MAO:416/16

Carement Oy > Suomen Kuntotekniikka Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - hyvän liiketavan vastaisuus - liikesalaisuuden oikeudeton hankkiminen ja käyttäminen

Diaarinumero: 2015/234
Antopäivä: 1.7.2016

HAKEMUS

Vaatimukset

Carement Oy (jäljempänä myös hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Suomen Kuntotekniikka Oy:tä (jäljempänä myös Kuntotekniikka tai vastaaja) 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista menettelyä hankkimalla, kopioimalla, käyttämällä, ilmaisemalla tai muutoin hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan ilman hakijan lupaa hakijan laatimia tarjousasiakirjoja tai muita hakijalle kuuluvia liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.

Lisäksi Carement Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Suomen Kuntotekniikka Oy:n korvaamaan sen:
- turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut 1.337,32 eurolla,
- oikeudenkäyntikulut 36.245,28 eurolla sekä
- asianosaiskulut 27.133,39 eurolla,
kaikki edellä mainitut määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Carement Oy ja Suomen Kuntotekniikka Oy ovat kilpailevia yrityksiä, joiden molempien toimialaan kuuluvat insinööritoimintaan liittyvät palvelut. Suomen Kuntotekniikka Oy:n nykyinen omistaja ja toimitusjohtaja A on aikaisemmin ollut Carement Oy:n palveluksessa aluepäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä, missä asemassa hänellä on ollut pääsy kaikkiin Carement Oy:n liiketoiminnan kannalta olennaisiin tietoihin, liikesalaisuuksiin ja teknisiin esikuviin ja ohjeisiin. A on sittemmin syksyllä 2012 irtisanoutunut Carement Oy:n palveluksesta ja perustanut Suomen Kuntotekniikka Oy:n.

A on työsuhteensa päätyttyä vienyt luvatta mukanaan Carement Oy:lle kuuluneita tarjousasiakirjoja, liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita, joita Kuntotekniikka on sittemmin hyödyntänyt liiketoiminnassaan. Jäljempänä kuvattavat menettelyt muodostavat ainoastaan esimerkin Kuntotekniikan sanotusta menettelystä. On nimittäin todennäköistä, että Kuntotekniikka on oikeudettomasti hyödyntänyt Carement Oy:n liikesalaisuuksiksi, teknisiksi esikuviksi ja ohjeiksi lukeutuvaa aineistoa muutoinkin.

Kuntotekniikan edellä tarkoitettu menettely on ollut ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin sekä toissijaisesti mainitun lain 4 §:n 1, 3 ja 4 momentin vastaista.

Lahden kaupungin kilpailutus

Lahden kaupungin kunnallistekniikan yksikkö on keväällä 2015 kilpailuttanut hankinnan, johon sekä Carement Oy että Kuntotekniikka ovat osallistuneet. Kuntotekniikan tarjoukseen sisältynyt alustava toiminta- ja laatusuunnitelma on selvästi laadittu merkittävässä määrin hyödyntäen ja jopa kopioiden Carement Oy:n tarjousasiakirjoja, jotka Carement Oy on laatinut aikaisemmin toteutettua Joensuun kaupungin kilpailutusta varten. Viimeksi mainitut asiakirjat ovat sisältäneet Carement Oy:n liikesalaisuuksia tai vähintäänkin teknisiä esikuvia ja ohjeita.

Kuntotekniikka on voittanut kyseisen Lahden kaupungin kilpailutuksen. Alustavalla toiminta- ja laatusuunnitelmalla on ollut kilpailutuksessa olennainen merkitys, koska 30 prosenttia hankinnan laadun arvioinnista on perustunut sanottuun suunnitelmaan.

Liikenneviraston kilpailutus

Carement Oy ja Kuntotekniikka ovat osallistuneet Liikenneviraston kunnossapidon selvityksiä koskeneeseen tarjouskilpailuun. Liikennevirasto on 18.2.2014 päivätyllä hankintapäätöksellään valinnut Kuntotekniikan tarjouksen puitejärjestelyn yhteen osioon. Kuntotekniikka on tässäkin tarjouskilpailussa oikeudettomasti hyödyntänyt useita Carement Oy:n aikaisemmin laatimia tarjousasiakirjoja. Viimeksi mainitut asiakirjat ovat sisältäneet Carement Oy:n liikesalaisuuksia tai vähintäänkin teknisiä esikuvia ja ohjeita.

Lapin ELY-keskuksen kilpailutus

Carement Oy ja Kuntotekniikka ovat osallistuneet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kilpailutukseen koskien hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistokoevalvontaa Lapin ELY-keskuksen alueella. Kuntotekniikka on sijoittunut tarjouskilpailussa Carement Oy:n jälkeen toiselle sijalle. Kuntotekniikka on tässäkin tarjouskilpailussa oikeudettomasti hyödyntänyt useita Carement Oy:n aikaisemmin laatimia tarjousasiakirjoja. Viimeksi mainitut asiakirjat ovat sisältäneet Carement Oy:n liikesalaisuuksia tai vähintäänkin teknisiä esikuvia ja ohjeita.

Menetelmäkuvaus

Kuntotekniikan kotisivulla on ollut "Väyläverkon syyperusteinen vaurioinventointi, menetelmäkuvaus" -niminen asiakirja. Kuntotekniikka on laatinut kyseisen asiakirjan kopioiden suoraan huomattavan osan Carement Oy:n aikaisemmin laatimasta asiakirjasta "Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus". Viimeksi mainittu asiakirja on sisältänyt Carement Oy:n liikesalaisuuksia tai vähintäänkin teknisiä esikuvia ja ohjeita.

VASTAUS

Vaatimukset

Suomen Kuntotekniikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Carement Oy:n hakemuksen. Suomen Kuntotekniikka Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Carement Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 31.709,24 eurolla ja asianosaiskulut 500 eurolla.

Perusteet

Suomen Kuntotekniikka Oy kiistää menetelleensä sopimattomasta menettelystä annetun lain 1 tai 4 §:n vastaisesti. Kuntotekniikan A:aa on Carement Oy:n palveluksessa ollessaan joko itse omalla ammattitaidolla ja kokemuksellaan luonut tai muutoin työtehtäviensä perusteella saanut ne hakemuksessa viitatut asiakirjat ja niissä olevat tiedot, joita Carement Oy väittää Kuntotekniikan oikeudettomasti hyödyntäneen. Mainittujen asiakirjojen sisältämä tieto on lisäksi ollut julkista ja alaan perehtyneelle itsestään selvää. Kuntotekniikka ei näin ollen ole oikeudettomasti hankkinut tai yrittänyt hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä myöskään oikeudettomasti käyttänyt tai ilmaissut näin hankkimaansa tietoa. Kyseisten asiakirjojen tai niiden sisältämän tiedon käyttäminen ei siten ole ollut hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta.

Carement Oy:llä ei ole ollut minkäänlaista väylien kunnonhallintaan liittyvää liiketoimintaa ennen kuin A on mennyt yhtiön palvelukseen töihin. Osaamisensa perusteella A on alkanut kehittää Carement Oy:lle esimerkiksi maatutka- ja rakenneanalyyseja sekä palkannut tuolloin avukseen ja koulutettavakseen muun muassa väylien kunnonhallintaan liittyvät maatutkaosaajat.

