MAO:590/17

HAKEMUS

Vaatimukset

TradeTracker International B.V. on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää PerforMission Oy Ab:tä, NH:ta, LJ:tä, MF:ää, MoreMoreMore Oy:tä ja LS:ää väliaikaisesti 500.000 euron sakon uhalla

1) käyttämästä totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia ilmaisuja, joiden mukaan TradeTrackerin toiminta Suomessa on loppumassa ja/tai siirtymässä PerforMissionille, tai muita vastaavia ilmaisuja;

2) käyttämästä tai ilmaisemasta TradeTracker International B.V:n liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia asiakastietoja tai muita sille kuuluvia liikesalaisuuksia.

Perusteet

TradeTracker International B.V. on hollantilainen yhtiö, joka toimii internet online -markkinoinnin, erityisesti niin sanotun kumppanuus- eli affiliatemarkkinoinnin alalla. Se on kehittänyt ja omistaa immateriaalioikeuksia, kuten tietokoneohjelmia, tietokantoja, tietotaitoa ja muuta vastaavaa, johon internetin kautta tapahtuva markkinointitoiminta perustuu. Tässä toiminnassa on kysymys siitä, että yritykset mainostavat tuotteitaan tai palveluitaan muiden yhtiöiden tai yksityisten henkilöiden ylläpitämillä internet-sivuilla. Näillä sivuilla käyvät kuluttajat näkevät mainokset ja voivat niiden kautta klikkaamalla päästä mainostajayrityksen omille sivustoille, joilta näiden tarjoamia hyödykkeitä voidaan ostaa. Mainostajayritys maksaa näin toteutuneista kaupoista tietyn palkkion kumppanuusverkoston ylläpitäjälle, kuten TradeTracker International B.V:lle, joka puolestaan maksaa näin kertyneistä palkkioista sovitun suuruisen komission julkaisijalle.

TradeTracker International B.V. on tehnyt lisenssisopimukseksi otsikoidun sopimuksen 18.3.2010 suomalaisen yhtiön MoreMoreMore Oy:n kanssa liiketoiminnan harjoittamiseksi muun ohessa Suomessa. MoreMoreMore Oy on saanut lisenssisopimuksen mukaisesti käyttöönsä TradeTracker International B.V:n teknologiaa, immateriaalioikeuksia, tietotaitoa, liikesalaisuuksia ja muuta sille kuuluvaa. Kyseisessä elinkeinotoiminnassa on käytetty sopimuksen mukaisesti markkinointinimeä TradeTracker Finlnad. TradeTracker International B.V. on MoreMoreMore Oy:n olennaisten sopimusrikkomusten johdosta purkanut lisenssisopimuksen 19.8.2017 välittömin vaikutuksin.

TradeTracker International B.V:llä ei ole mitään sopimusta tai muutakaan suhdetta PerforMission Oy Ab:hen, vaan kyseinen yhtiö on TradeTracker International B.V:n kilpailija.

TradeTracker International B.V:n tietoon on tullut, että MoreMoreMore Oy:n puolesta ja sitä koskien on vilpillisesti ja vastoin tekijöiden parempaa tietoa annettu yhtiön asiakkaille väärää informaatiota, jonka mukaan TradeTracker Finland -liiketoiminta tulee loppumaan ja että se siirtyy toiseen yhtiöön nimeltään PerforMission Oy Ab. Samalla asiakkaita on kehotettu siirtämään asiakastilinsä uudelle PerforMission Oy Ab:n alustalle. PerforMission Oy Ab:n hallussa on ollut oikeudetta TradeTracker International B.V:n liikesalaisuuksiin kuuluvaa, sen tietokannoista luvattomasti saatua tai hankittua luottamuksellista tietoa TradeTracker-palvelun asiakkaista. Niissä on kysymys myös asiakkaiden luottamuksellisista tiedoista. Ulkopuolisten toimesta niihin voi päästä käsiksi vain tietokantoihin murtautumalla tai muilla vastaavilla tavoilla.

Hakemuksessa tarkoitettu menettely siirtää asiakkuuksia PerforMission Oy Ab:lle syksystä 2016 lähtien ilmenee hakemukseen liitetyistä todisteina esitettävistä sähköpostiviesteistä. Ne liittyvät useisiin tapauksiin, joissa asiakkuuksia on siirretty.

Hakemuksessa kuvattu vastaajien menettely on ollut suunnitelmallista ja toteutettu yksissä tuumin kaikkien toimesta. Aktiivisia toimijoita ovat olleet nimenomaan vastaajayhtiöiden puolesta ja lähipiirissä toimivat hakemuksessa yksilöidyt luonnolliset henkilöt. Johtuen toiminnan luonteesta puhtaasti internet-perusteisena toimintana ovat kyseessä olevat menettelyt asiakkaiden kaappaamiseen vilpillisin keinoin varsin helppoa ja nopeaa toteuttaa.

