MAO:540/17

VesiTekno Oy > Bauer Watertechnology Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - totuudenvastainen ja harhaanjohtava markkinointi

Diaarinumero: 2016/441
Antopäivä: 31.8.2017

HAKEMUS

Vaatimukset

VesiTekno Oy (jäljempänä myös VesiTekno) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Bauer Watertechnology Oy:tä (jäljempänä myös Bauer) 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se esittää seuraavia tai näihin rinnastettavia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja taikka halventavaa tai väheksyvää vertailevaa markkinointia, joiden mukaan:

1. VesiTekno Oy:n myymät tuotteet TeknoPuhdas PATTERI tai TeknoPuhdas ECOBOOST olisivat vahingollisia putkistoille, kyseisillä tuotteilla suoritettavien putkistopesujen tuloksena syntyvä huuhteluvesi olisi ongelmajätettä tai kyseisten putkistopesujen tuloksena syntyvää huuhteluvettä ei saisi päästää viemäriin

2. Vulcan-merkkinen vedenkäsittelyjärjestelmä ei voisi toimia

3. Vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista

tai käyttää vertailevaa markkinointia, jolla halvennetaan tai väheksytään:

4. VesiTekno Oy:tä levittämällä tietoa yhtiötä tai yhtiön edustajia vastaan annetuista oikeuden ratkaisuista.

VesiTekno Oy on vaatinut myös, että markkinaoikeus velvoittaa Bauer Watertechnology Oy:n 100.000 euron sakon uhalla 60 vuorokauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta oikaisemaan Talotekniikka-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella sekä asiakkailleen Realia Isännöinti Oy:lle ja Senaatti-Kiinteistöt nimiselle valtion liikelaitokselle suoraan lähetetyillä kirjeillä esittämiensä tietojen virheellisyys siten kuin markkinaoikeus on kieltovaatimusten 1–3 osalta menettelyn kieltänyt.

VesiTekno Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Bauer Watertechnology Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 3.305,52 eurolla ja palkkion osalta 34.380 eurolla eli yhteensä 37.685,52 eurolla viivästyskorkoineen sekä asianosaiskulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Bauer sekä sen tuotteiden edustajina ja jälleenmyyjinä käyttämät yhteistyökumppanit ovat esittäneet totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia väitteitä VesiTeknon pesuaineiden TeknoPuhdas PATTERI ja TeknoPuhdas ECOBOOST vahingollisuudesta putkistolle ja Vulcan-merkkisten vedenpuhdistusjärjestelmien toimimattomuudesta eri julkaisuissa ja myyntipuheissa muun ohella messutapahtumissa ja asiakastapaamisissa. Bauer on myös totuudenvastaisesti ja harhaanjohtavasti esittänyt, että vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista. Bauerin edustajat ovat lisäksi väittäneet asiakastapaamisissa, että VesiTeknon tuotteilla TeknoPuhdas PATTERI ja TeknoPuhdas ECOBOOST suoritettavien putkistopesujen tuloksena syntyvä huuhteluvesi olisi ongelmajätettä ja että sitä ei saisi päästää viemäriin. Bauerin tuotteita edustaessaan yhteistyökumppanit oletettavasti käyttävät Bauerilta saamiaan markkinointitietoja ja ilmaisuja.

Bauerin ilmaisuissa on osaltaan tukeuduttu harhaanjohtavalla tavalla Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n (jäljempänä myös VTT) tiedotteeseen tai ilmaisut on esitetty lehdissä julkaistuissa artikkeleissa, joissa on haastateltu ja siteerattu Bauerin vastuuhenkilöitä. Kiinteistöalan lehdissä artikkelien laatiminen ei ole täysin riippumatonta journalismia, vaan haastateltu tuotteiden edustaja tarkistaa tekstin oikeellisuuden ennen sen julkaisemista. Artikkelit lähestyvät usein luonteeltaan ilmoituksia ja Bauer käyttää artikkeleita nettisivuillaan markkinointiinsa. Bauerin voidaan katsoa olevan vastuussa tällaisista ilmaisuista.

VesiTeknon tuotteet ja Vulcan-vedenkäsittelyjärjestelmä on todettu lukuisissa kohteissa tehokkaiksi ja toimiviksi. Vulcan-vedenkäsittelyjärjestelmän toimivuutta on tutkittu myös tieteellisesti. Laitteella saostumien pilkkominen toteutetaan ilman magneettikenttää niin sanotun elektroforeesin avulla.

Vertaileva markkinointi on kohdistunut VesiTeknon tuotteisiin ja laitteisiin, koska Bauerilla ei ole muuta varteenotettavaa kilpailijaa Suomen markkinoilla. VesiTekno markkinoi putkiverkostojen pesuja, eikä Vulcan-laite muodosta magneettikenttää. Väitteet pesuaineiden ja pesuvesien haitallisuudesta ja siitä, että vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista, ovat kohdistuneet selvästi juuri niihin.

Vertaileva markkinointi on ollut myös väheksyvää ja halventavaa, ja sillä on pyritty huonontamaan VesiTeknon yrityskuvaa ja mainetta asiakaskohderyhmän silmissä. Bauer on jakanut messutapahtumissa ja asiakastapaamisissa kopioita VesiTeknoa tai sen edustajia vastaan annetuista oikeuden ratkaisusta. Bauer tiedottaa myös verkkosivuillaan laajasti tällaisista ratkaisuista. Kyseinen Bauerin markkinointi keskittyy selvästi negatiivisen tiedon levittämiseen VesiTeknon toiminnasta ja vastuuhenkilöistä.

Markkinointi on kohdistettu Bauerin ja VesiTeknon asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Bauerin väittämät ovat olleet omiaan vaikuttamaan merkittävällä tavalla VesiTeknon elinkeinotoimintaan.

Bauerin sopimaton menettely on aiheuttanut merkittävää haittaa VesiTeknolle. Jotta kohderyhmän asiakkaat voisivat tulla tietoisiksi Bauerin väitteiden perättömyydestä, Bauerin tulee oikaista esittämiensä väitteiden virheellisyys.

VASTAUS

Vaatimukset

Bauer Watertechnology Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen ja toissijaisesti, että uhkasakko tuomitaan enintään 20.000 euron suuruisena.

Bauer Watertechnology Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa VesiTekno Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 4.494,18 eurolla, palkkion osalta 62.080 eurolla ja asianosaiskulujen osalta 15.300 eurolla eli yhteensä 81.874,18 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Bauerin markkinoinnissa ei ole esitetty VesiTeknon väittämiä ilmaisuja. Bauer ei ole missään julkaisuissa tai myyntimiesten myyntipuheissa taikka vastaavissa esittänyt kilpailijoidensa tuotteista totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa taikka lainvastaista vertailevaa markkinointia. Bauer on markkinoinnissaan keskittynyt omien tuotteidensa myynninedistämiseen. Bauer ei ole vastuussa riippumattomien kolmansien osapuolten kuten isännöintiyhtiön edustajan tekemisistä tai sanomisista.

VTT on pyytänyt Baueria osallistumaan InSert-linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut -projektiin. Bauer ei ole ollut tutkimuksen alullepanija tai tekijä. Tutkimuksessa tutkittiin Bauerin laitetta käytännön kohteessa, ja tutkimuksen yleissävy Bauerin laitteesta oli positiivinen.

Lehtikirjoituksissa Bauerin laitteiden tuloksiin tyytyväiset asiakkaat ovat kertoneet kokemuksistaan. Bauer ei voi vaikuttaa siihen, mitä alan lehdissä kirjoitetaan, eikä se ole sanotuista kirjoituksista vastuussa. Bauerin oma tiedote on ollut tunnistettavissa yleisluontoiseksi kaupalliseksi kehumiseksi, eikä siinä väitetä tai anneta ymmärtää, että muitakin kuin sen laitteita olisi tutkittu.

Ilmaisut ovat olleet sisällöltään siinä määrin ylimalkaisia, että lukijan voidaan olettaa mieltäneen ne sallituksi kaupalliseksi kehumiseksi. Lehtiartikkeleiden kirjoittajien lainaukset ovat olleet suoraan VTT:n raportista. Ilmaisuista on käynyt suoraan ilmi, että VTT:n tutkimus on koskenut kemikaalittomia vedenkäsittelyjärjestelmiä.

Missään lehtikirjoituksessa ei ole mainittu VesiTeknon eikä muidenkaan elinkeinonharjoittajien eikä tuotteiden nimiä. Vulcan laitteen markkinoinnin sisältö vaihtelee, eikä siinä ole johdonmukaisuutta tai vakiintunutta käytäntöä. VesiTekno ilmoittaa omassa markkinoinnissaan Vulcan-laitteen olevan sähköinen elektromagneettinen laite. Markkinoilla on runsaasti vedenkäsittelylaitteita, joissa on Vulcania vastaava putken päälle laitettava käämirakenne. VesiTekno markkinoi myös toista magneettikenttään perustuvaa vedenkäsittelylaitetta, Pulsaria. VesiTeknon oman Vulcan-laitetta koskevan vaihtelevan ja täsmentymättömän markkinointisisällön, kohderyhmän sekä laitteiden ja tuotteiden monimutkaisuuden vuoksi asiakkaiden on mahdotonta yhdistää lehtiartikkeleihin jotakin tiettyä yritystä ja laitetta.

Bauerilla on ollut oikeus esittää paikkansapitäviä tietoja ja pyrkiä oman yrityskuvansa puhdistamiseen julkistamalla VesiTeknon edustajien rikostuomiot ja VesiTeknoa koskevat oikeuden ratkaisut magneettisia vedenkäsittelylaitteita koskevien väitteiden esittämisestä Bauerin verkkotunnusta muistuttavalla verkkosivuilla.

Oikaisutoimen määrääminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon, että markkinaoikeuden ratkaisu on joka tapauksessa julkinen, sen määrääminen on poikkeuksellista ja VesiTeknon hakemus perustuu lähes kokonaisuudessaan muiden kuin Bauerin lausumiin, joista VesiTeknon laitteita ei ole voinut tunnistaa. Oikaisutoimen määräämistä harkittaessa tulee ottaa huomioon myös VesiTeknon oma laitteitaan koskeva markkinointikäytäntö.