A on Carement Oy:n palveluksessa ollessaan luonut itse ne hakemuksessa viitatut tarjouskilpailuihin (Lahti, Liikennevirasto ja ELY-keskus) liittyneet asiakirjat, joita Carement Oy väittää Kuntotekniikan oikeudettomasti hyödyntäneen. Vähäisessä määrin mainitulta osin on ollut kyse asiakirjoista, joista A on saanut tiedon työnsä kautta ollessaan Carement Oy:n palveluksessa. Menetelmäkuvauksen tiivistelmän tekniset esikuvat A on luonut itse jo ennen kuin hän on edes aloittanut työskentelemään Carement Oy:n palveluksessa.

Irtisanouduttuaan Carement Oy:n palveluksesta A on luonnollisesti jatkanut oman osaamisensa sekä ammatillisten tietojensa ja taitojensa käyttämistä ja kehittämistä Suomen Kuntotekniikka Oy:ssä. Tällöin A on laatinut asiakirjoja, kirjoittamalla ne osittain uudestaan Carement Oy:n palveluksessa laatimiaan asiakirjoja apuna käyttäen sekä muokannut asiakirjoja Kuntotekniikan ja itse tekemänsä kehitystyön perusteella.

Lahden kaupungin kilpailutus

Lahden kaupungin kilpailutukseen liittyneeseen tarjouspyyntöön on sisältynyt valmis malli sisällysluettelosta. Viimeksi mainittu sisällysluettelo on vastannut A:n aikaisemmin Carement Oy:n palveluksessa työskennellessään Joensuun kaupungin kilpailutusta varten tekemän tarjouksen sisällysluetteloa. Lisäksi Lahden kaupungin kilpailutukseen liittyneeseen tarjouspyyntöön vastaaminen on edellyttänyt sisällysluettelon noudattamista.

Kysymyksessä olevassa Lahden kaupungin kilpailutuksessa tarjouksia on pyydetty syyperusteisesti. Syyperusteinen kunnonhallinta on A:n kehittelemä toimintatapa, jota on yritetty saada yleiseksi toimintamalliksi A:n työskennellessä Carement Oy:n palveluksessa.

Alustavassa toiminta- ja katusuunnitelmassa on kyse toiminnan kuvauksesta. Suunnitelma sisältää vain olemassa olevien faktojen ja niistä seuraavien toimien kuvausta. Nimensä mukaisesti kyse on alustavasta suunnitelmasta, joka kertoo ainoastaan sen, miten sen laatinut yritys toimii yleisellä tasolla.

Lahden kaupungin kilpailutuksen pisteytyksestä käy ilmi, että Kuntotekniikka ei ole käyttänyt tarjouskilpailussa mitään sellaista tietoa, joka olisi sisältänyt lain tarkoittamia Carement Oy:lle kuuluneita tai yleensäkään liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai ohjeita.

Liikenneviraston kilpailutus

Hakemuksessa puheena olevalta osin viitattujen suunnitelmien sanamuodoissa on sinänsä ollut yhtäläisyyksiä. Suunnitelmien asiallinen sisältö on kuitenkin poikennut toisistaan. Huomattava ero suunnitelmien pisteytyksessä osoittaa sen, että A on kertomallaan tavalla jatkanut oman osaamisensa sekä ammatillisten tietojen tai taitojensa kehittämistä Kuntotekniikan palveluksessa ollessaan. Liikenneviraston kilpailutus on ratkennut puhtaasti tarjoajien referenssien perusteella.

Lapin ELY-keskuksen kilpailutus

Kuntotekniikan tarjous on sisältänyt ELY-keskuksen kilpailutuksen osalta yleistä toiminnan kuvaamista. Koska Kuntotekniikan toiminnassa korostuu kehittämisnäkökulma kustannustehokkuuden puolesta, se on saanut tarjoushintansa matalaksi tietyllä tarjoukseen sisältyvällä työkalulla.

Menetelmäkuvaus

Hakemuksessa puheena olevalta osin viitattujen asiakirjojen taustalla oleva tieanalyysi on kehitetty jo 1990-luvun lopulla yhteistyössä Tielaitoksen kanssa. Tältä pohjalta on johdettu kaavat muun muassa vuonna 2000 valmistuneeseen tutkimusraporttiin koskien Rovaniemen kaupungin katuverkon kuntoanalyysiä, jota A on ollut mukana laatimassa. Siihen sisältyneet kuntoluokat ovat puolestaan olleet Kuntaliiton määrittelemiä. Edelleen kyseiseen tutkimusraporttiin ovat sisältyneet tuolloin laaditut tekniset kaavat, joita kehittämällä A on vienyt menetelmäkuvausta eteenpäin sekä Carement Oy:llä työskennellessään että sen jälkeen.

Carement Oy:n työntekijä on 12.12.2012 esitellyt Hämeenlinnassa projektikokouksessa katujen ja KLV-verkoston kuntokartoitusta. Kyseessä on ollut avoin tilaisuus, jossa on käyty läpi menetelmäkuvausta kaavoineen. Tilaisuuden lisäksi Carement Oy on toimittanut menetelmäkuvausta sähköisesti useassa eri yhteydessä useille eri tahoille. Carement Oy on esitellyt menetelmäkuvauksen mukaiset laskentakaavat julkisesti myös maaliskuussa 2013 päällystystoimialan päällystyskursseilla. Carement Oy:llä ei siten ole ollut salassapitotahtoa eikä tosiasiallista salassapitoa näiden tietojen suhteen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Carement Oy

