MAO:595/18

Hakemus

Vaatimukset

Kemin Matkailu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. tuomitsee markkinaoikeuden päätöksellä 9.11.2017 numero 689/17 asetetun 30.000 euron uhkasakon Polar Explorer Oy:n maksettavaksi;

2. korottaa markkinaoikeuden päätöksellä 9.11.2017 numero 689/17 asetetun uhkasakon määrän 60.000 euroon; ja

3. velvoittaa Polar Explorer Oy:n korvaamaan Kemin Matkailu Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 950 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Polar Explorer Oy ei ole markkinaoikeuden päätöksessä määrätystä kiellosta huolimatta muuttanut markkinointiaan, vaan ainakin Polar Explorer Oy:n verkkosivulla on edelleen käytetty aluksesta Polar Explorer nimitystä "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland". Markkinaoikeuden määräämän kiellon sisältö on ollut yksiselitteinen, eikä Polar Explorer Oy:llä ole ollut mitään syytä jättää noudattamatta kyseistä kieltoa.

Kemin Matkailu Oy:llä ei ole huomauttamista Polar Explorer Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään.

Vastaus

Vaatimukset

Polar Explorer Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus hylkää Kemin Matkailu Oy:n vaatimukset uhkasakon määräämisestä, ja toissijaisesti, että maksettavaksi vaadittu uhkasakko tuomitaan enintään 500 euron määräisenä. Lisäksi Polar Explorer Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kemin Matkailu Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.572,50 eurolla.

Perusteet

Polar Explorer Oy on välittömästi markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen pyrkinyt poistamaan sanan "biggest" kaikesta markkinointimateriaalistaan, joka on sisältänyt kiellossa todetun lauseen "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland". Polar Explorer Oy on myös pyytänyt kaikkia tiedossaan olevia yhteistyökumppaneitaan lopettamaan sanan "biggest" käytön aluksen Polar Explorer markkinointimateriaaleissa. Polar Explorer Oy on käynyt läpi sähköiset markkinointiaineistonsa skannaten ne sanalla "biggest" ja lisäksi lukenut läpi verkkosivuillaan olleet tekstit, mutta tekstin skannaus ei ole tunnistanut verkkosivuilla yhdessä kuvakkeessa ollutta sanaa "biggest" ja se on jäänyt vahingossa poistamatta verkkosivuilta. Edellä mainittu kuvake on poistettu verkkosivuilta heti, kun se on havaittu. Missään Polar Explorer Oy:n toimesta painetussa tai muussa Polar Explorer Oy:n julkaisemassa markkinointimateriaalissa ei ole kuluvalla sesongilla (2017/2018) käytetty aluksesta Polar Explorer sanaa "biggest".

Polar Explorer Oy on tosiasiallisesti pyrkinyt noudattamaan markkinaoikeuden kieltoa. Alusten Sampo ja Polar Explorer myynnistä 95 prosenttia tapahtuu yhteistyökumppaneiden kautta, joten yksittäisellä sanalla Polar Explorer Oy:n verkkosivuilla ei ole ollut merkitystä myytävien jäänmurtajaristeilyjen markkinoinnissa tai myynnissä. Polar Explorer Oy on noudattanut markkinaoikeuden päätöstä ja siinä mainittua päävelvoitetta olennaisilta osin, ja ottaen huomioon Polar Explorer Oy:n maksukyvyn mahdollisesti tuomittavan uhkasakon määrää on kohtuullistettava ja se on tuomittava enintään 500 euron määräisenä.

Polar Explorer Oy:llä ei ole huomauttamista Kemin Matkailu Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kemin Matkailu Oy

1. Ote Polar Explorer Oy:n verkkosivuilta www.icebreaker.fi (tulostettu 3.1.2018)

Polar Explorer Oy

1. Polar Explorer Oy:n verkkosivuiltaan poistama kuva
2. VB, Nordic Lapland AB:n viesti 27.2.2018
3. Toimitusjohtaja SK, Visit Rovaniemi / Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n viesti (päiväämätön)
4. Kaksi kuvaa Polar Explorer Oy:n bannerista Rovaniemen lentoasemalla
5. Kuva Polar Explorer Oy:n Roll-up -mainoksesta
6. Viisi kuvaa Polar Explorer Oy:n julisteista hotelleissa ja safariyrityksessä
7. Kuva Polar Explorer Oy:n A-telineestä Koskikadulla Rovaniemellä ja kuva Polar Oy:n lipusta Rovaniemen toimiston vieressä
8. Kuva Polar Explorer Oy:n toimiston bannerista
9. Kaksi Polar Explorer Oy:n mainosta All about Lapland lehdessä
10. Artikkeli jäänmurtaja Samposta Lapin Kansa -lehden verkkosivuilla
11. Kuva Lapin Kansa -lehden etusivulta 13.1.2018 koskien jäänmurtaja Sampoon liittyvää artikkelia
12. Ote Polar Explorer Oy:n tilinpäätöksestä ajalta 1.11.2016–31.10.2017