Myös vaaditun uhkasakon määrä on kohtuuton ottaen huomioon, että Bauer ei ole missään markkinoinnissaan maininnut VesiTeknon tai sen laitteiden nimeä eivätkä VesiTeknon tuotteet tai laitteet ole muutenkaan olleet tunnistettavissa ilmaisuista. Lisäksi ilmaisut ovat olleet suoria lainauksia Bauerista riippumattoman VTT:n julkaisusta.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Hakija

1. Sähköposti MK:lta HK:lle (20.12.2012)
2. Sähköposti VTT:n lakimieheltä VesiTeknolle (4.2.2015)
3. "Tutkimustuloksia alkaa jo olla" -artikkeli, Suomen Kiinteistölehti 9/2014
4. "Uutta potkua putkistoon. Bauer-vedenkäsittelylaite laittaa pisteen putkien syöpymiselle" -artikkeli, Kiinteistö & Talotekniikka -lehti 2/2010
5. "Vedenkäsittelylaite lopetti lämmityksen kenkkuilun" -artikkeli omakiinteisto.com-verkkosivuilla (28.12.2010)
6. "Saostumat sirpaleiksi magneettikentällä" -artikkeli, Talotekniikka-lehti 7/2012
7. Bauerin tiedote epressi.com-verkkosivulla (12.2.2013)
8. "Verkostopuuro kirkastui vedeksi" -otsikoitu artikkeli, Itä-Savo-lehti (2.4.2013)
9. VTT:n Tiedotteita 2483 "Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit" -julkaisu (2009) (myös vastaajan asiakirjatodiste 1)
10. Helsingin Ratamestarinkadun kohteen työmaaraportit mittaustuloksineen (4.3.2011) ja mittausten päivityksineen 4.12.2012 saakka
11. Otteita Bauerin verkkosivujen julkaisuviittauksista lehtiartikkeleihin ja VesiTeknoa ja sen edustajia koskeviin oikeuden ratkaisuihin sekä kyseiset lehdistötiedotteet
12. Vulcan Reference Book (October 2016)
13. Artikkeli "Kiinteistökohtainen magneettinen vedenkäsittely" teoksessa Käyttövesijärjestelmien tutkimus. Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö.
Vesi-Instituutin julkaisuja 5 (2015)
14. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n valvontainsinöörin sähköposti 23.1.2017 oheisasiakirjoineen "Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot" (3.11.2015) ja "HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015"
15. KH:n lähettämät LC Kiinteistöratkaisut Oy:n tilaisuutta koskevat kaksi sähköpostia (27.2.2009)
16. Bauerin tiedotteen johdosta VesiTeknolle saapunut asiakaskirje (7.4.2016)
17. Tatekon Oy:n tilaisuutta 22.11.2010 koskevat sähköpostiviestit (1.11.2010 ja 8.11.2010)
18. Tallenne Tatekon Oy:n 22.11.2010 tilaisuuden keskusteluista ja litterointi keskeisistä kohdista
19. Tatekon Oy:n konsultoimien kohteiden putkistopesuja koskevia FCG Finnish Consulting Group Oy:n ympäristölaboratorion tutkimustodistuksia 8.2.2010–8.2.2012 ja MetropoliLab-testausselosteita 24.1.2013–11.12.2015

Vastaaja

1. VTT:n Tiedotteita 2483 "Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit" -julkaisu (2009) (myös hakijan asiakirjatodiste 9)
2. Sähköpostikirjeenvaihto IO – HK (7.3.2011), VesiTeknon raportti ja selvitys Ratamestarinkadun lämmitysverkosta (2.3.2011) sekä liitteenä olevat FCG Finnish Consulting Group Oy:n ympäristölaboratorion tutkimustodistukset 15.2.2010–28.2.2011
3. Sähköpostikirjeenvaihto IO – JP Helsingin Ratamestarinkadun kohteesta (21.12.2011)
4. Valokuvat Helsingin Ratamestarinkadun kohteesta vuosilta 2010–2011
5. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n asiakirja "Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot" (27.9.2012) ja sen valvontainsinöörin sähköposti Bauerille (21.2.2011)
6. SP:n ym. artikkeli "Studies on the magnetic water treatment in new pilot scale drinking water system and in old existing real-life water system" Journal of Water Process Engineering -julkaisussa (2016)
7. Todisteesta on luovuttu.
8. VesiTeknon Pulsar-vedenkäsittelylaitteen mainokset swt-saverwatertechnology.fi-verkkosivulla (Googlen välimuistista)
9. Mainoksia ja muuta selvitystä markkinoilla olevista vedenkäsittelylaitteista
10. Ote Bauerin myyntipalaverin 1.–2.9.2011 palaverimuistiosta
11. YouTube-videotallenne "VesiTekno Oy:n tuote Remontti Reiskan käsittelyssä", kirjallinen ote siitä ja vastaava kuvakaappaus VesiTeknon verkkosivuilta 28.4.2017
12. VesiTeknon markkinointivideo "Patteriverkoston pesu säästää energiaa", kuvakaappaus ja kirjallinen ote siitä
13. VesiTeknon sähköpostiviesti "Patteri- ja iv verkostovesien viemärilasku" Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle (27.12.2016)
14. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n testausselosteet 8.3.2017 ja 30.3.2017 vesitutkimuksista Kuopion Vuorikadun kohteessa sekä otteet teoksesta "Kiinteistön lämmitys- ja vesiputkistojen kunnossapito" (1995) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä "Bauerin kemikaalittoman magneettisen vedenkäsittelylaitteen toimivuus käytännön kohteissa" (2002)
15. Suomen Kaukolämpö Sky ry:n tiedote "Inhibiitit rakennusten lämmitysverkostoissa"

Henkilötodistelu

Hakija

1. JP, VesiTekno Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. HK, VesiTekno Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. JS, Kruunuasunnot Oy:n kiinteistöjohtaja
4. SP, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n erikoistutkija
5. PS, freelancer-toimittaja
6. TK, VesiTekno Oy:n asentaja
7. MK, Osuuskauppa Suur-Savon Sale-ryhmän päällikkö
8. SK, LVI- ja Rakennus Airbos Oy:n hallituksen puheenjohtaja
9. TR, Tatekon Oy:n edustaja
10. MJ

Vastaaja

1. VT, Bauer Watertechnology Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. MT, Bauer Watertechnology Oy:n tuotepäällikkö
3. SP, vesikemian professori
4. HH, Talotekniikka-lehden päätoimittaja
5. IO, Tatekon Oy:n toimitusjohtaja
6. ML, Bauer Watertechnology Oy:n myyntiedustaja
7. KH, Suomen Vuototekniikka Oy:n toimitusjohtaja
8. TK, isännöitsijä

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian lähtökohdat

1.1 Tausta ja keskeiset väitteet

1. VesiTekno ja Bauer markkinoivat tuotteita, joita käytetään vesiverkostojen puhdistamiseen. Asuinrakennusten, asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden vesiverkostojen osalta asianosaisyhtiöt ja niiden tuotteet kilpailevat keskenään. Asuinrakennusten sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden omistajien ja hallitusten lisäksi kiinteistöalan toimijat kuten isännöinti- ja huoltoyhtiöt sekä vesiverkostojen korjauksia ja saneerauksia suorittavat yritykset ovat kummankin asianosaisyhtiön markkinoinnin kohdeyleisöä ja asiakaskuntaa.

2. Kummankin asianosaisyhtiön vedenkäsittelylaitteet ovat kemikaalittomia. Bauerin vedenkäsittelylaite on kiinteästi osaksi putkilinjaa asennettava. VesiTeknon laite on putken ulkopuolelle asennettava käämirakenne. Lisäksi VesiTeknon valikoimaan kuuluvat muun ohella putkiverkostojen pesut ja kemikaalit sekä suodattimet.

3. VesiTekno on väittänyt, että sen vaatimuksista ilmenevä Bauerin toteuttama menettely on ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1, 2 ja 2 a §:n vastaista. Sopimattoman menettelyn kieltämisen lisäksi VesiTekno on vaatinut, että Bauer tulee velvoittaa oikaisemaan sen esittämät virheelliset tiedot. VesiTekno on vedonnut vaatimustensa tueksi useisiin tapauksiin, kuten ennen muuta julkaistuihin lehtiartikkeleihin ja Bauerin edustajien puheisiin eri yhteyksissä. VesiTeknon mukaan kyseisistä tapauksista ilmenee Bauerin toteuttama menettely.

4. Bauer on kiistänyt esittäneensä VesiTeknon vaatimuksissa tarkoitettuja ilmaisuja. Bauer on lisäksi esittänyt, että kyseiset väitetyt ilmaisut eivät ole olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia taikka muutoinkaan lainvastaisia. VesiTekno ei ole myöskään väitetyistä ilmaisuista tunnistettavissa eivätkä ilmaisut ole olleet omiaan vaikuttamaan VesiTeknon tuotteiden kysyntään. Lisäksi Bauerin mukaan VesiTeknon vaatimalle oikaisutoimen määräämiselle ei ole perusteita ja joka tapauksessa vaadittu uhkasakko on määrältään kohtuuton.

1.2 Arvioinnin oikeudellinen viitekehys

5. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

6. Mainitun lain 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

7. Myös vertailevaa markkinointia koskevan mainitun lain 2 a §:n 1 momentin perusteella totuudenvastainen tai harhaanjohtava (kohta 1) taikka muun ohessa kilpailijan toimintaa väheksyvä tai halventava (kohta 5) markkinointi ei ole vertailun osalta sallittua. Mainitun momentin mukaista vertailevaa markkinointia on markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.

8. Markkinaoikeus toteaa, että asian käsittelyn yhteydessä VesiTeknon huomiota on kiinnitetty vaatimusten yksilöintiin sellaisiksi, että niistä ilmenevät kaikki ne konkreettiset menettelytavat, jotka se haluaa kiellettäviksi. Vaatimusten selkeyttä ja tarkkarajaisuutta edellyttää ennen muuta se, että vastaaja tietää, mitä vastaan se puolustautuu (oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus), ja se, että vaatimuksen perusteella mahdollisesti määrättävä kielto on täytäntöönpantavissa jouduttaessa tarvittaessa arvioimaan kiellon rikkomista. Näin ollen VesiTeknon kieltovaatimuksiin 1–3 sisältyvää rinnastettavien ilmaisujen kieltämistä koskevaa vaatimusta tulee tulkita suppeasti vaatimuksissa kiellettäväksi yksilöidyistä ilmaisuista käsin.

9. VesiTeknon kieltovaatimuksissa 1–3 esitetyistä ilmaisuista yksikään ei ole sellaisenaan väheksyvä tai halventava taikka muutoinkaan esitystavaltaan sopimaton, mikäli kyseiset ilmaisut eivät ole totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Todettuun nähden näiden kieltovaatimusten osalta markkinaoikeudessa on kysymys – mikäli niiden mukaisia ilmaisuja näytetään käytetyn Bauerin markkinoinnissa – ilmaisujen totuudenvastaisuudesta tai harhaanjohtavuudesta. VesiTeknon kieltovaatimuksen 4 osalta markkinaoikeudessa on puolestaan kysymys
– mikäli Bauerin näytetään menetelleen siinä esitetyin tavoin – kiellettäväksi vaaditun menettelyn halventavuudesta tai väheksyvyydestä.

10. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain yleislausekkeen esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Lain 2 §:n osalta mainituissa esitöissä (s. 11–12) on puolestaan todettu muun ohessa, että harhaanjohtava ilmaisu on käsitteenä laajempi kuin totuudenvastainen ilmaisu. Totuudenmukainen ilmaisu voi nimittäin olla harhaanjohtava, jos samalla jätetään ilmaisematta jokin asian selvittämisen kannalta tärkeä seikka, mistä johtuen vastaanottajalle voi syntyä väärä käsitys mainostettavan hyödykkeen laadusta tai muista ominaisuuksista. Esitöiden mukaan sanalle "ilmaisu" on annettava laaja sisältö niin, että sillä tarkoitetaan kaikenlaista esitystä, toimenpidettä, tekoa tai vastaavaa menettelyä, jolla tiedotetaan elinkeinonharjoittajan toiminnasta taikka siihen liittyvistä seikoista. Säännöstä voidaan soveltaa myös sellaisiin ilmaisuihin, jotka on kohdistettu yksittäiseen elinkeinonharjoittajaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ne myyntiargumentit, joita myyntimies käyttää neuvotellessaan yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa. Ilmaisua on käytetty, jos se on esitetty yhdellekin sivulliselle henkilölle, joka ei ole osallistunut mainoksen tuottamiseen tai tarkastamiseen tehtävänsä puolesta. Edelleen mainituissa esitöissä (s. 17) on todettu, että lain 6 §:ssä mainitun kiellon antamiseen riittää teon objektiivisen oikeudenvastaisuuden toteaminen. Tekijän ei välttämättä tarvitse tietää tekonsa lainvastaisuutta.

11. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että markkinoinnin arvioinnissa on otettava huomioon mainonnan kohderyhmän luonne. Kun kohderyhmänä ovat alan erikoisliikkeet, joissa laitevalmistajan tuotteiden maine ja kilpailevan tavarantoimittajan tuotteet yhdistetään toisiinsa huomattavasti epätodennäköisemmin kuin kuluttajien keskuudessa, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon se, miten tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja asiantunteva keskivertohenkilö ymmärtää markkinoinnin (tuomio 25.10.2001, Toshiba Europe, C-112/99, EU:C:2001:566, 52 kohta).

12. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöistä (HE 114/1978 vp s. 11) ilmenevällä tavalla hyvän liiketavan sisällön tulkinnassa voidaan saada johtoa muun ohella mainonnan kansainvälisistä perussäännöistä. Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussäännöjen (ICC-säännöt, 2011) 5 artiklan perusteella markkinoinnin on oltava totuudenmukaista eikä se saa olla harhaanjohtavaa. ICC-sääntöjen 6 artiklan mukaan markkinoinnissa ei muun ohella tule väärinkäyttää teknistä tietoa, kuten tutkimustuloksia tai lainauksia teknisistä tai tieteellisistä julkaisuista, tai käyttää tieteellisiä käsitteitä antamaan vaikutelma, että väittämällä on tieteellinen perusta, vaikka sitä ei ole. ICC-sääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää, yritystä, organisaatiota, elinkeinotoimintaa, ammattia tai tuotetta. Näyttövelvollisuuden osalta ICC-sääntöjen 8 artiklassa on todettu, että markkinoinnissa käytettävien tosiasiaväitteiden paikkansapitävyys on voitava näyttää toteen ja että markkinoijalla tulee olla tosiasiaväitteitä tukevaa aineistoa. Markkinoijan näyttövelvollisuus sen markkinoinnissa käytettyjen tosiasiaväitteiden paikkansapitävyydestä on vahvistettu myös vakiintuneessa oikeuskäytännössä.

13. Jotta VesiTeknon vaatimukset voidaan hyväksyä, se on velvollinen näyttämään toteen, että Bauer on menetellyt kieltovaatimuksissa esitetyin tavoin. Lisäksi kyseistä menettelyä on pidettävä lainvastaisena. Toisaalta elinkeinonharjoittajan, joka markkinoinnissaan käyttää tosiasiaväitteeksi luonnehdittavaa ilmaisua, on siis kyettävä näyttämään toteen väitteensä paikkansapitävyys. Todettu koskee myös tilannetta, jossa elinkeinonharjoittaja käyttää markkinoinnissaan esimerkiksi ulkopuolisten tahojen tekemissä tutkimuksissa tai antamissa lausunnoissa esitettyjä ilmaisuja tai väitteitä.

14. Väitetyt Bauerin ilmaisut ovat tyypillisesti kohdistuneet kilpailijoihin tai tiettyjä ominaispiirteitä sisältäviin markkinoilla oleviin tuotteisiin yleisesti. Edellä kohdissa 1 ja 2 todetusti ja asiassa esitetyn perusteella VesiTekno on Bauerin keskeinen kilpailija. Tässä tilanteessa ja edellä kohdassa 1 viitatuissa markkinoinnin kohderyhmissä väitettyjen Bauerin ilmaisujen perusteella niiden kohteeksi on lähtökohtaisesti tunnistettavissa VesiTekno ja sen tuotteet.

15. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1–2 a §:ssä tarkoitettu menettely on kiellettyä, jos se on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaan, vaikka se, että menettelyn konkreettiset vaikutukset eivät ole kiellon määräämisen edellytys, ilmeneekin nimenomaisesti vain lain 2 §:stä. Kaupallisessa toiminnassa esitetyt sopimattomiksi katsottavat ilmaisut jo luonteensa vuoksi lähes poikkeuksetta täyttävät kyseisen edellytyksen.

16. Edellä kohdassa 10 todettu huomioon ottaen lainvastaiseen menettelyyn perustuvan markkinaoikeudellisen kiellon määräämisen kannalta ei pääsääntöisesti ole merkitystä sillä, miten elinkeinonharjoittaja on kouluttanut ja ohjeistanut työntekijöitään. Elinkeinonharjoittaja vastaa työntekijöidensä markkinointipuheista ja muista markkinointitoimista kuin omistaan. Bauerin myyntiedustajilleen antamaa koulutusta ja ohjeistusta koskevalla selvityksellä ei näin ollen ole merkitystä hakemuksessa vaadittujen kieltojen määräämisen kannalta.

2 Sopimattomaksi väitettyjen ilmaisujen esittäminen

2.1 VTT:n julkaisu putkiremonttien uusista hankinta- ja palvelumalleista

17. VTT on julkaissut hakijan asiakirjatodisteena 9 olevan, noin 150-sivuisen "Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit" tiedotteen vuonna 2009. Tiedote on käsittänyt jaksot "Johdanto", "Putkiremonttien nykytila", "Tietointensiiviset palvelut ja toimintamallit", "Asuinkiinteistöjen putkistokorjausten hankinta ja toteutus" sekä "Yhteenveto". Tiedotteen kansilehdellä on mainittu seitsemän henkilön nimet.

18. Tiedotteessa on käsitelty putkistojen korjaustapojen lisäksi lyhyesti putkistojen käyttöikää lisäävänä menetelmänä veden kemikaalitonta käsittelyä. Tältä osin johdantojaksossa sivulla 26 on todettu seuraavaa:

"Edellä esitettyjen korjaustapojen lisäksi putkiston käyttöikää voidaan lisätä veden kemikaalittomalla käsittelyllä. Menetelmässä putkeen aiheutetaan muuttuvataajuuksinen magneettikenttä, joka muokkaa vedessä olevia mineraaleja siten, että putkien saostumat pilkkoontuvat. Menetelmällä voidaan poistaa saostumista johtuvat virtaushäiriöt ja siten ehkäistä korroosiota. Mikäli menetelmää sovelletaan suljettuihin piireihin, tulee järjestelmään asentaa myös suodatinyksikkö, jolla veteen sekoittuneet epäpuhtaudet suodatetaan pois kierrosta.

Kemikaalittomien vedenkäsittelyjärjestelmien markkinoilla on myös laitteita, jotka eivät voi toimia edellä esitetyllä tavalla. Joissakin laitteissa on putken ympärille kiinnitettäviä käämejä, joiden virtapiirit eivät ole suljettuja. Tällöin käämi ei myöskään voi muodostaa magneettikenttää eikä aikaansaada edellä esitettyä mineraalien muokkautumista.

Kemikaalittomien vedenkäsittelyjärjestelmien ostajan tulisikin aina pidättää itsellään oikeudet todeta laitteen toimivuus putkistojen puhdistumisen tarkastuksella, ja mikäli laitteisto ei ole toimiva, pidättää oikeus vähintään kaupan purkuun."

19. Tiedotteen jaksosta "Putkiremonttien nykytila" sivuilta 55–56 ilmenee, että yhdessä seitsemästä pilot-kohteessa haluttiin selvittää Bauer-vedenkäsittelyn vaikutuksia putkistojen syöpymien etenemiseen, sakkakerääntymiin ja käyttöveden laatuun. Tiedotteessa on Bauerin laitteen asennustavan esittelemisen jälkeen todettu seuraavaa:

"Toisaalta kertyneen kokemustiedon mukaan vain kyseisellä tehdasvalmisteisella ja kiinteästi putkilinjaan asennettavalla kelaputkijärjestelyllä pystytään varmistamaan kaikissa asennustilanteissa laitteiston toiminnan perusedellytys eli veden kulkeminen muuttuvataajuuksisen magneettikentän lävitse."

20. Kyseisessä tutkimuksessa projektipäällikkönä toiminut VTT:n erikoistutkija SP on häntä todistajana kuultaessa kertonut hankkeen olleen yhteisrahoitteinen siten, että Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) rahoitti tutkimuksesta 60 prosenttia ja loput saatiin yrityksiltä, joihin kuului muun ohella Bauer. Myös VTT osallistui rahoitukseen vähäisellä osuudella. Rahoittavat yritykset tarjosivat kokonaisuutta tukevia tapauksia. Edellä mainittu pilottikohde oli Bauerin. Rahoituksella ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta tutkimuksen riippumattomuuteen.