1. Lahden kaupungin hankintapäätös 11.3.2015
2. Suomen Kuntotekniikka Oy:n alustava toiminta- ja laatusuunnitelma 13.2.2015 koskien Lahden kaupungin katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnonhallinnan palvelua 2011−2014
3. Carement Oy:n alustava toiminta- ja laatusuunnitelma koskien Joensuun kaupungin katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnonhallinnan palvelusopimusta
4. Carement Oy:n laatusuunnitelmamalli 11.12.2012 koskien ylläpidon (päällysteet ja tiemerkinnät) hankintapalveluiden puitesopimusta 2013–-2016
5. Carement Oy:n ja A:n välinen salassasopimus 29.12.2006
6. Lapin ulosottoviraston lasku 31.8.2015
7. Muistio turvaamistoimipäätöksellä Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä takavarikoidusta Carement Oy:lle toimitetusta aineistosta 26.8.2015.
8. Liikenneviraston hankintapäätös 18.2.2014
9. Luettelo takavarikoiduista asiakirjoista, joita Suomen Kuntotekniikka Oy on kopioinut ja/tai käyttänyt Liikenneviraston kilpailutuksessa
9.1. Carement Oy:n 26.6.2012 laatima asiakirja; Rovaniemen liikennetutkimus 2012, versio 1.0
9.2. Carement Oy:n 25.8.2009 laatima asiakirja; Projektisuunnitelma, Tiehallinnon aluevastaavan tukipalvelut; Oulu eteläinen, versio 1.1
9.3. Carement Oy:n 19.11.2009 laatima asiakirja; Toimintasuunnitelma, Turun tiepiirin suunnittelun ja asiantuntijapalvelun puitesopimus vuosille 2010−2013
10. Suomen Kuntotekniikka Oy:n tarjouksen 16.1.2014 sisältöosa/tarjouskirje
11. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen hankintapäätös 16.6.2014
12. Luettelo takavarikoiduista asiakirjoista, joita Suomen Kuntotekniikka Oy on kopioinut ja/tai käyttänyt ELY-keskuksen kilpailutuksessa
12.1. Carement Oy:n 1.8.2009 laatima asiakirja; Sisältöosa, Hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistokoevalvonta Lapin ja Oulun tiepiireissä 1.10.2009−30.9.2012 välisenä aikana
12.2. Carement Oy:n 26.6.2012 laatima asiakirja; Rovaniemen liikennetutkimus 2012, versio 1.0
12.3. Carement Oy:n 13.4.2012 laatima asiakirja; Projekti- ja laatusuunnitelma, sisältöosa, Jämsän kaupungin katujen kuntoarvion ja saneerausohjelman laatiminen, versio 0.5
12.4. Carement Oy:n 25.8.2009 laatima asiakirja; Projektisuunnitelma, Tiehallinnon aluevastaavan tukipalvelut, Oulu eteläinen, versio 1.1
13. Suomen Kuntotekniikka Oy:n tarjouksen laatuosa (B), hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistokoevalvonta Lapin ELY-keskuksen alueella 9.6.2014
14. Suomen Kuntotekniikka Oy:n väyläverkon syyperusteinen vaurioinventointi, menetelmäkuvaus - tiivistelmä 2015
15. Carement Oy:n Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus, versio 1.5/26.6.2012
16. Carement Oy:n sisäiseen selvitykseen kuulunut taulukko "Carement_kunnat_listaus.xlsx"
17. Carement Oy:n sisäiseen selvitykseen kuulunut taulukko "Kyselyn_tulokset_yhteenvetoa.xlsx"
18. Carement Oy:n kehittämistoimet 2012−2017
19. Carement Oy:n laatujärjestelmä
20. Carement Oy:n liiketoimintasuunnitelma 3.8.2011
21. Carement Oy:n tietoturvasuunnitelma
22. Carement Oy:n yritysanalyysi 2011, kehittämisohjelma
23. Alikonsulttisopimus 26.11.2012
24. Joensuun kaupungin katselmuspöytäkirja 6.7.2011

Suomen Kuntotekniikka Oy

1. Joensuun kaupungin tarjouspyyntö 27.5.2011 liitteineen
2. Sähköpostiviesti ja sen liite; Carement Oy:n alustava toiminta- ja laatusuunnitelma Joensuun kaupungille
3. Lahden kaupungin tarjouspyyntö 30.12.2014 liitteineen (alustava toiminta- ja laatusuunnitelma 1.11.2014, tarjouksen kiinteä- ja yksikköhintainen osa, palvelusopimusluonnos 30.12.2014)
4. Roadscanners Oy:n alustava toiminta- ja laatusuunnitelma 12.2.2015 Lahden kaupungille
5. Destia Oy:n tarjouksen laatuosa; alustava toiminta- ja laatusuunnitelma 12.2.2015 Lahden kaupungille
6. Sähköpostiviesti 3.3.2016; Lapin ELY-keskus ja sen liitteet, Rovaniemen liikennetutkimus 2012, Carement Oy:n tarjouksen sisältöosa ym.
7. Sähköpostiviesti ja Carement Oy:n projektisuunnitelma; Tiehallinnon aluevastaavan tukipalvelut, Oulu eteläinen
8. Sähköpostiviesti 4.3.2016 ja sen liite; Carement Oy:n tarjous liitteineen, Turun tiepiirin puitesopimus
9. Liikenneviraston muistio; tarjousvertailu 20.2.2014
10. Sähköpostiviesti; Lapin ELY-keskus ja sen liite, Carement Oy:n toiminta- ja laatusuunnitelma
11. Sähköpostiviesti 3.3.2016; Lapin ELY-keskus ja sen liitteet, Rovaniemen liikennetutkimus 2012, Carement Oy:n tarjouksen sisältöosa ym.
12. Sähköposti 3.3.2016; Jämsän kaupunki ja sen liitteet, tarjouspyyntö ja Carement Oy:n projekti- ja laatusuunnitelma, sisältöosa 13.4.2012
13. Sähköpostiviesti ja C projektisuunnitelma; Tiehallinnon aluevastaavan tukipalvelut, Oulu eteläinen
14. Tieanalyysi Misu-projektin loppuraportti
15. Tutkimusraportti Rovaniemen kaupungin katuverkon kuntoanalyysi Street Doctor -menetelmällä
16. Hämeenlinnan kaupunki; katujen ja KLV-verkoston kuntokartoitus, projektikokous 12.12.2012
17. Sähköpostiviestit 18.10.2012 (B) ja 7.6.2012 (C)
18. Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen päätös 29.2.2016
19. Sähköpostiviesti 10.5.2010 (D) ja sen liite excel Carement_kunnat_listaus 20. Sähköpostiviesti 9.11.2011 (JJ) ja sen liite Carement Oy:n kehittämistoimet
21. Sähköpostiviesti 18.3.2013 (JJ) ja sen liite laatujärjestelmä
22. Sähköpostiviesti 3.8.2011 (JJ) ja sen liite liiketoimintasuunnitelma
23. Sähköpostiviesti 27.1.2011 (E) ja sen liite yritysanalyysi 2011, kehittämisohjelma
24. Sähköpostiviesti 27.1.2011 (F) ja sen liite tietoturvasuunnitelma Carement Oy

Henkilötodistelu

Carement Oy

1. JJ, todistelutarkoituksessa
2. J-PL

Suomen Kuntotekniikka Oy

1. A, todistelutarkoituksessa
2. JT

MARKKINAOIKEUDEN TURVAAMISTOINTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Markkinaoikeus on 24.4.2015 antamallaan päätöksellä määrännyt todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla Carement Oy:n esittämästä hakemuksesta Suomen Kuntotekniikka Oy:tä kuulematta ulosottomiehen kopioimaan Suomen Kuntotekniikka Oy:n hallussa olevan sellaisen aineiston, jonka voidaan olettaa olevan peräisin Carement Oy:ltä, sekä edelleen määrännyt näin kopioidun aineiston jäämään sanotussa vaiheessa ulosottomiehen haltuun.

Markkinaoikeus on 7.7.2015 antamallaan päätöksellä kieltänyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla Suomen Kuntotekniikka Oy:tä väliaikaisesti 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta:
- sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n vastaista menettelyä kopioimalla, käyttämällä, ilmaisemalla tai muutoin hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan Suomen Kuntotekniikka Oy:n oikeudettomasti saamia hakijan laatimia tarjousasiakirjoja tai muita hakijalle kuuluvia liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.
- sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n vastaista menettelyä hankkimalla taikka käyttämällä tai ilmaisemalla Suomen Kuntotekniikka Oy:n jo oikeudettomasti saamia hakijan laatimien tarjousasiakirjojen sisältämiä tai muita hakijalle kuuluvia liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.

