MAO:601/18

Hakemus

Vaatimukset

CGI Suomi Oy (jäljempänä myös CGI tai CGI Suomi) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää SoftCo Finland Oy:tä, Softco Unlimited Companya, Softco Group Unlimited Companya, Softco Holdings Unlimited Companya ja Softco Investments Unlimited Companya (jäljempänä kaikki yhdessä myös SoftCo) väliaikaisesti sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa ne ovat esittäneet CGI:tä ja sen Rondo-järjestelmää koskien seuraavia totuudenvastaisia ja/tai harhaanjohtavia ilmaisuja:

1) CGI Suomi on antanut asiakkailleen tarkoituksellisesti virheellistä tietoa SoftCo:sta ja sen toiminnasta.
2) CGI Suomen toimet ja harhaanjohtava viestintä ovat CGI Suomen keino saada asiakkaat CGI Suomen oman arkistojärjestelmän piiriin mahdollisimman nopealla aikataululla.
3) CGI Suomi tulee lähitulevaisuudessa ajamaan Rondon alas.
4) CGI Suomi on rakentanut Rondoon toimittajaloukun.
5) CGI Suomen toiminta rajoittaa kilpailua ja on hankintalainsäädösten vastaista, ja CGI Suomi käyttää väärin markkina-asemaansa.
6) CGI Suomen kehotus, jonka mukaan SoftCo:n tulee poistaa arkistojärjestelmässä olevien tietojen kryptaus, on järjenvastainen.
7) CGI Suomi muuttaa tai on muuttamassa Rondo-järjestelmäänsä siten, että asiakkaiden pääsy SoftCo:n arkistoon Rondon kautta estyy.

Perusteet

CGI on tarjonnut 2000-luvun alusta lähtien asiakkailleen Rondo-nimistä asiakirjojen sähköistä hallintajärjestelmää. SoftCo on tarjonnut CGI:n Rondo-asiakkaille Rondo-järjestelmän yhteydessä käytettävää asiakirjojen sähköisen arkistoinnin valmisohjelmistoa. SoftCo:n valmisohjelmistoa eri versioineen on käytetty yhdessä Rondo-järjestelmän kanssa 2000-luvun alusta lähtien. CGI on osana Rondo-järjestelmän myyntiä ja markkinointia huolehtinut myös SoftCo:n tuotteiden jälleenmyynnistä Suomessa siten, että sopimussuhde SoftCo:n tuotetta koskien on syntynyt SoftCo:n ja Rondo-käyttäjän välille SoftCo:n kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen mukaisesti.

SoftCo on hiljattain tuonut markkinoille uuden SoftCo10-nimisen tuotteen, joka kilpailee Rondo-järjestelmän kanssa. SoftCo:n ohjelmiston aikaisempi versio SoftCo R8 on käytössä niillä asiakkailla, jotka käyttävät SoftCo:n tuotetta yhdessä CGI:n Rondo-järjestelmän kautta.

