MAO:405/15

HAKEMUS

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus 100.000 euron sakon uhalla kieltää 220 Energia Oy:tä:

1. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson tai hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa;

2. veloittamasta kuluttajalta sähkölaskutuksen yhteydessä arvonlisäveroa enempää kuin mitä arvonlisäverolaissa ja Verohallinnon lain nojalla antamissa ohjeissa, kuten arvonlisäverokantojen muutosta koskevassa ohjeessa A119/200/2012, edellytetään;

3. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä määräaikaista sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson osalta, jollei muutoksen perusteena ole sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös.

Perusteet

Vaatimuskohta 1

220 Energia Oy markkinoi kuluttajille sähkönmyyntisopimuksia muun muassa internetsivustonsa välityksellä. Kuluttajien valittavina on eri sähkösopimustuotteita, kuten Perus-sopimus sekä määräaikaiset yhden ja kahden vuoden Takuu-sopimukset. Lisäksi 220 Energia Oy on markkinoinut kuluttajille sähköpörssin hintaan perustuvaa Hankinta-sopimusta.

220 Energia Oy:n kuluttajille ilmoittamien sopimusehtojen mukaan asiakasta laskutetaan sähköstä joka toinen kuukausi etukäteen käyttöpaikan arvioidun sähkönkulutuksen mukaan.

Kuluttaja-asiamiehelle on tullut ilmoituksia tapauksista, joissa 220 Energia Oy on muuttanut kuluttajan sähkönmyyntisopimusta koskevia ehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson tai hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta sähkömarkkinalain 93 §:ssä edellytetyllä tavalla kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Laskutusvälin osalta 220 Energia Oy on poikennut laskutuksessaan sopimuksenmukaisesta joka toinen kuukausi tapahtuvasta laskutuksesta, ja kuluttaja on saanut laskuja tätä useammin. Kuluttaja ei ole saanut ehtomuutoksesta kirjallista ennakkoilmoitusta.

220 Energia Oy on esimerkiksi marras–joulukuussa 2014 muuttanut määräaikaisten Takuu-sopimusten ehtoja. Osassa sopimuksista laskutusväliä on muutettu kahdesta kuukaudesta yhdeksi kuukaudeksi ja osassa sopimuksista laskun uudeksi eräpäiväksi on muutettu kuukauden ensimmäinen päivä. Kummassakaan tapauksessa yhtiö ei ole ilmoittanut muutoksesta sähkömarkkinalain 93 §:n mukaisella tavalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Marraskuusta 2014 lähtien 220 Energia Oy on muuttanut laskutustaan myös aiempaa ennakkopainotteisemmaksi ilmoittamatta muutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ennen muutosta kuluttajien ennakkolaskutus on ulottunut noin kahden ja puolen kuukauden päähän ja muutoksen jälkeen noin neljän kuukauden päähän.

Hinnanmuutosten osalta 220 Energia Oy on esimerkiksi Perus-sopimuksen osalta muuttanut kuluttajalle sopimusvahvistuksessa ilmoitettua hintaa siten, että hinnanmuutos on näkynyt vain kuluttajan saaman laskun erittelyosasta. Vaikka lasku 220 Energia Oy:n soveltamassa ennakkolaskutuksessa lähetettäisiinkin kuluttajalle vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa, yhtiön menettely ei ole täyttänyt sähkömarkkinalain 93 §:n vaatimuksia sopimusehtojen muutosten ilmoittamisesta, koska hinnanmuutoksia ei voida ilmoittaa niin, että ne ilmenevät ainoastaan laskun erittelyosasta muiden hintatietojen joukosta. Lisäksi sopimusehtomuutoksista ilmoitettaessa on kerrottava paitsi se, miten ja mistä ajankohdasta hinnat muuttuvat, myös se, mikä on muutoksen peruste ja onko kuluttajalla oikeus irtisanoa sopimus.

Hankinta-sopimuksen osalta 220 Energia Oy on ottanut käyttöön uuden perusmaksun 2,99 euroa/kk siten, että tästä on ollut kuluttajan saaman laskun erittelyosan lopussa maininta, jossa uuden maksun suuruus on kerrottu. Yhtiön menettely ei ole täyttänyt sähkömarkkinalain 93 §:n vaatimuksia, sillä laskun loppuun liitetty ilmoitus perusmaksun käyttöönotosta on ollut kuluttajan kannalta varsin vaikeasti havaittavissa. Laskun ilmoitus ei ole täyttänyt sähkömarkkinalain vaatimuksia myöskään siltä osin kuin siitä ei ole käynyt ilmi tietoja hinnankorotuksen perusteesta sekä siitä, onko kuluttajalla oikeus irtisanoa sopimus.