Kyseiset väliaikaiset kiellot on määrätty olemaan voimassa kunnes pääasiassa annetaan ratkaisu taikka asiassa toisin määrätään.

Edellä mainitun lisäksi markkinaoikeus on 7.7.2015 antamallaan päätöksellä määrännyt todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen erottelemaan Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä 13.5.2015 kopioituja tiedostoja sisältävästä ulkoisesta kovalevystä aineiston, jonka voidaan todeta olevan peräisin Carement Oy:stä, ja toimittamaan mainituin tavoin erotellusta aineistosta kopiot Carement Oy:lle.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Carement Oy on vaatinut, että Suomen Kuntotekniikka Oy:tä kielletään 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista menettelyä hankkimalla, kopioimalla, käyttämällä, ilmaisemalla tai muutoin hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan ilman hakijan lupaa hakijan laatimia tarjousasiakirjoja tai muita hakijalle kuuluvia liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.

2. Carement Oy:n kieltovaatimus on siten perustettu siihen, että Suomen Kuntotekniikka Oy olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan ilman Carement Oy:n lupaa yhtäältä Carement Oy:n laatimia tarjousasiakirjoja sekä toisaalta muita Carement Oy:lle kuuluneita liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita. Carement Oy on perustanut vaatimuksensa ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momenttiin sekä toissijaisesti mainitun lain 4 §:n 1, 3 ja 4 momentteihin.

Sovellettavat oikeusohjeet

3. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

4. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

5. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Pykälän 3 momentin mukaan joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista. Edelleen mainitun pykälän 4 momentin mukaan joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista.

6. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n esitöiden yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 114/1978 vp s. 14−15) on todettu, ettei liikesalaisuuden käsitettä voida täsmällisesti määritellä. Tunnusomaista liikesalaisuudelle on, että sillä tarkoitetaan seikkaa, jonka salassa pitämisellä on merkitystä sen yrityksen liiketoiminnalle, jonka hallussa liikesalaisuus on. Suojan piiriin kuuluvalta liikesalaisuudelta ei kaikissa tapauksissa edellytetä, että se on vain suppean piirin tiedossa. Liikesalaisuus voi olla esimerkiksi tunnettu kahdessa tai useammassa yrityksessä. Toisaalta kuitenkin edellytetään, että liikesalaisuudeksi katsottavan tiedon haltijan tulee osoittaa jonkin asteista aktiivisuutta liikesalaisuuden säilyttämiseksi.

Asian arviointi

7. Asiassa on riidatonta, että Carement Oy ja Kuntotekniikka ovat samalla alalla toimivia toistensa kilpailijoita. Edelleen asiassa on riidatonta, että A on aikaisemmin ollut Carement Oy:n palveluksessa aluepäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Sittemmin syksyllä 2012 A on irtisanoutunut Carement Oy:n palveluksesta ja perustanut Suomen Kuntotekniikka Oy:n, jonka omistaja ja toimitusjohtaja A edelleenkin on.

8. Edellä selostetulla tavalla Carement Oy:n kieltovaatimus on perustettu siihen, että Kuntotekniikka olisi menetellyt ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin sekä toissijaisesti mainitun lain 4 §:n 1, 3 ja 4 momentin vastaisesti hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan ilman Carement Oy:n lupaa yhtäältä Carement Oy:n laatimia tarjousasiakirjoja sekä toisaalta muita Carement Oy:lle kuuluneita liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.

9. Kuntotekniikka on markkinaoikeuden istunnossa viitannut siihen, että koska edellä selostettu todistelun turvaamista koskeva määräys on annettu ainoastaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n vastaisen menettelyn varalta, kyseisellä turvaamistoimella hankittuja Carement Oy:n asiakirjatodisteita 9.1−9.3, 12.1–12.4, 15 sekä 16−22 ei tulisi ottaa asiassa oikeudenkäyntiaineistona huomioon siltä osin kuin kysymys on hakemuksen perustamisesta väitteeseen Kuntotekniikan menettelyn mainitun lain 1 §:n 1 momentin vastaisuudesta.

10. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 17 §:n mukaan siltä osin kuin laissa ei ole toisin säädetty sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaiset markkinaoikeudelliset asiat, josta puheena olevassa asiassa on kyse, käsitellään markkinaoikeudessa soveltuvin siten kuin oikeudenkäymiskaaressa riita-asian käsittelystä säädetään.

11. Markkinaoikeus toteaa, että riita-asioiden käsittelyn osalta oikeusjärjestyksessämme lähtökohtana on pidetty niin sanotun vapaan todistelun periaatetta. Tämän on katsottu perinteisesti merkinneen sitä, että kaikki asiaan vaikuttavat todisteet tulee saada esittää oikeudenkäynnissä ja ovat siten hyödynnettävissä (ks. myös HE 46/2014 vp s. 29).

12. Edellä mainitun lähtökohdan on nyttemmin katsottava tulleen vahvistetuksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n otetuilla säännöksillä. Niiden mukaan todisteiden hyödyntämien on kielletty lähinnä mainitun pykälän 1 ja 2 momentin tilanteissa (todiste saatu kiduttamalla sekä itsekriminointisuojaan liittyvä hyödyntämiskielto). Sen sijaan mainitun pykälän 3 momentin mukaan muissa tapauksissa tuomioistuin saa lähtökohtaisesti hyödyntää lainvastaisestikin hankittua todistetta. Poikkeuksen viimeksi mainitusta muodostaa ainoastaan, jos hyödyntäminen vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet.

13. Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 46/2014 vp s. 92) on todettu, että kyseinen säännös on harkinnanvarainen. Lähtökohtana on kuitenkin todisteen hyödynnettävyys, mikä seuraa johdonmukaisesti vapaan todistelun periaatteesta. Lainvastaisesti hankittu todiste tulee kuitenkin jättää hyödyntämättä, jos siihen on painavat syyt.

14. Markkinaoikeus toteaa, että edellä viitatut Carement Oy:n asiakirjatodisteet on saatu markkinaoikeuden todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla määräämän takavarikon perusteella. Todisteita ei ole siten katsottava hankitun sen paremmin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 1 tai 2 momentin vastaisesti kuin myöskään 3 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti. Näin ollen perusteita mainittujen asiakirjatodisteiden jättämiselle ottamatta huomioon asiassa miltään osin ei ole.

Lahden kaupungin kilpailutus

15. Carement Oy ja Kuntotekniikka ovat osallistuneet Lahden kaupungin järjestämään katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnonhallinnan palvelua vuosille 2015−2017 koskeneeseen kilpailutukseen. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka osalta on hinnan ohella arviointikriteerinä käytetty laatuun liittyneitä tekijöitä. Lahden kaupunki on 11.3.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kuntotekniikan tarjouksen.

16. Carement Oy on esittänyt, että Kuntotekniikan tarjouksen liitteenä ollut "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma 13.2.2015" -niminen asiakirja on laadittu merkittävässä määrin hyödyntäen ja jopa kopioiden Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimistä asiakirjaa, jonka Carement Oy on laatinut aikaisemmin toteutettua Joensuun kaupungin kilpailutusta varten. Viimeksi mainittu asiakirja on ollut 14-sivuinen, jakautuen viiteen eri jaksoon, jakson 2 ollessa merkitty salaiseksi.

