MAO:484/19

Hakemus

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon.

Perusteet

J.W.-Yhtiöt Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) raitiovaunukampanjassa 19.11.–2.12.2018 on esitetty kuluttajaluoton 2.000 euron määrää koskeva tieto. Muita tietoja ja siten luottosopimuksen ehtoja koskevia kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 1 momentissa edellytettyjä tietoja ei ole ilmoitettu.

Yhtiön televisiokampanjassa 21.–29.4.2018 mainoksen kokonaispituus on ollut viisi sekuntia. Mainoksessa on ilmoitettu huomiota herättävällä tavalla luoton määrää 2.000 euroa koskeva tieto ja tieto kuluttomasta ensinostosta. Muita tietoja luotosta on ilmoitettu mainoksen viimeisen 1,5 sekunnin ajan eli hyvin lyhyen ajan pienellä kirjasinkoolla ruudun alareunassa. Kuluttajalla ei ole ollut mahdollisuutta lukea ja sisäistää tietoja, eikä niitä siten ole esitetty selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla. Kyseistä televisiomainosta ei voi pitää alan käytännön ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ohjeistuksen ja ratkaisukäytännön mukaisena. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttia ei ole muutettu siten, että kieltopäätöksessä todetusta lainvastaisesta menettelystä olisi tullut lainmukaista.

Televisiomainos ei ole myöskään sisältänyt kaikkia kieltopäätöksessä edellytettyjä tietoja, koska mainoksessa ei ole ilmoitettu esimerkiksi luoton korkoa, muita luottokustannuksia ja maksuerien määrää euromääräisenä. Lisäksi tiedot on ilmoitettu virheellisesti, koska todellinen vuosikorko on ilmoitettu vaihteluvälinä ja edustava esimerkki 800 euron eikä 2.000 euron perusteella. Nostopalkkion kustannukset tulee ottaa huomioon todellisena vuosikoron laskennassa osana luottokustannuksia. Samoin alkuvaiheessa pääoman alennusperusteita ei oteta huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa.

Mainonta on ollut pitkäaikaista ja näkyvää ja kieltoja on rikottu toistuvasti. Yhtiön liikevaihto ja liiketulos ovat kieltopäätöksen antamisesta yli kymmenkertaistuneet. Kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tulee tuomita maksettavaksi täysimääräisenä. Uhkasakon määrää tulee korottaa 100.000 euroon, jotta sakon uhka olisi omiaan ehkäisemään kiellon rikkomisen.

Vastaus

Vaatimukset

J.W.-Yhtiöt Oy hyväksyy kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa esitetyt vaatimukset.

Perusteet

Raitiovaunumainoksesta luoton tiedot ovat puuttuneet kokonaan ja televisiomainoksesta on puuttunut maininta luottokorosta ja nostopalkkion määrästä. Mainokset eivät ole olleet kaikilta osin kieltopäätöksessä edellytetyn mukaisia. J.W.-Yhtiöt Oy hyväksyy vaatimukset kulujen säästämiseksi ja koska se on aikeissa lopettaa Suomilimiitti- ja vastaavien luottojen myöntämisen.

Suomilimiitti-luoton todellinen vuosikorko ei ole ollut yli 300 prosenttia. Kysymys todellisen vuosikoron määrästä on kuitenkin asiassa merkityksetön, kun otetaan huomioon edellä todetut puutteet.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

1. MTV3-, Sub- ja AVA-kanavilla 21.–29.4.2018 esitetty televisiomainos
2. Valokuva mainoksesta raitiovaunuissa 19.11.–2.12.2018
3. Ote KKV:n verkkosivuilta, kuluttaja-asiamiehen linjaus kuluttajaluottojen tarjoamisesta (29.1.2019)
4. Tuloste KKV:n verkkosivuilta ratkaisutietopankista kuluttajaluoton mainonnassa annettavia tietoja koskien (dnro KKV/2720/14.08.01.02/2013) (29.1.2019)
5. Tuloste KKV:n verkkosivuilta 17.10.2013 julkaisusta tiedotteesta "Kuluttaja-asiamies vei DNA:n markkinaoikeuteen pikkuprintistä – Elisalle, Santanderille ja Delta Motorille markkinointikiellot" (29.1.2019)
6. Tuloste KKV:n verkkosivuilta ratkaisutietopankista kuluttajaluoton mainonnassa annettavia tietoja koskien (dnro KKV/280/14.08.01.05/2017)
7. Tuloste KKV:n verkkosivuilta 8.5.2017 julkaistusta tiedotteesta "Valvontakampanja: Autoluottojen mainonnassa puutteita" (29.1.2019)
8. Kuluttaja-asiamiehen 5.11.2018 päivätty kirje J.W.-Yhtiöt Oy:lle
9. KKV:n laskelma televisiomainoksessa 21.–29.4.2018 ilmoitetun luoton todellisesta vuosikorosta

