa. Näin ollen Isku on jatkanut ja uudistanut elinkeinotoiminnassaan samaa sopimatonta menettelyään, jonka markkinaoikeus on edellä mainitulla päätöksellään kieltänyt 100.000 euron sakon uhalla.

Uhkasakko tulee tuomita Iskun maksettavaksi täysimääräisenä. Isku on rikkonut sille asetettua kieltoa hyvin nopeasti, vain muutama kuukausi markkinaoikeuden päätöksen 16.11.2016 numero 672/16 antamisen jälkeen. Iskun menettelyn tahallisuutta kuvaa osaltaan se, että nyt käsillä olevassa asiassa on osaksi ollut kyse samoista Martelan tuotteista, joiden tuotekuvista oli kysymys jo edellä mainitussa markkinaoikeuden päätökseen 16.11.2016 numero 672/16 johtaneessa asiassa.

Ottaen huomioon, että Isku on jatkanut edelleen sopimatonta menettelyään markkinaoikeuden määräämästä kiellosta ja sen noudattamisen tehosteeksi asetetusta 100.000 euron uhkasakosta huolimatta, on uuden uhkasakon asettaminen 150.000 euron suuruisena välttämätöntä Iskun sopimattoman menettelyn lopettamiseksi. Asiassa ei ole perustetta poiketa siitä pääsäännöstä, että uhkasakon tuomitsemisen yhteydessä asetetaan uusi, määrältään suurempi uhkasakko.

Vastaus

Vaatimukset

Isku Interior Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Lisäksi Isku Interior Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa 8.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeuden päätöksessä 16.11.2016 numero 672/16 Isku Interior Oy:tä on kielletty käyttämästä Martela Oyj:n tuotteiden kuvia. Isku ei ole Siilinlahden koulun irtokalusteiden hankintaa koskeneessa tarjouskilpailussa käyttänyt Martela Oyj:n tuotteiden kuvia, joten Isku ei ole menetellyt markkinaoikeuden määräämän kiellon vastaisesti.

Kaikissa hakijan esille tuomissa Iskun tarjoukseen sisältyneissä tuotekorteissa on ollut merkityksettömiä Martelan tuotteiden piirrosmittakuvia, jotka ovat olleet osoittamassa vain tuotteiden mittoja. Mitat on kuitenkin mainittu tuotekortissa myös kirjallisesti ja edellytys oleellisista mittatiedoista on sisältynyt tarjouspyyntöön, joten Isku on toiminut tarjouspyynnön mukaisesti. Iskun tarjoukseen sisältyneellä kirjallisella esityksellä mitoista on osoitettu Iskun tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Piirrosmittakuvien sisältämä tieto on jo ollut tarjouspyynnössä ja vastaavasti tuotekortissa kirjallisesti. Piirrosmittakuvat eivät ole olleet tarpeellisia, saati välttämättömiä tuotekorttien osia. Lisäksi on huomattava, että Martela on voittanut kyseisen tarjouskilpailun.

Isku on markkinaoikeuden päätöksen 16.11.2016 numero 672/16 antamisen jälkeen edelleen kehittänyt toimintaansa, jotta mainitussa päätöksessä käsiteltyjä asioita ei enää tapahtuisi. Kaikki myynnissä työskentelevät Iskun työntekijät ovat allekirjoittaneet laatuohjeen, jossa henkilökuntaa on kielletty käyttämästä muita kuin Iskun omia tuotekuvia tarjouksissa tai muissakaan yhteyksissä. Isku on ryhtynyt muihinkin toimenpiteisiin epäselvyyksien välttämiseksi.

Isku on noudattanut markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrättyä kieltoa, minkä vuoksi uhkasakkoa ei tule tuomita. Uhkasakkoa ei tule tuomita myöskään huomioon ottaen Iskun edellä selostettu toiminta.

Joka tapauksessa uhkasakko tulee tuomita asetettua pienempänä, koska päävelvoitetta on olennaisilta osin noudatettu ja ottaen huomioon, että Isku on ryhtynyt toimenpiteisiin markkinaoikeuden määräämän kiellon noudattamiseksi.

