MAO:10/21

Hakemus

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Mezzoforte Oy:tä tarjoamasta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia kulutushyödykkeitä verkkokaupassa sellaisella ehdolla, että kuluttajalla ei ole etäsopimuksen peruuttamisoikeutta myyntimenetelmän huutokauppaluonteen vuoksi, kun sopimusta ei ole tehty kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamassa huutokaupan myyntimenetelmässä. Kiellon tehosteeksi tulee asettaa 100.000 euron uhkasakko.

Lisäksi kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Mezzoforte Oy:n 14 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ilmoittamaan Huutokaupat.com-verkkosivuilla, Helsingin Sanomat -sanomalehdessä ja sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla henkilökohtaisella tavalla kulutushyödykkeitä Huutokaupat.com-kaupasta ostaneille kuluttajille, että yhtiö on kuluttajansuojalain vastaisesti kieltänyt kuluttajilta kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeuden ja antamaan tämän ilmoituksen yhteydessä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat tiedot, määräajat ja ohjeet menettelytavoista. Ilmoituksen tulee täyttää myös muut hakemuksessa esitetyt sisältövaatimukset. Mezzoforte Oy:n tulee kohdistaa oikaisutoimenpide kuluttajiin, joilla ottaen huomioon kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 2 momentti on ajallisesti mahdollisuus käyttää peruuttamisoikeutta. Oikaisutoimen tehosteeksi tulee asettaa 500.000 euron uhkasakko.

Perusteet

Asian tausta

Verkkosivusto https://huutokaupat.com/ on rekisteröity Mezzoforte Oy:lle (jäljempänä myös Mezzoforte). Kyseisellä Huutokaupat.com-sivustolla tarjotaan Huutokaupat.com-kauppoina kuluttajien ostettavaksi muun muassa ajoneuvoja, pienkoneita, työkaluja, elektroniikkaa, kalusteita ja leluja. Verkkosivuilla myydään käytettyä ja käyttämätöntä tavaraa. Sivuston kautta kuluttajat voivat tehdä tarjouksia Mezzofortelle menettelyssä, jota kutsutaan verkkohuutokaupaksi.

Huutokaupat.com-palvelun käyttämiseen sekä palvelussa toteuttaviin kauppoihin sovelletaan Mezzoforten Huutokaupat.com-käyttöehtoja sekä käyttöehdoissa viitattuja muita ehtoja ja sopimuksia.

Mezzoforte on Huutokaupat.com-palvelussa myytävän tavaran myyjä silloin, kun kysymys on Huutokaupat.com-kaupoista. Tästä poikkeavat kahdenväliset kaupat ja muut erikseen palvelussa nimetyt ilmoitukset, kuten perinteiset huutokaupat. Palvelussa ilmoitetaan vuosittain noin 200.000 kaupasta, joista Huutokaupat.com-kauppoja on yli puolet. Kuluttaja-asiamiehen hakemus koskee vain Huutokaupat.com-kauppoja.

Huutokaupat.com-kaupoissa tavarat myydään pääsääntöisesti verkkosivuilla korkeimman tarjouksen määräajassa tehneelle kuluttajalle. Korkeimman tarjouksen tuotteesta verkossa tehnyt kuluttaja sitoutuu ostamaan tavaran.

Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen etämyyntisopimuksen tekemisestä. Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n pääsäännön mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus 14 päivän kuluttua.

Kuluttajalla ei ole kuitenkaan Mezzoforten Huutokaupat.com-myyntiehtojen mukaan kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta Huutokaupat.com-kaupoissa.

Menettely Huutokaupat.com-kaupoissa

Huutokaupat.com-käyttöehtojen mukaan tavaran myyntimenettelyn luonne käy ilmi verkkopalvelun tavaraa koskevasta ilmoituksesta tai ilmoituksessa viitatuista dokumenteista, joissa yksilöidään, käsitelläänkö kyseistä tavaraa koskevaa kaupankäyntiä Huutokaupat.com-kauppana vai käyttäjien välisenä kauppana.

Silloin, kun kaupankäynnissä on kysymys Huutokaupat.com-kaupasta, kaupankäynti tapahtuu siten, että Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aikaisemmalta omistajalta ja myy sen edelleen kuluttajalle verkkopalvelussa. Huutokaupat.com-kauppoihin sovelletaan Huutokaupat.com-kauppojen huutokauppaehtoja, ja jos myynti-ilmoituksessa niin todetaan, Huutokaupat.com-myyntiehtoja sekä Huutokaupat.com-käyttöehtoja. Huutokaupat.com-kaupat maksetaan aina Mezzoforten myyntitilille.

Mezzoforte on tarjonnut Huutokaupat.com-sivustollaan muun ohella autoa, jota koskevan ilmoituksen myyntiehdoissa on ilmoitettu myyntimenettelyn luonne ilmoittamalla "Tutustuthan tähän huutokauppaan sovellettaviin Huutokaupat.com-kauppojen huutokauppaehtoihin, sekä myyntiehtoihin ennen tarjouksen tekemistä."

Ennen ostamista ja tarjousten tekemistä kuluttajan tulee rekisteröityä Huutokaupat.com-palveluun. Tunnuksen tehtyään kuluttaja voi jättää tarjouksia haluamiinsa kohteisiin. Tarjoukset tehdään korotuksin Mezzoforten ilmoittamasta lähtöhinnasta ylöspäin.

Kuluttajan palvelussa tekemät tarjoukset ovat kuluttajaa sitovia, kunnes myyntimenettelyssä esitetään korkeampi hyväksytty tarjous. Jos kuluttajalla on korkein tarjous kaupankäynnin päättyessä, kuluttaja saa asiasta ilmoituksen sähköpostiinsa.

Huutokaupat.com-kaupoissa kuluttaja maksaa kauppahinnan verkkopankkimaksuna Mezzofortelle. Mezzoforte ei kuitenkaan aina hyväksy tehtyä korkeinta tarjousta. Osa tavaroista myydään eniten tarjoavalle, osassa tavaroita on hintavaraus. Hintavarauksen täyttyessä Mezzoforte sitoutuu myymään tavaran korkeimman tarjouksen tekijälle. Mikäli hintavaraus ei täyty, Mezzoforte pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Mezzoforte pyrkii ilmoittamaan korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä mahdollisimman nopeasti. Mikäli korkeinta tarjousta ei hyväksytä tai hylätä kahden arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, ei tarjous enää sido ostajaa.

Huutokaupat.com-kauppojen arviointi peruuttamisoikeuden kannalta

Mezzoforte on menetellyt kuluttajansuojalain vastaisesti tarjotessaan Huutokaupat.com-myyntimenettelyssä kuluttajille kulutushyödykkeitä ehdoilla, joiden mukaan niillä ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta. Huutokaupat.com-kauppoihin sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta, eivätkä ne kuulu mainitun 6 luvun 16 §:ssä säädettyjen peruuttamisoikeuden rajoitusten piiriin.

Mezzoforten on tullut ilmoittaa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajasta ja menettelyistä. Tätä Mezzoforte ei ole tehnyt.

Mezzoforten käyttämä sopimusehto, jonka mukaan ostajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta, on ollut kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin vastainen. Mezzoforten käyttämällä sopimusehdolla on siten perusteettomasti rajoitettu kuluttajan kuluttajansuojalain mukaista oikeutta etämyyntisopimuksen peruuttamiseen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun vastainen menettely rikkoo lain 2 ja 3 luvun säännöksiä.

Mezzofortea tulee kieltää jatkamasta lainvastaista menettelyään kuluttajansuojalain 6 luvun 25 §:n 1 momentin nojalla. Mezzoforte on toiminut myös kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisesti, kun se on käyttänyt kuluttajien kannalta kohtuutonta sopimusehtoa, joten menettely voidaan kieltää saman luvun 2 §:n 1 momentin perusteella. Viimesijainen peruste kiellolle on se, että Mezzoforte on markkinoinnissaan antanut kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 6 kohdan vastaisesti väärää tietoa peruuttamisoikeudesta ja siksi menetellyt markkinoinnissaan kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla kielletyllä tavalla.

Sopeutumisaikaa kiellon noudattamiseksi ei tarvita, koska Mezzoforte voi jo istunnon päätyttyä alkaa valmistautua mahdollisen kiellon vaatimiin toimenpiteisiin.

Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU (kuluttajaoikeusdirektiivi) on vahvistettu säännöt etäsopimusten yhteydessä annettavista tiedoista. Lisäksi direktiivissä on säädetty peruuttamisoikeudesta ja yhdenmukaistettu tiettyjä säännöksiä. Direktiivi on implementoitu 13.6.2014 voimaan tulleella kuluttajansuojalain muutoksella (1211/2013).

Direktiivin 16 artiklan k alakohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa säätää 9–15 artiklan mukaista peruuttamisoikeutta etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, jos kyse on julkisessa huutokaupassa tehdyistä sopimuksista.

Direktiivissä määritellyssä julkisessa huutokaupassa on kysymys myyntimenetelmästä, johon liittyy muun ohella avoin tarjouskilpailumenettely, huutokaupanpitäjä, huutokauppatilaisuus ja sitoutuminen tuotteen ostamiseen. Lisäksi kysymys on menettelystä, joka on joissain jäsenvaltiossa luvanvaraista.

Huutokaupan määritelmää ei ole sisällytetty kuluttajaoikeusdirektiiviin, vaikka sellainen on esitetty direktiiviehdotuksessa. Vaikka direktiiviehdotuksen mukaista huutokaupan määritelmää ei ole jätetty lopulliseen direktiiviin, on selvää, että huutokaupalla ja julkisella huutokaupalla on eroja. Muussa tapauksessa peruuttamisoikeuden rajoituksen piiriin jääviä huutokauppoja ei olisi rajattu nimenomaisesti julkisiin huutokauppoihin. Direktiiviehdotuksesta ilmenee direktiivin tarkoitus ja se, miten julkinen huutokauppa eroaa huutokaupasta.

Myös kuluttajansuojalain muutoksen esityöt ja aikaisemmin voimassa olleen lain esityöt viittaavat siihen, että lain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisella peruuttamisoikeuden poikkeuksella on tarkoitettu vain perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä.

Julkiseen huutokauppaan liittyy kuluttajaoikeusdirektiivin mukaan olennaisena osana huutokaupanpitäjä eli kolmas osapuoli. Huutokaupat.com-kaupoissa Mezzoforte ei ole huutokaupanpitäjä, kolmas osapuoli tai välittäjä. Mezzoforte on sopimusehtojen mukaan kaupan osapuoli eli tavaran myyjä.

Poikkeuksen piirissä on kaupankäyntitapa, johon kuuluu huutokauppatilaisuus säännöllisenä ja menettelyä määrittävänä piirteenä. Huutokauppatilaisuudella on olennainen merkitys, koska ilman sitä ei toteudu fyysinen paikan päällä osallistuminen. Kuluttajaoikeusdirektiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 24 on nimenomaisesti todettu, etteivät verkkohuutokaupat kuulu poikkeuksen piiriin. Sanamuoto "on mahdollisuus osallistua" viittaa siihen, että kuluttaja voi valita, osallistuuko hän etukäteen järjestettäväksi ilmoitettuun tilaisuuteen paikan päällä vai etävälineellä, kuten sähköisesti. Kysymys on kuluttajan osallistumistavan valinnasta, ei tilaisuuden järjestämisen valinnanvaraisuudesta.