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

1. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeus voi ratkaista sanotussa luvussa tarkoitetun markkinaoikeudellisen asian istuntoa toimittamatta, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä istunnon toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

2. Markkinaoikeus toteaa, ettei esillä olevassa uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista koskevassa asiassa ole nimetty henkilötodistelua. Asia ei muutoinkaan ole laadultaan sellainen, että sen ratkaiseminen edellyttäisi istunnon toimittamista. Kumpikaan asianosaista ei ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

3. Edellä mainituin perustein markkinaoikeus on ratkaissut esillä olevan asian kirjallisessa menettelyssä.

2 Markkinaoikeuden määräämä kielto ja sen jälkeinen Polar Explorer Oy:n menettely

4. Markkinaoikeus on 9.11.2017 antamallaan, sittemmin lainvoiman saaneella päätöksellä numero 689/17 kieltänyt Polar Explorer Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se käyttää Polar Explorer aluksella suoritettavia risteilyjä koskevassa markkinoinnissaan tarkemmin yksilöimätöntä ilmaisua "the biggest" lauseessa "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland". Kielto on määrätty noudatettavaksi heti 30.000 euron sakon uhalla.

5. Asiassa on riidatonta, että Polar Explorer Oy on markkinaoikeuden edellä mainitun päätöksen antamisen jälkeen käyttänyt verkkosivuillaan yhdessä kohdassa Polar Explorer -aluksella suoritettavia risteilyjä koskevassa markkinoinnissaan tarkemmin yksilöimätöntä ilmaisua "the biggest" lauseessa "The Biggest Tourist Icebreaker in Lapland" Kemin Matkailu Oy:n asiakirjatodisteesta 1 ilmenevällä tavalla.

6. Polar Explorer Oy on edellä kuvatulla menettelyllä rikkonut markkinaoikeuden päätöksellä numero 689/17 määrättyä kieltoa. Asiassa on näin ollen harkittava kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista.

3 Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettaminen

7. Polar Explorer Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus hylkää Kemin Matkailu Oy:n vaatimukset uhkasakon määräämisestä, ja toissijaisesti, että uhkasakko määrätään maksettavaksi enintään 500 euron määräisenä.

8. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ei ole säännöstä asetetun uhkasakon tuomitsemisesta. Uhkasakkolain 2 ja 3 §:stä seuraa, että tältä osin tulee sovellettavaksi, mitä uhkasakkolaissa säädetään. Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Lainkohdan esitöissä (HE 63/1990 vp s. 14) on pykälässä tarkoitettuna pätevänä syynä mainittu se, että velvoitetulta on puuttunut tosiasiallinen tai oikeudellinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta tai että olosuhteet ovat muuttuneet. Markkinaoikeus toteaa esitöissä mainituista esimerkkitapauksista olevan pääteltävissä, että uhkasakko voidaan jättää tuomitsematta maksettavaksi ainoastaan poikkeuksellisesti.

9. Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka jos uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy. Pykälän esitöiden (HE 63/1990 vp s. 15) mukaan säännös antaa tuomitsemisesta päättävälle viranomaiselle laajan harkinnanvallan ottaa huomioon kulloinkin ratkaistavan asian edellyttämät uhkasakon määrän alentamista puoltavat seikat. Esitöissä on todettu, että kynnys uhkasakon tuomitsemiseen asetettua pienempänä velvoitteen osittaisen täyttämisen perusteella tulee olla verraten korkea ja että säännöstä ei ole tulkittava kaavamaisesti siten, että velvoitteen täyttäminen esimerkiksi yhdeltä viidesosalta aiheuttaisi uhkasakon määrän vastaavan alentamisen.

10. Polar Explorer Oy on vaatinut, että uhkasakko tulee jättää kokonaan tuomitsematta tai tuomita asetettua pienempänä. Polar Explorer Oy on perustellut vaatimustaan sillä, että se on olennaiselta osalta noudattanut markkinaoikeuden päätöksellä määrättyä kieltoa ja edellä mainittu yksittäinen ilmaisu on jäänyt sen verkkosivuille vahingossa. Ilmaisu on sittemmin poistettu verkkosivuilta. Polar Explorer Oy on kiellon noudattamiseen liittyen esittänyt asiakirjatodistelua markkinaoikeuden päätöksen 9.11.2017 jälkeen uudistamastaan markkinointimateriaalista (Polar Explorer Oy:n asiakirjatodisteet 4–9), jossa ei enää ole käytetty markkinaoikeuden päätöksellä asetetun kiellon vastaista ilmaisua. Polar Explorer Oy:n asiakirjatodisteista 2 ja 3 ilmenee lisäksi, että Polar Explorer Oy on informoinut myös kahta yhteistyökumppaniaan markkinaoikeuden päätöksestä.