220 Energia Oy on lisäksi muuttanut määräaikaista sähkönmyyntisopimusta lisäämällä laskuun takautuvasti erillisen vaihto-oikeusmaksun. Määräaikaisten sopimusten osalta sähkönmyyjän oikeutta muuttaa sopimusta on sähkömarkkinalaissa rajoitettu ja tällaisen uuden lisämaksun käyttöönotto määräaikaiseen sopimukseen on jo sinällään sähkömarkkinalain 93 §:n vastaista. 220 Energia Oy ei myöskään ole ilmoittanut perusmaksun käyttöönotosta siten kuin edellä mainitussa säännöksessä edellytetään.

Elinkeinonharjoittajan säännönmukainen menettely sopimuksen soveltamisessa on rinnastettava sopimusehtoon. 220 Energia Oy:n edellä kuvattu menettely on ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

Vaatimuskohta 2

Arvonlisäveron veloituksen osalta sähkönmyyjän tehtäviin kuuluu laskuttaa kuluttajalta arvonlisäveroa siten kuin arvonlisäveroa koskevissa säännöksissä ja Verohallinnon antamissa ohjeissa edellytetään. 220 Energia Oy on joulukuussa 2012 erääntyneissä laskuissaan veloittanut kuluttajilta arvonlisäveron 24 prosentin mukaisena tammi- ja helmikuuta 2013 koskevalta käyttöjaksolta, vaikka kyseisessä laskutuksessa veloitettaviin ennakkomaksuihin eli arviolaskuihin ja perusmaksuihin olisi Verohallinnon ohjeen A119/200/2012 mukaan tullut soveltaa 23 prosentin verokantaa.

220 Energia Oy on syksyllä 2013 ilmoittanut kuluttaja-asiamiehelle oikaisevansa mainitun laskutuksessaan arvonlisäveron veloituksen osalta olleen virheen kuluttajille marraskuussa 2013 lähetettävien laskujen yhteydessä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Virheen korjaaminen on kestänyt noin puolitoista vuotta.

Elinkeinonharjoittajan säännönmukainen menettely sopimuksen soveltamisessa on rinnastettava sopimusehtoon. 220 Energia Oy:n edellä kuvattu menettely on ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

Vaatimuskohta 3

Sähkön vähittäismyyjä saa muuttaa määräaikaista sähkönmyyntisopimusta vain silloin, kun muutoksen perusteena on sellainen lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, jota myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

220 Energia Oy on muuttanut laskutusväliä ja kuluttajalta ennakolta laskutettavaa jaksoa, vaikka sopimusehtomuutokselle ei ole ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista perustetta. Kyseiset laskutusväliä ja ennakkolaskutusjakson pidentämistä koskeneet muutokset eivät ole olleet sellaisia säännöksen 2 momentissa tarkoitettuja vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Elinkeinonharjoittajan säännönmukainen menettely sopimuksen soveltamisessa on rinnastettava sopimusehtoon. 220 Energia Oy:n edellä kuvattu menettely on ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

VASTAUS

Vaatimukset

220 Energia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Perusteet

Vaatimuskohta 1

Kuluttaja-asiamiehen esittämien yksittäistapausten perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan 220 Energia Oy ei täyttäisi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain mukaisia velvoitteitaan muuttaessaan kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson tai hinnoittelun osalta.

220 Energia Oy ilmoittaa kuluttajille ehtomuutoksista, niiden perusteista sekä kuluttajan irtisanomisoikeudesta vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. 220 Energia Oy täyttää ilmoitusvelvollisuutensa lähettämällä laskun mukana asiakastiedotteen, jossa ehtomuutoksista ja irtisanomisoikeudesta ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Laskutusväliä ja ennakolta laskutettavaa jaksoa koskevissa yksittäistapauksissa on ollut kysymys joko laskutusvirheestä, jonka seurauksena asiakkaalle on epähuomiossa lähetetty ylimääräinen lasku, tai 220 Energia Oy:n kuluttajalle tekemästä tarjouksesta eikä yksipuolisesta sopimusehtojen muuttamisesta. Mikäli kysymys on ollut laskutusvirheestä, virhe on korjattu asiakkaan huomautettua asiasta.

220 Energia Oy ei ole Perus-sopimuksen hinnanmuutosta koskevan esimerkkitapauksen osalta ilmoittanut hinnanmuutoksesta erikseen asiakkaalle, koska asiakas on yhtiön lähettämän laskun saatuaan vaihtanut sähkösopimuksensa halvempaan, jolloin sähkömarkkinalain 93 §:n mukaista ilmoitusta sopimusehtojen muuttamisesta ei ole vanhan sopimuksen osalta annettu. Koska ilmoitus hinnanmuutoksesta tulee antaa kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa, 220 Energia Oy:llä olisi sanotussa tilanteessa, jossa sähkösopimusta on muutettu, ollut lain mukaan vielä aikaa tehdä mainittu ilmoitus kyseiselle kuluttajalle.

