MAO:290/19

Hakemus

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä

1. noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden

2. vaatimasta kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.

Perusteet

Ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan Alektum Oy:n liiketoimintaan on kuulunut erilaisilla etäviestimillä tehtyihin tavaratilaussopimuksiin liittyvien saatavien perintä. Saatavat ovat perustuneet toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin, joiden perusteella kuluttajille on lähetty tavaralähetyksiä, mikäli he eivät ole peruuttaneet seuraavan tavaralähetyksen toimittamista tai irtisanoneet sopimusta.

Alektum Oy:n näkemys siitä, että elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä on puhelimitse syntynyt puitesopimus ja että ensimmäisen näytelähetyksen jälkeen kuluttajan passiivisuuden perusteella on syntynyt jokaisen jatkolähetyksen osalta erillisiä jatkosopimuksia, on kuluttajansuojalain 2 luvun 10 §:n vastainen, koska mainitun säännöksen mukaan sopimus ei voi syntyä ilman kuluttajan nimenomaista tahdonilmaisua.

Alektum Oy:n tapa toimia on ollut se, että jokainen tilaussopimuksen nojalla lähetetty tuotelähetys on muodostanut perinnässä oman saatavan siitä huolimatta, että samaa tuotetta koskevien perättäisten lähetysten perusteena on ollut vain yksi tilaussopimus. Alektum Oy on lähettänyt saatavia periessään jokaisesta maksamatta jätetystä tuotelähetyksestä säännönmukaisesti kaksi maksullista maksuvaatimusta, joista se on vaatinut kuluttajavelalliselta saatavien perinnästä annetun lain (perintälaki) 10 a §:n mukaiset enimmäismääräiset perintäkulut, vaikka maksuvaatimusten perusteena ovat olleet peräkkäiset maksamattomat tavaralähetykset.

Alektum Oy on jättänyt perinnässä saatavat yhdistämättä ja lähettänyt jokaisesta tavaralähetyksestä kaksi maksullista maksuvaatimusta, vaikka perintä on kohdistunut saman tilaussopimuksen eri lähetyseriin. Esimerkkitapauksessa kuluttaja on tehnyt puhelimitse kaksi tilaussopimusta, joista toinen on koskenut partakoneenteriä ja toinen sukkia. Kuluttaja ei ole irtisanonut sopimuksia tai peruuttanut seuraavia lähetyksiä, ja kuluttajalle on ensimmäisen näytelähetyksen jälkeen lähetetty yhteensä 16 tavaralähetystä, joita ei ole maksettu. Perintäkuluja vapaaehtoisesta kirjeperinnästä on edellä mainittujen tavaralähetysten perusteella muodostunut yhteensä 416 euroa (16 x 26 euroa) eli yhden tilaussopimuksen osalta yhteensä 208 euroa. Tuotelähetyskohtainen 26 euron määrä on muodostunut 5 euron maksumuistutuksesta ja ensimmäisestä 14 euron maksuvaatimuksesta ja toisesta 7 euron maksuvaatimuksesta. Perintäkulujen määrä maksumuistutuskuluineen on ollut yhden tilaussopimuksen osalta yhteensä 208 euroa, joten perintäkulut ovat ylittäneet perintälain 10 d §:n mukaisen samaa saatavaa koskevien perintäkulujen 120 euron enimmäismäärän. Alektum Oy ei ole siten noudattanut perintälain 10 d §:n mukaista kokonaiskuluvastuun rajoitusta.

Perintälain 10 c §:n mukaan saman kuluttajasaatavan perinnässä velalliselta saa vaatia perintäkuluja ilman erityistä perustetta enintään kahdesta maksuvaatimuksesta. Alektum Oy ei ole noudattanut perintälain 10 c §:n mukaista rajoitusta, kun se on jättänyt perinnässä saatavat yhdistämättä ja lähettänyt jokaisesta samaan tilaussopimukseen perustuvasta tavaralähetyksestä kaksi maksullista maksuvaatimusta. Alektum Oy:llä ei ole ollut perintälain 10 c §:ssä tarkoitettua erityistä perustetta maksullisten maksuvaatimusten enimmäismäärän ylittämiselle. Se, että velkoja on lähettänyt jopa 14 tuotelähetystä sen jälkeen, kun edelliset tuotelähetykset ovat olleet maksamatta, ei voi olla perintälain 10 c §:ssä tarkoitettu erityinen peruste maksullisten maksuvaatimusten enimmäismäärän ylittämiselle.