Kaikki Mezzoforten Huutokaupat.com-kaupat toteutetaan sähköisellä alustalla. Kysymys on siis sähköiseen kaupankäyntiin keskittyvästä kaupankäyntitavasta ja verkkokaupasta. Mezzoforte ei ole järjestänyt huutokauppatilaisuuksia.

Mezzoforte on kuvaillut verkkosivuillaan sähköiseen kaupankäyntiin keskittyvää ja maailmanlaajuisesti uniikkia Huutokaupat.com-verkkopalvelua tavalla, joka ei vastaa yleistä käsitystä perinteisestä huutokaupasta, johon liittyy fyysinen huutokauppatilaisuus. Kaupankäyntiä Huutokaupat.com-kaupoissa ei voida pitää perinteiseen julkiseen huutokauppaan rinnastuvana.

Mezzoforten peruuttamisoikeudesta poikkeamiselle esittämistä perusteluista

Mezzoforte on esittänyt menettelynsä hyväksyttävyydelle seuraavia perusteluja.

Mezzoforten mukaan kuluttajalla on mahdollisuus tutustua kaupan kohteeseen etukäteen tavaran aikaisemman omistajan luona ennen tarjouksen tekemistä, koska tavaroiden aikaisemmat omistajat vastaavat kohteiden esittelystä potentiaalisille ostajille. Tällöin on mahdollista, että tutustumistilaisuus jää enemmänkin periaatteelliseksi kuin käytännön mahdollisuudeksi. Myytävänä olevaan tavaraan tutustuminen aikaisemman omistajan luona ei tarkoita kuitenkaan sopimuksen tekemistä julkisessa huutokaupassa Mezzoforten toimitiloissa. Tällaisessa tutustumismahdollisuudessa ei ole kysymys osallistumisesta julkiseen huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai palvelu. Näin ollen sillä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko yrityksen toiminnassa käytännössä kyse peruuttamisoikeuden rajoituksen piiriin kuuluvasta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamasta menettelystä.

Mezzoforten mukaan kuluttajalla on mahdollisuus tutustua kaupan kohteesta annettuihin tietoihin Huutokaupat.com-palvelussa. Kuitenkaan sillä, että Mezzoforte toteuttaa Huutokaupat.com-palvelun kauppailmoituksissa kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun säännösten edellyttämää tiedonantovelvollisuuttaan, ei ole merkitystä sen arvioinnissa, onko Mezzoforten toiminnassa käytännössä kysymys peruuttamisoikeuden rajoituksen piiriin kuuluvasta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamasta menettelystä.

Mezzoforten mukaan kuluttajalla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaisesti kaupankäyntiä koskevaan tilaisuuteen Mezzoforten toimitiloissa. Mezzoforte perustelee tätä sillä, että yhtiö nimeää pyydettäessä ajan ja paikan kaupankäyntiin osallistumiseksi yhtiön toimitiloissa, yhtiö varautuu järjestämään tarvittavat henkilö- ja toimitilaresurssit osallistumisen järjestämiseksi ja se ilmoittaa tästä mahdollisuudesta Huutokaupat.com-palvelussa. Lisäksi Mezzoforte on ilmoittanut, että kuluttajalla on tilaisuudessa mahdollisuus tehdä tarjouksia ja seurata tarjousten tekemistä reaaliaikaisesti ilman tarvetta oman henkilökohtaisen etäviestimen käyttöön. Yhtään kuluttajansuojalain tarkoittamaa huutokauppatilaisuutta ei ole toistaiseksi järjestetty.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetty peruuttamisoikeuden rajoitus liittyy kauppatapaan. Mainitun kohdan mukaisen poikkeuksen tarkoitus perustuu siihen, että kuluttaja voi julkiseen huutokauppatilaisuuteen fyysisesti paikan päällä osallistumalla nähdä tavaran ja tutustua siihen sekä muodostaa käsityksen tavaran arvosta tuona ajankohtana. Peruuttamisoikeuden tarkoitus on korvata kuluttajalle etäsopimuksen tekemisestä aiheutuva haitta myöntämällä tälle asianmukainen harkinta-aika, jonka kuluessa hänellä on mahdollisuus tutkia ja kokeilla ostettua tavaraa. Huutokaupat.com-kauppaan liittyvässä kaupankäynnissä Mezzoforten toimitiloissa kuluttajalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tavaran tutkimiseen ja kokeiluun välittömästi ennen ostotarjousten antamista. Huutokaupattava kohde on tavaran aikaisemman omistajan hallussa. Peruuttamisoikeuden rajoituksen edellytykset eivät täyty vain sillä, että kuluttajalle hänen pyynnöstään varataan mahdollisuus osallistua erilliseen huutokauppatilaisuudeksi kutsuttuun tilaisuuteen yhtiön toimitiloissa.

Mezzoforten mukaan Huutokaupat.com-palvelussa ei ole kysymys kuluttajaoikeusdirektiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 24 tarkoitetusta verkkoalustasta. Kuluttajaoikeusdirektiivissä tai kuluttajansuojalaissa ei ole määritelmää verkkoalustalle. Huutokaupat.com-palvelua on pidettävä Huutokaupat.com-kauppojen osalta verkkokauppana, eikä Huutokaupat.com-kauppoja voida pitää etämyyntisääntelyn soveltamisalapoikkeuksen tarkoittamana julkisena huutokauppana. Siksi palvelusta tavaran ostavan kuluttajan oikeutta etämyyntisopimuksen peruuttamiseen ei voida rajoittaa. Mezzofortella ei tosiasiassa ole julkisen huutokaupan prosessia vaan ainoastaan verkkopalvelu, joka toimii Huutokaupat.com-kaupoissa verkkokaupan tapaan.

Markkinointitoimen oikaisu

Mezzoforte on määrättävä toimittamaan vaadittu markkinointitoimen oikaisu, koska se on Mezzoforten menettelystä kuluttajille aiheutuvan ilmeisen haitan vuoksi tarpeellista. Oikaisumääräyksen antaminen on kohtuullista, koska se estää Mezzofortea saamasta hyötyä käyttämästään kuluttajansuojalain vastaisesta menettelystä. Riittävää on, että määrättävä oikaisu rajoittuu sellaisten tietojen antamiseen, joilla voidaan korjata suoritetusta menettelystä kuluttajalle mahdollisesti aiheutuva virheellinen käsitys.

Kuluttaja-asiamiehen vaatimus markkinointitoimen oikaisusta perustuu vuodessa keskimääräisesti tehtyjen Huutokaupat.com-kauppojen lukumäärään. Tavaroiden myyntihinnat ovat olleet kymmenistä euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Kuluttajat, jotka ovat ostaneet tavaran Mezzofortelta, eivät ole saaneet oikeita tietoja etäsopimuksen peruuttamisoikeudesta. On tärkeää saada kuluttajille tieto siitä, että etäsopimuksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta annetut tiedot eivät ole pitäneet paikkaansa.

Oikaisu tulee kohdistaa kuluttajiin, joille on ajallisesti mahdollista käyttää peruuttamisoikeuttaan. Markkinointitoimi tulee oikaista samaa viestinnän keinoa käyttäen ja samaan kuluttajaryhmään kohdistuen. Markkinointitoimen oikaisu tulee siten toimittaa Mezzoforten verkkosivujen etusivulla. Ollakseen tehokas oikaisun tulee olla myös henkilökohtainen ja kohdistua samaan jo tavaroita ostaneeseen kuluttajaryhmään. Siksi verkkopalvelusta tavaroita ostaneille kuluttajille tulee ilmoittaa oikaisusta henkilökohtaisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sähköisesti tai kirjeitse. Koska oikaisun toimittaminen verkkosivuilla ei välttämättä tavoita tavaroita jo ostaneita kuluttajia, eikä henkilökohtainen sähköinen viestikään välttämättä tavoita kaikkia kuluttajia, oikaisu tulee toimittaa lisäksi Helsingin Sanomissa julkaistavalla Mezzoforten kustantamalla tiedotteella.

Viestin sisällölle tulee asettaa vaatimuksia. Ollakseen tehokas oikaisua koskeva viesti tulee otsikoida ja muotoilla siten, että se ei ole sekoitettavissa Mezzoforten mainontaan tai muuhun kaupalliseen viestintään. Henkilökohtainen viesti tulee yksilöidä koskemaan kuluttajan tekemää ostosta. Oikaisua koskevaan viestiin ei saa liittää markkinointimateriaalia tai muuta kaupallista viestintää.

Oikaisuksi ei riitä pelkästään markkinaoikeuden päätöksestä tiedottaminen. Oikaisussa tulee nimenomaisesti yksilöidä kuluttajalle annettu väärä tieto ja se, mikä olisi ollut oikea tieto. Lisäksi tulee yksilöidä se, mihin toimenpiteisiin kuluttajalla on nyt halutessaan mahdollisuus.

Oikaisun tehosteeksi määrättävän sakon uhan tulee olla huomattava. Vaadittu uhkasakon määrä ei ole ylimitoitettu ottaen huomioon vuodessa tehtävien Huutokaupat.com-kauppojen määrä ja Mezzoforten liikevoitto, joka on ollut 4,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2017 ja 4,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2018.

Markkinaoikeus voi myös kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisen kiellon määrätessään kuluttajansuojalain 6 luvun 25 §:n 1 momentin nojalla velvoittaa kiellon saaneen elinkeinonharjoittajan toimittamaan saman lain 2 luvun 19 §:ssä tarkoitetun markkinointitoimen oikaisun, jota voidaan tehostaa uhkasakolla.

Siinä tapauksessa, että markkinaoikeus katsoo, ettei se voi määrätä Mezzofortea suorittamaan vaadittua markkinointitoimen oikaisua kuluttajansuojalain 6 tai 3 luvun mukaista kieltoa määrätessään, tulee Mezzoforten menettely todeta edellä esitetyllä tavalla myös kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten vastaiseksi, jolloin on selvää, että vaadittu kielto ja markkinointitoimen oikaisu voidaan määrätä.

Vastaus

Vaatimukset

Mezzoforte Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen. Jos kuluttaja-asiamiehen vaatima kielto määrätään, sille tulee joka tapauksessa asettaa 30 päivän sopeutumisaika sopimusehtojen muuttamisen vaatimien toimien vuoksi. Kuluttaja-asiamiehen vaatimus markkinointitoimen oikaisusta on hylättävä siinäkin tapauksessa, että kuluttaja-asiamiehen vaatima kielto määrätään. Siinä tapauksessa, että kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus ja vaatimus markkinointitoimen oikaisusta hyväksytään, oikaisutoimenpide tulee määrätä toteutettavaksi henkilökohtaisella tiedotteella, joka on lähetettävä kuluttajille sähköpostitse 45 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Muilta osin vaatimus markkinointitoimen oikaisusta on hylättävä.

