MAO:625/17

A > B

Otillbörligt förfarande i näringsverksamhet - temporärt förbud

Diaarinumero: 2017/479
Antopäivä: 17.10.2017

ANSÖKAN

Yrkanden

A har yrkat att marknadsdomstolen i enlighet med 7 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet temporärt förbjuder B vid vite att använda sig av firman "Taxi på Åland" i sin marknadsföring.

Grunder

A bedriver taxiverksamhet på Åland som enskild näringsidkare under firman Ålands Taxi, som har registrerats 28.12.2004 och även inarbetats i taxibranschen.

B marknadsför sin taxiverksamhet på sin internetsida med kännetecknet "Taxi på Åland". Marknadsföringen är vilseledande och skadar As taxiverksamhet. Syftet med marknadsföringen är att vilseleda kunderna och förleda dem att ringa B istället för A. Marknadsföringen får allmänheten att tro att B och A samarbetar.

Förbudet bör meddelas temporärt för att undvika att A orsakas större ekonomisk skada. Tillåts den felaktiga marknadsföringen fortsätta under rättegången inarbetas Bs taxiverksamhet på bekostnad av As taxiverksamhet.

BEMÖTANDE

Yrkanden

B har yrkat att marknadsdomstolen i första hand lämnar yrkandet på temporärt förbud utan prövning och i andra hand förkastar det.

Grunder

Ärendet bör lämnas utan prövning eftersom ansökan är uppenbart ogrundad. "Taxi på Åland" kan inte på något som helst sätt förväxlas utan avser enbart att beskriva verksamhetens art.

Ett förbud är obefogat eftersom internetsidan www.taxialand.com inte längre existerar. A har inte gjort gällande att B skulle ha använt "Taxi på Åland" i andra sammanhang än på den nedtagna internetsidan.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Det föreligger inte grund för att lämna ärendet utan prövning.

Enligt 6 § 1 mom. lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet kan marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare att fortsätta med eller upprepa förfarande, som strider mot lagens 1–3 §. Enligt lagens 7 § kan marknadsdomstolen även meddela ett förbud som avses i 6 § temporärt, och förbudet gäller då tills saken har avgjorts slutligt.

Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet innehåller inte bestämmelser om på vilka grunder ett temporärt förbud kan meddelas. I den tidigare lagen (1061/1978) fanns en bestämmelse med samma innehåll som den nuvarande lagens 7 §. Enligt förarbetena angående denna bestämmelse (RP 114/1978 rd s. 18) ska marknadsdomstolen meddela ett temporärt förbud i första hand enbart då det är sannolikt att förfarande som strider mot lagens 1–3 § kommer att förbjudas i minst samma omfattning också i det slutliga avgörandet.

Avgörandet som gäller ett temporärt förbud baserar sig på en summarisk prövning av den påstådda rättsstridigheten. Till följd av ärendets natur ska vid bedömningen av om förutsättningarna för ett temporärt förbud föreligger i regel inte prövas om den som ansökan gäller har förfarit på det sätt som påstås i ansökan eller om det påstådda förfarandet ska anses strida mot bestämmelserna i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Dessa frågor prövas och avgörs i samband med huvudsaken.

Av högsta domstolens avgörande HD 2008:96 framgår att då domstolen fattar beslut om ett temporärt förbud ska den ta hänsyn till ärendets natur och hur brådskande det är samt följderna av om ett förbud meddelas eller inte både från parternas och från konsumenternas synvinkel (punkt 7).

I ärendet är till följd av As ansökan fråga om huruvida "Taxi på Åland", som B har använt i marknadsföringen av sin taxiverksamhet, är vilseledande. Enligt A är "Taxi på Åland" förväxlingsbart med hans firma Ålands Taxi. B har anfört att det är fråga om ett allmänt uttryck som beskriver bolagets verksamhet och att det inte finns risk för förväxling.

Enligt A är "Taxi på Åland" förväxlingsbart med hans firma Ålands Taxi och därför vilseledande. Marknadsdomstolen konstaterar att det av en sådan eventuell förväxlingsbarhet inte omedelbart följer att "Taxi på Åland" skulle vara vilseledande. Det råder inte någon oenighet i ärendet om att B utövar taxiverksamhet på Åland

Med beaktande av att de grunder och den bevisning som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden ska bedömas närmare i samband med prövningen i huvudsaken och då därtill B har uppgett att hon slutat använda "Taxi på Åland", finner marknadsdomstolen att det inte finns förutsättningar att meddela ett temporärt förbud. Med beaktande av det ovan sagda ska ansökan om ett temporärt förbud förkastas.

Beslut

Marknadsdomstolen förkastar yrkandet på temporärt förbud.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta domstolen, om denna beviljar besvärstillstånd på de särskilda grunder som framgår av bifogade besvärsanvisning.

Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär går ut 18.12.2017.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen och Markus Mattila.


LAGA KRAFT

Beslutet har vunnit laga kraft
Beslutet har vunnit laga kraft
Beslutet har vunnit laga kraft
Beslutet har vunnit laga kraft

Beslutet har vunnit laga kraft.

 
Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 1.2.2018