MAO:240/17

Kemin Matkailu Oy > Polar Explorer Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - väliaikainen kielto

Diaarinumero: 2017/229
Antopäivä: 28.4.2017

HAKEMUS

Vaatimukset

Kemin Matkailu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Polar Explorer Oy:tä väliaikaisesti 100.000 euron sakon uhalla käyttämästä markkinoinnissaan totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia ilmaisuja:

1. sanaa "jäänmurtaja" ja "icebreaker" sekä jäänmurtaja-sanaa millä tahansa kielellä silloin, kun palvelu toteutetaan Polar Explorer -aluksella;
2. termiä "Lapland" ja maantieteellistä termiä "Lappi" millä tahansa kielellä Lapin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan viittaavana; ja
3. lausetta "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland".

Perusteet

Kemin Matkailu Oy harjoittaa aputoiminimellä A jäänmurtajaristeilyjä Kemin edustan merialueella Suomen Lapissa. Kemin Matkailu Oy:n alus Sampo on jäänmurtaja. Polar Explorer Oy markkinoi Ruotsin Luulajassa toteutettavia, sisällöltään vastaavia risteilymatkoja. Yhtiön käytössä oleva Polar Explorer -alus ei ole jäänmurtaja vaan hinaaja, jonka jääluokitus on 1A. Jääluokkaan 1A kuuluu alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan jäänmurtajan avustamana. Teknisesti jäänmurtajan ja jäissä kulkuun pystyvän (jäävahvisteisen) aluksen olennaisin ero on se, että jäänmurtaja pystyy omin avuin irrottautumaan jäästä, kun sen vauhti pysähtyy ja se tarttuu jäähän kiinni.

Polar Explorer Oy:n internetsivustolla www.icebreaker.fi on jäänmurtajia, niiden käyttöä ja historiaa käsitteleviä lyhyitä kirjoituksia, joissa Polar Explorer -alus rinnastetaan useassa kohdassa jäänmurtaja Sampoon. Sivustolla on myös valokuva suomalaisesta jäänmurtajasta, joka on Sampon sisaralus. Valokuvasta on mahdollista saada käsitys, että Polar Explorer Oy järjestäisi risteilyjä oikealla jäänmurtajalla.

Polar Explorer -aluksen risteilyt tapahtuvat Luulajan kaupungin edustan merialueella. Luulaja sijaitsee Norrbottenin maakunnassa ja Norrbottenin läänissä. Ruotsissa on myös Lappland-niminen maakunta, johon Luulaja ei maantieteellisesti tai hallinnollisesti kuulu.

Markkinoinnin totuudenvastaisuus ja harhaanjohtavuus aiheutuu termien "jäänmurtaja" ja "Lappi" virheellisestä käytöstä. Polar Explorer Oy hyödyntää markkinoinnissaan jäänmurtaja Sampolle sen pitkäaikaisen matkailukäytön aikana muodostunutta mainetta. Sen risteilyohjelma on käytännössä suoraan jäljitelty Sampon risteilyohjelmasta. Yhtiön internetsivustolla sen toimintaa verrataan Sampon toimintaan ja molempien mainitaan olevan Lapissa olevia jäänmurtajia. Tällä rinnastuksella pyritään oikeudettomasti hyödyntämään Sampon tunnettavuutta. Polar Explorer Oy:n menettely on hyvän liiketavan vastaista ja Kemin Matkailu Oy:n kannalta sopimatonta.

VASTAUS

Vaatimukset

Polar Explorer Oy on vaatinut, että väliaikaista kieltoa koskeva vaatimus hylätään.

Perusteet

Kemin Matkailu Oy:n hakemuksessa ei ole selostettu sellaisia perusteita, että edellytykset väliaikaisen kiellon määräämiseen täyttyisivät. Polar Explorer Oy ei ole markkinoinnissaan käyttänyt totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja. Polar Explorer Oy:llä on oikeus käyttää markkinoinnissaan käyttämiään ilmaisuja. Polar Explorer Oy ei vertaile jäänmurtajia kotisivuillaan miltään osin epäasiallisesti tai totuudenvastaisesti. Vertailuja tai viittauksia Sampoon ei ole, ja valokuvat/videot ovat Polar Explorerista. Asiakkaille ei voi olla epäselvää, minkälainen alus on kyseessä.