Perintälain 10 c §:n perusteella velalliselle voidaan lähettää maksumuistutuksen lisäksi häneltä vaadittavan kokonaissaatavan sisältävä maksullinen maksuvaatimus aina, kun saman sopimuksen perusteella velalliselta vaadittavan velkapääoman määrä on kasvanut uuden maksamatta jätetyn tavaralähetyksen vuoksi. Tällaisten samaa saatavaa koskevien, ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavien maksuvaatimusten osalta kustannus voi perintälain 10 a §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella olla kuitenkin enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kustannuksesta. Alektum Oy ei ole noudattanut perintälain 10 a §:n mukaista rajoitusta, kun se on lähettänyt jokaisesta samaan tilaussopimukseen perustuvasta tavaralähetyksestä ensimmäisen 14 euron maksuvaatimuksen ja toisen 7 euron maksuvaatimuksen.

Alektum Oy on edellä mainitulla menettelyllään aiheuttanut velallisille tarpeettomia kustannuksia ja siten menetellyt perintälain 4 §:n mukaisen hyvän perintätavan vastaisesti. Perintäkulujen kohtuuton kasvattaminen uusiin tavaralähetyksiin liittyvässä perinnässä, vaikka useat aiempien lähetysten laskut ja niihin kohdistuneet perintäkulut ovat maksamatta, on tarpeettomien kustannusten aiheuttamista kuluttajalle ja siten hyvän perintätavan vastaista.

Vastaus

Vaatimukset

Alektum Oy on ilmoittanut, että se ei vastusta kuluttaja-asiamiehen hakemusta kiellon määräämiseksi. Yhtiö on kuitenkin pyytänyt, että markkinaoikeus jättää kuluttaja-asiamiehen vaatiman uhkasakon asettamatta tai asettaa sen enintään 100.000 euron määräisenä.

Perusteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.12.2018 tekemillään päätöksillä peruuttanut Alektum Oy:n toimiluvan perintätoiminnan harjoittamiseen. Ottaen huomioon, että Alektum Oy:llä ei ole tällä hetkellä oikeutta harjoittaa perintätoimintaa Suomessa, yhtiö ei pidä tarpeellisena vastustaa kuluttaja-asiamiehen vaatiman kiellon määräämistä. Yhtiö ei kuitenkaan ota tällä kantaa kuluttaja-asiamiehen vaatiman kiellon tai sen tueksi esitettyjen perusteiden oikeellisuuteen sinänsä.

Esillä olevassa asiassa on käsillä perintälain 13 §:ssä tarkoitetut erityiset syyt jättää uhkasakko määräämättä. Joka tapauksessa 100.000 euron uhkasakkoa voidaan pitää riittävänä kiellon tehosteeksi.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

1. Alektum Oy:n 3.10.2017 antama lausuma Lapin käräjäoikeuden riita-asiassa E17/4465
2. Westerfield AG:n ja kuluttajan väliset, puhelimitse 10.10.2014 tehdyt tilaussopimukset
3. Westerfield AG:n sopimusehdot
4. MMBG AG:n sopimusehdot
5. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden velkomusasian päiväkirja 11.5.2017

Markkinaoikeuden ratkaisu

[– –]

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tausta ja tarkastelun lähtökohdat

1. Ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan Alektum Oy:n liiketoimintaan on kuulunut erilaisilla etäviestimillä tehtyihin tavaratilaussopimuksiin liittyvien kuluttajasaatavien perintä. Saatavat ovat perustuneet toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin, joiden perusteella kuluttajille on lähetty tuotelähetyksiä, mikäli he eivät ole peruuttaneet seuraavan tuotelähetyksen toimittamista tai irtisanoneet sopimusta. Jokainen tilaussopimuksen perusteella lähetetty maksamatta jäänyt tuotelähetys on Alektum Oy:n perinnässä muodostanut oman saatavan. Yhtiö on lähettänyt saatavia periessään jokaisesta maksamatta jätetystä tuotelähetyksestä säännönmukaisesti kaksi maksullista maksuvaatimusta, joista se on vaatinut kuluttajavelalliselta perintälain 10 a §:n mukaiset enimmäismääräiset perintäkulut.

2. Kuluttaja-asiamies on esittänyt Alektum Oy:n käyttäneen perinnässä perintälain 4 §:n mukaisen hyvän perintätavan vastaista menettelyä ja vaatinut menettelyn kieltämistä.

3. Alektum Oy on ilmoittanut, ettei se vastusta kuluttaja-asiamiehen hakemusta kiellon määräämiseksi.

Oikeusohjeet

4. Perintälain 10 §:n 1 momentin mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

5. Perintälain hyvää perintätapaa koskevan 4 §:n 1 momentin mukaan perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa.