SoftCo on viimeistään alkuvuonna 2018 aloittanut CGI Suomeen kohdistuvan ja CGI Suomen asiakkaille suunnatun mustamaalauskampanjan, jossa SoftCo on jakanut CGI:n Rondo-asiakkaille totuudenvastaista tietoa sekä CGI:stä että sen Rondo-tuotteesta ja jonka tavoitteena on ollut saada CGI:n Rondo-asiakkaat siirtymään SoftCo:n uuden tuotteen käyttäjiksi ja lopettamaan Rondon käyttö. Toiminta on kulminoitunut SoftCo:n 19.9.2018 jokaiselle SoftCo:n ohjelmistoa käyttävälle CGI:n Rondo-asiakkaalle lähetettyyn tiedotteeseen, jossa se on levittänyt CGI:stä ja sen Rondo-järjestelmästä totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa tietoa, joka on omiaan vaikuttamaan CGI:n Rondo-tuotteen kysyntään ja vahingoittamaan CGI:n elinkeinotoimintaa.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt, että CGI on antanut asiakkailleen tarkoituksellisesti virheellistä tietoa SoftCo:sta ja sen toiminnasta. SoftCo ei ole tarkemmin yksilöinyt, mitä tarkoituksellisesti virheellistä tietoa CGI olisi levittänyt. CGI on tiedottanut totuudenmukaisesti asiakkaitaan SoftCo:n toimintaan liittyvistä ongelmista. CGI:n asiakkailleen antamat tiedot ovat perustuneet pääosin CGI:n SoftCo:lta saamiin tietoihin. Se, että SoftCo on syyskuussa 2018 muuttanut kantaansa erityisesti CGI:n Rondo-asiakkaille esittämiensä lisenssimaksuvaatimusten osalta, ei tarkoita, että CGI:n aiemmin asiakkailleen välittämä tieto olisi ollut virheellistä.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt, että CGI:n viimeaikaiset toimet ja harhaanjohtava viestintä vaikuttavat olevan CGI:n keino saada asiakkaat CGI:n oman arkistojärjestelmän piiriin mahdollisimman nopealla aikataululla.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt, että CGI tulee lähitulevaisuudessa ajamaan alas Rondo-järjestelmän. Päinvastoin CGI on sitoutunut kehittämään ja ylläpitämään Rondo-järjestelmää, mistä osoituksena CGI on hiljattain julkaissut Rondo-järjestelmän uuden käyttöliittymän.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt olevan vaarana, että asiakkaita painostetaan pikaisiin ratkaisuihin, jotka johtavat CGI:n rakentamaan toimittajaloukkuun. CGI ei ole rakentanut toimittajaloukkua. Päinvastoin, CGI on sitoutunut siihen, että kaikki CGI:n arkistoon arkistoidut asiakkaiden omistamat asiakirjat ovat aina saatavissa arkistosta lukukelpoisessa muodossa ilman ylimääräisiä lisenssimaksuja tai migraatioprojekteja.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt, että SoftCo:n asianajajilta saamien neuvojen mukaan CGI:n toiminta rajoittaa kilpailua ja on vastoin hankintasäännöksiä sekä että CGI käyttää väärin markkina-asemaansa. CGI ei ole määräävässä markkina-asemassa. Väite on erityisen haitallinen, koska jos se pitäisi paikkansa, se olisi peruste sulkea CGI mahdollisista julkisia hankintoja koskevista tarjouskilpailuista.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti väittänyt, että CGI:n viimeisin kehotus siihen, että SoftCo:lta tulee vaatia välittömästi tietoturvaan liittyvien ominaisuuksien muuttamista muun muassa poistamalla arkistojärjestelmässä olevien tietojen kryptaaminen, on järjenvastainen. SoftCo:n väite siitä, että sillä olisi tietoturvaan liittyvä peruste salata asiakkaiden omistamat asiakirjat ja kieltäytyä salauksen poistamisesta asiakkaan pyynnöstä, ei pidä paikkaansa. Väite salauksen tarpeellisuudesta on keinotekoinen myös siksi, että kaikki salatut asiakirjat ovat tallennettuina asiakkaan omille palvelimille, joiden tietoturvasta asiakkaat ovat huolehtineet itse.

SoftCo on tiedotteessaan totuudenvastaisesti ja harhaanjohtavasti antanut ymmärtää, että CGI olisi muuttamassa Rondo-järjestelmää siten, että asiakkaiden pääsy SoftCo:n ohjelmiston avulla arkistoituihin asiakirjoihin estyisi.

Mikäli kieltoa ei määrätä väliaikaisena, SoftCo todennäköisesti jatkaa CGI:tä koskevien valheellisten tietojen levittämistä myös oikeudenkäynnin aikana. Kiellolla ei oikeudenkäynnin päätteeksi olisi merkitystä, koska vahinko on tuolloin jo syntynyt.

Vastaus

Vaatimukset

SoftCo Finland Oy, Softco Unlimited Company, Softco Group Unlimited Company, Softco Holdings Unlimited Company ja Softco Investments Unlimited Company ovat vaatineet, että väliaikaista kieltoa koskeva vaatimus hylätään.

Perusteet

SoftCo ei ole käyttänyt CGI:n kiellettäväksi vaatimia ilmaisuja, eivätkä sen 19.9.2018 päivätyssä tiedotteessa esittämät ilmaisut ole olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia.

CGI ja sen edeltäjät ovat toimineet SoftCo:n Rondo-järjestelmään sisällytetyn R8-arkisto-ohjelmiston itsenäisinä jälleenmyyjinä. SoftCo:lla ei ole eikä sillä ole ollut sopimussuhdetta CGI:n asiakkaina olevien Rondo-loppukäyttäjien kanssa.

CGI on kehittänyt vuonna 2016 oman arkistokomponenttinsa voidakseen korvata SoftCo:n komponentin Rondo-järjestelmässä. CGI:n kehitettyä oman arkistoratkaisunsa, se on alkanut toteuttaa suunnitelmaansa SoftCo:n arkistokomponenttia käyttävien loppuasiakkaiden siirtämiseksi oman arkistoratkaisunsa käyttäjiksi. CGI on käynnistänyt järjestelmällisen SoftCo:n mustamaalauskampanjan, jossa se on levittänyt virheellistä tietoa ja yrittänyt pelotella loppuasiakkaita. SoftCo:n reklamoinneista ja loppuasiakkaille osoitetuista julkisista tiedotteista huolimatta CGI on jatkanut mustamaalauskampanjaansa. SoftCo on saanut huolestuneita yhteydenottoja CGI:n asiakkailta, mikä on johtanut siihen, että SoftCo:n on ollut väärien väitteiden oikaisemiseksi ja niistä aiheutuvan vahingon minimoimiseksi tarpeen lähettää 19.9.2018 päivätty tiedote.