17. Kuntotekniikka on esittänyt, että edellä mainittujen asiakirjojen samankaltaisuuteen ei ole liittynyt mitään sopimattomasta menettelystä annetun lain vastaista. Kuntotekniikan esittämän mukaan sen olisi nimittäin ollut mahdollista laatia aivan identtinenkin asiakirja A:n erityisen ammattitaidon, alan yleisen tietämyksen ja julkisista lähteistä saatavan tiedon eli lähinnä edellä mainittujen kilpailutusten tarjouspyyntöaineiston perusteella.

18. Markkinaoikeus toteaa, että Kuntotekniikan puolelta on sinänsä myönnetty, että A:n lähtiessä Carement Oy:n palveluksesta ja perustaessa Kuntotekniikan A on vienyt mukaan Carement Oy:n aikaisia sähköpostiviestejä liitetiedostoineen. Yksi asiakirjoista, jonka A on vienyt Carement Oy:stä, on ollut edellä mainittu Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -niminen asiakirja. Asiassa on sinänsä riidatonta, että A on Carement Oy:n palveluksessa ollessaan ollut laatimassa viimeksi mainittua asiakirjaa.

19. Kysymyksessä olevaan Lahden kaupungin kilpailutukseen liittyen markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa pyydetty alustava toiminta- ja laatusuunnitelma on tullut tehdä Lahden kaupungin tarjouskilpailua varten laatimalle asiakirjapohjalle, joka on sisältänyt vaadittuja tietoja koskeneen otsikoinnin numeroineen. Siten kaikki tarjoajat ovat laatineet alustavan toiminta- ja laatusuunnitelmansa mainitun asiakirjapohjan otsikoinnin ja numeroinnin mukaisesti. Tarjoajat ovat luonnollisesti joutuneet näiden otsikoiden yhteydessä selostamaan sitä, millä tavoin tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattu palvelu tullaan toteuttamaan ja miten palvelun laadulliset vaatimukset tullaan täyttämään. Siten ne seikat, joiden on tullut sisältyä tarjoajilta pyydettyyn suunnitelmaan, ovat hyvin pitkälti määräytyneet jo tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella. Itse tarjotun palvelun tarkempaan kuvaamiseen liittyen on kuitenkin todettava, ettei tarjouspyyntöasiakirjojen voida sisältönsä puolesta katsoa olleen sellaisia, että olisi pidettävä todennäköisenä, että eri tarjoajat olivat yksin tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella voineet päätyä useiden kohtien osalta käytännössä täysin samansisältöiseen ja samasanaiseen palvelun kuvaamiseen suunnitelmissaan.

20. Markkinaoikeus toteaa, että Kuntotekniikan tarjoukseen sisältynyt alustava toiminta- ja laatusuunnitelma on useiden tekstikappaleiden osalta ja tietyltä osin jopa usean sivun osalta ollut sanasta sanaan identtinen edellä mainitun Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimisen asiakirjan jaksojen 1−5 osalta. Kuntotekniikan mainittuun suunnitelmaan on eräässä kohtaa sisältynyt myös viittaus ohjelmistoon, jota Carement Oy on oman tarjoamansa palvelun yhteydessä tarkoittanut käyttää, mutta jota Kuntotekniikan ei edes ole sen suunnitelman muun sisällön valossa ollut tarkoitus tarjoamansa palvelun yhteydessä edes käyttää.

21. Edellä esitetty huomattava yhdenmukaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Kuntotekniikka on sen tarjoukseen sisältyneen edellä mainitun alustavan toiminta- ja laatusuunnitelman laatimisessa hyödyntänyt edellä mainittua Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimistä asiakirjaa. Asiassa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultu A on kertonut, että hän olisi ulkomuististakin pystynyt laatimaan Kuntotekniikan suunnitelman samansisältöisenä kuin se nyt on tehty. Ottaen kuitenkin huomioon, että käytännössä samanlaista tekstiä on ollut yhteensä useita sivuja, markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua ole pidettävä uskottavana. Päinvastoin sitä, että Kuntotekniikka on hyödyntänyt mainittua Carement Oy:n suunnitelmaa suoraan teknisestikin kopioiden, on katsottava osoittavan edellä selostettu viittaus Carement Oy:n suunnitelmassa mainittuun ohjelmistoon.

22. Markkinaoikeudessa todistajina kuullut JJ ja J-PL ovat kertoneet, että tarjouskilpailuun osallistuvan tarjoajan on menestyäkseen osattava kuvata oma palvelunsa parhaalla mahdollisella tavalla. JJ:n ja J-PL:n kertoman mukaan Carement Oy:ssä oli vuosien ajan panostettu erityisesti tarjousten laadintaan ja tarjouslaskentaan, rahallisen panostuksen ollessa vuositasolla 40.000−50.000 euroa. Esimerkiksi edellä mainitun Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimisen asiakirjan kehittäminen oli vaatinut suurta panostusta.

23. JJ:n ja J-PL:n mukaan Carement Oy:n tarjousasiakirjoihin on ollut pääsy vain rajatulla työntekijäjoukolla. A oli kuulunut näihin, koska hän oli ollut aluepäällikkö ja johtoryhmän jäsen. Nyt puheena oleva Carement Oy:n suunnitelma oli nimenomaisesti haluttu pitää jakson 2 osalta luottamuksellisena, mistä myös A oli hyvin ollut tietoinen.

24. Markkinaoikeus katsoo, että Kuntotekniikan tarjouksensa liitteenä olleeseen alustavaan toiminta- ja laatusuunnitelmaan edellä mainitusta Carement Oy:n "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimisen asiakirjan jaksoista 1−5 kopioimat tekstit ovat koostuneet Carement Oy:n omaan kehitystyöhön ja tietotaitoon perustuneista ja omaa liiketoimintaansa varten kehitetyistä tiedoista. Yhtäältä kyse on ollut palvelun suorittamisen sisältöä koskeneista tiedoista ja toisaalta tavasta esittää palvelu tavalla, joka johtaisi menestymiseen tarjouskilpailuissa palvelun laatua koskevan arvioinnin osalta. Näiden laatiminen ei ole vaatinut vain vähäistä panostusta ja kehitystyötä. Mainituissa teksteissä ei voida katsoa olleen kyse myöskään yksinomaan alan yleiseen ammattitaitoon tai A:n erityisasiantuntemukseen liittyneistä tiedoista.

25. Kuten edellä on todettu, hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Markkinaoikeus katsoo, että menettelyn, jossa Kuntotekniikka on osana Lahden kaupungille antamaansa tarjousta käyttänyt Carement Oy:n edellä mainitusta "Alustava toiminta- ja laatusuunnitelma" -nimisestä asiakirjasta kopioituja tekstejä, joiden määrää ei voida pitää myöskään mitenkään vähäisenä, on katsottava olleen hyvän liiketavan vastaista. Kyseisen Suomen Kuntotekniikka Oy:n menettelyn puheena olevan Lahden kaupungin kilpailutuksen osalta on katsottava olleen sopimattomasta menettelyssä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaista ja Carement Oy:n kannalta sopimatonta.

26. Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa ei puheena olevalta osin ole tarpeen arvioida Suomen Kuntotekniikka Oy:n menettelyä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n perusteella.

Liikenneviraston kilpailutus ja Lapin ELY-keskuksen kilpailutus

27. Carement Oy ja Kuntotekniikka ovat osallistuneet myös Liikenneviraston kunnossapidon selvityksiä koskevaan kilpailutukseen sekä Lapin ELY-keskuksen kilpailutukseen koskien hoidon ja ylläpidon alueurakoiden pistekoevalvontaa Lapin ELY-keskuksen alueella. Molemmissa kilpailutuksissa tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka osalta on hinnan ohella arviointikriteerinä käytetty laatuun liittyneitä tekijöitä. Liikenneviraston kilpailutuksen osalta Kuntotekniikan tarjous on valittu yhdeksi toimittajaksi puitejärjestelyyn hankinnan yhden osa-alueen osalta 18.2.2014 tehdyllä hankintapäätöksellä, kun taas Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksen on voittanut Carement Oy:n tarjous, Kuntotekniikan tarjouksen sijoittuessa toiseksi.

28. Carement Oy on esittänyt, että Kuntotekniikan tarjouksen sisältöosa on molemmissa kysymyksessä olevissa kilpailutuksissa laadittu merkittävässä määrin hyödyntäen ja jopa kopioiden Carement Oy:n aikaisempia, vuosina 2009–2012 toteutettuja kilpailutuksia varten laatimia tarjousasiakirjoja, Liikenneviraston kilpailutuksen osalta tarjousasiakirjoja, jotka on esitetty Carement Oy:n asiakirjatodisteina 9.1–9.3, sekä Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksen osalta tarjousasiakirjoja, jotka on esitetty Carement Oy:n asiakirjatodisteina 12.1–12.4.

29. Kuntotekniikka on esittänyt, että edellä mainittujen asiakirjojen samankaltaisuuteen ei ole liittynyt mitään sopimattomasta menettelystä annetun lain vastaista. Kuntotekniikan esittämän mukaan sen olisi nimittäin ollut mahdollista laatia aivan identtisetkin asiakirjat A:n erityisen ammattitaidon, alan yleisen tietämyksen ja julkisista lähteistä saatavan tiedon perusteella.

30. Markkinaoikeus toteaa, että Kuntotekniikan puolelta on sinänsä myönnetty, että A:n lähtiessä Carement Oy:n palveluksesta ja perustaessa Kuntotekniikan A on vienyt mukaan Carement Oy:n aikaisia sähköpostiviestejä liitetiedostoineen. Asiakirjoja, joita A on vienyt Carement Oy:stä, ovat olleet muun ohella edellä mainitut Carement Oy:n asiakirjatodisteina 9.1–9.3 sekä 12.1–12.4 esittämät tarjousasiakirjat.

31. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että Kuntotekniikan tarjouksen sisältöosa on niin kysymyksessä olevan Liikenneviraston kilpailutuksen osalta kuin myös Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksen osalta sisältänyt useita tekstikappaleita, jotka ovat olleet identtisiä edellä mainittujen Carement Oy:n asiakirjatodisteina 9.1–9.3 sekä 12.1–12.4 esittämien tarjousasiakirjojen kanssa.

32. Edellä esitetty huomattava yhdenmukaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Kuntotekniikka on kysymyksessä olevien tarjousten laatimisessa hyödyntänyt edellä mainittuja Carement Oy:n tarjousasiakirjoja. Asiassa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultu A on kertonut, että hän olisi ulkomuististakin pystynyt laatimaan Kuntotekniikan tarjouksen samansisältöisenä kuin ne nyt on tehty. Ottaen kuitenkin huomioon, että käytännössä samanlaista tekstiä on ollut merkittävissä määrin, markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua ole pidettävä uskottavana. Lisäksi on huomattava, että mainitut Carement Oy:n tarjousasiakirjat eivät ole olleet yksin A:n laatimia ja että Carement Oy:n asiakirjatodisteena 12.1 esittämän tarjousasiakirjan laatimiseen A ei ollut osallistunut lainkaan.

33. Kuten edellä on selostettu, markkinaoikeudessa todistajina kuullut JJ ja J-PL ovat kertoneet, että tarjouskilpailuun osallistuvan tarjoajan on menestyäkseen osattava kuvata oma palvelunsa parhaalla mahdollisella tavalla. JJ:n ja J-PL:n kertoman mukaan Carement Oy:ssä oli vuosien ajan panostettu erityisesti tarjousten laadintaan ja tarjouslaskentaan, rahallisen panostuksen ollessa vuositasolla 40.000−50.000 euroa. Edelleen JJ:n ja J-PL:n kertoman mukaan Carement Oy:n tarjousasiakirjoihin on ollut pääsy vain rajatulla työntekijäjoukolla. A oli kuulunut näihin, koska hän oli ollut aluepäällikkö ja johtoryhmän jäsen.

34. Markkinaoikeus katsoo, että Kuntotekniikan tarjouksensa sisältöosaan niin kysymyksessä olevan Liikenneviraston kilpailutuksen osalta kuin myös Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksen osalta edellä mainituista Carement Oy:n tarjousasiakirjoista kopioimat tekstit ovat koostuneet Carement Oy:n omaan kehitystyöhön ja tietotaitoon perustuneista ja omaa liiketoimintaansa varten kehitetyistä tiedoista. Yhtäältä kyse on ollut palvelun suorittamisen sisältöä koskeneista tiedoista ja toisaalta tavasta esittää palvelu tavalla, joka johtaisi menestymiseen tarjouskilpailuissa palvelun laatua koskevan arvioinnin osalta. Näiden laatiminen ei ole vaatinut vain vähäistä panostusta ja kehitystyötä. Mainituissa teksteissä ei voida katsoa olleen kyse myöskään yksinomaan alan yleiseen ammattitaitoon tai A:n erityisasiantuntemukseen liittyneistä tiedoista.

35. Kuten edellä on todettu, hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Markkinaoikeus katsoo, että menettelyn, jossa Kuntotekniikka on osana kysymyksessä olevia tarjouskilpailuja varten antamiaan tarjouksia käyttänyt edellä mainituista Carement Oy:n tarjousasiakirjoista kopioituja tekstejä, joiden määrää ei voida pitää myöskään mitenkään vähäisenä, on katsottava olleen hyvän liiketavan vastaista. Kyseisen Suomen Kuntotekniikka Oy:n Liikenneviraston ja Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksiin liittyneen menettelyn on katsottava olleen sopimattomasta menettelyssä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaista ja Carement Oy:n kannalta sopimatonta.

36. Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa ei kysymyksessä olevalta osin ole tarpeen arvioida Suomen Kuntotekniikka Oy:n menettelyä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n perusteella.

Menetelmäkuvaus

37. Asiassa on riidatonta, että Kuntotekniikan kotisivuilla on ollut "Väyläverkon syyperusteinen vaurioinventointi, menetelmäkuvaus" -niminen asiakirja.

38. Carement Oy on esittänyt, että kyseinen asiakirja on laadittu kopioimalla suoraan huomattavilta osin Carement Oy:n aikaisemmasta vastaavasta asiakirjasta "Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus".

