MAO:316/17

HAKEMUS

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Finkraft Oy:tä

1) yksipuolisesti muuttamasta kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa sovittua hintaa sähkön markkinahinnan tai yhtiön liiketoiminnan kulujen muutosten perusteella siten, että sopimuksen mukainen hinta nousee olennaisesti eli yleensä enemmän kuin a) 16 prosenttia ja toissijaisesti b) 40 prosenttia, ja

2) vetoamasta hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, mikäli markkinahinnan muutos tai liiketoiminnan kulujen muutos ei ole vastannut suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Molempia kieltoja on erikseen tehostettava 200.000 euron sakon uhalla.

Perusteet

Lähtökohdat

Kuluttajan sähkölasku muodostuu pääosin energiankulutuksen perusteella määräytyvästä kilowattituntihinnasta. Kilowattituntihintaan kohdistuneet hinnankorotukset ovat koskeneet eri kuluttajia laajasti ja korotusten piirissä ovat olleet ainakin Kraft Eko -sopimuksen tehneet asiakkaat. Useasti toistetussa ja lukuisia kuluttajia koskevassa hinnanmuutosmenettelyssä on kysymys yhtiön sopimusehtokäytännöstä.

Hinnankorotuksia 1.2.2015 ja 1.3.2015 on perusteltu sähkön markkinahinnan muutoksella. Kyseisessä perusteessa on kysymys sähkönmyyntiehtojen (SME 2014) 8.3 kohdassa mainitusta myyjän sähkönhankintakustannusten muuttumisesta, jolloin kyse on sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta perusteesta muuttaa sähkönmyyntisopimuksen hintoja sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu. Valtaosalla kuluttajista hinta muodostaa keskeisen valintaperusteen kilpailutettua sähkönmyyntisopimusta tehtäessä ja sähkön hinnan korotus kohdistuu siten sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Hinnankorotuksia 1.6.2015 ja 1.1.2017 on perusteltu liiketoiminnan kulujen muutoksilla. Yhtiön selvityksen mukaan liiketoiminnan kulujen muutokseen syynä ovat olleet sähkönmyyntiehtojen 8.3 kohdan mukaiset tekijät sekä sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitut muutosperusteet. Sopimus- tai hinnoittelujärjestelmä ei ole kuitenkaan voinut vanhentua, koska kuluttajan sähkönmyyntisopimus on ollut voimassa vasta muutamia viikkoja tai kuukausia. Ainoa mahdollinen korotusperuste on siten voinut olla edellä mainittu muutos myyjän sähkönhankintakustannuksissa. Hinnankorotusta, joka on tullut voimaan 1.8.2015, on vastaavasti arvioitava joko sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutoksen perusteella.

Vaatimuskohta 1: sopimuksen olennainen muuttaminen

Finkraft Oy:n hinnankorotukset ovat merkinneet sitä, että osapuolten alun perin sopima, sähkön yleiseen kuluttajahintatasoon nähden melko edullinen hinta, noin 4,5 senttiä kilowattitunnilta, on muuttunut kalliiksi lähes seitsemäksi sentiksi kilowattitunnilta. Hinta on siten muuttunut kokonaan toiselle tasolle. Kuluttajaoikeutta yleisesti tarkasteltaessa olennaisena, purku- tai peruutusperusteen muodostavana sopimusmuutoksena voidaan pitää jo 5–15 prosentin hinnanmuutosta. Myöskään kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla ei ole rajoittamatonta oikeutta yksipuolisesti muuttaa sopimuksen sisältöä, vaan muutosperusteet on yksilöitävä sopimusehdoissa eikä sopimuksen sisältö voi muuttua olennaisesti ilman molempien sopimusosapuolten myötävaikutusta. Arvioitaessa yksipuolisiin muutoksiin oikeuttavien ehtojen kohtuullisuutta tulee ottaa huomioon kyseisen sopimuksen luonne, muutosten syyt, vaikutus sopimuksen muuhun sisältöön sekä kuluttajan mahdollisuudet irtautua sopimuksesta ja tehdä tilalle uusi sopimus.

Sähkö on kuluttajille välttämättömyyshyödyke ja etenkin sähkölämmittäjillä sähkön hankinta muodostaa usein suurehkon säännöllisen erän kotitalouden menoissa. Kuluttajien taloudenhallinnan kannalta on perusteltua, että tämäntyyppistä pitkäkestoista sopimusta koskevat sopimusmuutokset ovat maltillisia siten, ettei hintaan tehdä suuria kertakorotuksia. Hinnankorotuksen prosentuaalinen vaikutus vaihtelee yksittäisessä tapauksessa kilowattituntihinnan ja perusmaksun ja näihin tehtävien muutosten sekä käytetyn sähkön määrästä riippuen. Olennaisena sopimuksen sisällön muuttamisena voidaan sähkönmyyntisopimusten osalta yleensä pitää 10 prosenttia ylittäviä hinnankorotuksia.

