MAO:647/18

Asia

Tupakkalain vastainen menettely, täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen

Hakemuksen kohteena oleva kieltopäätös

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä myös Valvira) on 5.11.2018 antamallaan päätöksellä (dnro V/81511/2017) kieltänyt FinnVape Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla

1) markkinoimasta tupakkalain alaisia tuotteita kuten sähkösavukkeita julkisen liikenteen liikennevälineessä, sanomalehdessä tai muulla mainosalustalla käyttäen tupakkalain alaisiin tuotteisiin yhdistettäviä sanallisia ilmauksia tai muita siihen verrattavia viittauksia;

2) mainostamasta yrityksensä, toimipisteidensä tai myymälöidensä tuotevalikoimaa kuluttajille käyttäen ilmaisua "Täyden palvelun sähkötupakkakauppa" tai vastaavia iskulauseenomaisia ilmaisuja; sekä

3) markkinoimasta tuotevalikoimaansa kuuluvia tupakkalain alaisia tuotteita kuten sähkösavukkeita käyttäen mainoskampanjoita, arpajaisia tai vastaavia keinoja.

Päätöksen mukaan sitä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus

Vaatimus

FinnVape Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää tai keskeyttää hakemuksen kohteena olevan Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpanon siksi ajaksi, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Perusteet

FinnVape Oy ei ole markkinoinut tai mainostanut sähkösavukkeita tai muita tupakkalain alaisia tuotteita lain markkinointikiellon vastaisesti. FinnVape Oy:n toiminimen, aputoiminimen "Täyden palvelun sähkötupakkakauppa" ja toimialan ilmoittaminen Valviran kieltopäätöksen perusteena olevissa ilmoituksissa on ollut tyypillistä sallittua yrityskuvamainontaa, jolla FinnVape Oy on neutraalisti ja tiedotteenomaisesti yksilöinyt itsensä. FinnVape Oy:n tarkoitus ei ole ollut edistää tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä. Valviran kieltopäätös on FinnVape Oy:n perusoikeuksien vastainen.

Valvira on omaa kieltopäätöstään tulkitsemalla laajentanut sen alaa sen antamisen jälkeen 15.12.2018 FinnVape Oy:n sähkötupakkaliikkeiden teippauksiin, vaikka kyseisiä teippauksia ei ole käsitelty Valviran selvityspyynnössä tai FinnVape Oy:n selityksessä ennen kieltopäätöksen antamista. Valviran päätöksen soveltamisalaa koskevan laajentavan tulkinnan vuoksi on olemassa vaara, että Valvira hakee 50.000 euron uhkasakon maksuunpanoa päätöksen väitetyn rikkomisen perusteella, mikäli FinnVape Oy ei vaihda sähkösavukeliikkeidensä teippauksia. Teippausten vaihto maksaa useita tuhansia euroja. Perusteettoman kieltopäätöksen soveltamisalan ennalta-arvaamaton laajentaminen ja päätöksen rikkomiseen liittyvä uhkasakko vaarantavat FinnVape Oy:n oikeusturvaa.

Vastaus

Vaatimus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää FinnVape Oy:n vaatimuksen kieltopäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä.

Perusteet

FinnVape Oy:n markkinointia on ilmennyt eri viestintäalustoilla, se on suunnattu laajalle kohderyhmälle ja se on ollut muun ohella alaikäisten nähtävillä. Yhtiön harjoittaman markkinoinnin vakavuuden vuoksi ja yhtiön jatkettua markkinointitoimintaa saamastaan ohjeistuksesta huolimatta Valvira on pitänyt välttämättömänä, että sen päätöstä noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

FinnVape Oy:n kysyttyä neuvoa yhtiön myymälöiden ikkunateippauksista Valviran lakimies on 15.12.2018 antanut yhtiölle ammatilliseen asiantuntemukseensa ja viranomaiselle hallintolaissa asetettuun neuvontavelvollisuuteen perustuvaa neuvontaa siitä, ovatko yhtiön käyttämät ikkunateippaukset ristiriidassa tupakkalain vaatimusten ja Valviran päätöksen kanssa. Vastauksellaan Valvira ei ole laajentanut kieltopäätöksensä soveltamisalaa, eikä vastauksessa ole ollut kysymys Valviran valituskelpoisesta hallintopäätöksestä tai hakemuksesta markkinaoikeudelle uhkasakon määräämisestä täytäntöön pantavaksi. Ennen uhkasakon täytäntöönpanon mahdollista hakemista Valviran olisi erikseen harkittava, ovatko yhtiön ikkunateippaukset sen kieltopäätöksen vastaisia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi tupakkalaissa.