21. SP on kertonut myös, että julkaisussa oli monta kirjoittajaa. Nyt jo edesmennyt IK vastasi taustakartoituksesta ja pilot-kohteista. IK on kirjoittanut edellä lainatut kohdat. Tämänkaltaisessa julkaisussa lähdeviittauskäytäntö ei ole tieteellisen tarkka. Tiedotteessa on kysymys raportista, ja se on luonteeltaan aivan toisenlainen kuin tieteellinen julkaisu. Hänellä ei ole tietoa, mihin IK:n kirjoittamat edellä lainatut kohdat ovat perustuneet. Rahoittajilla, kuten Bauerilla, oli mahdollisuus kommentoida tiedotteen luonnosversiota. Siinä yhteydessä Bauerilta ei tullut kommentteja. Bauer ei ole myöskään pyytänyt muutoksia tiedotteeseen. SP:n mukaan ei ole mahdollista, että rahoittaja olisi sanellut IK:n tekstiä. SP on lisäksi kertonut VesiTeknon olleen yhteydessä häneen tiedotteen käytöstä. VTT:ssä asian todettiin olevan luonteeltaan oikeudellinen, minkä vuoksi sen johto ja lakimiehet vastasivat asian käsittelystä. Baueria ohjeistettiin, että julkaisun lauseita ei saa markkinoinnissa irrottaa asiayhteydestä.

22. Hakijan asiakirjatodisteesta 2 ilmenee VTT:n lakimiehen todenneen VesiTeknolle, että VTT on lähettänyt 3.2.2015 Bauerille kirjallisen pyynnön täsmentää markkinointiaan siten, että viittauksia VTT:n mainittuun tutkimusjulkaisuun ja erityisesti virkkeeseen "VTT toteaa kemikaalittomien vedenkäsittelylaitteiden markkinoilla olevan myös laitteita, jotka eivät voi edes toimia valmistajan lupaamalla tavalla." ei enää käytettäisi irrallaan muusta raportista. VTT:n lakimiehen mukaan kyseisen virkkeen käyttö asiayhteydestä irrotettuna on omiaan luomaan käsityksen, että VTT olisi nimenomaan testannut muiden vastaavien laitteiden sopimattomuuden tarkoitukseensa, mikä ei pidä paikkaansa eikä ole ollut myöskään raportin kirjoittamisen lähtökohtana.

23. Bauerin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja VT on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että rahoittajat eivät ole voineet vaikuttaa siihen, mitä tutkimuksessa on kirjoitettu. Hän ei ole kirjoittanut VTT:n tiedotteen tekstiä eikä ole vaikuttanut edellä lainattuihin osuuksiin. VT on kertonut esittäneensä tutkimukseen kahta muutosta, joita VTT ei kuitenkaan toteuttanut.

24. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Bauer olisi vaikuttanut sellaisella tavalla VTT:n kyseiseen tutkimukseen, että Bauer olisi siinä esitetyistä ilmaisuista sellaisenaan vastuussa. Julkaisun hyödyntämistä Bauerin markkinoinnissa on kuitenkin arvioitava myös jäljempänä muissa asiayhteyksissä.

2.2 Bauerin tiedote ja lehtiartikkelit

2.2.1 Bauerin tiedote 12.2.2013

25. Hakijan asiakirjatodisteena 7 on esitetty 12.2.2013 julkaistu Bauerin tiedote "Bauer-vedenkäsittelylaite säästää putkia, rahaa ja ympäristöä". Tiedotteessa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Bauer-vedenkäsittelylaitteiston edut ja toimivuus on todettu esimerkiksi kansainvälisesti arvostetun professori SP:n tutkimuksessa sekä VTT:n Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit -selvityksessä vuonna 2009.

VTT:n selvityksessä todetaan, että menetelmällä voidaan poistaa saostumista johtuvat virtaushäiriöt ja ehkäistä siten korroosiota. Tiedossa on, että markkinoilla on myös laitteita, joiden toimivuudesta ei ole mitään näyttöä. Niistä varoitetaan myös VTT:n raportissa."

26. Bauerin tuotepäällikkö MT on häntä todistajana kuultaessa kertonut, että molemmat tiedotteen kappaleet ovat täysin paikkansa pitäviä. Bauer on osallistunut kumpaankin tutkimukseen ja halunnut tuoda tutkimustuloksia julki. Tiedotteessa ei ole väitetty, että vain magneettikentällä saataisiin aikaan mineraalien muokkautumista. Yleisluontoisuudesta johtuen jälkimmäisestä kappaleesta ei voi myöskään tunnistaa mitään yritystä tai laitetta.

2.2.2 Lehtiartikkelit Bauerin verkkosivuilla

27. Hakijan asiakirjatodisteesta 11 ilmenee, että Bauerin verkkosivujen "Lue tuloksista" -osiossa on 23.1.2017 ollut yli 30 artikkelia, kuten seuraavaksi käsiteltävät.

28. Hakijan asiakirjatodisteena 4 on esitetty Kiinteistö & Talotekniikka 2/2010 -lehden "Uutta potkua putkistoon" artikkeli, jonka alaotsikko on ollut "Bauer-vedenkäsittelylaite laittaa pisteen putkien syöpymiselle". Artikkelissa on haastateltu MT:sta. Artikkelissa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tyytyväisyystakuu kertoo lujasta luottamuksesta oman tuotteen toimivuuteen, mutta MT:n mukaan rahat takaisin -takuulle on toinenkin motiivi. Bauer Watertechnology on toimintansa alusta asti myöntänyt laitteelle tyytyväisyystakuun, koska se haluaa tehdä pesäeron kilpailijoiden tuotteisiin. Timosen mukaan sekalaisessa seurakunnassa moni väittää olevansa ominaisuuksiltaan Bauerin veroinen, mutta toimintaperiaate osoittautuukin – lähemmässä tarkastelussa – fysiikan lakien ja sähköopin perusteiden vastaiseksi."

29. MT on kertonut varmastikin käyneensä jotakin keskustelua toimittajan kanssa, koska toimittaja on esitetyllä tavalla kirjoittanut. Sinänsä kyseisessä kohdassa ei ole mitään, mikä ei pitäisi paikkaansa.

30. Seuraavassa kappaleessa "Vain järki puuttuu" -alkukaneetilla on todettu muun ohella seuraavaa:

"Saman huomion tekee myös VTT:n InSert-projektin tuore loppuraportti: kemikaalittomien vedenkäsittely-järjestelmien markkinoilla on laitteita, jotka eivät yksinkertaisesti voi toimia luvatulla tavalla.

Raportti toteaa, että joissakin laitteissa on putken ympärille kiinnitettäviä käämejä, joiden virtapiirit eivät ole suljettuja. Tällöin käämi ei myöskään voi muodostaa magneettikenttää eikä aikaansaada mineraalien muokkautumista.

VTT suositteleekin, että kemikaalittomien vedenkäsittelyjärjestelmien ostajan tulisi aina pidättää itsellään oikeudet todeta laitteen toimivuus putkistojen puhdistumisen tarkastuksella. Mikäli laitteisto ei ole toimiva, tulee ostajan pidättää oikeus vähintään kaupan purkuun."

31. MT on kertonut, etteivät edellä mainitut sitaatit ole hänen tekstiään tai häneltä siteerattua ja ne kuulostavat olevan toimittajan VTT:n raportista kokoamaa aineistoa. VTT:n raportti on julkinen, ja toimittaja kerää ja julkaisee tällaisia tietoja tausta-aineistoa kootessaan.

32. Hakijan asiakirjatodisteena 6 on esitetty "Saostumat sirpaleiksi magneettikentällä" -artikkeli Talotekniikka-lehdessä 7/2012. Artikkelissa on muun ohella viitattu VTT:n tutkimukseen ja haastateltu erästä henkilöä, joka MT:n kertoman mukaan on LVI-suunnittelija, joka ei ole Bauerin henkilökuntaa. Lehtiartikkelissa on todettu, että "Hän huomauttaa, että markkinoilla on kuitenkin monenlaisia laitteita kemikaalittomaan veden käsittelyyn ja sakkautumisen estämiseen. Niiden tehot vaihtelevat niin paljon, että VTT:n mukaan ostajien tulisi pidättää itsellään oikeus kaupan purkuun, jos laitteisto ei toimikaan toivotusti ja luvatusti".

33. Hakijan asiakirjatodisteena 8 on esitetty Itä-Savo-lehdessä 2.4.2013 julkaistu "Magneettikenttä puhdistaa putket" -otsikoitu ja myös "verkostopuuroon" viittaavaa otsikointia käyttävä artikkeli. Artikkelissa on haastateltu muun ohella MT:tä ja todettu seuraavaa:

"Vaihtelevataajuuksinen magneettikenttä muokkaa lähinnä kalsium-, magnesium- ja karbonaatti-ioneja. Ilmiö havaittiin jo 1800-luvun lopulla, mutta laajemmin sitä on pyritty hyödyntämään lähivuosikymmeninä.

Meillä tätä on kehitetty kohta 20 vuotta. Erilaisia laitteistoja on, mutta osassa on oikaistu eivätkä ne voi toimia. Huonot laitteet ovat pilanneet kaikkien mainetta, harmittelee tuotepäällikkö MT Bauer Watertechnology Oy:stä Vantaalta."

2.2.3 Muut lehtiartikkelit

34. VesiTekno on vedonnut hakemuksensa tueksi myös seuraaviin lehtiartikkeleihin.

35. Hakijan asiakirjatodisteena 3 on esitetty Suomen Kiinteistölehti 9/2014 -artikkeli "Tutkimustuloksia alkaa jo olla". Artikkelissa on haastateltu muun ohella vesikemian professori SP:tä tämän tutkimuksesta. Tämän jälkeen on mainittu myös VTT:n tutkineen Bauerin vedenkäsittelylaitteen vaikutusta ja todettu, että "VTT toteaa kemikaalittomien vedenkäsittelylaitteiden markkinoilla olevan myös laitteita, jotka eivät voi edes toimia valmistajan lupaamalla tavalla". Artikkelissa on haastateltu myös Bauerin tuotepäällikkö MT:tä.

36. MT on kertonut, ettei hän ole kirjoittanut lainattua kohtaa ja että toimittaja on taustatyössään hakenut lainauksen VTT:n tiedotteesta. Hän ei ole antanut ymmärtää, että VTT olisi tutkinut muuta kuin Bauerin laitetta.

37. Hakijan asiakirjatodisteena 5 on esitetty PS:n 28.12.2010 omakiinteisto.com-verkkosivulla julkaistu artikkeli "Vedenkäsittelylaite lopetti lämmityksen kenkkuilun". Artikkelissa on haastateltu MT:tä ja kahta muuta henkilöä sekä todettu muun ohella seuraavaa:

"Markkinoilla on useita kemikaalittomia vedenkäsittelylaitteita. Maallikon käsityskyvyn tuolla puolen olevat magneettikentät ja ionipilvet mahdollistavat periaatteessa minkä tahansa huuhaan kauppaamisen käsittämättömillä termeillä kuorrutetuilla korulauseilla.

