MAO:423/20

Isojoen Konehalli Oy > Kilpailu- ja kuluttajavirasto

kilpailunrajoitus - täytäntöönpanon kieltäminen

Diaarinumero: 2020/257
Antopäivä: 29.9.2020

Päätös, josta valitetaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (jäljempänä myös KKV tai virasto) päätös 20.5.2020 (dnro KKV/676/14.00.00/2015)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Isojoen Konehalli Oy:n valitukseen sisältyvät täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset

Vaatimukset

Isojoen Konehalli Oy (jäljempänä myös Isojoen Konehalli) on vaatinut, että markkinaoikeus keskeyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksen täytäntöönpanon, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian, taikka toissijaisesti keskeyttää KKV:n päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti 30.11.2020 saakka.

Perustelut

KKV:n päätöksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mihin menettelyyn päätös ja kilpailunrajoituksen lopettamista koskeva määräys kohdistuvat. Päätöksessä on ilmoitettu kilpailurajoituksen lopettamismääräyksen kohdistuvan Isojoen Konehallin menettelyyn siltä osin kuin väitetty määrähinnoittelu jatkuu edelleen. Valittajan käsityksen mukaan päätös kohdistuu ainoastaan sen ylläpitämän verkkokaupan (jäljempänä myös IKH-verkkokauppa) nykyiseen toimintamalliin, sillä KKV on esittänyt näyttöä muiden väitettyjen kilpailua rajoittavien menettelyjen osalta vain 25.2.2015 asti.

KKV on laiminlyönyt asiassa selvitys- ja neuvontavelvollisuutensa ja rikkonut Isojoen Konehallin puolustautumisoikeuksia. Valittajan ja sen jälleenmyyjien (jäljempänä myös IKH-jälleenmyyjät) oikeusturva sekä puolustautumisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttävät, että täytäntöönpano keskeytetään, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian, tai vähintäänkin siihen saakka, että valittajalla on ollut välttämätön siirtymäaika verkkokauppaa koskevien muutosten toteuttamiseksi. Jos täytäntöönpanoa ei keskeytetä, on vaarana, että IKH-verkkokauppa joutuu väliaikaisesti lopettamaan toimintansa.

Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevassa arvioinnissa on otettava huomioon, että valittajan ylläpitämä verkkokauppa on kilpailulaissa asetettujen vaatimusten mukainen. KKV:n näkemystä verkkokaupan osuudesta väitetyssä määrähinnoittelussa on pidettävä oikeudellisesti ja näytön osalta virheellisenä tai vähintäänkin epäselvänä. Vaikka markkinaoikeus ei tutki täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan asian yhteydessä KKV:n päätöksen oikeellisuutta, asiaa koskevaa oikeudellista epäselvyyttä voidaan pitää täytäntöönpanon keskeyttämistä puoltavana seikkana.

IKH-verkkokaupassa ei KKV:n päätöksessä väitetyn mukaisesti ole kysymys tarkoitukseen perustuvasta kilpailunrajoituksesta. Käytössä oleva IKH-verkkokauppamalli mahdollistaa jälleenmyyjille jaeltujen tuotteiden (jäljempänä myös IKH-tuotteet) tehokkaammat, nopeammat, paremmat ja halvemmat toimitukset asiakkaille, joten siitä aiheutuu merkittäviä tehokkuusetuja, jotka hyödyttävät verkkokaupan asiakkaita ja lisäävät kilpailua. IKH-verkkokaupan toiminnan kieltäminen tutkimatta sen tosiasiallisia vaikutuksia markkinoilla johtaisi kilpailua lisäävän ja asiakkaiden asemaa edistävän verkkokauppamallin kieltämiseen.

Käytännössä kaikki IKH-verkkokaupan nykyisen toimintamallin tehokkuusedut ja asiakkaita hyödyttävä toimintamalli menetetään, jos täytäntöönpanoa ei keskeytetä siihen asti, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian. Mikäli IKH-verkkokauppa joutuu muuttamaan toimintamalliaan jo ennen lopullista ratkaisua, nykyiseen asiakkaiden kannalta tehokkaaseen toimintamalliin ei ole mahdollista palata muutosten jälkeen.