Tiedotteessa ei ole väitetty, että CGI olisi antanut asiakkailleen tarkoituksellisesti virheellistä tietoa SoftCo:sta ja sen toiminnasta. Tiedotteessa on ilmaistu SoftCo:n subjektiivinen uskomus. Lisäksi tiedotteesta on ollut pääteltävissä, että CGI:n asiakkailleen esittämät tiedot voivat pitää paikkansa, mutta ne kannattaa tarkistaa ensin SoftCo:lta. CGI on välittänyt asiakastiedotteissaan virheellistä tietoa muun ohella SoftCo:n siirtopalveluista ja niiden hinnoittelusta sekä SoftCo:n arkistokomponenttiin liittyvistä riskeistä.

Tiedotteessa ei ole väitetty, että CGI toimet ja harhaanjohtava viestintä olisivat CGI:n keino saada asiakkaat CGI:n oman arkistojärjestelmän piiriin mahdollisimman nopealla aikataululla. Tiedotteessa on ilmaistu SoftCo:n subjektiivinen havainto siitä, miltä asia on sen näkökulmasta vaikuttanut. Vaikutelma on ollut perusteltu.

Tiedotteessa ei ole väitetty, että CGI tulee lähitulevaisuudessa ajamaan Rondon alas. Tiedotteessa on ilmaistu, mitä SoftCo:lla on sillä olleen tiedon perusteella syytä uskoa. SoftCo on korjannut alkuperäiseen tiedotteeseen mahdollisesti liittyneen väärinymmärryksen mahdollisuuden 29.10.2018 samoille vastaanottajille lähettämällään tiedotteella.

Tiedotteessa ei ole väitetty, että CGI on rakentanut Rondoon toimittajaloukun. Tiedotteessa on mainittu yleisesti tietojärjestelmätoimituksiin liittyvä vaara toimittajaloukun syntymisestä. Ilmaisu on ollut totuudenmukainen ja perusteltu. CGI on painostanut asiakkaitaan siirtymään CGI:n oman ratkaisun käyttöön mahdollisimman nopeasti. Riski toimittajaloukun syntymisestä on kasvanut, kun otetaan huomioon muutosten toteuttaminen kiireellisenä CGI:n painostuksen johdosta.

Tiedotteessa ei ole väitetty, että CGI:n toiminta rajoittaa kilpailua ja on hankintasäännösten vastaista, ja että CGI käyttää väärin markkina-asemaansa. Tiedotteessa on kerrottu, miten SoftCo on ymmärtänyt omilta asianajajiltaan saamansa neuvon. Neuvot ovat olleet CGI:n toiminnan valossa perusteltuja. Tiedote ei ole sisältänyt väitettä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Tiedotteessa ei ole esitetty väitettä, että CGI:n kehotus, jonka mukaan SoftCo:n tulee poistaa arkistojärjestelmässä olevien tietojen kryptaus, on järjenvastainen. SoftCo:n tiedotteen ilmaisu on viitannut CGI:n Rondo-asiakkailleen esittämiin kehotuksiin esittää vaatimuksia SoftCo:ta kohtaan. CGI:n hakemuksessa esitetyn väitteen mukainen kehotus sen sijaan on liittynyt täysin toisten tahojen väliseen suhteeseen. Tiedotteessa esitetty ilmaus on SoftCo:n mielipiteen ilmaus. Mielipide on ollut perusteltu, koska salaus on SoftCo:n ohjelmiston keskeinen ominaisuus ja koska käyttäjät ovat toteuttaneet salauksen itse.

Tiedotteessa ei ole esitetty väitettä, että CGI muuttaa tai on muuttamassa Rondo-järjestelmäänsä siten, että asiakkaiden pääsy SoftCo:n arkistoon Rondon kautta estyy. Tiedote on sisältänyt vain toteamuksen siitä, että on olemassa mahdollisuus mainittujen muutosten tekemiseen. Mahdollisuuden esiin tuominen on ollut perusteltua tilanteessa, jossa CGI on Rondo-asiakkaidensa kanssa tekemien sopimusten vastaisesti ilmoittanut irtisanovansa sopimukset SoftCo:n arkistokomponentin osalta ja todennut, ettei aio mahdollistaa SoftCo:n arkiston käyttöä omistamansa Rondo-järjestelmän kautta.

Asian laatu ei edellytä väliaikaisen kiellon määräämistä, koska kysymys on ollut ainutkertaisesta viestinnästä, eikä esimerkiksi jatkuvasta mainoskampanjasta. SoftCo on lisäksi ryhtynyt edellä todetusti korjaaviin toimenpiteisiin CGI:n hakemuksen tiedoksi saatuaan. On myös todennäköistä, että väliaikaisen kiellon määrääminen johtaisi SoftCo:n vastaiseen julkisuuskampanjaan, jota vastaan sillä ei olisi mahdollisuutta puolustautua ja joka aiheuttaisi SoftCo:lle peruuttamattoman mainehaitan ennen asian varsinaista arviointia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Markkinaoikeus voi lain 7 §:n mukaan määrätä 6 §:ssä tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain 7 §:n säännöstä edeltänyt vastaava säännös (1061/1978) oli samansisältöinen. Tuota säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Väliaikaisesta kiellosta päätettäessä merkitystä on annettava asian laadulle ja kiireellisyydelle sekä kiellon määräämisen ja määräämättä jättämisen vaikutuksille osapuolten kannalta.

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että SoftCo on 19.9.2018 lähettänyt CGI:n asiakkaille kysymyksessä olevan tiedotteen. Erimielisyyttä ei ole myöskään tiedotteen sisällöstä sinänsä. Sen sijaan erimielisyyttä on siitä, onko kiellettäväksi vaadittuja ilmaisuja sellaisenaan käytetty mainitussa tiedotteessa ja ovatko nämä ilmaisut totuudenvastaisia ja/tai harhaanjohtavia.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöissä (LaVM 10/1978 vp s. 1–2) on pidetty tarpeellisena huomauttaa, että kyseisen lain säännöksiä ei ole rajattu yksinomaan markkinointiin vaan niitä voidaan soveltaa muuhunkin sopimattomaan menettelyyn, kuten esimerkiksi toista elinkeinonharjoittajaa vahingoittavien harhaanjohtavien väitteiden levittämiseen.

CGI on muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus kieltää SoftCo:a väliaikaisesti käyttämästä seuraavaa ilmaisua: "CGI Suomen toiminta rajoittaa kilpailua ja on hankintalainsäädösten vastaista, ja CGI Suomi käyttää väärin markkina-asemaansa." SoftCo:n 19.9.2018 lähettämässä tiedotteessa on todettu muun ohella seuraavaa:

"SoftCo:n asianajajilta saamien neuvojen mukaan CGI:n toiminta rajoittaa kilpailua ja on vastoin hankintasäädöksiä. Lisäksi CGI käyttää väärin markkina-asemaansa."

Mainitussa tiedotteen kohdassa toisin kuin muualla tiedotteessa on viitattu asianajajilta saatuihin neuvoihin ja esitetty CGI:n toiminnan olevan lainvastaista. Viittaaminen asianajajilta saatuihin neuvoihin on ollut omiaan vahvistamaan käsitystä siitä, että CGI:n menettely on oikeudellisten kysymysten asiantuntijoiden selvityksen perusteella arvioitu lainvastaiseksi. Vastaaja ei ole vastauksessaan esittänyt sellaisia perusteita ja näyttöä, joiden perusteella voitaisiin tässä yhteydessä todeta CGI:n menettelyn olleen ilmaistuilla tavoin lainvastaista. Kun otetaan huomioon ilmaisun sisältämän menettelyn vakavuus ja se, että kieltämällä ilmaisun käyttäminen väliaikaisesti ei kohtuuttomasti rajoiteta vastaajan toimintavapautta, markkinaoikeus katsoo, että mainitun ilmaisun käyttäminen on väliaikaisesti kiellettävä.

Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja todisteet hakemuksessa väitettyjen ilmaisujen sopimattomuudesta tulevat tarkemmin arvioitavaksi vasta pääasian yhteydessä. Muilta kuin edellä todettua ilmaisua koskevin osin markkinaoikeus katsoo, että CGI Suomi Oy ei ole esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle ole siten näiltä osin edellytyksiä.

Markkinaoikeuden on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan tehostettava asiassa annettavaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettua erityistä syytä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa väliaikaisen kiellon tehosteeksi asetettavan uhkasakon suuruutta on otettava huomioon erityisesti se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettavan väliaikaisen kiellon rikkomisen. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että uhkasakko on asetettava 100.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää SoftCo Finland Oy:tä, Softco Unlimited Companya, Softco Group Unlimited Companya, Softco Holdings Unlimited Companya ja Softco Investments Unlimited Companya väliaikaisesti käyttämästä elinkeinotoiminnassaan ilmaisua "CGI Suomen toiminta rajoittaa kilpailua ja on hankintalainsäädösten vastaista, ja CGI Suomi käyttää väärin markkina-asemaansa."

Kieltoa on noudatettava heti 100.000 euron sakon uhalla. Kielto on voimassa siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus hylkää väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen muilta osin.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 25.1.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Riikka Pirttisalo.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.