MAO:157/11

HAKEMUS

Vaatimus

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Leaf Suomi Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa 100.000 euron sakon uhalla antamasta totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa kuluttajan ostopäätöksen merkityksestä siihen, kuinka paljon yhtiö rahallisesti tukee ympäristö- tai yhteiskunnallista näkökohtaa painottavaa toimintaa. Kielto on vaadittu tulemaan voimaan heti.

Perusteet

Leaf Suomi Oy:n 21.7.–31.12.2008 markkinoimiin Malaco Truly -makeispusseihin sisällytetyn tekstin ja yhtiön verkkosivuilla kampanjasta kerrotun perusteella kuluttajille on kerrottu, että vain ostamalla kolme makeispussia ja lähettämällä näiden makeispussien viivakoodit verkkosivuilta tulostettuun flyeriin kiinnitettyinä Leaf Suomi Oy:lle yhtiö istuttaa yhden puun. Toisin sanoen puun istuttaminen on edellyttänyt kuluttajan ostopäätöstä ja sitä, että Leaf Suomi Oy todentaa kuluttajan ostopäätöksen vastaanottamillaan viivakoodeilla.

Leaf Suomi Oy on kuitenkin etukäteen sitoutunut istuttamaan tietyn määrän puita ja se on tukenut kampanjaa 33.000 puulla, vaikka se on vastaanottanut määräajassa vain 40 flyeriä sekä muutaman postikortin. Istutettavien puiden lukumäärää ei siten ollut sidottu Malaco Truly -pussien ostamiseen tai makeispusseista irtileikattuihin kampanja-aikana yhtiölle lähetettyihin viivakoodeihin eikä kuluttajien ostopäätöksellä näin ollen ollut yhtiön Malaco Truly -makeisten markkinoinnissa ilmoittamaa merkitystä istutettavien puiden lukumäärään.

On sinänsä hyvä, että yritykset sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Markkinoinnissa voidaan kertoa yrityksen omista valinnoista ja toimenpiteistä ympäristö- tai yhteiskunnallista näkökohtaa painottavassa toiminnassa ja voidaan esimerkiksi luvata, että jokaisesta määräaikana ostetusta tuotteesta käytetään jokin rahamäärä tällaisen asian tukemiseen. Tällöin kuitenkin edellytetään, että markkinoinnissa annetut tiedot esimerkiksi kuluttajan ostopäätöksen vaikutuksesta yrityksen ympäristö- tai yhteiskunnallista näkökohtaa painottavaan toimintaan ovat totuudenmukaiset eivätkä johda kuluttajia harhaan. Markkinoinnin yleisvaikutelman on perustuttava tosiasioihin eikä kuluttajan ostopäätöksen vaikutusta pidä liioitella. Myös yksittäisten mainosten on mielikuvaltaan annettava totuudenmukainen kokonaisvaikutelma.

Leaf Suomi Oy:n markkinoimissa Malaco Truly -makeispusseissa ja kampanjan verkkosivuilla esitetyt tiedot kuluttajan ostopäätöksen merkityksestä puiden istuttamiseen ovat olleet totuudenvastaiset tai ainakin harhaanjohtavat.

Leaf Suomi Oy on käyttänyt markkinoinnissaan hyväksi kuluttajien hyväuskoisuutta vetoamalla kuluttajien omatuntoon ja huoleen ympäristöstä uskottelemalla, että vain ostamalla voi vaikuttaa puiden istuttamiseen. Kuluttajille on annettu totuudenvastaista tietoa, jotta kuluttajan ostopäätös johtaisi yhtiön kannalta suotuisaan lopputulokseen, eli kolmen makeispussin ostamiseen yhdellä kertaa.

Leaf Suomi Oy on käyttänyt taloudellisesti hyväksi sitä tosiasiaa, että ainakin osa ihmisistä on valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jotka noudattavat heidän arvomaailmaansa tai huolta ympäristön tilasta. Yhtiön menettely on siten ollut omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee sellaisen päätöksen, jota hän ei ilman kyseessä olevaa menettelyä olisi tehnyt. Vaikka ei odotettaisikaan, että ostopäätös tehtäisiin itse kampanjan vuoksi, kampanjalla on ainakin tähdätty siihen, että myyntipisteen makeishyllystä valitaan juuri tämä tuote, koska samalla voidaan tehdä jotain ympäristön hyväksi.