VTT:kin kiinnittää selvityksessään asiaan huomiota: ’Kemikaalittomien vedenkäsittelyjärjestelmien markkinoilla on myös laitteita, jotka eivät voi toimia edellä esitetyllä tavalla. Joissakin laitteissa on putken ympärille kiinnitettäviä käämejä, joiden virtapiirit eivät ole suljettuja. Tällöin käämi ei myöskään voi muodostaa magneettikenttää eikä aikaansaada edellä esitettyä mineraalien muokkautumista. Kemikaalittomien vedenkäsittelyjärjestelmien ostajan tulisikin aina pidättää itsellään oikeudet todeta laitteen toimivuus putkistojen puhdistumisen tarkastuksella, ja mikäli laitteisto ei ole toimiva, pidättää oikeus vähintään kaupan purkuun.’"

38. MT on kertonut, ettei hän ole kirjoittanut viimeksi mainittua sitaattia ja että se on VTT:n raportista löytyvä kohta, jonka toimittaja on taustatyössään katsonut huomionarvoiseksi.

39. Artikkelin kirjoittanut toimittaja PS on häntä todistajana kuultaessa kertonut, että kyseinen artikkeli on saanut alkunsa myyntipuolen kautta tulleesta vinkistä. PS otti yhteyttä MT:n ja haastatteli häntä. MT ehdotti referenssikohdetta, ja PS haastatteli sen isännöitsijää ja paikallista edustajaa. PS:n mukaan idea VTT:n tiedotteesta tuli MT:ltä, joka joko vinkkasi tai lähetti tiedotteen hänelle. Hän lähetti artikkelin tarkastettavaksi MT:lle, joka ehdotti vain kahta pientä epäolennaista muutosta. PS:n mukaan MT myös kertoi "ionipilven muutoksista", mistä PS on kertonut saaneensa idean, että ei kannata "niellä" mitä vain ja että tästä heräsi kysymys laitteiden toimivuudesta. PS on kertonut vielä, että hänen käsityksensä mukaan VTT on tutkinut tai sillä on tietoa myös muiden laitteiden toimivuudesta, koska VTT:n mukaan markkinoilla on laitteita, jotka eivät voi toimia.

2.2.4 Päätelmät ilmaisujen käyttämisestä lehtiartikkeleissa ja tiedotteessa

40. Bauerin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja VT on kertonut, että Bauerin tuotepäällikkö MT antaa lausunnot toimittajille, jotta ne ovat yhtenäisen linjan mukaisia.

41. Markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että MT on hakijan asiakirjatodisteesta 4 ilmenevällä tavalla haastattelussa vertaillut Baueria "sekalaisessa seurakunnassa" moneen laitteeseen, joka ei ole Bauerin veroinen ja jonka toimintaperiaate on fysiikan lakien ja sähköopin vastainen. Tämän jälkeen kyseisessä artikkelissa on viitattu VTT:n tutkimukseen ja siihen, että tällöin käämi ei voi muodostaa magneettikenttää eikä aikaansaada mineraalien muokkautumista. Vastaavasti MT on hakijan asiakirjatodisteesta 8 ilmenevällä tavalla esittänyt, että erilaisia laitteistoja on, mutta osassa on oikaistu eivätkä ne voi toimia, ja että huonot laitteet ovat pilanneet kaikkien mainetta. Edellä todetusti Bauer on myös käyttänyt kyseisiä artikkeleita suoraan omassa markkinoinnissaan. Niin ikään Bauer on omassa hakijan asiakirjatodisteesta 7 ilmenevässä tiedotteessaan viitannut VTT:n tutkimukseen korostaakseen muiden laitteiden toimivuudesta puuttuvaa näyttöä, vaikka muut laitteet eivät edellä jaksossa 2.1 kerrotulla tavalla ole olleet tiedotteessa mainitun VTT:n tutkimuksen kohteena.

42. Edellä todetun perusteella Bauerin on katsottava omassa markkinoinnissaan viitanneen eri tavoin kilpailijoidensa tuotteiden toimimattomuuteen tai toimivuutta koskevan näytön puuttumiseen sekä muiden ratkaisujen kuin muuttuvataajuuksisen magneettikentän mahdottomuuteen. Näiltä osin kysymys on VesiTeknon kieltovaatimuksissa 2 ja 3 tarkoitetuista sen Vulcan-laitteeseen kohdistuviksi katsottavista ilmaisuista. Edellä kohdassa 41 mainituissa lehtiartikkeleissa ja tiedotteessa käytetyt ilmaisut sekä mainitut kieltovaatimukset huomioon ottaen Bauerin menettelyä lehtiartikkeleiden osalta ei ole tarpeen arvioida enemmälti. Bauerin käyttämien ilmaisujen paikkansapitävyyttä koskeva arviointi tehdään jäljempänä.

2.3 Asianosaisten ja konsulttien keskinäiset suljetut keskustelutilaisuudet vuosina 2009 ja 2010

43. Esitetystä todistelusta ilmenee yhdenmukaisesti, että Suomen Vuotekniikka Oy:n toimitusjohtaja KH on kutsunut asianosaiset LC Kiinteistöratkaisut Oy:n ja Suomen Vuototekniikka Oy:n järjestämään keskustelutilaisuuteen vuonna 2009. Paikalla ovat olleet KH:n lisäksi VesiTeknon toimitusjohtaja JP sekä Bauerilta VT ja MT.

44. KH on häntä todistajana kuultaessa kertonut saaneensa isännöitsijöiltä kursseilla palautetta siitä, että VesiTeknon laite ei toimi. VesiTeknolla ei ollut "faktaa" kuten Bauerilla, minkä vuoksi KH halusi tietoa tai referenssejä VesiTeknolta. KH ei muistanut tapaamisen keskustelun sisältöä, mutta hän on kertonut olleensa tietoinen "normaalista kiistelystä kilpailijoiden kesken".

45. JP on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että tilaisuudessa KH:n läsnäolo oli hajanaista. Suurin puheenaihe oli se, että VesiTeknon Vulcan-laite ei toimi, koska laite kuluttaa sähköä vain viisi wattia. JP:n mukaan tilaisuudessa alettiin sättiä VesiTeknon tuotteita.

46. VT on kertonut, ettei hän ole esittänyt, että Vulcan ei voisi toimia. Tilaisuudessa keskusteltiin lähinnä tuloksista. MT on kertonut, että KH halusi tarkentaa puolin ja toisin esitettyjä väittämiä, jotta KH voisi kertoa omille asiakkailleen luotettavaa tietoa. Hän ei ole esittänyt, että Vulcan ei toimi, mutta hän on ihmetellyt, miten se toimii. Tilaisuus oli luonteeltaan keskustelutilaisuus, jossa puhuttiin laitteista ja niiden toimintatavoista ja periaatteista.

47. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Bauer olisi kyseisessä tilaisuudessa esittänyt VesiTeknon kieltovaatimuksissa tarkoitettuja ilmaisuja. Näin ollen tältä osin asiaa ei ole tarpeen arvioida enemmälti.

48. Konsulttiyhtiö Tatekon Oy:n 22.11.2010 järjestämästä tilaisuudesta on esitetty henkilötodistelua sekä hakijan asiakirjatodisteena 18 äänitallenne ja sen osittainen litterointi. Tilaisuuteen on osallistunut henkilöitä VesiTeknolta, Bauerilta ja Tatekon Oy:ltä sekä vesikemian professori SP.

49. Tatekon Oy:n toimitusjohtaja IO on häntä todistajana kuultaessa kertonut Tatekon Oy:n olleen aktiivinen tilaisuuden koolle kutsumisessa. Tatekon Oy halusi kuulla kahden eri toimijan itse kertovan ratkaisuistaan sakan poistoon. Tiedonvaihtokokous koski sakan poistamisratkaisujen sen hetkistä tilaa. Vastaavasti Tatekon Oy:n edustaja TR on häntä todistajana kuultaessa kertonut, että tilaisuuden tarkoituksena oli saada muutama asiakas kuulemaan, kun tarjoajat kertovat itse järjestelmiensä toiminnasta. TR:n mukaan asiakkaita ei kuitenkaan tullut paikalle ja tilaisuudessa keskusteltiin vapaamuotoisesti toimijoiden ratkaisuista ja toimintatavoista.

50. IO on kertonut myös Helsingin Ratamestarinkadulla alkuvuonna 2010 tehdyissä huoltotöissä tekemistään havainnoista Bauerin laitteiden ja VesiTeknon pesujen yhteistoiminnassa sekä ongelmista, jotka alkoivat, kun VesiTeknon tuotteet oli otettu käyttöön. Myös TR on kertonut olleensa tietoinen kohteesta. TR on niin ikään kertonut yhtäältä saaneensa positiivisia tuloksia pesuista ja toisaalta siitä, että huoltomiehet ovat kertoneet joissakin kohteissa pienistä vuodoista patteriventtiileissä.

51. Edellä mainitusta äänitallenteesta ilmenee, että MT on kysynyt, kenelle jää vastuu putkistossa olevista aineista ja esittänyt, että kuuden kuution käsittely Ekokemillä tai imuauton paikalla käynti ei ole halpaa. MT on esittänyt myös, että laitteita on kuitenkin ollut aika paljon markkinoilla ja vaihtelevalla menestyksellä ja viitannut hakijan asiakirjatodisteena 9 esitettyyn VTT:n tutkimukseen ja siihen, että kertyneen kokemustiedon mukaan vain Bauerin kaltaisella kiinteästi putkilinjaan asennettavalla vedenkäsittelyosalla pystytään varmistamaan kaikissa tilanteissa toiminnan perusedellytys eli veden kulkeminen muuttuvataajuuksisen magneettikentän läpi. MT on edelleen kysynyt, millä tavalla Vulcan toimii, kun siinä virtapiirit eivät ole suljettuja ja kuitenkin VTT on katsonut asiakseen kirjoittaa teknisen selvityksen, että markkinoilla on myös laitteita, jotka eivät voi toimia.