39. Kuten edellä on selostettu, Carement Oy:n käsillä oleva hakemus on perustettu siihen, että Suomen Kuntotekniikka Oy olisi menetellyt ensisijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin sekä toissijaisesti mainitun lain 4 §:n 1, 3 ja 4 momentin vastaisesti hyödyntämällä omassa liiketoiminnassaan ilman Carement Oy:n lupaa yhtäältä Carement Oy:n laatimia tarjousasiakirjoja sekä toisaalta muita Carement Oy:lle kuuluneita liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita.

40. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole Carement Oy:n toimesta esitetty selvitystä siitä, että edellä mainittua Carement Oy:n "Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus" -nimistä asiakirjaa olisi käytetty Carement Oy:n toimesta yhdessäkään tarjouskilpailussa. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, ettei kyseistä asiakirjaa voida pitää edellä selostetuin tavoin Carement Oy:n kieltovaatimuksessa viitattuna Carement Oy:n tarjousasiakirjana. Näin ollen puheena olevalta osin asiassa jää tarkasteltavaksi, onko Kuntotekniikan katsottava menetelleen edellä selostetulla tavalla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n vastaisesti.

41. Edellä mainitun Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirjan on sinänsä katsottava sisältäneen seikkoja, jotka ovat olleet varsin yleisesti alan ammattilaisen tiedossa niin sanotun MISU-projektin loppuraportin ja Roadscanners Oy:n tutkimusraportin (vastaajan asiakirjatodisteet 14 ja 15) perusteella. Vaikka viimeksi mainitut raportit ovat olleet sinänsä julkisia, markkinaoikeus katsoo, ettei yksinomaan mainittujen raporttien perusteella, ilman Carement Oy:n piirissä tehtyä panostusta ja kehitystyötä, olisi kuitenkaan ollut mahdollista päätyä juuri sellaiseen sisältöön ja esittämistapaan, joka on käynyt ilmi mainitusta Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirjasta.

42. Asiassa esitetyn mukaan Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirjan sisältämiä tietoja ja erityisesti Carement Oy:n piirissä kehitettyä syyperusteista lähestymistapaa on Carement Oy:n toimesta sinänsä esitelty ainakin Hämeenlinnan kaupungin järjestämässä projektikokouksessa joulukuussa 2012. Viimeksi mainitussa tilaisuudessa on kuitenkin katsottava olleen kyse suhteellisen rajoitetulle piirille järjestetystä tilaisuudesta, eikä esityksen ole myöskään näytetty olleen julkisesti saatavissa jälkeenpäin. Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirjaan sisältyneiden tietojen ei siten ole katsottava tulleen tätä kautta julkisiksi.

43. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitun Carement Oy:n "Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus" -niminen asiakirja on sisältänyt Carement Oy:n liikesalaisuuksia sopimattomasta menettelyssä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä tarkoitetuin tavoin.

44. Kuten edellä on selostettu, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa.

45. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu Carement Oy:n "Katuverkon kuntoarviointi - menetelmäkuvaus" -nimistä asiakirjaa koskeva tiedostokopio on havaittu edellä selostetun Kuntotekniikan tiloissa suoritetun takavarikon yhteydessä Kuntotekniikan hallusta. Kuntotekniikka ei ole kyennyt esittämään mitään hyväksyttävää perustetta kyseisen asiakirjan hallussapidolle. Kuntotekniikan on näin sanotulta osin katsottava menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin vastaisesti hankkimalla oikeudettomasti tietoa toisen liikesalaisuudesta.

46. Kuten edellä on selostettu, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 4 momentin mukaan joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista.

47. Kuntotekniikan on katsottava saaneen tiedon edellä mainittuun Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirjaan sisältyneistä Carement Oy:n liikesalaisuuksista A:lta, joka puolestaan on vienyt asiakirjan Carement Oy:stä työsuhteensa päätyttyä. Ottaen huomioon, että A on ollut Kuntotekniikan toimitusjohtaja, Kuntotekniikan on katsottava olleen tietoinen siitä, ettei A:lla ole ollut oikeutta ilmaista tietoja sille. Kun otetaan huomioon, että Carement Oy:n menetelmäkuvaus-asiakirja ja edellä mainittu Kuntotekniikan kotisivuilla ollut "Väyläverkon syyperusteinen vaurioinventointi, menetelmäkuvaus" -niminen asiakirja ovat olleet hyvin samankaltaiset ja paikoin jopa identtiset tekstiä, kaavioita ja kuvien sijoittelua myöten, markkinaoikeus katsoo, että Kuntotekniikka on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuin tavoin myös käyttänyt ja ilmaissut edellä mainittuja Carement Oy:n liikesalaisuuksia.

48. Näin toimiessaan Suomen Kuntotekniikka Oy:n on katsottava menetelleen myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 4 momentin vastaisesti.

49. Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa ei puheena olevalta osin ole tarpeen arvioida Suomen Kuntotekniikka Oy:n menettelyä enää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin perusteella.

Carement Oy:n asiakirjatodisteet 16–22

50. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevien Carement Oy:n asiakirjakirjatodisteiden 16–22 osalta on kyse Carement Oy:n piirissä laadituista asiakirjoista, joita koskevat tiedostokopiot on edellä selostetun takavarikon yhteydessä löytynyt Kuntotekniikan hallusta. Asiassa on riidatonta, että A on saanut kyseiset asiakirjat sähköpostien liitteinä Carement Oy:n palveluksessa olleessaan. Edelleen asiassa on riidatonta, että kyseiset asiakirjat ovat sisältäneet Carement Oy:n liikesalaisuuksia.

51. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole Carement Oy:n toimesta esitetty selvitystä siitä, että edellä mainittujen asiakirjatodisteiden mukaisia asiakirjoja olisi käytetty Carement Oy:n toimesta yhdessäkään tarjouskilpailussa. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo, ettei kyseisiä asiakirjoja voida pitää edellä selostetuin tavoin Carement Oy:n kieltovaatimuksessa viitattuna Carement Oy:n tarjousasiakirjana. Näin ollen puheena olevalta osin asiassa jää tarkasteltavaksi, onko Kuntotekniikan katsottava menetelleen edellä selostetulla tavalla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n vastaisesti.

52. Kuten edellä on todettu, asiassa on sinänsä riidatonta, että kysymyksessä olevat Carement Oy:n asiakirjatodisteet 16–22 ovat sisältäneet Carement Oy:n liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

53. Kuten edellä on selostettu, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa.

54. Edellä selostetuin tavoin kysymyksessä olevat Carement Oy:n asiakirjatodisteita koskevat tiedostokopiot on Kuntotekniikan tiloissa suoritetun takavarikon yhteydessä Kuntotekniikan hallusta. Kuntotekniikka ei ole kyennyt esittämään mitään hyväksyttävää perustetta kyseisten asiakirjojen hallussapidolle. Kuntotekniikan on näin sanotulta osin katsottava menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin vastaisesti hankkimalla oikeudettomasti tietoa toisen liikesalaisuudesta.

55. Kuten edellä on selostettu, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista. Mainitun pykälän 4 momentin mukaan puolestaan joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista.

56. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 tai 4 momentin vastaisen menettelyn yhtenä edellytyksenä on siten liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai teknisen ohjeen käyttäminen tai ilmaiseminen.

57. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole Carement Oy:n toimesta esitetty selvitystä siitä, että Kuntotekniikka olisi käyttänyt tai ilmaissut kysymyksessä olevien asiakirjatodisteiden mukaisia asiakirjoja. Asiassa on siten jo tämän johdosta katsottava jääneen näyttämättä, että Kuntotekniikka puheena olevalta osin olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun 4 §:n 3 tai 4 momentin vastaisesti.

Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

58. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta mainitun lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

59. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin mainitun lain 4 §:n säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka ilmaissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

60. Kuntotekniikan on edellä todettu menetelleen ensinnäkin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti Lahden kaupungin, Liikenneviraston ja Lapin ELY-keskuksen kilpailutuksiin liittyen. Kyseinen lainvastainen menettely on kiellettävä.

61. Lisäksi Kuntotekniikan on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin ja 4 momentin vastaisesti menetelmäkuvauksen osalta sekä mainitun lain 4 §:n 1 momentin vastaisesti Carement Oy:n asiakirjatodisteiden 16–22 osalta. Kuten edellä on selostettu, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan voi tulla kiellettäväksi ainoastaan mainitun lain 4 §:n vastainen liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai teknisen ohjeen käyttäminen tai ilmaiseminen. Näin ollen edellä todetun Kuntotekniikan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n vastaisen menettelyn nojalla kiellettäväksi voi tulla ainoastaan mainitun lain 4 §:n vastainen menettely menetelmäkuvaukseen liittyen.

62. Kielto on muotoiltu jäljempänä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Asiassa ei ole esitetty syitä sille, että kieltoa ei määrättäisi heti noudatettavaksi.

63. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on otettava huomioon velvoitetun maksukyky ja se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettavan kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava Carement Oy:n hakemuksessa vaaditun 50.000 euron määräisenä.

Oikeudenkäyntikulut

64. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

65. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

66. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi.

67. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

68. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 §:n mukaan mainitussa laissa tarkoitetusta turvaamistoimesta on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimista. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

69. Carement Oy on vaatinut ensinnäkin oikeudenkäyntikulujensa korvaamista asiamiehen palkkion osalta 33.900 eurolla ja kulujen osalta 2.345,28 eurolla, eli yhteensä 36.245,28 eurolla.

70. Kuntotekniikka on puolestaan esittänyt, että Carement Oy:n tulisi korvata osa sen oikeudenkäyntikuluista siinäkin tapauksessa, että kieltovaatimus joltakin osin hyväksyttäisiinkin, koska kiellon olisi voinut saada sopimallakin kokonaan ilman oikeudenkäyntiä. Joka tapauksessa asianosaisten tulisi Kuntotekniikan mukaan vastata omista kuluistaan.

71. Markkinaoikeus toteaa, että Carement Oy:n esittämä kieltovaatimus hyväksytään lukuun ottamatta sen perustamista Kuntotekniikan menettelyn sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 ja 4 momentin vastaisuuteen Carement Oy:n asiakirjatodisteiden 16–22 osalta. Ottaen kuitenkin huomioon, että sillä, miltä osin kieltovaatimusta ei hyväksytä, on ollut vain vähäinen merkitys asian kannalta, markkinaoikeus katsoo, että Carement Oy:llä on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 ja 3 §:n tarkoittamassa mielessä oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan.

72. Kiellon saadakseen Carement Oy:n on tullut laittaa vireille käsillä oleva asia vireille markkinaoikeudessa. Tähän nähden, eikä myöskään asian käsittelyn yhteydessä käytyjen sovintoneuvottelujen valossa, asiassa ei ole perusteita määrätä oikeudenkäyntikulujen korvausvastuusta edellä mainitusta poikkeavasti. Kuntotekniikka saa näin ollen pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

73. Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Carement Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ole osaksikaan katsottava koskevan tarpeettomia toimenpiteitä tai vaatimusta ole pidettävä muutoinkaan kohtuuttomana. Kuntotekniikka on näin ollen velvoitettava suorittamaan Carement Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

74. Carement Oy on vaatinut lisäksi asianosaiskulujensa korvaamista asiaan käytetyn ajan osalta 25.300 eurolla ja kulujen osalta 1.833,39 euroa eli yhteensä 27.133,39 eurolla.

75. Kuntotekniikka on esittänyt, että kyse ei ole ollut sellaisista asianosaiselle aiheutuneista kuluista, jotka voisivat oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n perusteella tulla korvattaviksi.

76. Markkinaoikeus toteaa Carement Oy:n asiamiehen esittäneen, että muun ohella takavarikoidun aineiston läpikäyminen päämiehen itsensä toimesta on johtanut käytännössä oikeudenkäyntikulujen jäämiseen pienemmäksi, kuin mitä olisi tapahtunut, jos aineisto olisi jouduttu käymään läpi asiamiehen toimesta. Asiassa suoritettu takavarikko huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevaan asiaan on liittynyt oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamaa työtä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:ssä tarkoitetuin tavoin. Sanottua työtä koskevan tarkemman selvityksen puuttuessa markkinaoikeus arvioi asianosaiskulujen määräksi ajankäytön ja kulujen osalta yhteensä 12.000 euroa.

77. Carement Oy on vielä vaatinut, että Kuntotekniikka velvoitetaan korvaamaan turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut 1.337,32 eurolla.

78. Markkinaoikeus toteaa, että turvaamistoimen hankkiminen on ollut tarpeen. Carement Oy on myös voittanut pääasian. Kuntotekniikka on siten velvollinen korvaamaan turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Suomen Kuntotekniikka Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa Suomen Kuntotekniikka Oy:
- edellä perustelukappaleissa 25 tai 35 kuvatulla taikka siihen rinnastettavalla tavalla käyttää tai muutoin hyödyntää elinkeinotoiminnassaan ilman Carement Oy:n lupaa Carement Oy:n tarjousasiakirjoihin sisältyneitä yksityiskohtaisia toiminta- ja laatusuunnitelmia, projektisuunnitelmia, palvelun sisältöä tai toimintaa koskevia suunnitelmia taikka muita niihin rinnastettavia suunnitelmia, tai
- käyttää tai ilmaisee Carement Oy:n liikesalaisuutena, teknisenä esikuvana tai teknisenä ohjeena pidettäviä tietoja, tietäen, että ne on oikeudettomasti hankittu tai ilmaistu.

Edellä mainittua kieltoa on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeuden 7.7.2015 Suomen Kuntotekniikka Oy:lle antama väliaikainen kielto raukeaa.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Kuntotekniikka Oy:n suorittamaan Carement Oy:lle korvauksena
- oikeudenkäyntikuluista palkkion osalta 33.900 euroa ja kulujen osalta 2.345,28 euroa, eli yhteensä 36.245,28 euroa,
- asianosaiskuluista ajankäytön ja kulujen osalta yhteensä 12.000 euroa, sekä
- turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista 1.337,32 euroa.
Kaikille edellä mainituille korvauksille on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Suomen Kuntotekniikka Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 28.9.2016