Perusteet

Yleistä

Mezzoforten järjestämissä Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuista huutokaupoista, joihin kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Mezzoforte ei siten ole velvollinen myöntämään kuluttajille kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista oikeutta peruuttaa Huutokaupat.com-kauppojen yhteydessä tehtyjä etämyyntisopimuksia (niin sanottu huutokauppapoikkeus).

Asiassa ei ole kysymys kohtuuttomasta sopimusehdosta, tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä tai muuten sopimattomasta menettelystä. Mezzoforten menettely ei ole ollut omiaan vaikuttamaan kuluttajien ostopäätöksiin tai muuhun päätöksentekoon. Jos huutokauppapoikkeus soveltuu, mitkään kuluttaja-asiamiehen vaatimukset eivät voi menestyä.

Menettely Huutokaupat.com-kaupoissa

Kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa annetaan Huutokaupat.com-kauppojen mukaisesta myyntimenetelmästä puutteellinen ja yksinkertaistettu kuva. Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys perinteisen huutokaupan ja verkkoalustan välimuodosta, jossa yhdistyy perinteisen huutokaupan ja verkkohuutokaupan piirteitä. Ne poikkeavat olennaisesti tunnetuista verkkohuutokauppasovelluksista.

Mezzoforte on ottanut Huutokaupat.com-kauppoja koskevan myyntimenetelmän käyttöön elokuussa 2018. Tätä ennen Mezzoforte on toiminut yksinomaan Huutokaupat.com-sivuston käyttäjien välisen verkkohuutokaupan mahdollistavan palvelualustan ylläpitäjänä.

Huutokaupat.com-kaupoissa vuorovaikutuksessa keskenään ovat kaupan kohteen ilmoittaja, Mezzoforte ja kaupan kohteesta tarjouksia esittävät ostajat eli huutajat. Huutajina voivat toimia elinkeinonharjoittajat ja kaikki täysi-ikäiset kuluttajat, mutta ilmoittajina vain elinkeinonharjoittajat tai julkishallinnon toimijat, joilla on y-tunnus. Huutokaupat.com-kauppojen yhteydessä markkinoidaan myös rahoituksen kilpailutuspalveluita. Kilpailutuspalvelujen tarjoaja ei kuitenkaan itse rahoita kaupan kohdetta, eikä se ole osapuoli Huutokaupat.com-kaupoissa.

Rekisteröityminen Huutokaupat.com-sivuston kautta ei ole pakollista, jotta huutaja voi osallistua Huutokaupat.com-kauppoihin. Rekisteröityminen on pakollista vain siinä tapauksessa, että huutaja osallistuu Huutokaupat.com-kauppaan etäviestimellä Huutokaupat.com-sivuston kautta. Tunnistautuminen sen sijaan on aina pakollista, mutta henkilökohtaisesti osallistuttaessa huutajat tunnistautuvat henkilöllisyystodistuksella.

Huutokaupat.com-kauppojen ilmoittajat ja huutajat ovat sopimussuhteessa Mezzoforteen. Ilmoittaja hyväksyy Mezzoforten sopimusehdot ja hinnaston rekisteröityessään Huutokaupat.com-sivuston käyttäjäksi. Huutaja hyväksyy Mezzoforten sopimusehdot joko rekisteröityessään Huutokaupat.com-sivuston käyttäjäksi tai, jos huutaja osallistuu huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, vahvistamalla ehtojen hyväksymisen ennen huutokauppatilaisuuteen osallistumista.

Kaupankäyntitapoja on Huutokaupat.com-kaupoissa huutajien näkökulmasta kaksi: "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteet, joissa korkein tarjous on aina automaattisesti voittava, ja kohteet, joissa ilmoittajan tulee erikseen hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Valtaosa Huutokaupat.com-kaupoista toteutetaan "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteina eli ilman, että ilmoittaja erikseen hyväksyy tai hylkää korkeimman tarjouksen.

Mezzoforte ohjeistaa ja avustaa ilmoittajia ilmoitusten tekemisessä ja laatii niitä myös ilmoittajien puolesta. Huutokaupat.com-kauppaa koskevassa ilmoituksessa olevat tiedot perustuvat kuitenkin aina ilmoittajan määrittämiin seikkoihin. Mezzoforte ei määritä lähtöhintaa tai hinnankorotuksia. Viime kädessä ilmoittaja päättää, hyväksyykö vai hylkääkö se korkeimman tarjouksen kohteissa, jotka eivät ole "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteita. Mezzoforte välittää ilmoittajan päätöksen korkeimman tarjouksen tehneelle huutajalle.

Mezzofortella on sopimusehtojensa nojalla oikeus moderoida ilmoituksia ja puuttua kaupankäyntiin sen ollessa käynnissä. Ilmoittajilla ei ole kyseisiä oikeuksia "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteissa, eikä muissakaan kohteissa, jos niistä on annettu tarjouksia tai kaupankäynnin päättymiseen on aikaa alle vuorokausi.

Huutajat voivat tutustua Huutokaupat.com-kauppojen kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä kohteen ilmoittajan luona. Ilmoittajan ja Mezzoforten välisen sopimuksen mukaan ilmoittaja on velvollinen järjestämään huutajille mahdollisuuden tutustua kohteeseen henkilökohtaisesti. Tutustumismahdollisuutta myös käytetään.

Huutokaupat.com-kauppoihin huutajat voivat osallistua joko Huutokaupat.com-sivuston kautta tai henkilökohtaisesti Mezzoforten toimitiloissa, ellei kyseisen Huutokaupat.com-kaupan huutokauppatilaisuutta ole ilmoitettu järjestettävän toisaalla. Mezzoforte tiedottaa henkilökohtaisesta osallistumismahdollisuudesta Huutokaupat.com-sivustolla, sopimusehdoissaan ja kaikissa Huutokaupat.com-kauppoja koskevissa ilmoituksissa.

Huutajia ei ole osallistunut henkilökohtaisesti Huutokaupat.com-kauppojen huutokauppatilaisuuksiin. Mezzoforte ei kuitenkaan ole kieltäytynyt järjestämästä henkilökohtaista osallistumismahdollisuutta taikka perunut sellaisia huutokauppatilaisuuksia, joihin olisi jo henkilökohtaisesti ilmoittautunut huutajia. Mezzoforten tiedossa ei myöskään ole reklamaatioita tai palautteita siitä, että henkilökohtainen osallistuminen huutokauppatilaisuuteen ei olisi ollut mahdollista tai että se olisi ollut liian vaikeaa. Osallistumismahdollisuus on toteutunut siten jokaisen Huutokaupat.com-kaupan kohdalla.

Jos huutaja osallistuu Huutokaupat.com-kauppaan Huutokaupat.com-sivuston kautta, tarjousten jättäminen tapahtuu kuten hakemuksessa on kuvattu ja huutaja näkee kyseistä Huutokaupat.com-kauppaa koskevan ilmoituksen kohdalta, onko hänen tarjouksensa voittava. Lisäksi huutaja näkee, kun kohteelle mahdollisesti asetettu hintavaraus on ylitetty, sillä tällöin ilmoituksen kohdalla ilmestyy näkyviin symboli "Myydään eniten tarjoavalle". Tämän symbolin tarkoitus on kertoa huutajille, että kyseisen

Huutokaupat.com-kaupan kohdalla korkein tarjous on huutokaupan päättyessä aina automaattisesti voittava. Jos kyseistä symbolia ei ilmoituksen kohdalla näy, tarkoittaa se sitä, että myyjällä on oikeus hylätä tai hyväksyä korkein tarjous. Tämä seikka todetaan myös selkeästi kyseisessä ilmoituksessa.

Jos huutaja osallistuu Huutokaupat.com-kauppaan henkilökohtaisesti, tulee hänen ilmoittaa osallistumisestaan Mezzoforten asiakaspalveluun, joka on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Ilmoitus on tehtävä kaksi päivää ennen Huutokaupat.com-kaupan ilmoitettua päättymisaikaa tai viimeistään 12 tuntia ennen päättymisaikaa, jos kyseisen Huutokaupat.com-kaupan kesto on alle kaksi vuorokautta.

Mezzoforte on suunnitellut ja laatinut kattavat sisäiset ohjeistukset ja menettelytavat, joiden mukaan kuluttajien henkilökohtainen osallistuminen Huutokaupat.com-kauppoihin toteutetaan, ja valmistautunut tilanteisiin, joissa huutajat osallistuvat henkilökohtaisesti huutokauppatilaisuuteen. Mezzoforten toimitiloissa on järjestetty yksi huutokauppatilaisuus kuluttaja-asiamiehen edustajalle.

Kun huutaja on ilmoittanut osallistuvansa Huutokaupat.com-kaupan huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, Mezzoforten asiakaspalvelu toimittaa hänelle etukäteen ohjeet tilaisuuteen saapumiseksi.

Kun huutaja saapuu Mezzoforten toimitiloissa pidettävään huutokauppatilaisuuteen, Mezzoforten henkilökunta ohjaa hänet neuvotteluhuoneeseen, jossa huutokauppatilaisuus pidetään ja jossa kyseistä Huutokaupat.com-kauppaa koskeva ilmoitus on heijastettuna videotykillä valkokankaalle. Lisäksi huutajalle jaetaan numerolätkä, jonka nostamalla hän voi tehdä tarjouksia. Korkeimman tarjouksen tekijä vahvistetaan heti huutokauppatilaisuuden päätyttyä.

Jos korkeimman tarjouksen tehnyt huutaja on osallistunut Huutokaupat.com-kauppaan etäviestimellä ja kyse on "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteesta, hän saa heti kaupankäynnin päätyttyä sähköpostiinsa Mezzofortelta ilmoituksen voittavan tarjouksen hyväksymisestä sekä kauppahintaa koskevat maksuohjeet. Jos päättyneessä Huutokaupat.com-kaupassa ei ole kyse "Myydään eniten tarjoavalle" -kohteesta, Mezzoforte toimittaa ilmoittajalle tiedon huutokaupan päättymisestä ja korkeimmasta tarjouksesta. Ilmoittajalla on tämän jälkeen kaksi päivää aikaa hyväksyä tai hylätä tarjous. Mezzoforte vahvistaa tarjouksen hyväksymisen tai hylkäämisen korkeimman tarjouksen tehneelle huutajalle tämän jälkeen erikseen. Mediaani-aika tarjouksen hyväksymis- tai hylkäämisvahvistukselle on tällaisten kohteiden osalta vain hieman yli tunnin.

Jos Huutokaupat.com-kaupan kohteesta ei anneta yhtään tarjousta, huutokauppa päättyy automaattisesti. Ilmoittaja on kuitenkin tällöinkin velvollinen maksamaan Mezzofortelle etukäteen määritetyn ilmoituspalkkion Huutokaupat.com-kaupan järjestämisestä. Jos kaupat syntyvät, Mezzoforten ilmoittajalta veloittaman palkkion suuruus määrittyy lopullisen kauppahinnan mukaan.