Vastaavasti myös vaatimus uuden uhkasakon asettamisesta tulee hylätä.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Martela Oyj

1. Isku Interior Oy:n tarjouksen 30.3.2017 liitteenä ollut positiota 2 koskenut tuotekortti ja piirrosmittakuva Martelan "Salmiakki"-nimisestä pöydästä
2. Isku Interior Oy:n tarjouksen 30.3.2017 liitteenä ollut positiota 3 koskenut tuotekortti ja piirrosmittakuva Martelan "Pinta"-nimisestä pöydästä
3. Isku Interior Oy:n tarjouksen 30.3.2017 liitteenä ollut positiota 16 koskenut tuotekortti ja piirrosmittakuva Martelan "Beatbox"-nimisestä katsomosta.
4. Otteet kielitoimiston sanakirjan hakutuloksista sanojen "kuva", "piirros" ja "profiili" osalta
5. IS-Hankinta Oy:n tarjouspyyntö 15.3.2017 Siilinlahden koulun irtokalusteita koskeneessa hankintamenettelyssä
6. Tiedote 12.5.2017

Isku Interior Oy

1. Isku Interior Oy:n laatuohje 15.12.2016
2. Isku Interior Oy:n tiedote 12.5.2017
3. Isku Interior Oy:n tarjousten saatekirje
4. Isku-Yhtymä Oy:n vastuullisen liiketoiminnan toimintaohje

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeus voi ratkaista sanotussa luvussa tarkoitetun markkinaoikeudellisen asian istuntoa toimittamatta, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä istunnon toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

2. Markkinaoikeus toteaa, ettei käsillä olevassa asiassa ole nimetty henkilötodistelua. Asiaan ei muutoinkaan ole katsottava liittyvän sellaisia piirteitä, ettei käsillä olevaa uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista koskevaa asiaa voisi pitää laadultaan sellaisena, ettei sen ratkaiseminen edellytä istunnon toimittamista. Myöskään kumpikaan asianosaista ei ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

3. Edellä mainitun perusteella markkinaoikeus on ratkaissut käsillä olevan asian kirjallisessa menettelyssä.

Markkinaoikeuden määräämä kielto

4. Markkinaoikeus on 16.11.2016 antamallaan, sittemmin lainvoiman saaneella päätöksellä numero 672/16 kieltänyt Isku Interior Oy:tä muun ohella jatkamasta tai uudistamasta elinkeinotoiminnassaan menettelyä, jossa se julkista hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa muita kuin Martela Oyj:n tuotteita tarjotessaan ilman Martela Oyj:n lupaa käyttää Martela Oyj:n tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat eivät ole sisältyneet sanotussa tarjouskilpailussa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Kielto on määrätty noudatettavaksi heti 100.000 euron sakon uhalla.

Iskun menettely 16.11.2016 jälkeen

5. IS-Hankinta Oy on toteuttanut Siilinlahden koulun irtokalusteiden julkista hankintaa koskevan hankintamenettelyn, jossa se on pyytänyt tarjouksia 15.3.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä.

6. Isku on osallistunut edellä mainittuun hankintamenettelyyn antamalla 30.3.2017 päivätyn tarjouksensa liitteineen.

7. Iskun edellä mainitun tarjouksen liitteenä on muun ohella ollut tarjouspyynnön position 2 tarkoittaman tuotteen osalta kolmion mallista oppilaspöytää kahdelle koskeva tuotekortti. Tuotekorttiin on sisältynyt kolmionmuotoista pöytää esittävä kuva ja lisäksi niin sanottu piirrosmittakuva pöydästä.

8. Edelleen Iskun edellä mainitun tarjouksen liitteenä on muun ohella ollut tarjouspyynnön position 3 tarkoittaman tuotteen osalta tuotekortti, jossa on ollut kuva kolmion mallisesta oppilaspöydästä yhdelle ja lisäksi piirrosmittakuva pöydästä.

9. Vielä Iskun edellä mainitun tarjouksen liitteenä on muun ohella ollut tarjouspyynnön position 16 tarkoittaman tuotteen osalta tuotekortti, joka on sisältänyt valokuvan katsomokalusteesta ja lisäksi kaksi piirrosmittakuvaa katsomokalusteesta.

Asian tarkastelun lähtökohdat ja sovellettavat oikeusohjeet

10. Martela on käsillä olevassa hakemuksessaan esittänyt, että Isku on menetellyt markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon vastaisesti ottamalla osaksi edellä mainittua Siilinlahden koulun irtokalusteiden hankintaa koskevaa tarjoustaan positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta piirrosmittakuvat, jotka ovat olleet Martelan tuotteita esittäviä piirrosmittakuvia. Tämän perusteella Martela on vaatinut, että edellä mainitun kiellon tehosteeksi asetettu 100.000 euron uhkasakko tuomitaan Iskun maksettavaksi ja että mainitun kiellon tehosteeksi asetetaan uusi, 150.000 euron määräinen sakon uhka.