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea esimerkiksi kulutushyödykkeen käytön tai oston vaikutuksia ympäristöön.

Leaf Suomi Oy:n markkinointi makeispusseissa ja verkkosivuilla on ollut totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista. Leaf Suomi Oy on näin ollen menetellyt kuluttajien kannalta sopimattomasti.

Asiassa ei ole kuluttaja-asiamiehen ilmoituksen mukaan nyt keskeistä se oikeudellinen näkökulma, olisiko jo makeispusseissa tullut olla maininta viivakoodien lähettämisestä.


VASTAUS

Vaatimukset

Leaf Suomi Oy on vaatinut, että kuluttaja-asiamiehen vaatimus hylätään. Leaf Suomi Oy on lisäksi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen hyväksymisen varalta vaatinut, että markkinaoikeus ei aseta kiellon tehosteeksi uhkasakkoa.

Perusteet

Leaf Suomi Oy on kiistänyt antaneensa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa kuluttajan ostopäätöksen merkityksestä siihen, kuinka paljon yhtiö rahallisesti tukee ympäristö- tai yhteiskunnallista näkökohtaa painottavaa toimintaa.

Leaf International on tehnyt yhteistyösopimuksen YK:n ympäristöohjelma UNEP:n (United Nations Environment Programme) kanssa. UNEP toteutti vuonna 2008 Plant for the Planet -puiden istutuskampanjan, ja Plant for the Planet -organisaatio vastasi puiden istuttamisesta. Leaf International oli tukemassa kampanjaa, jonka tavoitteena oli istuttaa miljardi puuta, josta Leaf Internationalin vastattavaksi tuli enimmillään 133.000 puuta. Leaf-konserniin kuuluvan Leaf Suomi Oy:n laskennallinen osuus oli 33.000 puuta.

Saavuttaakseen 33.000 puun tavoitteen Leaf Suomi Oy kampanjoi hanketta kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa kuvatulla tavalla. Leaf Suomi Oy:n tavoitteena oli kampanjoida tuotetta Leaf Internationalin sille asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. Kampanjan alussa Leaf Suomi Oy ei ollut sitoutunut etukäteen rahoittamaan hanketta vähintään 33.000 puun istutuskustannusten osalta, vaan etukäteislaskelmissa arvioitiin, että kyseessä oleva tavoite saavutetaan makeismyynnillä. Näin ollen kuluttajien ostopäätökset olisivat vaikuttaneet yhtiön rahallisen tuen määrään UNEP:lle. Leaf Suomi Oy:n mainonta ei siten ollut totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa.

Puiden istutuskampanja päättyi 31.12.2008, eikä sillä voitu saavuttaa Leaf Suomi Oy:lle asetettua puiden istutustavoitetta. Leaf Suomi Oy kuitenkin tuki kampanjaa 33.000 puulla, vaikka sen mainoskampanja ei ollutkaan tuottanut odotettua tulosta.

Leaf Suomi Oy ei aio vastaisuudessa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissaan perusteettomasti luoda kuvaa, että kuluttajan ostopäätös välittömästi vaikuttaa siihen, kuinka paljon yhtiö rahallisesti tukee puheena olevan kaltaisia kampanjoita. Näin ollen yhtiölle ei ole syytä määrätä uhkasakkoa, vaikka markkinaoikeus pitäisi sen menettelyä sopimattomana.


TODISTELU

Hakijan kirjalliset todisteet

1. Malaco Truly Juicy -makeispussi
2. Leaf Suomi Oy:n 29.4.2009 antama vastaus Kuluttajaviraston selvityspyyntöön
3. Leaf Suomi Oy:n 26.8.2010 lähettämä sähköpostiviesti Kuluttajavirastolle
4. Tuloste vastaajan verkkosivuilta

Vastaajan kirjallinen todiste

1. Leaf Suomi Oy:n 29.10.2010 päivätty kirje Kuluttajavirastolle


MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta

Leaf Suomi Oy:n markkinoimien Malaco Truly -makeispussien myynninedistämisessä on käytetty Istuta Puu -kampanjaa. Myyntipisteissä tarjolla olleen Malaco Truly Juicy -makeispussin etupuolella on ollut teksti ”Osta kerralla kolme Malaco Truly -pussia ja istuta puu! Lisätietoja pussin kääntöpuolelta!”. Makeispussin kääntöpuolella on ollut seuraavaa teksti: ”Istuta puu. On luonnollista tehdä hyvää! Truly sisältää aitoja mehuja, jotka luontoäiti on meille antanut. Nyt haluammekin antaa jotain takaisin kiitokseksi. Siksi Truly tukee Miljardin puun kampanjaa. Ostaessasi kerralla kolme Malaco Truly -pussia, Malaco ja Plant for the Planet istuttavat yhden puun. Mitä useamman ostat, sitä useampi puu istutetaan! Tarvitsemme luontoa. Ja luonto tarvitsee meitä. Kampanja-aika 21.7.–31.12.2008. Lue lisää osoitteista www.truly.nu ja www.unep.org/billiontreecampaign.”