Sopimus Huutokaupat.com-kaupan kohteen myynnistä Mezzofortelta huutajalle syntyy, kun Mezzoforte on ilmoittanut hyväksyvänsä huutajaa sitovan tarjouksen. Huutajalla on pääsääntöisesti kaksi päivää aikaa maksaa kauppahinta Mezzofortelle. Kun voittavan tarjouksen tehnyt huutaja on maksanut kauppahinnan Mezzofortelle, Mezzoforte vahvistaa ilmoittajalle ostaneensa kaupan kohteen ilmoittajalta ja toimittaa ilmoittajalle kauppakirjan kaupan kohteesta. Samanaikaisesti Mezzoforte toimittaa voittavan tarjouksen tehneelle huutajalle kuitin kauppahinnan maksusta ja kauppakirjan kaupan kohteesta.

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ilmoittajalta Mezzofortelle ja Mezzofortelta huutajalle vasta, kun huutaja on maksanut kauppahinnan. Käytännössä Mezzoforte on kohteen omistaja vain sekunnin murto-osan, sillä edellisessä kappaleessa mainitut vahvistukset suoritetaan automaattisesti.

Huutokaupat.com-kaupoissa kaupankäynti ei siten tapahdu yksinomaan Mezzoforten "verkkopalvelussa". Mezzoforten järjestämiin Huutokaupat.com-kauppoihin on mahdollista osallistua muutenkin kuin etäviestimellä ja kauppahinta on mahdollista maksaa myös esimerkiksi laskulla. Lisäksi Huutokaupat.com-kaupoissa huutajilla on mahdollisuus tutustua kaupan kohteeseen henkilökohtaisesti.

Huutokaupat.com-kauppojen vertaaminen muihin huutokauppoihin

Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys uudenlaisesta toimintamallista, joka poikkeaa monista tunnetuista verkkohuutokaupoista. Huuto.net- tai eBay-verkkoalustoilla käytävissä huutokaupoissa verkkoalustojen ylläpitäjät eivät ole osapuolina huutokaupoissa. Kyseisten verkkoalustojen ylläpitäjät eivät myöskään tarjoa henkilökohtaista mahdollisuutta osallistua huutokauppoihin, eivätkä ne velvoita ilmoittajia esittelemään kohteita kuluttajille henkilökohtaisesti.

Mezzoforten tavoite Huutokaupat.com-kaupoissa on ollut luoda uudenlainen myyntimenetelmä, jossa kaikki osapuolet voivat luottaa kaupankäyntiprosessin toimivuuteen ja laadukkuuteen Mezzoforten toimiessa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välissä huutokauppojen järjestäjänä, joka on myös vastuussa siitä, että kuluttajan ostama tavara tai palvelu vastaa siitä annettuja tietoja. Mezzoforte on saanut reklamaatioita alle yhdessä prosentissa kaikista toteutuneista Huutokaupat.com-kaupoista.

Huutokaupat.com-kaupoissa kuluttajien käytettävissä oleva aika huutokaupan kohteeseen tutustumiseen on usein pidempi kuin joissain perinteisissä huutokaupoissa, joissa kohteet ovat tutustuttavissa päivää ennen huutokauppatilaisuutta ja huutokauppapäivänä esimerkiksi tyypillisesti vain tunnin ajan ennen huutokauppatilaisuuden alkua. Koronavirusepidemian vuoksi vallitsevat poikkeusolosuhteet ovat myös johtaneet siihen, että edes perinteisissä huutokaupoissa kohteet eivät ole olleet aina fyysisesti ostajien tutustuttavissa.

Perinteisissä fyysisesti järjestettävissä huutokauppatilaisuuksissa kaupan kohde ei ole aina läsnä ja ostajien tutustuttavissa itse huutokauppatilaisuuden aikana. Perinteisissä huutokaupoissa kohteet ovat lähtökohtaisesti tutustuttavissa ennen huutokauppatilaisuuden alkua, eivät enää itse huutokauppatilaisuuden ollessa käynnissä.

Perinteisissä huutokaupoissa, varsinkin sellaisissa, joissa huutokaupanpitäjät myyvät kolmansien osapuolten omistamia kohteita, ostajien ei useimmiten ole mahdollista tavata ja haastatella kohteen myytäväksi ilmoittanutta tahoa, jonka tiedot kohteesta ovat parhaimmat. Huutokaupat.com-kaupoissa sen sijaan Mezzoforte on edellyttänyt elinkeinonharjoittajien tarjoavan huutajille mahdollisuuden tutustua kohteeseen henkilökohtaisesti.

Huutokaupat.com-kaupat muistuttavat kuitenkin monessa suhteessa perinteisiä huutokauppoja.

Ensinnäkin monet perinteiset huutokaupat sallivat kohteen maksun jälkikäteen. Myös Huutokaupat.com-kaupoissa voittavan tarjouksen tehneellä huutajalla on kaksi päivää aikaa maksaa kohde.

Toiseksi useat perinteiset huutokaupat myyvät kohteita toimeksiantoina ja myyjien valtuutuksella. Myyjät voivat perinteisissä huutokaupoissa asettaa kohteille myös hinnan, jota huutokaupassa ei saa alittaa. Huutokaupan jälkeen huutokaupanpitäjä päättää sopimuksen kaupan kohteen myynnistä ostajalle ja perii kauppahinnan. Näin toimitaan myös Huutokaupat.com-kaupoissa.

Kolmanneksi perinteisissä huutokaupoissa kohteen myytäväksi ilmoittautunut taho ei voi perua myyntitoimeksiantoaan tai tätä oikeutta on ainakin rajoitettu. Näin on myös Huutokaupat.com-kaupoissa.

Neljänneksi Huutokaupat.com-kauppoja ei voida pitää perinteisistä huutokaupoista poikkeavina myöskään kohteen omistamisen ja myynnin osalta, sillä tietyt huutokaupat myyvät perinteisten huutokauppojensa kautta tavaroita, jotka ne ovat hankkineet omistukseensa aiemmin. Ne toisin sanoen toimivat samanaikaisesti kuluttajiin nähden sekä huutokaupanpitäjinä että myyjinä.

Oikeudellinen arvio

Mezzoforten järjestämät Huutokaupat.com-kaupat täyttävät kaikki kuluttajansuojalain ja kuluttajaoikeusdirektiivin edellytykset huutokauppapoikkeuksen soveltamiseksi.

Ehdotus kuluttajaoikeusdirektiiviksi ei vastaa voimaan saatettua kuluttajaoikeusdirektiiviä. Siten asiassa ei tule arvioida sitä, onko Huutokaupat.com-kaupoissa kysymys direktiiviehdotuksen mukaisesta huutokaupasta, eikä huutokaupanpitäjän tai huutokauppatilaisuuden käsitteitä tule tulkita direktiiviehdotuksen kautta. Ratkaisevaa on, täyttävätkö Huutokaupat.com-kaupat lopullisen kuluttajaoikeusdirektiivin julkisen huutokaupan määritelmän.

Kuluttajaoikeusdirektiivin 4 artiklan mukaisesti direktiivistä poikkeavien merkityssisältöjen antaminen huutokauppapoikkeukselle ei ole sallittua, koska direktiivillä on harmonisoitu huutokauppapoikkeuksen sisältö. Tämän vuoksi asiassa ei tule arvioida sitä, onko Huutokaupat.com-kaupoissa kysymys "perinteisestä huutokauppatilaisuudesta", joka käsite esiintyy kuluttajansuojalain esitöissä. Joka tapauksessa niin sanottujen perinteisten huutokauppojen käytännöt vaihtelevat keskenään, eikä ole olemassa yhtä sellaista "perinteisen" huutokaupan toteuttamistapaa, joka voitaisiin asettaa vertailukohdaksi.

Kuluttajansuojalaki ja kuluttajaoikeusdirektiivi edellyttävät kuluttajille vain mahdollisuutta osallistua Huutokaupat.com-kauppoihin henkilökohtaisesti. Tämä edellytys täyttyy Huutokaupat.com-kaupoissa. Mezzoforte on tiedottanut henkilökohtaisesta osallistumismahdollisuudesta näkyvästi, ja Mezzoforte on lisäksi laatinut sisäiset ohjeet ja menettelytavat henkilökohtaisen osallistumisen järjestämiseksi. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, käyttävätkö kuluttajat todellisuudessa tätä mahdollisuutta, tai että henkilökohtainen osallistuminen edellyttää huutajilta etukäteisilmoitusta. Henkilökohtainen osallistumismahdollisuus Huutokaupat.com-kauppoihin on kuluttajan kannalta todellinen, ja henkilökohtainen osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.

Mezzofortella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, osallistuvatko kuluttajat lopulta Huutokaupat.com-kauppaan henkilökohtaisesti vai etäviestimellä. Mezzoforte kuitenkin tarjoaa aina molemmat osallistumistavat kuluttajille, ja se on lain mukaan riittävää.

Kuluttajaoikeusdirektiivistä tai kuluttajansuojalaista ei voida johtaa vaatimusta, jonka mukaan huutokauppapoikkeus koskisi vain perinteisiä huutokauppoja tai tietynlaisia huutokauppatilaisuuksia. Oikeusohjeissa ei henkilökohtaisen osallistumismahdollisuuden lisäksi aseteta mitään muita vaatimuksia itse huutokauppatilaisuudelle. Näin ollen kuluttaja-asiamiehen väitteet siitä, että kuluttajaoikeusdirektiivin tarkoittaman huutokauppatilaisuuden tulisi olla sellainen, jonka järjestämisajankohta ja -paikka on ennalta ilmoitettu, jossa huudettavat tavarat ovat läsnä ja kuluttajien tutustuttavissa paikan päällä ja jossa huudetut kohteet tulee maksaa välittömästi huutokaupan aikana, ovat kaikki lakiin perustumattomia ja asian kannalta merkityksettömiä. Ne eivät joka tapauksessa toteutuisi edes kaikissa perinteisissä huutokaupoissa. Direktiivin englanninkielisessä versiossa ei ole viittausta huutokauppatilaisuuteen vaan pelkästään huutokauppaan (auction).

Mezzoforte ei edes väitä, että sen huutajille tarjoama tilaisuus tutustua kaupan kohteeseen etukäteen ilmoittajan luona, merkitsisi henkilökohtaista osallistumista itse huutokauppatilaisuuteen. Mahdollisuus tutustua kaupan kohteeseen sen ilmoittajan luona hyvissä ajoin ennen huutokaupan päättymistä on osa Huutokaupat.com-kauppoja, jotta kuluttajilla on mahdollisuus saada kohteesta paras mahdollinen tieto. Tutustuminen kohteeseen ei merkitse, että kuluttaja tekisi samalla sitä koskevan sopimuksen. Kohteen sijainnille tai läsnäololle ei "julkisessa huutokaupassa" voida antaa muutoinkaan merkitystä. Kuluttajaoikeusdirektiivin mukainen määritelmä "julkinen huutokauppa" edellyttää viime kädessä vain mahdollisuutta osallistua henkilökohtaisesti itse huutokauppatilaisuuteen, ei mahdollisuutta tutustua henkilökohtaisesti itse kaupan kohteeseen.

Huutokauppapoikkeuksella suojataan kauppatapaa ja kuluttajan sitoutumista huutokaupoissa tekemäänsä tarjoukseen. Näennäistarjoukset johtaisivat huutokauppojen tuhoutumiseen. Huutokauppapoikkeuksen tarkoitus ei ole korvata etämyyntisopimuksen tekemisestä aiheutuvia haittoja.

Huutokaupat.com-kaupoissa on kuluttajaoikeusdirektiivin mukaisesti kysymys "myyntimenetelmästä, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai palveluja kuluttajille". Mezzofortea on Huutokaupat.com-kauppojen osalta pidettävä kuluttajaoikeusdirektiivin tarkoittamana huutokaupanpitäjänä, joka hoitaa direktiivin tarkoittamaa avointa tarjouskilpailumenettelyä. Mezzoforte toimii edellä kuvatusti hyvin samalla tavalla kuin monet perinteiset huutokaupanpitäjät. Mezzofortella on lisäksi laajat valtuudet puuttua Huutokaupat.com-kauppojen kulkuun ja moderoida ilmoituksia. Ilmoittajat sen sijaan eivät ole oikeutettuja näihin toimenpiteisiin. Se, että Mezzoforte viime kädessä myy tavarat tai palvelut kuluttajille, ei ole oikeudellisesti relevanttia. Olennaista on, että Huutokaupat.com-kauppojen mukaisessa myyntimenetelmässä on kysymys tavaroista tai palveluista, joita elinkeinonharjoittaja eli ilmoittaja on tarjonnut kuluttajille huutokaupanpitäjän eli Mezzoforten hoitaman avoimen tarjouskilpailun kautta. Mezzoforte toimii tavaran omistajana vain hyvin lyhyen ajan. Huutokaupat.com-kauppojen mukainen myyntimenetelmä on joka tapauksessa hyvin lähellä perinteisissä huutokaupoissa noudatettavia toimintamalleja.

Huutokaupat.com-kaupoissa täyttyy myös kuluttajaoikeusdirektiivin määritelmästä se seikka, että "hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai palvelu".

Huutokaupat.com-kaupoissa ei ole kysymys kuluttajaoikeusdirektiivin johdanto-osan perustelukappaleen 24 mukaisesta verkkoalustasta. Joka tapauksessa se, miten etäviestimellä tapahtuva osallistuminen Mezzoforten toteuttamaan "julkiseen huutokauppaan" on järjestetty, ei ole merkityksellistä, sillä tämä rajoittaisi huutokaupanpitäjien käytettävissä olevien teknologioiden hyödyntämistä. Mainitun perustelukappaleen mukaisella "verkkoalustalla" on tarkoitettu eBay- ja Huuto.net-verkkoalustojen kaltaisia verkkopalveluita, jotka toimivat vain neutraaleina kaupan osapuolten käytössä olevina verkkoalustoina, ja joissa kuluttajat eivät voi osallistua henkilökohtaisesti huutokauppatilaisuuteen ja jotka eivät ole kuluttajan verkkoalustan kautta tekemän sopimuksen osapuolena.

Mezzoforten järjestämissä Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys kuluttajaoikeusdirektiivin soveltamista ja muun muassa etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeuden sekä sen poikkeusten harmonisointia koskevassa komission raportissa tarkoitetuista hybridihuutokaupoista, jotka eivät ole yksinomaan sähköisiä, vaan joissa yhdistyvät sekä fyysisen että sähköisen huutokaupan piirteet, ja joihin raportin mukaan ei siksi tule soveltaa peruuttamisoikeutta.

Markkinointitoimen oikaisu

Ensisijaisesti vaatimus markkinointitoimen oikaisutoimenpiteestä on hylättävä lakiin perustumattomana. Asiaa on arvioitava kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten perusteella, eivätkä kuluttajansuojalain 2 ja 3 luvun säännökset tule sovellettavaksi asiassa. Kuluttajansuojalain 2 luvun 19 §:n mukainen markkinointitoimen oikaisutoimenpide voidaan määrätä vain kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n mukaisen kiellon yhteydessä. Todettu kielto voidaan vastaavasti määrätä vain kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten rikkomisesta. Jos Mezzoforten todetaan antaneen virheellistä tietoa peruuttamisoikeudesta, kysymyksessä on kuluttajansuojalain 6 luvun, eikä 2 luvun vastainen menettely. Kuluttajansuojalain 6 luvun vastaista menettelyä ei joka tapauksessa voida pitää markkinointina, koska peruuttamisoikeuden puuttuminen ei ole ollut omiaan kannustamaan kuluttajia ostopäätöksiin. Siten Mezzofortea ei voida mahdollisen kiellon lisäksi velvoittaa toimittamaan markkinointitoimen oikaisua.

Toissijaisesti vaatimus markkinointitoimen oikaisutoimenpiteestä on perusteeton ja ylimitoitettu. Vaatimus toteutettavasta oikaisutoimesta on joka tapauksessa sisällöllisesti epäselvä.

Mezzoforten menettelystä ei ole aiheutunut kuluttajille ilmeistä haittaa. Vain pienestä osasta Huutokaupat.com-kauppoja on reklamoitu. Se, että kuluttajille on syntynyt Mezzoforten menettelystä väärä käsitys peruuttamisoikeudesta, ei vielä itsessään tarkoita, että kuluttajille olisi aiheutunut ilmeisiä haittoja. Pelkkä hypoteettinen haitta, vaikka se olisi ilmeinenkin, ei kelpaa oikaisutoimenpidemääräyksen perusteeksi.

Oikaisutoimenpiteen perusteena ei voi olla elinkeinonharjoittajan rankaiseminen. Mezzoforte ei ole saanut menettelystään hyötyä. Vaikka hyötyä olisi saatu, ei tämä tarkoita, että kuluttajat olisivat kärsineet ilmeisiä haittoja. Oikaisutoimenpidettä ei voida määrätä vain siksi, että se olisi kohtuullista, eikä kohtuullisuusarviolla ole itsenäistä merkitystä oikaisutoimenpidemääräystä harkittaessa, jos lain muut edellytykset eivät täyty.

Markkinointitoimen oikaisu on oikeuskäytännössä määrätty harvoin, ja silloinkin lähinnä tilanteissa, joihin on liittynyt kuluttajien turvallisuuteen tai terveyteen kohdistuva uhka.

Siinä tapauksessa, että oikaisutoimenpide katsotaan vastoin Mezzoforten käsitystä tarpeelliseksi, riittävää on, että peruuttamisoikeuden olemassaolosta tiedotetaan henkilökohtaisesti niille kuluttajille, joilla on peruuttamisoikeuden käyttämiseen lain mukainen mahdollisuus ja että tiedotteessa annetaan peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat tiedot, määräajat ja ohjeet menettelytavoista.

Mezzoforte ei pysty lähettämään tiedotetta kuluttaja-asiamiehen vaatimassa ajassa eli 14 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta, sillä tiedotteen lähettäminen edellyttää yhtiön sisäisiä, laajuudeltaan huomattavia valmistelutoimenpiteitä. Mezzoforte edellyttää, että mahdollinen henkilökohtainen tiedote lähetetään kuluttajille 45 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Henkilökohtainen tiedottaminen sähköpostitse kuluttajan Mezzofortelle viimeksi ilmoittaman yhteystiedon avulla on riittävää, koska kaikilla Huutokaupat.com-kauppoihin muutoin kuin henkilökohtaisesti paikan päällä osallistuneilla kuluttajilla on oltava voimassa oleva sähköpostisoite. Näin ollen tiedottaminen tekstiviestillä, kirjeitse tai muulla henkilökohtaisella tavalla ei ole tarpeellista.

Myös muilta osin vaatimus oikaisutoimenpiteestä on hylättävä.

Lainvastaiseksi mahdollisesti katsottava menettely on rajoittunut Mezzoforten sopimusehtoihin, joissa on todettu, että kuluttajilla ei ole peruuttamisoikeutta. Jos kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus hyväksytään, kyseinen kohta sopimusehdoista tullaan muuttamaan ja Mezzoforte tulee sopimusehtojensa mukaisesti tiedottamaan muutoksesta kaikkia Huutokaupat.com-sivuston rekisteröityneitä käyttäjiä.

Koska Mezzoforte näin ollen tulee olemaan yhteydessä kaikkiin Huutokaupat.com-kauppoja tehneisiin kuluttajiin erikseen henkilökohtaisen oikaisukirjeen muodossa ja laajemminkin tiedottamaan sopimusehtojen muutoksesta kaikkia Huutokaupat.com-sivuston käyttäjiä, ei asiassa ole tarvetta muihin oikaisutoimenpiteisiin, kuten tiedotteisiin Huutokaupat.com-sivuston etusivulla. Mahdollinen oikaisu Huutokaupat.com-sivuston etusivulla tai muualla sivustolla tuskin tavoittaisi ketään sellaista kuluttajaa, joka ei olisi jo saanut tietoa peruuttamisoikeutta koskevasta muutoksesta tai sen vaikutuksista jo tehtyihin kauppoihin.

Vaatimus oikaisutoimenpiteestä tulee erityisesti hylätä Helsingin Sanomissa julkaistavan ilmoituksen osalta. Mezzoforten menettely on kohdistunut yksittäisiin kuluttajiin, joiden kaikkien sähköpostiosoite on Mezzoforten tiedossa. Kuluttaja on tarvinnut Mezzoforten tiedossa olevaa sähköpostiosoitetta Huutokaupat.com-kauppoihin osallistumiseksi Huutokaupat.com-sivuston kautta. Kyseiseen sähköpostiosoitteeseen on toimitettu kaikki kuluttajan tekemää Huutokaupat.com-kauppaa koskevat vahvistusviestit, maksuohjeet, kuitit ja kauppakirja. Kysymys ei siten ole sellaisesta sähköpostiosoitteesta, jota kuluttaja ei tosiasiassa käyttäisi. Mezzoforten sähköpostitse lähettämä oikaisuilmoitus tulee siten tavoittamaan Mezzoforten menettelyn koko kohderyhmän. Viestintäkeinojen samuus ei toteudu, jos oikaisu määrättäisiin toteutettavaksi ilmoituksena Helsingin Sanomissa. Sanomalehdessä julkaistavat ilmoitukset eivät ole oikaisutapana ajankohtaisia enää 2020-luvulla.