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Markkinaoikeus on 19.6.2012 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä numero 224/12 (jäljempänä myös kieltopäätös) kieltänyt J.W.-Yhtiöt Oy:tä (jäljempänä myös yhtiö) 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla.

2. Yhtiö on riidattomasti rikkonut kieltopäätöstä ainakin osittain suomilimiitti.fi-kuluttajaluottoja koskevalla raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 ja televisiomainoksella 21.–29.4.2018. Riidatonta on, että raitiovaunumainoksessa ei ole ilmoitettu kieltopäätöksessä tarkemmin yksilöityjä muita tietoja ja televisiomainoksesta on puuttunut ainakin tieto luoton korosta ja eritelty tieto muista luottokustannuksista kuten nostoprovisiosta.

3. Yhtiö on asian valmistelussa ilmoittanut, että kulujen säästämiseksi ja koska se on aikeissa lopettaa Suomilimiitti- ja vastaavien luottojen myöntämisen, se hyväksyy kuluttaja-asiamiehen vaatimukset. Asiassa on vedottu näyttönä yksinomaan asiakirjatodisteisiin eikä kumpikaan asianosaisista ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä. Asian laatu huomioon ottaen sen ratkaiseminen käsillä olevissa olosuhteissa ei edellytä istunnon toimittamista. Asia on näin ollen ratkaistavissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 10 §:n 2 momentin nojalla kirjallisessa menettelyssä.

2 Yhtiön markkinoinnin kieltopäätöksen vastaisuuden arviointi

4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 2 ilmenevin tavoin. Mainoksessa on muun ohella ollut teksti "Suomilimiitti" ja logo sekä Matti Nykäsen kuvan ohessa suurin kirjaimin teksti "Älä päästä MATTIA KUKKAROON!". Mainoksessa on todettu pienemmällä kirjasinkoolla "Hae 2000 € tililuotto käyttöösi".

5. Mainoksessa on näin ollen ilmoitettu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, joten mainoksessa olisi tullut kieltopäätöksen mukaisesti samalla myös ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla. Tietoja ei ole lainkaan ilmoitettu, joten yhtiön menettely on ollut kieltopäätöksessä asetetun velvoitteen vastaista.

6. Yhtiö on myös mainostanut Suomilimiitti-luottoa noin viisi sekuntia kestäneellä televisiomainoksella 21.–29.4.2018. Ensimmäisen noin kolmen sekunnin ajan mainoksen vasemmalla puolella on todettu suurin kirjaimin "Kuluton ensinosto 2000 € asti" ja pienemmällä kirjasinkoolla "Voimassa 30.4.2018 saakka." Samaan aikaan mainoksen oikealla puoliskolla on esiintynyt Matti Nykänen, joka on sanonut "Vaikka itse sanonkin, niin älä päästä Mattia kukkaroon". Viimeisen noin kahden sekunnin ajan on esitetty logo ja suurin kirjaimin teksti "Suomilimiitti" ja on kuulunut lausuttuna "Suomilimiitti.fi", ja mainoksen alareunassa pienemmällä kirjasinkoolla on todettu seuraavaa:

"Minimi laina-aika on 3 kuukautta ja maksimi laina-aika on 49 kuukautta. Lainan voi maksaa takaisin myös aikaisemmin, ilman ylimääräisiä korkokuluja. 2000 € lainassa todellinen minimi vuosikorko on 134,02 % ja maksimi 167,90 %. Esimerkki: 800 € tasaerälyhennyksin 13 kk maksuajalla. Todellinen vuosikorko 163,98 %. Lainan kokonaiskulut 608,67 €, jolloin takaisinmaksettava summa on 1408,67 €."

