MAO:506/17

Philip Morris Finland Oy > Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

tupakkalain vastainen menettely - täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen

Diaarinumero: 2017/495
Antopäivä: 14.7.2017

HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA KIELTOPÄÄTÖS

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä myös Valvira) on 22.6.2017 antamallaan päätöksellä (dnro V/23121/2017)

1) kieltänyt Philip Morris Finland Oy:tä 400.000 euron sakon uhalla:

A. myymästä tai muutoin luovuttamasta Suomen markkinoille tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksia, joissa on PRO SEAL tai tätä vastaavalla foliolla varustettu avausmekanismi, joka voidaan sulkea tai sinetöidä ensimmäisen avauskerran jälkeen;

B. myymästä tai muutoin luovuttamasta Suomen markkinoille tuotetta, jonka pakkauksen johonkin osaan, mukaan lukien muovikääre, on painettu tietoa iceflow+ -filtteristä;

C. myymästä tai muutoin luovuttamasta Suomen markkinoille savuketta, jonka filtteriin tai muuhun savukkeen osaan on painettu maininta iceflow+ -filtteristä; ja

D. muutoinkaan tiedottamasta kuluttajalle edustamiensa tupakkatuotteiden tulevista, meneillään olevista tai jo tapahtuneista tuotteiden uudistuksista korostamalla uudistusta vähittäismyyntipakkauksessa, myyntipäällyksessä, muovikääreessä tai muussa pakkauksen osassa olevin sanallisin tai kuvallisin viestein taikka muilla tavoin; sekä

2) velvoittanut Philip Morris Finland Oy:tä 400.000 euron sakon uhalla ottamaan tämän kustannuksella pois markkinoilta L&M Double Forward, Marlboro Iceblast ja Chesterfield Green -tuotteet, joiden vähittäismyyntipakkauksen muovikääreeseen on painettu tietoa iceflow+ -filtteristä.

Päätöksen mukaan kohdan 1 kieltoa on noudatettava välittömästi päätöksen tiedoksi saamisesta ja kohdassa 2 asetettu velvollisuus on suoritettava kokonaisuudessaan 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

HAKEMUS

Vaatimus

Philip Morris Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus keskeyttää hakemuksen kohteena olevan Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpanon siksi ajaksi, kun asiaa käsitellään markkinaoikeudessa.

Perusteet

Markkinaoikeus on toimivaltainen käsittelemään hakemuksen kokonaisuudessaan. Tätä on pidettävä jo prosessiekonomisempana vaihtoehtona niin ajan käytön kuin resurssien ja taloudellisten tekijöiden kannalta. Myös oikeusvarmuus heikentyisi, mikäli hakemuksen kohteena olevaa kieltopäätöstä ei käsiteltäisi yhtenä kokonaisuutena.

Hakemuksen kohteena olevan päätöksen välitön täytäntöönpano on selkeästi vastoin suhteellisuusperiaatetta.

Valviran päätöksen välitön täytäntöönpano aiheuttaisi hakijalle muun ohella peruuttamattomat ja vakavat taloudelliset tappiot sekä markkinaosuuden menetyksen.

Kieltopäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisen vaikutuksena ei olisi se, että tupakkalain vastaisia tuotteita olisi myynnissä Suomen markkinoilla. Täytäntöönpanon keskeyttäminen markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi ei myöskään heikentäisi tupakkalain tavoitteita. Tällaisen lyhyen ajan sisällä vaikutukset suhteessa tupakkalain tavoitteisiin ovat olemattomia verrattuna hakijalle aiheutuvaan tappioon.

Hakemuksen kohteena olevan päätöksen kohdassa 1 D annettu kielto on luonteeltaan yksilöimätön ja sitä on mahdotonta täysin noudattaa.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole L&M Double Forward, Marlboro Iceblast ja Chesterfield Green -tuotteita, joiden vähittäismyyntipakkausten muovikääreisiin olisi painettu tietoa iceflow+ -filtteristä.

VASTAUS

Vaatimus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on vastustanut kieltopäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Perusteet

Valviralla ei ole huomauttamista siitä hakijan näkemyksestä, että markkinaoikeuden tulisi käsitellä hakemuksen kohteena oleva kieltopäätös kokonaisuudessaan.

Kyse on kiireellisestä asiasta. Nyt käsillä olevassa asiassa hakija on lyhyessä ajassa saattanut Suomen markkinoille huomattavan suuren määrän tupakkalain säännösten vastaisia elementtejä sisältäviä vähittäismyyntipakkauksia ja tuotteita. Tämän vuoksi päätöksenteon turvaamiseksi Valvira on määrännyt kiellon täytäntöön pantavaksi, ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että muille tahoille aiheutuvan tappion tulisi olla suurempi kuin yhtiölle aiheutuva tappio, jotta kieltopäätös voitaisiin panna täytäntöön. Valvira on harkinnassaan ottanut huomioon, että myynnin kieltäminen aiheuttaa hakijalle taloudellista haittaa. Hakijalla on kuitenkin ollut mahdollisuus etukäteen selvittää lain sisältö ja noudattaa lakia. Mikäli hakija olisi sen tehnyt, sille aiheutuva taloudellinen tappio olisi huomattavasti pienempi.