52. Markkinaoikeus toteaa, että MT on viimeksi mainitussa tilaisuudessa kysynyt, kenelle jää vastuu putkistossa olevista aineista ja esittänyt, että kuuden kuution käsittely ongelmajätelaitoksella tai imuauton paikalla käynti ei ole halpaa. Lisäksi MT on kyseenalaistanut VesiTeknon Vulcan-laitteen toiminnan. Kyseisessä keskustelutilaisuudessa VesiTekno on voinut osallistua ja on osallistunut asiaa koskevaan keskusteluun. Markkinaoikeus katsoo, että keskustelutilaisuuden suljettu luonne sekä osallistujien tiedossa olleisiin ongelmiin liittyvä selvittelytarkoitus huomioon ottaen MT:n ilmaisuja kyseisessä tilaisuudessa ei ole pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisina.

2.4 Bauerin myyntipuhelu 20.12.2012

53. MK on häntä todistajana kuultaessa kertonut toimineensa ABC Kuortin liikennemyymäläpäällikkönä, kun Bauerin edustajaksi esittäytynyt ML soitti hänelle 20.12.2012 myyntipuhelun. Myyntipuheessaan ML kehui omia laitteita ja moitti muita pilipalivehkeiksi. MK on kertonut lähettäneensä asiasta VesiTeknolle hakijan asiakirjatodisteena 1 esitetyn, kyseiset seikat ilmaisseen sähköpostin pian puhelun päättymisen jälkeen. MK on kertonut myös, ettei hän ollut varma, tunnistiko soittaja VesiTeknon ja kohdistuivatko väitteet VesiTeknon Vulcan-laitteeseen.

54. Bauerin myyntiedustaja ML on häntä todistajana kuultaessa kertonut soittaneensa MK:lle ja tarjonneensa Bauerin laitteita. Hänen mukaansa ei kuulosta siltä, että hän olisi sanonut muiden laitteiden olevan pilipalivehkeitä. Hän ei ole haukkunut VesiTeknon laitteita. Soittaessaan hänellä ei ole ollut tiedossa, että kyseisellä ABC:llä olisi ollut käytössä VesiTeknon laite.

55. Markkinaoikeus katsoo MK:n kertomuksen ja hakijan asiakirjatodisteen 1 perusteella näytetyksi, että Bauerin myyntiedustaja on myyntipuheessaan MK:lle esittänyt ilmaisuja, jotka tämä on hyvinkin voinut käsittää väitteiksi kilpailevien laitteiden toimimattomuudesta. Tältä osin Bauerin markkinoinnissa on ollut kysymys VesiTeknoon kohdistuvasta kieltovaatimukseen 2 rinnastuvasta menettelystä.

2.5 Kiinteistöjen huoltotyöt

56. Asiassa esitetyn perusteella sekä Bauer että VesiTekno ovat tehneet huoltotöitä Helsingissä Ratamestarinkadulla olevassa kiinteistössä vuosina 2010–2011. VesiTekno ei ole esittänyt todistelua siitä, että Bauer olisi esittänyt kyseisessä kohteessa kieltovaatimuksissa tarkoitettuja ilmaisuja.

57. VesiTekno on esittänyt todistelua Kuopiossa Vuorikadulla olevan kiinteistöosakeyhtiön tiloissa tehdystä huoltotyöstä ja kyseisen kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijä TK:n ilmaisuista vuonna 2016. TK ei ole Bauerin työntekijä, eikä hän ole muutoinkaan toiminut Bauerin lukuun. Bauerin ei ole näin ollen näytetty käyttäneen kyseisiä ilmaisuja tai myöskään olevan niistä muutoinkaan vastuussa. Edellä todettu huomioon ottaen TK:n ilmaisujen sisältöä koskevalla todistelulla ei ole merkitystä asiassa.

58. Liittyen Vantaalla Jaakonkadulla olevan rakennuksen huoltotöihin vuonna 2015 VesiTeknon asentaja TK on häntä todistajana kuultaessa kertonut olleensa aloittamassa glykolien lisäystä, täyttöä ja pumppausta paikalla olleen huoltomiehen kanssa, kun rakennuksessa olleista Bauerin tiloista tuli henkilö, joka myöhemmin osoittautui VT:ksi. TK:n mukaan VT luki VesiTeknon pesuaineen kyljestä tarran ja sanoi, että se eritoten on "markkinoiden paskoin". TK:n kertoman mukaan VT myös totesi, ettei voi antaa takeita toiminnasta, koska kyseistä pesuainetta oli käytetty Ratamestarinkadulla, minkä jälkeen "kaikkialta alkoi vuotaa". TK:n mukaan huoltomies soitti tilaajalle, joka pian määräsi työn keskeytettäväksi.

59. VT on kertonut sanoneensa huoltomiehelle, että jos pesuja käytetään, Bauer ei takaa lopputulosta.

60. Markkinaoikeus toteaa, että pesuaineen huonoutta koskeva väitetty alatyylinen ilmaisu ei vastaa tai rinnastu kieltovaatimuksen 1 mukaiseen ilmaisuun pesuaineen vahingollisuudesta putkistoille tai muihinkaan kieltovaatimusten mukaisiin ilmaisuihin. Niin ikään takeiden antamatta jättämistä koskeva väitetty ilmaisu ei vastaa tai rinnastu mihinkään kieltovaatimusten mukaiseen ilmaisuun. Näiltä osin Bauerin väitetyt ilmaisut Jaakonkadun kohteessa eivät siis ole vastanneet tai rinnastuneet mihinkään kieltovaatimusten mukaisiin ilmaisuihin, eikä niitä ole siten tarpeen arvioida enemmälti.

61. VT:n on Vantaalla Jaakonkadun kohteessa väitetty myös todenneen, että eräässä kohteessa Bauerin pesuaineen käytön jälkeen "kaikkialta alkoi vuotaa". Markkinaoikeus katsoo kyseisen ilmaisun käytön näytetyksi tilanteessa, jossa on ollut paikalla asianosaisiin nähden ulkopuolinen niiden asiakaskuntaan kuuluva henkilö. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että kyseinen ilmaisu rinnastuu kieltovaatimuksen 1 mukaiseen ilmaisuun pesuaineen vahingollisuudesta putkistoille.

2.6 Messutapahtumat

62. LVI- ja Rakennus Airbos Oy:n hallituksen puheenjohtaja SK on häntä todistajana kuultaessa kertonut käyneensä Kuopiossa huhtikuussa 2013 pidetyillä Rakenna ja Asu -messuilla Bauerin osastolla uteliaisuuttaan ja koska hän myi VesiTeknon tuotteita. Osastolla oli 5–6 vaatetuksen perusteella selvästi erottuvaa Bauerin edustajaa. SK:n mukaan osastolla oli näytesermi putkistoista ja esillä pesuaineliuoksen johdosta syöpynyt patteriventtiilin runko ja vertailuna omalla tuotteella käsitelty patteriventtiili. SK on kertonut tutkineensa syöpyneitä venttiilejä ja kyselleensä niistä. Hänen mukaansa niiden ei nimenomaisesti sanottu olleen VesiTeknon käsittelyn jäljiltä. SK:n mukaan Bauerin edustaja on kertonut pesuaineiden aiheuttamasta liuottamisesta, minkä jälkeen SK on kysynyt, millainen VesiTeknon aine on. Bauerin edustajan vastaus on ollut "samanlaista kuraa kuin muutkin pesuaineet".

63. VT ja MT ovat kumpikin kertoneet osallistuneensa mainituille messuille. Kumpikaan ei ole kertomansa mukaan kommentoinut VesiTeknon laitteita tai työtapaa, eikä heillä ole tiedossa, että muutkaan olisivat niin tehneet. MT on lisäksi kertonut, että pesuja ei ole kommentoitu.

64. Markkinaoikeus katsoo SK:n kertomuksen perusteella näytetyksi, että Bauerin osastolla on ollut esillä syöpyneitä putkia ja venttiilejä ja että Bauerin edustaja on kertonut pesuaineiden aiheuttamasta liuottamisesta. Kysyttäessä VesiTeknon pesuaineiden on vahvistettu olevan samanlaisia kuin muutkin pesuaineet. Markkinaoikeus katsoo, että tältä osin Bauerin edustajan ilmaisut ovat vastanneet kieltovaatimuksen 1 mukaista ilmaisua pesuaineiden vahingollisuudesta putkistoille sekä asiayhteyden ja kokonaisvaikutelman perusteella kohdistuneet ainakin VesiTeknon pesuaineisiin.

65. MJ on häntä todistajana kuultaessa kertonut käyneensä Helsingissä kiinteistömessuilla 19.11.2015 Bauerin osastolla, jossa Bauerin edustajat esittelivät Bauerin laitetta. MJ on kertonut kysyneensä, ovatko pesut tuttuja. Bauerin edustaja esitti, että VesiTekno on tuomittu markkinaoikeuden päätöksellä ja otti tiskin alta paperinivaskan ja totesi, että "alalla liikkuu kaikenlaisia huijareita". Erään toisen yrityksen laitteesta Bauerin edustaja sanoi, ettei se toimi. MJ on kertonut, ettei tiedä, mitä paperinivaskassa oli, mutta hän arveli siinä olleen kopioita markkinaoikeuden päätöksestä. MJ:n kertoman mukaan hänelle kerrottiin myös, että jos järjestelmät pesee, putket tukkeutuvat, ja että asiakkailta on kuultu paljon ongelmista, joita joutuu viikoittain ratkaisemaan.

66. VT ja MT ovat kertoneet osallistuneensa myös viimeksi mainituille messuille. Kumpikin on kertonut, ettei ole eikä tiedä kenenkään muunkaan Bauerilta esittäneen, että VesiTeknon laite ei toimi. VT on kertonut myös, ettei ole sanonut tai tiedä sanotun myöskään lämmitysjärjestelmän menevän pesujen johdosta sekaisin, ja että tuomioista ei ole jaettu messuilla kopioita, mutta lehtiartikkeleista jaetaan kopioita esitteiden ohessa. MT on kertonut myös, ettei hän ole kehottanut tai tiedä kehotetun välttämään VesiTeknoa ja että messuilla jaetaan esitteitä, RT-kortteja, asiakasartikkeleita ja tieteellisiä tutkimuksia.

67. Markkinaoikeus katsoo MJ:n kertomuksen perusteella näytetyksi, että Bauerin edustaja on messuilla kertonut, että jos järjestelmät pesee, putket tukkeutuvat. Ilmaisun on katsottava rinnastuvan kieltovaatimuksen 1 ilmaisuun pesuaineiden vahingollisuudesta putkistoille ja kokonaisvaikutelman perusteella kohdistuneen ainakin VesiTeknon pesuaineisiin.

68. Sen sijaan markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, mitä oikeuden ratkaisuja Bauerin osastolla on mahdollisesti ollut saatavilla ja onko niitä levitetty. Asiassa on jäänyt muutoinkin näyttämättä, että Bauerin edustajat olisivat Helsingin kiinteistömessuilla vuonna 2015 menetelleet kieltovaatimuksessa 4 esitetyin tavoin.