7. Televisiomainoksessa on näin ollen ilmoitettu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Kuluttaja-asiamiehen mukaan televisiomainoksessa ei ole ensinnäkään esitetty kieltopäätöksen mukaisesti tiettyjä tietoja selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla ja joka tapauksessa tiedot on esitetty puutteellisesti ja virheellisesti.

8. Kieltopäätöstä annettaessa ja edelleen voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi muun ohessa luoton korko ja muut luottokustannukset (1 kohta). Kieltopäätöstä annettaessa voimassa olleen pykälän 2 momentin (746/2010) mukaan todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

9. Markkinaoikeus on selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla ilmoittamista koskevan velvoitteen asettaessaan viitannut kieltopäätöksen perusteluissa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/EY kumoamisesta annetun direktiivin (2008/48/EY, kulutusluottodirektiivi) 4 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan vakiotiedoissa on viitattava tiettyihin seikkoihin selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi edustavan esimerkin avulla.

10. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttia on sittemmin muutettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla (851/2016), josta lukien momentissa on nimenomaisesti säädetty, että todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on muun ohessa ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Säännöksen esitöistä (HE 77/2016 vp s. 45 ja 46) ilmenee, että vaatimus perustuu kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 2 kohtaan ja jo aiemmin vallinnutta ratkaisu- ja oikeuskäytäntöä ei ole ollut tarkoitus muuttaa. Esitöissä on myös todettu, että selkeyttä ja näkyvyyttä koskevaa vaatimusta ei noudateta esimerkiksi silloin, jos momentissa tarkoitetut tiedot tai joku niistä esitetään televisiokuvan alalaidassa niin pienellä kirjasinkoolla tai niin lyhyen ajan, ettei keskivertokuluttaja kykene niitä vaivatta havaitsemaan.

11. Markkinaoikeus katsoo edellä kohdassa 6 todetun selvityksen perusteella, että televisiomainoksessa ei ole esitetty kieltopäätöksessä tarkemmin yksilöityjä tietoja selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, kun otetaan erityisesti huomioon se, että tiedot ovat olleet näkyvissä televisiomainoksen loppuosan alalaidassa hyvin lyhyen ajan pienellä kirjasinkoolla, eikä tietoja ole ollut mahdollista saada luettua tässä ajassa. Riidatonta myös on, että mainoksessa ei ole lainkaan esitetty tietoa luoton korosta ja muista luottokustannuksista ainakaan nostoprovision osalta.

12. Näin ollen markkinaoikeus katsoo yhtiön menetelleen kieltopäätöksessä asetetun velvoitteen vastaisesti. Siten ja jäljempänä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen tarkemmin arvioida sitä, onko muita tietoja ilmoitettu puutteellisesti tai miltä osin tiedot on mahdollisesti ilmoitettu virheellisesti.

3 Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettaminen

13. Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöstä asetetun uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi. Uhkasakkolain 2 ja 3 §:stä seuraa, että tältä osin tulee sovellettavaksi mitä uhkasakkolaissa säädetään. Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä.

14. Yhtiö on rikkonut edellä todetuin tavoin markkinaoikeuden 19.6.2012 antamallaan päätöksellä numero 224/12 määräämää kieltoa. Yhtiö ei ole vastustanut uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi perusteen eikä määrän osalta. Markkinaoikeus katsoo, että asetettu uhkasakko on määrättävä maksettavaksi täysimääräisenä eli asetetun 50.000 euron määräisenä.

15. Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöstä uuden uhkasakon asettamisesta, kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi. Uuden uhkasakon asettamista koskevan uhkasakkolain 12 §:n 1 momentin mukaan uutta uhkasakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman asetetun uhkasakon tuomitsemisesta ole käsitelty.

16. Markkinaoikeuden 19.6.2012 antamallaan päätöksellä numero 224/12 määräämä kielto on edelleen voimassa. Yhtiö ei ole vastustanut kuluttaja-asiamiehen vaatimusta uuden korotetun uhkasakon asettamisesta 100.000 euron suuruisena. Markkinaoikeus katsoo, että kiellon tehosteeksi on asetettava aikaisempaa korkeampi 100.000 euron uhkasakko.

Päätöslauselma

Markkinaoikeuden 19.6.2012 antamalla päätöksellä numero 224/12 J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tuomitaan J.W.-Yhtiöt Oy:n maksettavaksi 50.000 euron määräisenä. Kieltoa on noudatettava tästä eteenpäin nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.1.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen