MAO:203/19

Hakemus

Vaatimukset

Booky.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää väliaikaisesti sakon uhalla jatkamasta sellaisen sopimuskäytännön tai -ehdon soveltamista, jonka mukaan hakijalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon tilanteessa, jossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksama suoritus ei ole ollut hakijan käytettävissä eräpäivänä.

Perusteet

Booky.fi Oy:llä on voimassa oleva hankintasopimus kirjallisuuden toimittamisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Hankintasopimuksessa viitatun julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaan, jos tilaaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, toimittajalla tai palveluntuottajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

Booky.fi Oy on lähettänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle laskuja viivästyskoroista ja perintälain 10 e §:n mukaisista vakiokorvauksista siltä osin kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamat suoritukset eivät ole saapuneet Booky.fi Oy:lle eräpäivään mennessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulkitsee sopimusta ja soveltaa sitä käytännössä siten, ettei se suostu maksamaan Booky.fi Oy:lle viivästyskorkoa, eikä siten myöskään perintälaissa tarkoitettuja vakiokorvauksia, sen ajan jälkeen, kun maksun rahamäärä on veloitettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tililtä siinäkään tilanteessa, että rahamäärä ei olisi samana päivänä kirjautunut Booky.fi Oy:n tilille. Todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän menettely on kohtuuton ja se on kiellettävä elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain perusteella.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on painostanut Booky.fi Oy:tä uhkaamlla sopimuksen purkamisella, mikäli Booky.fi Oy ei luovu sille lain mukaan kuuluvista oikeuksista.

Vastaus

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut hakemuksen jättämistä tutkimatta tai hylkäämistä.

Perusteet

Asiassa on kysymys asianosaisten välisestä sopimusriidasta. Kyseiseen riitaan ei sovelleta elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annettua lakia, koska kysymys on yksittäistapausta koskevasta riidasta, joka kuuluu yleisten tuomioistuinten tutkittavaksi, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole käyttänyt asiassa omia sopimusehtojaan tai sopimuskäytäntöään, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän noudattama kauppatavan mukainen sopimusehto tai sopimuskäytäntö on lähes kaikissa suomalaisissa sopimussuhteissa noudatettu, koska kyseinen sopimusehto tai sopimuskäytäntö ei ole Booky.fi Oy:n kannalta kohtuuton ja koska Booky.fi Oy ei ole lain soveltamisen edellyttämällä tavalla heikommassa asemassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään verrattuna.

Booky.fi Oy:n toiminnassa on kysymys liiketoimintamallista, jossa se pyrkii hyödyntämään perintälain mukaista vakiokorvausta vakiintuneesta kauppatavasta poikkeavalla tavalla siten, että velkoja voisi periä vakiokorvauksia myös eräpäivänä maksetuista laskuista. Tällä keinolla Booky.fi Oy tavoittelee huomattavaa rahallista hyötyä, koska sillä on toimialastaan eli kirjanvälityksestä johtuen suuri määrä pääomaltaan pieniä laskuja suurelta määrältä asiakkaita. Viivästyksen perusteella esitetyt vaatimukset ovat tuhansia prosentteja suurempia kuin väitetystä viivästyksestä aiheutuva korkolain mukainen viivästyskorko olisi.

Booky.fi Oy on liiketoiminnassaan johdonmukaisesti pyrkinyt hyödyntämään perintälain vakiokorvaussääntelyä sen tarkoituksen vastaisella tavalla. Menettelyn moitittavuutta ilmentää Booky.fi Oy:n esittämien vaatimusten sisältö. Booky.fi Oy:n maksuvaatimus on lähetetty suoraan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän klinikalle nimetylle henkilölle ja siinä on uhattu vastaanottajaa jopa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla, jos vaatimuksen esittäjä ei saa vaatimaansa suoritusta.

Booky.fi Oy:n vaatimukset viivästyskoron ja vakiokorvauksen maksamiseksi on hylätty alkuvuodesta 2019 käräjäoikeudessa. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Booky.fi Oy:llä saattaa olla muita vastaavia oikeudenkäyntejä meneillään.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa tai soveltaa käytäntöä, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Pykälän 2 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta 1 momentin vastaisen ehdon käyttämistä tai käytännön soveltamista taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan ehdon käyttämistä tai käytännön soveltamista. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Pykälän 4 momentin mukaan tätä lakia sovellettaessa elinkeinonharjoittajana pidetään myös kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, kun se hankkii tavaroita tai palveluja kaupallisin toimin.

Markkinaoikeus voi elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla määrätä 1 §:ssä tarkoitetun kiellon. Mainitun 2 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeus voi antaa kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain esitöissä (HE 39/1993 vp s. 9) on kiellon määräämisen osalta tuotu esiin, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ja kuluttajansuojalaissa on vastaavan sisältöiset säännökset.

Kuluttajansuojalain alkuperäisissä esitöissä (HE 8/1977 s. 30 ja 37) on tuotu esiin, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain vastainen markkinointi tai sopimusehto tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain alkuperäisissä esitöissä (HE 114/1978 vp s. 18) on lausuttu väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten osalta vastaavasti.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Ottaen huomioon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Booky.fi Oy:n hakemuksen vastustamiselle esittämät perusteet markkinaoikeus katsoo, että Booky.fi Oy ei ole esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle ole siten edellytyksiä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Booky.fi Oy:n väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 1.7.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.