MAO:46/20

Hakemus

Vaatimukset

Blue Water Shipping Oy (jäljempänä myös BWS) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää X-WK Logistics Oy Ab:ia (jäljempänä myös X-WK) väliaikaisesti kunkin vaatimuksen osalta vähintään 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta

a) hyvän liiketavan vastaista ja muutoin BWS:n kannalta sopimatonta menettelyä, jossa BWS:n markkinointimateriaalia käytetään X-WK:n mainostamisessa ja markkinoinnissa
b) totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan ilmaisun käyttämistä, jossa viitataan BWS:n elinkeinotoimintaan X-WK:n markkinoinnissa tai levitetään totuudenvastaisia ja perusteettomia väitteitä BWS:n liiketoiminnasta sekä BWS:n edellytyksistä jatkaa liiketoimintaansa
c) BWS:n liikesalaisuutta loukkaavia tekoja (käyttö ja ilmaisu).

Perusteet

X-WK on markkinoinnissaan jäljitellyt yksityiskohtaisesti ja hyvän liiketavan vastaisesti BWS:n markkinointimateriaalia ja pyrkinyt näin hyötymään BWS:n markkinointimateriaalilla hankkimastaan maineesta ja tunnettuudesta.

X-WK on myös markkinoinut itseään ilmaisulla "reincarnation of Wikeström & Krogius". X-WK:n mukaan Wikeström & Krogius oli yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista brändeistä alalla. Viittaukset WK:hon ja sen uudelleensyntymiseen X-WK:na ovat harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia, koska kaikki oikeudet Wikeström & Krogiukseen omistaa BWS. X-WK on myös ollut yhteydessä BWS:n asiakkaisiin ja esittänyt, että BWS:llä ei ole enää kykenevää ja tarpeeksi kokenutta henkilökuntaa huolehtimaan liiketoiminnasta ja asiakkaan tarpeista.

X-WK on lisäksi markkinoinut itseään Wärtsilä Corporationille lähes samana yhtiönä kuin Wikeström & Krogius oli aikanaan. X-WK:lla ei ole oikeutta käyttää hyväkseen Wikeström & Krogiuksen eli nykyisin BWS:n omistamaa mainetta ja tunnettuutta.

X-WK on lisäksi pyrkinyt siirtämään erään BWS:n asiakkaan itselleen BWS:n liikesalaisuuksia sisältäneen varastoonpanoilmoituksen avulla.

X-WK on edelleen käyttänyt BWS:n liikesalaisuuksia sisältävää tarjouspyyntöä omassa liiketoiminnassaan tarkoituksenaan hankkia tai siirtää eräs toinen BWS:n asiakas X-WK:lle.

Vastaus

Vaatimukset

X-WK Logistics Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset.

Perusteet

BWS:llä ei ole yksinoikeutta sen kerran vuonna 2014 käyttämään markkinointimateriaaliin tai siinä hyödynnettyyn kuvapankista hankittuun agenttihahmoon. Oikeudet niihin ovat säilyneet markkinointitoimistolla ja kuvapankilla. BWS:llä ei ole ollut kyseisen mainoksen perusteella mainetta ja tunnettuutta. X-WK:n markkinoinnin agenttihahmo on myös poikennut BWS:n käyttämästä. X-WK on kuitenkin muuttanut markkinointiaan siten, ettei kyseistä kuvaa käytetä.

Air & Ocean Partners on käyttänyt uutiskirjeessään sen itse valitsemaa ilmaisua "reincarnation" ilmoittaessaan 17.8.2018 uudesta jäsenestään

X-WK:sta. Ilmaisu on poistettu BWS:n huomautettua asiasta. Ilmaisu "reincarnation" on monitulkintainen, eikä se ole harhaanjohtava tai totuudenvastainen. Uutiskirjeen muutkaan ilmaisut eivät ole olleet harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia. X-WK ei ole myöskään esittänyt totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja BWS:n asiakkaille.