LJ, NH ja MF ovat PerforMission Oy Ab:n perustajaosakkaita. LJ on myös kyseisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä NH sen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Näistä LJ on osakkeenomistajana myös MoreMoreMore Oy:ssä erään yhtiönsä kautta ja MF suoraan henkilökohtaisesti. Lisäksi MF on kummankin vastaajayhtiön hallituksen varajäsen. LS on puolestaan MoreMoreMore Oy:n osakkeenomistaja ja hallituksen ainoa varsinainen jäsen ja vastaa yhtiön toiminnasta.

Menettely on ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1, 2 ja 4 §:n vastaista. Kielto tulee määrätä heti väliaikaisena, koska vastaajat eivät todennäköisesti muuten tule lopettamaan TradeTracker International B.V:lle erittäin vahingollista väärien ja harhaanjohtavien tietojen levittämistä ja sen liikesalaisuuksien oikeudetonta hyväksikäyttämistä asiakkaiden siirtämisessä PerforMission Oy Ab:lle tai mahdollisesti jonkin muun yhtiön alle. Menettelystä on jo aiheutunut hyvin merkittävää vahinkoa ja vahingon määrä on vaarassa kasvaa olennaisesti, mikäli vastaajien annetaan jatkaa menettelyään.

PERFORMISSION OY AB:N, NH:N, LJ:N JA MF:N VASTAUS

Vaatimukset

PerforMission Oy Ab, NH, LJ ja MF ovat vaatineet ensisijaisesti väliaikaista kieltoa koskevien vaatimusten hylkäämistä ja toissijaisesti uhkasakon asettamista enintään 10.000 euron määräisenä.

Perusteet

MoreMoreMore Oy on käyttänyt toiminnassaan TradeTracker International B.V:n ohjelmistoa niiden välisen lisenssisopimuksen nojalla. Kaikki MoreMoreMore Oy:n asiakkuudet ovat olleet sen nimissä toisin kuin hakemuksessa on annettu ymmärtää. TradeTracker International B.V:llä ei ole ollut toimintaa eikä myöskään asiakkaita Suomessa.

PerforMission Oy Ab ei ole edellä mainittujen yhtiöiden välisen lisenssisopimuksen osapuoli, eikä se käytä toiminnassaan mitään TradeTracker International B.V:n palveluita.

TradeTracker International B.V:n mukaan kolmansille tahoille olisi esitetty väite, että sen toiminta Suomessa olisi loppumassa. Koska sillä ei ole ollut toimintaa Suomessa, väite tarkoittanee MoreMoreMore Oy:tä. TradeTracker International B.V. ei ole yksilöinyt, kuka väitteet olisi esittänyt. Selvyyden vuoksi on kuitenkin todettava, että MF ja LJ eivät ole tällaisia väitteitä esittäneet. He eivät ole osallituneet moneen vuoteen MoreMoreMore Oy:n eivätkä koskaan PerforMission Oy Ab:n operatiiviseen toimintaan.

Hakemuksessa tarkoitetut PerforMission Oy Ab:n työntekijöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtaja NH:n ilmaisut ja väitteet eivät ole totuudenvastaisia, harhaanjohtavia tai elinkeinotoiminnassa sopimattomia, koska ne ovat pitäneet paikkansa ja niissä mainitut seikat ovat tosiasiallisesti myös tapahtuneet. MoreMoreMore Oy:n työntekijät ovat siis siirtyneet PerforMission Oy Ab:lle ja muutamat MoreMoreMore Oy:n asiakkaat ja julkaisijat ovat siirtyneet käyttämään PerforMission Oy Ab:n alustaa. PerforMission Oy Ab on kysyttäessä totuudenmukaisesti kertonut asiakkaille ja julkaisijoille, ettei se tiedä, miten TradeTracker International B.V. aikoo jatkaa Suomen markkinoilla.

Lisäksi liittyen kieltovaatimukseen 1 asiassa ei ole sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityistä syytä kohdistaa kieltoa MF:ään ja LJ:hin ottaen huomioon se, mitä edellä on todettu heidän osallistumattomuudestaan vastaajayhtiöiden operatiivisiin toimintoihin. Sama koskee myös NH:ta, koska PerforMission Oy Ab:n nimissä toteutetut toiminnat ovat perustuneet puhtaasti MoreMoreMore Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja LS:n ilmoitukseen.

Vaatimus liikesalaisuuksien käyttämisen ja ilmaisemisen kieltämisestä on niin yksilöimätön, ettei siihen ole mahdollista ottaa kantaa, eikä sitä voida vaaditun mukaisena laittaa täytäntöön määrittelemättä, mitä "asiakastiedoilla" tai "muilla liikesalaisuuksilla" tarkoitetaan.