Polar Explorer Oy on kertonut kotisivuillaan jäänmurtajista seuraavasti "An Icebreaker ship is designed to enable people to sail through ice-covered waters, by breaking the ice blocks and creating a clear passage through the Arctic seas". Tämä ei sisällä mitään sellaista, mitä Polar Explorer Oy:n alus ei pystyisi tekemään. Polar Explorer on jääluokitukseltaan 1 A ja Sampo on luokitukseltaan 1A Super. Luokkaan 1A kuuluu alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan jäänmurtajan avustamana. Luokkaan 1A Super kuuluu alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa pääsääntöisesti ilman jäänmurtajan avustusta. Jääluokitus on ilmoitettu myös yhtiön kotisivuilla. Polar Explorer Oy ei ole joutunut perumaan risteilyjä liian paksun jääpeitteen vuoksi. Pohjanlahdelta löytyy alueita, joihin Polar Explorer tai Sampo eivät kumpikaan mene alueiden paksun jääpeitteen takia, joten näiltä osin alukset eivät eroa toisistaan. Kokonaisuuden kannalta olennaista on myös se, että asiakkaat pääsevät kellumaan pelastuspuvuissa hyiseen veteen.

Polar Explorer Oy:n alus on turisteille risteilyjä tarjoava jäänmurtaja Ruotsin Lapissa ja markkinoinnissa käytetään ilmaisua "The Biggest tourist Icebreaker in Lapland". Kyseessä ei ole ammattikäytössä oleva jäänmurtaja vaan turistien kuljettamiseen tarkoitettu jäänmurtamiseen tarkoitettu alus. B:n antaman todistuksen mukaisesti Polar Explorer Oy toimii Ruotsin Lapissa ja sillä on oikeus käyttää markkinoinnissaan "Lappi" määritelmää.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudelliset lähtökohdat

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Markkinaoikeus voi lain 7 §:n 1 momentin mukaan määrätä 6 §:ssä tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain 7 §:n 1 momentin säännöstä edeltänyt vastaava säännös (1061/1978) oli samansisältöinen. Tuota säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten osalta on korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2008:96 todettu, että väliaikaisesta kiellosta päätettäessä merkitystä on annettava myös asian laadulle ja kiireellisyydelle sekä kiellon määräämisen ja määräämättä jättämisen vaikutuksille niin osapuolten kuin kuluttajienkin kannalta (kohta 7). Samassa päätöksessä on todettu, että väliaikaisen kiellon torjumisen edellytyksenä vertailevan mainonnan osalta voidaan pitää sitä, että elinkeinonharjoittajan on välittömästi kyettävä esittämään sellaiset perustelut ja näyttö mainonnassa esitetyn vertailun puolueettomuudesta, merkityksellisyydestä ja totuudenmukaisuudesta, ettei sitä ainakaan ilman tarkempaa selvittämistä voida pitää paikkansapitämättömänä tai harhaanjohtavana (kohta 6).

Asian arviointi

Asiassa on Kemin Matkailu Oy:n hakemuksen perusteella kysymys siitä, onko Polar Explorer Oy esittänyt turisteille tarkoitettuja risteilyjä koskevassa markkinoinnissaan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja tai väitteitä risteilyn tapahtumapaikasta ja käytettävän aluksen ominaisuuksista.

Kemin Matkailu Oy:n mukaan Polar Explorer Oy:n markkinointi on totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa ensinnäkin sen vuoksi, että markkinoinnissa käytetään Polar Explorer -nimisestä aluksesta termiä "jäänmurtaja" tai "icebreaker". Kemin Matkailu Oy:n mukaan kyseessä ei ole jäänmurtaja vaan hinaaja, jonka jääluokitus on 1 A. Kysymyksessä olevaan jääluokkaan kuuluu alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan jäänmurtajan avustamana. Kemin Matkailu Oy on lisäksi esittänyt, että Polar Explorer Oy:n risteilyt tapahtuvat Luulajan kaupungin edustan merialueella. Kemin Matkailu Oy:n mukaan Luulajan kaupunki ei kuulu maantieteellisesti tai hallinnollisesti Ruotsin Lappland-nimiseen maakuntaan, eikä Polar Explorer Oy voi näin ollen käyttää markkinoinnissaan termiä "Lappi" tai "Lapland".