Finkraft Oy:n menettely on ollut sähkömarkkinalain vastaista. Samalla Finkraft Oy:n sopimuksen muuttamista koskeva toistuva menettelytapa, jossa tosiasiassa sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohtaan perustuvilla hinnankorotuksilla on olennaisesti muutettu kuluttajien kanssa tehtyjen toistaiseksi voimassaolevien sähkönmyyntisopimusten sisältöä, on kuluttajansuojalain 3 §:n 1 momentin vastainen kuluttajien kannalta kohtuuton sopimusehtokäytäntö.

Vaatimuskohta 2: hinnankorotuksen peruste

Sähkömarkkinalain 93 §:ssä on säädetty sähkönmyyntisopimuksen muutosperusteen ilmoittamisesta ja tyhjentävästi kuluttajasopimusten mahdollisista muutosperusteista. Ilmoitetun hinnanmuutosperusteen on vastattava tosiasiallista asiantilaa. Hinnanmuutoksilta edellytetään läpinäkyvyyttä ja kuluttajan on voitava luottaa siihen, ettei yksipuolisia sopimusmuutoksia tehdä kuin laissa mainituilla muutosperusteilla. Sähkön markkinahinnan muutokseen vedotessa markkinahinnan on tullut muuttua ilmoitusta suuruusluokaltaan vastaavasti. Sähkönmyyjän on voitava osoittaa hinnanmuutosperusteen paikkansapitävyys.

Hinnankorotuksissa 1.2.2015 ja 1.3.2015 on ilmoitettu perusteeksi sähkön markkinahinnan muutos. Suomessa myytävän sähkön hinta määräytyy käytännössä pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin hintanoteerausten perusteella, joita ovat muun muassa seuraavan päivän sähkön hinnan määräävä SPOT-markkina ja johdannaismarkkinat kuten futuurit. Hinnanmuutoskaudelle ajoittuvalla sähkön SPOT-hinnan vuoden jaksolla 1.9.2014–31.8.2015 ei ole havaittavissa tilanteita, joissa hinta olisi äkillisesti noussut ja asettunut tämän jälkeen pysyvästi korkeammalle tasolle. Päivittäin määräytyvä SPOT-hinta on vaihdellut yleensä 3–5 senttiä kilowattitunnilta välillä ja hinta on ylittänyt kuusi senttiä vain kahtena päivänä. Lisäksi jaksolle on sisältynyt yhden päivän hetkellinen hintapiikki. SPOT-hinnassa ei ole siten ollut sellaisia muutoksia, jotka olisivat antaneet aiheen 40–63 prosentin hinnankorotuksille. Myös sähkönmyyjien tarjoushinnat kyseisellä ajanjaksolla ovat olleet vuoden 2014 lopulla vakaat, mutta vuoden 2015 alussa hinnat ovat alkaneet laskea selvästi ja lasku on jatkunut kesäkuulle 2015 saakka. Finkraft Oy on sen sijaan edellä todetusti viimeksi mainittuna ajanjaksona korottanut selvästi hintaansa.

Johdannaismarkkinoihin perustuvissa sähkön futuurihinnoissa on voinut olla jonkin verran suurempia muutoksia kuin SPOT-hinnassa, mutta näissäkään hinnoissa ei ole näytetty tapahtuneen yht’äkkisiä ja pitkäkestoisia muutoksia esimerkiksi siten, että kolme viikkoa sähköntoimituksen aloittamisen jälkeen hintaa on tällä perusteella tullut korottaa 40 prosenttia. Finkraft Oy ei ole näyttänyt, että sen omassa sähkönhankinnassaan käyttämässä markkinahinnassa olisi tapahtunut vastaavia muutoksia, eivätkä taulukot osoita, millä hinnalla yhtiö on itse hankkinut sähköä.

Finkraft Oy:n väitteet liiketoiminnan kulujen muutoksen taustalla olevista sähkönmyyntiehtojen 8.3 kohdan ja sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista syistä eivät ole uskottavia. Työvoima- ja muiden yleiskustannusten nousu voi olla vuositasolla enintään noin viiden prosentin luokkaa. Tarve vahvistaa omaa pääomaa ei ole hyväksyttävä hinnankorotusperuste. Yhtiö ei ole myöskään esittänyt näyttöä omien kustannustensa noususta.

Finkraft Oy:n hinnoittelukäytäntö on antanut kuluttajille vaikutelman, että yhtiö käyttää hintavertailusivustolla olevaa edullista "houkutushintaa" lähinnä keinona hankkia uusia kuluttaja-asiakkaita, jonka jälkeen yhtiö on tehnyt merkittävän hinnankorotuksen. Yhtiö on myös ilmoittanut vanhoille asiakkailleen liiketoiminnan kulujen muutoksiin perustuvista 40–63 prosentin hinnankorotuksista, kun se on samaan aikaan tarjonnut hintavertailusivustoilla uusille asiakkaille sähkösopimuksia hintaan 3,90–4,98 senttiä kilowattitunnilta.