KKV ei ole kuullut IKH-verkkokaupassa mukana olevia jälleenmyyjiä verkkokauppaan liittyen, mutta on kuitenkin tehnyt verkkokaupasta varsin erikoisia johtopäätöksiä, jotka heikentävät jälleenmyyjien ja asiakkaiden asemaa. Lisäksi KKV on kieltänyt tutkimusrauhaan ja ilmaisukieltoon vedoten valittajaa olemasta yhteydessä IKH-verkkokaupassa mukana oleviin jälleenmyyjiinsä viraston verkkokauppaa koskeviin näkemyksiin liittyen. KKV on ilmoittanut tutkimusrauhan päättymisestä valittajalle vasta 30.4.2020. Tämä on haitannut merkittävästi valittajan puolustautumista ja asioiden selvittämistä jälleenmyyjien kanssa.

KKV:n selvitys- ja kuulemisvelvoitteen laiminlyönti, valittajan puolustautumisoikeuksien loukkaaminen sekä näistä aiheutuvat haitat IKH-jälleenmyyjille ja asiakkaille ovat jo yksinään syy keskeyttää KKV:n päätöksen täytäntöönpano.

Mikäli markkinaoikeus arvioi, ettei KKV:n päätöksen täytäntöönpanoa voida keskeyttää toistaiseksi pääasian lopulliseen ratkaisemiseen saakka, päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä siten, että uuteen verkkokauppamalliin siirtymiselle on välttämätön siirtymäaika ja asiassa tiedetään, miten KKV suhtautuu valittajan ehdotuksiin verkkokaupan uudesta toimintamallista. Tätä ennen verkkokaupan uudistamiseen liittyvää ohjelmointityötä ja testaamista ei niistä aiheutuvien kustannusten ja työn vuoksi kannata aloittaa. Uuteen verkkokauppamalliin siirtyminen edellyttää valittajalta, että sen on irtisanottava nykyiset IKH-verkkokauppasopimukset ja tarjottava jälleenmyyjilleen uutta toimintamallia ja uusia sopimuksia.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto

Vaatimukset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Isojoen Konehalli Oy:n esittämät täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset.

Perustelut

KKV:n päätös kilpailunrajoituksen lopettamisesta ei kohdistu vain IKH-verkkokaupan nykyiseen toimintamalliin vaan Isojoen Konehallin määrähinnoittelua merkitsevään menettelyyn kokonaisuudessaan siltä osin kuin se jatkuu.

Pääsääntö kilpailulain 44 §:n mukaan on, että kilpailunrajoituksen lopettamista koskevat viraston päätökset ovat valituksesta huolimatta välittömästi täytäntöönpantavissa. Tästä seuraa, että KKV:n päätöksen virheellisyyden tulisi olla ilmeistä, jotta valituksen menestymismahdollisuutta voitaisiin pitää perusteena täytäntöönpanon keskeyttämiselle. Mahdollisilla puolustautumisoikeuksien loukkauksilla ei ole merkitystä täytäntöönpanon keskeyttämistä arvioitaessa.

Täytäntöönpanon keskeyttämistä arvioitaessa huomiota on kiinnitettävä ainoastaan täytäntöönpanokieltoa vaatineelle asianosaiselle mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon. Merkitystä ei siten voida antaa Isojoen Konehallin esittämille väitteille, joiden mukaan täytäntöönpanosta aiheutuisi haittaa kolmansille osapuolille.

Isojoen Konehallin markkinaoikeudelle vaatimustensa tueksi esittämät perustelut eivät täytä täytäntöönpanon kieltämiselle asetettuja edellytyksiä. Myös unionin oikeuden tehokas toimeenpano edellyttää kysymyksessä olevan KKV:n päätöksen täytäntöönpanoa.

Valittajan esittämät väitteet KKV:n päätöksen sisältö- ja menettelyvirheistä ovat perusteettomia. Virasto on päätöksessään osoittanut määrähinnoittelun olemassaolon, menettelyn tarkoituksen sekä IKH-verkkokauppasopimuksen sisältämän määrähintalausekkeen roolin yhdessä yhtenäisessä kilpailurikkomuksessa. Asiassa on kysymys kilpailunrajoituksesta, jonka vahingollisuus kilpailulle ei ole tulkinnanvaraista.

Kilpailunrajoituksen lopettamista koskeva määräys KKV:n päätöksessä on ollut tarpeellinen, koska IKH-verkkokauppasopimukseen sisältyvää määrähintalauseketta on käytetty yhtenä keinona kilpailunrajoituksen toteuttamisessa ja ainakin tämä osa rikkomusta jatkuu edelleen. IKH-verkkokauppasopimuksen muuttamisesta aiheutuva työ ja kustannukset eivät ole seurausta KKV:n päätöksestä vaan Isojoen Konehallin omasta lainvastaisesta toiminnasta. Kiellon ei voida katsoa sellaisenaan aiheuttavan Isojoen Konehallille vakavaa ja korjaamatonta haittaa.