Hankinta-sopimusta koskenut sähkösopimustuote ei ole enää 220 Energia Oy:n tuotevalikoimassa, sillä tuote osoittautui kuluttajien kannalta hankalasti hahmotettavaksi. Asiassa on tältä osin kysymys vain yksittäisestä laskutuskerrasta.

Asiakas voi sähkösopimusta tehdessään valita ylimääräiseksi tuotteeksi määräaikaiseen sopimukseen lisättävän sopimuksen vaihto-oikeuden. Vaihto-oikeus valitaan rastittamalla sähkösopimuksesta sitä tarkoittava kohta. Vaihto-oikeusmaksun lisäämisessä asiakkaan laskuun ei ole ollut kysymys sopimusehtojen muuttamisesta, koska asiakas on jo alkuperäistä sähkönmyyntisopimusta tehdessään hyväksynyt vaihto-oikeusmaksun.

Vaatimuskohta 2

Asiassa on tältä osin kysymys vuodenvaihteessa 2012–2013 lähetetyistä laskuista, joiden osalta 220 Energia Oy on inhimillisen erehdyksen vuoksi laskuttanut arvonlisäveron vastoin verottajan ohjetta. 220 Energia Oy on korjannut laskutuksessa tapahtuneen, arvonlisäverotusta koskeneen virheen Verohallinnon ohjeen mukaiseksi ja liikaa laskutettu summa on hyvitetty kesällä 2014 asiakkaille. Virhe on koskenut määrällisesti noin 2.600 laskua ja ylimääräisen laskutuksen euromäärä on ollut yhteensä vain noin 1.400 euroa.

Vaatimuskohta 3

220 Energia Oy:n käytäntönä ei ole ollut muuttaa yksipuolisesti määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson osalta. Asiassa esille tuodut yksittäistapaukset eivät osoita, että 220 Energia Oy:n toimintatapa olisi yleisellä tasolla ollut virheellinen. Jakeluverkonhaltijalla ja vähittäismyyjällä on lisäksi joka tapauksessa oikeus tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Yhden asiakkaan osalta laskutuksessa on tapahtunut inhimillisestä erehdyksestä johtunut virhe, jonka seurauksena laskutusvälin muutoksesta ei ole ilmoitettu kuluttajalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Kyseiselle asiakkaalle lähetetty asiakastiedote ei ole myöskään sisältänyt ilmoitusta irtisanomisoikeudesta. Kysymys on kuitenkin ollut yksittäisestä tapauksesta eikä 220 Energia Oy:n toimintalinjasta.

Asiakkaille on kahdessa muussa kuluttaja-asiamiehen esille tuomassa tapauksessa ilmoitettu määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen ennakkopainotteisuudesta asiakastiedotteessa, jossa on ilmoitettu, että laskut lähetetään jatkossa kuukausittain ja että uuden laskun etukäteisjakso on kuukausi edellisen laskun päättymisestä. Kyseisestä asiakastiedotteesta on käynyt myös ilmi, että mikäli asiakas toivoo toista laskutusvaihtoehtoa, tämän tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun. Lisäksi on ilmoitettu, ettei muutoksella ole vaikutusta hintoihin, ja pyydetty asiakasta ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun asian sopimiseksi, mikäli muutos ei asiakkaalle sovellu.

Uhkasakko

Uhkasakon asettamiselle ei ole minkään kieltovaatimuksen osalta perusteita. Kieltovaatimusten 1 ja 3 osalta on ollut kysymys yksittäistapauksista eikä 220 Energia Oy:n noudattamasta käytännöstä. Menettelyä ei ole jatkettu ja menettelyn virheellisyys on ollut hyvin vähäistä. Uhkasakon asettaminen kieltovaatimuksen 2 osalta on kohtuutonta ja tarpeetonta, koska menettelyä ei ole jatkettu vuodenvaihteen 2012–2013 jälkeen ja virhe on sittemmin korjattu.