BWS ei ole osoittanut, että sen liikesalaisuuksiksi väittämät tiedot olisivat objektiivisesti arvioiden liikesalaisuuksia. X-WK ei ole käyttänyt tai ilmaissut BWS:n liikesalaisuuksia. X-WK:lla ei ole hallussaan BWS:n nimeämiä liikesalaisuuksiksi väittämiään tietoja.

Varastoonpanon 2.8.2018 tehnyt henkilö on jo ollut silloin X-WK:n palveluksessa ja tehnyt varastoonpanon saatuaan asiakkaalta ilmoituksen siirtymisestä X-WK:n asiakkaaksi. X-WK:n palvelukseen siirtymisen jälkeen eräs toinen henkilö on ollut lainmukaisesti yhteydessä vanhaan asiakaskuntaansa, ja on tarjonnut palveluitaan X-WK:n lukuun.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Ensiksi mainitun pykälän 15.8.2018 saakka voimassa olleen 3 momentin (405/1986) mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n (1061/1978) säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka ilmaissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä.

Markkinaoikeus voi lain 7 §:n mukaan määrätä 6 §:ssä tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain 7 §:n säännöstä edeltänyt vastaava säännös (1061/1978) oli samansisältöinen. Tuota säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaisen kiellon tarkoituksena on mahdollistaa nopea puuttuminen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja estää kiellettyjen häiriöiden aiheuttaminen kilpailutilanteeseen oikeudenkäynnin aikana. Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja todisteet tulevat siten tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä. Väliaikaisesta kiellosta päätettäessä merkitystä on annettava myös asian laadulle ja kiireellisyydelle sekä kiellon määräämisen ja määräämättä jättämisen vaikutuksille niin osapuolten kuin kuluttajienkin kannalta.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Riippumatta väitettyä oikeudenvastaisuutta koskevasta harkinnasta väliaikaisen kiellon määrääminen ei lähtökohtaisesti ole tarpeen, mikäli voidaan pitää varsin todennäköisenä, että vastaaja ei jatka tai uudista hakemuksessa tarkoitettua menettelyä asian ollessa vireillä markkinaoikeudessa. Mikäli vastaajan kuitenkin myöhemmin osoitetaan menetelleen toisin, edellytykset väliaikaisen kiellon määräämiselle ovat lähes poikkeuksetta käsillä.

X-WK on kiistänyt menetelleensä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti. Vaatimuksen a) kohteena olevan markkinointimateriaalin ja perusteissa viitatun agenttihahmon käyttämisen osalta X-WK on kuitenkin ilmoittanut muuttaneensa kyseistä markkinointia. Tältä osin käsillä olevan väliaikaisen oikeussuojan antamista koskevan kysymyksen arvioinnin kannalta voidaan pitää varsin todennäköisenä, että X-WK ei jatka tai uudista kyseisen agenttihahmon käyttämistä markkinoinnissa asian olleessa vireillä markkinaoikeudessa, eikä tältä osin väliaikaisen kiellon määräämiselle ainakaan asian käsittelyn tässä vaiheessa ole tarvetta.

Markkinaoikeus toteaa käsiteltävinä olevista BWS:n vaatimuksista b) ja c), että niissä ei ole tarkalleen yksilöity kiellettäväksi vaadittuja ilmaisuja tai sitä, mikä liikesalaisuuksien käyttö ja ilmaiseminen tulisi kieltää. Lisäksi asianosaisten esittämän perusteella on riitaista, onko X-WK käyttänyt kieltovaatimuksen b) mukaisia ilmaisuja ja ovatko ilmaisut olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia sekä ovatko BWS:n kieltovaatimuksessa c) viitatut seikat olleet liikesalaisuuksia ja onko X-WK käyttänyt tai ilmaissut niitä.

Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja todisteet hakemuksessa väitetyistä menettelytavoista tulevat tarkemmin arvioitavaksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, BWS ei ole esittänyt vaatimiensa kieltojen tueksi kyseiseltä osin riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle ole siten edellytyksiä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Blue Water Shipping Oy:n väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 14.4.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.