Lisäksi on selvää, että hakija on ollut tietoinen tupakkalain markkinointikiellosta ja sen sisällöstä tuodessaan markkinoille vähittäismyyntipakkaukset, joissa on markkinointikiellon vastaiset muovikääreet.

Mikäli Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpano keskeytetään, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakija on hyötynyt taloudellisesti tahallisesta markkinointikiellon vastaisesta toiminnastaan. Edelleen mikäli Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpano keskeytetään, asiassa myöhemmin annettava ratkaisu menettää suurelta osin merkityksensä, koska hakija ehtii myydä loppuun kaikki lainvastaisia elementtejä sisältävät vähittäismyyntipakkaukset ja tuotteet, ennen kuin asiaan saadaan ratkaisu.

Toisin kuin hakija on esittänyt, Valvira on saanut tietoa kuntien terveystarkastajilta, että L&M Double Forward, Marlboro Iceblast ja Chesterfield Green -tuotteita on edelleen myynnissä jälleenmyyjillä.

HALLINTO-OIKEUTEEN TEHDYN VALITUKSEN SIIRTÄMINEN MARKKINA-OIKEUDELLE

Helsingin hallinto-oikeus on 12.7.2017 antamallaan päätöksellä 17/0660/3 siirtänyt Philip Morris Finland Oy:n Helsingin

hallinto-oikeudelle tekemän kysymyksessä olevaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kieltopäätöstä 22.6.2017 koskevan valituksen markkinaoikeudelle tupakkalain 107 §:n 2 momentissa tarkoitettuna markkinaoikeudellisena asiana käsiteltäväksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi tupakkalaissa.

Asiassa sovellettavan tupakkalain 107 §:n 1 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta Valviran tai kunnan antamaan kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu mainitun lain 68 §:n vastaiseen markkinointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkaus on lain 5 luvun säännösten vastainen, taikka tällaista päätöstä koskevaan uhkasakkoon tai teettämisuhkaan. Lain 107 §:n 2 momentin mukaan se, jolle Valvira on antanut pykälän 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tai asettanut 1 momentissa tarkoitetun uhkasakon tai teettämisuhan, voi hakemuksella saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Tupakkalain 108 §:n 1 momentin mukaan kyseisessä laissa tarkoitettu hallintoviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomaisella on kuitenkin oikeus kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano enintään siihen saakka, kunnes muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu. Kyseisessä säännöksessä tai sen esitöissä (HE 15/2016 vp s. 128–129) ei esitetä, millä edellytyksillä säännöksessä tarkoitetun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano voidaan määrätä kiellettäväksi tai keskeytettäväksi.

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvussa. Mainitun luvun 13 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemuksessa on kysymys viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä, markkinaoikeus voi, milloin syytä on, ennen hakemuksen ratkaisemista määrätä, ettei viranomaisen päätöstä tai määräystä ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava. Kyseisessä säännöksessä tai sen esitöissä (HE 124/2012 vp s. 68) ei esitetä, millä edellytyksillä säännöksessä tarkoitetun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano voidaan määrätä kiellettäväksi tai keskeytettäväksi.

Hakijan esittämän mukaan hakemuksen kohteena olevan Valviran päätöksen välitön täytäntöönpano on vastoin suhteellisuusperiaatetta ja aiheuttaisi hakijalle muun ohella peruuttamattomat ja vakavat taloudelliset tappiot sekä markkinaosuuden menetyksen. Hakijan mukaan ajalliselta kestoltaan lyhyet vaikutukset tupakkalain tavoitteisiin ovat olemattomia verrattuna hakijalle aiheutuvaan tappioon.

Valvira on esittänyt, että kyse on kiireellisestä asiasta. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano on ollut ainoa tapa varmistaa, että tupakkalain vastaisia elementtejä sisältäviä vähittäismyyntipakkauksia ei myydä tai muuten luovuteta kuluttajille ja että tuotteita ei markkinoida tupakkalain vastaisesti. Valviran mukaan täytäntöönpanon keskeyttäminen johtaisi siihen, että hakija hyötyy taloudellisesti tahallisesta markkinointikiellon vastaisesta toiminnastaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hakemuksen kohteena olevassa Valviran kieltopäätöksessä on arvioitu useampia eri seikkoja tupakkalain eri säännösten valossa. Asiallisesti kieltopäätöksen on kuitenkin katsottava kohdistuneen yhden asiakokonaisuuden arviointiin.

Täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu hakemuksen summaariseen tutkintaan. Täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen kuulu tutkia enemmälti kysymystä hakemuksen kohteena olevan Valviran päätöksen oikeellisuudesta. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Sama koskee myös kysymystä markkinaoikeuden toimivallasta.

Täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä päätettäessä on arvioitava muun ohella asian laatua ja kiireellisyyttä sekä ratkaisun vaikutuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että asianosaiset ovat esittäneet asiassa vastakkaisia näkemyksiä tupakkalain säännösten tulkinnasta. Asiaa on myös oikeudellisesti ja osin näytöllisestikin pidettävä ainakin osaksi epäselvänä.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että hakemuksen kohteena olevan Valviran kieltopäätöksen käsittämien kieltojen sisältö huomioon ottaen pääasian käsittelyn ei sinänsä olisi katsottava käyvän mahdollisen kieltopäätöksen täytäntöönpanon johdosta hakijan kannalta käytännössä hyödyttömäksi. Toisaalta ei voida katsoa, että sanottujen kieltojen ajallisesti määrittelemättömään tulevaisuuteen ulottuvan vaikutuksen johdosta päätöksen täytäntöönpanoa olisi pidettävä välttämättömänä ennen kuin markkinaoikeus on käsitellyt pääasian. Lisäksi Valviran päätöksen täytäntöön panemisesta sellaisenaan koko laajuudessa voidaan katsoa aiheutuvan hakijalle taloudellista vahinkoa, jota ei voida pitää määrältään merkityksettömänä.

Edellä esitetty huomioon ottaen ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että hakija on ensinnäkin esittänyt riittävät perusteet hakemuksen kohteena olevan Valviran kieltopäätöksen kohtien 1 A, 1 C ja 1 D kieltojen täytäntöönpanon kieltämiselle ja keskeyttämiselle, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian.

Mitä tulee hakemuksen kohteena olevaan Valviran kieltopäätökseen siltä osin kuin se kohdistuu tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten muovikääreeseen, johon on painettu tietoa iceflow+ -filtteristä, markkinaoikeus toteaa, että hakija on hakemuksessaan ilmoittanut, että markkinoilla ei tällä hetkellä ole L&M Double Forward, Marlboro Iceblast ja Chesterfield Green -tuotteita, joiden vähittäismyyntipakkausten muovikääreisiin olisi painettu tietoa iceflow+ -filtteristä.

Koska Valviran kieltopäätöksen kohdan 2 velvoite koskee ainoastaan edellä mainittuja tuotteita, hakijalle ei voida katsoa aiheutuvan haittaa kyseisen velvoitteen täytäntöönpanosta. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hakija sanotulta osin ole hakemuksessaan esittänyt sellaisia perusteita, minkä vuoksi Valviran kieltopäätöksen kohdan 2 mukaisen velvoitteen täytäntöönpanoa olisi syytä kieltää tai keskeyttää väliaikaisesti.

Edelleen markkinaoikeus toteaa, että pelkän tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten muovikääreen, johon on painettu tietoa iceflow+ -filtteristä, korvaamisesta muovikääreellä, johon sanottua tietoa ei ole painettu (esimerkiksi muovikääreellä, johon ei ole painettu mitään tekstiä), ei voida muutoinkaan katsoa aiheutuvan hakijalle merkittävää haittaa, tosin kuin esimerkiksi siitä, että koko vähittäismyyntipakkaus tulisi uusia. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hakija ole esittänyt asiassa riittäviä perusteita sille, että Valviran kieltopäätöksen kohdan 1 B kiellon täytäntöönpanoa olisi syytä kieltää tai keskeyttää väliaikaisesti siltä osin kuin sanottu kielto koskee vähittäismyyntipakkauksen muovikäärettä. Sen sijaan muilta osin markkinaoikeus viitaten edellä sekä kohtien 1 A, 1 C ja 1 D kieltojen osalta lausuttuun katsoo, että hakija on esittänyt riittävät perusteet Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ja keskeyttämiselle, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää ja keskeyttää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 22.6.2017 antaman päätöksen (dnro V/23121/2017) täytäntöönpanon Philip Morris Finland Oy:lle päätöksen kohdissa 1 A, 1 C ja 1 D määrättyjen kieltojen osalta sekä lisäksi kohdassa 1 B määrätyn kiellon osalta lukuun ottamatta vähittäismyyntipakkauksen muovikäärettä koskevalta osin.

Täytäntöönpanon kielto ja keskeyttäminen ovat voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian.

Markkinaoikeus hylkää Philip Morris Finland Oy:n pyynnön täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.9.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 2.8.2017