Vaadittu uhkasakko on lisäksi määrältään kohtuuttoman suuri suhteessa 220 Energia Oy:n menettelyn laajuuteen ja moitittavuuteen.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Kuluttaja-asiamies

1. Kuluttajan 29.1.2014 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 29.10.2013 ja kolme sähkölaskua, joiden päiväykset ovat 18.11.2013, 1.1.2014 ja 24.1.2014, sekä asiakastiedote 24.1.2014

2. Kuluttajan 13.3.2014 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 14.11.2013 ja neljä sähkölaskua, joiden päiväykset ovat 2.12.2013, 17.1.2014, 13.3.2014 ja 22.3.2014, sekä asiakastiedote 22.3.2014

3. Kuluttajan 29.1.2014 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 28.3.2013 ja sähkölasku, jonka päivämäärä on 1.8.2013

4. Kuluttajan 13.1.2014 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 11.10.2012 ja sähkölasku, jonka päivämäärä on 1.7.2013

5. Sähkölasku 13.12.2012

6. Sähkölasku 17.12.2012

7. Verohallinnon ohje "Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013", diaarinumero A119/200/2012

8. Kuluttajan 28.11.2014 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 7.10.2014 ja kolme sähkölaskua, joiden päiväykset ovat 6.10.2014, 14.11.2014 ja 17.11.2014, sekä asiakastiedote 17.11.2014

9. Kuluttajan 22.1.2015 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 23.5.2014 ja neljä sähkölaskua, joiden päiväykset ovat 1.10.2014, 17.11.2014, 4.12.2014 ja 19.12.2014, sekä asiakastiedote 17.11.2014

10. Kuluttajan 16.1.2015 kuluttaja-asiamiehelle tekemä ilmoitus, jonka liitteenä on sähkönmyyntisopimuksen vahvistus 27.3.2013, 20.1.2015 päivätty sähkölasku sekä asiakastiedote 17.11.2014

11. Energiaviraston lausunto 16.9.2014 (1699/422/2014) sekä 220 Energia Oy:n asiakastiedote 1.11.2013, jonka perusteella lausunto on annettu

12. Sähkölasku 17.11.2014

13. Sähkölasku 17.11.2014

220 Energia Oy

1. Asiakastiedote 1.11.2013

2. Asiakkaille heinäkuussa 2014 lähetettyjä laskuja

3. Asiakkaan täyttämä tilauslomake 11.10.2012

4. Yhteenveto arvonlisäveron palautuksista asiakkaille

5. Sähkölasku 1.11.2013 ja sen yhteydessä toimitettu asiakastiedote

6. Sähkölaskun (numero 306088) erittely

Henkilötodistelu

220 Energia Oy

X, 220 Energia Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat ja oikeusohjeet

1. 220 Energia Oy on osakeyhtiö, joka toimii sähkön vähittäismyyjänä. 220 Energia Oy markkinoi kuluttajille sähkönmyyntisopimuksia pääasiassa internetin välityksellä.

2. Kuluttaja-asiamies on esittänyt, että 220 Energia Oy on poikennut sähkölaskutuksessaan kuluttajille ilmoittamistaan sopimusehdoista ja sähkömarkkinalain 93 §:n vastaisesti muuttanut kuluttajan ja yhtiön välisen sähkönmyyntisopimuksen ehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson ja hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa (vaatimuskohta 1), ja lisäksi määräaikaisten sopimusten kohdalla muuttanut sopimusehtoja laskutusvälin ja ennakolta laskutettavan jakson osalta tilanteessa, jossa sopimusehtomuutokselle ei ole ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvaa perustetta (vaatimuskohta 3). Lisäksi 220 Energia Oy on kuluttaja-asiamiehen mukaan veloittanut joulukuussa 2012 erääntyneissä laskuissaan kuluttajilta tammi- ja helmikuuta 2013 koskevalta käyttöjaksolta enemmän arvonlisäveroa kuin mitä arvonlisäverolaki ja arvonlisäverokantojen muutosta koskeva Verohallinnon ohje A119/200/2012 on edellyttänyt (vaatimuskohta 2). Kuluttaja-asiamiehen mukaan 220 Energia Oy:n kieltovaatimusten kohteena oleva menettely on ollut säännönmukaista ja kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

3. Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Oikeuskäytännössä elinkeinonharjoittajan säännönmukainen menettely sopimuksen soveltamisessa on rinnastettu sopimusehtoon.

4. Sähkömarkkinalain 93 §:n mukaan vähittäismyyjä saa muuttaa sähkönmyyntisopimuksen mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja vain mainitun pykälän 1 momentin 1–3 kohdissa ilmoitetuilla perusteilla. Vähittäismyyjä saa siten kyseisen pykälän 1 momentin mukaan muuttaa sähkönmyyntisopimuksen mukaisia sopimusehtoja sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu (1 kohta), jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota vähittäismyyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä (2 kohta), tai, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen johdosta (3 kohta). Vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa muuttaa 1 tai 3 kohdan mukaisilla perusteilla määräaikaista sähkönmyyntisopimusta.