2.7 Oikeuden ratkaisuista tiedottaminen verkkosivuilla

69. Hakijan asiakirjatodisteesta 11 ilmenee, että Bauerin verkkosivuilla Uutiset-osiossa on julkaistu lehdistötiedotteita muun ohella 9.5.2016, 28.8.2015, 18.8.2015 ja 15.4.2015. Ensiksi mainitun tiivistelmä verkkosivuilla on ollut "Helsingin hovioikeus on tuominnut Vesitekno Oy:n kaksi johtohenkilöä maksamaan vahingonkorvauksia Bauer Watertechnology Oy:lle kilpailumenettelyrikoksesta". Elokuun 2015 kahdessa tiedotteessa on käsitelty yhtäältä asianosaisten ja toisaalta Bauerin ja erään toisen yrityksen välisiä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia markkinaoikeuden antamia, silloin jo lainvoimaisia päätöksiä. Viimeksi mainittu lehdistötiedote on koskenut Helsingin käräjäoikeuden tuomiota ensiksi mainitussa kilpailumenettelyrikosasiassa ja sen yhteydessä on myös ollut "Lue aiheesta myös" linkki mtv.fi- ja iltasanomat.fi-verkkosivuille. Asiakirjatodisteen tallennushetkellä 23.1.2017 Uutiset-osiossa on ollut kolme muuta tiedotetta edellä mainittujen neljän tiedotteen lisäksi.

70. VT on kertonut, että Bauerin verkkosivuilla on tiedotettu rikostuomioista. Koska Baueriin kohdistuvan mustamaalaamisen laajuutta ei tiedetty, tällainen tiedottaminen oli ainoa suhteellisen tehokas keino julkaista tietoa. Myös erästä toista yritystä koskevasta ratkaisusta on tiedotettu. Tiedotteiden oikeustapauksissa Bauer on ollut hakijana tai asianomistajana.

71. Markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että Bauer on tiedottanut verkkosivuillaan VesiTeknoa koskevasta markkinaoikeuden päätöksestä ja VesiTeknon edustajia koskevista rikostuomioista, joissa Bauer on ollut asianosaisena joko hakijana tai asianomistajana. Bauerin menettely vastaa kieltovaatimuksen 4 perusteella kiellettäväksi vaadittua menettelyä.

3 Bauerin ilmaisujen hyväksyttävyys kieltovaatimuksittain

3.1 Kieltovaatimus 1

72. Edellä jaksoissa 2.5 ja 2.6 todetusti Bauerin on näytetty kieltovaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla VesiTeknon pesuaineisiin kohdistuvasti ilmaisseen, että pesuaineet olisivat vahingollisia putkistoille. Tämän on näytetty tapahtuneen yhtäältä ilmaisulla, jonka mukaan niiden käytön jälkeen eräässä kohteessa alkoi vuotaa kaikkialta, ja toisaalta messuilla syöpyneitä putkia ja venttiilejä esittelemällä sekä pesuaineiden aiheuttamasta liuottamisesta ja putkien tukkeutumisesta kertomalla. Asiassa on siten arvioitava menettelyn lainmukaisuutta. Muilta osin Bauerin ei ole näytetty menetelleen kieltovaatimuksessa 1 esitetyillä tavoilla ja vaatimus on niiltä osin hylättävä.

73. Jotta Bauerin menettelyä ei katsottaisi sopimattomaksi, Bauerin on kyettävä näyttämään toteen, että VesiTeknon pesuaineet olisivat sen esittämillä tavoin vahingollisia putkistoille.

74. Bauer on esittänyt todistelua Helsingissä Ratamestarinkadulla tapahtuneesta putkiston vuotamisesta. VesiTekno on puolestaan esittänyt todistelua pesujensa toimivuudesta. Myös SP on häntä todistajana kuultaessa kertonut muun ohella, että pesuaineiden seurauksena pitkään korkea pH-arvo syövyttää metalliputkistoja ja että todistelussa kiinteistöjen eräät korkeat metallipitoisuudet ovat voineet johtua joko vanhasta, putkistojen seiniin kertyneestä sakasta tai syöpymisestä. Hänen mukaansa menetelmät on räätälöitävä putkistolle eikä yleisiä raja-arvoja voida todeta.

75. Markkinaoikeus katsoo, että esitetyn todistelun perusteella ei ole todettavissa, että kieltovaatimuksessa tarkoitetut VesiTeknon pesuaineet olisivat vahingollisia putkistoille. Markkinaoikeus toteaa vielä, että lainmukaisena menettelynä ei voida myöskään pitää sitä, että yksittäisissä tai harvinaisissa tilanteissa ilmenneitä ongelmia yleistetään tai toistetaan. Kieltovaatimus 1 on siten edellä mainitun ilmaisun osalta hyväksyttävä.

3.2 Kieltovaatimus 2

76. Edellä jaksoissa 2.2.4 ja 2.4 todetusti Bauerin on näytetty kieltovaatimuksessa 2 tarkoitetulla tavalla esittäneen "Vulcan-merkkinen vedenkäsittelyjärjestelmä ei voisi toimia" -ilmaisua asiallisesti vastaavia ilmaisuja "toimintaperiaate on fysiikan lakien ja sähköopin perusteiden vastainen", "erilaisia laitteistoja on, mutta osassa on oikaistu, eivätkä ne voi toimia" ja esittäneen, että muut laitteet ovat "pilipalivehkeitä". Jaksossa 2.2.4 todetulla tavalla Bauer on markkinoinnissaan myös viitannut VTT:n tutkimukseen ja sitä lainaaviin artikkeleihin muun ohella siltä osin, että "markkinoilla on myös laitteita, joiden toimivuudesta ei ole mitään näyttöä" ja todeten, että niistä varoitetaan VTT:n raportissa.

77. Näin ollen Bauerin on kyettävä näyttämään toteen, että Vulcan-merkkinen vedenkäsittelyjärjestelmä ei voisi toimia.

78. SP on kertonut, että VesiTeknon Vulcanista esitetty toimintaperiaate, elektroforeesi, on ionien erottelua, ei saostumien pilkkomiseen soveltuva menettely, ja että ilmoitetulla volttimäärällä elektroforeesi on erittäin hidasta. Hän ei ole löytänyt viitteitä tieteellisistä tietokannoista tätä menetelmää koskeviin tutkimuksiin. SP on kuitenkin myös todennut, että hän ei ole tutkinut Vulcanin toimintaa eikä hän voi vahvistaa, että Vulcan ei voi toimia. VesiTekno on puolestaan esittänyt laitteiston olevan myös tieteellisesti testattu ja esittänyt hakijan asiakirjatodisteena 12 referenssejä ja tutkimuksia laitteen toimivuudesta.

79. Markkinaoikeus katsoo, että Bauer on harhaanjohtavalla tavalla viitannut VTT:n tutkimukseen, vaikka VTT ei ole tutkinut muita laitteita, eikä VTT:llä siten ole ollut perusteita lausua muiden laitteiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta.

80. Markkinaoikeus katsoo, ettei Bauer ole näyttänyt, että sen VesiTeknon Vulcan-laitteen toimivuuteen kohdistuvat ilmaisut olisivat paikkansapitäviä. Kieltovaatimus 2 on siten hyväksyttävä.

3.3 Kieltovaatimus 3

81. Edellä jaksossa 2.2.4 todetusti Bauerin on näytetty kieltovaatimuksessa 3 tarkoitetulla tavalla esittäneen ilmaisua "vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista" vastaavia ilmaisuja, joiden mukaan tietynlainen käämi ei voi muodostaa magneettikenttää eikä aikaansaada mineraalien muokkautumista.

82. Arvioitavana oleva ilmaisu siitä, että vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista, on yksiselitteinen ja ehdoton. Tällaisen väitteen esittäminen kilpailijan tuotetta koskevalla tavalla edellyttää tuekseen vahvaa näyttöä sen oikeellisuudesta. Bauerin on siis kyettävä näyttämään toteen, että vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista.

83. SP on kertonut, että elektroforeesin käyttö mineraalien muokkauksessa on vailla tieteellistä todistettavuutta ja että alhaisten muutamien wattien määrien perusteella ei ole uskottavaa, että sillä olisi tällaista vaikutusta. Sen sijaan muuttuvataajuuksinen magneettikenttä on otollinen mineraalien muokkautumiseen. Muokkautumisella käsitteellisesti tarkoitetaan sekä fysikaalista että kemiallista muokkautumista. Edellä todetusti SP ei ole löytänyt tieteellisistä tietokannoista julkaisuja elektroforeesin toiminnasta saostumien pilkkomisessa.

84. Markkinaoikeus toteaa, että esimerkiksi tutkimuksella muuttuvataajuuksisen magneettikentän toimivuudesta ei voida osoittaa muita toteutusvaihtoehtoja toimimattomiksi. Myöskään se, että tieteellistä tutkimusta ei ole löytynyt, ei sellaisenaan osoita, etteikö jokin muukin menetelmä voi toimia. SP on itsekin todennut, että elektroforeesi on menetelmänä erittäin hidas, mikä viittaa siihen, että jo tämän perusteella elektroforeesi voisi saada aikaan saostumien pilkkoutumista, mutta vähemmän tehokkaasti kuin esimerkiksi muuttuvataajuuksista magneettikenttää hyödyntäen.

85. Markkinaoikeus katsoo, että Bauer ei ole näyttänyt, että vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista. Kieltovaatimus 3 on siten hyväksyttävä.

3.4 Kieltovaatimus 4

86. Edellä jaksossa 2.7 todetusti Bauerin on näytetty tiedottaneen verkkosivuillaan VesiTeknoa tai sen edustajia koskevista oikeuden ratkaisuista. Bauerin menettely vastaa kieltovaatimuksessa 4 esitettyä.

87. Markkinaoikeus toteaa, että Baueria asianosaisena joko hakijana tai asianomistajana koskevista oikeuden ratkaisuista tiedottamista, mistä tässä asiassa on kysymys, ei voi sellaisenaan katsoa sopimattomaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa. Toisaalta tällainenkin tiedottaminen voi sen toteutustavasta riippuen olla kilpailijaa väheksyvää tai halventavaa.

88. VesiTekno ei ole esittänyt, että puheena oleva tiedottaminen olisi ollut asiasisällöltään totuudenvastaista tai virheellistä. Asiakirjatodisteista ei ole muutoinkaan todettavissa, että tiedotteissa käytetyt ilmaisut olisivat olleet sinänsä väheksyviä tai halventavia. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että Bauerilla on ollut riittävät perusteet tiedottaa oikeuden ratkaisuista tekemällään tavalla. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava sitä, onko tiedottamisen jatkamiselle ollut perusteita.