11. Polar Explorer Oy on perustellut vaatimustaan uhkasakon määrän osalta myös sillä, että tuomittavaksi vaaditun uhkasakon määrä on sen maksukykyyn nähden kohtuuton, ja viitannut asiakirjatodisteenaan 12 olevaan otteeseen sen tilinpäätöksestä ajalta 1.11.2016–31.10.2017. Polar Explorer Oy ei ole kuitenkaan edes väittänyt, että sen maksukyky olisi 9.11.2017 annetulla päätöksellä määrätyn kiellon jälkeen alentunut merkittävästi uhkasakkolain 11 §:ssä tarkoitetuin tavoin. Näin ollen Polar Explorer Oy:n maksukyvystä esitetyllä selvityksellä ei ole merkitystä uhkasakkoa tuomittaessa.

12. Markkinaoikeus toteaa, että muutkaan Polar Explorer Oy:n esittämät edellä mainitut seikat eivät ole peruste sille, että uhkasakko voitaisiin kokonaan jättää tuomitsematta maksettavaksi. Markkinaoikeus katsoo kuitenkin, että kysymys on ollut hyvin suppeasta kielletyn markkinointi-ilmaisun käyttämisestä ja markkinaoikeuden määräämän kiellon rikkomisesta, jota voidaan lisäksi pitää huolimattomuudesta johtuvana. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että asiassa on uhkasakkolain 11 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy uhkasakon tuomitsemiseen asetettua pienempänä. Markkinaoikeuden 9.11.2017 antamalla päätöksellä numero 689/17 Polar Explorer Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko on tuomittava maksettavaksi 5.000 euron määräisenä.

13. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa ei ole säännöstä uuden uhkasakon asettamisesta, kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi. Uuden uhkasakon asettamista koskevan uhkasakkolain 12 §:n 1 momentin mukaan uutta uhkasakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman asetetun uhkasakon tuomitsemisesta ole käsitelty. Lainkohdan esitöissä (HE 63/1990 vp s. 15) on todettu, että kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi, asetetaan samalla tavallisesti uusi aikaisempaa suurempi uhkasakko.

14. Kun otetaan erityisesti huomioon, mitä edellä perustelukappaleessa 12 on lausuttu markkinaoikeuden määräämän kiellon rikkomisesta, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole perusteita asettaa Polar Explorer Oy:lle määrätyn ja edelleen voimassa olevan kiellon tehosteeksi aikaisempaa suurempaa uhkasakkoa. Markkinaoikeuden 9.11.2017 antamalla päätöksellä numero 689/17 asetetun uhkasakon asemesta on siten asetettava uusi 30.000 euron määräinen uhkasakko.

4 Oikeudenkäyntikulut

15. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

16. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

17. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi.

18. Kemin Matkailu Oy on asian voittanut osapuoli, vaikka sen hakemusta uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi ei hyväksytä uhkasakon määrän osalta kokonaisuudessaan eikä uuden asetettavan uhkasakon määrän osalta. Ottaen huomioon, että sillä, miltä osin Kemin Matkailu Oy:n hakemusta ei hyväksytä, voidaan katsoa olleen vain vähäinen merkitys asiassa, eikä sillä voida katsoa olleen olennaista vaikutusta Kemin Matkailu Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään, markkinaoikeus katsoo, että Kemin Matkailu Oy:llä on oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.

19. Polar Explorer Oy on todennut, ettei sillä ole huomauttamista Kemin Matkailu Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sen määrän osalta. Polar Explorer Oy on näin ollen velvoitettava korvaamaan Kemin Matkailu Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää markkinaoikeuden 9.11.2017 antamalla päätöksellä numero 689/17 Polar Explorer Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon Polar Explorer Oy:n maksettavaksi 5.000 euron määräisenä.

Edellä mainitulla päätöksellä Polar Explorer Oy:lle asetetun uhkasakon asemesta asetetaan uusi 30.000 euron määräinen uhkasakko.

Markkinaoikeus velvoittaa Polar Explorer Oy:n suorittamaan Kemin Matkailu Oy:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 2.950 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.1.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Lainkohta

Lainvoimainen.