Jos jotkut asiakastiedot olisivat liikesalaisuuksia, ne olisivat MoreMoreMore Oy:n liikesalaisuuksia. Siinä missä asiakastiedot ovat useassa eri liiketoiminnassa toimijoiden sisäisiä ja osin salaisiakin tietoja, ovat tällaiset tiedot kumppanuusmarkkinoinnissa eri asemassa. MoreMoreMore Oy:n asiakastiedot eivät ole liikesalaisuuksia, koska nämä tiedot ovat julkisesti ja maksutta kenen tahansa saatavilla.

Lisäksi liittyen kieltovaatimukseen 2 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momenttiin perustuvaa kieltoa ei ole lain mukaan mahdollista ulottaa koskemaan MF:ää, LJ:tä tai NH:ta, koska he eivät ole elinkeinonharjoittajia.

MOREMOREMORE OY:N JA LS:N VASTAUS

Vaatimukset

MoreMoreMore Oy ja LS ovat vaatineet väliaikaista kieltoa koskevien vaatimusten hylkäämistä.

Perusteet

MoreMoreMore Oy:llä tai sen hallituksen jäsenellä LS:llä ei ole hallussaan mitään sellaista TradeTracker International B.V:n liikesalaisuutta tai muuta tietoa, jonka ne olisivat oikeudettomasti saaneet haltuunsa. Päinvastoin MoreMoreMore Oy on syöttänyt omia asiakas- ja toimittajatietojaan TradeTracker International B.V:n MoreMoreMore Oy:lle lisensoimaan järjestelmään.

MoreMoreMore Oy:llä tai LS:llä ei ole osuutta hakemuksessa kuvattuun PerforMission Oy Ab:n toimintaan eikä näin ollen myöskään vaikutusmahdollisuuksia siihen. MoreMoreMore Oy:llä tai LS:llä ei myöskään ole osuutta mahdolliseen luottamuksellisten tietojen vuotamiseen tai tällaisten tietojen käyttämiseen PerforMission Oy Ab:n toiminnassa. Todistustaakka asiassa on hakijalla.

MoreMoreMore Oy:n näkökulmasta asiassa on kysymys sen ja TradeTracker International B.V:n väliseen sopimukseen perustuvasta erimielisyydestä ja epäselvyydestä. Sopimus sisältää prorogaatiolausekkeen, jonka mukaan sopimukseen liittyvät riidat käsitellään Amsterdamissa Alankomaissa. Tästä johtuen nämä seikat eivät kuulu tähän oikeudenkäyntiin.

LS ei henkilökohtaisesti ja omissa nimissään harjoita elinkeinotoimintaa. Hän toimii MoreMoreMore Oy:n ainoana hallituksen jäsenenä. LS ei ole osallistunut PerforMission Oy Ab:n toimintaan millään tavoin. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään näyttöä, joka tukisi LS:n osallisuutta asiaan.

Lisäksi liittyen kieltovaatimukseen 1 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 2 momentin perusteella kiellon ulottaminen LS:ään edellyttää erityistä syytä. Liittyen kieltovaatimukseen 2 mainitun lain 6 §:n 3 momenttiin perustuvaa kieltoa ei ole lain mukaan mahdollista ulottaa koskemaan LS:ää, koska hän ei ole elinkeinonharjoittaja.

Edelleen vaaditun uhkasakon määrä on kohtuuton MoreMoreMore Oy:n ja LS:n taloudelliseen asemaan ja maksukykyyn nähden.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Lain 6 §:n 2 momentin mukaan kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös 1 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. Lain 6 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka ilmaissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus voi lain 7 §:n 1 momentin mukaan määrätä 6 §:ssä tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain 7 §:n 1 momentin säännöstä edeltänyt vastaava säännös (1061/1978) oli samansisältöinen. Tuota säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain 1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla ja onko hakemuksessa tarkoitettua menettelyä pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisena. Sanottu kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Markkinaoikeus toteaa nyt käsiteltävinä oleviin hakijan vaatimuksiin liittyen asianosaisten esittämän perusteella asiassa olevan riitaista, ovatko vastaajat käyttäneet kieltovaatimuksen 1 mukaista tai sitä vastaavaa ilmaisua, joka on totuudenvastainen tai harhaanjohtava, ja ovatko vastaajat käyttäneet tai ilmaisseet kieltovaatimuksen 2 mukaisesti hakijan liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia asiakastietoja tai muita hakijalle kuuluvia liikesalaisuuksia. Jälkimmäisen kieltovaatimuksen arviointiin liittyvät kysymykset siitä, kenelle mainitut asiakastiedot kuuluvat ja ovatko ne liikesalaisuuksia.

Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämät perusteet ja todisteet hakemuksessa väitetyistä menettelytavoista tulevat tarkemmin arvioitavaksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että TradeTracker International B.V. ei ole esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle ole siten edellytyksiä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää TradeTracker International B.V:n väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.11.2017.

Markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.