Tupakkalain 107 §:n 1 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta Valviran tai kunnan antamaan kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu mainitun lain 68 §:n vastaiseen markkinointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkaus on lain 5 luvun säännösten vastainen, taikka tällaista päätöstä koskevaan uhkasakkoon tai teettämisuhkaan. Lain 107 §:n 2 momentin mukaan se, jolle Valvira on antanut pykälän 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tai asettanut 1 momentissa tarkoitetun uhkasakon tai teettämisuhan, voi hakemuksella saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Tupakkalain 108 §:n 1 momentin mukaan kyseisessä laissa tarkoitettu hallintoviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomaisella on kuitenkin oikeus kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano enintään siihen saakka, kunnes muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu. Kyseisessä säännöksessä tai sen esitöissä (HE 15/2016 vp s. 128–129) ei esitetä, millä edellytyksillä säännöksessä tarkoitetun hallintoviranomaisen päätöksen täytäntöönpano voidaan määrätä kiellettäväksi tai keskeytettäväksi.

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvussa. Mainitun luvun 13 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemuksessa on kysymys viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä, markkinaoikeus voi, milloin syytä on, ennen hakemuksen ratkaisemista määrätä, ettei viranomaisen päätöstä tai määräystä ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava. Kyseisessä säännöksessä tai sen esitöissä (HE 124/2012 vp s. 68) ei esitetä, millä edellytyksillä säännöksessä tarkoitetun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano voidaan määrätä kiellettäväksi tai keskeytettäväksi.

FinnVape Oy:n mukaan Valviran perusteettoman kieltopäätöksen välitön täytäntöönpano vaarantaa sen oikeusturvan ja aiheuttaa sille useiden tuhansien eurojen kustannukset, mikäli Valvira hakee asettamansa uhkasakon maksuunpanoa. FinnVape Oy:n mukaan se ei ole markkinoinut tuotteitaan tupakkalain vastaisesti vaan kysymys on ollut sallitusta yrityskuvamainonnasta ja sen oman aputoiminimen käyttämisestä.

Valvira on esittänyt muun ohella, että FinnVape Oy:n harjoittaman markkinoinnin vakavuuden vuoksi ja yhtiön jatkettua markkinointiaan saamastaan ohjeistuksesta huolimatta Valvira on pitänyt välttämättömänä sen kieltopäätöksen noudattamista muutoksenhausta huolimatta. Valviran mukaan sen olisi ennen uhkasakon täytäntöönpanon mahdollista hakemista harkittava erikseen, onko yhtiön toiminta kieltopäätöksen vastaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että asianosaiset ovat eri mieltä tupakkalain säännösten tulkinnasta eikä asiaa ole oikeudellisesti pidettävä täysin selvänä. Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu hakemuksen summaariseen tutkintaan, eikä asian luonteesta johtuen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä harkittaessa kuulu tutkia enemmälti kysymystä Valviran päätöksen oikeellisuudesta. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Sama koskee myös kysymystä siitä, onko hakemus saapunut markkinaoikeuteen muutoksenhaulle varatussa ajassa.

Täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä päätettäessä on arvioitava muun ohella asian laatua ja kiireellisyyttä sekä ratkaisun vaikutuksia. Asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että hakija on esittänyt riittävät perusteet hakemuksen kohteena olevan Valviran kieltopäätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ja keskeyttämiselle, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää ja keskeyttää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 5.11.2018 antaman päätöksen (dnro V/81511/2017) täytäntöönpanon.

Täytäntöönpanon kielto ja keskeyttäminen ovat voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 18.2.2019.

Markkinaoikeustuomari Mirva Näsi

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.