11. Isku on vaatinut, että hakemus hylätään. Isku on sinänsä myöntänyt, että sen Siilinlahden koulun irtokalusteiden hankintaa koskevaan tarjoukseen positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta sisältyneet piirrosmittakuvat ovat olleet kopioita Martelan vastaavien tuotteiden piirrosmittakuvista. Isku on kuitenkin kiistänyt, että se olisi menetellyt markkinaoikeuden päätöksellä 16.11.2016 numero 672/16 määrätyn kiellon vastaisesti. Iskun esittämän mukaan piirrosmittakuvat ovat olleet merkityksettömiä tuotteiden mittojen osoittamisen kannalta, sillä kyseiset mitat on mainittu Iskun tarjoukseen sisältyneissä mainittuja tuotteita koskeneissa tuotekortissa myös kirjallisesti. Kyseisten piirrosmittakuvien käyttämisessä ei ole muutoinkaan katsottava olleen kyse edellä mainitussa markkinaoikeuden määräämässä kiellossa tarkoitetusta Martelan tuotteiden kuvien käyttämisestä. Joka tapauksessa Isku on katsonut, että uhkasakko tulee jättää tuomitsematta tai että se tulee tuomita ainakin asetettua pienempänä, minkä lisäksi vaatimus uuden uhkasakon asettamisesta tulee hylätä.

12. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ei ole säännöstä asetetun uhkasakon tuomitsemisesta. Uhkasakkolain 2 ja 3 §:stä seuraa, että tältä osin tulee sovellettavaksi mitä uhkasakkolaissa säädetään. Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Lainkohdan esitöissä (HE 63/1990 vp s. 14) on pykälässä tarkoitettuna pätevänä syynä mainittu se, että velvoitetulta on puuttunut tosiasiallinen tai oikeudellinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta tai että olosuhteet ovat muuttuneet.

13. Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka jos uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy. Pykälän esitöiden (HE 63/1990 vp s. 15) mukaan kynnys uhkasakon tuomitsemiseen asetettua pienempänä velvoitteen osittaisen täyttämisen perusteella tulisi olla verraten korkea. Esitöissä on edelleen todettu, että uhkasakko voitaisiin tuomita asetettua pienempänä myös velvoitetun maksukyvyn merkittävän alentumisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä, josta on esimerkkinä mainittu, että uhkasakko on asetettu alun perin määrältään liian korkeaksi.

14. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ei myöskään ole säännöstä uuden uhkasakon asettamisesta, kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi. Uuden uhkasakon asettamista koskevan uhkasakkolain 12 §:n 1 momentin mukaan uutta uhkasakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman asetetun uhkasakon tuomitsemisesta ole käsitelty. Lainkohdan esitöissä (HE 63/1990 vp s. 15) on todettu, että kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi, asetetaan samalla tavallisesti uusi aikaisempaa suurempi uhkasakko.

Asian arviointi

15. Kuten edellä on selostettu, markkinaoikeus on 16.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 672/16 kieltänyt Isku Interior Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta elinkeinotoiminnassaan menettelyä, jossa se julkista hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa muita kuin Martela Oyj:n tuotteita tarjotessaan ilman Martela Oyj:n lupaa käyttää Martela Oyj:n tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat eivät ole sisältyneet sanotussa tarjouskilpailussa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin.

16. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu kielto on jo sen sanamuodon mukaan koskenut yleisesti Martelan "tuotteiden kuvien" käyttämistä. Kyseistä kieltoa ei siten ole rajattu esimerkiksi vain Martelan tuotteiden valokuviin. Sanotun kiellon on siten katsottava koskeneen yhtä hyvin myös esimerkiksi Martelan tuotteita esittäviä niin sanottuja renderöityjä kuvia kuin piirroskuviakin.

17. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu kielto on jo sen sanamuodon mukaan koskenut Martelan "tuotteiden kuvien" käyttämistä myös siinä mielessä yleisesti, ettei kyseistä kieltoa ole rajattu ainoastaan tilanteisiin, joissa kuvien käyttäminen olisi esimerkiksi ollut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden osoittamisen edellytyksenä.

18. Markkinaoikeus vielä toteaa, ettei edellä mainittua kieltoa jo sen sanamuodon perusteella voida myöskään katsoa rajatun vain tilanteisiin, jossa kuvan käyttäminen on merkinnyt jonkinlaisen "lisäinformaation" antamista asianomaiseen tarjoukseen muutoin sisältyneisiin tietoihin nähden.

19. Isku on edellä selostetulla tavalla osallistunut IS-Hankinta Oy:n toteuttamaan Siilinlahden koulun irtokalusteiden julkista hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun. Kyseistä hankintamenettelyä koskevan 15.3.2017 päivätyn tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia irtokalusteista kaikkiaan 32 eri position osalta. Tarjouspyyntöön ei ole sisältynyt minkäänlaisia kuvia tarjouspyynnön kohteina olevista irtokalusteista. Tarjouspyynnön kohdan "Ryhmän yleiset kriteerit" mukaan tarjottavista tuotteista on tullut tarjouksen liitteenä ladata tuotekortti sisältäen muun ohella tuotteen kuvan ja oleelliset mittatiedot. Edelleen tarjouspyynnöstä ilmenevän mukaan osatarjoukset eivät ole olleet sallittuja.

20. Markkinaoikeus toteaa asiassa olevan riidatonta, että Isku on tarjouspyynnön positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta sisällyttänyt tarjoukseensa tuotekortit, joista kuhunkin on muun ohella sisältynyt piirrosmittakuvat, jotka ovat olleet Martelan tuotteiden piirrosmittakuvia. Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä lausuttu markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 määrätystä kiellosta sekä se, että mainitut piirrosmittakuvat ovat olleet omiaan antamaan käsityksen tarjottujen tuotteiden ulkomuodosta, markkinaoikeus katsoo, että kyseisissä piirrosmittakuvissa on ollut kyse Martelan tuotteiden kuvien käyttämisestä sanotulla markkinaoikeuden päätöksellä määrätyn kiellon tarkoittamassa mielessä.

21. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Isku on kyseisellä menettelyllään rikkonut markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 määrättyä kieltoa. Kun otetaan huomioon edellä kyseisestä kiellosta lausuttu, asiaa ei tältä osin anna aihetta arvioida toisin myöskään se, että tarjouspyynnön positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta Iskun tarjoukseen sisältyneisiin tuotekortteihin on piirrosmittakuvien ohella sisältynyt myös tarjottuja tuotteita koskenut joko niin sanottu renderöity kuva (positiot 2 ja 3) tai valokuva (positio 16), jotka ovat olleet kuvia Iskun tarjoamista tuotteista, eikä myöskään se, että kyseisten tuotteiden tuotekortteihin on sanallisesti esitettynä sisältynyt tiedot tarjottujen tuotteiden mitoista.

22. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole edes väitettykään, etteikö edellä mainittu Iskun tarjous olisi ollut sen itsensä laatima kaikilta osin ja siten myös tuotekortteihin sisältyneiden piirrosmittakuvien käyttämisen osalta. Asiassa ei ole esitetty myöskään muutoin sellaisia seikkoja, etteikö Iskulla olisi katsottava olleen tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 määrättyä kieltoa. Selvänä on pidettävä, ettei mainitun kiellon noudattamiselle ole ollut myöskään oikeudellista estettä. Edellä mainittuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Isku ole esittänyt pätevää syytä kyseisen kiellon noudattamatta jättämiselle. Tämän perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei perusteita kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsematta jättämiselle ole käsillä.

23. Kysymyksessä oleva Siilinlahden koulun irtokalusteiden tarjouspyyntö on edellä selostetulla tavalla koskenut irtokalusteiden hankintaa kaikkiaan 32 eri position osalta. Kuten edellä on todettu, markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 määrätyn kiellon rikkominen on liittynyt vain kolmeen positioon ja näiltäkin osin vain piirrosmittakuvien käyttämiseen tilanteessa, jossa Iskun tarjoukseen sisältyneisiin tuotekortteihin on mainittujen positioiden kohdalla piirrosmittakuvien ohella sisältynyt samalla myös tarjottuja tuotteita koskenut joko renderöity kuva tai valokuva Iskun tarjoamasta tuotteesta. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että mainitun kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemiselle asetettua pienempänä on olemassa uhkasakkolain 11 §:ssä tarkoitetut perusteet. Markkinaoikeus katsoo, että markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä 672/16 määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu 100.000 euron määräinen uhkasakko on tuomittava 50.000 euron määräisenä.

24. Markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 määrätty kielto on edelleen voimassa. Kun otetaan huomioon, mitä edellä perustelukappaleessa 23 on lausuttu uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi asetettua pienempänä, markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole myöskään perusteita kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon korottamiselle. Kieltoa on siten edelleen noudatettava 100.000 euron sakon uhalla.

Oikeudenkäyntikulut

25. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

26. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

27. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi.

28. Martela on asian voittanut osapuoli, vaikka Martelan hakemusta uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi ei hyväksytä uhkasakon määrän osalta kokonaisuudessaan eikä uuden asetettavan uhkasakon osalta. Ottaen huomioon, että sillä, miltä osin Martelan hakemusta ei hyväksytä, voidaan katsoa olleen vain vähäinen merkitys asiassa, eikä sillä voida katsoa olleen olennaista vaikutusta Martelan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään, markkinaoikeus katsoo, että Martelalla on oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.

29. Iskulla ei ole ollut huomauttamista Martelan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta sen määrän osalta. Isku on näin ollen velvoitettava korvaamaan Martelan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Isku saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 Isku Interior Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon Isku Interior Oy:n maksettavaksi 50.000 euron määräisenä.

Markkinaoikeus velvoittaa Isku Interior Oy:n suorittamaan Martela Oyj:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 7.000 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Isku Interior Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 3.4.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 6.2.2018