Kuluttajien kannalta kohtuullisena menettelytapana ei voi pitää sovitun hinnan muuttamista muilla kuin myyjän ilmoittamilla ja osoitettavissa olevilla perusteilla. Finkraft Oy:n tekemien hinnankorotusten perusteeksi on ilmoitettu sähkön markkinahinnan muutos ja liiketoiminnan kulujen muutos ilman, että yhtiö on osoittanut, että sähkön markkinahinnassa tai yhtiön liiketoiminnan kuluissa olisi tosiasiallisesti tapahtunut vastaava muutos. Tämä sopimuskäytäntö on kuluttajansuojalain 3 §:n 1 momentin vastaista.

VASTAUS

Vaatimukset

Finkraft Oy:n on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

Vuosien 2014–2015 vaihteessa tehdyt, 1.2.2015 ja 1.3.2015 voimaan tulleet hinnankorotukset on tehty isommalle ryhmälle, joka on sisältänyt vuodesta 2013 eteenpäin myytyjä sähkösopimuksia. Sopimuksen sisällöt eivät ole muuttuneet olennaisesti. Sähkön markkinahinnan muutos on perustunut niin sanottuun fyysiseen sähkökauppaan (SPOT-markkinat) ja niin sanottuun finanssikauppaan (Nasdaqin sähkön futuurikauppa). Viimeksi mainittuun perustuen markkinahinnan muutokseksi on arvioitu vuoden 2014 loppupuolella noin 40 prosenttia, 25 eurosta megawattitunnilta 35 euroon megawattitunnilta. Kuukausittaisissa hinnoissa on ollut jopa yli 80 prosentin hintavaihteluita. Sopimushinnan hinnoittelu myyntiin on tapahtunut aikaisemmin ja arviot markkinahinnan kehittymisellä kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä 2014 ovat eronneet toteutuneesta. Finkraft Oy:n soveltama sähkön markkinahinta on siten muuttunut. Finkraft Oy:n 6,99 sentin kilowattituntihinta ei ole kallis verrattuna muiden sähköyhtiöiden hintoihin tai yli seitsemän senttiä kilowattitunnilta keskihintoihin 1.1.2015–1.8.2016. Uusi hinta eivätkä muutoksen yleensä ole olleet kohtuuttomia.

Hinnankorotuksissa, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2015, on edellä todetun sähkön markkinahinnan muutoksen lisäksi ollut kysymys työvoimakustannusten ja muiden liiketoimintaan liittyvien kustannusten noususta. Työvoimakustannukset ovat nousseet korotusajankohtina jaksosta 9–12/2014 jaksoon 1–3/2015 yli 15 prosenttia ja jaksosta 1–3/2015 jaksoon 4–6/2015 yli 10 prosenttia. Liiketoiminnan yleisissä kustannuksissa tapahtuu vuosittain vähintään 2–5 prosentin kustannusten nousua, vuokrat nousevat ja liiketoiminnan tarvikemateriaalien hinnat nousevat. Lisäksi Finkraft Oy:n oma pääoma on ollut vielä vuonna 2014 negatiivinen, jonka oikaiseminen on vaatinut lisää tuottoja.

Sähkön hinnassa tapahtuu huomattavasti suurempia muutoksia lyhyelläkin aikavälillä kuin esimerkiksi hakijan viittaamissa matkanjärjestämisen kustannuksissa. SPOT-markkinoilla sähkön hinta määräytyy seuraavalle päivälle. Johdannaistuotteilla sähköä voidaan hankkia kiinteään hintaan määrätyllä aikavälillä. Tällä pyritään ennustettavuuteen ja useimmat alan yritykset haluavat tietää ja suunnitella kassavirtansa kauemmaksi tulevaisuuteen. Sähkön hinnan noususta tai laskusta puhuttaessa viitataan useimmiten seuraavan kvartaalin johdannaishintaan.

Kun sähkönhankintakustannukset vaihtelevat huomattavasti, myös sähkösopimusten hinnat saattavat vaihdella ja sopimuksen sisällön olennaisuuden muuttumisen arviointi on tapahduttava suuremmalla frekvenssillä.

Finkraft Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 9,2 miljoonaa euroa, josta sähkön hankintakustannukset olivat 7,6 miljoonaa euroa eli 83 prosenttia. Pienillä yhtiöillä sähkösopimusten hinnoittelu perustuu vaihtuvaan sähkön markkinahintaan. Liiketoiminnan kulujen muutoksessa voidaan ottaa huomioon myös sähkönhankintakustannukset ja niiden muutokset.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten keskimääräinen kesto on muutaman kuukauden luokkaa, eivätkä ne ole luonteeltaan automaattisesti pitkäkestoisia. Jo myyntivaiheessa ilmoitetaan, että hinnat saattavat muuttua ja kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus tai tehdä uusi sopimus tilalle, ja näitä oikeuksia kuluttajat ovat myös käyttäneet.

Joka tapauksessa kuluttaja-asiamiehen vaatiman uhkasakon määrä on kohtuuton Finkraft Oy:n liikevaihtoon ja liiketappion määrään nähden. Uhkasakon kohdistaminen erikseen vaatimuksiin on myös kohtuutonta.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

1. Finkraft Oy:n lasku 16.12.2014
2. Kuluttajan ilmoitus Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle 15.1.2015 (tapaus 892994)
3. Finkraft Oy:n kaksi laskua 16.1.2015 sekä sopimusvahvistukset 10.11.2014 ja 27.11.2014
4. Finkraft Oy:n lasku 16.4.2015
5. Finkraft Oy:n kaksia laskua 16.4.2015, sopimusvahvistus 6.3.2015 ja kuluttajan ilmoitus Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle 26.5.2016 (tapaus 967986)
6. Energiaviraston sahkonhinta.fi -palvelusta tulostetut kuvaajat Sähköpörssi Nordpoolin SPOT-hinnasta ja sähkönmyyntiyhtiöiden toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa soveltamista tarjoushinnoista jaksolla 1.9.2014–31.8.2015
7. Finkraft Oy:n lasku 22.11.2016
8. Finkraft Oy:n lasku 30.11.2016
9. Finkraft Oy:n Kraft Sähkö -tarjoushinta sahkonhinta.fi -palvelussa 19.9.2014
10. Finkraft Oy:n Kraft Eko -tarjoushinta sahkonhinta.fi -palvelussa 19.10.2015
11. Finkraft Oy:n Kraft Eko -tarjoushinta sahkonhinta.fi -palvelussa 26.5.2016
12. Finkraft Oy:n Kraft Eko -tarjoushinta sahkonhinta.fi -palvelussa 13.3.2017
13. Kuluttajan ilmoitus Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle 20.7.2015 (tapaus 936079) ja Finkraft Oy:n sähkölasku 17.7.2015

Finkraft Oy

1. Otteita muiden sähköyhtiöiden kilowattituntihinnoista
2. Energiaviraston hintatilasto tarjoushinnoista 1.1.2015–1.8.2016
3. Työvoimakustannusindeksitaulukko
4. Taulukoita sähkön megawattituntihinnoista (Nordpool ja NASDAQ OMX) kuukausittain ja neljännesvuosittain 2014–2017

Henkilötodistelu

Finkraft Oy

1. PM, toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tausta

1. Finkraft Oy markkinoi kuluttajille sähkönmyyntisopimuksia verkkosivustonsa www.finkraft.fi välityksellä. Yhtiöllä on tarjolla toistaiseksi voimassa olevia ja määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia sekä sähkön pörssihintaan kytkettyjä sähkönmyyntituotteita. Finkraft Oy toimii sähkön vähittäismyyjänä.

2. Asiassa on riidatonta, että Finkraft Oy on 1.2.2015, 1.3.2015, 1.6.2015, 1.8.2015 ja 1.1.2017 voimaan tulleilla muutoksilla korottanut eri kuluttajien toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten sähkön kilowattituntihintaa aiemmasta 3,41–4,98 sentistä 4,99–6,99 senttiin kilowattitunnilta. Korotukset ovat olleet suuruudeltaan 16–76 prosenttia. Hinnankorotusten perusteiksi Finkraft Oy on ilmoittanut sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutokset.

3. Sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentista ilmenee muun ohella, että vähittäismyyjä saa muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sähkönmyyntisopimuksen mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja vain sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu (1 kohta) tai jos muutokseen on erityistä syytä vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen johdosta (3 kohta).

4. Sähkömarkkinalain 93 §:n esitöissä (HE 20/2013 vp s. 125) on todettu, että hinta voidaan sopia kiinteänä, koko sopimuskauden ajan voimassa olevana hinnoitteluna taikka hinta voidaan kytkeä tiettyyn indeksiin tai muuhun sovittavaan arvoon niin, että hinnantarkistuksia suoritetaan sovituin aikavälein. Sähkönmyyjät voivat myös tarjota kiinteämääräisellä hinnalla sopimuksia, joista niillä ja toisaalta sähkönkäyttäjillä on sovittavaa irtisanomisaikaa noudattaen oikeus päästä eroon. Tässä asiassa on kysymys sähkönmyyntisopimuksista kiinteämääräisellä hinnalla.

5. Finkraft Oy:n soveltamien sähkönmyyntiehtojen (SME 2014) 8.3 kohdan mukaan myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos muutoksen syynä ovat myyjän sähkönhankintakustannukset, siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset tai sähkönmyyntiin liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten sekä sähkönmyynnin toteuttamiseksi tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustannusten muutokset.

2 Hakemuksen perusteeksi esitetyt hinnankorotukset

6. Finkraft Oy on kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 1 ilmenevällä tavalla 16.12.2014 päivätyllä laskulla ilmoittanut sähkön markkinahinnan muutoksesta johtuen uudeksi sähkön kilowattituntihinnaksi 1.2.2015 alkaen 6,99 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksuksi 2,99 euroa kuukaudessa. Laskusta ilmenee, että aiempi hinta on ollut 4,98 senttiä kilowattitunnilta eikä perusmaksua ole ollut. Kilowattituntihintaa on siten korotettu noin 40 prosenttia.

7. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 2 ilmenee, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on tehty ilmoitus siitä, että Finkraft Oy on 10.12.2014 tehtyyn ja 25.12.2014 voimaan tulleeseen sähkönhankintasopimukseen liittyen 14.1.2015 päivätyssä laskussa ilmoittanut hinnan korottamisesta 4,39 sentistä 6,99 senttiin kilowattitunnilta. Kilowattituntihintaa on siten esitetty korotetun noin 59 prosenttia.

8. Finkraft Oy on kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 3 ilmenevällä tavalla 16.1.2015 päivätyillä kahdella laskulla ilmoittanut markkinahinnan muutoksesta johtuen uudeksi sähkön kilowattituntihinnaksi 1.3.2015 alkaen 6,99 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksuksi 2,99 euroa kuukaudessa. Laskuista ilmenee, että aiempi hinta on ollut 4,98 senttiä kilowattitunnilta eikä perusmaksua ole ollut. Kilowattituntihintaa on siten korotettu noin 40 prosenttia. Sähköntoimituksen on sovittu alkavan 1.12.2014 ja 5.12.2014. Vastaavat sopimusvahvistukset on päivätty 10.11.2014 ja 27.11.2014.

9. Finkraft Oy on kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteista 4 ja 5 ilmenevällä tavalla 16.4.2015 päivätyillä kolmella laskulla ilmoittanut liiketoiminnan kulujen muutoksista johtuen uudeksi sähkön kilowattituntihinnaksi 1.6.2015 alkaen 6,99 senttiä kilowattitunnilta. Laskuista ilmenee, että yhden sopimuksen osalta aiempi hinta on ollut 4,39 ja kahden muun osalta 4,29 senttiä kilowattitunnilta. Kilowattituntihintaa on siten korotettu vastaavasti noin 59 ja 63 prosenttia. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 5 ilmenee, että yhteen viimeksi mainittuun laskuun liittyen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on ilmoitettu, että kyseinen sopimus tehtiin 1.2.2015 ja se tuli voimaan 1.3.2015.

10. Finkraft Oy on kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 13 ilmenevällä tavalla 17.7.2015 päivätyllä laskulla 1.8.2015 alkaen arvioinut energiamaksun 4,99 sentin kilowattituntihinnan perusteella, kun laskun mukaan kesäkuussa on sovellettu hintaa 4,29 senttiä kilowattitunnilta. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tehdyn ilmoituksen mukaan kyseinen sähkönmyyntisopimus on tehty talvella puhelimitse ja Finkraft Oy on toukokuussa lähetetyssä laskussa ilmoittanut hinnanmuutoksesta.

11. Finkraft Oy on kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteista 7 ja 8 ilmenevällä tavalla 22.11.2016 ja 30.11.2016 päivätyillä kahdella laskulla ilmoittanut liiketoiminnan kulujen muutoksesta johtuen uudeksi sähkön kilowattituntihinnaksi 1.1.2017 alkaen 5,99 senttiä kilowattitunnilta. Laskuista ilmenee, että ensiksi mainitun osalta aiempi hinta on ollut 3,90 senttiä ja jälkimmäisen osalta 3,41 senttiä kilowattitunnilta. Kilowattituntihintaa on siten korotettu vastaavasti noin 54 ja 76 prosenttia.

12. Markkinaoikeus katsoo Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle tehdyissä ilmoituksissa esitetyt edellä mainitut seikat näytetyiksi ottaen huomioon laskuista ilmenevät riidattomat seikat ja sen, että Finkraft Oy ei ole miltään osin yksilöidysti kiistänyt ilmoitusten oikeellisuutta.