5. Sähkömarkkinalain 93 §:n 2 momentin mukaan vähittäismyyjällä on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

6. Sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin mukaan vähittäismyyjän on lähetettävä sopijapuolelleen ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Vähittäismyyjän ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

7. Sähkömarkkinalain 93 §:ää koskevien esitöiden (HE 20/2013 vp s. 124–126) mukaan määräaikaiset sopimukset on lähtökohtaisesti tarkoitettu osapuolia sellaisinaan sitoviksi koko sopimuskauden ajan. Siten vähittäismyyjällä ei tulisi olla mahdollisuutta muuttaa määräaikaisen sopimuksen ehtoja kuin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita olisivat juuri kyseisen pykälän 1 momentin 2 kohdassa mainitut tilanteet. Pykälän 4 momentissa säädetään yksipuolisen sopimus- tai hintamuutoksen ilmoittamisesta toiselle sopijapuolelle. Ilmoituksessa on kerrottava, miltä osin sopimus muuttuu ja millaiset ovat uudet ehdot tai hinnat muuttuneilta osin, mistä ajankohdasta lukien muutos tulee voimaan sekä sopijapuolen mahdollisesta oikeudesta irtisanoa sopimus muutoksen perusteella. Lisäksi on kerrottava muutoksen peruste. Ilmoitus on lähetettävä sopijapuolelle kirjallisesti. Hinnanmuutoksesta voidaan ilmoittaa asiakkaille esimerkiksi tiedotteella laskun yhteydessä tai erikseen laskutusosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä. Muutos voi tulla voimaan pääsääntöisesti aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun liittyjälle tai sähkönkäyttäjälle on lähetetty muutosilmoitus. Lainsäädännön muutoksiin tai viranomaistoimiin perustuvat hinnan- ja muut sopimusmuutokset voidaan kuitenkin toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana.

Vaatimuskohdat 1 ja 3

8. Kieltovaatimukset 1 ja 3 koskevat edellä todetun mukaisesti kumpikin tilannetta, jossa sähkön vähittäismyyjä muuttaa asiakkaansa sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtoja. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo perustelluksi arvioida kyseisiä kieltovaatimuksia samassa yhteydessä.

9. Markkinaoikeus toteaa, että kieltovaatimus 1 koskee tilanteita, joissa sähkön vähittäismyyjällä on sinänsä sähkömarkkinalain 93 §:n nojalla oikeus muuttaa asiakkaansa sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtoja. Kuluttaja-asiamiehen hakemuksen mukaan 220 Energia Oy on kuitenkin muuttanut kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson ja hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Kieltovaatimus 1 kohdistuu kuluttaja-asiamiehen mukaan sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin sähkönmyyntisopimuksiin.

10. Kieltovaatimus 3 koskee puolestaan pelkästään määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia ja tilannetta, jossa 220 Energia Oy:llä ei ole ollut oikeutta muuttaa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtoja. Kuluttaja-asiamiehen esittämän kieltovaatimuksen mukaan 220 Energia Oy:tä on kiellettävä muuttamasta määräaikaisten sopimusten sopimusehtoja laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson osalta, jollei muutoksen perusteena ole sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös.

11. Markkinaoikeus toteaa, että kieltovaatimus 3 koskee siis tilannetta, jossa 220 Energia Oy:llä ei sähkömarkkinalain nojalla ole ollut oikeutta sopimuksen muuttamiseen, ja kieltovaatimus 1 tilannetta, jossa muutosten tekeminen sopimukseen on sinänsä ollut mahdollista, mutta muutoksista olisi tullut ilmoittaa sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa säädetyin tavoin.

12. Todettu huomioon ottaen asiassa on kieltovaatimuksen 1 kannalta merkityksellistä se, onko 220 Energia Oy muuttanut kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin vastaisesti. Mainitun säännöksen mukaan, jos sopimusehdon muuttumisen perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Lainsäädännön muutoksiin tai viranomaisen päätöksiin perustuvat sopimusmuutokset on sen sijaan, kuten säännöksen esitöissäkin on nimenomaisesti todettu, mahdollista toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana noudattamatta sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa ja puheena olevassa kieltovaatimuksessa mainittua kuukauden määräaikaa.

13. 220 Energia Oy on myöntänyt, että sen laskutuksessa on tapahtunut yksittäisiä erehdyksessä tehtyjä laskutusvirheitä, joiden seurauksena laskutuksessa ei kaikissa tapauksissa ole noudatettu asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen mukaisia sopimusehtoja. 220 Energia Oy:n mukaan kyseisten yksittäistapausten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan yhtiön toimintapa olisi yleisellä tasolla ollut virheellinen.

14. 220 Energia Oy:n mukaan se täyttää kieltovaatimuksessa 1 tarkoitetun ennakkoilmoitusvelvollisuutensa lähettämällä asiakkaalle laskun mukana asiakastiedotteen, jossa ehtomuutoksista ja irtisanomisoikeudesta ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

15. Kuluttaja-asiamiehen esittämästä kirjallisesta todistelusta ilmenee muun ohella, että 220 Energia Oy on toistaiseksi voimassa olevan Perus-sopimuksen osalta (hakijan asiakirjatodiste 1) lähettänyt asiakkaalle sähkölaskut 18.11.2013 (eräpäivä 2.12.2013), 1.1.2014 (eräpäivä 15.1.2014) ja 24.1.2014 (eräpäivä 7.2.2014), vaikka asiakkaan saamassa sähkönmyyntisopimuksen vahvistuksessa oli ilmoitettu, että sähköstä laskutetaan joka toinen kuukausi etukäteen käyttöpaikan arvioidun sähkönkulutuksen mukaan. Laskut saanut asiakas ei ole saanut laskutusvälin muutoksesta 220 Energia Oy:ltä sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettua ennakkoilmoitusta.

16. Myös kuluttaja-asiamiehen muusta laskutusvälin muutoksia koskevasta kirjallisesta todistelusta (hakijan asiakirjatodisteet 2, 12 ja 13) käy ilmi, että 220 Energia Oy on toistaiseksi voimassaolevien sähkönmyyntisopimusten osalta poikennut laskutuksessaan asiakkaalle asiakastiedotteessa tai sopimusvahvistuksessa ilmoitetusta laskutusvälistä. Asiakkaille ei ole myöskään näissä tapauksissa toimitettu ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettua ennakkoilmoitusta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

17. Hinnanmuutosten osalta 220 Energia Oy on esimerkiksi toistaiseksi voimassaolevan Perus-sopimuksen kohdalla (hakijan asiakirjatodiste 2) muuttanut asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen vahvistuksessa ilmoitettua hintaa siten, että hinnanmuutos on ilmennyt ainoastaan asiakkaalle lähetettyjen laskujen erittelyosista. Tämä on merkinnyt sitä, ettei asiakas ole saanut 220 Energia Oy:ltä sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin mukaista ilmoitusta hinnanmuutoksesta, sen perusteesta ja irtisanomisoikeudesta. Laskutuksen yhteydessä asiakkaalle ilmoitetun hinnanmuutoksen ilmoittamistavan ei ole aina muutoinkaan katsottava olleen kuluttajan kannalta riittävän selvä. Esimerkiksi toistaiseksi voimassaolevan Hankinta-sopimuksen kohdalla (hakijan asiakirjatodiste 3) 220 Energia Oy:n laskun lopussa ollutta mainintaa "220 Energian Spot -hinta määräytyy Nord Pool Spot As:n Suomen hinta-alueen keskihinnan mukaan ja lisäämällä keskihintaan 0,3 C / kWh. Perusmaksu on myös 2,99 € / kk." on asiakkaan katsottava olleen vaikea ymmärtää hinnanmuutosta koskevaksi ilmoitukseksi.

18. Kuluttaja-asiamiehen esittämästä todistelusta ilmenee edellä todetun mukaisesti, että 220 Energia Oy on laskutuksessaan poikennut kuluttajan kanssa tekemiensä sähkönmyyntisopimusten sopimusehdoista. Asiakas on saattanut saada 220 Energia Oy:ltä tihentyvään tahtiin useita laskuja vastoin asiakkaan 220 Energia Oy:n kanssa tekemän sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtoja. 220 Energia Oy ei ole esittänyt asiassa selvitystä, jonka perusteella tällaisen sähkönmyyntisopimuksista poikenneen laskutuskäytännön voitaisiin katsoa johtuneen yksittäisinä pidettävistä teknisluontoisista tai muista vastaavista erehdyksiksi luokiteltavista laskutusvirheistä.

19. 220 Energia Oy on asiassa esitetyn kirjallisen todistelun (hakijan asiakirjatodisteet 1–3 sekä 12 ja 13) perusteella yksipuolisesti muuttanut 220 Energia Oy:n ja kuluttajien välisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja laskutusvälin ja hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa edellytetyllä tavalla ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Edellä mainittu 220 Energia Oy:n menettely, jolla se on sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin vastaisesti toimien muuttanut sen ja kuluttajien välisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja, on ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastainen. Kieltovaatimus 1 on siten tältä osin hyväksyttävä.

20. Edellä mainittuun liittyen markkinaoikeus kuitenkin toteaa ensinnäkin sen, että irtisanomisoikeutta koskevan ilmoitusvelvollisuuden on katsottava koskevan vain tilanteita, joissa kuluttajalla tosiasiallisesti on tällainen oikeus. Toiseksi markkinaoikeus toteaa, että mikäli sopimusmuutoksen perusteena on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos voidaan kuitenkin toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana.

21. Kuten edellä on todettu, kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus 1 koskee myös sähkönmyyntisopimusta koskevien sopimusehtojen muuttamista ennakolta laskutettavan jakson osalta. Markkinaoikeus toteaa, että puheena olevalta osin kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimuksen 1 tueksi esittämä näyttö liittyy kahteen määräaikaiseen sähkönmyyntisopimukseen (hakijan asiakirjatodisteet 9 ja 10). Toisaalta on huomattava, että kuluttaja-asiamies on perustanut esittämänsä kieltovaatimuksen 3 muun ohella juuri mainittuihin asiakirjatodisteisiin. Viimeksi mainitun seikan perusteella kuluttaja-asiamiehen onkin katsottava lähteneen siitä, ettei 220 Energia Oy:llä ole ollut mainittujen kahden määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen osalta lainkaan edes oikeutta sähkömarkkinalain nojalla muuttaa mainittujen sopimusten sopimusehtoja, koska sopimusmuutoksen perusteena ei ole ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös.

22. Kuten edellä perustelukappaleessa 11 on todettu, kieltovaatimuksen 1 on katsottava koskevan tilanteita, joissa muutosten tekeminen sopimukseen on sinänsä ollut mahdollista, mutta muutoksista ei ole ilmoitettu sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa säädetyin tavoin. Näin ollen, kun kuluttaja-asiamies ei puheena olevalta osin ole esittänyt muuta näyttöä, markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että 220 Energia Oy olisi muuttanut sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja ennakolta laskutettavan jakson osalta sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin vastaisesti, eli tilanteessa, jossa yhtiöllä on sinänsä ollut oikeus muutoksen tekemiseen, mutta muutoksesta ei ole ilmoitettu sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa säädetyin tavoin. Tämän vuoksi kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus 1 on hylättävä siltä osin kuin se koskee sopimusehtojen muuttamista ennakolta laskutettavan jakson osalta.

23. 220 Energia Oy ei ole asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä edes vedonnut siihen, että missään kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimuksen 3 osalta esille tuomista tapauksista (hakijan asiakirjatodisteet 8–10) olisi ollut kysymys siitä, että 220 Energia Oy olisi muuttanut yhtiön ja asiakkaan välisen määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen ehtoja sen vuoksi, että muutokseen on ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva syy.

24. Mainitut kieltovaatimuksen 3 osalta esitetyt tapaukset ovat koskeneet laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson muutoksia, eli ne ovat liittyneet siihen, miten vähittäismyyjä laskuttaa sähköstä kuluttajaa. Kuluttajan maksuvelvollisuuteen liittyviä tekijöitä on pidettävä kuluttajan kannalta olennaisimpina sopimuksen tekemiseen ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen liittyvinä seikkoina. 220 Energia Oy:n sanotulta osin sähkönmyyntisopimuksiin tekemiä sopimusehtojen muutoksia ei siten voida pitää sähkömarkkinalain 93 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vähäisinä muutoksina, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

25. 220 Energia Oy on 17.11.2014 päivättyyn asiakastiedotteeseensa (hakijan asiakirjatodisteet 9 ja 10) vedoten esittänyt, että yhtiön menettelyssä olisi ollut kysymys sen kuluttajalle asiakastiedotteessa tekemästä tarjouksesta eikä siitä, että yhtiö olisi yksipuolisesti muuttanut sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtoja. Markkinaoikeus toteaa, ettei kyseisen asiakastiedotteen sanamuoto tue sitä, että asiakastiedotteessa olisi ollut kyse 220 Energia Oy:n tekemästä tarjouksesta kuluttajille. Myös asiassa markkinaoikeudessa todistajana kuultu 220 Energia Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja X on kertonut, että yhtiön ja kuluttajan välisen sähkönmyyntisopimuksen sopimusehdot olivat muuttuneet asiakastiedotteessa ilmoitetulla tavalla, ellei kuluttaja ollut aktiivisesti ottanut yhteyttä 220 Energia Oy:öön ja sopinut yhtiön kanssa asiakastiedotteessa ilmoitetusta poikkeavasta menettelytavasta. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei mainitussa asiakastiedotteessa ole katsottava olleen kyse 220 Energia Oy:n taholta tehdystä tarjouksesta kuluttajille, vaan kyseisen asiakastiedotteen on katsottava merkinneen 220 Energia Oy:n taholta tapahtunutta yksipuolista yhtiön ja kuluttajan välisen määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen sopimusehtojen muuttamista.

26. Edellä mainittu 220 Energia Oy:n menettely, jolla sen on katsottava sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdan vastaisesti toimien yksipuolisesti muuttaneen yhtiön ja kuluttajien välisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja laskutusvälin ja ennakolta laskutettavan jakson osalta ilman, että muutos on perustunut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, on ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastainen. Kieltovaatimus 3 on siten hyväksyttävä.

Vaatimuskohta 2

27. Asiassa on riidatonta, että 220 Energia Oy on joulukuussa 2012 erääntyneissä ennakkolaskuissaan veloittanut asiakkailtaan tammi- ja helmikuuta 2013 koskevalta käyttöjaksolta arvonlisäveron 24 prosentin mukaisena vastoin Verohallinnon arvonlisäverokantojen muutoksesta 1.1.2013 antamaa ohjetta A119/200/2012 (hakijan asiakirjatodiste 7), jonka mukaan laskutuksessa on ennen 1.1.2013 kertyvien ennakkomaksujen osalta tullut soveltaa 23 prosentin verokantaa.

28. Kieltovaatimuksen kohteena oleva menettely on esitetyn selvityksen perusteella koskenut määrällisesti suurta joukkoa 220 Energia Oy:n asiakaskunnasta. Asiassa ei kuitenkaan ole edes kuluttaja-asiamiehen taholta esitetty, että 220 Energia Oy olisi menetellyt kieltovaatimuksessa kuvatulla tavalla muutoin kuin vain joulukuussa 2012 erääntyneiden laskujen osalta.

29. Todettu huomioon ottaen 220 Energia Oy:n menettelyssä on ollut yhtiön ja sen asiakkaan välisen yksittäisen sopimussuhteen kannalta kysymys yhdestä laskutuskerrasta. 220 Energia Oy:n menettelyssä virheellisesti tapahtuneen arvonlisäveron laskutuksessa on siten katsottava olleen kyse pikemmin lainsäädännön muutostilanteeseen liittyneestä yksittäisenä pidettävästä erehdyksestä kuin yhtiön pyrkimyksestä muuttaa yhtiön ja sen asiakkaiden välisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja. Viimeksi mainittua ei anna aihetta arvioida toisin se, että samanaikaisesti tapahtunut virheellinen arvonlisäveloitus on kohdistunut yhtiön asiakaskuntaan laajemmin.

30. Edellä lausutuilla perusteilla ei asiassa ole perusteita kieltovaatimuksen 2 hyväksymiseen kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla.

Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

31. Kuluttajansuojalain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta 1 §:n 1 momentin vastaisen sopimusehdon käyttämistä taikka uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan sopimusehdon käyttämistä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

32. 220 Energia Oy:n menettelyn on edellä todettu olleen kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista siltä osin kuin 220 Energia Oy on kieltovaatimuksen 1 osalta yksipuolisesti muuttanut yhtiön ja kuluttajien välisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja laskutusvälin ja hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa edellytetyllä tavalla ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, sekä kieltovaatimuksen 3 osalta siltä osin kuin 220 Energia Oy on sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdan vastaisesti toimien yksipuolisesti muuttanut yhtiön ja kuluttajien välisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten sopimusehtoja laskutusvälin ja ennakolta laskutettavan jakson osalta ilman, että muutos on perustunut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen. Sen vuoksi 220 Energia Oy:tä on mainitulta osin kiellettävä jatkamasta tai uudistamasta kyseistä kuluttajansuojalain vastaiseksi todettua menettelyään päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

33. 220 Energia Oy ei ole tuonut esille seikkoja, joiden perusteella kiellon voimaantuloa tulisi lykätä. Kielto on siten määrättävä noudatettavaksi heti.

34. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kieltojen tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo riittäväksi, että uhkasakko asetetaan 50.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää 220 Energia Oy:tä

- muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta ja sen perusteesta sekä tilanteissa, joissa irtisanomisoikeus on olemassa, kuluttajan irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa; jos sopimusmuutoksen perusteena on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saadaan kuitenkin toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana

- muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä määräaikaista sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson osalta, jollei muutoksen perusteena ole lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, jota 220 Energia Oy ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

Kieltoja on noudatettava heti nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Muilta osin kuluttaja-asiamiehen hakemus hylätään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.8.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Pasi Yli-Ikkelä.

LAINVOIMAISUUS
Lainvoimainen.