MAO:623/17

A > Taxibolaget 22100 Ab

Otillbörligt förfarande i näringsverksamhet - temporärt förbud

Diaarinumero: 2017/449
Antopäivä: 17.10.2017

ANSÖKAN

Yrkanden

A har yrkat att marknadsdomstolen i enlighet med 7 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet temporärt förbjuder Taxibolaget 22100 Ab vid vite att använda sig av firman "Taxi Åland" i sin marknadsföring.

Grunder

A bedriver taxiverksamhet på Åland som enskild näringsidkare under firman Ålands Taxi, som har registrerats 28.12.2004 och även inarbetats i taxibranschen.

Taxibolaget 22100 Ab marknadsför sin taxiverksamhet med kännetecknet "Taxi Åland" i annonser i 2017 års Ålands telefonkatalog och på internetsidan www.aland.com. Marknadsföringen är vilseledande och skadar As taxiverksamhet. Kunderna får intrycket att As verksamhet har övergått i Taxibolaget 22100 Ab:s verksamhet.

Förbudet bör meddelas temporärt för att undvika att A orsakas större ekonomisk skada. Tillåts den felaktiga marknadsföringen fortsätta under rättegången inarbetas Taxibolaget 22100 Ab taxiverksamhet på bekostnad av As taxiverksamhet.

BEMÖTANDE

Yrkanden

Taxibolaget 22100 Ab har yrkat att marknadsdomstolen förkastar yrkandet på temporärt förbud.

Grunder

A har inte ensamrätt till ortnamnet Åland. Taxi är ett vedertaget ord för att beskriva persontransport med bil.

Tröskeln för att As firma Ålands Taxi, som består av allmänt förekommande ord, och ett allmänt beskrivande uttryck som "Taxi Åland" ska anses vara förväxlingsbara bör vara hög.

Taxibolaget 22100 Ab är verksamt delvis på andra geografiska områden än A, eftersom bolaget har sin stationeringsort i Mariehamn medan A enligt sina taxitillstånd har kommunerna Jomala och Lemmland som sina stationeringsorter.

Taxibolaget 22100 Ab:s och As taxiverksamhet skiljer sig dessutom från varandra vad gäller taxibilarnas utseende, firmornas logotyper, marknadsföringen samt telefonnumren. Den enda gemensamma nämnaren är att vardera erbjuder taxitjänster på Åland.

"Taxi Åland" har inte använts som firma, utan endast för att lyfta fram att Taxibolaget 22100 Ab är verksamt på hela Åland.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Enligt 6 § 1 mom. lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet kan marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare att fortsätta med eller upprepa förfarande, som strider mot lagens 1–3 §. Enligt lagens 7 § kan marknadsdomstolen även meddela ett förbud som avses i 6 § temporärt, och förbudet gäller då tills saken har avgjorts slutligt.

Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet innehåller inte bestämmelser om på vilka grunder ett temporärt förbud kan meddelas. I den tidigare lagen (1061/1978) fanns en bestämmelse med samma innehåll som den nuvarande lagens 7 §. Enligt förarbetena angående denna bestämmelse (RP 114/1978 rd s. 18) ska marknadsdomstolen meddela ett temporärt förbud i första hand enbart då det är sannolikt att förfarande som strider mot lagens 1–3 § kommer att förbjudas i minst samma omfattning också i det slutliga avgörandet.

Avgörandet som gäller ett temporärt förbud baserar sig på en summarisk prövning av den påstådda rättsstridigheten. Till följd av ärendets natur ska vid bedömningen av om förutsättningarna för ett temporärt förbud föreligger i regel inte prövas om den som ansökan gäller har förfarit på det sätt som påstås i ansökan eller om det påstådda förfarandet ska anses strida mot bestämmelserna i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Dessa frågor prövas och avgörs i samband med huvudsaken.

Av högsta domstolens avgörande HD 2008:96 framgår att då domstolen fattar beslut om ett temporärt förbud ska den ta hänsyn till ärendets natur och hur brådskande det är samt följderna av om ett förbud meddelas eller inte både från parternas och från konsumenternas synvinkel (punkt 7).

I ärendet är till följd av As ansökan fråga om huruvida "Taxi Åland", som Taxibolaget 22100 Ab har använt i marknadsföringen av sin taxiverksamhet, är vilseledande. Enligt A är "Taxi Åland" förväxlingsbart med hans firma Ålands Taxi. Taxibolaget 22100 Ab har anfört att det är fråga om ett allmänt uttryck som beskriver bolagets verksamhet och att det inte finns risk för förväxling.

Enligt A är "Taxi Åland" förväxlingsbart med hans firma Ålands Taxi och därför vilseledande. Marknadsdomstolen konstaterar att det av en sådan eventuell förväxlingsbarhet inte omedelbart följer att "Taxi Åland" skulle vara vilseledande. Det råder inte någon oenighet i ärendet om att Taxibolaget 22100 Ab utövar taxiverksamhet på Åland.

Med beaktande av att de grunder och den bevisning som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden ska bedömas närmare i samband med prövningen i huvudsaken, finner marknadsdomstolen att det inte finns förutsättningar att meddela ett temporärt förbud. Med beaktande av det ovan sagda ska ansökan om ett temporärt förbud förkastas.

Beslut

Marknadsdomstolen förkastar yrkandet på temporärt förbud.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta domstolen, om denna beviljar besvärstillstånd på de särskilda grunder som framgår av bifogade besvärsanvisning.

Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär går ut 18.12.2017.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen och Markus Mattila.LAGA KRAFT

Beslutet har vunnit laga kraft.
 
Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 1.2.2018