Kilpailulain vastaista määrähinnoittelua ei voida pitää myyntipolitiikan olennaisena osatekijänä. Isojoen Konehalli ei ole osoittanut, miksi KKV:n päätöksen täytäntöönpano estäisi yhtiötä jatkamasta alkuperäistä myyntipolitiikkaansa siinä tapauksessa, että yhtiön valitus menestyisi pääasiassa. KKV:n päätöksen täytäntöönpano edellyttää ainoastaan määrähinnoittelun lopettamista eikä estä Isojoen Konehallia järjestämästä verkkokauppaansa siten, että se tarjoaa edelleen verkkokaupan asiakkaille siitä yhtiön esittämällä tavalla aiheutuvat hyödyt.

KKV:n päätökseen ei sisälly määräyksiä niistä toimenpiteistä, jotka Isojoen Konehallin tulisi rikkomuksen päättämiseksi toteuttaa, sillä tällaisten määräysten antaminen ei ole viraston toimivallassa. Se, miten päätöksen edellyttämät muutokset toteutetaan, on täysin Isojoen Konehallin ratkaistavissa. Isojoen Konehalli voi siten omilla toimillaan vaikuttaa siihen, aiheutuuko sille päätöksen täytäntöönpanosta vahinkoa ja kuinka paljon.

Koska Isojoen Konehalli ei ole esittänyt arviota KKV:n päätöksen täytäntöönpanosta yhtiölle väitetysti koituvien vahinkojen suuruudesta, taloudellisen vahingon vakavuutta tai sen suhdetta yhtiön taloudellisiin voimavaroihin on käytännössä mahdotonta arvioida. Isojoen Konehalli ei myöskään ole esittänyt, miksi sen verkkokauppa voisi väliaikaisesti joutua lopettamaan toimintansa, eikä arviota tästä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Joka tapauksessa kilpailulainsäädännön noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, riippumatta niiden suuruudesta, ei voida pitää merkityksellisinä arvioitaessa KKV:n päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Tehokkuuspuolustuksessa on keskeisesti kysymys siitä, että elinkeinonharjoittaja esittää väitteidensä tueksi näyttönä esimerkiksi jotain mitattavissa olevaa ekonometrista tai taloustieteellistä analyysia, jonka virasto voi todentaa. Isojoen Konehallin esittämillä nykyisen verkkokauppamallin esimerkinomaisilla ja selvästi puutteellisilla tehokkuusväitteillä ei voida katsoa olevan merkitystä punnittaessa KKV:n päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisen vaikutuksia. Yksikään Isojoen Konehallin yksilöimistä tehokkuushyödyistä ei edellytä määrähinnoittelua.

Asiassa on kysymys vertikaalisessa sopimussuhteessa sovellettavasta menettelystä, jossa tukkuportaalla toimiva Isojoen Konehalli määrää IKH-tuotteille vähimmäisjälleenmyyntihinnat, joita IKH-jälleenmyyjien on noudatettava. Koska Isojoen Konehalli toimii samanaikaisesti itse vähittäismarkkinoilla, kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sopiminen on ollut Isojoen Konehallin intressissä ja menettely on sisältänyt myös horisontaalisen hintojen vahvistamisen piirteitä. Menettelyn tarkoituksena on ollut IKH-tuotteiden keinotekoisen hintatason ylläpitäminen ja IKH-jälleenmyyntiketjulle myynnistä kertyvän voiton maksimoiminen. IKH-verkkokauppasopimuksen osalta IKH-tuotteiden keinotekoisen korkean hintatason ylläpitäminen jatkuu edelleen.

Isojoen Konehalli ei ole näyttänyt toteen väitteitään KKV:n päätöksen täytäntöönpanon yhtiölle aiheuttamista vahingoista eikä viraston päätöksen ilmeisestä virheellisyydestä. Valittaja ei ole myöskään osoittanut asian olevan siten kiireellinen, että täytäntöönpanon keskeyttäminen olisi sen ensisijaisen tai toissijaisen vaatimuksen perusteella perusteltua. KKV:n päätöksen täytäntöönpano ei tee Isojoen Konehallin valitusta merkityksettömäksi eikä edellytä yhtiöltä mitään sen liiketoimintaan tai myyntipolitiikkaan liittyviä peruuttamattomia muutoksia.

KKV:n päätöksen täytäntöönpano on tarpeen hintakilpailuun kohdistuvan vakavan kilpailurikkomuksen lopettamiseksi. Täytäntöönpanon kieltäminen johtaisi rikkomuksen jatkumiseen ja siten IKH-tuotteiden sisäisen hintakilpailun täysimääräisen toteutumisen estämiseen, mitä ei voida pitää erittäin tärkeän yleisen edun kannalta hyväksyttävänä.

Isojoen Konehalli Oy:n lausuma

Isojoen Konehalli Oy on esittänyt, että täytäntöönpanoa koskevassa arvioinnissa on keskeistä valittajan oikeusturvan toteutuminen. Täytäntöönpano tulisi keskeyttää erityisesti epäselvissä tilanteissa, jotta tuomioistuimen on mahdollista arvioida päätöksen lainmukaisuus. Koska KKV:n päätös on virheellinen ja kysymys on vähintäänkin oikeudellisesti epäselvästä tilanteesta, täytäntöönpano on tässä tapauksessa keskeytettävä.

Isojoen Konehallilla on asiassa poikkeuksellisen suuri oikeussuojan tarve, koska KKV:n päätös on etenkin verkkokaupan osalta ilmeisen perusteeton. Se, että Isojoen Konehalli päättää myymiensä tuotteiden hinnat verkkokaupassaan, on normaali menettelytapa muissakin vastaavalla periaatteella toimivissa verkkokaupoissa.

IKH-verkkokauppasopimuksen hinnoittelua koskeva ehto ei ole määrähinnoittelua. Verkkokauppasopimuksen hinnoittelulauseke koskee vain IKH-verkkokauppaa, jossa jälleenmyyjillä on vain logistiikkaan, palveluun ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. IKH-verkkokauppasopimuksessa ei ole varsinaista vertikaalista suhdetta eikä se koske ja määrittele Isojoen Konehallin roolia tuotteiden tukkumyynnissä kauppiaille vaan kauppiaiden ja Isojoen Konehallin roolia mainitussa verkkokaupassa ja sen puitteissa tarjottavissa palveluissa. IKH-verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdoissa korostetaan nimenomaisesti IKH-jälleenmyyjien itsenäistä hinnoitteluoikeutta. Isojoen Konehallin ja sen jälleenmyyjien välillä sekä kesken on hintakilpailua, jota ei ole otettu KKV:n päätöksessä huomioon.

Isojoen Konehalli on esittänyt IKH-verkkokaupan tehokkuusedut KKV:lle asianmukaisesti. Valittajalla ei ole ollut velvollisuutta toimittaa tehokkuuseduista virastolle ekonometrisia tai taloudellisia analyyseja. Virasto on laiminlyönyt valittajan esittämien tehokkuusperustelujen osalta selvitys- ja perusteluvelvollisuutensa. KKV:n päätös on perustunut kilpailulain virheelliseen tai vähintään puutteelliseen soveltamiseen. IKH-verkkokauppasopimuksen hinnoittelulauseke on välttämätön Isojoen Konehallin ja kauppiaiden tehokkaalle sekä asiakkaiden edun mukaiselle verkkokauppayhteistyölle. Täytäntöönpanokieltoa koskevassa arvioinnissa on mahdollista ottaa huomioon myös kolmansille aiheutuvat vahingot.

Isojoen Konehallin oikeussuojan tarve ja KKV:n päätöksestä valittajan lisäksi jälleenmyyjille, asiakkaille ja kilpailulle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset puoltavat poikkeuksellisen vahvasti täytäntöönpanon keskeyttämistä. Yleinen etukin puoltaa täytäntöönpanon keskeyttämistä, koska nykyinen IKH-verkkokauppamalli lisää kilpailua ja koska täytäntöönpanokielto koskisi vain liikevaihdoltaan hyvin pientä IKH-verkkokauppaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Kilpailulain 9 §:n 1 kohdan mukaan, jos kilpailunrajoitus on kielletty mainitun lain 5 tai 7 §:ssä taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 tai 102 artiklassa, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän lopettamaan kilpailulain 5 tai 7 §:ssä taikka SEUT 101 tai 102 artiklassa kielletyn menettelyn.

Kilpailulain 44 §:n 1 momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston mainitun lain 9 §:n nojalla antamaa päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

Kilpailulain 43 §:n 2 momentin mukaan asian käsittelystä ja selvittämisestä säädetään muutoin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan kilpailuasiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen. Täytäntöönpanomääräys voidaan kohdistaa myös osaan päätöksestä.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:ää koskevien esitöiden (HE 29/2018 vp s. 191 ja 192) mukaan pykälässä säädetään hallintotuomioistuimen mahdollisuudesta antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä ja muita väliaikaisia määräyksiä vireillä olevissa hallintolainkäyttöasioissa. Kyse on väliaikaisen oikeusturvan antamisesta kiireellisesti oikeudenkäynnin aikana, joten esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolten kuuleminen ja asian muu tosiseikkojen selvittäminen tehdään siinä laajuudessa kuin se asian luonne huomioiden on tarkoituksenmukaista. Määräys voi koskea joko hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätöstä. Määräys täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä voi olla tarpeen silloin, kun päätös on täytäntöönpantavissa lainvoimaa vailla olevana. Väliaikaisella määräyksellä tuomioistuin voi esimerkiksi sallia lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpanon, jos muiden kuin valittajan oikeusturva sitä edellyttää eikä täytäntöönpano tee valitusta hyödyttömäksi.

Asian arviointi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 20.5.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt Isojoen Konehallin lopettamaan mainitussa päätöksessä kuvatun menettelyn, jonka KKV on katsonut kilpailulain 5 §:ssä ja SEUT 101 artiklan 1 kohdassa kielletyksi määrähinnoitteluksi. KKV:n päätöksen mukaan Isojoen Konehalli määrää jälleenmyyjilleen jakelemiensa IKH-tuotteiden jälleenmyyntihinnat, sopii jälleenmyyjiensä kanssa ylläpitämässään IKH-verkkokaupassa noudatettavasta kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sekä määrää jälleenmyyjät muissa jakelukanavissaan noudattamaan IKH-tuotteiden vähimmäisjälleenmyyntihintaa. KKV:n päätöksessä on ilmoitettu, että Isojoen Konehallille osoitettu määräys kilpailunrajoituksen lopettamisesta kohdistuu yhtiön menettelyyn siltä osin kuin määrähinnoittelu jatkuu edelleen.

Isojoen Konehalli on 18.6.2020 valittanut edellä mainitusta KKV:n päätöksestä markkinaoikeuteen ja muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus keskeyttää KKV:n päätöksen täytäntöönpanon, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian, taikka toissijaisesti keskeyttää mainitun päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti 30.11.2020 saakka.

Isojoen Konehalli on esittänyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevien vaatimustensa perusteluina, että valittajan ja sen jälleenmyyjien oikeusturva sekä puolustautumisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttävät asiassa täytäntöönpanon keskeyttämistä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi tai vähintäänkin toissijaisen vaatimuksen perusteella siten, että valittajalla on välttämätön siirtymäaika tehdä muutoksia IKH-verkkokauppaansa. Valittajan mukaan täytäntöönpanon keskeyttämistä puoltavat lisäksi KKV:n päätöksen sisältö- ja menettelyvirheet sekä asian oikeudellinen epäselvyys ja IKH-verkkokaupan nykyisen toimintamallin tehokkuusedut, jotka menetetään, jos täytäntöönpanoa ei keskeytetä. Valittaja on vielä esittänyt, ettei yleinen etukaan puolla KKV:n päätöksen täytäntöönpanoa, koska KKV:n määräys lopettaa kilpailunrajoitus kohdistuu vain liikevaihdoltaan pieneen IKH-verkkokauppaan, ja että IKH-verkkokauppa on vaarassa joutua väliaikaisesti lopettamaan toimintansa, jollei täytäntöönpanoa keskeytetä.

KKV on esittänyt, että sen kyseessä olevan päätöksen täytäntöönpano on tarpeen kilpailurikkomuksen lopettamiseksi. KKV:n mukaan kielletty määrähinnoittelu jatkuu edelleen ainakin IKH-verkkokauppasopimuksen osalta. Täytäntöönpanokielto johtaisi KKV:n mukaan rikkomuksen jatkumiseen ja siten IKH-tuotteiden sisäisen hintakilpailun täysimääräisen toteutumisen estämiseen, mitä ei voida pitää yleisen edun kannalta hyväksyttävänä. KKV:n mukaan täytäntöönpano ei edellytä Isojoen Konehallilta mitään sen liiketoimintaan tai myyntipolitiikkaan liittyviä peruuttamattomia muutoksia. Valittaja ei viraston mukaan ole osoittanut asian olevan siten kiireellinen, että täytäntöönpanon keskeyttäminen olisi valittajan ensisijaisen tai edes toissijaisen vaatimuksen perusteella perusteltua.