89. Markkinaoikeus toteaa, että käräjäoikeuden vuonna 2015 ja valituksen johdosta hovioikeuden vuonna 2016 antamista rikostuomioista ei ole vielä tätä asiaa käsiteltäessä kulunut kovinkaan kauan. Myös markkinaoikeuden sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva ratkaisu on liittynyt osaltaan samaan tapahtumainkulkuun kuin mikä on ollut perusteena edellä mainitussa rikosasiassa. Käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa Bauerin elinkeinotoimintaa ja sitä asianosaisena koskevista ratkaisuista tiedottamiselle voi olla lainmukaiset perusteet ratkaisujen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeenkin.

90. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Bauerin kieltovaatimuksessa 4 tarkoitettu menettely ei ole ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista ja kyseinen vaatimus on siten hylättävä.

4 Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

91. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

92. Lain 6 §:n esitöiden (HE 114/1978 vp s. 17) mukaan kiellon tehokkuus edellyttää, että se ei ole liian suppeasti muotoiltu. Kiellon on katettava paitsi toteutettu lainvastainen menettely, myös vastaavanlaatuiset toimenpiteet. Jollei näin ole, menettää kielto merkityksensä, koska se on kierrettävissä helposti. Kiellon sisältö riippuu asiassa esitetystä vaatimuksesta.

93. Siltä osin kuin Bauerin on todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti, menettelyn jatkaminen ja uudistaminen on kiellettävä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Kieltoa on noudatettava heti.

94. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava 50.000 euron määräisenä.

5 Oikaisutoimea koskeva vaatimus

95. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan määrätessään mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon tuomioistuin voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

96. Lain 8 §:n 1 momentin esitöistä (HE 114/1978 vp s. 18) ilmenee, että tarkoituksena ei ole, että oikaisumääräys annettaisiin säännönmukaisesti kiellon määräämisen yhteydessä, vaan oikaisuun velvoittaminen edellyttää säännöksessä mainittujen lisäedellytysten täyttymistä. Niinpä teosta on ensinnäkin oltava seurauksena haittojen syntyminen. Toiseksi haittojen on säännöksen mukaan oltava laadultaan tai määrältään ilmeisiä. Haitat voivat ilmetä esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tarjoamien hyödykkeiden kysynnän vähenemisenä taikka muuna elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytysten heikentymisenä. Esitöissä on edelleen todettu, että oikaisun tarpeellisuuden harkinnalla on asian arvostelussa lähinnä se merkitys, että oikaisumääräys voidaan antaa vain silloin, kun oikaisulla voidaan otaksua voitavan torjua teosta syntyviä haittoja. Jollei oikaisutoimella voida katsoa saatavan aikaan tällaisia vaikutuksia, edellytyksiä siihen velvoittamiseksi ei ole.

97. VesiTekno on esittänyt, että sopimaton menettely on aiheuttanut merkittävää haittaa VesiTeknolle ja että kohderyhmän asiakkaiden on voitava tulla tietoiseksi Bauerin esittämien kieltovaatimuksissa 1–3 tarkoitettujen väitteiden perättömyydestä. Bauer on esittänyt muun ohella, että oikaisutoimen määrääminen on poikkeuksellista ja että markkinaoikeuden ratkaisu on julkinen.

98. Markkinaoikeus toteaa, että Bauerin menettelystä voidaan sinänsä katsoa aiheutuneen VesiTeknolle haittaa. Kuitenkin tarkemmin selvittämättä on jäänyt, miltä osin VesiTeknolle aiheutunut haitta on perustunut Bauerin tässä päätöksessä sopimattomaksi katsottuun menettelyyn ja miltä osin pidemmän ajan kuluessa syntyneisiin muihin seikkoihin.

99. Edellä todetun perusteella Bauerin kysymyksessä olevasta markkinoinnista ei ole osoitettu aiheutuneen VesiTeknolle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmeistä haittaa. Markkinaoikeus katsoo – ottaen myös huomioon VesiTeknon mahdollisuus saattaa markkinaoikeuden ratkaisu lainmukaisella tavalla toimien kohderyhmän asiakkaiden tietoisuuteen – ettei VesiTeknon vaatimaa oikaisutoimea ole pidettävä asiassa mainitussa lainkohdassa edellytetyllä tavalla tarpeellisena. Edellä todetuilla perusteilla VesiTeknon oikaisutoimen määräämistä koskeva vaatimus on siten hylättävä.

6 Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut

100. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

101. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

102. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

103. VesiTekno on asian voittanut osapuoli, vaikka sen kieltovaatimuksista osa ja oikaisutoimen määräämistä koskeva vaatimus on hylätty. VesiTekno on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 3.305,52 eurolla ja palkkion osalta 34.380 eurolla eli yhteensä 37.685,52 eurolla viivästyskorkoineen sekä asianosaiskulujen osalta 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. VesiTeknon vaatimus palkkion osalta on perustunut toimenpiteisiin 143,25 tunnilta 240 euron tuntilaskutuksella. Bauer on puolestaan vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista palkkion osalta 387,75 tunnilta 160 euron tuntilaskutuksella, yhteensä 62.080 eurolla, kulujen osalta 4.494,18 eurolla sekä asianosaiskulujen osalta 15.300 eurolla eli yhteensä 81.874,18 eurolla viivästyskorkoineen.

104. Bauer on paljoksunut VesiTeknon vaatimusta palkkion osalta sillä perusteella, että tällaisessa asiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivalla asiamiehellä hyväksyttävä määrä on 100 tuntia 160 euron tuntihinnalla.

105. Markkinaoikeus toteaa, että Bauerin kiistämisperusteet huomioon ottaen VesiTeknon on ollut tarpeellista esittää perusteita ja todistelua laajasti niin ilmaisujen esittämisestä kuin niiden totuudellisuudestakin. Todistelu on puolin ja toisin laajentunut asian valmistelun kuluessa. VesiTeknon asiamiehen toimenpiteiden määrää ja tuntilaskutusta ei ole
– myöskään Bauerin omiin oikeudenkäyntikuluihin verrattuna – pidettävä sinänsä kohtuuttomina. Bauer ei ole yksilöidysti tarkemmin kiistänyt VesiTeknon toimenpiteiden tarpeellisuutta tai kohtuullisuutta.

106. VesiTekno on esittänyt väitteitä muiden kuin Bauerin esittämistä tai vastuulle kuuluvista ilmaisuista ja kieltovaatimuksen 1 osalta hylätyiltä osin putkistopesuista, joista on aiheutunut puolin ja toisin tarpeettomia kuluja. Lisäksi kieltovaatimus 4 ja oikaisutoimen määräämistä koskeva vaatimus on hylätty. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Bauer on syytä velvoittaa korvaamaan VesiTeknolle sen palkkiovaatimuksen osalta 25.000 euroa.

107. VesiTekno on vaatinut korvausta todistajanpalkkioista 2.642 euroa ja muista kuluista 663,52 euroa eli yhteensä 3.305,52 euroa. Bauer on paljoksunut JS:n korvausta ja katsonut SP:n korvauksen perusteettomaksi sekä katsonut TR:n, MK:n ja SK:n osalta hyväksyttäväksi määräksi 150 euroa kullekin. Yhden todistajan 42 euron todistajapalkkion ja muiden kulujen osalta Bauerilla ei ole ollut huomauttamista.

108. Markkinaoikeus on velvoittanut VesiTeknon suorittamaan sen myöntämänä todistajanpalkkiona JS:lle ja MK:lle kummallekin 200 euroa sekä SP:lle ja SK:lle kummallekin 600 euroa. Markkinaoikeus on myös velvoittanut VesiTeknon suorittamaan todistajanpalkkiona TR:lle 1.000 euroa VesiTeknon myöntämän 600 euron asemesta.

109. Markkinaoikeus toteaa, että TR:ää lukuun ottamatta VesiTekno on voinut pitää todistelua tarpeellisena, todistajanpalkkion määrät ovat olleet kohtuullisia ja Bauer on velvoitettava korvaamaan ne. Bauer on velvoitettava korvaamaan myös VesiTeknon muut kuin todistajanpalkkioita koskevat edellä todetut kulut.

110. Sen sijaan TR:n on ollut tarkoitus kertoa konsulttitapahtumasta, josta on jo todisteena esitetty muun ohella äänitallenne, sekä siitä, että VesiTeknon tuotteita on käytetty menestyksekkäästi lukuisissa kohteissa, jota koskevan todistelun esittämiselle ei ole ollut aihetta JS:n todistelu huomioon ottaen. TR:n kuuleminen on katsottava olleen tarpeetonta, ja korvausvaatimuksesta on hyväksyttävä Bauerin myöntämä 150 euroa.

111. Näin ollen Bauer on määrättävä korvaamaan VesiTeknon kulut yhteensä 2.455,52 eurolla.

112. VesiTekno on myös vaatinut asianosaiskulujensa korvaamista 4.000 eurolla, jonka perusteeksi on ilmoitettu VesiTeknon kahden edustajan kummankin 80 tuntia vastaava korvaus 25 euron tuntihinnalla. Bauer on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan, toimenpide-erittelyn puuttumisen vuoksi ja tuntimäärältään liiallisena.

113. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 18) mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

114. Markkinaoikeus katsoo, ettei korvausten määräämisen poikkeuksellisuus ja asiamiehen käyttäminen huomioon ottaen asianosaiskulujen korvaamisen perusteeksi ole esitetty sellaista selvitystä, että niitä voitaisiin määrätä Bauerin korvattavaksi. Vaatimus on siten tältä osin hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Bauer Watertechnology Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se toteennäyttämättömästi esittää vedenkäsittelytuotteita markkinoidessaan, että

a) VesiTekno Oy:n myymät tuotteet TeknoPuhdas PATTERI tai TeknoPuhdas ECOBOOST olisivat vahingollisia putkistoille

b) Vulcan-merkkinen vedenkäsittelyjärjestelmä ei voisi toimia

c) vain magneettikentällä saadaan aikaan mineraalien muokkautumista

tai näihin rinnastettavia ilmaisuja.

Kieltoa on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Bauer Watertechnology Oy:n korvaamaan VesiTekno Oy:n oikeudenkäyntikulut 27.455,52 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää VesiTekno Oy:n vaatimukset muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Bauer Watertechnology Oy:n vaatimuksen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.10.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Sami Myöhänen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 7.9.2017