Kampanjasta kertovilla verkkosivuilla on ollut lisätietoa Istuta Puu -kampanjasta ja kampanjaan osallistumisesta. Verkkosivuilla on todettu, että ”Ostamalla 3 Malaco Truly -pussia, istutat puun”. Lisäksi verkkosivuilla olleessa niin sanotussa flyerissä on todettu, että ”Lähettäessäsi meille kolme viivakoodia Malaco Truly -pusseista, istutamme yhdessä Plant for the Planetin Miljardin puun kampanjan kanssa yhden puun”. Viivakoodit on tullut lähettää Leaf Suomi Oy:lle verkkosivuilta tulostettavaan flyeriin kiinnitettyinä.

Leaf Suomi Oy vastaanotti määräajassa vain vajaat 40 flyeria sekä muutaman postikortin. Se kuitenkin tuki kampanjaa 33.000 puulla, joka oli sen laskennallinen osuus Leaf Internationalin eli Leaf-konsernin tukeman ympäristökampanjan 133.000 puun tavoitteesta.

Oikeudelliset lähtökohdat

Kuluttaja-asiamiehen hakemuksen kohteena oleva markkinointi on tapahtunut 21.7.–31.12.2008.

Kuluttajansuojalain markkinointia koskevaa 2 lukua on muutettu lailla 561/2008, joka on tullut voimaan 1.10.2008. Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Ennen sanottua lainmuutosta voimassa olleen kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n (38/1978) mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Edellä mainitulla lailla kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta (561/2008) on pantu täytäntöön sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi). Koska tämän direktiivin 19 artiklan mukaan jäsenvaltioiden oli annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 12.6.2007 ja näitä säännöksiä oli alettava soveltaa viimeistään 12.12.2007, direktiivin täysharmonisointia edellyttävät säännökset otetaan huomioon jo arvioitaessa ennen 1.10.2008 tapahtunutta markkinointia.

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tietoa ja on siten totuuden vastainen tai jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa, vaikka tieto olisikin tosiasiallisesti virheetön jonkin artiklassa esitetyn seikan osalta, ja jos se joka tapauksessa saa tai todennäköisesti saa hänet tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt.


Markkinoinnin oikeudellinen arviointi

Leaf Suomi Oy:n 21.7.–31.12.2008 markkinoimiin Malaco Truly -makeispusseihin sisällytetyn tekstin perusteella kuluttajille on kerrottu, että jos kuluttaja ostaa kolme Malaco Truly -makeispussia, yhtiö istuttaa yhden puun. Pusseissa on ollut viittaus verkkosivuille, joilla on lisäksi kerrottu, että jos kuluttaja lähettää kolmen makeispussin viivakoodit Leaf Suomi Oy:lle, yhtiö istuttaa yhden puun yhdessä Plant for the Planetin miljardin puun kampanjan kanssa.

Asiassa on kuluttaja-asiamiehen hakemuksen perusteella kysymys siitä, onko kuluttajan tekemä ostos välittömästi vaikuttanut siihen, antaako Leaf Suomi Oy rahallista tukea markkinoinnissa mainittuun ympäristökampanjaan. Asiassa on siten arvioitava edellä mainitut oikeusohjeet huomioon ottaen, onko Leaf Suomi Oy antanut markkinoinnissaan harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja, ja jos on, niin ovatko tällaiset tiedot olleet omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt kaupallisen ratkaisun eli ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Leaf Suomi Oy on 29.4.2009 vastannut Kuluttajaviraston sille tekemään selvityspyyntöön. Selvityksessä on muun muassa kerrottu vastauksena Kuluttajaviraston kysymykseen ”Onko niin, että miljardi puuta olisi istutettu/aiotaan istuttaa riippumatta siitä, onko yhtiö kampanjassa mukana?” seuraavaa:

”Leaf-konserni on sitoutunut istuttamaan 133.000 puuta, joista Suomen osuus on 33.000 puuta. Leaf-konserni tulee omalta osaltaan toteuttamaan sille asetetun tavoitteen, eli Leaf-konserni tulee osallistumaan ko. puumäärän istuttamiseen siitä riippumatta, montako kuluttajaa kampanjaan osallistuu. Leaf Suomi Oy ei voi vastata kysymykseen muuta kuin Leaf-konsernin puitteissa eli siitä, kuinka monta puuta se on konsernina sitoutunut istuttamaan.”