Kilpailulain 44 §:ään sisältyvä säännös siitä, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökset ovat valituksesta huolimatta pantavissa täytäntöön, jollei markkinaoikeus toisin määrää, on erityissäännös suhteessa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaiseen menettelyyn. Kilpailulain säännöksen välittömästä täytäntöönpanosta on katsottava heijastavan lainsäätäjän tarkoitusta edesauttaa kilpailunrajoituksen vahingollisten vaikutusten poistamista varmistamalla kilpailulain tehokas noudattaminen.

KKV on soveltanut päätöksessään ja seuraamusmaksuesityksessään kilpailulain säännösten lisäksi SEUT 101 artiklaa. Täytäntöönpanokieltoa koskevassa arvioinnissa on siten otettava huomioon myös Euroopan unionin kilpailusääntöjen tehokas toimeenpano.

Isojoen Konehallin mukaan KKV:n päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuisi sille itselleen, IKH-jälleenmyyjille, asiakkaille sekä kilpailulle merkittävää haittaa. IKH-verkkokauppasopimuksen osalta Isojoen Konehalli ei ole kiistänyt asiassa sitä, että IKH-verkkokauppasopimuksen määrähintalauseke on edelleen voimassa ja että se päättää IKH-verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat, mutta on esittänyt, että menettelyssä ei ole kysymys kilpailulaissa kielletystä määrähinnoittelusta. Valittajan mukaan IKH-verkkokauppasopimus määrittelee vain IKH-verkkokauppaa ja IKH-jälleenmyyjillä on muutoin oikeus itsenäisesti hinnoitella myymänsä tuotteet.

Markkinaoikeus toteaa, että tässä vaiheessa ei vielä ratkaista KKV:n päätöstä koskevaa valitusta muilta kuin täytäntöönpanokieltoa koskevilta osin. Näin ollen nyt ei ratkaista esimerkiksi kysymystä väitetyn kilpailurikkomuksen olemassaolosta ja IKH-verkkokaupan merkityksestä osana väitettyä määrähinnoittelua, vaan tämä ratkaisu tehdään vasta pääasiaa koskevan käsittelyn yhteydessä. Nyt on arvioitavana ainoastaan, tulisiko KKV:n päätöksen täytäntöönpano keskeyttää siihen asti, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut pääasian, tai valittajan toissijaisen vaatimuksen mukaisesti 30.11.2020 saakka.

Kuten edellä on todettu, kilpailulain 44 §:n 1 momentin mukaan pääsääntö on, että KKV:n mainitun lain 9 §:n nojalla antamaa päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Korkein hallinto-oikeus on 13.12.2016 antamassaan päätöksessä taltio 5271 todennut tältä osin, että kilpailulain järjestelmässä lähtökohtana on kilpailunrajoituksen lopettamista koskevan kilpailuviranomaisen päätöksen välitön täytäntöönpano.

Markkinaoikeus katsoo, ettei Isojoen Konehalli ole esittänyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevien vaatimustensa tueksi sellaisia perusteluja, joiden perusteella KKV:n päätöksen täytäntöönpanosta olisi katsottava aiheutuvan erityisen merkittävää haittaa. Kun otetaan huomioon yleisen edun mukainen kilpailun toimivuuden turvaamisen vaatimus sekä päätöksen täytäntöönpanosta Isojoen Konehallille mahdollisesti aiheutuvan haitan tai vahingon määrä sekä se, että täytäntöönpano ei tee Isojoen Konehallin valitusta hyödyttömäksi, käsillä ei ole riittäviä perusteita poiketa kilpailulain 44 §:n 1 momentin pääsäännöstä ja määrätä KKV:n päätöksen täytäntöönpanoa keskeytettäväksi. Isojoen Konehallin vaatimukset KKV:n päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä on siten hylättävä.

Markkinaoikeus lausuu Isojoen Konehallin esittämästä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta pääasiassa annettavan ratkaisun yhteydessä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Isojoen Konehalli Oy:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentin nojalla tähän välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 9.10.2020