3 Finkraft Oy:n hinnankorotusmenettelyn arviointi

3.1 Arvioinnin lähtökohdat

13. Asiassa on kuluttaja-asiamiehen esittämän kieltovaatimuksen 1 osalta kysymys Finkraft Oy:n menettelyn kieltämisestä siten, ettei sopimuksen mukaista hintaa saa kerralla muuttaa tiettyä prosenttiosuutta enempää. Kieltovaatimuksessa 2 on kysymys menettelyn kieltämisestä siten, että ilmoitetun muutosperusteen on suuruusluokaltaan vastattava sähkömarkkinalain ja siten sopimusehtojen mukaista vastaavaa tosiasiallista muutosta.

14. Asiassa on riidatonta, että sähkönmyyntisopimuksen muutosta on arvioitava vain kuluttajalle ilmoitetun muutosperusteen näkökulmasta.

15. Kuluttaja-asiamies on esittänyt, että asiaa on arvioitava sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohdan ja siten sähkönmyyntiehtojen 8.3 kohdan sekä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n perusteella. Finkraft Oy on vedonnut lisäksi sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 3 kohtaan siltä osin kuin muutokseen on erityistä syytä vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelmien uudistamisen johdosta.

16. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 20/2013 vp s. 125–126) mukaan vähittäismyyjä ei voi säännöksen 3 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla muuttaa kilpailun piirissä tehdyn sähkönmyyntisopimuksen ehtoja tai hintoja. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että kilpailun piirissä olevat sähkönmyyntisopimukset ovat irtisanottavissa eikä 3 kohdassa tarkoitettuja hinnoittelujärjestelmän vanhenemisia ehdi tapahtua. Kilpailun piirissä osapuolet myös voivat ottaa suurempia riskejä tulevaisuudessa tapahtuvien muutosten suhteen kuin esimerkiksi toimitusvelvollisuuden koskemissa sähkönmyyntisopimuksissa.

17. Asiassa on riidatonta, että käsillä olevat Finkraft Oy:n sähkönmyyntisopimukset eivät kuulu sähkömarkkinalain 67 §:ssä tarkoitetun toimitusvelvollisuuden ja tähän liittyvien erityisten muun ohella sähkönmyyntisopimuksen irtisanomista koskevien säännösten soveltamisalaan. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että sanottua Finkraft Oy:n vetoamaa sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua perustetta ei ole voinut soveltaa puheena oleviin sopimusmuutoksiin.

18. Sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sopimusehtojen muuttaminen on sallittua ensiksikin vain sopimuksessa yksilöidyllä perusteella. Finkraft Oy:n soveltamien sähkönmyyntiehtojen 8.3 kohdan mukaan myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos muutoksen syynä ovat myyjän sähkönhankintakustannukset, siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset tai sähkönmyyntiin liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten sekä sähkönmyynnin toteuttamiseksi tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustannusten muutokset.

19. Markkinaoikeus toteaa, että Finkraft Oy ei ole esittänyt näyttöä siitä, että hinnanmuutoksen syynä olisivat olleet siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset. Siten sähkönmyyntiehtojen osalta on arvioitava vain myyjän sähkönhankintakustannusten ja viimeksi mainittujen toiminta- ja toimintojen tuottamiskustannusten muutoksia. Finkraft Oy:n esittämän mukaan 80–90 prosenttia liiketoimintakulujen muutoksesta on perustunut sähkön markkinahinnan, loput työvoimakustannusten muutoksiin.

20. Finkraft Oy on esittänyt, että hinnankorotusten jälkeenkään hinta ei ole ollut muiden yhtiöiden tarjoushintoihin vertailtaessa kallis. Markkinaoikeus toteaa, että tällä seikalla ei ole merkitystä arvioitaessa kysymystä siitä, onko hinnankorotuksille ollut olemassa lainmukaisia perusteita. Myöskään Finkraft Oy:n esittämillä menettelyn vaikutuksilla sähkömarkkinoiden kilpailutilanteeseen ei ole merkitystä tässä asiassa.

21. Näin ollen ensiksi on tarkasteltava sitä, onko sopimusmuutokselle ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sopimuksessa yksilöity peruste. Sen jälkeen on tarvittaessa arvioitava sitä, onko sopimusmuutos ollut olennainen.

3.2 Sähkönhankintakustannusten muutos

22. Finkraft Oy:n toimitusjohtaja PM on todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut muun ohella, että sähkön markkinahinta vaihtelee huomattavasti päivittäin ja kausittain ja hankintahinnoissa vaihtelut ovat suuria. Finkraft Oy:n maksamat sähkönhankintahinnat ovat olleet "aika yksi-yhteen" SPOT-hintojen kanssa. Korotukset ovat perustuneet markkinaindikaattoreihin ja odotettavissa oleviin hintoihin. Vuoden 2015 alussa SPOT-hinta ei muuttunut odotetulla tavalla.