Polar Explorer Oy on puolestaan esittänyt, että termiä "jäänmurtaja" tai "icebreaker" ei ole käytetty sen markkinoinnissa totuudenvastaisesti tai harhaanjohtavasti. Polar Explorer -alus pystyy tekemään kaiken sen, mitä Polar Explorer Oy on internetsivuillaan www.icebreaker.fi kertonut jäänmurtajista. Polar Explorerin jääluokitus 1 A on ilmoitettu sen internetsivuilla, eikä kyseisille sivuille tulevalle asiakkaalle ole voinut olla epäselvää, minkälainen alus on kyseessä. Polar Explorer ei ole joutunut perumaan risteilyjä liian paksun jääpeitteen takia. Hakijan aluksen Sampon jääluokitus on 1 A Super. Kysymyksessä olevaan jääluokkaan kuuluu alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa pääsääntöisesti ilman jäänmurtajan avustusta. Pohjanlahdella on alueita, joihin Polar Explorer tai Sampo eivät kumpikaan mene alueiden paksun jääpeitteen takia, joten näiltä osin alukset eivät eroa toisistaan. Kokonaisuuden kannalta olennaista on myös se, että asiakkaat pääsevät kellumaan pelastuspuvuissa hyiseen veteen. Ilmaisu "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland" kuvastaa sitä, että Polar Explorer ei ole ammattikäytössä oleva jäänmurtaja, vaan turistien kuljettamiseen tarkoitettu jäänmurtamiseen tarkoitettu alus.

Polar Explorer Oy on vielä esittänyt, että se toimii Ruotsin Lapissa, ja toimittanut markkinaoikeudelle Heart of Lapland -nimisen yhtiön edustajan allekirjoittaman asiakirjan siitä, mikä alue on katsottava Ruotsin Lapiksi. Asiakirjassa on todettu seuraavaa: "The destination Swedish Lapland consists of all municipalities in Norrbotten County plus the municipalities Skellefteå and Sorsele". Asiakirjassa esitetyn kartan mukaan myös Luulajan kaupunki kuuluu Ruotsin Lappiin.

Asianosaiset ovat esittäneet vastakkaisia käsityksiä ja todistelua siitä, onko jäänmurtajaa tarkoittavan termin "icebreaker" käyttö ollut totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa Polar Explorer -aluksella suoritettavien risteilyjen markkinoinnissa. Markkinaoikeus toteaa, että asianosaisten viittaamat jääluokat perustuvat alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005) 3 §:ään. Jääluokkien merkitys asiassa ja vastaajan Polar Explorer -aluksen ominaisuuksista esittämä sekä näitä koskeva todistelu tulevat tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei Kemin Matkailu Oy ole asian käsittelyn tässä vaiheessa esittänyt vaatimiensa kieltojen tueksi riittäviä perusteita siltä osin kuin kyse on termin "icebreaker" ja sitä vastaavan suomenkielisen termin "jäänmurtaja" käytöstä.

Siltä osin kuin kieltovaatimukset koskevat termin "Lappi" tai "Lapland" käyttöä, markkinaoikeus toteaa, että asianosaiset ovat esittäneet vastakkaisia käsityksiä ja todistelua siitä, harjoittaako Polar Explorer Oy toimintaansa Lapin alueella. Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja niitä koskeva todistelu tulevat myös tältä osin tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Kemin Matkailu Oy ole esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita myöskään siltä osin kuin kyse on termin "Lappi" tai "Lapland" käytöstä.

Väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset on edellä todetuin perustein hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Kemin Matkailu Oy:n väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 27.6.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen

 
Julkaistu 10.5.2017