Uhkasakot

Kiellon tai markkinointitoimen oikaisun tehosteeksi ei ole tarpeen asettaa uhkasakkoja. Mezzofortea kohtaan ei ole aiemmin annettu vastaavaa kieltomääräystä. Mezzoforte on ennen tämän asian käsittelyä toteuttanut useita kuluttaja-asiamiehen pyytämiä muutoksia markkinointiinsa. Mezzoforte on todennut hyväksyvänsä henkilökohtaisen oikaisuviestin lähettämisen, jos sellainen vastoin Mezzoforten vaatimusta määrätään. Riskiä siitä, että Mezzoforte menettelisi vastoin määräyksiä, ei ole. Joka tapauksessa vaaditut uhkasakkojen määrät ovat liialliset ottaen huomioon Mezzoforten toiminta. Oikeuskäytännön perusteella kiellon ja oikaisutoimenpiteen tehosteeksi asetettavat 50.000 euron uhkasakot ovat tässä asiassa riittävät.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

1. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/myyntiehdot 12.3.2020
2. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/käyttöehdot-2018 12.3.2020
3. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/1782173 12.3.2020
4. Kuvakaappaus verkkosivujen Huutokaupat.com etusivulta 12.3.2020
5. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/hk-huutokauppaehdot 12.3.2020
6. Kuvakaappaus verkkosivuilta huutokaupat.com/huutokauppailmoitukset 12.3.2020
7. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/1758129 12.3.2020
8. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/tietosuojaseloste 12.3.2020
9. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/huutokaupatcom-kaupan-osapuolena 16.3.2020
10. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/tyopaikat-cloudengineer 12.3.2020

Mezzoforte Oy

1. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/myyntiehdot 12.3.2020
2. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/käyttöehdot-2018 12.3.2020
3. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/1782173 12.3.2020
4. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/hk-huutokauppaehdot 12.3.2020
5. luovuttu
6. Mezzoforten sisäisiä ohjeita huutokauppatilaisuuksien järjestämisestä 12.9.2018 ja 23.9.2019 (liikesalainen)
7. Ilmoittamiseen liittyviä ohjeita verkkosivuilta huutokaupat.com
8. Huutokaupat.com-kauppoja koskeva ilmoitushinnasto
9. Ilmoittautumisohjeet Huutokaupat.com-kauppojen huutokauppatilaisuuteen
10. Huutokaupat.com-kauppoja koskevia ilmoituksia ja tulosteita
11. Huutokauppa Helanderia koskevia tulosteita
12. Bukowskis-online-huutokauppaa koskevat ostoehdot 13. Hagelstam-huutokauppaa koskevia tulosteita
14. Huutokauppa Palsanmäkeä koskeva tuloste
15. Tuloste verkkosivuilta huutokaupat.com/huutokaupatcom-kaupan-osapuolena 16.3.2020
16. Huutokaupat.com-ilmoittajaehdot, tulostettu 16.10.2020
17. Huutokaupat.com-ostoprosessi 25.5.2020 ja kauppakirja
18. Mezzoforten tilinpäätös 31.12.2019

Henkilötodistelu

Mezzoforte Oy

1. SP, Mezzoforte Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

1. Mezzoforte on tarjonnut verkkosivuillaan https://huutokaupat.com/ kuluttajille Huutokaupat.com-kauppoja ja käyttäjien välisiä kauppoja, minkä lisäksi palvelussa on julkaistu muita ilmoituksia.

2. Kuluttaja-asiamiehen hakemus koskee vain Huutokaupat.com-kauppoja, eikä asiassa siten ole kysymys käyttäjien välisistä kaupoista tai muista ilmoituksista.

3. Mezzoforte on tarjonnut myytäväksi ja myynyt Huutokaupat.com- sivustolla elokuusta 2018 alkaen Huutokaupat.com-kaupoissa kuluttajille kulutushyödykkeitä. Mezzoforte ei kuitenkaan ole tarjonnut kuluttajille Huutokaupat.com-kaupoissa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Mezzoforte on menetellyt näin toimiessaan hakemuksessa esitetyllä tavalla kuluttajansuojalain 6, 3 ja 2 luvun säännösten vastaisesti.

4. Mezzoforten mukaan sen ei ole tarvinnut tarjota Huutokaupat.com-kaupoissa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta kuluttajille. Mezzoforten mukaan Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, minkä johdosta peruuttamisoikeuden myöntämisestä on voitu poiketa (jäljempänä myös huutokauppapoikkeus).

5. Mezzoforte on perustellut näkemystään huutokauppapoikkeuksen soveltumisesta keskeisesti sillä, että kansallinen kuluttajansuojalainsäädäntö perustuu täysharmonisoivaan Euroopan unionin oikeuteen, jonka huutokauppapoikkeuksen soveltumiselle asettamia kriteereitä ei voida tulkita kuluttaja-asiamiehen esittämin tavoin poikkeuksen soveltamisalaa supistavasti.

6. Asiassa on siten ensin tarkasteltava, miten Mezzoforte on Huutokaupat.com-kaupoissa asiassa esitetyn näytön perusteella menetellyt. Tämän jälkeen on tarkasteltava niitä edellytyksiä, joilla kuluttajan pääsäännön mukaisesta peruuttamisoikeudesta voidaan poiketa huutokauppapoikkeuksen nojalla, ja sitä, onko Mezzoforten menettely Huutokaupat.com-kaupoissa täyttänyt poikkeuksen soveltumisen edellytykset.

7. Asiassa on vielä tämän jälkeen tarvittaessa arvioitava kiellon määräämistä, Mezzoforten velvoittamista toteuttamaan markkinointitoimen oikaisu ja velvoitteiden tehostamista uhkasakoilla.

2. Menettely Huutokaupat.com-kaupoissa

8. Asiassa esitetyn näytön perusteella Huutokaupat.com-kaupoissa on ollut kysymys tässä luvussa olennaisilta osin kuvatusta kaupankäyntimenettelystä.

9. Se, onko myytäväksi tarjotussa kohteessa kysymys Huutokaupat.com-kaupasta, käy ilmi kohteen Huutokaupat.com-sivustolla julkaistavasta myynti-ilmoituksesta (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteet 1 ja 3).

10. Huutokaupat.com-kauppojen osapuolina ovat ilmoittaja, palveluntarjoaja eli Mezzoforte ja ostaja. Ilmoittajia ja ostajia kutsutaan myös käyttäjiksi ja ostajia huutajiksi, osallistujiksi, tarjoajiksi tai tarjouksen tekijöiksi. Huutokaupat.com-käyttöehtojen mukaan "’Huutokaupat.com-kauppa’ tarkoittaa kauppaa, jossa Palveluntarjoaja ostaa Kohteen Ilmoittajalta ja myy sen edelleen Ostajalle." (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 2)

11. Huutokaupat.com-kauppoihin sovelletaan Huutokaupat.com-kauppojen huutokauppaehtoja (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 5). Kohteiden ilmoittajat sitoutuvat noudattamaan Huutokaupat.com- ilmoittajien käyttöehtoja (Mezzoforten asiakirjatodiste 16). Mezzoforten mukaan ilmoittajina Huutokaupat.com-kaupoissa voivat toimia vain elinkeinonharjoittajat tai julkishallinnon toimijat. Huutokaupat.com-sivuston käyttäjien, siis ilmoittajien ja ostajien, on sitouduttava noudattamaan Huutokaupat.com-käyttöehtoja (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 2). Huutokaupat.com-kauppoihin sovelletaan lisäksi Huutokaupat.com-myyntiehtoja niissä kaupoissa, joissa näihin ehtoihin on viitattu (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 1).

12. Huutokaupat.com-kaupoissa huutajat tekevät tarjouksia korotuksin ilmoitetusta lähtöhinnasta ylöspäin. Huutajan palvelussa tekemät tarjoukset ovat sitovia, kunnes myyntimenettelyssä esitetään korkeampi hyväksytty tarjous (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 5). Kaupankäynnin päättymisestä tiedotetaan sähköpostitse sekä ilmoittajalle että ostajalle. Ilmoittajalla on kaksi arkipäivää aikaa hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous kaupankäynnin päättymisen jälkeen, jollei kaupan kohteen myyntiehtona ole, että se myydään eniten tarjoavalle. Tällaisessa kohteessa korkein tarjous on automaattisesti voittava. Voittaneella huutajalla on pääsääntöisesti kaksi päivää aikaa maksaa voittamansa kohde Mezzofortelle, minkä jälkeen Mezzoforte ilmoittaa ilmoittajalle, että kaupan kohteen voi luovuttaa ostajalle (Mezzoforten asiakirjatodiste 7). Jos korkeinta tarjousta ei hyväksytä tai hylätä kahden arkipäivän kuluessa kaupankäynnin päättymisestä, ei tarjous enää sido ostajaa. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun ilmoittaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen, ostaja on maksanut kauppahinnan Mezzofortelle ja ostaja on saanut vahvistuksen suorittamastaan maksusta ja kaupan toteutumisesta (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 5).

13. Mezzofortella on oikeus moderoida ilmoituksia ja oikeus muun ohella aina peruuttaa tai keskeyttää käynnissä olevia huutokauppoja, tehdä tai vaatia ilmoittajia tekemään muutoksia ilmoituksiin ja muuttaa kauppojen päättymisaikoja (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 2).

14. Ostajien on mahdollista osallistua Huutokaupat.com-kauppoihin joko etäviestimellä suoraan Huutokaupat.com-sivuston kautta tai fyysisesti Mezzoforten toimitiloissa (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 5). Jos ostaja osallistuu Huutokaupat.com-kauppaan etäviestimellä Huutokaupat.com-sivuston kautta, tulee ostajan rekisteröityä sivuston käyttäjäksi (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 2).

15. Todistelutarkoituksessa markkinaoikeudessa kuultu Mezzoforten toimitusjohtaja SP on kertonut, että Mezzoforten toimitiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa osallistujat voivat osallistua huutokauppasalissa näytölle heijastettavaan huutokauppaan tehden korotuksia heille jaettua numerolätkää nostamalla. Tällöin läsnä oleva meklari tekee merkinnän paikan päällä tehdystä korotuksesta järjestelmään. Kaupan kohteena olevat tavarat eivät ole pääsääntöisesti läsnä Mezzoforten toimitiloissa järjestettävissä huutokauppatilaisuuksissa. Huutajilla on mahdollisuus tutustua kaupan kohteeseen niiden ilmoittajan luona. Ilmoittajia on velvoitettu järjestämään tutustumismahdollisuus, jota mahdollisuutta myös käytetään.

16. Ilmoitusten tekemisestä Huutokaupat.com-sivustolle vastaa pääsääntöisesti ilmoittaja (Mezzoforten asiakirjatodiste 7), joskin SP:n kertomuksen perusteella Mezzoforte tarjoaa myös avaimet käteen -palvelua, jossa se hoitaa koko huutokauppaprosessin ilmoittajan lukuun.

17. Huutokaupat.com-myyntiehtojen mukaan ostajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 1).

3. Keskeiset säännökset ja niiden esityöt

18. Kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan etämyyntisopimuksella tarkoitetaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää kulutushyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintä.

19. Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

20. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan, jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

21. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan esitöiden (HE 157/2013 vp s. 43) mukaan kohdan mukainen rajoitus koskee vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että kohdassa tarkoitettuja huutokauppoja eivät ole sellaiset huutokaupoiksi nimitetyt kauppapaikat internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti.

22. Edellä kuvatut kuluttajansuojalain 6 luvun säännökset ovat tulleet voimaan 13.6.2014. Kuluttajansuojalain 6 luvun tuossa yhteydessä toteutetuilla muutoksilla on pantu täytäntöön kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (kuluttajaoikeusdirektiivi).

23. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleen 24 mukaan julkinen huutokauppa edellyttää sitä, että elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat osallistuvat siihen henkilökohtaisesti tai heille annetaan siihen mahdollisuus. Elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajalle käyttäen huutomenettelyä, joka joissain jäsenvaltioissa on luvanvaraista, myydäkseen tavaroita tai palveluja julkisella kaupalla. Hyväksytyn tarjouksen tekijällä on velvoite ostaa tavarat tai palvelut. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käytettävissä olevien verkkoalustojen käyttöä huutokauppatarkoituksiin ei olisi katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuksi julkiseksi huutokaupaksi.

24. Direktiivin 2 artiklan 13 kohdan mukaan direktiivissä tarkoitetaan "julkisella huutokaupalla" myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai palveluja kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai palvelu.

25. Direktiivin 4 artiklan mukaan, ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä kuluttajan suojan erilaisen tason varmistamiseksi.

26. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan, jollei 16 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltamisesta muuta johdu, kuluttajalla on oikeus perusteluja esittämättä ja ilman, että hänelle koituu muita kustannuksia kuin ne, joista säädetään 13 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklassa, peruuttaa etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus 14 päivän kuluessa.

27. Direktiivin 16 artiklan k kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa säätää 9–15 artiklan mukaista peruuttamisoikeutta etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, jos kyse on julkisessa huutokaupassa tehdyistä sopimuksista.

4. Kieltovaatimus

28. Mezzoforte on tarjonnut kuluttajille kulutushyödykkeitä edellä todetuissa Huutokaupat.com-kaupoissa. Huutokaupat.com-kaupoissa on ollut asiassa esitetyn näytön perusteella kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisista etämyyntisopimuksista, joissa kuluttajilla on lähtökohtaisesti saman luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa etämyyntisopimus.

29. Kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 1 momentissa esitetystä etämyyntisopimuksen määritelmästä johtuu, että Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun soveltamisalaan kuuluvasta etämyyntisopimuksesta silloin, kun kuluttaja tekee sopimuksen kulutushyödykkeestä Huutokaupat.com-kaupassa ilman, että kaupan osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Kuluttajan tehdessä sopimuksen kulutushyödykkeestä edellä kuvatulla tavalla Mezzoforten toimitiloissa järjestettävässä tilaisuudessa, kaupan osapuolet eli Mezzoforte tavaran myyjänä ja ostaja ovat kuitenkin yhtä aikaa läsnä. Tällöin kysymys ei ole enää etämyyntisopimuksesta, eikä kysymys näissä olosuhteissa ole kuluttajansuojalain 6 luvun soveltamisalaan kuuluvasta kulutushyödykkeen etämyynnistä, johon sovellettaisiin kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta. Koska kuluttaja-asiamiehen vaatimukset koskevat vain etämyyntisopimusten peruuttamisoikeutta, ei tällä erottelulla ole kuitenkaan merkitystä nyt käsillä olevan asian kannalta.

30. Mezzoforten sopimusehtojen ja sen Huutokaupat.com-sivustolla ilmoittaman mukaan ostajalla ei ole ollut kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta Huutokaupat.com-kaupoissa.

31. Mezzoforten mukaan se ei ole ollut velvollinen tarjoamaan peruuttamisoikeutta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetyn poikkeuksen perusteella. Mezzoforten mukaan ratkaisevaa asiassa on se, että menettely Huutokaupat.com-kaupoissa on täyttänyt kuluttajaoikeusdirektiivissä esitetyn julkisen huutokaupan määritelmän.

32. Kuluttajaoikeusdirektiivin mukaisissa etäsopimuksissa elinkeinonharjoittajan on tarjottava kuluttajalle peruuttamisoikeus, elleivät direktiivissä peruuttamisoikeudelle säädetyt poikkeukset tule sovellettaviksi. Yhtenä tällaisena poikkeuksena on mainittu julkinen huutokauppa, joka on määritelty direktiivin 2 artiklan 13 kohdassa.

33. Mainitussa artiklan kohdassa esitettyä julkisen huutokaupan määritelmää on käsitelty oikeuskirjallisuudessa (Riefa, Christine: Consumer Protection and Online Auction Platforms – Towards a Safer Legal Framework. Routledge 2015, s. 33) jakamalla se seitsemään vaatimukseen, jotka kaikki julkisen huutokaupan tulee täyttää. Nämä vaatimukset liittyvät:

1. Luonteeseen myyntimenetelmänä (method of sale)
2. Huutokaupan kohteeseen (tavara tai palvelu)
3. Huutokaupan osapuoliin (elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja)
4. Huutokaupan sijaintiin (physical location)
5. Huutokauppamenettelyn avoimuuteen ja luonteeseen tarjouskilpailumenettelynä (transparent and competitive bidding procedure)
6. Luonteeseen huutokaupanpitäjän hoitamana menettelynä
7. Siihen, onko hyväksytyn tarjouksen tehneen ostettava tavara tai palvelu

34. Edellä luvun "Menettely Huutokaupat.com-kaupoissa" alla todetun perusteella on selvää, että Huutokaupat.com-kaupoissa on kysymys myyntimenetelmästä, jossa ilmoittajana oleva elinkeinonharjoittaja tai julkishallinnon toimija tarjoaa elinkeinonharjoittaja Mezzoforten välityksellä tavaroita avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta kuluttajille. Huutokaupat.com-kaupoissa hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava kaupan kohteena ollut tavara Huutokaupat.com-kaupoissa. Näiltä osin asianosaiset eivät ole myöskään markkinaoikeudessa esittäneet eriäviä näkemyksiä.

35. Asiassa on siten keskeistä arvioida, mitä huutokaupan sijainnille ja huutokaupanpitäjälle asetettuja vaatimuksia julkisen huutokaupan määritelmä sisältää eli mitä kuluttajaoikeusdirektiivissä on tarkoitettu huutokaupanpitäjän hoitamalla avoimella tarjouskilpailumenettelyllä ja mahdollisuudella osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti.

36. Kuluttajaoikeusdirektiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 24 on todettu, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käytettävissä olevien verkkoalustojen käyttöä huutokauppatarkoituksiin ei olisi katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuksi julkiseksi huutokaupaksi. Toisaalta direktiivin 2 artiklan 13 kohdan määritelmän mukaan on riittävää, että kuluttajalla on pelkkä mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti. Siten yksin se, että huutokauppaan liittyy mahdollisuus osallistua siihen esimerkiksi myös internetin välityksellä ei tarkoita, etteikö kysymyksessä voisi olla julkinen huutokauppa. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan sanamuoto ja lain esityöt huomioon ottaen tämä on ollut myös kansallisen lainsäätäjän tarkoitus.

37. Euroopan komission kesäkuussa 2014 antamassa oikeusasioiden pääosaston ohjeasiakirjassa kuluttajaoikeusdirektiivin soveltamisesta on kohdassa 2.6 todettu, että uutta direktiiviä sovelletaan huutokauppoihin, joihin sovelletaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat "julkista huutokauppaa". Sellaisia verkossa järjestettäviä huutokauppoja, joihin kuluttajilla ei ole mahdollista osallistua henkilökohtaisesti, ei olisi katsottava julkisiksi huutokaupoiksi.

38. Myös oikeuskirjallisuudessa on direktiivin säätämishistoriaan ja sanamuotoon perustuen esitetty, että ainoastaan osapuolten osallistuminen etäviestimellä ei riitä huutokauppapoikkeuksen soveltumiseen, vaan vaatimuksen täyttämiseksi on oltava fyysinen paikka, jossa huutokauppatilaisuus järjestetään. Jos huutokauppa pidetään fyysisessä paikassa, huutokauppapoikkeuksen soveltumisen esteenä ei tällöin ole se, että siihen osallistutaan myös tekemällä huutoja etäviestimellä. (edellä mainittu Riefa, s. 45–46.)

39. Edellä esitetyn perusteella ainakaan pelkkä osallistuminen internetissä tapahtuvaan kaupankäyntiin etäviestimellä ei siten täytä kuluttajaoikeusdirektiivissä julkiselle huutokaupalle asetettuja vaatimuksia.

40. Mezzoforte on esittänyt, että se tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti sen toimitiloissa, mikä täyttää kuluttajaoikeusdirektiivissä asetetun vaatimuksen henkilökohtaisen osallistumisen mahdollisuudesta.

41. Markkinaoikeus toteaa, että Huutokaupat.com-kaupoista esitetyn näytön perusteella kuluttajien on ollut mahdollista osallistua Mezzoforten toimitiloissa Mezzoforten huutokauppatilaisuudeksi kutsumaan tilaisuuteen. Kuten Mezzoforte on esittänyt, ja kuten SP on kertonut, kysymys on tällöin ollut siitä, että kyseistä Huutokaupat.com-kauppaa koskeva kohdeilmoitus on heijastettu videotykillä valkokankaalle ja paikan päällä tehdyt huudot on kirjattu Mezzoforten henkilökunnan toimesta Huutokaupat.com-sivuston kautta järjestettävään huutokauppaan. Markkinaoikeus toteaa tilaisuuden luonteesta esitetty näyttö huomioon ottaen, että Mezzoforten toimitiloissaan järjestämissä tilaisuuksissa on ollut kysymys lähinnä osallistumisesta verkkohuutokauppaan etäviestimellä Mezzoforten toimitiloista käsin, minkä ei voida edellä todettuun nähden katsoa täyttäneen kuluttajaoikeusdirektiivin vaatimusta siitä, että kuluttajalla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti.

42. Kuluttajaoikeusdirektiivissä esitetystä julkisen huutokaupan määritelmästä käy ilmi, että huutokaupanpitäjä on myyjään ja ostajaan nähden kolmas taho, joka hoitaa huutokauppaa.

43. Oikeuskirjallisuudessa huutokaupanpitäjää on luonnehdittu myyjän edustajaksi, jonka roolia voidaan hahmottaa huutokaupanpitäjän, myyjän ja ostajan välillä syntyvien sopimussuhteiden kautta. Ensinnäkin sopimussuhde muodostuu myyjän ja korkeimman kauppahinnan tarjonneen ostajan välille. Toiseksi myyjän ja huutokaupanpitäjän välille muodostuu sopimussuhde kaupan kohteen säilyttämiseksi ja myymiseksi sekä kauppahinnan tilittämiseksi. Kolmas sopimussuhde muodostuu huutokaupanpitäjän ja ostajan välille. Tässä sopimussuhteessa huutokaupanpitäjällä, jolla on kaupan kohde hallussaan, on oikeus vaatia kauppahinnan suorittamista ostajalta ennen kaupan kohteen luovuttamista. Huutokaupanpitäjä on siis myyjän edustaja, joka säilyttää kaupan kohdetta myyjän lukuun, huolehtii kohteen myymisestä huutokaupalla ja perii myyntihinnan ostajalta tilittäen sen edelleen myyjälle. (edellä mainittu Riefa, s. 34–36.)

44. On selvää, että esimerkiksi huutokauppakamarit ovat perinteisiä huutokaupanpitäjiä. Mezzoforten asiassa esittämän näytön perusteella suomalaisten huutokauppakamarien rooli myyntitoimeksiannoissa vastaa olennaisilta osin edellisessä kohdassa kuvattua. Huutokauppakamarien toimeksiantoon sisältyy lisäksi muun ohella kaupan kohteen arvioiminen tai sen lähtöhinnan määritteleminen ja kohteen myyntikuvauksen luominen. Huutokauppakamarit pääsääntöisesti päättävät myös ajankohdan, jona toimeksiannon kohteena oleva esine on myytävänä huutokaupassa (Mezzoforten asiakirjatodisteet 11, 13 ja 14). Huutokauppakamarin asema on siten toimeksiantajaansa nähden varsin itsenäinen.