23. Markkinaoikeus toteaa, että sähkön markkinahinnan muutos ei ole sellaisenaan sopimusehtojen mukainen muutosperuste, vaan niissä edellytetään sähkönhankintakustannusten muutosta. Näin ollen hinnanmuutoksen perusteena olevien sähkönhankintakustannusten muutosten on oltava todellisia. Pelkkä yleinen markkinahinnan muutos ei sellaisenaan osoita todellisten sähkönhankintakustannusten muutosta. Myöskään sähkönhankintakustannuksia koskevat ennusteet eivät osoita muutosperustetta. Siten hinnanmuutosta koskevan päätöksen tekeminen tyypillisesti edellyttää selvityksiä ja laskelmia. Mitään tarkempia selvityksiä tai laskelmia Finkraft Oy:n tekemistä hinnanmuutoksista ei ole kuitenkaan esitetty.

24. PM on kertonut Finkraft Oy:n sähkönhankintakustannusten pitkälti myötäilleen sähköpörssi Nordpoolin kullekin vuorokauden tunnille alueellisesti määräytyvää SPOT-hintaa. Finkraft Oy ei ole tarkemmin esittänyt, millä tavalla se on hankkinut nyt puheena olevan sähkön ja miten kyseiset sähkönhankintakustannukset ovat määräytyneet tai muuttuneet. Finkraft Oy on esittänyt sähkön markkinahinnan muutoksen perustuneen myös sähkön johdannaiskaupan merkittävästi vaihteleviin markkinahintoihin. Erityisesti kun Finkraft Oy ei ole edes esittänyt hankkineensa käsillä olevaa sähköä johdannaiskaupalla, tätä koskevilla hinnoilla tai näihin liittyvillä ennusteilla ei ole merkitystä asian arvioinnissa.

25. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteena 6 on esitetty energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelusta tulostettu kuvaaja sähköpörssi Nordpoolin SPOT-hinnasta. Markkinaoikeus katsoo kyseisestä kuvaajasta ilmenevän säännöllistä vaihtelua. SPOT-hinta on kuitenkin syyskuun 2014 ja helmikuun 2015 välillä ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta keskimäärin noin 4,5 senttiä kilowattitunnilta. Maalis- ja huhtikuussa hinta on keskimäärin ollut tätä alempi, noin 3,5 senttiä kilowattitunnilta. Touko- ja kesäkuussa keskimääräinen hinta on laskenut vielä jonkin verran. Heinäkuussa ja elokuussa 2015 keskimääräinen hinta on kohonnut takaisin noin maalis- ja huhtikuun tasolle.

26. Niin ikään Finkraft Oy:n asiakirjatodisteessa 4 on muun ohella esitetty SPOT-hinnan keskiarvo vuosineljänneksittäin ja kuukausittain. Vuosineljänneksittäin hinta on ollut 36,44 (4/2014), 32,10 (1/2015), 25,83 (2/2015) ja 30,13 (3/2015) sekä 37,48 (4/2016) ja 33,03 (1/2017) euroa megawattitunnilta.

27. Kysymyksessä olevat hinnankorotukset ovat tulleet voimaan 1.2.2015, 1.3.2015, 1.6.2015, 1.8.2015 ja 1.1.2017 ja kyseisistä muutoksista on ilmoitettu kuluttajalle tyypillisesti noin 1,5 kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa. Markkinaoikeus katsoo, että sanottuina hinnankorotusten ja niistä ilmoittamisen ajankohtina SPOT-hinnassa ei ole ollut havaittavissa sellaista muutosta, jonka johdosta tehdyille 16–76 prosentin suuruisille hinnankorotuksille olisi ollut sähkömarkkinalain mukainen peruste.

28. Finkraft Oy on edellä todetulla tavalla kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteista 2, 3, 5 ja 13 ilmenevällä tavalla ilmoittanut hinnankorotuksista pian, jopa noin kuukausi sähkönmyyntisopimuksen tekemisen jälkeen. Markkinaoikeus ei pidä uskottavana, että kustannukset olisivat tässä ajassa muuttuneet käsillä olevalla tavalla. Markkinaoikeus katsoo myös tämän tukevan sitä päätelmää, että hinnankorotukselle ei ole kyseisenä aikana ollut ilmoitettua perustetta.

29. Näin ollen markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Finkraft Oy:n sähkönhankintakustannukset olisivat 1.2.2015, 1.3.2015, 1.6.2015, 1.8.2015 ja 1.1.2017 voimaan tulleisiin muutoksiin liittyen muuttuneet siten, että kyseisille sopimusmuutoksille olisi ollut näiltä osin perusteita.