Kuluttajaviraston kysymykseen ”Miten yhtiö on tosiasiallisesti osallistunut puiden istuttamiseen?” Leaf Suomi Oy on edellä mainitussa selvityksessään vastannut muun muassa seuraavaa:

”Leaf-konserni osallistuu puiden istuttamiseen rahoittamalla osaltaan hanketta siitä riippumatta, kuinka monta kuluttajien lähettämää flyeriä se on määräajassa vastaanottanut.”

Leaf Suomi Oy on lisäksi 26.8.2009 Kuluttajavirastolle lähettämässään sähköpostiviestissä todennut, että ”kampanjan flyereitä palautui ainoastaan vajaa 40 kappaletta sekä muutama postikorttiosallistuminen, mutta totaalina istutettujen puiden määrä oli 133.000 puuta, josta Suomen osuutena oli 33.000 puuta”.

Edellä mainittu selvitys osoittaa, että Leaf Suomi Oy:lle on etukäteen asetettu vähintäänkin tavoite istuttaa 33.000 puuta ja että se on loppujen lopuksi tukenut kampanjaa tällä määrällä vaikka se on vastaanottanut kuluttajilta markkinoinnissaan tarkoittamana kampanja-aikana vain vajaat 40 flyeriä sekä muutaman postikortin. Lisäksi mainittu selvitys, joka on Leaf Suomi Oy:n laatimaa, on ymmärrettävissä siten, että Leaf-konserni oli etukäteen sitoutunut istuttamaan 133.000 puuta. Näissä olosuhteissa, riippumatta siitä, oliko Leaf Suomi Oy etukäteen konkreettisesti sitoutunut rahoittamaan 33.000 puun istuttamisen vai ei, markkinaoikeus katsoo, ettei Leaf Suomi Oy ole osoittanut, että puiden istuttamisen rahoittaminen olisi ollut kytketty pelkästään kuluttajan tekemiin ostoksiin ja yhtiölle palauttamiin viivakoodeihin. Kuluttajan mainittua menettelyä ei siis ole ollut tarkoitettu Leaf Suomi Oy:n markkinoinnissaan esittämin tavoin välittömästi vaikuttavaksi tekijäksi siihen, missä määrin Leaf Suomi Oy tukee rahallisesti puiden istuttamista.

Näin ollen Leaf Suomi Oy:n markkinointi on ollut harhaanjohtavaa. Harhaanjohtava tieto on sen luonteinen, että on ilmeistä, että se on ollut omiaan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen. Tällainen markkinointi on ollut kuluttajien kannalta sopimatonta.

Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten vastaista menettelyä taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Kun vastaajan jo toteuttama menettely katsotaan lainvastaiseksi, tulee pääsääntöisesti määrättäväksi myös sanottu kielto. Kieltoa ei näin ollen ole perustetta jättää määräämättä siitä syystä, että kyseessä oleva markkinointikampanja on jo päättynyt.

Edellä todetun perusteella Leaf Suomi Oy:tä on kiellettävä uudistamasta sopimattomaksi katsottua menettelyä. Kielto on muotoiltava päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Markkinaoikeus katsoo, että uhkasakon asettaminen ei ole tarpeen, koska Leaf Suomi Oy on ennalta ilmoittanut suostuvansa kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Leaf Suomi Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa uudistamasta menettelyä, jossa annetaan harhaanjohtavasti ymmärtää, että ostamalla markkinoitavaa tuotetta kuluttaja voi välittömästi vaikuttaa yhtiön antamaan rahalliseen tukeen edellä tämän päätöksen perusteluissa tarkoitetulle tai muulle vastaavalle ympäristökampanjalle.

Kielto määrätään noudatettavaksi heti.


MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.6.2011.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Nina Korjus ja Sami Myöhänen.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen