MAO:130/21

Asian tausta

Kuluttaja-asiamies on 23.10.2017 antamallaan päätöksellä asiassa KKV/271/14.08.01.02/2017 kieltänyt Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä 100.000 euron sakon uhalla vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa puhelinmarkkinoinnissa johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Hakemus

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus

1) tuomitsee kuluttaja-asiamiehen asiassa KKV/271/14.08.01.02/2017 23.10.2017 annetussa kieltopäätöksessä määräämän kiellon tehosteeksi asetetun 100.000 euron uhkasakon Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n maksettavaksi ja

2) kieltää Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä 150.000 euron sakon uhalla vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa puhelinmarkkinoinnissa käyttämästä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Perusteet

Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi (vaatimuskohta 1)

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on kuluttaja-asiamiehen 23.10.2017 määräämän kiellon jälkeen 26.2.–12.3.2019 menetellyt sitä velvoittavan kuluttaja-asiamiehen kiellon vastaisesti.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n puhelinmarkkinoinnissa puhelun aikana ei soittajan aloitteesta ole pyritty kuvaamaan yritystä Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab tai tekemään kuluttajalle selkoa siitä, millä tavoin soittajayritykseksi esittäytyvä Suomen Apteekki eroaa apteekkiluvan saaneista yrityksistä. Kuvaus yhtiön eroavaisuudesta apteekkiluvan saaneisiin yrityksiin ”suomen apteekki on suomalainen terveys- ja hyvinvointituotteiden jälleenmyyjä, meillä ei ole lääkemyyntiä” on tapahtunut markkinointipuhelussa liian myöhäisessä vaiheessa sen jälkeen, kun puhelinmyyjä on katsonut kuluttajan jo sitoutuneen tuotteen tilausta koskevaan sopimukseen. Joka tapauksessa edellä mainittu kuvaus ei ole vastannut yksiselitteistä ja selvästi ymmärrettävää ja havaittavaa tapaa kertoa siitä, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:llä on ollut mahdollisuus noudattaa määrätyn kiellon mukaista velvoitetta ja sen on tullut ymmärtää, että sen tekemät muutokset markkkinointipuhelujen sisältöön eivät ole olleet riittäviä kiellon rikkomisen välttämiseksi.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu 100.000 euron uhkasakko tulee tuomita maksettavaksi.

Kiellon määrääminen (vaatimuskohta 2)

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on menetellyt puhelinmarkkinoinnissaan edellä vaatimuskohdassa 1 kuvatulla tavalla. Tapa kuvailla yhtiötä on toistunut kaikissa puheluissa siinä määrin samalla tavalla, että sitä on pidettävä yhtiön käytäntönä ja yhteiseen ohjeistukseen perustuvana. Puhelun aikana yhtiöstä on käytetty nimitystä Suomen Apteekki.

Elinkeinonharjoittajan tulee huolehtia siitä, että sen markkinointi ei aiheuta sekaannuksen vaaraa muiden elinkeinonharjoittajien tai elinkeinonharjoittajia erottavien tunnusten kesken, mikäli tällä seikalla voi olla vaikutusta kuluttajan päätöksentekoon. Lisäksi elinkeinonharjoittajan tulee markkinoinnissa huolehtia siitä, että kuluttajalle ei synny virheellistä käsitystä elinkeinonharjoittajan ominaisuuksista tai siitä, mikä on tuotteita markkinoivan elinkeinonharjoittajan kaupallinen asema markkinoilla, mikäli tällä seikalla voi olla vaikutusta kuluttajan päätöksentekoon.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinoinnin toteuttamisessa ei ole pyritty välttämään harhaanjohtavan vaikutelman syntymistä sen suhteen, onko markkinointia toteuttava yhtiö lääkelaissa tarkoitettu apteekkiluvan saanut apteekki.

Apteekkitoiminta on lääkelaissa säädetty luvanvaraiseksi toiminnaksi. Vaikka apteekki-sanaa ei ole erikseen suojattu, apteekki-sanan käyttäminen markkinoinnissa antaa mielikuvan, että markkinointia Suomen Apteekki -nimellä harjoittava yritys on apteekkiluvan omaava lääkehuollon yksikkö.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n on antanut puhelinmarkkinoinnissa yrityksestä harhaanjohtavaa tietoa tavalla, joka on omiaan sekoittamaan yrityksen luvanvaraista apteekkitoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Tämä on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja päätyy ostamaan yritykseltä kulutushyödykkeen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi ostanut.

Markkinointipuhelujen ilmeisenä tarkoituksena on ollut herättää kuluttajan luottamus soittajaan käyttämällä puhelun alussa soittavasta yrityksestä nimeä Suomen Apteekki. Puheluissa viitataan lääketieteellisiin tutkimustuloksiin ja kerrotaan vitamiinien terveysvaikutuksista. Toteuttamistapa on kokonaisuutena arvioiden omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja jää heti puhelun alusta asti epätietoiseen tai virheelliseen käsitykseen soittajan edustaman yrityksen asemasta lääkelaissa tarkoitettuna luvan saaneena apteekkina.

Käyttämällä puhelinmarkkinoinnissaan nimeä Suomen Apteekki vastaaja on käyttänyt hyväksi sanaan apteekki yleisesti liittyvää luottamusta. Tällaisen markkinoinnin seurauksena kuluttaja sekoittaa yrityksen toiminnan luvanvaraista toimintaa harjoittaviin yrityksiin, ja on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Kuluttaja-asiamiehen näkökanta Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n kanssa pidetyssä tapaamisessa 5.12.2017 on ollut, että kuluttajalle ei saa markkinointipuhelun perusteella jäädä epäselväksi minkälaisen yrityksen kanssa kuluttaja asioi. Kuluttaja-asiamies ei ole kuitenkaan voinut määrätä siitä, millaisin täsmällisin sanamuodoin yhtiön markkinointiaan kiellon jälkeen toteuttaa.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinointi on ollut kuluttajia harhaanjohtavaa ja se on ollut omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan kaupalliseen ratkaisuun. Yhtiön menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sopimatonta menettelyä.

Vastaus

Vaatimukset

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kuluttaja-asiamiehen vaatimukset.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus mitätöi kuluttaja-asiamiehen asettaman vaatimuksen 1 perustana olevan markkinointikiellon oikeudellisesti perusteettomana.

Perusteet

Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi (vaatimuskohta 1)

Välttääkseen kalliin ja pitkän oikeusprosessin Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on hyväksynyt kuluttaja-asiamiehen 23.10.2017 määräämän kiellon. Kiellon jälkeenkin puhelinmarkkinointi on sinänsä ollut sallittua.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on käynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajien kanssa 5.12.2017 kiellon noudattamista koskevan keskustelun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kanta asiaan on tuolloin ollut se, että kiellon merkitys toteutuu, kun kuluttaja on kuullut puhelun aikana tiedon siitä, millaisen yrityksen kanssa asiakas asioi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tapaamisen jälkeen Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on lähettänyt kaikille myyntikumppaneilleen tarkan ohjeistuksen, jossa on vaadittu myyjiä jokaisessa myyntipuhelussa sanomaan asiakkaalle viimeistään tilauksen kertausvaiheessa, että Suomen Apteekki on vitamiinien ja terveystuotteiden verkkokauppa/jälleenmyyjä/tilauspalvelu eikä Suomen Apteekilla ole lääkkeiden myyntiä.

Yhtiö on noudattanut toiminnassaan sekä itse kiellon sisältöä että viranomaisen ohjeistusta ja neuvoja. Apteekki-sanan käyttö ei voi olla itsessään harhaanjohtavaa, sillä apteekki-sanaa ei ole suojattu markkinoinnissa ja sitä käytetään markkinoinnissa hyvin laajasti muiden kuin varsinaisten luvanvaraisten apteekkien toimesta.

Vaikka markkinaoikeus katsoisi, ettei yhtiö olisi noudattanut kieltoa, ei uhkasakkoa voitaisi tuomita maksettavaksi, koska kiellon noudattamatta jättämiselle olisi joka tapauksessa ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa järjestettyyn tapaamiseen perustuva syy.

Kiellon määrääminen (vaatimuskohta 2)

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:llä on ollut oikeus kayttää Suomen Apteekki -nimeä markkinointipuheluissa. Yhtiöllä on tavaramerkki Suomen Apteekki sekä verkko-osoitteet suomenapteekki.fi ja suomenapteekki.eu. Yhtiön virallinen nimi voi olla muukin kuin markkinoinnissa käytetty nimi.

Lääkelaki on asian kannalta merkityksetön. Lääkelaissa apteekilla tarkoitetaan lääkkeitä markkinoivaa lääkehuollon toimintayksikköä. Lääkelain säännökset eivät ole sovellettavissa Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:hen tai muihin apteekki-sanalla markkinoiviin yhtiöihin, joilla ei ole lääkelupaa, ja jotka markkinoivat muita tuotteita kuin lääkkeitä.

Lukuisat yhtiöt markkinoivat ravintolisiä ja vitamiineja Apteekki-sanalla, vaikka näillä yhtiöillä ei ole lääkelupaa. Apteekki-sanan käyttöä ei ole laissa suojattu eikä kyseessä olevaa Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinointia ole pidettävä harhaanjohtavana. Apteekki-sanan käyttö puhelinmarkkinoinnissa voisi mahdollisesti olla harhaanjohtavaa vain siinä tapauksessa, että Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab antaisi tarkoituksellisesti asiakkaan ymmärtää yrityksen olevan perinteinen apteekki, eikä kertoisi asiakkaalle mitään tarkemmin toiminnastaan.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab ei ole johtanut puhelinmarkkinoinnissaan asiakkaitaan harhaan eikä markkinointi ole siten ollut kuluttajansuojalain vastaista.

Todistelu

Asiakirjatodisteet

Kuluttaja-asiamies

1. Kuusi markkinointipuhelunauhoitetta ajalta 26.2.–12.3.2019 ja niiden litteroinnit
2. Kuluttaja-asiamiehen 23.10.2017 Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:lle määräämä kielto asiassa KKV/271/14.08.01.02/2017
3. Kuluttaja-asiamiehen 23.10.2017 määräämän kiellon perusteena oleva puhelunauhoite ja sen litterointi

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab

1. Oy Suomen Apteekkiyhtiön 3.11.2017 vastaus Kilpailu- ja kuluttajaviraston määräämään kieltoon ja ilmoitus, että yhtiö ei vastusta kieltoa
2. Taulukko Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:stä tulleista yhteydenotoista
3. Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n vastine Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 4.5.2019 kiellon valvomisesta (osittain salassa pidettävä)
4. Palaverimuistio 5.12.2017 tapaamisesta yhtiön ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä
5. Sähköpostiviestit 15.–16.11.2017 palaverin sopimisesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen kanssa
6. Huhti-toukokuussa 2019 vastaajan toimitusjohtajan ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä lähetetyt sähköpostiviestit

Markkinaoikeuden ratkaisu

Kuluttaja-asiamiehen määräämän kiellon mitätöimistä koskevan vaatimuksen tutkiminen

1. Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on vaatinut, että kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto mitätöidään.

2. Kysymyksessä olevan kiellon määräämisen ajankohtana voimassa olleen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:n 2 momentin (661/2012) mukaan kielto raukeaa, jos se, jota kieltomääräys koskee, ilmoittaa annetussa vähintään kahdeksan päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisesti tai Kilpailu- ja kuluttajavirastossa suullisesti vastustavansa kiellon määräämistä.

3. Markkinaoikeus toteaa, ettei Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab ole vastustanut kuluttaja-asiamiehen määräämää kieltoa edellä mainitussa kahdeksan päivän määräajassa. Siten kuluttaja-asiamiehen päätös on jäänyt pysyväksi ja asiassa esitetty vaatimus kiellon mitätöimisestä on jätettävä tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tausta, kysymyksenasettelu ja sovellettavat säännökset

4. Kuluttaja-asiamies on 23.10.2017 antamallaan päätöksellä asiassa KKV/271/14.08.01.02/2017 kieltänyt Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä 100.000 euron sakon uhalla vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa puhelinmarkkinoinnissa johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

5. Asiassa on ratkaistava onko Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab menetellyt kyseisen kiellon tai olennaisesti samansisältöisen markkinaoikeudessa vaaditun kiellon vastaisesti ja onko kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tuomittava maksettavaksi (vaatimus 1) ja määrättävä vaadittu kielto (vaatimus 2). Asiassa on ensijaisesti arvioitavana se, onko markkinointipuheluissa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrottu kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

6. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä säädetään muun ohella siitä, että markkinoinnissa ei saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään, että markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

7. Lääkelain 38 §:n mukaan kyseisessä laissa apteekilla tarkoitetaan lääkehuollon toimintayksikköä, jonka toimialaan kuuluvat lääkkeiden vähittäismyynti, jakelu ja valmistus sekä lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja palvelutoiminta.

8. Lääkelain 40 §:n 1 momentin mukaan apteekkiliikettä saa harjoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla (apteekkilupa). Apteekkilupa myönnetään tietyn apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Apteekkiliikettä ei saa harjoittaa muualla kuin tässä laissa tarkoitetussa apteekissa, sivuapteekissa, apteekin palvelupisteessä ja apteekin verkkopalvelussa.

Kysymyksessä oleva Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinointi

9. Kuluttaja-asiamies on asiakirjatodisteessaan 3 esittänyt 23.10.2017 määräämänsä kiellon perusteena olevan vastaajan markkinoinnissaan toteuttaman markkinointipuhelun. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisessä markkinointipuhelussa tuodaan D-vitamiinin markkinointia suorittavan henkilön taholta esiin markkinoivan tahon olevan Suomen Apteekki yksilöimättä markkinoivaa yhtiötä tarkemmin.

10. Kuluttaja-asiamies on asiakirjatodisteessaan 1 esittänyt kuusi vastaajan kuluttaja-asiamiehen määräämän kiellon jälkeen ajanjaksolla 26.2.2019–12.3.2019 toteuttamaa markkinointipuhelua.

11. Kaikissa edellä kohdassa 10 mainituissa markkinointipuheluissa markkinointia suorittanut henkilö on puhelun alussa kertonut soittavansa Suomen Apteekista, jolla on B12-vitamiinin kampanja menossa. Tämän jälkeen myyjä on esittänyt, että apteekista samoja vitamiineja haettaessa hinta on jopa 12 euroa kuukaudessa, ja ilmoittanut, että vastaajalla hinta on 30 prosenttia edullisempi. Asiakkaan päätettyä tehdä vitamiinitilauksen myyjä on kertonut käyvänsä läpi niin sanotun virallisen osuuden. Tässä vaiheessa keskeisenä sisältönä on ollut myyjän kertoma viesti siitä, että Suomen Apteekki on suomalainen terveys- ja hyvinvointituotteiden jälleenmyyjä, jolla ei ole lääkemyyntiä, vaan luontaistuotteita ja vitamiineja.

12. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on antanut puhelinmarkkinoinnissa yrityksestä harhaanjohtavaa tietoa tavalla, joka on omiaan sekoittamaan yrityksen luvanvaraista apteekkitoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Vaatimuksen 1 osalta on esitetty myös, että vastaajan on tullut ymmärtää, että sen tekemät muutokset markkkinointipuhelujen sisältöön eivät ole olleet riittäviä kiellon rikkomisen välttämiseksi. Vaatimuksen 2 osalta on esitetty lisäksi, että menettely on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja päätyy ostamaan yritykseltä kulutushyödykkeen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi ostanut.

13. Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on esittänyt vaatimuksen 1 osalta, että se on noudattanut toiminnassaan kiellon sisältöä ja viranomaisen ohjeistusta ja neuvoja. Vaatimuksen 2 osalta sillä on ollut oikeus kayttää Suomen Apteekki -nimeä markkinointipuheluissaan, eikä se ole johtanut puhelinmarkkinoinnissaan asiakkaitaan harhaan.

14. Markkinaoikeus toteaa edellä selostetulla tavalla kuluttaja-asiamiehen esittämissä puhelutallenteissa ilmenevän rakenne, jossa puhelun alussa markkinoija kertoo soittavansa Suomen Apteekista, hieman myöhemmin esittää vertailutietoa vastaajan ja apteekkien välisestä kyseessä olevien vitamiinien hinnoitteluerosta ja lopuksi esittelee vastaajan liiketoiminnan luonnetta muita kuin lääkkeitä markkinoivana yrityksenä.

15. Vastaaja on konkreettisesti omaa hintatasoaan apteekkien hintoihin vertaamalla luonut kuluttajalle mielikuvan, että ”Suomen Apteekki” ei ole tavallinen apteekkiyritys. Markkinoinnissa esitetty huomattava hintaero apteekissa myytäviin vastaaviin vitamiinituotteisiin on katsottava olleen omiaan vähentämään kuluttajan käsitystä vastaajan toimimisesta kuluttajan tyypillisesti muutoin käyttämien apteekkiliikkeiden tavoin. Kun kuluttajalle on vielä tuotu markkinointipuhelun lopuksi esiin, että ”Suomen Apteekki” on lääkemyynnin sijaan luontaistuotteita ja vitamiineja myyvä yritys, markkinoinnista ei kokonaisuutena arvioiden ole katsottava syntyvän käsitys vastaajan toimivan luvanvaraisesti apteekkina.

16. Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n on siten katsottavan tuoneen markkinointipuheluissa asiakkaille yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla esiin keskeisen sisällön vastaajan harjoittamasta liiketoiminnasta ilman, että keskivertokuluttajalle on voinut perustellusti muodostua käsitys, että kyseessä on lääkelaissa säännellystä apteekista tullut markkinointipuhelu. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kuluttajan ei voida katsoa tulleen muutoinkaan kuluttaja-asiamiehen esittämällä tavalla vastaajan markkinoinnin sisällön vuoksi harhaanjohdetuksi siten, että kuluttaja olisi sekoittanut vastaajan luvanvaraista apteekkitoimintaa harjoittaviin elinkeinonharjoittajiin.

17. Markkinaoikeus toteaa vielä, että kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 1 osalta asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinoinnin voidaan katsoa myös ilmentäneen sitä 5.12.2017 Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä käydystä keskustelusta esitettyä periaatetta, että kuluttajalle kerrotaan yksinkertaisella tavalla, millaisen yrityksen kanssa hän on tekemisissä.

18. Edellä todetun perusteella vastaajan ei voida katsoa rikkoneen kuluttaja-asiamiehen 23.10.2017 määräämää kieltoa tai antaneen kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, eikä vastaajan markkinointia ole pidettävä muutoinkaan kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna kuluttajien kannalta sopimattomana menettelynä. Kuluttaja-asiamiehen vaatimukset on näin ollen hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää tutkimatta Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n vaatimuksen kuluttaja-asiamiehen määräämän kiellon mitätöimisestä.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.6.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Jaakko Ritvala ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.