3.3 Työvoimakustannusten muutos

30. Finkraft Oy:n asiakirjatodisteena 3 on esitetty taulukko työvoimakustannusindekseistä, jossa toimialan "Koko teollisuus" kohdalla kustannusindeksi on vuosineljänneksittäin vaihdellut vuoden 2014 alusta vuoden 2015 puoliväliin välillä 91,1–113,4. Koko vuoden 2013 luku on ollut 101,0 ja koko vuoden 2014 luku on ollut 103,1. Finkraft Oy on esittänyt taulukon perusteella työvoimakustannusten nousseen esimerkiksi vuosien 2014–2015 vaihteessa yli 15 prosenttia ja edelleen vuoden 2015 puoliväliin yli 10 prosenttia.

31. PM on kertonut, että uusien henkilöiden perehdyttämisestä ja työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista aiheutuu liiketoimintakustannuksia ja kustannusten nousua. Myös organisaatiouudistuksista on aiheutunut kustannuksia esimerkiksi vuoden 2014–2015 vaihteessa. PM on kertonut tarkemmin asiaa analysoimatta uskovansa edellä mainittuun taulukkoon.

32. Kuluttaja-asiamies on esittänyt, että työvoima- ja muut yleiskustannusten nousu voi olla vuositasolla enintään noin viiden prosentin luokkaa.

33. Markkinaoikeus toteaa, ettei Finkraft Oy:n asiakirjatodisteesta 3 ilmene, mistä se on peräisin ja mitä kyseiset luvut tarkemmin esittävät. Kyseisestä asiakirjatodisteesta joka tapauksessa ilmenee, että vuositasolla muutos on ollut parin prosentin luokkaa. Markkinaoikeus katsoo, ettei Finkraft Oy ole esittänyt uskottavaa näyttöä siitä, että työvoimakustannukset olisivat muuttuneet sen esittämällä tavalla kymmeniä prosentteja.

34. Markkinaoikeus toteaa, että Finkraft Oy ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä sille itselle aiheutuneista työvoima- tai muiden yleiskustannusten muutoksista. Myöskään Finkraft Oy:n esittämä tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa ei ole sähkömarkkinalain mukainen muutosperuste. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Finkraft Oy:n tekemille hinnankorotuksille olisi ollut sähkömarkkinalain mukainen peruste myöskään työvoima- ja muiden kustannusten muutosten perusteella.

3.4 Johtopäätös kieltovaatimuksesta 2

35. Kuluttaja-asiamies on kieltovaatimuksessa 2 vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Finkraft Oy:tä vetoamasta hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, mikäli markkinahinnan muutos tai liiketoiminnan kulujen muutos ei ole vastannut suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

36. Kyseisissä vedotuissa ja laskuissa ilmoitetuissa muutosperusteissa on edellä katsottu olevan kysymys sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 1 kohdan ja sovellettavien sähkönmyyntiehtojen mukaan arvioitavasta sopimusmuutoksesta. Kyseisten sähkönmyyntiehtojen perusteella tarkasteltavat muutosperusteet ovat olleet myyjän sähkönhankintakustannusten muutos sekä sähkönmyyntiin liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten sekä sähkönmyynnin toteuttamiseksi tarpeellisten toimintojen tuottamisten kustannusten muutokset.

37. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Finkraft Oy on sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen vedoten, vaikka hinnanmuutoksille ei ole ollut vastaavaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen mukaista perustetta.

3.5 Kieltovaatimuksessa 2 tarkoitetun menettelyn kieltäminen ja uhkasakon asettaminen

38. Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Luvun 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta 1 §:n 1 momentin vastaisen sopimusehdon käyttämistä taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan sopimusehdon käyttämistä. Oikeuskäytännössä elinkeinonharjoittajan säännönmukainen menettely sopimuksen soveltamisessa on rinnastettu sopimusehtoon.

39. Finkraft Oy:tä on kiellettävä jatkamasta tai uudistamasta kyseistä kuluttajansuojalain vastaiseksi todettua menettelyään. Jotta asiassa annettava kielto vastaisi mainittua menettelyä, kielto on muotoiltava päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

40. Markkinaoikeus katsoo, että harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo aiheelliseksi asettaa uhkasakon 100.000 euron määräisenä.

3.6 Kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus 1

41. Edellä todetulla tavalla markkinaoikeus on katsonut, että Finkraft Oy on sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten mukaisia hintoja ilman säännöksessä tarkoitettua perustetta. Koska hinnanmuutos on jo sellaisenaan katsottu perusteettomaksi ja lainvastainen menettely on kielletty, asiassa ei ole tarpeen arvioida, olisivatko muutokset olleet olennaisia siinä tapauksessa, että niihin olisi ollut peruste. Näin ollen kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus 1 on hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Finkraft Oy:tä vetoamasta sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jos vastaavien sähkömarkkinalaissa ja sopimusehdoissa tarkoitettujen perusteiden mukaiset muutokset eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Kieltoa on noudatettava heti 100.000 euron sakon uhalla.

Muilta osin kuluttaja-asiamiehen hakemus hylätään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.8.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.