45. Huutokaupat.com-kaupoissa Mezzoforte tarjoaa palvelun, jossa kaupan kohde myydään verkkohuutokaupalla. Tällöin se ostaessaan tavaran ilmoittajalta ja myydessään sen edelleen ostajalle tulee jälkimmäisenkin kaupan osapuoleksi. Ostettuaan tavaran ilmoittajalta Mezzoforte ei enää toimi ilmoittajan edustajana vaan tavaran myyjänä. Ilmoittajan ja ostajan välille ei muodostu Huutokaupat.com-kaupoissa lainkaan sopimussuhdetta.

46. Huutokaupat.com-kaupoissa myynti-ilmoitukset laatii pääsääntöisesti kohteen ilmoittaja, vaikka Mezzoforte tarjoaakin ilmoittajille apua myös ilmoitusten laadinnassa. Mezzoforten mukaan Huutokaupat.com-kauppaa koskevassa ilmoituksessa olevat tiedot perustuvat kuitenkin aina ilmoittajan määrittämiin seikkoihin, eikä Mezzoforte määritä kohteen lähtöhintaa tai hinnankorotuksia. Kaupan kohteet säilytetään ilmoittajan luona kaupanteon päättymiseen saakka. Kohteen ilmoittaja päättää siitä, milloin se haluaa ilmoituksensa julkaistavaksi Huutokaupat.com-palvelussa ja pääsäännön mukaan siitä, milloin kaupanteko kohteesta päättyy (Mezzoforten asiakirjatodiste 7).

47. Edellä todetut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Huutokaupat.com-kaupoissa ole ollut kysymys myöskään kuluttajaoikeusdirektiivissä tarkoitetusta huutokaupanpitäjän hoitamasta tarjouskilpailumenettelystä, eikä mainitussa direktiivissä määritellystä julkisesta huutokaupasta eikä siten kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisesta huutokaupasta, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

48. Mezzoforte on siten menetellyt kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin vastaisesti, kun se on tarjonnut kuluttajille kulutushyödykkeitä Huutokaupat.com-kaupoissa sellaisilla ehdoilla, että kuluttajalla ei ole etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeutta myyntimenetelmän huutokauppaluonteen vuoksi.

49. Koska Mezzoforten menettely on ollut todetulla tavalla kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin vastaista, on Mezzoforte menetellyt myös kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisesti käyttämällä pakottavan lainsäädännön vastaista sopimusehtoa.

50. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei saa käyttää myöskään asiakassuhteessa. Saman luvun 3 §:n 1 momentin mukaan menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen (kohta 1) ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt (kohta 2). Saman pykälän 2 momentin mukaan sopimattomina pidetään erityisesti menettelyjä, jotka ovat 4–14 §:n vastaisia. Mainitun luvun 7 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Saman luvun 8 §:n 6 kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi mahdollinen oikeus peruuttaa tai irtisanoa sopimus.

51. Markkinaoikeus katsoo, että Mezzoforten menettely on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt päätöksen kulutushyödykkeen pitämisestä, jota hän ei olisi tietoisena peruuttamisoikeudestaan tehnyt. Edellä esitetyt oikeusohjeet huomioon ottaen Mezzoforten menettely on siten ollut myös kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n vastaista.

5. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

52. Mezzoforten menettelyn on edellä katsottu olleen kuluttajansuojalain vastaista.

53. Kuluttajansuojalain 6 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään seuraamuksista, elinkeinonharjoittajaa, joka rikkoo tämän luvun säännöksiä, voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehostamisesta uhkasakolla säädetään 2 ja 3 luvussa.

54. Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten vastaista menettelyä taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

55. Kuluttajansuojalain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta 1 §:n 1 momentin vastaisen sopimusehdon käyttämistä taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan sopimusehdon käyttämistä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

56. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kielto tulee määrätä noudatettavaksi heti, koska Mezzoforte on voinut jo istunnon päätyttyä alkaa valmistautua mahdollisen kiellon vaatimiin toimenpiteisiin.

57. Mezzoforte on vastustanut kiellon määräämistä perusteeltaan, mutta se ei ole esittänyt, että kiellon määrääminen olisi perusteen täyttyessä tarpeetonta. Mezzoforten mukaan mahdolliselle kiellolle tulee asettaa 30 päivän sopeutumisaika sopimusehtojen muuttamisen vaatimien toimien vuoksi.

58. Markkinaoikeus katsoo, että Mezzoforten kuluttajansuojalain vastaisen menettelyn kieltäminen on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Mezzoforten kuluttajansuojalain vastainen menettely tulee siten kieltää. Koska kiellon tehokkuus edellyttää, että se ei ole liian suppeasti muotoiltu ja se siten kattaa myös vastaavanlaatuisen menettelyn kuin mihin kiellon määrääminen on perustunut, on kielto määrättävä kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen mukaisena. Markkinaoikeus määrää kiellon noudatettavaksi Mezzoforten esittämä huomioon ottaen 25.1.2021 alkaen.

59. Mezzoforte on vastustanut uhkasakon asettamista kiellon tehosteeksi tarpeettomana ja esittänyt, että kiellon tehosteeksi tulee asettaa korkeintaan 50.000 euron suuruinen uhkasakko.

60. Kuluttajansuojalain alkuperäisen 2 luvun 7 §:n (38/1978) esitöiden (HE 8/1977 vp s. 30) mukaan esimerkkinä tilanteesta, jossa uhkasakon asettaminen ei ole ehkä tarpeen, voidaan mainita se, että elinkeinonharjoittaja on ennalta ilmoittanut suostuvansa kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin, mutta kuluttaja-asiamies pitää ennakkoratkaisun saamista tärkeänä ja vie tästä syystä asian markkinatuomioistuimeen. Uhkasakko on mitoitettava yksittäistapauksessa markkinoinnin laatu, elinkeinonharjoittajan liikevaihto ja muut seikat huomioon ottaen siten, että uhka tehokkaasti ehkäisee kiellon rikkomisen.

61. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttajansuoja-asioissa on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen.

62. Markkinaoikeus katsoo, ettei Mezzoforte ole esittänyt sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella kieltoa ei tulisi tehostaa uhkasakolla.

63. Ottaen huomioon Mezzoforten liiketoiminnan laajuudesta esitetty markkinaoikeus katsoo, että uhkasakko kiellolle on määrättävä vaaditun 100.000 euron määräisenä.

6. Vaadittu oikaisutoimi

64. Kuluttaja-asiamies on perustellut markkinointitoimen oikaisemista koskevaa vaatimustaan sillä, että Mezzoforten menettely on kuluttajille aiheutuvan ilmeisen haitan vuoksi tarpeellista. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kuluttajat, jotka ovat ostaneet tavaraa Mezzofortelta, eivät ole saaneet oikeita tietoja etäsopimuksen peruuttamisoikeudesta, mikä tilanne tulee korjata.

65. Mezzoforte on vastustanut vaatimusta ensisijaisesti lakiin perustumattomana ja toissijaisesti perusteettomana ja joka tapauksessa ylimitoitettuna.

66. Kuluttajansuojalain 2 luvun 19 §:n mukaan määrätessään 16 §:ssä tarkoitetun kiellon markkinaoikeus voi velvoittaa kiellon saaneen taikka markkinoinnin tilanneen tai suorittaneen elinkeinonharjoittajan määräajassa toimittamaan markkinointitoimen oikaisun, jos sitä markkinointitoimesta kuluttajille aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

67. Kuluttajansuojalain 2 luvun 19 §:n esitöiden (HE 32/2008 vp s. 28) mukaan pykälä vastaa sisällöltään aiemmin voimassa ollutta 2 luvun 9 §:ää (38/1978). Sen esitöiden (HE 8/1977 vp s. 30) mukaan tavallisesti on tarkoituksenmukaista, että oikaisu määrätään toteutettavaksi samalla tavalla kuin oikaisun kohteena ollut markkinointitoimikin on tehty. Tämä merkitsee, että oikaisu tulisi toimeenpanna samaa viestinnän keinoa käyttäen ja samaan kuluttajaryhmään kohdistuen.

68. Edellä todetulla tavalla Mezzoforten menettely on ollut myös kuluttajansuojalain 2 luvun säännösten vastaista. Mezzoforte on esittänyt, että sillä on tiedossaan palvelusta tavaroita ostaneiden kuluttajien sähköpostiosoitteet. Markkinaoikeus toteaa ottaen huomioon ennen muuta Mezzoforten ja sen asiakkaiden viestintätavan, ettei oikaisutoimen toteuttamistavaksi tulisi ainakaan tiedotteen julkaiseminen Helsingin Sanomissa.

69. Edellä mainittujen kuluttajansuojalain esitöiden (HE 8/1977 vp s. 30) mukaan markkinointitoimen oikaisu tulee kysymykseen myös silloin, kun markkinoinnista puuttuu jokin kuluttajalle tärkeä tieto. Tarkoituksena ei olisi, että kiellon määräämisen yhteydessä aina olisi annettava myös oikaisumääräys, vaan tällaiseen menettelyyn on syytä turvautua vain, jos lainvastaisen markkinoinnin katsotaan aiheuttaneen kuluttajille ilmeisiä haittoja.

70. Oikeuskäytännössä markkinointitoimen oikaisu on määrätty toimitettavaksi lähinnä tilanteissa, joissa on ollut kysymys kuluttajan henkeen tai terveyteen liittyvästä vaarasta (MT 1982:22 ja MT 1985:11) tai tilanteesta, jossa seuramatkoja myyvällä yhtiöllä ei ole ollut lainkaan voimassa olevaa kuljetussopimusta seuramatkaa varten (MT 1988:4).

71. Markkinaoikeus toteaa, ottaen huomioon edellä kuluttajansuojalain esitöissä todetun ja oikeuskäytännön, ettei asiassa ole esitetty sellaista laissa tarkoitettua kuluttajille aiheutuvaa ilmeistä haittaa, jonka vuoksi Mezzoforte tulisi velvoittaa toimittamaan kuluttaja-asiamiehen vaatima markkinointitoimen oikaisu.

72. Kuluttaja-asiamiehen vaatimus Mezzoforten velvoittamisesta toimittamaan markkinointitoimen oikaisu on siten hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Mezzoforte Oy:tä tarjoamasta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia kulutushyödykkeitä verkkokaupassa sellaisella ehdolla, että kuluttajalla ei ole etäsopimuksen peruuttamisoikeutta myyntimenetelmän huutokauppaluonteen vuoksi, kun sopimusta ei ole tehty kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamassa huutokaupan myyntimenetelmässä.

Kieltoa on noudatettava 25.1.2021 alkaen nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Muilta osin hakemus hylätään.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.3.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Esko Pakka sekä asessori Anu Pitkänen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.