6. Perintälain 10 a §:ssä säädetään euromääristä, jotka saadaan toimenpidekohtaisesti enintään periä eräistä tavallisimmista perintätoimenpiteistä, kuten kirjallisesta maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksesta. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa vaatia perintäkuluja 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta enintään 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa. Lain 10 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa kyseisessä momentissa mainituista perintätoimista vaatia puolet 2 kohdassa mainitusta määrästä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta.

7. Perintälain 10 c §:ssä säädetään kulukorvaukseen oikeuttavien maksuvaatimusten enimmäismääristä kuluttajasaatavan perinnässä. Pykälän 1 momentin mukaan saman kuluttajasaatavan perinnässä velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään kahdesta 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta. Lain 10 c §:n 2 momentin mukaan velalliselta saa vaatia perintäkuluja useammista maksuvaatimuksista kuin 1 momentissa säädetään, jos useampiin perintätoimiin on ollut erityistä aihetta eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely toteutetuista perintätoimista ja samalla ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi toteutettuihin perintätoimiin on ollut erityinen aihe.

8. Viimeksi mainittua pykälää koskevissa esitöissä (HE 57/2012 vp s. 38) on todettu, että ilmaisulla "sama saatava" tarkoitetaan ehdotetussa pykälässä samaan sopimukseen perustuvia tai muuten samasta perusteesta johtuvia saatavia. Näin on yleensä silloinkin, kun saatava on erääntynyt useassa erässä. Jos esimerkiksi vuokrasopimukseen perustuvia vuokria on maksamatta usealta kuukaudelta, kyse on yhdestä saatavasta.

9. Perintälain 10 d §:ssä säädetään velallisen kokonaiskuluvastuusta kuluttajasaatavan perinnässä. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 120 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1.000 euroa.

Hakemuksen perustana olevan menettelyn arviointi

10. Alektum Oy:n harjoittaman perinnän kohteena olevat saatavat ovat perustuneet kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin, joiden perusteella kuluttajille on lähetty tuotelähetyksiä, mikäli he eivät ole peruuttaneet seuraavan tuotelähetyksen toimittamista tai irtisanoneet sopimusta. Jokainen tilaussopimuksen perusteella lähetetty maksamatta jäänyt tuotelähetys on muodostanut yhtiön perinnässä oman saatavan.

11. Kuluttaja-asiamiehen esittämästä selvityksestä käy ilmi, että Alektum Oy on lähettänyt kuluttajalle jokaisesta maksamatta jääneestä tuotelähetyksestä kaksi maksullista maksuvaatimusta, vaikka perintä on kohdistunut saman tilaussopimuksen eri tuotelähetyseriin eli kuluttaja-asiamiehen mukaan samaan kuluttajasaatavaan. Todettu huomioon ottaen Alektum Oy on menetellyt perintälain 10 c §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden.

12. Kuluttaja-asiamiehen esittämän selvityksen mukaan kuluttajalta on vaadittu jokaisesta maksamatta jääneestä tuotelähetyksestä perintäkuluja 5 euron maksumuistutuksesta sekä ensimmäisestä 14 euron maksuvaatimuksesta ja toisesta 7 euron maksuvaatimuksesta. Perintälain 10 c §:n perusteella velalliselle voidaan lähettää maksumuistutuksen lisäksi häneltä vaadittavan kokonaissaatavan sisältävä maksullinen maksuvaatimus aina, kun saman sopimuksen perusteella velalliselta vaadittavan velkapääoman määrä on kasvanut uuden maksamatta jääneen tuotelähetyksen vuoksi. Tällaisten samaa saatavaa koskevien, ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavien maksuvaatimusten osalta kustannus voi perintälain 10 a §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella olla kuitenkin enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kustannuksesta. Todettu huomioon ottaen Alektum Oy on menetellyt perintälain 10 a §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.

13. Alektum Oy:n edellä todetun menettelyn on katsottava olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista.

Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

14. Perintälain 13 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka periessään kuluttajasaatavaa rikkoo mainitun lain 4 §:ää, voidaan kieltää jatkamasta tällaista menettelyä tai uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

15. Kun Alektum Oy:n menettely on edellä katsottu perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaiseksi ja kun asiassa ei ole ilmennyt syytä olla määräämättä kuluttaja-asiamiehen hakemuksen mukaista kieltoa, se tulee määrättäväksi. Kielto on määrättävä noudatettavaksi heti.

16. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole perintälaissa tarkoitettua erityistä syytä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Uhkasakko on asetettava vaaditun 200.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavaerien perinnässä

1. noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden

2. vaatimasta kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.

Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.8.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Riikka Innanen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen